فهرست مطالب

بحران پژوهی جهان اسلام - سال دهم شماره 3 (پیاپی 30، پاییز 1402)

نشریه بحران پژوهی جهان اسلام
سال دهم شماره 3 (پیاپی 30، پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/11/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • رسول نوروزی فیروز* صفحات 1-22
  جهان اسلام در دو قرن اخیر همنشین «آشوب» بوده است. ناامنی، بی نظمی و بحران مداوم اصلی ‎ترین نشانگان آشوب در جهان اسلام است. تمرکز پژوهش حاضر بر مقوله نظم در جهان اسلام است (مسیله). پژوهش حاضر به این پرسش می ‎پردازد که اگر نظم در گستره یک منطقه‎ جغرافیایی مشخصی- نظیر غرب آسیا و یا یک گستره وسیع ‎تر نظیر جهان اسلام- را با استفاده از سطح تحلیل تمدن مورد ارزیابی قرار دهیم، چه صورت‏ بندی از مقوله «نظم» ارایه می ‎دهد؟ (سوال) به نظر می رسد سطح تحلیل تمدنی در سیاست بین ‎الملل در تقسیم مناطق جهان، طرح جدیدی ارایه می دهد و آن را از دوگانه سطح تحلیل جهانی و سطح تحلیل منطقه ‎ای عبور می دهد (فرضیه). از این رو پویش های درون نظام بین الملل را بر اساس ارایه صورت ‎بندی جدیدی از نظم، قواعد شکل گیری آن و منابع موثر در تشکیل آن تبیین می کند. در این پژوهش بر اساس روش تحقیق بنیادی و سطح تحلیل تمدنی (روش)، نظم در جهان اسلام را با توجه به ظهور اشکال مختلف تمدن های اسلامی (و یا جریان های تمدنی) در درون جهان اسلام تحلیل کرده و پویش های رفتاری (همگرا/ واگرا) را بر اساس تقسیم بندی هایراراشیک تمدنی در جهان اسلام تبیین می کند (یافته ها).
  کلیدواژگان: سطح، تحلیل، تمدنی، بحران، نظم، جهان اسلام
 • محمدعلی احمدی*، غلام حسن مقیمی، محمدحسین رفیعی صفحات 23-50

  «استقلال خواهی» در روابط بین الملل، یکی از مهم ترین چالش های اساسی دولت های مستقل در دوره های مختلف، بوده است. هدف پژوهش حاضر نیز با توجه به اهمیت این موضوع بررسی راهبردهای قرآنی در مواجهه با چالش های استقلال سیاسی دولت های اسلامی است. مقاله حاضر این سوال را مطرح می کند که راهبردهای قرآنی در مواجهه با چالش های استقلال سیاسی دولت های اسلامی از منظر مقام معظم رهبری چیست؟(سوال). فرضیه مقاله با استفاده از روش تحلیلی اسنادی (روش) چنین صورت بندی شده است: «از نظر مقام معظم رهبری، توجه به مبانی و ارزش های اسلامی، آگاهی و هوشیاری ملت های اسلامی، مصلحت نگری، عزت طلبی و حکمت نگری؛ وحدت گرایی امت اسلام، عدم اعتماد به ستمگران، استکبارستیزی، عدم وابستگی به بیگانگان، تقویت روابط سیاسی دول اسلامی، ایجاد نیروی دفاعی مشترک اسلامی، مهم ترین راهبردها برای غلبه بر چالش های استقلال سیاسی دولت های اسلامی است» (فرضیه). در صورت عملیاتی شدن این راهبردها توسط دول اسلامی، آثار آن در شبکه برون دادهای نظری و عملی در سیاست گذاری ها و سیاست خارجی دولت های اسلامی ظاهر خواهد شد.

