فهرست مطالب

نشریه جستارهای سیاسی معاصر
سال چهاردهم شماره 1 (پیاپی 47، بهار 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/10/28
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سعید اسلامی*، کمال پولادی، محمد سرداری نزاد صفحات 1-24

  این پژوهش با محتوای بنیادی/ نظری با روش توصیفی/ تحلیلی، مبتنی بر چارچوب نظری مفهومی با طرح مسیله روشنگری و معنویت مدرن عهده دار پاسخ به این سوال است که چگونه روشنگری با اتکا بر عناصری چون (خرد، ایده، پیشرفت و دین طبیعی) زمینه های ظهور معنویت مدرن را ایجاد نموده است؟ حاصل این پژوهش آنکه: روشنگری با گذر از سه سنت تاریخی (انگلیسی، فرانسوی و آلمانی) و با سه رویکرد متفاوت: پالایش دینی، دشمنی با دین، استعلا و عمق بخشیدن به آن با چهار گرایش متفاوت دییسم، دین قلبی، فدییسم و آتییسم در متن مدرنتیه غربی با اصولی چون (عقل گرایی، کثرت گرایی، مدارای دینی، قداستزدایی، انکار وجه وحیانی دین، انکار ربوبیت خدا در جهان در قالب استعاره ساعت ساز) ظهور و بروز معنویت مدرن در قالب دو شعار: معنویت بدون مذهب، معنویت به جای مذهب و معنویت به دور از وابستگی به نهادهای دینی، را فراهم آورده است.

  کلیدواژگان: روشنگری، دین، معنویت مدرن، معنویت، مدرنیته، سکولاریسم
 • فاطمه حردانی پور*، فرزانه دشتی، بیژن میرزائی، بهنام گودرزی صفحات 25-48

  زیست بوم مجازی، واقعیتی است که واقعیت های زندگی واقعی را تحت شعاع قرار داده است. دو حوزه مهم واقعیت مجازی، اجتماع وسیاست هستند که نسبت تنگاتنگی باهم دارند. برای درک نسبت میان این دو، به این پرسش توجه شده است که کدام یک از این دو، از این زیستمان جدید، بیشتر بهره برداری می کند.این نوشتار با روش تحلیلی- تبیینی، نسبت برقرار شده میان این دو حوزه را از منظر دو فیلسوف سیاسی، یعنی آنتونیو گرامشی و آیزایا برلین با محوریت دو مفهوم هژمونی و آزادی بررسی می کند. هدف از این نوشتار پاسخ به این پرسش اساسی است که زیست بوم مجازی باعث آزادی بیشتر انسان شده است یا نه؟ در بررسی و پاسخ به این پرسش، این نوشتار نشان می دهدکه دولت ها و حکومت ها از طریق مدل حکومتی جدیدی که با زیست بوم مجازی و جامعه ی اطلاعاتی تناسب وثیقی دارد، به نام هژمونی، باعث ایجاد نوعی وابستگی رضایت در شهروندان شده اند که همین رضایت ناشی از وابستگی باعث ایجاد نوعی توهم آزادی در ذهن آنان شده است. این مطالعه نشان می دهد دولتها از طریق هژمونی از مجرای زیست بوم مجازی، باعث کنترل جامعه می شوند و اینجاست که شهروندان، در اینکه واقعا آزاد اند یا اسیر چنبره ی قدرت ها هستند، سرگردان اند؛ با این حال، به نظر می رسد که خروج از این دو راهه ی هژمونی و آزادی در زیست بوم مجازی روز به روز امری غیرممکن می شود و فقط باید از طریق ایجاد شبکه های آگاهی این استلای هژمونیک را کنترل کرد.

