فهرست مطالب

نشریه پژوهشهای سیاسی جهان اسلام
سال سیزدهم شماره 2 (پیاپی 47، تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/10/24
 • تعداد عناوین: 6
|
 • فاطمه شایان* صفحات 1-26

  ظهور داعش بعد از جنگ عراق در سال 2003 و گسترش فعالیتهایش در سالهای اخیر یکی از مهم ترین تهدیدها درخاورمیانه و جهان به شمار می رود. از زمان بروز، تهدیدهای داعش از خاورمیانه تا شمال افریقا، آسیای مرکزی و اروپا گسترش پیدا کرده است وغرب به رهبری امریکا نیز تلاشهایی برای مبارزه با تروریسم انجام داده است. اما کنش کلامی رهبران مذهبی و سیاسی عراق و ایران در امنیتی ساختن تهدید داعش به شیعیان این کشورها مورد تحلیل دقیق قرارنگرفته است. این پژوهش، درپی پاسخگویی به این پرسش می باشد که رویکرد رهبران شیعه در امنیتی سازی تهدید داعش به شیعیان عراق و ایران چگونه است؟ فرضیه نوشتار این است که رهبران ایران و عراق در بیان تهدید داعش به شیعیان نقش موثری ایفا کرده اند. سخنرانیها و گفتار رهبران سیاسی و مذهبی شیعه ایران و عراق به عنوان ابزاری برای امنیتی ساختن تهدید داعش، فضای ذهنی و فکری مردم و بازیگران منطقه ای و جهانی را هر چه بیشتر متوجه این تهدید کرده است. در این پژوهش با روش تحلیل محتوا به بررسی گفتار و سخنرانیهای رهبران شیعه پرداخته می شود و تیوری امنیتی تیری بالزاک به عنوان چارچوب نظری استفاده می شود. نتایج نشان می دهد که داعش یک تهدید امنیتی جدی است ونزاع شیعه و سنی را گسترده تر کرده است.

  کلیدواژگان: کنش کلامی، تحلیل محتوا، نزاع شیعه و سنی، تروریسم، رهبران مذهبی و سیاسی عراق و ایران
 • شناسایی عوامل عمده و کلیدی وقوع انقلاب و کودتا در کشورهای عرب خاورمیانه با استفاده از روش دلفی فازی
  علی بغیری* صفحه 2

  از دیدگاه برخی از صاحبنظران بسیاری از تحولات واقع شده در دهه اول و دوم قرن بیست و یک خاورمیانه انقلاب است. با این حال، اگر انقلاب را در معنای دقیق و سنتی آن تعریف نماییم و میان انواع مختلف بی ثباتی تمییز قایل شویم، نمی توان نام انقلاب را جز بر تعداد معدودی از تحولات و آن هم با اما و اگر عنوان نمود. از طرف دیگر، همواره ریسک وقوع انقلاب در این منطقه زیاد بوده است و همین موضوع می تواند ضرورت توجه و بررسی دایم این تحول را خاطر نشان سازد. کودتا نیز تحول دیگری است که البته، برخلاف انقلاب، بارها به وقوع پیوسته است. نکته آن است که برخی از کودتاهای این منطقه بعد از مدتی ویژگی های انقلاب را به خود گرفته اند و از این رو با مشارکت توده همراه گشته اند. لذا، در بسیاری از مواقع خطوط تمییز میان کودتا و انقلاب کمرنگ می شوند. این مسیله ضرورت بررسی کودتا را نیز دوچندان ساخته است. از میان سوالات مختلف، چرایی وقوع این تحولات همواره یکی از سوالات مهم بوده است. این اثر با مطالعه کشورهای عرب خاورمیانه در بازه زمانی 2015-1992 و با بهره بردن از کارشناسان ایرانی در تکنیک دلفی فازی، به ترتیب 6 و 4 عامل را به عنوان عوامل عمده و کلیدی وقوع انقلاب و کودتا شناسایی نمود. این عوامل تنها 20 درصد از کلیه عوامل هستند، ولی از ضریب تاثیرگذاری 80 درصدی در وقوع تحولات مذکور برخوردارند.

