فهرست مطالب

نشریه علوم و تکنولوژی محیط زیست
سال بیست و پنجم شماره 8 (پیاپی 135، آبان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/08/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مریم رباطی*، المیرا حقایقی صفحات 1-18
  زمینه وهدف

  ارزیابی پایداری شهری زیست محیطی، یکی از مهم ترین ابزارها در فرآیند برنامه ریزی توسعه پایدار است که توجه به آن در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها امری ضروری است .  مفهوم کیفیت زندگی ارتباط مستقیمی  با نیازهای بشر دارد،بنابراین اگر چه چند بعدی بودن مفهوم کیفیت زندگی باید به عنوان یک کل در نظر گرفته شود، افراد باید سعی برای برآوردن نیازهای کلی خود برای بهینه سازی این نیازها کنند. این تحقیق شناسایی، انتخاب و بومی سازی شاخص های مورد نظر در رابطه با پایداری شهری و از طرفی ارتباط آن با شاخص های کیفیت زندگی در منطقه 2 تهران می باشد

  روش بررسی

  در این پژوهش از روش های تصمیم گیری چند معیاره تلفیقی جهت وزن یهی- ایوت بندی شاخص های بومی استفاده شده است. پس از مشخص شدن شاخص ها با استفاده از روش آنتروپی هر کدام از معیارها و زیر معیارها وزن دهی شدند گزینه های مد نظر تحقیق از دو روش ویکور (VIKOR) و لینمپ (LINMAP) رتبه بندی شد و شاخص های به دست آمده در منطقه 2 شهر تهران پهنه بندی شده است.

  یافته ها

  از 6 معیار در نظر گرفته شده در بخش ارزیابی پایداری شهری زیست محیطی، معیار فیزیکی با وزن نهایی 31/0 بالاترین امتیاز را کسب کرده و در بخش ارزیابی شاخص های کیفیت زندگی، معیار مدیریت شهری با وزن نهایی 58/0 بالاترین امتیاز را کسب کرده است. 

  بحث و نتیجه گیری

  نتایج  نشان داد که نواحی 1 و 8 هم از نظر شاخص کیفیت زندگی و هم از نظر پایداری شهری زیست محیطی رتبه پایینی را کسب نموده اند در صورتی که سایر نواحی مانند نواحی 2 و 7 شاخص کیفیت زندگی  و پایداری شهری زیست محیطی رتبه بالایی را به خود اختصاص داده اند.

  کلیدواژگان: ارزیابی پایداری شهری زیست محیطی، کیفیت زندگی، روش های تصمیم گیری چند معیاره
 • سروش ذبیح اللهی، جواد میرزایی*، فرزاد اسکندری، منوچهر نمیرانیان، آرزو سلطانی صفحات 19-37
  زمینه و هدف

  از فعالیت های تبدیل جنگل به زمین کشاورزی، زراعت در زیر آشکوب جنگل و چرای دام در جنگل به عنوان مهم ترین عوامل تخریب جنگل های زاگرس یاد می شود و در این مورد دست اندرکاران محلی و دولتی نظرات متناقضی با یکدیگر دارند. در روستای جنگلی آلمانه فعالیت های کشاورزی اعم از زراعت و باغبانی یا در داخل جنگل (به صورت زراعت در زیر آشکوب جنگل، یا جنگل تراشی و تبدیل آن به زراعت و باغ) و یا در حاشیه جنگل انجام می گیرد که در هر صورت بر جنگل تاثیرگذار هستند. همچنین در این روستا دامداری نیز تاثیر مستقیمی بر جنگل داشته و همواره می توان آن را جزء جدایی ناپذیر جنگل عنوان نمود. این تحقیق با هدف دستیابی به دیدگاه دست اندرکاران در مورد فعالیت های کشاورزی و دامداری در جنگل های سامان عرفی آلمانه شهرستان سروآباد در زمستان سال 1396 انجام گرفت.

  روش بررسی

  جامعه آماری این تحقیق شامل مردم روستای آلمانه و تعدادی از کارشناسان اداره های منابع طبیعی و جهاد کشاورزی استان کردستان است. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه است و در مجموع دیدگاه 115 نفر از دست اندرکاران محلی و دولتی به روش طیف لیکرت در مورد سه فعالیت تبدیل جنگل به زمین کشاورزی، زراعت در زیرآشکوب جنگل و چرای دام در جنگل مورد بررسی قرار گرفت. جهت تحلیل داده ها از آزمون های آماری کروسکال والیس و من وایت نی استفاده و کلیه تحلیل ها توسط نرم افزار آماری SPSS نسخه 22 انجام شد.

  یافته ها

  بر اساس نتایج، دست اندرکاران محلی فعالیت های خود را در راستای تخریب جنگل دانستند و کارشناسان کشاورزی نیز با آنان هم عقیده بودند. اما کارشناسان منابع طبیعی دیدگاه مخالفی داشتند. در مجموع دست اندرکاران محلی و دولتی در مورد بسیاری از گویه های مربوط به فعالیت ها دیدگاه متفاوتی داشتند و تعارض بین بهره برداران محلی و کارشناسان دولتی، خصوصا کارشناسان منابع طبیعی به وضوح مشاهده گردید.

  بحث و نتیجه گیری

  در نهایت از دیدگاه دست اندرکاران، یک گویه ی مشترک به عنوان گویه ی منتخب در هر سه فعالیت انتخاب گردید که نشان داد  انجام این فعالیت ها، به دلیل مشکلات اقتصادی و کمبود درآمد مردم محلی است.