  کلیدواژگان: هژمونی، آزادی، دولت، زیست بوم مجازی، آیزایا برلین، آنتونیو گرامشی
 • زاهد غفاری هشجین، علی کاکادزفولی* صفحات 49-82

  نقش رهبران احزاب در پویش های سیاسی-اجتماعی از جمله موضوعات مهم نزد محققان علوم سیاسی و اجتماعی است. سیر تاریخی تحولات ایران نشان می دهد که نقش و نخبگان در فرهنگ سیاسی ایران غالبا با گرایش به شخصیت محوری و توجه بیش از اندازه بر قابلیت ها و توانمندی های فردی چهره های سیاسی و نیز عدم توجه به قواعد و الزامات ساختاری حاکم بر فعالیت های حزبی همراه بوده است. در این میان وجوه تشابه و تمایز حول مفهوم شخصیت محوری در احزاب سیاسی ایران در دو برهه قبل و بعد از انقلاب اسلامی حایز اهمیت است. مسیله اصلی این مقاله، تعیین و توضیح مولفه های شخصیت محوری در احزاب سیاسی ایران قبل و بعد از انقلاب اسلامی است. پژوهش حاضر به روش تحلیل کیفی از نوع اسنادی و با رویکرد تطبیقی به بررسی نقش عوامل موثر همچون ساختار نظام سیاسی، ساختار حزبی، ایدیولوژی حزبی، رسانه های جمعی و الگوی روابط با بیگانگان در دوره های قبل و بعد از انقلاب پرداخته است. یافته ها نشان می دهند که مولفه های مربوط به هرکدام از این عوامل در احزاب سیاسی این دو دوره با هم متفاوت بوده و شخصیت محوری در آن ها دارای تفاوت های ماهوی است.

  کلیدواژگان: شخصیت محوری، نخبگان، احزاب سیاسی، فرهنگ سیاسی، انقلاب اسلامی، رژیم پهلوی
 • سعید قربانی*، بتول یوسفی صفحات 83-109

  نظام سیاسی اسلام بر دایر مدار اصول و ارزش های دینی شکل گرفته است که جامعه و اجتماع مسلمین با تبعیت از آن استمرار حیات دارند. دین به عنوان رکن اصلی در ابعاد مختلف زندگی انسان نقش اساسی و حیاتی دارد به عبارتی حیات بشری بر اساس منویات دینی پایه گذاری شده است.در مقابل این تفکر، نگاه سکولاریسم و عرفی حاکم است که حضور حداقلی دین در عرصه های اجتماعی و در مواردی حذف دین از عرصه ی اجتماعی و حضور آن در بعد فردی حیات انسان اعتقاد دارد.در این مقاله نگارندگان مترصد این هستند که با استفاده از روش تحلیل مضمون و با تاثی از مبانی فکری و تیوریک آیت الله جوادی آملی موانع عرفی شدن نظام سیاسی در اسلام را مورد تحلیل و واکاوی قرار دهند. سوال مطرح اینکه موانع عرفی شدن نظام سیاسی در اسلام در افکار آیت الله جوادی آملی کدام است و با روش تحلیل مضمون چگونه قابلیت تحلیل دارد؟یافته های پژوهش گویای این است که در باور و تفکر آیت الله جوادی آملی موانعی چون تفسیر صحیح و عقلانی قران کریم و مبانی دینی،دوری از التقاط،دوری از نفسانیات و نفس اماره،توجه به رهبری و پیاده سازی بیانات او و امثال آن می تواند جوامع اسلامی را در تقابل با عرفی شدن مصونیت دهد.

  کلیدواژگان: دین اسلام، آیت الله جوادی آملی، سکولاریسم، نظام اسلامی، موانع عرفی شدن، تحلیل مضمون
 • امیدعلی مسعودی* صفحات 111-146

