فهرست مطالب

رهیافت های نوین مدیریت جهادی و حکمرانی اسلامی - سال سوم شماره 3 (پیاپی 11، پاییز 1402)

نشریه رهیافت های نوین مدیریت جهادی و حکمرانی اسلامی
سال سوم شماره 3 (پیاپی 11، پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • طاهره سادات آروین اصل، حسن سلطانی، سعید رازقی صفحات 1-20

  در مدیریت جهادی پایه و اساس مدیریت بر روی هدایت انسان ها به سمت تکالیف خود و سازندگی می باشد که ارزش های محیطی می تواند بر روی افزایش انگیزه مدیریت جهادی بهتر تاثیر بگذارد که نتیجه آن تحقق بهتر مدیریت جهادی و حل شدن در خدمت به دیگران و ایمان، فراموش کردن خود می باشد در حقیقت میزان این انگیزه را می توان فرهنگ جهادی نامید و در نتیجه این گونه مطرح گردد که مدیریت جهادی مبتنی بر فرهنگ جهادی می باشد بنابراین هدف از پژوهش حاضر، شناسایی عوامل زمینه ساز فرهنگ سازمانی مبتنی بر شاخص های مدیریت جهادی در دادگستری جمهوری اسلامی ایران می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش اجرا آمیخته است. جامعه هدف پژوهش حاضر در بخش کیفی اساتید و خبرگان مدیریت سازمانی و مدیریت جهادی با حداقل 10 سال سابقه خواهند بود. حجم نمونه مبتنی بر رویکرد اشباع نظری تعیین گردید و روش نمونه گیری نیز روش گلوله برفی بوده است. پیشنهاد می گردد این الگوی آموزشی به عنوان یک مداخله کارامد در بسیاری از پژوهش های روان شناسی بکار گرفته شود و اثربخشی آن بصورت پیش آزمون و پس آزمون بر بسیاری از پارامترهای روان شناختی از قبیل بهزیستی روان شناختی، شادکامی و... در کارکنان مورد آزمایش قرار گیرد.

  کلیدواژگان: فرهنگ سازمانی مطلوب، مدیریت جهادی، دادگستری
 • محمدجواد حسینی، هادی رمضانیان فهندری صفحات 21-40

  قانونگذاری عمده فعالیت مجلس شورای اسلامی را دربر گرفته و فراوانی قوانین مصوب پارلمان نشانگر سایه افکندن این امر بر سایر وظایف مجلس است. در هر دوره تقنینی طرح ها و لوایح بسیاری در مجلس واصل و تعداد زیادی از آن ها تصویب می گردد و برای اجرایی شدن این قوانین، مقررات متعددی توسط دولت وضع می شود و در کنار آن سایر نهادهای حکومتی نیز مصوبات لازم الاجرایی دارند که درمجموع سبب تورم قوانین شده و سردرگمی مجریان و تابعان و عدم اجرای صحیح آن ها را به دنبال داشته است. تدقیق در رویه قانونگذاری نشان دهنده فقدان مدیریت صحیح و کارآمد فرآیند قانونگذاری است و نبود مدیریت سبب گردیده تا هرساله قوانین بسیاری بر مجموع قوانین کشور اضافه گردد. در این نوشتار به شیوه توصیفی_تحلیلی چالشهای پیش رو برای مدیریت صحیح قانونگذاری به تصویر کشیده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که برای مدیریت صحیح قانونگذاری ابتدا باید به نیازسنجی تقنینی پرداخت، پیشینه نگری نمود که قوانین قبلی و یا اصلاح آن ها تا چه میزان پاسخگوی نیازهای جدید خواهند بود و با آینده نگری اقدام به تصویب قوانین جدید و نسخ قوانین پیشین متضاد و متروکه نمود. امری که مستلزم مدیریت صحیح و کارآمد فرآیند قانونگذاری است.