  کلیدواژگان: مردم محلی، اداره های دولتی، تعارض، پرسشنامه، سامان عرفی آلمانه
 • علی شاهی، محمد پوستی*، غلامرضا قدمی، محمد فدائیان صفحات 39-58
  زمینه و هدف

  از مهمترین آلاینده های زیست محیطی، فلزات سنگین هستند که از فعالیت های صنعتی نظیر معدن کاری، تولید سوخت و انرژی، کاربرد علف کشها، پاک کننده ها و تولید ضایعات شهری وارد محیط زیست می شوند. مهم ترین و باارزش ترین زیستگاه طبیعی در منطقه ی مورد مطالعه، ذخیره گاه زیست کره ی ارسباران است. هدف از این پژوهش، تعیین غلظت عناصر سنگین در معدن مس سونگون است که پتانسیل آلودگی زیست محیطی را دارند.

  روش بررسی

  نمونه های جمع آوری شده پس از آماده سازی، توسط روش ICP-MS مورد تجزیه قرار گرفتند. سپس داده های ژیوشیمیایی توسط نرم افزارهایی چون SPSS تحلیل آماری شد. محاسبات تک متغیره و چندمتغیره ی زیادی از جمله: هم بستگی خطی، آنالیز خوشه ای و آنالیزهای فاکتوری بر روی پایگاه داده ها انجام شد.

  یافته ها

  بررسی ها نشان می دهد که سنگ های این منطقه از عناصر Te، Mo، Cu، S، As، Sb، Bi، W، Ag، Tl، U، Sn و Pb غنی شده اند. در بین آنها، غنی شدگی Te، Mo، Cu و S خیلی چشم گیر است. سه گروه در نمودار آنالیز خوشه ای قابل تشخیص است: 1- Sc، Ti، V، Cr، Ni، Be، U، Tl، Co و Fe. 2- Bi، W، Ag، Sn، Cu و As. 3- Sb، Zn، Mn، Pb، Mo و Te. بیشترین مقادیر هم بستگی بین عناصر Sc-Ti-V، Cr-Ni، Be-U، Co-Fe، Ag-Sn و Sb-Zn مشاهده می شود. عیار استخراجی مس و مولیبدن در مجتمع سونگون، به ترتیب 61/0 و 01/0 درصد می باشد درحالی که متوسط آن ها در سنگ های مورد مطالعه، به ترتیب 73/0 و 0113/0 درصد است که نزدیک به یک دیگر می باشند.

  بحث و نتیجه گیری

  تشکیل کانی های سولفیدی، عاملی برای بالا بودن مقدار عناصر کالکوفیل در سنگ های توده ی نفوذی معدن مس سونگون است. با توجه به این که فعالیت های معدن کاری ممکن است سبب رهاسازی عناصر سنگین و سمی به چرخه های ژیوشیمیایی شوند، طراحی در امر استخراج مواد معدنی بسیار مهم بوده و باید با حساسیت و ارزیابی صحیح و دقیق زیست محیطی، انجام شود. بنابراین چنانچه سایت معدنی مورد بازسازی قرار نگیرد به زمین های آلوده تبدیل شده و این آلودگی سبب تغییرات فراوان در خواص فیزیکوشیمیایی و pH خاک می شوند. مدیریت صحیح، کارآمد و پویای زیست محیطی، به طور مداوم باید در مورد فعالیت های معدن کاری، اعمال شود تا مبادا این فعالیت ها از مسیر توسعه ی پایدار و سالم، منحرف گردد.

  کلیدواژگان: فلزات سنگین، ذخیره گاه زیست کره ی ارسباران، معدن مس سونگون، غنی شدگی
 • علیرضا مرادی، فاطمه رضویان*، بهناز مرادی غیاث آبادی صفحات 59-74
  زمینه و هدف

  صنعت ساختمان سازی  یکی از پرمخاطره ترین صنایع شناخته شده است که به دلیل پیچیدگی ماهیت کار و شرایط ناایمن محیط کار، نرخ وقوع حوادث قابل توجه بالا می باشد. مطالعه حاضر شناسایی مخاطرات و تجزیه و تحلیل علل ریشه ای حوادث ساختمانی با استفاده از تکنیک تلفیقیBow-tie_FMEA

  روش بررسی

  در این پژوهش مخاطرات موجود در پروژه های ساختمانی شرکت ابنیه فنی تهران تحت عنوان خانه شهر و هلال با استفاده از چک لیست شناسایی شده و سپس با استفاده از تکنیک ارزیابی ریسکFMEA مورد ارزیابی قرار گرفت . همچنین از تکنیک نقاط بحرانی جهت شناسایی و تعیین ریسک های بحرانی در پروژه های ساختمانی مذکور استفاده شده  و در آخرین مرحله هر یک از ریسک های بحرانی با استفاده از نرم افزار Bowtie Pro 3.3 به صورت دیاگرام های پاپیونی مدلسازی شدند.

  یافته ها

  نتایج مطالعات نشان دادند که پروژه ساختمانی خانه شهر از مجموع 14 ریسک ارزیابی شده دارای 7 ریسک بحرانی و پروژه ساختمانی هلال از مجموع 15 ریسک ارزیابی شده دارای 8 ریسک بحرانی می باشند که هر یک از آن ها مدلسازی شدند. همچنین ریسک واژگونی جرثقیل موبایل در پروژه ساختمانی خانه شهر و برخورد بار و سازه های فلزی-بتنی به تجهیزات، نفرات و کابل های برق فشار قوی در پروژه ساختمانی هلال به ترتیب با اعداد 420 و 490 از شاخص ترین ریسک های بحرانی بودند.