  هدف ازاین تحقیق شناسایی الگوی مطلوب حکمرانی مطبوعات درجامعه اسلامی از نظر واندیشه امام خمینی (ره) است.این تحقیق با روش داده بنیاد سیستماتیک اشتراوس وکوربین با کدگذاری کلیه آثار مکتوب امام خمینی (ره) ارسال 1322 تا 1368انجام یافته است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که الگوی مطلوب حکمرانی مطبوعات استخراج شده دراندیشه امام خمینی (ره) دارای چهارشرایط است که عبارتنداز 1-نفی حکمرانی استبدادی با دومولفه مخالفت با نظام استبدادی ومبارززه با فساد درمطبوعات.2-حکمرانی مطبوعات که شامل سه مولفه مهم رعایت اخلاق مطبوعاتی،رعایت آزادی مطبوعات وقانون گرایی درکارمطبوعات است،3-حکمرانی تربیتی،دراین مبانی امام مطبوعات را به مثابه دانشگاه درنظرمی گیرند ومولفه نقش تربیتی را درنظرداشته اند.اما بدون انتقاد ومولفه نقش انتقادی مطبوعات،امکان حکمرانی آن ها وجودندارد.4-مبانی حکمرانی مردم چه درحکمرانی حاکمان وچه درحکمرانی مطبوعات، دراندیشه امام ؛ربط وثیقی با نفی حکمرانی استبدادی دارد.دومولفه حکمرانی کوخ نشینان به عنوان نمادهای مبارزه با ظلم ومولفه نظارت برمطبوعات به منظورجلوگیری ازانحراف مردم وافکارعمومی ازاندیشه امام استخراج شده اند.براین اساس می توان الگوی مطلوب حکمرانی مطبوعات را با شناخت شرایط علی، زمینه ای ومحیطی ترسیم کرد، دراین الگوبا شناخت راهبرد، می توان پیامدهای این حکمرانی راشامل آزادی مطبوعات، انتقاد، رعایت قانون و انتشار مطالب بدون توطیه برشمرد.

  کلیدواژگان: امام خمینی(ره)، افکارعمومی، انتقاد، حکمرانی، مردم، مطبوعات
 • عیسی مولوی*، امیر سیاهپوش صفحات 147-174

  ازجمله دغدغه های اندیشمندان نظام سیاسی ایران، بسترسازی تحقق و دستیابی به تمدن نوین اسلامی است. پژوهندگان این حوزه مبتنی بر نظریه های مختلف و همچنین مولفه های موثر، بایسته هایی را برای ایجاد تمدن نوین اسلامی مطرح نموده اند؛ اما مسیله اصلی چگونگی گذار از وضعیت موجود به سمت وضعیت آرمانی و مطلوب (تمدن نوین اسلامی) می باشد. به این خاطر، سوال پژوهش حاضر پیشران های گذار از مراحل تمدن نوین اسلامی جهت دستیابی به جامعه مطلوب اسلامی می باشد. یافته های تحقیق گویای آن است که مقام معظم رهبری، چهار مقوله «ایجاد رفاه مادی»، «عدالت اجتماعی»، «حفظ روحیه و آرمان های انقلابی» و «بهره مندی از ارزش های اخلاقی اسلامی» را به عنوان پیشران های گذار از مراحل مختلف تمدن نوین اسلامی و ایصال به جامعه مطلوب اسلامی مطرح می نمایند. استحصال این مقوله ها با استنتاج از رهنمودهای مقام معظم رهبری، متکی بر روش توصیفی تحلیلی با ابتنای بر مستندات عقلی به دست آمده اند.

  کلیدواژگان: مقام معظم رهبری، تمدن نوین اسلامی، جامعه مطلوب اسلامی، پیشران، اندیشه سیاسی
 • مجید هاشمی فرا، محمدمهدی اسماعیلی*، فرهاد زیویار صفحات 175-203

  در مطالعه سیاست های حاکم بر برنامه های توسعه دوره پهلوی دوم و جمهوری اسلامی ایران ، چارچوبی تحلیلی به منظور درک فرایند و علل ناکامی های توسعه اقتصادی در هفتاد سال اخیر واکاوی گردید.با بهره گیری از رویکردی میان رشته ای ، نقش توسعه عمرانی و اقتصادی در کارآمدی سیاستهای توسعه ای کشور بررسی گردید. توسعه درون زا به عنوان الگوی مستحکمی از مناسبات اقتصادی تعریف می شود .این الگو بیشترین میزان همگرایی را با پتانسیل ها، مقدورات و محذورات داخلی کشور داشته و دارد.نتایج حاصله نشان میدهد علل ناکامی سیاستهای کلی توسعه در دوره پهلوی دوم ، دولت محوری، الگو برداری ناقص از برنامه های توسعه مکاتب غربی و بی توجهی به ظرفیت ها و اقتضایات بومی و آمایش سرزمینی است. این الگو برداری ناقص مردم را از مدیریت اقتصادی حذف و دولت را به عنوان نهاد تصدی گر جایگزین کرد.درجمهوری اسلامی خصوصی سازی و درون زایی اقتصاد به عنوان محور برنامه ریزی قرار گرفته و اقتصاد مقاومتی به عنوان الگوی ایرانی و اسلامی و پیشران و محور توسعه است.البته میراث دوره پهلوی و جنگ تحمیلی و تحریم ها از سرعت رشد توسعه اقتصادی کاسته است.