  کلیدواژگان: انقلاب، کودتا، خاورمیانه عربی، دلفی فازی، عوامل کلیدی
 • مقومهای هویتی زنجیره هم ارزی در گفتمان مقاومت اسلامی در منطقه،بر اساس گفتمان شهید سلیمانی
  جهاندار امیری* صفحه 3

  گفتمان مقاوت اسلامی در منطقه، بر مبنای پژوهشهای انجام شده، دارای مولفه های هویتی در دو بعد ایجابی و سلبی است که عامل پیوستگی و انسجام ایدیولوژیک و قدرت افزایی آن و زنجیره هم ارزیش است. زنجیره هم ارزی گفتمان مقاومت در خاورمیانه، از پراکندگی و تنوع خاصی از نظر سیاسی، قومیتی و مذهبی برخوردار است. هدف این پژوهش شناسایی مولفه های هویت بخش زنجیره هم ارزی گفتمان  مقاومت است تا با تقویت آنها به انسجام ایدیولوژیک و تقویت هویت و قدرت آن کمک شود. با توجه به پیوستگی گفتمان مقاومت با گفتمان شهید سلیمانی و نقش بی بدیل ایشان در سازماندهی مقاومت در منطقه خاورمیانه، در پژوهش تلاش می شود تا مولفه های هویت بخش که عامل انسجام و قدرت این گفتمان هستند، از آثار و مطالب به جا مانده از ایشان استخراج و دسته بندی شود. روش پژوهش تحلیل متن، استخراج و دسته بندی مولفه ها در دو دسته هویت بخش ایجابی و سلبی بر اساس نظریه گفتمانی لاکلا و موف است. بر مبنای گفتمان شهید سلیمانی، مقاومت در مقابل تجاوز و استعمار، جهاد دفاع محور بر اساس اسلام، خط مشی امام و رهبر انقلاب اسلامی، مبارزه با ظلم ، تاکید بر فرهنگ ایثار و شهادت، بخشهایی از بعد ایجابی و غیریت سازی با آمریکا، رژیم صهیونیستی و عوامل آنها، مولفه های هویتی زنجیره هم ارزی  محور مقاومت اسلامی در منطقه غرب آسیا است که شناسایی و توجه به آنها از نظر کاربردی باعث تقویت ایدیولوژی، نظام معنایی، هویت زنجیره هم ارزی و تقویت آن در کل منطقه خواهد شد.

  کلیدواژگان: هویت، زنجیره هم ارزی، گفتمان، مقاومت، شهید سلیمانی
 • نگاه نصر حامد ابوزید به نسبت جنسیت و سیاست در اسلام
  رویا محمدی پرفکر، سید اسدالله اطهری مریان*، حسن شمسینی غیاثوند صفحه 4

  یکی از مسایل مهم جوامع مسلمان چالش بر سر تعریفی امروزین از جایگاه اجتماعی  زن و زنانگی و نقش و کارکرد سیاسی - اجتماعی او در روابط و مناسبات حرفه ای و مشارکت های مدنی و حقوقی بویژه در عرصه کنشگری سیاسی است. در مسیر این مواجهه فکری و گفتمانی، اندیشوران جهان عرب بویژه نواندیشان دینی مسلمان در پی تبیین نظری مسیله و ارایه دیدگاه هایی رهگشا با تکیه بر بازخوانی روشمند و استناد و استنباط از متن قرآن و سایر منابع و متون دینی برآمدند. یکی از برجسته ترین این متفکران در جهان عرب نصر حامد ابوزید، قرآن پژوه نام آشنای مصری است که در این پژوهش نظرگاه وی در موضوع چیستی رابطه سیاست و جنسیت در اسلام واکاوی و بررسی شده است. یافته های تحقیق با تکیه بر مبانی فکری ابوزید مبتنی بر مولفه هایی مانند سکولاریزم، تاریخ مندی متون، تفاوت معنا و فحوا، هرمنوتیک فلسفی و رویکرد زبان شناختی این اندیشمند نونگر مسلمان حاکی از آن است که در بینش سیاسی اسلام گونه ای نسبت تساوی در امر زنانگی و مردانگی در مناسبات اجتماعی - سیاسی برقرار است. ابوزید در این معنا ضمن تلقی زنانگی به مثابه امری اجتماعی با خودداری از نقد گفتمان دینی، به نقد شرایط نابرابر سیاسی -جنسیتی حاکم بر جوامع عربی می پردازد که مردان در بستر دیرینه سلطه تاریخی خود بر فضای مناسبات اجتماعی در شرایطی نابرابر با به کارگیری ابزار قدرت سیاسی، نسبت سیاست و جنسیت را در عمل به سمت فراگیری هژمونی مردانگی بر حقوق سیاسی- اجتماعی زنان سوق داده اند. مساله ای که در واقع زنان را از موقعیت عاملیتی کنشگر و برخوردار از حقوق سیاسی و مدنی به تابعی منفعل مبدل نموده است. در این پژوهش بنحوی کیفی نگر، از رویکردی اسنادی - توصیفی برای گردآوری و تحلیل داده ها بر پایه مطالعه و واکاوی مهم ترین آثار و متون منتسب به ابوزید و مرور استنادی سایر منابع شارح و ناظر به بررسی آثار و افکار او استفاده شده است.