  بحث و نتیجه گیری

  می توان نتیجه گرفت که امکان استفاده تلفیقی تکنیک های ارزیابی ریسک و تکنیک های مدل سازی حوادث وجود  داشته و  می توان از Bow-tie نسبت به تعیین علل وقوع حوادث و پیامدهای احتمالی آن در صنعت عمران بهره برد.  مشخص شد فاکتورهای شدت، احتمال و قابلیت کشف و در نهایت اعداد اولویت ریسک در پروژه ساختمانی هلال نسبت به پروژه ساختمانی خانه شهر بالاتر  فلذا  مخاطرات شناسایی شده ،خسارات و زیان های شناسایی شده،  احتمال بروز حوادث و شبه حوادث در پروژه ساختمانی هلال نسبت به پروژه ساختمانی خانه شهر بیشتر است از دیدگاه فاکتور قابلیت کشف نیز، پروژه ساختمانی خانه شهر قابلیت شناسایی و کشف بهتری از مخاطرات و شرایط بالقوه خطر با استفاده از بازرسی ها و بازدیدهای روزانه و دوره ای دارد که احتمال بروز حوادث و شبه حوادث را به مراتب کاهش می دهد.

  کلیدواژگان: شناسایی مخاطرات، ارزیابی ریسک، ریسک بحرانی، شبه حوادث، اقدامات کنترلی و اصلاحی
 • پروین باقری فر*، رضا بصیری، شهرام یوسفی خانقاه، حمیدرضا پورخباز صفحات 75-88
  زمینه و هدف

  فن آوری سنجش ازدور در دنیای پیشرفته امروزی به عنوان یکی از مهم ترین و عمده ترین منابع داده های مکانی و موضوعی قلمداد می شود. در این مقاله هدف مقایسه دو روش جهت آشکار سازی تغییرات جنگل با استفاده از تصاویر ماهواره لندست می باشد. بدین منظور از تصاویر سال 1369 سنجنده TM ماهواره لندست و هم چنین تصاویر سال 1390 سنجنده ETM+ این ماهواره استفاده شده است.

  روش بررسی

  در طبقه بندی تصاویر، از روش طبقه بندی نظارت شده و الگوریتم حداکثر احتمال و شبکه عصبی مصنوعی به شیوه پرسپترون چندلایه استفاده گردید.

  یافته ها

  بر اساس نتایج به دست آمده الگوریتم شبکه عصبی مصنوعی در مقایسه با  حداکثر احتمال صحت کلی و ضریب کاپای بالاتری در هر دو تصویر (TM و ETM+) نشان داده است. پس از طبقه بندی، نقشه های استخراج شده از تصاویر TM و ETM+ به منظور آشکارسازی تغییرات روی هم گذاری شدند و نقشه تغییرات به دست آمد.

  بحث و نتیجه گیری

  نتیجه نهایی تحقیق نشان می دهد که استفاده از داده های لندست همراه با داده های حاصل از آماربرداری قابلیت تهیه نقشه تغییرات جنگل را در منطقه موردمطالعه دارا می باشند.

  کلیدواژگان: طبقه بندی، تصاویر لندست، سنجش ازدور، باغ ملک، خوزستان
 • محمد باشکوه اجیرلو*، یاور بابائی، گلثوم اکبری آرباتان، سجاد فردوسی صفحات 89-105
  زمینه و هدف

  رویکرد بازاریابی سبز در بسیاری از سازمان ها مورد استقبال قرار گرفته است و در آن بازاریابان در تلاش هستند تا مسایل مرتبط با محیط زیست را در فرایند بازاریابی اعمال کنند؛ این امر حاکی از توجه به مسوولیت های اجتماعی در فرایند بازاریابی سازمان ها است.  در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی تاثیرگذاری ملاحظات زیست محیطی بر بازاریابی سبز در صنعت هتلداری پرداخته است.

  روش بررسی

  پژوهش حاضر به لحاظ ماهیت و روش، یک پژوهش توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران و کارکنان هتل های شهر شیراز است. تعداد نمونه آماری نیز 200 نفر می باشد. به منظور تحلیل داده ها از تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری مبتنی بر واریانس استفاده شده است.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان داد که ملاحظات زیست محیطی هتل ها با اثر 812/0 بر بازاریابی سبز تاثیرگذار است و این متغیر در مجموع 65 درصد از تغییرات بازاریابی سبز را تبیین می کند. همچنین تاثیر ملاحظات زیست محیطی بر هر یک از ابعاد سه گانه بازاریابی سبز (استراتژیک، تاکتیکی و داخلی)  و نیز تاثیر ابعاد ملاحظات زیست محیطی (داخلی و خارجی) بر بازاریابی سبز مورد تایید قرار گرفت.

  بحث و نتیجه گیری

  براساس یافته ها و روابط بین متغیرهای تحقیق می توان گفت که اجرای موثر فعالیت های بازاریابی سبز متکی به ملاحظات زیست محیطی کارکنان و مدیران است؛ بنابراین مدیران هتل به منظور داشتن رویکرد مناسب بازاریابی سبز باید اندیشه سبز بودن و رفتار سبز را در بین کارکنان آموزش دهند و  فرایندها و فعالیت های هتل را مبتنی بر این اصول تنظیم نمایند.
   