  کلیدواژگان: توسعه عمرانی و اقتصادی، سیاستگذاری اقتصادی، توسعه درون زا، دولت محوری، اقتصاد مقاومتی
|
 • Saeed Eslamee *, Kamal Pouladi, Mohamad Sardarinedjad Pages 1-24

  This study, with its basic / theoretical content; With a descriptive-analytical method based on a conceptual theoretical framework, with the problem of "modern enlightenment and spirituality", is responsible for answering the question that: enlightenment; With elements such as wisdom, the idea of progress, natural religion, how did it give rise to the emergence of modern spirituality in the West ?The result is: Enlightenment with the transition from three different historical traditions (early High; and late) in three traditions (English / French / German) with three approaches: religious uplift, enmity with religion, and the transcendence and deepening of religion, The basis of the four tendencies / Deism / Fideism / Religion of the heart / Atheism in the context of Western modernity relies on (rationalism, pluralism / religious tolerance / desecration / denial of the revelatory aspect of religion / denial of the Lordship of God in the form of a metaphor of the watchmaker God .. The emergence of modern spirituality in the form of two slogans “(spirituality Not religion- -spirituality Not dependence)” has caused the emergence of modern spirituality.

  Keywords: Enlightenment, Religion, Modern spirituality, Spirituality, Modernity.Secularism
 • Fateme Hardanipour *, Farzaneh Dashti, Bizhan Mirzaie, Behnam Goudarzi Pages 25-48

  The virtual world is a reality that overshadows the realities of real life. Two important areas of virtual reality are society and politics, which are closely related. To understand the relationship between the two, attention has been paid to the question of which of the two makes the most of this new habitat. That is, Antonio Gramsci and Isaiah Berlin examine the two concepts of hegemony and freedom. The purpose of this article is to answer the fundamental question of whether the virtual ecosystem has led to more human freedom or not. In analyzing this question, this paper shows that governments and governments, through a new model of government that is closely related to the virtual world and the information society, called hegemony, have created a kind of dependence of satisfaction in citizens, which is the dependence of dependence. It has created an illusion of freedom in their minds.This study shows that governments, through hegemony through the virtual ecosystem, control society, and this is where citizens are confused as to whether they are truly free or in the grip of power; However, it seems that getting out of these two paths of hegemony and freedom in the virtual world is becoming impossible day by day and this hegemonic domination should be controlled only by creating networks of consciousness.

  Keywords: hegemony, Freedom, Government, virtual virtual world Considering, Isaiah Berlin, Antonio Gramsci
 • Zahed Ghaffari Hashjin, ALI Kakadezfuli * Pages 49-82

  The role of party leaders in socio-political dynamics is one of the most important issues for researchers in political and social sciences. The historical course of developments in Iran shows that the role of elites in Iranian political culture has often been accompanied by a tendency to be personality-oriented and excessive attention to the individual abilities and capabilities of political figures, as well as disregard for the rules and structural requirements governing party activities. Among these, the similarities and differences around the concept of Axial personality in Iranian political parties in the two periods before and after the Islamic Revolution are important. This article, while examining the causes and factors affecting the prevalence of Tendency to personality phenomenon in Iranian parties, tries to answer the question: what are the components of Tendency to personality in Iranian political parties before and after the Islamic Revolution? The present study has investigated the role of influential factors such as the structure of the political system, party structure, party ideology, mass media and the pattern of relations with foreigners in the pre-revolutionary and post-revolutionary periods with a comparative qualitative analysis method. The findings show that the components related to each of these factors are different in the political parties of these two periods and Tendency to personality in them has substantial differences.

