فهرست مطالب

نشریه مهندسی سیستم و بهره وری
سال سوم شماره 2 (تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • پریسا عباسی، امیر عزیزی*، علی تقی زاده هرات صفحات 1-32

  در این تحقیق با استفاده از معادلات ساختاری، مدل توسعه اقتصادی بر اساس رضایت مشتری در صنعت بانکداری ارایه شده است، اطلاعات پایه از طریق مطالعات کتابخانه ای و داده های تحلیلی از پرسشنامه طراحی شده توسط محقق جمع آوری شده است. برای روایی، سوالات پرسشنامه در اختیار اساتید رشته مدیریت و مدیران بانک قرار گرفت و پس از دریافت نظرات، اصلاحات لازم در پرسشنامه صورت گرفته و فرم نهایی آن تدوین شد. برای پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شد. ابتدا 20 پرسشنامه توزیع و آلفای کرونباخ توسط SPSS محاسبه شد. ضریب پایایی مقدار 77/0 می باشد. اطلاعات بدست آمده با آمار استنباطی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت و از همبستگی پیرسون در SPSS استفاده شد. برای نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته از کولموگروف-اسمیرنوف در SPSS استفاده شد که ادعای نرمال بودن تمامی متغیرهای وابسته پذیرفته شد. برای دقت مدل ارایه شده، از معادلات ساختاری در Smart PLS استفاده شد. جامعه آماری پژوهش 110 نفر از مشتریان بانک صادرات در نظر گرفته شد که طبق فرمول کوکران 90 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. متغیرهای مدل شامل تصاویر، انتظارات، کیفیت درک شده از خدمات، کیفیت درک شده از محصولات، ارزش درک شده، رضایت مشتری CSI، شکایات و وفاداری است. باتوجه به سرمایه در بانک ها، رابطه بین رشد اقتصادی و توسعه مالی، و هدف هر سازمان در حفظ مشتری، به ارایه مدل توسعه اقتصادی مبنی بر رضایت مشتری در صنعت بانکداری پرداخته شد که نتایج نشان می دهد که مدل ارایه شده برازش قابل قبولی دارد (652/0). بین متغیرها همبستگی قابل قبولی (بیش از 5/0) وجود دارد.

  کلیدواژگان: رضایت مشتری، کیفیت درک شده، توسعه اقتصادی، صنعت بانکداری، مدلسازی معادلات ساختاری
 • اعظم شیری*، محمدرضا جعفری صفحات 33-60
  باتوجه به اینکه عملکرد تولیدکنندگان تاثیر به سزایی در اقتصاد و تصمیم گیری های اقتصادی مدیران و برنامه ریزان هر کشور دارد. لازم است کسب وکارها در بازه های زمانی مختلف مورد ارزیابی قرار گیرند که در نهایت هر ارزیابی و بررسی شرایط واحدهای فعال باتوجه به میزان تولیدشان سنجیده شود. در این پژوهش، روش تحقیق به صورت پیمایشی و توصیفی - تحلیلی است که با به کارگیری روش کمی و کیفی، ابتدا به کمک پرسش نامه طراحی شده شرایط فعلی واحدهای مستقر در شهرک های صنعتی استان را سنجیده و بنا بر خروجی پرسش نامه ها و معیارهای مورد تایید مدیران شهرک ها 36 واحد که تولید زیر پنجاه درصد ظرفیت اسمی ثبت شده شان را دارند، انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته اند. معیارهای مورد بررسی واحدها توسط خبرگان به روش AHP طبقه بندی و وزن دهی می شوند. سپس واحدها با روش VIKOR مورد رتبه بندی قرار گرفته اند. بنابر بررسی ها واحد با کد A27 در گروه صنایع کانی غیر فلزی، A28 در گروه صنایع غذایی، A32 در گروه صنایع کانی غیر فلزی و A19 در گروه صنایع فلزی، رتبه های برتر بررسی می باشند. در نهایت به بحث و بررسی در رابطه با این واحدها پرداخته شده است
  کلیدواژگان: شهرک صنعتی، تصمیم گیری چند معیاره، دلفی، تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی، رتبه بندی ویکور
 • حسین صیادی تورانلو*، ریحانه حفیظی اتابک، ناصر چهره گشا صفحات 61-88