  بحث و نتیجه گیری

  براساس یافته ها و روابط بین متغیرهای تحقیق می توان گفت که اجرای موثر فعالیت های بازاریابی سبز متکی به ملاحظات زیست محیطی کارکنان و مدیران است؛ بنابراین مدیران هتل به منظور داشتن رویکرد مناسب بازاریابی سبز باید اندیشه سبز بودن و رفتار سبز را در بین کارکنان آموزش دهند و فرایندها و فعالیت های هتل را مبتنی بر این اصول تنظیم نمایند.

  کلیدواژگان: ملاحظات زیست محیطی، بازاریابی سبز، هتلداری، آگاهی زیست محیطی
 • آویده اسدالهی، حمید توحیدی *، احمد شجاع صفحات 107-125
  زمینه و هدف

  امروزه مدیریت پسماند بسته بندی مواد غذایی یک چالش در مقیاس جهانی می باشد که کشورهای درحال توسعه را با محدودیت های اقتصادی فراوانی مواجه کرده است. این پسماندها اگر به درستی مدیریت نشوند پیامدهای جبران ناپذیری بر کیفیت محیط زیست و سلامتی انسان بهمراه خواهد داشت. هدف این مقاله گزینش سناریوهای پایدار مدیریت پسماند با توجه به طراحی محصول می باشد.

  روش بررسی

  در این پژوهش با شبیه سازی یک مدل ریاضی دو هدفه، هزینه های ناشی از سناریوهای مدیریت پسماند و بطور همزمان اثرات مخرب بر کیفیت محیط زیست و سلامتی انسان کمینه سازی شده است. مدل ارایه شده که قابلیت استفاده در صنایع گوناگون را دارد با مد نظر قرار دادن جزییات طراحی، آنالیز چرخه حیات و گزینه های پایان عمر محصول برای یک مثال واقعی، با بکارگیری الگوریتم بهینه سازی ژنتیک باینری پیاده سازی شده است.

  یافته ها

  به طور کلی برآورد جواب بهینه مدل پیشنهادی در هر گروه از محصولات، سناریو برنده متناسب با آلترناتیو طراحی بهینه را نشان می دهد که گزینه ای اقتصادی با کمترین میزان تاثیرات مخرب بر محیط زیست و سلامتی انسان می باشد. نتایج پیاده سازی مدل برای یک مثال واقعی نشان می دهد در هفت گروه محصول تعریف شده سناریو چهار (کاهش در مبدا 25%، بازیافت 25 % و سوزاندن 45% و دفن بهداشتی 5%) و سناریو پنج (کاهش در منبع به میزان 60 %، سوزاندن 30% و دفن بهداشتی10%) گزینه های غالب و برنده برای طراحی های بهینه در اکثر گروه محصولات می باشند.

  بحث و نتیجه گیری

  مدل شبیه سازی شده به تولیدکنندگان کمک می کند تا برآوردی مناسب از پیامدهای محیط زیستی و اقتصادی محصول طراحی شده داشته باشند. همچنین این پژوهش به تصمیم گیرندگان و سیاست گذاران این امکان را می دهد تا در راستای دستیابی به اهداف توسعه پایدار، با قانون گذاری تولیدکنندگان را به پذیرش مسیولیت در قبال مدیریت پایان عمر محصولات خود ترغیب نمایند.

  کلیدواژگان: الگوریتم ژنتیک باینزی، توسعه پایدار، مدیریت پسماند، اثرات زیست محیطی
 • سوده شقاقی، محمد قهدریجانی *، محمدهادی دهرویه صفحات 127-142
  زمینه و هدف

  هر سال به طور مداوم تعداد موتو رهای دیزل به دلیل داشتن بازده زیاد، اقتصاد سوخت و تولید گاز های گلخانه ای کم، افزایش می یابد. بیودیزل به عنوان سوخت های جایگزین مهم که از منابع تجدیدپذیر بدست می آید مورد توجه زیادی قرارگرفته اند. این سوخت ها میزان اکسیژن خوبی دارندبنابراین پتانسیل بسیاربالایی برای کاهش آلایندگی دارند.

  روش بررسی

  در این تحقیق به بررسی تاثیر بار و سرعت موتور و همچنین درصدهای مختلف اختلاط سوخت های دیزل، بیودیزل بر روی مشخصه های عملکردی موتور دیزل پرداخته شد. طراحی آزمایش ها با استفاده از روش آماری سطح پاسخ و نقاط بهینه متغیرهای مستقل به منظور کمینه و یا بیشینه کردن سطوح پاسخ، به دست آمد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که با افزایش میزان درصد بیودیزل در سوخت های اختلاط یافته، گشتاور ترمزی افزایش می یابد. از بین متغیرهای مستقل مشخصه های بار و سرعت موتور بیشترین میزان تاثیر را بر روی گشتاور موتور داشته است. بیشترین میزان گشتاور برای سوخت (D36B64) بدست آمد. میزان مصرف ویژه سوخت با افزایش درصد بیودیزل در سوخت های اختلاط یافته نسبت به سوخت دیزل افزایش یافت و کمترین میزان مصرف سوخت ویژه در سوخت دیزل خالص بدست آمد.

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به نتایج بیشترین میزان گشتاور Nm 55/315 برای سوخت (D36.12B63.88) و کمترین میزان گشتاور به میزانNm 44 مربوط به سوخت دیزل خالص (D100B0) بود. براساس نتایج مصرف ویژه سوخت کمترین میزان در حالت بارکامل و درسرعت دورانی 2323 دور بر دقیقه و برای سوخت دیزل خالص (D100B0) اتفاق می افتد ،همچنین بیشترین میزان مصرف ویژه سوخت در بار اعمالی 67 درصد موتور و سرعت دورانی 2800 دور بر دقیقه برای سوخت بیودیزل خالص (D0B100) و به مقدار 304 گرم بر کیلو وات ساعت رخ می دهد. نتایج حاصل از بهینه سازی چند هدفه نشان داد که بیشترین میزان مشخصه های عملکردی در بار کامل (100%) و سرعت 1984دور بر دقیقه و موتور و برای ترکیب سوختی D22B78، درصد اتفاق می افتد (با مطلوبیت 91 درصد) رخ داد.

