فهرست مطالب

فصلنامه پوست و زیبایی
سال چهاردهم شماره 3 (پیاپی 55، پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/08/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • منصور نصیری کاشانی* صفحات 135-136
 • سید حسین جهانبخش، ارغوان عزیزپور، مریم نسیمی، امیرهوشنگ احسانی، پدرام نورمحمدپور* صفحات 137-143
  زمینه و هدف

  هدف مطالعه حاضر، ارزیابی شیوع آپنه اختصاصی خواب در بیماران مبتلا به پسوریازیس مراجعه کننده به بیمارستان رازی است.

  روش اجرا:

   بیماران مبتلا به پسوریازیس در سال های 1397 و 1398 در این مطالعه مقطعی وارد شدند. بیماران ازنظر دموگرافیک، شاخص شدت ناحیه پسوریازیس (PASI)، مدت بیماری، محل سکونت، تحصیلات و هم چنین پرسش نامه Stop-Bang و پرسش نامه Berlin جهت ریسک خطر آپنه انسدادی خواب، موردبررسی قرار گرفتند.

  یافته ها

  براساس معیار Stop-Bang 43 نفر (3/41%) ریسک متوسط و 23 نفر (1/22%) ریسک بالای ابتلا به آپنه انسدادی خواب را داشتند. براساس پرسش نامه Berlin 48 نفر (2/46%) ریسک بالای ابتلا به آپنه انسدادی خواب را داشتند. میانگین سنی افراد (میانگین = 3/58، انحراف م0عیار = 6/10) در ریسک بالای آپنه انسدادی براساس معیار Stop-Bang به طور معنی داری از میانگین سنی افراد با ریسک متوسط (میانگین = 1/48، انحراف معیار = 1/16، 0039/0=P) و ریسک پایین (میانگین = 7/41، انحراف معیار = 8/17، 001/0P<) بیشتر بود. هم چنین BMI بین سه گروه براساس معیار Stop-Bang به طور معنی داری متفاوت بود و در افراد با ریسک بالاتر آپنه انسدادی خواب، BMI بالاتر بود (05/0<p). در افراد با ریسک بالای آپنه انسدادی خواب براساس معیار Berlin به طور معنی داری از افراد با ریسک پایین آپنه انسدادی خواب، بالاتر بود (میانگین 1/31 در مقابل میانگین 26 (001/0<p).

  نتیجه گیری

  یافته های مطالعه حاضر، آپنه انسدادی خواب را به عنوان یکی از ناخوشی های همراه پسوریازیس مطرح می کند.

  کلیدواژگان: پسوریازیس، آپنه انسدادی خواب، شیوع
 • فرحناز مولوی*، کیمیا اسدی، معصومه آخوندی رنجبر، نگار قلعه نوی، فاطمه سادات اعتمادالاسلامی بختیار، تارا عادل راستگو، ساحل یزدان پناهی صفحات 144-151
  زمینه و هدف

  استفاده از عصاره زالو در تهیه مکمل های آرایشی و ترکیبات دارویی همیشه مورد توجه بوده است. تاکنون تاثیر این عصاره بر روی حجم دهی بافت پوششی پوست به صورت علمی تایید نشده است و پژوهشی درخصوص مقایسه اثر انواع روغن های پایه در این عصاره صورت نگرفته است.

  روش اجرا: 

  هدف از این مطالعه بررسی تاثیر عصاره زالو در پایه های روغن زیتون، روغن کرچک و روغن بادام تلخ برروی پوست صورت توسط نرم افزار ریخت سنجی هندسی لندمارک پایه بود. بدین منظور تعداد 25 نفر از گروه سنی 45 الی 55 سال انتخاب شدند. به منظور مقایسه تغییرات ریخت شناسی به مدت چهل روز در یک ساعت مشخص تصاویر با استفاده از دوربین دیجیتال تهیه شد. بر روی تصاویر دوبعدی، تعداد 12 نقطه لندمارک با استفاده از نرم افزار TpsDig2 قرار داده شد. داده های شکلی حاصل پس از تحلیل روی هم گذاری، با استفاده از تحلیل پروکراست با روش های آماری چند متغیره PCA و CVA و تحلیل خوشه ای (CV) تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که تفاوت معنی دار عصاره زالو در حجم دهی و رفع چین و چروک با پایه روغن زیتون وجود دارد (001/0<p)؛ ولی دو گروه روغن کرچک و روغن بادام تلخ تفاوت معنادار نداشتند (010/0>p).