  امروزه مدیریت زنجیره تامین به دلیل جهانی شدن بازارهای کسب و کار، اهمیت بیشتری پیدا کرده است. سیر تحولات پرشتاب جهانی باعث افزایش خطراتی در زنجیره تامین شده است که اثرات آن ها می تواند برای یک سازمان پرهزینه باشد. سازمان ها برای غلبه بر خطرات پیرامون خود باید به تحقیق در زمینه ارزیابی ریسک در زنجیره تامین پایدار بپردازند. بنابراین شناسایی و رتبه بندی ریسک های موثر در زنجیره تامین امری ضروری است. لذا مطالعه حاضر با هدف ارزیابی ریسک در زنجیره تامین پایدار با رویکرد تجزیه و تحلیل شکست و آثار آن در محیط فازی شهودی صورت گرفت. این مقاله از نوع کمی-کیفی بود و بر اساس نمونه گیری هدفمند 11نفر از سرپرستان، معاونین و مدیران شرکت سنگ آهن مرکزی ایران - بافق انتخاب گردیدند. ابتدا با انجام تحقیق مروری ریسک های اولیه زنجیره تامین پایدار شناسایی گردید، سپس بر اساس مصاحبه نیمه ساختار یافته با خبرگان شرکت سنگ آهن بافق یزد، ریسک های نهایی تعیین شد. بر اساس ریسک های تعیین شده، پرسشنامه تحقیق برمبنای روش تجزیه و تحلیل شکست و آثار آن طراحی و داده های لازم گردآوری شد. پس از گردآوری داده های لازم، مدل فازی شهودی تحقیق جهت ارزیابی ریسک های زنجیره تامین پایدار طراحی و اجرا گردید. بر اساس نتایج به دست آمده مهمترین ریسک های زنجیره تامین عبارتند از: نوسانات قیمت و هزینه، تورم و تغییرات نرخ ارز و تحریم.

  کلیدواژگان: مدیریت ریسک، ریسک زنجیره تامین، زنجیره تامین پایدار، فازی شهودی، تجزیه و تحلیل شکست و آثار آن
 • حسن سلمانی بیدسکان*، پوریا بابایی، احمد گایینی صفحات 89-106

  شاخص توده بدنی [1]یا  BMI ابزاری برای نشان دادن وضعیت وزن در بالغین است و از معیارهایی است که می توان برای بیان اضافه وزن و چاقی بکار برد. در افراد دارای BMI  کمتر از 20 و بیشتر از 30 kg/m²  میزان مرگ و میر بصورت نسبی افزایش می یابد. تحقیق حاضر با هدف بررسی ارتباط خطی بین سه متغیر مستقل سن، قد و وزن و نیز متغیر شاخص توده بدنی آتش نشانان صورت گرفته است. این تحقیق بر مبنای اهداف و ماهیت تحقیق از نوع توصیفی میدانی، بر مبنای روش جمع آوری داده ها از نوع پیمایشی و به لحاظ روش تحلیل داده از نوع مطالعات همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق آتش نشانان سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد می باشند که 1600 آتش نشان به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند. داده های لازم در این تحقیق با استفاده از تست های ارزیابی وضعیت جسمانی سالیانه نیروهای آتش نشان در طی سالهای 1399 تا1400 با استفاده از دستگاه تخصصی آنالیز بدن [2] ثبت و جمع آوری گردیده است. جهت تحلیل داده های تحقیق از نرم افزار SPSS و روش های آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین سه متغیر مستقل سن، قد و وزن و نیز متغیر وابسته شاخص توده بدنی همبستگی قوی و مستقیم با ضریب 0.99 وجود دارد. با استفاده از نرم افزار SPSS و مدل رگرسیون چندگانه الگویی برای محاسبه شاخص توده بدنی براساس متغیرهای مستقل ذکر شده بدست آمد. در نهایت به جهت تایید مدل بدست آمده و بررسی عدم تاثیر مشکل هم خطی متغیرهای مستقل از رگرسیون ریج استفاده گردید و با استفاده از تحلیل رگرسیون ریج [3] نشان داده شد که علیرغم وجود هم خطی [4] شدید بین متغیرهای مستقل، این مشکل هم خطی در برآورد ضرایب مدل رگرسیون چندگانه تاثیری نداشته و ضرایب مدل رگرسیون ریج بسیار نزدیک و برابر با ضرایب رگرسیون چندگانه معمولی بدست آمده است و در نتیجه مدل رگرسیون بدست آمده، مدل مناسب ، مورد تایید و کاربردی می باشد.