  Keywords: Central figure, elites, Political Parties, Political Culture, Islamic Revolution, Pahlavi Regime
 • Saeed Ghorbani *, Batoul Yousefi Pages 83-109

  The political system of Islam is based on religious principles and values, and the Muslim community continues to live by it. Religion as a main pillar in various aspects of human life has a fundamental and vital role, in other words, human life is based on religious menus. Contrary to this thinking, the prevailing view is secularism and custom, which believes in the minimal presence of religion in social spheres and in some cases the removal of religion from the social sphere and its presence in the individual dimension of human life. In this article, the authors intend to analyze and analyze the obstacles to the secularization of the political system in Islam using the method of content analysis and influenced by the intellectual and theoretical foundations of Ayatollah Javadi Amoli. The question is what are the obstacles to the secularization of the political system in Islam in the thoughts of Ayatollah Javadi Amoli and how can it be analyzed by the method of content analysis? The findings of the research show that in the belief and thinking of Ayatollah Javadi Amoli, obstacles such as correct and rational interpretation of the Holy Quran and religious principles, avoidance of eclecticism, avoidance of narcissism and narcissism, attention to leadership and implementation of his statements and the like It can protect Islamic societies against secularization.

  Keywords: Islam, Ayatollah Javadi Amoli, Secularism, Islamic system, barriers to secularization, Content analysis
 • Omid Ali Masoudi * Pages 111-146

  The purpose of this study is to identify the optimal model of press governance in Islamic society from the point of view of Imam Khomeini (RA). The research findings indicate that in Imam's view, the press should govern the nation and reflect public opinion to govern. The favorable model of press governance extracted in Imam Khomeini's thought has four conditions, which are: 1- Rejection of authoritarian rule with two components of opposition to the authoritarian system and fight against corruption in the press. 2. Orientalism is in the work of the press. 3- In educational governance, in these principles, the Imam of the press is considered as a university and the component of the educational role is considered. But without criticism and the critical role of the press, it is not possible to govern them. The press, in Imam's thought, is closely related to the denial of authoritarian rule. , In this context, understanding the strategy, the consequences of this rule can be enumerated, including freedom of the press, criticism, observance of the law, and the publication of content without conspiracy

  Keywords: Imam Khomeini, Public opinion, criticism, Governance, people, Press
 • Isa Molavi Vardanjani *, Amir Siahpoosh Pages 147-174

  The Supreme Leader, as a strategic thinker, outlined the vision of the Iranian political system in the form of the realization of a new Islamic civilization. In this approach, the thinkers of the Iranian political system studied to lay the groundwork for the realization and achievement of a new Islamic civilization. Researchers in this field, based on various theories as well as effective components, have proposed requirements for the creation of a new Islamic civilization; But the main issue of how to transition from the current situation to the ideal and desirable situation (modern Islamic civilization) is still neglected. Therefore, the question of the present study is the drivers of the transition from the stages of modern Islamic civilization to achieve the desired Islamic society in the knowledge system of the Supreme Leader. The findings of the research indicate that the Supreme Leader of the Islamic Revolution considers the four categories of "creating material welfare", "social justice", "preserving the revolutionary spirit and ideals" and "benefiting from Islamic moral values" as drivers of the transition from different stages of civilization. Modern Islam and submission to the desired Islamic society. The extraction of these categories has been obtained by inferring from the guidelines of the Supreme Leader, relying on the method of content analysis and based on rational documents.

  Keywords: Supreme Leader, new Islamic civilization, Desirable Islamic Society, Propulsion, political thought
 • Majid Hashemifara, Mohamadmahdi Emaili *, Farhad Ziviyar Pages 175-203

  In studying the policies governing the development plans of the second Pahlavi period and the Islamic Republic of Iran, an attempt was made to analyze the analytical framework in order to understand the process and causes of economic development failures in the last seventy years. For this purpose, using an interdisciplinary approach, the role of civil and economic development in the effectiveness of the country's development policies was investigated.To the central government is the incomplete modeling of Western school development programs and the disregard for indigenous capacities and requirements and territorial planning.This imperfect modeling removed the people from economic management and replaced the government as a holding entity. In the period of the Islamic Republic, in order to make economic policies effective and get rid of these failures, it was tried to privatize and internalize the economy as the axis of planning and the resistance economy as the Iranian and Islamic model and the driver and axis of development. The Pahlavi era and the imposed war and sanctions have slowed the growth of economic development.Keywords: civil and economic development, economic policy, endogenous development, government-centered, resistance economy

  Keywords: civil, economic development, Economic policy, endogenous development, government-centered, resistance economy