فهرست مطالب

باغ نظر - سال بیستم شماره 128 (بهمن 1402)

نشریه باغ نظر
سال بیستم شماره 128 (بهمن 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/11/11
 • تعداد عناوین: 6
|
 • کاظم چلیپا* صفحات 5-12

  بیان مسیله: 

  تصاویر گاوکشی مقدس در آیین میترا و نبرد رستم با دیو سفید در نگاره های گذشته و نقاشی قهوه خانه ای دارای ویژگی های بصری و تصویری است که با مطالعه آن ها شباهت هایی بینشان، قابل تشخیص است. این شباهت و ارتباط فرمی، مورد مناسبی برای تطبیق و بررسی نوع ترکیب بندی و ویژگی های بصری و تصویری این نگاره ها است. با توجه به این که نگاره نبرد رستم و دیو سفید به جهت صوری با صحنه گاوکشی مقدس توسط میترا-مهر شباهت هایی دارد و هردو نبرد در غار روی داده و به طور کلی غار در ادیان مختلف مقدس و دارای جایگاه مهمی بوده است.

  هدف پژوهش: 

  با دستیابی به نوع روابط و تاثیرات در عناصر به کاررفته در نظام ترکیب بندی از قبیل نوع نشستن و ایستادن پیکره ها، خطوط رهنمونگر و سایر عناصر تصویری و بصری به تطبیق آثار با ماهیت کیفی پرداخته شده است.

  روش پژوهش: 

  نوع تحقیق، بنیادی-نظری و روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی است. اطلاعات و منابع به صورت کتابخانه ای و از آرشیو شخصی نگارنده گردآوری شده است.

  نتیجه گیری

  نقاشان قهوه خانه ای (صحنه کشته شدن دیو سفید به دست رستم) را طبق الگوهای پیشین در آثار نگارگران ترسیم کرده اند. این تاثیرات در نظام ترکیب بندی مثلثی، حالت نشستن پیکره ها روی موجود مغلوب (گاو و دیو سفید) و وجود خنجر در دست میترا و رستم مشهود است. یکی از ویژگی های نگاره ها، بازتاب تصویری نیروی خیر و شر است. اگرچه اعتقاد به وجود نور و تاریکی ریشه در باورهای باستانی ایرانیان دارد، به نظر می رسد نگاه نگارگران و توجه آنان به خیر و شر، برگرفته از شاهنامه باشد.

  کلیدواژگان: گاوکشی، میترا، نبرد رستم، دیو سفید، نگارگری، نقاشی قهوه ‍خانه ای
 • حامد حیاتی*، امیرمسعود نوری صفحات 13-26

  بیان مسیله: 

  با توجه به اهمیت ایوان به عنوان عنصری اصلی در معماری مساجد، مسیله مورد توجه این پژوهش تناسبات به کاررفته در ایوان های این بناها به عنوان ابزاری در جهت خلق اثر مطلوب و ماندگار معماری است. این پژوهش، به مقایسه تطبیقی تناسبات هندسی ایوان ها در هفت مسجد به عنوان نمونه هدفمند پرداخته است. مساجد دوره صفویه اصفهان از آن جهت مورد توجه قرار گرفت که معماری ایرانی -اسلامی در این دوره به اوج خود می رسد و اصفهان، پایتخت این جلوه گری ها است . مساجد دوره صفویه اصفهان از منظر تاریخ و حاکمیت ، به سه دوره تقسیم شده اند. از هر دوره، مساجد انتخابی براساس پراکندگی زمانی که بیش ترین تنوع هندسی در ایوان را دارا هستند انتخاب و تحلیل شدند.

  هدف پژوهش: 

  با توجه به اهمیت مساجد در دوره صفوی به نظر می رسد در طراحی و ساخت ایوان این مساجد از تناسبات مشخصی استفاده شده است که پژوهش حاضر در پی کشف تناسبات ایوان های مساجد منتخب برآمده است.

  روش پژوهش: 

  روش تحقیق ، استقرایی بوده که با توجه به غیرتصادفی بودن نمونه های مورد بررسی ، به شیوه شبه تجربی ابعاد و اندازه های ایوان های مساجد برمبنای رعایت تناسبات تحلیل و بررسی شده اند. داده های مورد استفاده در این پژوهش با بررسی اسناد و مدارک کتابخانه ای ، تحلیل نقشه ها و بررسی میدانی گردآوری شده است .