  کلیدواژگان: دیزل، سطح پاسخ، مصرف سوخت، بیودیزل، گشتاور
 • محمدرضا یوسفی روشن *، حمید عمونیا صفحات 143-156
  زمینه و هدف

  پایش کمی و کیفی پوشش های گیاهی از کاربردهای اصلی دانش سنجش از دور می باشد. برآورد سطح پوشش گیاهی و زمین های زارعی به روش سنتی زمان بر است. سنجش از دور به جهت ارایه اطلاعات به روز، پوشش های تکراری، سنجش در محدوده های طیفی متفاوت، سنجش کمی و رقومی پدیده های سطح زمین، از اهمیت بالایی برخوردار است. این پژوهش با هدف برآورد سطح پوشش گیاهی و زمین های زارعی شهرستان بابلسر از طریق تصاویر ماهواره ای سنتینل2 با استفاده از شاخص NDVI انجام گرفته است.

  روش بررسی

  روش تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی مبتنی بر داده های تصاویر ماهواره ای سنتینل2 سال2019 است. این تصاویر از طریق سایت USGS استخراج شده اند. تصاویر بعد از استخراج در سامانه های نرم افزاری سنجش از دوری و سیستم اطلاعات جغرافیایی مورد پردازش قرار گرفته و نتایج مورد نیاز استخراج شده اند.

  یافته ها

  بعد از دریافت تصاویر ماهواره ای سنتینل2، باندهای 2، 3، 4، 8 که دارای قدرت تفکیک مکانی10متری و بعد از انجام پیش پردازش و تصحیحات اتمسفریک، براساس زبان برنامه نویسی IDL، با استفاده از شاخص NDVI، ROI سنتینل2 بدست آمد، سپس خروجی Threshold بین حداکثر 1 تا حداقل 5/0 محاسبه و با یک خروجی Shape file در ENVI و نرم افزار Arc Map مساحت پوشش گیاهی و سطح زیرکشت زمین های زارعی شهرستان بابلسر در تاریخ اخذ تصاویر ماهواره ای محاسبه و نتیجه گیری انجام شده است.

  بحث و نتیجه گیری

  نتایج نشان داد که سطح زیرکشت زمین های زارعی و پوشش گیاهی شهرستان بابلسر بیش از 52 درصد برآورد شده است. دقت کلی 95 درصد و ضریب کاپای 89 درصد با ارزیابی خروجی شاخص NDVI نشان داد می توان از تصاویر سنتیل 2 برای استخراج پوشش گیاهی و زمین های زراعی استفاده نمود.

  کلیدواژگان: سنتینل2، تصاویر ماهواره ای، سطح زیرکشت، شاخص NDVI
 • محمدمهدی خداوردی، محمدباقر گرجی *، مجید نصیری، عبدالغنی رستگار صفحات 157-169
  زمینه و هدف

  تغییرات محیط زیست در دهه اخیر منجر به تغییر ماهیت سازمان ها و کارکردهای آن شده است. لذا سازمان ها به دلیل مسیولیت اجتماعی که در برابر جامعه و ذینفعان دارند، با تغییر نظریه هایی همچون رفتار سازمانی، سعی در توسعه ی پایدار سازمان در محیط زیست دارند. هدف این پژوهش ارایه الگوی پیشگیری قلدری سازمان جهت توسعه ی کارکردهای سبز می باشد.

  روش بررسی

  این پژوهش از نظر روش شناسی بر مبنای نتیجه، توسعه ای است و از نظر نوع داده ترکیبی است. به طوریکه در بخش کیفی پژوهش از طریق تحلیل های فراترکیب و دلفی تلاش گردید تا مولفه های پیشگیری قلدری سازمان جهت توسعه ی کارکردهای سبز ابتدا مورد غربالگری نظری قرار گیرند و سپس براساس تحلیل دلفی، حد کفایت نظری آنان مشخص شود. در بخش کمی پژوهش نیز تلاش شد تا مولفه های تایید شده از بخش کیفی، طی فرآیند تحلیل مدل فراگیر ساختاری تفسیری، اولویت بندی شوند تا براساس آن تاثیرگذارترین آنان مشخص شود. جامعه هدف در این پژوهش در بخش کیفی شامل 15 نفر از متخصصان مدیریت در سطح دانشگاهی بودند و در بخش کمی 30 نفر از مدیران منابع انسانی سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگری سه استان سمنان، کرج و تهران بودند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد، مولفه ی جلوگیری از تبعیض و تعارض باهدف اثربخشی کارکردهای سبز تاثیرگذارترین عامل پیشگیری قلدری سازمان جهت توسعه ی کارکردهای سبز می شود.

  بحث و نتیجه گیری

  نتایج نشان می دهد، کنترل تعارض به کارکنان انگیزه های مضاعف تری جهت بروز رفتارهایی در راستای کارکردهای سبز می دهد و باعث می گردد تا با آرامش ذهنی ایجاد شده در محیط سازمان، نقش هایی فراتر از نقش های محوله در حوزه ی سازمان را بپذیرند و براساس آن به پایداری بیشتر سازمان در حوزه ی سبز کمک نمایند.