  نتیجه گیری

  عصاره زالو در بازه زمانی مطالعه حاضر تاثیری بر رفع چین و چروک ندارد و تورم موضعی در بافت پوششی پوست ایجاد نمی کند.

  کلیدواژگان: زالودرمانی، زالوی طبی، ریخت سنجی هندسی، تورم بافت
 • حسین شریفی، انسیه لطفعلی* صفحات 152-156
  زمینه و هدف

  با توجه به افزایش موارد ابتلا درماتوفیتوزیس به ویژه کچلی بدن و کشاله ران به وسیله گونه های مقاوم به تربینافین و سرعت بالای انتقال بیماری به منظور انتخاب درمان مناسب، درنظرگرفتن مدت زمان لازم برای درمان بیماری و نیز تشخیص زودهنگام موارد مقاوم به درمان الزامی است. مطالعه حاضر به منظور تعیین حساسیت دارویی سویه های ترایکوفایتون روبروم، میکروسپوروم کنیس و اپیدرموفایتون فلوکوزوم نسبت به داروهای ضدقارچی رایج انجام گرفت.

  روش اجرا:

   تست حاسیت دارویی (میکرودایلوشن براث) برای 20 نمونه به دست آمده از بیماران طبق پروتکل CLSI-M38-3rd ED (Clinical and Laboratory Standard Institute) نسبت به داروهای تربینافین، اریتروکونازول و وریکونازول انجام شد.

  یافته ها

  براساس تست، نتایج دارویی 5 بیمار به تربینافین مقاوم بوده و حداقل غلظت مهاری بیشتر از 2 و 3 بیمار نسبت به تربینافین تولرنت بوده و حداقل غلظت مهاری بین 5/0 تا 1 نشان دادند. براساس تست نتایج دارویی، 7 بیمار نسبت به ایتراکونازول تولرنت بوده و حداقل غلظت مهاری بین 5/0 تا 1 نشان دادند. تمام ایزوله ها به وریکونازول پاسخ مناسب نشان دادند.

  نتیجه گیری

  نتایج تست حساسیت دارویی، بررسی اهمیت تست های قارچ شناسی را در مورد ضایعات پوستی درماتوفیتی برای جلوگیری از گسترش گونه های مقاوم به دارو برجسته می کند.

  کلیدواژگان: حساسیت قارچی، درماتوفیت، داروی ضدقارچی
 • فرناز ولی زاده* صفحات 157-169

  تقریبا هر مرگ ومیر در بیماران جوان مبتلا به تومور پوستی پیشرفته، ناشی از ملانوما است. امروزه با کمک درمان های مدرن، این بیماران بیشتر زنده می مانند یا حتی می توانند به درمان برسند. ملانوما در مرحله پیشرفته، اغلب با پیش آگهی ضعیف مرتبط است و پزشکان، هنوز مدیریت این بیماری را به دلیل عدم پاسخ پایدار به رژیم های درمانی اولیه و فقدان کارآزمایی های بالینی تصادفی در محیط های پس از ایمونوتراپی/درمانی مولکولی هدفمند، دشوار می دانند. ظهور اهداف درمانی جدید، برگرفته از داده های بالینی در مورد مشخصات ژنتیکی ملانوسیت ها و شناسایی عوامل مولکولی دخیل در پاتوژنز عامل بدخیمی است. در مقاله حاضر، چالش های تشخیصی، بیولوژی مولکولی و ژنتیک ملانومای بدخیم و هم چنین گزینه های درمانی فعلی برای بیماران مبتلا به این تشخیص را ارایه می کنیم.