  کلیدواژگان: آینده نگری قوانین، تورم قوانین، مدیریت قانونگذاری، مجلس شورای اسلامی، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات
 • محمد مختاری، ابوتراب علیرضایی، حسن جوانشیر، محمود مدیری صفحات 41-60

  منظور در این پژوهش به مدل سازی زنجیره تامین در شرایط عدم قطعیت با نگاه مدیریت جهادی پرداخته شده است، در این تحقیق به مدل سازی پارامتر بعد از بروز بحران پرداخته شده است. اهمیت و جایگاه نگاه مدیریت جهادی با توجه به شرایط بحرانی از جمله مواردی است که در این پژوهش مورد نظر بوده است. برای شناسایی ضعف ها و باگ های وجود از دیدگاه گروه نخبگانی با مدیریت جهادی در حوزه صنایع سیمان به تعداد 7 نفر و با ابزار مصاحبه و تکنیک تحلیل محتوی استفاده شده است. برای اجرای مدل در ابعاد بزرگ تر از الگوریتم های فرا ابتکاری ژنتیک، بهینه سازی ازدحام ذرات و تبرید شبیه سازی استفاده شده که بنا بر نتایج حاصله از اجرای الگوریتم ها برای ابعاد مختلف، الگوریتم ژنتیک از کیفیت بیشتری برخوردار است. دلیل بررسی نقش مدیریت جهادی در این فرایند این است که در شرایط عدم قطعیت وجود یک تفکر جهادی سبب اتخاذ تصمیمات موثر می شود. از آنجایی که در این پژوهش از نگاه مدیریت جهادی استفاده شده است می توان این مدل را در صنایع مختلف که عامل زمان در آن حایز اهمیت است به کاربرد و زنجیره تامین مناسب در شرایط بحرانی را طراحی و اجرا کرد.

  کلیدواژگان: مدیریت جهادی، طراحی شبکه زنجیره تامین، پویا، استوار، عدم قطعیت
 • محمدرضا رادفر، منصوره علیقلی صفحات 61-78

  مالی اسلامی شامل تمامی عملیات، خدمات و معاملاتی می شود که در بازارهای مالی رخ داده و با اصول، ضوابط و قوانین اسلام و شرع مقدس مطابقت و همخوانی داشته باشد. این مطالعه با هدف توسعه عوامل تعیین کننده نگرش و قصد پذیرش تامین مالی اسلامی در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. روش پژوهش بر مبنای هدف، کاربردی و از نظر روش انجام کار، توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل سرمایه گذاران فعال در بازار سرمایه و آشنا به ابزارهای نوین تامین مالی اسلامی به ویژه مدیران و معامله گران شرکت های بورسی است. برای جامعه نامحدود مذکور، نمونه ای به حجم 384 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و برای جمع آوری داده های پژوهش از پرسشنامه استفاده شده که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفته است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده گردید و نتایج نشان می دهد که همه عوامل تعیین کننده نگرش شامل دانش و آگاهی، التزام به مذهب، مزایای هزینه، حمایت کسب و کار و شهرت معنادار بوده و ارتباط میان نگرش، هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری ادراک شده با قصد پذیرش تامین مالی اسلامی تایید شده است.

  کلیدواژگان: تامین مالی اسلامی، نگرش، التزام به مذهب، هنجارهای ذهنی
 • فاضل سیدی، صدیقه طوطیان اصفهانی، مرتضی موسی خانی، شهرزاد طیاران صفحات 79-95