  کلیدواژگان: نصر حامد ابوزید، هرمنوتیک، زنانگی و سیاست، سنت و شریعت، قرآن، سنت و مدرنیته
 • حمیدرضا مشهدی عباسی، احمد بخشایش اردستانی*، حسین ابوالفضلی کریزی صفحات 27-48

  از آنجایی که نمایندگی مجلس شورای اسلامی از جایگاه بسیار مهمی در ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران برخوردار بوده و حساسیت های بالایی بر کنش و رفتار نمایندگان مجلس وجود دارد و هرساله بازتاب‏های مثبت و منفی متعددی از رفتار و عملکرد نمایندگان مجلس مشاهده می‏گردد که برخی از این رفتارها، غیرحرفه‏ای و ناشی از ناآگاهی، برخی غیراصولی و همراه خشونت و به‏دور از شانیت و اخلاقیت بوده که استمرار و تکرار این رفتارها ازیک سو، می تواند موجب تضعیف جایگاه مجلس در میان آحاد ملت و از سوی دیگر، افتادن بهانه به دست دشمنان انقلاب گردد، این پژوهش که از لحاظ هدف، کاربردی می‏باشد، به منظور توسعه و ارتقای سطح کارآمدی و رفتار حرفه‏ای شخصیت‏های سیاسی مهمی چون نمایندگان مجلس، با هدف شناخت و تعیین مولفه‏های مدل ارتقای کارآمدی و ارایه‏ی الگوی عملی جهت آموزش به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به روش ترکیبی (روش آمیخته) از نوع اکتشافی (کیفی-کمی) و به انجام رسیده و با استفاده از نظرات و دیدگاه‏های 30 تن از نمایندگان دوره‏های مختلف مجلس شورای اسلامی و 15 تن از صاحب‏نظران و متخصصان در زمینه طراحی مدل آموزش اخلاق حرفه‏ای، از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته، اقدام به کشف و دسته بندی 108 مولفه‏ی کارآمدی به عنوان اخلاق حرفه‏ای در انجام تکالیف نمایندگی مجلس شورای اسلامی در 10 بعد کرده و در نهایت، ضمن نظرسنجی از تعداد 165 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قالب پرسشنامه در جهت تایید مولفه ها و ابعاد به‏دست آمده، مدلی به منظور آموزش این مولفه‏ها به نمایندگان مجلس طراحی گردید.

  کلیدواژگان: اخلاق حرفه ای، نماینده ی مجلس، مجلس شورای اسلامی، مدل
 • سید جلال موسوی شربیانی*، سید حسین علیانسب، علیرضا نائیج صفحات 49-78

  سوالی که در این پژوهش در پی پاسخ به آن هستیم این است که شاخصه ها و ملاک های تحقق کارآمدی نظام ولایت فقیه بر مبنای مقدورات و موانع چیست؟

  روش

  این پژوهش به روش اسنادی - کتابخانه ای و با استفاده از  چارچوب مفهومی نظریه توفیق که از نظریات موجود در باب سنجش کارآمدی دولتهاست، انجام شده است.