  کلیدواژگان: بیولوژی مولکولی، ژنتیک، ملانوما، پیامدهای بالینی
 • پرهام تمیمی* صفحات 170-175

  بیماری پارکینسون (Parkinson Disease [PD]) با انواع اختلالات پوستی مرتبط است. اختلالات پوستی در بیماران مبتلا به پارکینسون را می توان به دو گروه عمده تقسیم کرد: 1) اختلالات غیرایتروژنیک شامل ملانوم، درماتیت سبورییک، اختلالات تعریق، پمفیگویید تاولی و روزاسه و 2) اختلالات ایتروژنیک مربوط به عوارض جانبی سیستمیک آنتی پارکینسون (ازجمله کاربیدوپا/لوودوپا، روتیگوتین و سایر دوپامین آگونیست ها، آمانتادین، مهارکننده های کاتکول O متیل ترانسفراز و آپومورفین زیرجلدی). درحالی که درماتیت سبورییک به عنوان یک علامت پرومتوری در PD در نظر گرفته می شود، روزاسه ممکن است یک عامل خطر یا نشانه اولیه توسعه PD باشد. علاوه بر این، ارتباط قوی بین PD و پیشرفت بعدی BP نیز یافت شده است و یک ارتباط احتمالی بین PD و ملانوما مشاهده شده است. ازآنجایی که افزایش خطر ابتلا به PD و ملانوم در افرادی با رنگ موی روشن و به ویژه موهای قرمز مشاهده شده است، پزشکان معالج باید به این افراد آگاهی خاصی نشان دهند و بر اهمیت محافظت از آفتاب، ازجمله محدودکردن قرارگرفتن در معرض و استفاده از عوامل مسدودکننده نور خورشید با فاکتور بالا تاکید کنند.

  کلیدواژگان: بیماری پارکینسون، تظاهرات پوستی، علائم ایاتروژنیک
 • آذین آیت الهی* صفحات 176-182

  درماتیت آتوپیک یک اختلال التهابی پوستی عودکننده مزمن است که با اگزمای شدید و خارش همراه است. حساسیت به گونه های مالاسزیا ممکن است با شدت علایم درماتیت آتوپیک مرتبط باشد. شرایط رشد برای گونه های مالاسزیا روی پوست کودکان نسبت به پوست بالغین پایین تر است و این امر، دلیل ایجاد حساسیت بیشتر به مالاسزیا در بزرگ سالی است. احتمال اینکه گونه های مالاسزیا به عنوان فاکتور زمینه ای برای ابتلا به درماتیت آتوپیک نقشی ایفا کند، به دلیل پاسخ های ایمنی موضعی پوست و عملکرد سد دفاعی پوست بعید به نظر می رسد؛ ولی حساسیت در برابر این مخمر فلورنرمال پوست می تواند با شدت علایم بیماری مرتبط باشد. همچنین درمان ضدقارچی در برخی بیماران، اثرات مفیدی را نشان می دهد. با این حال مکانیسم پاتوژنتیک و تعامل متقابل گونه های مالاسزیا و درماتیت آتوپیک هنوز تا حدی نامشخص است و به تحقیقات بیشتر نیاز دارد.

  کلیدواژگان: مالاسزیا، آلرژی، درماتیت آتوپیک
 • زهرابیگم موسوی*، کامبیز کامیاب حصاری صفحات 183-186
  مقدمه

  بیماری داریر یک بیماری ژنتیکی است که عموما بزرگسالان را درگیر می کند و ضایعات پوستی آن بیشتر در نواحی سبوره است. به دلیل نبود ضایعات تی پیک و وجود سایر بیماری ها در این نواحی، ممکن است تشخیص آن به تاخیر افتد.

  گزارش مورد: 

  خانم 46 ساله با ضایعات بدون علامت در کشاله ران از سه سال قبل مراجعه نمودند. پس از بیوپسی و گزارش بیماری داریر، درمان با ایزوترتینویین خوراکی شروع شد. بیمار پاسخ کلینیکی مطلوبی داشت.

  نتیجه گیری

  در نواحی چین ها ممکن است بیماری های کمتر شایعی تظاهر نمایند و ازنظر کلینیکی با سایر بیماری های شایع این ناحیه، اشتباه گردند.