  کلیدواژگان: راهبردها، استقلال سیاسی، دولت اسلامی، خودآگاهی، عزت طلبی
 • جواد ریاحی*، عبدالواحد کرمی نژاد صفحات 51-74
  یکی از موضوعات مهمی که در حدود دو دهه اخیر توجه محافل علمی، سیاسی و قضایی را به خود جلب کرده است، حضور فعال و نقش آفرینی اشخاص مشهور و چهره های با نفوذ هنری، ورزشی، سیاسی و علمی در شبکه های اجتماعی و رسانه ها و تاثیرگذاری بر افکار عمومی و هدایت اعتراضات اجتماعی است. با توجه به اینکه اظهارنظر های آزادانه اشخاص موثر و مشهور هم می تواند بحران های اجتماعی را مهار کند و هم نقش بی بدیلی در ایجاد بحران های اجتماعی و یا تشدید وضعیت بحرانی جامعه و هدایت آن به سمت اغتشاش و آشوب و بی نظمی دارد، از نقطه نظر سیاست کیفری، ارزیابی رویکردهای علمی و حقوقی درباره نقش آفرینی اشخاص با تکیه بر حق آزادی بیان و با استفاده از شهرت و نفوذ در میان مردم مساله مهمی است که نتایج حاصل از آن حسب مورد می تواند در تصمیم سازی و به خصوص سیاست گذاری های کیفری درباره عوامل یادشده راهگشا باشد. این مقاله با اتخاذ روش توصیفی- تحلیلی به بررسی این مساله پرداخته و یافته های آن بدین شرح است که اگرچه اصل بر آزادی بیان است و در حقانیت آن تردیدی نیست، اما این حق، حقی مقید و مشروط است و اعمال آن در شرایطی که با اخلال به مبانی اسلام و نظم عمومی موجب تشدید بحران های اجتماعی شود، نه بر اساس مبانی فقهی حکومت اسلامی نظیر امر به معروف و نهی از منکر و نه با تکیه بر اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ناظر به حقوق ملت، قابل توجیه نیست.
  کلیدواژگان: آزادی بیان، سیاست کیفری، بحران اجتماعی، قانون اساسی، مبانی فقهی
 • پیمان نمامیان*، علیرضا شکربیگی صفحات 75-95
  اتحادیه کشورهای عربی و اتحادیه آفریقا با بهره گیری از گفتمان های سیاسی و حقوقی و استفاده از ابزارهای عملیاتی مقابله، در قبال تهدیدها و چالش های موجود در قبال اقدام های خشونت آمیز به ویژه جرایم تروریستی پاسخ داده اند. البته بخش قابل ملاحظه ای از این پاسخ ها در قبال رفتارهای خشونت آمیز و تروریستی گروه داعش طی سال های اخیر بر پایه تحولاتی بوده که در منطقه خاورمیانه و آفریقا رخ داده است. لازم به ذکر است به رغم این که اتحادیه های کشورهای عربی به طور رسمی تمایل خود را برای مواجهه با گروه های تروریستی نظیر داعش آشکار ساخت، اما ساختارهای سازمانی، مقررات قانونی و ابزارهای عملیاتی آن بسیار ضعیف تر از اتحادیه آفریقا عمل کرد. به هر روی، اتحادیه کشورهای عربی در فرایند تقابلی با جرایم تروریستی ضمن ایجاد مشروعیت دموکراتیک، به بهره گیری عملیاتی از سازوکارها و معیاری حقوق بشری، برای تعریف و توصیف این جرایم اقدام های موثری صورت دهند. البته انجام راهبردهای مزبور به تنهایی موجب پیشگیری و مقابله با رشد و توسعه روزافزون جرایم تروریستی نخواهد بود، بلکه پیوستن دولت ها به مقررات سازمان های منطقه ای و حتی بین المللی و انعکاس آن ها در مقررات داخلی از اقدامات ضرورتی انکارناپذیر است. یافته های پژوهشی این مقاله حاکی از آن است که لزوم طراحی و تدوین سندی استاندارد به عنوان امری ضرورت قلمداد می شود و باید در این فرایند، سازمان های منطقه ای ضمن هم گرایی و اجماع، نسبت به اتخاذ سیاستی واحد در قبال پیشگیری و سرکوب جرایم تروریستی مبادرت نمایند. این پژوهش با استفاده از روش کیفی و با رویکرد  توصیفی- تحلیلی انجام شده است و  داده ها نیز به شیوه اسنادی با ابزار فیش برداری جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: جرایم تروریستی، تهدیدها، صلح و امنیت منطقه ای، اتحادیه عرب، اتحادیه آفریقا، پاسخ گذاری منطقه ای