  هدف از پژوهش حاضر تبین و تحلیل دولت ناب ، راهبردی نو در حکمرانی است. دولت ناب ، به عنوان سازه ای جدید ، جذاب و درحال رشد است. از دلایل اصلی ان میتوان به گزارش های مثبت از به نتایج و بکارگیری ان در تحقیقات پیشین نام برد. محققان درتلاش برای واکاوی جنبه های پنهان و تاریک ان در سال های اخیر بوده اند. اهمیت و ضرورت نظری و کاربردی به کارگیری دولت ناب در پیامدهای مثبتی است که در فرایند توسعه و تحول در فرایندهای اجرایی، عملیات و اقدامات دولت شکل میگیرد. از این منظر عواملی چون ارایه راهکارهایی هوشمندانه ،ارتقای کاربیشتر و حداقل منابع مصرفی، بازمهندسی در وظایف با هدف کاهش در وظایف غیرضروری، از پیامدهای قابل تامل و اساسی رویکرد دولت ناب در امر حکمرانی است. روش تحلیل پژوهش حاضر مروری و توصیفی است. مطالعات بررسی شده مقالات معتبر دولت ناب طی 20 سال اخیر است. نتایج نشان دهنده واکاوی مبانی نظری حوزه دولت ناب بیانگر وجود جنبه های متنوع دولت ناب و نقش اثرگذار ان درحکمرانی است.

  کلیدواژگان: حکمرانی، دولت ناب، مرورادبیات
 • وحید رحمتی، علی محمد مزیدی شرف آبادی، سید علیرضا افشانی صفحات 96-114

  این پژوهش به دنبال تحلیل تجربی از تاثیر راهبردهای روابط عمومی در ارتباطات ایمن کشتیرانی بر اساس مدیریت بر مبنای هدف می باشد. روش تحقیق حاضر از نوع ترکیبی است. در بخش کیفی از ابزار مصاحبه بهره گرفته شده است و با خبرگان تا رسیدن به اشباع نظری مصاحبه شده است و با استفاده از نرم افزار مکس کیو دی ای ، داده ها کدگذاری شدند و ابعاد و مولفه های بخش کیفی به شرح موارد زیر شامل مدیریت جهادی بحران سوانح دریایی، حفاظت از منافع، تقاضا برای دریانوردی، فرهنگ دریایی، کاهش دغدغه دریانوردان، مشکلات دریانوردان، مسیولیت در قبال سهامداران، مدیریت جهادی سوانح دریانوردی، فرهنگ دریانوردی و ارتقاء کیفیت آموزش دریانوردان شناسایی شدند. در بخش کمی نیز با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته که از بخش کیفی به دست آمد ؛ پس از ارایه فرضیه ها، با توجه به نتایج بخش کیفی ،به ارزیابی فرضیه های تحقیق پرداخته شد ؛ و همچنین از طریق نرم افزار اس پی اس اس داده های به دست آمده در بخش کمی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. ضمنا با استفاده از آزمون رگرسیون خطی، فرضیه ها بررسی شدند و همه فرضیه های پژوهش تایید گردید.

  کلیدواژگان: روابط عمومی، فرهنگ دریایی، ارتباطات، مدیریت جهادی بر مبنای هدف، کشتیرانی
 • علی اکبر طالبی متین، اسماعیل کاوسی، عباسعلی قیومی صفحات 115-137

  این تحقیق در راستای بررسی رابطه فرهنگ و مدیریت جهادی با توسعه فرهنگ سیاسی در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی انجام شده است. روش تحقیق به کار گرفته شده در این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر نوع داده ها کمی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق عبارت از کلیه کارکنان سازمان فرهنگ و ارتباطات می باشند که تعداد آنها حدودا 2500 نفر می باشد. روش نمونه گیری در این پژوهش روش نمونه گیری ساده می باشد. از جامعه آماری مذکور با توجه به ضوابط نمونه گیری تعداد 218 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده و سپس پرسشنامه محقق ساخته در سه بعد و 48 گویه براساس مقیاس پنج گزینه ای لیکرت تنظیم و گویه های مستخرجه در نمونه آماری تحقیق مورد پرسش قرار گرفته است. در بخش آمار توصیفی نیز، توصیف داده ها در دو بخش متغیرهای زمینه ای و متغیر های اصلی ارایه گردیده و در بخش آمار استنباطی، جهت بررسی فرضیه ها از آزمون ناپارامتری همبستگی اسپیرمن استفاده شده است.