  کلیدواژگان: کنترل تعارض زیست محیطی، پیشگیری قلدری سازمان، توسعه ی کارکردهای سبز
|
 • Maryam Robati *, Elmira Haghayeghi Pages 1-18
  Background and Objective

  Environmental sustainability assessment is largely dependent on a thorough understanding of thefactors influencing sustainability and how they are selected. Therefore, the purpose of thisdissertation is to identify, select and localize the desired indicators in relation to environmentalsustainability and on the other hand its relationship with quality of life indicators in District 2 ofTehran.

  Material and Methodology

  The questionnaires were completed by two groups (experts and citizens) to determine the indicators and then analyzed and evaluated the research options were ranked using VIKOR and LINMAP methods. The options considered in this study are 9 areas in District 2 of Tehran

  Findings

  The results show that The results showed alpha coefficient was calculated to measure the internal stability of the questionnaires. According to the results, alpha is 0.954 based on the completed questionnaire in the environmental sustainability assessment section by expert and based on the supplementary questionnaires of citizens is 0.875 and this indicates a go degree of internal reliability of the questionnairesis.

  Discussion and Conclusion

  The results show that out of 6 criteria considered in the environmental sustainability assessment section, physical criterion with So that zone 8 with a score of 1has the lowest amount of environmental sustainability and zone 2 with a score of 0 has the highest amount of environmental sustainability. Also, the ranking results of the 9 districts of Region 2 using the Linamp method show that District 2 has the highest rank in terms of quality of life indicators and District 8 has the lowest quality in terms of quality of life indicators.

  Keywords: Urban Sustainability Assessment, life quality, Multi Criteria Descion Making
 • Soroush Zabihollahi, Javad Mirzaei *, Farzad Eskandari, Manuchehr Namiranian, Arezo Soltani Pages 19-37
  Background and Objectives

  Forest conversion to agriculture, Forest Understory cultivation and grazing in the forest are considered as the most important factors in the destruction of Zagros forests and in this regard, local and governmental stakeholders have different and contradictory views together. The purpose of this study was to gain a perspective of stakeholders regarding agricultural and livestock activities in Almaneh allotment forests in Sarvabad city. In the Almaneh`s forest village, agricultural activities whether farming or horticultural are carried out either inside the forest (in the form of understory farming, or deforestation and conversion to agriculture and orchard) or at the edge of the forest which in any case affects the forest. In this village livestock also has a direct impact on the forest and it can always be described as an integral part of the forest.

  Material and Methodology

  The statistical society of this study includes the people of Almaneh village and some experts of the Natural Resources and Agricultural offices of Kurdistan province. The main instrument of the study is a questionnaire and In total, 115 local and state stakeholders views using a Likert scale on Forest conversion to agriculture, Forest Understory cultivation and grazing in the forest were investigated. Kruskal-Wallis and Mann-Whitney tests were used for data analysis using SPSS software.

  Findings

  According to the results, local stakeholders are not aware of their activities in deforestation and agricultural experts agree with them. But natural resources experts have opposite view. In other words, local and state practitioners have a different perspective on many aspects of the activity and the conflict between local practitioners and government experts, especially natural resource experts, is clearly visible.

  Discussion and Conclusion

  So, from a stakeholders perspective, a common item is selected as the selected stakeholders item in all three activities, which shows that these activities are due to economic problems and the lack of local people's income.

  Keywords: Local people, government offices, Conflict, Questionnaire, Almaneh Allotment
 • Ali Shahi, Mohammad Poosti *, Gholamreza Ghadami, Mohammad Fadaeyan Pages 39-58
  Background and Objective

  Among the most important environmental pollutants are heavy metals that enter the environment from industrial activities such as mining, fuel and energy production, the use of herbicides, cleaners, and urban waste production. The most important and valuable natural habitat in the study area is Arasbaran Biosphere Reserve. The purpose of this research is to determine the concentration of heavy elements in Soungoun copper mine, which have the potential of environmental pollution.

  Material and Methodology

  The collected samples after preparation were analyzed by ICP-MS method. Then the geochemical data were statistically analyzed by software such as SPSS. Many univariate and multivariate calculations including: linear correlation, cluster analysis and factor analysis were performed on the database.

  Findings

  Investigations show that the rocks of this area are enriched with elements Te, Mo, Cu, S, As, Sb, Bi, W, Ag, Tl, U, Sn and Pb. Among them, the enrichment of Te, Mo, Cu and S is very impressive. Three groups can be distinguished in the cluster analysis diagram: 1- Sc, Ti, V, Cr, Ni, Be, U, Tl, Co and Fe. 2- Bi, W, Ag, Sn, Cu and As. 3- Sb, Zn, Mn, Pb, Mo and Te. The highest correlation values are observed between Sc-Ti-V, Cr-Ni, Be-U, Co-Fe, Ag-Sn and Sb-Zn elements. The extracted grade of copper and molybdenum in Soungoun complex is 0.61% and 0.01%, respectively, while their average in the studied rocks is 0.73% and 0.0113%, respectively, which are close to each other.

  Discussion and Conclusion

  The formation of sulphide minerals is a factor for the high amount of chalcophile elements in the intrusive mass rocks of Soungoun copper mine. Due to the fact that mining activities may cause the release of heavy and toxic elements into geochemical cycles, design is very important in the matter of extracting minerals and should be done with sensitivity and correct and accurate environmental assessment. Therefore, if the mining site is not restored, it will turn into polluted land and this pollution will cause many changes in the physicochemical properties and pH of the soil. Correct, efficient and dynamic management of the environment must be continuously applied to mining activities so that these activities do not deviate from the path of sustainable and healthy development.