  یافته ها

  شاخصه های کارآمدی بنابر آنچه از مبانی نظریه ولایت فقیه و از منظومه فکری رهبران آن استخراج شده اند، بنابر اولویت بندی  عبارتند از: 1 حاکمیت قانون 2 عدالت اجتماعی 3 امنیت و ثبات سیاسی 4 مسیولیت پذیری و نظارت 5- مشارکت سیاسی. این شاخصه ها با ملاک های روشی عقل گرایی، مصلحت محوری و وحدت گرایی مورد ملاحظه قرار می گیرند. یافته های پژوهش ، با توجه به سه سطح تحلیل کارآمدی توفیق که عبارت است از: اهداف، امکانات و موانع، علی رغم حجم گسترده موانع درونی و بیرونی ، اعم از سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و محدودیت امکانات، نظام جمهوری اسلامی در جهت رسیدن به اهداف تاسیس نظام سیاسی خود، با شاخصه های مذکور، موفق عمل کرده و نمونه یک سیستم کارآمد براساس مولفه های کارآمدی را ارایه داده است لکن ادامه مسیر موفق آن، نیازمند الگو و نرم افزارهایی است که تولیدات فکری و علمی خودرا مبتنی بر همان اصول تاسیسی و ارزش های والای دینی خود ارتقا بخشد.

  کلیدواژگان: شاخصه های کارآمدی . نظام ولایت فقیه. جمهوری اسلامی ایران.عدالت.امنیت.مشارک سیاسی
|
 • Fatemeh Shayan* Pages 1-26

  The emergence of Daesh after the Iraq war in 2003 and the expansion of its activities in recent years is considered one of the most important threats in the Middle East and the world. Since its emergence, Daesh threats have spread from the Middle East to North Africa, Central Asia and Europe. The West, led by the US, has also made efforts to fight terrorism. But the verbal action of the religious and political leaders of Iraq and Iran in securitizing the threat of Daesh to the Shiites of these countries has not been analyzed in detail. This research seeks to answer the question, how is the approach of Shiite leaders in securitizing the threat of Daesh to the Shiites of Iraq and Iran? The hypothesis is that the leaders of Iran and Iraq have played an effective role in expressing the threat of Daesh to the Shiites. The speeches of political and religious Shia leaders of Iran and Iraq as a tool to securitize the threat of Daesh, have made the mental and intellectual atmosphere of the people; and regional and global actors more and more aware of this threat. In this research, the speeches of the Shiite leaders are investigated by the content analysis method, and Thierry Balzacq’s security theory is applied as a theoretical framework. The results show that Daesh is a serious security threat and has widened the conflict between Shiites and Sunnis.

  Keywords: verbal action, narrative analysis, Shia-Sunni conflict, terrorism, religious, political leaders of Iraq, Iran
 • General and Key Factors of Revolution and Coup d’état in the Arabic countries of the Middle East by Fuzzy Delphi
  Ali Boghairy* Page 2

  Some scholars believe that many of 2010-2015 upheavals in the Middle East are revolutions. However, if we define the revolution in a delicate and traditional meaning and draw off the variety of instability, it isn’t possible to call them revolutions except a few numbers with lots of doubts. But, most of researchers believe that the risk of revolution has always been high and because of this, the its perpetual attention and research is necessary. The Coup d’état is another upheaval which, notwithstanding the revolution, has been taken place a lot. The problem is that some of the Middle East’s Coup d’états tend to absorb the elements of revolution. So, the separating line between the revolution and Coup d’état often become pale. The matter emphasizes researching of it. Among different questions, the reasons of their occurrence have always been an important question. The article by reviewing the Arabic Middle East from 1992 to 2015 and by using the opinions of Iranian experts and the Fuzzy Delphi, found 6 and 4 general and key factors of happening revolution and Coup d’état respectively. These are only 20% of all factors, but have an 80% influence on the happening of it. The matter has functional advantages since time and financial limitations for actors prevent them to control all the factors effectively. So, governmental and non-governmental actors are searching key factors to reduce costs and achieve the most efficiency.

  Keywords: Revolution, Coup d’état, Arabic Middle East, Fuzzy Delphi, Key factors
 • The identity elements of the equivalence chain in the discourse of Islamic resistance in the region. Based on the discourse of shahid Soleimani
  Jahandar Amiri* Page 3

  The discourses have identity components in two dimensions, positive and negative, which is the factor of their ideological continuity and cohesion and their power of equivalence  chain. The equivalence chain of the discourse of resistance in the Middle East has a special dispersion and diversity in terms of politics, ethnicity and religion. The purpose of this research is to identify the identity-giving components of the equivalence chain of the resistance discourse in order to strengthen the ideological coherence and strengthen its identity and strength. Considering the continuity of the discourse of resistance with the discourse of shahid Soleimani and his irreplaceable role in the organization of resistance in the Middle East region, in the research, an effort is made to identify the elements of identity, which are the factors of cohesion and strength of this discourse. The research method is text analysis, extraction and classification of components into two categories of positive and negative identity based on the discourse theory of  Laclau and  Mouffe. Based on the speech of shahid Soleimani, resistance against aggression and, defense- based on Islam, the policy of the leader of the Islamic Revolution, fighting against oppression, emphasizing the culture of sacrifice, parts of the positive dimension and alienation with America. , the Zionist regime and their agents are the identity components of the equivalence chain of the axis of Islamic resistance in the West Asia region. Paying attention to them will strengthen its ideology, meaning system and identity of the equivalence chain.