  کلیدواژگان: فرهنگ، مدیریت، فرهنگ و مدیریت جهادی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
|
 • Tahereh Sadat arvin asl, Hassan soltani, saeed razeghi Pages 1-20

  In Jihadi management, the foundation of management is on guiding people towards their own tasks and constructiveness, environmental values can influence the motivation of better Jihadi management, which results in a better realization of Jihadi management and resolve to serve others and faith, forget In fact, the extent of this motivation can be called Jihadist culture, and as a result, it can be argued that Jihadist management is based on Jihadist culture, so the purpose of this research is to identify the underlying factors of organizational culture based on Jihadist management indicators in the judiciary of the Islamic Republic of Iran. It is Iran. The current research is applied in terms of purpose and mixed in terms of execution method. The target population of the current research in the qualitative section will be professors and experts of organizational management and jihadi management with at least 10 years of experience. . It is suggested that this educational model be used as an effective intervention in many psychological researches and its effectiveness as a pre-test and post-test on many psychological parameters such as psychological well-being, happiness, etc. in the tested employees.

  Keywords: Favorable organizational culture, jihadi management, justice
 • Mohammadjavad Hosseini, Hadi Ramezanian fahandari Pages 21-40

  Legislation covers the major activities of the parliament, and the abundance of laws approved by the parliament shows that this overshadows other duties of the parliament. In every legislative period, many plans and bills are presented and approved in the parliament, and in order to be implemented, many regulations are established by the government, and besides that, other government institutions also have mandatory approvals, which in general causes the inflation of laws and the confusion of the executives and subordinates and their lack of correct implementation. Scrutiny in the legislative procedure shows lack of proper and efficient management of the legislative process and the lack of management has caused many laws to be added to the total laws of the country every year. In this article, the challenges ahead for the correct management of legislation are depicted in a descriptive-analytical way. In order to properly manage the legislation, one should first assess the legislative needs, look at the history to see how far the previous laws or their amendments will meet the new needs, and with the foresight, proceed to approve new laws and cancel previous conflicting and abandoned laws. This requires correct and efficient management of the legislative process.

  Keywords: Foresight of laws, inflation of laws, legislative management, Islamic Council, compilation, revision of laws, regulations
 • Mohammad Mokhtari, Abo torab Alirezaei, Hassan Javanshir, Mahmood Modiri Pages 41-60

  The purpose of this research is to model the supply chain in the conditions of uncertainty from the point of view of Jihadi management. In this research, the modeling of the parameter after the crisis has been done.The importance and position of Jihadi management's view regarding critical conditions is one of the things that was considered in this research. In order to identify the weaknesses and bugs of the existence, from the point of view of the elite group with jihadi management in the field of cement industries, interview tools and content analysis technique for 7 people has been used.For the implementation of the model in larger dimensions, genetic algorithms, particle swarm optimization and simulation cooling were used, and according to the results of the implementation of the algorithms for different dimensions, the genetic algorithm has a higher quality.The reason for examining the role of jihadist management in this process is that in the conditions of uncertainty, the existence of a jihadist thought leads to effective decisions.Since Jihadi management perspective has been used in this research, this model can be designed and implemented in various industries where the time factor is important, and the appropriate supply chain in critical situations.