  نتیجه گیری

  از بین نمونه های مورد مقایسه تطبیقی، به عنوان نمونه های هدفمند عصر صفوی در اصفهان، تناسبات غالبا یکسانی میان ایوان های هر دوره مشاهده می شود و در نمای تمام نمونه ها از تناسبات ایرانی مشتق از شش ضلعی منتظم برگرفته شده است. این تناسبات در دوره اول به18/ 1 : 1 و 3/ 1 :1، در دوره دوم به 18/ 1 : 1 و در دوره سوم به 7/ 1: 1 و 14 / 1: 1 نزدیکی بیش تری دارد.

  کلیدواژگان: تناسبات هندسی، شش ضلعی منتظم، هندسه ایوان، ایوان مساجد، مساجد صفوی
 • آیلار جوادپور، احد نژاد ابراهیمی*، حامد بیتی صفحات 27-38

  بیان مسیله: 

  دروازه ها در شهرها به دلایل حفاظتی، نظامی و امنیتی ایجاد شدند و تا پایان دوره قاجار عنصری ضروری و ارتباطی در حصار و برج و باروی شهرها بودند. توجه به ایجاد حریم بین درون و بیرون شهر، نیازمند ساختاری سازه ای و معماری در پیرامون شهر بود. به مرور زمان دروازه به عنوان جزوی از حصار شهر در یک کالبد معماری همراه با اجزاء و عناصر دیگر آن برحسب نیازها و شرایط موجود ظاهر شد؛ این موارد در هر دوره عواملی بودند که به صورت آشکارا و پنهان در کالبد معماری دروازه ها تاثیر گذاشته اند. این تاثیرات در قالب ویژگی ها و در اشکال متفاوت برحسب اهداف، مشخصات، کاربری و غیره نمایان شده است. بدین منظور سوالات پژوهش چنین طرح شده است، عوامل تاثیرگذار در شکل گیری دروازه های ایران چیست؟ و چگونه این عوامل بر ویژگی ها و اجزای معماری دروازه های ایران تاثیر گذاشته است؟

  هدف پژوهش: 

  هدف پژوهش شناسایی این عوامل اثرگذار و نمود آن در چارچوب ویژگی ها و اجزای معماری دروازه های شهری ایران است.

  روش پژوهش: 

  این پژوهش از نوع پژوهش های نظری و کیفی است که با روش توصیفی-تحلیلی به کار رفته است. اطلاعات لازم برای تحقیق از طریق منابع کتابخانه ای و اسناد و بازدیدهای میدانی انجام گرفته است.

  نتیجه گیری

  نتایج تحقیق نشان می دهد فرهنگ، اجتماع، سیاست، اقتصاد، عملکرد، کاربرد و کالبد با ویژگی معماری دروازه ها متقابلا در حال تاثیرگذاری بودند. درحالی که ارتباط متقابل و تنگاتنگ عوامل بر معماری دروازه ها سبب شده کالبد معماری ترکیبی از چند ویژگی باشد. با توجه به این که محدودیت هایی در شناسایی عوامل موثر بر شکل گیری و ویژگی های معماری دروازه ها وجود دارد، ولیکن تمام عوامل یافته شده در شکل گیری و کالبد معماری دروازه های شهری ایران در راستا و ترکیب با هم نمایان شده است.

  کلیدواژگان: معماری دروازه های شهری، ویژگی معماری دروازه ها، اجزاء معماری دروازه ها، استحکامات دفاعی شهری ایران
 • الهام فلاح* صفحات 39-56

  بیان مسیله: 

  سازگاری میان نیازهای انسان و محیط ساخته شده از فاکتورهای بسیار مهم در ارزیابی محیط زندگی مطلوب است؛ به همین دلیل پژوهش های بسیاری مفهوم سازگاری را مورد توجه قرار داده اند. با وجود مطالعات بسیاری که انجام شده است، هم چنان مدل نظری کاربردی برای مطالعه فرایند سازگاری در رابطه میان ساکن و مسکن وجود ندارد. بسیاری از پژوهش ها سازگاری را به عنوان برآیند و هدف یک رابطه می دانند و بر نتایج سازگاری و عدم سازگاری ساکن و مسکن متمرکز شده اند؛ اما فرایند سازگاری ساکن و مسکن موضوعی است که در پژوهش ها کم تر مورد توجه قرار گرفته است.