  Keywords: Heavy Metals, Arasbaran biosphere reserve, Soungoun copper mine, Enrichment
 • Alireza Moradi, Fatemeh Razavian *, Behnaz Moradi Ghiyasabadi Pages 59-74
  Background and Objective

  Construction industry is known as one of most dangerous industries which incidents occurrence rate is high because of work nature complexity and also unsafe workplaces. Therefor construction jobs are categorized in most dangerous and most full of incident jobs in world.

  Material and Methodology

  In this article technical buildings company of Tehran construction projects known as Khaneh-Shahr and Helal existing hazards have been recognized using checklist and then evaluated and assessed using FMEA risk assessment method. Additionally, critical points technique in order to identify and determine construction projects critical risks has been used and also modeled in the form of bowtie using Bowtie Pro 3.3 software in last phase.

  Findings

  Results have shown that Khaneh-Shahr construction project has 7 critical risks from totally 14 assessed risks and also Helal construction project have 8 critical risks from totally 15 assessed risks which have been modeled separately. Furthur mobile crane reversal risk in Khaneh-Shahr construction project and metal-concrete structures crash with equipment, workers and high voltage electricity cables in Helal construction project with RPNs of 420 and 490 respectively, considered as most significant critical risks.

  Discussion and Conclusion

  It could be concluded there is posiibility to use risk assessment and incident modeling techniques in combined and analizing incident root causes and probable consequences in construction industries using Bowtie analysis method besides.

  Keywords: Hazards idntification, Risk Assessment, Critical risk, Pseudo-events, Controlling, corrective actions
 • Parvin Bagherifar *, Reza Basiri, Shahram Yosefi Khaneghah, Hamidreza Pourkhabbaz Pages 75-88
  Background and Objective

  Remote Sensing Technology is considered one of the most important sources of spatial and thematic data in the developed world of today. The objective of this work is a comparison of two different methods of change detection in forests using Landsat images. Therefore, sensor Landsat TM images of 1990 and 2011 (ETM+) satellite images have been used.

  Material and Methodology

  In the classification of images, the maximum likelihood algorithm, and artificial neural network to multilayer perceptron method were used.

  Findings

  Evaluated results showed that the algorithm approach, the maximum likelihood overall accuracy, and kappa coefficient maps classified in TM image, respectively, are 96.72 and 0.96 percent and image ETM+ 98.02 and 0.97 percent, and the method of artificial neural networks, overall accuracy and kappa coefficient map classified, TM image was 98.22 and 0.97% and ETM+ image was 98.34and 0.97 percent respectively. Following TM and ETM+ classification maps to detect the changes were marked and the map changes obtained.

  Discussion and conclusion

  The results of this study showed that using Landsat data along with data from have inventory capabilities of forest change mapping

  Keywords: Classification, Landsat images, Remote sensing, Baghmalek, Khuzestan
 • Mohammad Bashokouh Ajirlou *, Yavar Babaei, Golsoum Akbariarbatan, Sajad Ferdowsi Pages 89-105
  Background and objective

  The green marketing approach has been welcomed in many organizations and marketers are trying to apply environmental issues in the marketing process. This indicates the importance of social responsibilities in the marketing process of organizations. In this regard, the present study investigates the impact of environmental orientations on green marketing in the hotel industry.

  Material and Methodology

  The present study is a descriptive-analytical research in terms of nature and method. The statistical population of the study includes managers and employees of hotels in Shiraz. The number of statistical samples is 200 people. In order to analyze the data, the technique of structural equation modeling based on variance has been used.

  Findings

  The research findings showed that the environmental orientations of hotels with an effect of 0.812 are effective on green marketing, and this variable explains 65% of all green marketing changes. Also, the impact of environmental orientations on each of the three dimensions of green marketing (strategic, tactical and internal) and the impact of environmental orientations (internal and external) on green marketing were confirmed.

  Discussion and Conclusion

  Based on the findings and relationships between research variables, it can be said that the effective implementation of green marketing activities depends on the environmental orientations of employees and managers; Therefore, in order to have a proper green marketing approach, hotel managers must train the idea of being green and green behavior among the staff and adjust the hotel processes and activities based on these principles.

  Keywords: Environmental orientations, Green Marketing, hotel industry, Environmental awareness
 • avideh Asadollahi, Hamid Tohidi *, Ahmad Shoja Pages 107-125
  Background and Objective

  Today, food packaging waste management is a challenge on a global scale that has faced many economic constraints in developing countries. If this waste is not managed properly, it will have irreparable consequences on the quality of the environment and human health. The purpose of this paper is to select sustainable scenarios for packaging waste management based on product design. Material and

  Methodology

  In this research, by simulating a mathematical model, the costs of waste management scenarios and at the same time the detrimental effects on environmental quality and human health have been minimized. The proposed model, which can be used in various industries, has been implemented using binary genetic optimization algorithm, taking into account the design details, life cycle analysis and end-of-life options (in the form of 9 management scenarios).

  Findings

  In general, estimating the optimal solution of the proposed model in each product group, shows the winning scenario appropriate to the optimal design alternative, which is an economic option with the least destructive effects on the environment and human health. The results of model implementation for a real example show in seven product groups defined four scenarios (25% source reduction, 25% recycling and 45% incineration and only 5% landfill) and scenario five (source reduction by 60% and incineration of 30% of waste and 10% landfill) are the winning options for optimal designs in most product groups. Discussion and

  Conclusion

  The simulated model helps manufacturers to have a proper estimate of the environmental and economic consequences of the designed product. This research also enables decision makers and policy makers to achieve the goals of sustainable development, by legislating more manufacturers to accept responsibility for end-of-life management of their products as well as municipalities to set up a network. Encourage urban waste management systems.