  کلیدواژگان: رگرسیون ریج، رگرسیون چندگانه خطی، ضریب همبستگی، شاخص توده بدنی، آتش نشان
 • حسین عظیمی*، حسن نظری، علیرضا زمانیان، ناززنین زراعت دوست صفحات 107-126

  شرکت های دانش بنیان جهت حضور در فضای رقابتی به توسعه محصول جدید و همچنین حفظ مشتریان و ایجاد تعهد رابطه ای نیاز دارند. این شرکت ها به دلیل نوپا بودن، ممکن است در مسیر خود شکست بخورند. یادگیری از شکست و CRM از عواملی هستند که به سازمان ها کمک می کند تا در توسعه محصول جدید و برقراری تعهد رابطه ای موفق شوند. هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر CRM بر توسعه محصول جدید تعهد رابطه ای با میانجی گری یادگیری از شکست بود. پژوهش کاربردی حاضر، توصیفی از نوع همبستگی-پیمایشی بوده. جامعه آماری مدیران بازاریابی شرکت های دانش بنیان حاضر در شهرک صنعتی صفادشت به تعداد 324 نفر بودند. تعداد حجم نمونه با روش استناد به متغیرهای مشاهده پذیر، 176 نفر تعیین و با روش نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس، ابزار گردآوری داده ها، توزیع شد. پیش از توزیع، پایایی ابزار با ضریب آلفای کرونباخ 0/87 و پایایی ترکیبی بیش از 0/6 تایید گردید. روایی آن نیز با معیار AVE تمامی مقادیر بیش از 0/5 تایید گردید. جهت آزمون فرضیات و برازش مدل از مدل یابی معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزیی استفاده شد. نرم افزار مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل نتایج فرضیات، Smart PLS3 می باشد. نتایج نشان داد که CRM بر توسعه محصول جدید و تعهد رابطه ای تاثیر معنی داری دارد. همچنین یافته ها حاکی از تایید نقش میانجی یادگیری از شکست در تاثیر CRM بر توسعه محصول جدید و تعهد رابطه ای بود.

  کلیدواژگان: استراتژی CRM، توسعه محصول جدید، تعهد رابطه ای، یادگیری از شکست، شرکت های دانش بنیان
 • محمدعلی اقبالی*، حسین اقبالی، وحیدرضا اقبالی صفحات 127-153

  امروزه عمده ترین معضلی که اغلب پروژ های بزرگ با آن مواجه هستند تاخیر در فازهای مختلف و در نهایت اتمام کار پروژه است. لذا اهمیت توجه به مقوله مدیریت راهبردی زمان در پروژه ها دوچندان می شود. در این تحقیق سعی شده است پیشامد تاخیر در پروژه های آب-رسانی روستایی شرکت آبفار خراسان جنوبی مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور پس از مطالعه مبانی نظری و تحقیقات میدانی، 79 عامل تاخیر شناسایی و در یک دسته بندی 9 گانه طبقه بندی شدند. پس از طراحی و توزیع پرسش نامه میان جامعه آماری تحقیق متشکل از 39 عضو (کارفرما، پیمان کار، طراح و مشاور)، اهمیت هریک از این عوامل با استفاده از شاخص های فروانی ، شدت تاثیر و اهمیت وزنی مورد ارزیابی قرارگرفت. نتایج تحقیق بیانگر تحلیل و رتبه بندی عوامل تاخیر از منظر ارکان پروژه شامل کارفرما، پیمان کار، مشاور و طراح می باشد. بر اساس نتایج حاصل از پژوهش ، موثرترین عامل در تاخیر پروژه ها از دیدگاه پاسخ دهندگان، توانمندی ضعیف و تخصص ناکافی مهندسین مشاور و کم اثرترین عامل، پیچدگی پروژه شناخته شد.

  کلیدواژگان: پروژه های آبرسانی روستایی، تاخیر پروژه، رتبه بندی، شاخص های رتبه بندی