  هدف پژوهش: 

  پژوهش حاضر با طرح این سوال که شیوه سازگاری انسان یزدی با مسکن معاصر چگونه است، در پی ارایه یک مدل نظری فرایندمحور برای مطالعه شیوه سازگاری ساکن و مسکن است.

  روش پژوهش: 

  رویکرد و راهبرد اصلی پژوهش کیفی است و تحلیل داده ها با روش تحلیل محتوای کیفی انجام شده است.

  نتیجه گیری

  نتایج پژوهش نشان می دهد در مسکن میانی، افراد شیوه های فعال تری را برای ایجاد سازگاری میان خود و مسکن انتخاب می کنند، آن ها در مسکن دخل و تصرف می کنند یا رفتار خود در فضا و نحوه استفاده از فضاها را تغییر می دهند؛ اما در مسکن جدید ساکنین دخل و تصرف بسیار محدودی در مسکن انجام می دهند و به دلیل این که همین تقلای محدود نیز از جانب فضا بی پاسخ می ماند نسبت به فضا بی توجه می شوند و در صورتی که محدودیتی وجود نداشته باشد، از مسکن خود نقل مکان می کنند. تحلیل داده های پژوهش نشان می دهد، علاوه بر سه عامل مهم بستر، نیازهای ساکنین و قابلیت های مسکن؛ سن و نسل ساکنین، مشارکت در فرایند ساخت، الگوی مسکن، مدت زمان اقامت در مسکن، خاطرات و روابط با همسایگان بر شیوه سازگاری ساکن و مسکن تاثیر بسیار دارد.

  کلیدواژگان: ساکن، مسکن، سازگاری، یزد، فرایندمحور، مدل نظری
 • لیلا رضوانی، بهنام کامرانی*، محمدرضا شریف زاده صفحات 57-68

  بیان مسیله: 

  کاربرد روزافزون هوش مصنوعی در حوزه هنرهای تجسمی منجر به ایجاد آثار هنری بدیع و متنوعی شده است. با این حال، علارغم اقبال گسترده هنرمندان به استفاده از این فناوری کماکان جایگاه و اهمیت آن در خلق اثر هنری مورد ارزیابی دقیقی قرار نگرفته است. از جمله پرسش های محوری در این خصوص ناظر به نقش هوش مصنوعی در شکل گیری آثار هنری اصیل می باشد.

  اهداف پژوهش: 

  هدف این پژوهش بررسی نقش و اهمیت هوش مصنوعی در ایجاد آثار هنری اصیل می باشد. به این منظور مشخصا آثار هارولد کوهن که از پیشگامان به کارگیری هوش مصنوعی در هنر نقاشی است مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. از اینرو در بخش نخست مفهوم هوش مصنوعی به اختصار بیان می گردد. سپس آزمایش فکری اتاق چینی که از برجسته ترین آزمون های مربوط به هوش مصنوعی است به عنوان ابزاری برای بررسی عملکرد ماشین "آرون"، ساخته هارولد کوهن، استفاده خواهد شد. در این آزمون "خلاقیت"، "آگاهی" و "تجربه" به عنوان مولفه های اصلی تولید آثار هنری اصیل مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت. در ادامه اشکالاتی در ارتباط با نقش مولفه های نام برده در عملکرد آرون برشمرده خواهد شد. نهایتا سعی می شود با اریه صورت بندی جدیدی از این مفاهیم بنیادی نشان داده شود علارغم ایراداتی که به آثار تولید شده توسط آرون وارد است، او نقشی انکار ناپذیر در خلق اثر هنری دارد.

  روش پژوهش: 

  این پژوهش به منظور ارزیابی عملکرد آرون در شکل گیری اثر هنری، رویکرد جان سرل و استدلال اتاق چینی او را مد نظر قرار داده است.

  نتیجه گیری

  هوش مصنوعی نقش حایز اهمیت و غیر قابل انکاری در تولید آثار هنری اصیل، بدیع و خلاقانه دارد.