  Keywords: Identity, equivalence chain, discourse, resistance, Shahid Soleimani
 • realation political and gender in Islam from the point of view of Naser Hamed Abu Zayd
  Roya Porfekr, Asadolah Athary*, Hasan Shamsini Page 4

  One of the important challenges of Muslim societies in the face of Western modernity is the situation of women and femininity because the role and position of women in a society is considered as one of the criteria for measuring the growth and development of countries. The text of the Qur'an came out, one of the most prominent of which is Nasr Hamed Abu Zayd Qur'an, a well-known Egyptian scholar whose research we analyze in this article. The main question here is the relation between gender and politics in Islam from his point of view. With a descriptive approach, documents based on the study of the most important works attributed to him and the use of analytical research methods with the aim of producing an excerpt from his political thought have been presented. The findings of this article indicate that from Abu Zayd's intellectual point of view, there is an equal  relationship between femininity and masculinity in the political vision of Islam. Their hegemony over women's political and social rights has increased.

  Keywords: Nasr Hamed Abu Zaid, hermeneutics, femininity, politics, tradition, sharia, Quran, modernity
 • Hamidreza Mashhadiabasi, Ahmad Bakhshayeshi Ardestani*, Hosein Aboalfazlikarizi Pages 27-48

  Since the representation of the Islamic Council has a very important place in the structure of the government of the Islamic Republic of Iran and there are high sensitivities on the actions and behavior of the members of the parliament, and every year there are many positive and negative reflections of the behavior and performance of the members of the parliament. Some of these behaviors are unprofessional and due to ignorance, some are unprincipled and accompanied by violence and are far from dignity and morality. to be used as an excuse by the enemies of the revolution, this research, which is practical in terms of its purpose, in order to develop and improve the level of performance and professional behavior of important political figures such as parliamentarians, with the aim of identifying and determining the components of the education model Professional ethics and presentation of a practical model for training the representatives of the Islamic Council, in a combined method (mixed method) of the exploratory type (qualitative-quantitative) and was carried out using the opinions and views of 30 representatives of the course. different members of the Islamic Council and 15 experts and experts in the field of professional ethics education model design, through semi-structured interviews, tried to discover and categorize 108 components of the professional ethics of the representation of the Islamic Council in 10 fields and finally, while surveying 165 members of the Islamic Council in the form of a questionnaire to confirm the components and dimensions obtained, a model was designed to teach these components to the members of the parliament.

  Keywords: professional ethics, parliament representative, Islamic consultative Parliament, model
 • Seyedjalal Mosavisharabyani*, Seyedhosein Olyanasab, Alireza Naeej Pages 49-78

  The question that we seek to answer in this research is, what are the indicators and criteria for realizing the efficiency of the Velayat al-Faqih system based on capabilities and obstacles?

  Method

  This research was carried out using the documentary-library method and using the conceptual framework of Tawfiq theory, which is one of the existing theories about measuring the efficiency of governments.

  Findings

  According to what has been extracted from the foundations of the theory of velayat al-faqih and from the intellectual system of its leaders, the efficiency indicators are: 1- rule of law 2- social justice 3- security and political stability 4- responsibility and supervision 5- Political participation. These indicators are considered with the methodological criteria of rationalism, expediency, and unity. The findings of the research, according to the three levels of success efficiency analysis, which are: goals, facilities and obstacles, despite the large amount of internal and external obstacles, including political, economic and cultural and the limitations of the facilities, the Islamic Republic of Iran system in order to achieve The objectives of the establishment of its political system, with the mentioned indicators, has been successful and has provided an example of an efficient system based on efficient components, but the continuation of its successful path requires models and software that base its intellectual and scientific productions on the same founding principles and To promote his high religious values.

  Keywords: Efficiency indicators. The legal guardianship system. Islamic Republic of Iran. Justice. Security. Political partners