  کلیدواژگان: بیماری داریر، کشاله ران، بثورات پاپولر هایپرکراتوتیک
|
 • Mansour Nassiri Kashani* Pages 135-136
 • Seyedhossein Jahanbakhsh, Arghavan Azizpoor, Maryam Nasimi, Amirhoushang Ehsani, Pedram Noormahamadpoor* Pages 137-143
  Background and Aim

  The present study aims to assess the prevalence of obstructive sleep apnea in patients with psoriasis referring to Razi Hospital.

  Methods

  Participants were assessed for demographic characteristics, Psoriasis Area and Severity Index (PASI), disease duration, place of residence, education level, and were also evaluated using the Stop-Bang and Berlin questionnaires to assess the risk of obstructive sleep apnea. The high and low-risk groups for obstructive sleep apnea were compared regarding these parameters.

  Results

  Based on the Stop-Bang criteria, 43 individuals (41.3%) had moderate risk, and 23 individuals (22.1%) had high risk of obstructive sleep apnea. According to the Berlin questionnaire, 48 individuals (46.2%) were at high risk for obstructive sleep apnea. The mean age of individuals with high risk of obstructive sleep apnea according to the STOP-BANG criteria was significantly higher than those with moderate risk (mean=58.3, standard deviation=10.6, compared to mean=48.1, standard deviation=16.1, P = 0.039) and low risk (mean=41.7, standard deviation=17.8, P< 0.001). Additionally, BMI differed significantly among the three groups based on the Stop-BANG criteria, with higher BMI observed in individuals at higher risk for obstructive sleep apnea (P<0.05). BMI was significantly higher in individuals with high risk of obstructive sleep apnea according to the Berlin criteria compared to those with low risk (mean 31.1 versus mean 26, P<0.001).

  Conclusion

  The findings of this study highlight obstructive sleep apnea as a comorbidity associated with psoriasis.

  Keywords: psoriasis, obstructive sleep apnea, prevalence
 • Farahnaz Molavi*, Kimia Asadi, Masoomeh Akhondi Ranjbar, Negar Ghalenavi, Fatemehsadat Etemadoleslami Bakhtiar, Tara Adell Rastgoo, Sahel Yazdanpanahi Pages 144-151
  Background and Aim

  The use of leech extract in the preparation of cosmetic supplements and medicinal compounds has always been of interest. So far, the effect of this extract on the volume of the skin's epidermal tissue has not been scientifically confirmed, and no research has been done regarding the comparison of the effects of different types of base oils in this extract.

  Methods

  The purpose of this study was to investigate the effect of leech extract in the bases of olive oil, castor oil and bitter almond oil on the facial skin using the basic geometric morphometry software. For this purpose, 25 people from the age group of 45 to 55 years were selected. In order to compare morphological changes for forty days at a specific hour, pictures were taken using a digital camera. 12 landmark points were placed on the two-dimensional images using TpsDig2 software. The shape data obtained after superimposition analysis were analyzed using Procrust analysis with multivariate PCA and CVA statistical methods and cluster analysis (CV).

  Results

  The results showed that there is a significant difference between leech extract in volumizing and removing wrinkles with olive oil base (P>0.001), but the two groups of castor oil and bitter almond oil did not have a significant difference (P>0.001).

  Conclusion

  Leech extract has no effect on removing wrinkles and does not cause local swelling in the epidermal tissue in the time frame of the present study.

  Keywords: hirudotherapy, medical leech, geometric morphometrics, tissue swelling
 • Hossein Sharifi, Ensieh Lotfali* Pages 152-156
  Background and Aim

  Considering the increase of dermatophytosis trough the Iran and world as well, especially ringworm of the body and groin due to terbinafine-resistant species and the high speed of disease transmission, in order to choose the appropriate treatment, considering the time required for the treatment of the disease and early detection of resistant cases treatment is required. The present study was conducted to determine the antifungal sensitivity of Trichophyton rubrum, Microsporum canis and Epidermophyton flucosum strains to common antifungal drugs.