  کلیدواژگان: آرون، خلاقیت هنری، آگاهی، تجربه
 • فرشته پوراحمد، سید رضا حسینی* صفحات 69-82

  بیان مسیله: 

  هنرهای سنتی در بعد نظری رویکردهای مختلفی را به همراه داشته است. از یک بعد نگاه و تعاریف سنت گرایان است که قایل به مولفه هایی برای هنرهای سنتی هستند. از سوی دیگر یکی از مباحث مهم نظریه پردازان و هنرپژوهان در عصر حاضر، نظریه بازتولیدپذیری و تکثیر مکانیکی هنر است. در این میان تجلی جزء مفاهیمی است که از منظر متفکرین مورد توجه، واکاوی و بسط قرار گرفته و مباحث چالش برانگیزی را در میان دو نحله متفکران در پی داشته است.

  هدف پژوهش: 

  هدف پژوهش در مرتبه نخست واکاوی مفهوم تجلی از دیدگاه سنت گرایان و والتر بنیامین است؛ و سپس شناسایی و تبیین چگونگی مواجهه این مفهوم با تکثیر مکانیکی است. بنابراین این پژوهش به این پرسش پاسخ می دهد که مفهوم تجلی در هنرهای سنتی و مواجهه آن با تکثیر مکانیکی چگونه قابل تبیین است؟

  روش پژوهش: 

  پژوهش پیش رو با روش توصیفی-تحلیلی و مطالعه تطبیقی، همراه با کاوش کتابخانه ای داده ها و تحلیل کیفی آن ها، به تبیین مفهوم تجلی در مواجهه با تکثیر مکانیکی پرداخته است.

  نتیجه گیری

  براساس کدگذاری و تحلیل های صورت گرفته بر دیدگاه پنج متفکر سنت گرا و پژوهش معروف والتر بنیامین، مولفه های شکل دهنده مفاهیم تجلی و تکثیر مکانیکی مشخص شد. طبق دسته بندی های انجام شده، مقوله های تکثیر مکانیکی با مقوله های مفهوم تجلی قابل تطبیق است؛ بدین منظور به جزء دو مورد، سایر مولفه های دو مفهوم، نقطه مقابل یکدیگر هستند. بنابراین مشابهت و افتراق بین آن ها موجب دستیابی به مولفه های مفهوم تجلی در مواجهه با تکثیر مکانیکی شده است. طی این فرایند مشخص شد که مفهوم تجلی از دو ساحت و رویکرد قابل تبیین است؛ نخست ساحت مرتبط به دیدگاه سنت گرایان و بنیامین و دیگری ساحت تکثیر مکانیکی است. در نتیجه با توجه به مطابقت صورت گرفته بر مقوله های اصلی دو مفهوم، می توان تجلی تکثیر مکانیکی را از تجلی مدنظر سنت گرایان و بنیامین متمایز کرد که با چهره ای جدید نمایان شده و قابل اجتناب نیست.

  کلیدواژگان: تجلی، هنرهای سنتی، تکثیر مکانیکی، سنتگرایان، والتر بنیامین
|
 • Kazem Chalipa * Pages 5-12

  Problem statement: 

  There is a similarity between images of the sacrificing of the sacred bull in Mitra’s religion painted in the ancient era and the pictures of Rostam’s battle with the white demon in the images of coffee houses in visual and pictorial characteristics that can be recognized by studying them. This similarity and formal connection is a suitable case for matching and checking the type of composition and the visual and image characteristics of these paintings. Considering that the image of the battle between Rostam and the white demon has some similarities with the scene of the sacrificing bull by Mitra-Mehr, both battles took place in the cave, and in general, the cave was sacred and had an important place in different religions.

  Research objective

  By achieving the type of relationships and effects in the elements used in the composition system, such as the type of sitting and standing of figures, guiding lines, and other visual elements, the comparison of works with a qualitative nature has been done.

  Research method

  The type of research is fundamental-theoretical and the research method is descriptive-analytical. Data including the author’s archive were collected the library research method.

  Conclusion

  The coffee house painters have drawn (the scene of the killing of the white demon by Rostam) according to the previous patterns in the past painters’ works. These effects are evident in the triangular composition system, the sitting position of the figures on the defeated creature (bull and white demon), and the presence of daggers in the hands of Mitra and Rostam. One of the common features of the paintings is the visual representation of the manpower of good and evil. Although the belief in the existence of light and darkness is rooted in the ancient beliefs of Iranians, it seems that the viewpoint of the painters and their attention to good and evil is taken from the Shahnameh.