  Keywords: Binary Genetic Algorithm, environmental impacts, Waste management, Sustainable development
 • soodeh shaghaghi, Mohammad Ghahderijani *, Mohammad hadi Dehrouyeh Pages 127-142
  Background and Objective

  The number of diesel engines is increasing every year due to high yield and fuel economy and low greenhouse gas emission. Especially biodiesel and ethanol have been considered as major alternative fuels as they are derived from renewable sources. These fuels are well oxygenated and therefore have a great potential to reduce emissions. Material and

  Methodology

  The effect of engine load and speed and different percentages of diesel-biodiesel fuel blends on the performance characteristics of a diesel engine was investigated. Experiments were designed by response surface method (RSM), and optimal levels for independent variables were obtained to minimize or maximize response levels.

  Findings

  According to the results, brake torque increased with increasing biodiesel level in fuel blends. Among independent variables, engine load and speed had the greatest impact on engine torque. The maximum torque was obtained for the fuel blend D36B64. Specific fuel consumption increased with increasing biodiesel level in fuel blends in comparison with the diesel fuel. The least specific fuel consumption was obtained for pure diesel fuel. Discussion and

  Conclusion

  According to the results, the highest torque was 315.55 Nm for fuel (D36.12B63.88) and the lowest torque was 44 Nm for pure diesel fuel (D100B0). According to fuel consumption results, the lowest fuel consumption occurs at 2323 rpm and for pure diesel fuel (D100B0). Also, the highest specific fuel consumption occurs at 67% engine load and 2800 revolutions per minute for pure biodiesel fuel (D0B100) at 304 g / kW. The results of multi-objective optimization indicated that the highest performance characteristics occurred at full load (100%) and engine speed of 1984 rpm for the fuel blend D22B78 (with a desirability of 91%).

  Keywords: torque, Biodiesel, Fuel Consumption, diesel, response level
 • Mohammad reza yousefiroshan *, Hamid Amounia Pages 143-156
  Background and Objective

  Quantitative and qualitative monitoring of vegetation is one of the main applications of remote sensing knowledge. Estimating the area of vegetation and agricultural lands in the traditional way is time consuming. Remote sensing is of great importance for providing up-to-date information, duplicate coverage, sensing in different spectral ranges, quantitative and digital sensing of surface phenomena. This study was conducted to estimate the level of vegetation and agricultural lands of Babolsar county through Sentinel 2 satellite images using NDVI index.

  Material and Methodology

  The present research method is descriptive-analytical based on the data of Sentinel 2 satellite images of 2019. These images were extracted from the USGS website. After extraction, the images are processed in remote sensing software systems and geographic information systems, and the required results have been extracted.

  Findings

  After receiving the Sentinel 2 satellite images, the bands 2, 3, 4, 8, which have a spatial resolution of 10 meters, after preprocessing and atmospheric corrections, based on IDL programming language, using NDVI index, Sentinel 2 ROI were obtained, then output. Threshold was calculated between a maximum of 1 and a minimum of 0.5 and with a Shape file output in ENVI and Arc Map software, the area of vegetation and the area under cultivation of agricultural lands in Babolsar county were calculated and concluded on the date of obtaining satellite images. Discussion and

  Conclusion

  The results showed that the area of arable land and vegetation of Babolsar city is estimated to be more than 52%. Overall accuracy of 95% and kappa coefficient of 89% by evaluating the output of NDVI index showed that Sentinel 2 images can be used to extract vegetation and arable lands.

  Keywords: Sentinel 2, satellite imagery, Crop area, NDVI Index
 • Mohammadmehdi Khodaverdi *, Mohammadbagher Gorji, Majid Nasiri, Abdolghani Rastgar Pages 157-169
  Background and Objective

  Environmental changes in the last decade have led to a change in the nature of organizations and their functions. Therefore, due to their social responsibility to society and stakeholders, organizations try to develop the organization in the environment by changing theories such as organizational behavior. The purpose of this is provide a model for preventing bullying in the organization to develop green functions.

  Material and Methodology

  This research is developmental in terms of methodology based on the result and is hybrid in terms of data type. In the qualitative part of the research, through meta-combined and Delphi analyzes, an attempt was made to first examine the components of bullying prevention of the organization for the development of green functions and then to determine their theoretical adequacy based on Delphi analysis. In the quantitative part of the research, an attempt was made to prioritize the approved components of the qualitative part during the process of analyzing the comprehensive interpretive structural model in order to determine the most effective ones. The target population in this study in the qualitative part included 15 management specialists at the university level and in the quantitative part were 30 human resources managers of the Martyr and Veterans Affairs Foundation of the three provinces of Semnan, Karaj and Tehran.  

  Findings

  The results showed that the component of prevention of discrimination and conflict with the aim of the effectiveness of green functions becomes the most effective factor in preventing bullying of the organization for the development of green functions.

  Discussion and Conclusion

  The results show that conflict control gives employees more motivation to develop behaviors in line with green functions and causes them to accept roles beyond the assigned roles in the field of organization with the peace of mind created in the organizational environment. Based on that, to help make the organization more sustainable in the green field.

  Keywords: Organizational Bullying Preventing, Develop Green Functions, Environmental Conflict Control