  Methods

  Antifungal sensitivity test (broth microdilution) was performed for 20 specimens obtained from patients according to CLSI (Clinical and Laboratory Standard Institute) M38-3rd ED protocol, for terbinafine, itraconazole and voriconazole.

  Results

  According to the antifungal susceptibility test results, 5 patients were resistant to terbinafine and showed a minimum inhibitory concentration more than 2, 3 patients were tolerant to terbinafine and showed a minimum inhibitory concentration between 0.5 and 1. Based on the results of the antifungal susceptibility test, 7 patients were tolerant to itraconazole and showed the minimum inhibitory concentration between 0.5 and 1. All isolates responded well to voriconazole.

  Conclusion

  The results of the antifungal sensitivity test highlight the importance of mycological tests on dermatophytic skin lesions to prevent the spread of drug-resistant species.

  Keywords: antifungal sensitivity, dermatophyte, antifungal agent
 • Farnaz Valizadeh* Pages 157-169

  Virtually all deaths in young patients with advanced skin tumors are caused by melanoma. Today, thanks to modern treatments, these patients survive longer or can even be cured. Advanced melanoma is often associated with a poor prognosis, and physicians continue to believe that the disease is difficult to treat due to the lack of durable response to initial treatment regimens and the lack of randomized clinical trials in the post-immunotherapy/targeted molecular therapy setting. New therapeutic targets are emerging based on preclinical data on the genetic profile of melanocytes and the identification of molecular factors involved in the pathogenesis of malignant transformations. In this article, we present the challenges of diagnosis, molecular biology and genetics of malignant melanoma, as well as current treatment options for patients with this diagnosis.

  Keywords: molecular biology, genetics, melanoma, clinical implications
 • Parham Tamimi* Pages 170-175

  Parkinson Disease (PD) is a neurological disorder, which have comorbidity with some skin disorders. Skin disorders in Parkinson can be divided into two main groups including 1) non-iatrogenic disorders: melanoma, seborrheic dermatitis, sweating disorders, pemphigoid, rosacea, and 2) Iatrogenic disorders due to anti-Parkinson drugs side effects (like: carbidopa/levodopa, rotigotine, other dopamine agonists, COMT inhibitors and SC Apo morphine).While seborrheic dermatitis is considered as a pre diagnostic sign, rosacea can be assumed as a warning sign of disease development. In addition, a strong correlation between PD and further bolus pemphigoid has been discovered. There might be a relation between melanoma and PD. It is important especially in patients with lighter skin with red and blond hair color. Hence, physicians should pay special attention in these patients and try to increase awareness in this population like reminding the importance of sun protection.

  Keywords: parkinson disease, skin disorder, iatrogenic symptoms
 • Azin Ayatollahi* Pages 176-182

  Atopic dermatitis (AD) is a chronic, relapsing inflammatory skin disorder characterized by intensely itchy eczema. Sensitivity to Malassezia species may be associated with the severity of AD symptoms. The growth conditions for Malassezia spp. on children's skin are lower than on adult skin, making adults more susceptible to Malassezia. There is a minor suspicion that Malassezia spp. plays a role in AD as it may interact with skin immune reactions and barrier function, and sensitization against this skin-colonizing yeast can be correlated with illness activity. Additionally, antifungal treatment shows beneficial effects in some patients. However, the pathogenetic process and mutual interaction between Malassezia spp. and AD remain relatively unclear, necessitating further research.

  Keywords: malassezia, allergy, atopic dermatitis
 • Zahrabeigom Moosavi*, Kambyz Kamyab Hesari Pages 183-186
  Introduction

  Darrier disease is a genodermatoses evolving more in adolescence and appears mostly in seborrheic areas. Because of the absence of typical lesions and other diseases appearing in these areas, diagnosis of darrier may be delayed

  Case report:

   A 46 year-old woman came with inguinal, asymptomatic lesions lesions since 3 years ago. The report of biopsy which was taken, showed findings compatible with Darrier disease. Oral isotretinoin initiated with good response after 2 months.

  Conclusion

  In intertriginous areas, some less common diseases may be mis diagnosed as other more common and similar diseases.

  Keywords: darrier disease, groin, hyperkeratotic popular lesions