  Keywords: Bull Sacrificing, Mitra, Battle of Rostam, White demon, Painting, Coffee House Painting
 • Hamed Hayaty *, Amir Masood Noori Pages 13-26

  Problem statement: 

  Given the importance of the Iwan as a main element in the architecture of mosques, this research is an attempt to investigate the proportions used in the Iwans of these buildings as a tool to create a desirable and lasting architectural effect. This research compared the geometrical proportions of Iwans in seven mosques as targeted samples. The mosques of the Safavid period of Isfahan were chosen because the Iranian-Islamic architecture reached its peak in this period and Isfahan was the capital of these manifestations. The Safavid period in Isfahan is divided into three periods from the history and governance point of view. From each period, mosques were selected and analyzed based on the distribution of the time when they had the most geometric diversity in the Iwan.

  Research objective

  Given the importance of mosques in the Safavid period, it seems that specific proportions were used in the design and construction of the Iwans of these mosques, and the present research was aimed at discovering the proportions of the Iwans of selected mosques.

  Research method

  The research method is inductive. The investigated samples were selected non-randomly, and the dimensions and sizes of mosque Iwans were analyzed and checked by examining the proportions in a quasi-experimental way. The data used in this research has been collected by reviewing library documents, map analysis and field survey.

  Conclusion

  Among the examples compared, as targeted samples of the Safavid era in Isfahan, the same proportions can be observed between the Iwans of each period, and in the view of all the examples, Iranian proportions are derived from regular hexagons. These ratios are closer to 1:1. 18 and 1:1. 3 in the first period, 1:1. 18 in the second period, and 1:1. 7 and 1:1. 14 in the third period.

  Keywords: Geometric proportions, Regular Hexagon, Iwan geometry, Mosque Iwan, Safavid Mosques
 • Aylar Javadpour, Ahad Nejad Ebrahimi *, Hamed Beyti Pages 27-38

  Problem statement: 

  Gates were created in cities for protective, military, and security reasons, and until the end of the Qajar period, they were an essential element of communication in the fences, towers, and ramparts of cities. Paying attention to the creation of privacy between the inside and outside of the city required a structural and architectural structure around the city. Over time, the gate appeared as a part of the city rampart in an architectural body along with its other components and elements according to the existing needs and conditions; these instances in every period were the factors that openly and secretly influenced the architectural body of the gates. These influences are shown in the form of features and different forms according to goals, specifications, usage, etc. For this purpose, the research questions are designed as follows, what are the influencing factors in the formation of Iranian gates? How have these factors affected the architectural features and components of Iran’s gates?

  Research objective

  The purpose of the research is to identify these influencing factors and their manifestation in the form of the architectural features and components of urban gates of Iran.

  Research method

  This research is a type of theoretical and qualitative research that uses a descriptive-analytical method. The required data for research were obtained through library sources, documents, and field visits.

  Conclusion

  The results of the research show that culture, society, politics, economy, function, use, and body were mutually influenced by the architectural features of the gates. The mutual and close relation of the factors on the architecture of the gate has caused the body of the architecture to be a combination of several features. Considering that there are limitations in identifying factors affecting the formation and architectural features of gates, all the factors found in the formation and body of architecture of urban gates of Iran have been shown in continuance and combination with each other.

  Keywords: Architecture of city gates, Architectural features of gates, Architectural components of gates, Defense fortifications of Iranian Cities
 • Elham Fallah * Pages 39-56

  Problem statement: 

  Assessing a desirable living environment hinges on the compatibility between human needs and the built environment, making it a crucial factor. Consequently, numerous studies have focused on the concept of compatibility. Despite extensive research, there is still no practical theoretical model for studying the compatibility process in the relationship between residents and their residences. Many studies have focused on the outcomes of compatibility and incompatibility between residents and housing, considering compatibility as both a consequence and a goal within the relationship. However, the compatibility process of residents to their residences is a topic that has received less attention in research.

  Research objective

  The primary aim of this study is to investigate how Yazdi individuals are compatible with contemporary housing. The ultimate goal is to develop a theoretical, process-oriented model for studying the compatibility of residents with their residences.