  Keywords: Jihadist management, supply chain network design, dynamic, stable, uncertainty
 • MohammadReza Radfar, Mansoureh Aligholi Pages 61-78

  Islamic finance includes all operations, services, as well as transactions that take place in the financial markets and are in accordance with the principles, rules and laws of Islam and the Holy Sharia. This study aimed to develop Determinants of Attitude and Intention towards Islamic Financing Adoption in Tehran Stock Exchange. The research was applied based on the purpose and descriptive-survey in terms of method of work. The statistical population of the present study includes investors active in the capital market and familiar with new Islamic financing instruments, especially managers and traders of stock exchange companies. For the mentioned unlimited community, a sample of 384 people was selected by available sampling method and a questionnaire was used to collect research data. After confirming the validity and reliability, the questionnaire was distributed and collected among the statistical population and the obtained data were tested. The results reveal that all determinants of attitude include Knowledge and Awareness, Religion obligation, Cost benefits, Business support & Reputation are significant and the relationship between Attitude, Subjective norms & Perceived Behavioral Control with Intention to adopt Islamic financing was confirmed.

  Keywords: Islamic financing, Attitude, Religion obligation, Subjective norms
 • Fazel saydi, Sedighe Tootian Esfahani, Morteza mousakhani, Shahrazad tayaran Pages 79-95

  The purpose of the current research is to explain and analyze the lean government, a new strategy in governance. Pure government, as a new structure, is attractive and growing. One of the main reasons can be mentioned the positive reports of the results and their use in previous researches. Researchers have been trying to explore its hidden and dark aspects in recent years. The theoretical and practical importance and necessity of using the lean government is in the positive consequences that are formed in the process of development and transformation in the executive processes, operations and actions of the government. From this point of view, factors such as providing smart solutions, promoting more efficient and minimal consumption of resources, re-engineering tasks with the aim of reducing unnecessary tasks, are important consequences of the lean government's approach to governance. The analysis method of the present research is descriptive. The reviewed studies are the authentic articles of the pure government over the last 20 years. The results show that the analysis of the theoretical foundations of the pure government field indicates the existence of various aspects of the pure government and its effective role in governance.

  Keywords: Governance, pure government, literature review
 • vahid rahmati, Ali Mohammad Mozeshi Sharafabadi, Seyed Alireza Afshani Pages 96-114

  Designing a strategy that provides the specific goal of an organization is called goal-based management. This research seeks to empirically analyze the effect of public relations strategies on safe shipping communications based on goal-based management. The current research method is of a combined type. In the qualitative part, the interview tool was used and the experts were interviewed until reaching theoretical saturation, and the data was coded using Max QDA software, and the dimensions and components of the qualitative part are as described below, including crisis management. Maritime accidents, protection of interests, demand for seafaring, seafaring culture, reduction of seafarers' worries, seafarers' problems, responsibility to stakeholders, management of seafaring accidents, seafaring culture and improving the quality of seafarers' education were identified. In the quantitative part, using a researcher-made questionnaire that was obtained from the qualitative part; After presenting the hypotheses, according to the results of the qualitative section, the research hypotheses were evaluated; And also through SPSS software, the obtained data were analyzed quantitatively. In addition, using linear regression test, the hypotheses were checked and all research hypotheses were confirmed.

  Keywords: public relations, maritime culture, communication, goal-based management, shipping
 • Aliakbar Talebi Matin, Esmail kavousy, Abbasali Ghayoumi Pages 115-137

  The aim of the current applied, descriptive and correlational study was to investigate the relationship between Jihadi Culture & management with development of political culture in Islamic Communication & culture organization. The research population comprised 2500 employees in Islamic Communication & culture organization out of whom a sample 218 was randomly selected, to participate in the study. The research data were collected using a researcher-made five-point level Likert scale questionnaire comprising 3 factors and 48 items tapping the participants’ responses were. Therefore, 250 questionnaires were distributed among members of the target population. Having distributed and collected the questionnaires, we analyzed descriptively and inferentially. Descriptively, features like absolute and relative frequency, mean, standard deviation and variance of background and main variables were estimated. Inferentially, correlational tests, multiple regression and spirman used indicated that Jihadi Culture & management had a significant relationship between Jihadi Culture & management with development of political culture

  Keywords: Culture, management, Jihadi Culture & management, Islamic Communication & culture organization