  Research method

  The research primarily employs a qualitative approach, and data analysis is conducted using qualitative content analysis.

  Conclusion

  The research findings indicate that individuals in middle housing adopt more active approaches in order to establish compatibility between themselves and their residences. They engage with the housing or modify their behavior in the space. However, in new housing, residents are less engaged with their residences, and due to the unresponsiveness of the space, they become indifferent to it. In the absence of restrictions, some even choose to relocate from their residences. Despite three critical factors, including the physical environment, residents’ needs, and housing capabilities, data analysis in the study shows that residents’ age and generation, participation in the construction process, housing patterns, length of stay in housing, memories, and relationships with neighbors all have a significant impact on how compatible residents are with their residences.

  Keywords: Resident, Housing, compatibility, Yazd, Process-Oriented, theoretical model
 • Leila Rezvani, Behnam Kamrani *, Mohammadreza Sharifzadeh Pages 57-68

  Problem statement: 

  The increasing use of artificial intelligence in the field of visual arts has led to the creation of innovative and diverse works of art. However, despite the widespread interest of artists in using this technology, its place and importance in creating an artwork has not been carefully evaluated. Among the central questions in this regard is the role of artificial intelligence in the formation of original works of art.

  Research objectives

  The purpose of this research is to investigate the role and importance of artificial intelligence in creating original works of art. For this purpose, the works of Harold Cohen, who is one of the pioneers of using artificial intelligence in the art of painting, will be evaluated. Therefore, in the first part, the concept of artificial intelligence is briefly stated. Then the Chinese room thought experiment, which is one of the most prominent tests related to artificial intelligence, will be used as a tool to check the performance of the machine "AARON", created by Harold Cohen. In this test, "creativity", "awareness" and "experience" will be evaluated as the main components of producing original works of art. In the following, problems related to the role of the mentioned components in the performance of AARON will be listed. Finally, an attempt is made to present a new formulation of these fundamental concepts, despite the flaws in the works produced by AARON, it has an undeniable role in the creation of the artwork.

  Research method

  In order to evaluate AARON's performance in the formation of the artwork, this research considers John Searle's approach and his Chinese room argument.

  Conclusion

  Artificial intelligence plays an important and undeniable role in the production of original, innovative and creative works of art.

  Keywords: Aaron, Artistic creativity, awareness, experience
 • Fereshteh Pourahmad, Seyed Reza Hosseini * Pages 69-82

  Problem statement: 

  Traditional arts have been approached differently in terms of theoretical aspects. On the one hand, traditionalists believe in specific components of traditional arts. On the other hand, one of the important topics for contemporary theorists and art researchers is the theory of reproducibility and mechanical reproduction of art. Among the concepts, Manifestation is explored, and expanded from the perspective of thinkers, leading to challenging discussions between two schools of thought.

  Research objective

  The aim of this article is firstly to explore the concept of manifestation from the perspective of traditionalists and Walter Benjamin, and then to identify and explain how this concept is confronted with mechanical reproduction. Therefore, this research answers the question of “how the concept of manifestation in traditional arts and its confrontation with mechanical reproduction can be articulated?”

  Research method

  This article employs a descriptive-analytical approach and a comparative study, along with a library-based examination of data and qualitative analysis, to clarify the concept of manifestation in the face of mechanical reproduction.

  Conclusion

  Based on the coding and analysis of the perspectives of five traditionalist thinkers and Walter Benjamin’s famous article, the constitutive components of manifestation and mechanical reproduction have been identified. According to the performed categorizations, the categories of mechanical reproduction are comparable to the categories of manifestation’s concept, which are opposite to each other except for two components. Therefore, the similarities and differences between them have led to the identification of the components of manifestation in the face of mechanical reproduction. During this process, it became clear that the concept of manifestation has two dimensions and approaches; one is related to the traditionalist perspective and Benjamin’s view, and the other is related to mechanical reproduction. Consequently, considering the comparison between the main categories of these two concepts, it is possible to distinguish the manifestation of mechanical reproduction from the manifestation envisioned by traditionalists and Benjamin, which has taken on a new form and is unavoidable.

  Keywords: manifestation, traditional arts, Mechanical Reproduction, traditionalists, Walter Benjamin