 • میثم میرزائی تبار* صفحات 96-122
  شاخ آفریقا یکی مناطق مهم در این قاره و تاثیرگذار در عرصه بین الملل است که از دیرباز و بخصوص در دهه ها و سال های اخیر ارزش های ژیوپلیتیک، ژیواکونومیک، ژیواستراتژیک و... آن توجه بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای را به خود جلب کرده است و در حال حاضر بسیاری از آن ها در این منطقه فعال هستند. یکی از بازیگران منطقه ای فعال در شاخ آفریقا، اسراییل است که در ابعاد سیاسی، نظامی، امنیتی، اطلاعاتی، اقتصادی، تجاری و... در این منطقه حضور و فعالیت دارد. علل مختلفی برای حضور اسراییل در شاخ آفریقا وجود دارد که در چارچوب اندیشه ژیوپلیتیک قابل بحث و تحلیل است. سوال اصلی پژوهش این است که مهم ترین علل حضور و فعالیت اسراییل در شاخ آفریقا کدام اند؟ و تحلیل ژیوپلیتیکی این علل چیست؟ پژوهش به دلیل اکتشافی بودن، فرضیه محور نیست. پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و رویکرد استنباطی و تحلیل محتوا (روش) و بهره گیری از منابع کتابخانه ای درصدد شناسایی و تحلیل ژیوپلیتیکی علل حضور اسراییل در فضاهای ساحلی و آبی شاخ آفریقا است. نتایج پژوهش نشان می دهد که مهم ترین علل حضور فعال اسراییل در فضاهای آبی و ساحلی شاخ آفریقا عبارت از تسلط بر موقعیت راهبردی شاخ آفریقا، جلوگیری از تسلط کشورهای عربی بر این منطقه، تاثیرگذاری بر مصر، مقابله با نفوذ ایران در شاخ آفریقا و همکاری با آمریکا در اجرای برنامه ها و سیاست های آن در این منطقه است (یافته ها) که هر یک از علل، ماهیتی ژیوپلیتیکی دارند.
  کلیدواژگان: آفریقا، شاخ آفریقا، اسرائیل، ژئوپلیتیک، نفوذ
 • محمدرضا محمدی*، سید حمزه صفوی، علیرضا ثمودی صفحات 123-145
  خاورمیانه یکی از مناطق حساس و استراتژیک جهان است. ذخایر عظیم انرژی، دریاها و راه های ارتباطی و همچنین وسعت گسترده و جمعیت زیاد آن، این منطقه را به منطقه ای کانونی در معادلات سیاسی و ژیوپلیتیکی تبدیل کرده است. در این میان اختلافات قومی و مذهبی، تنش های تاریخی بازمانده از دوران استعمار، مشکلات زیست محیطی و تمایل قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای برای بهره برداری از ظرفیت نیروهای هویت بنیاد، در راستای تقویت موضع خود در منازعات ژیوپلیتیکی، بر شدت این بحران ها افزوده است. در پاسخ به این پرسش: «مهم ترین بحران امنیتی خاورمیانه کدام است و این بحران ها تا افق 2035 میلادی به کدام سمت می روند؟»؛ مقاله فرضیه زیر را ارایه می دهد: «تلاقی و درهم تنیدگی بحران های فعلی خاورمیانه در حوزه های مختلف اقتصادی، سیاسی و امنیتی، اجتماعی و زیست محیطی، خیزش نیروهای هویت بنیاد زیرملی و فراملی، معضلات اقتصادی، ضعف ساختاری دولت-ملت، نهایتا رقابت های ژیوپلیتیکی قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای و همچنین مشکلات زیست محیطی، بحران های ژیوپلیتیکی اصلی خاورمیانه را تشکیل می دهد، که برخی از آن ها طی 15 سال آینده تشدید خواهد شد.» روش انجام تحقیق حاضر کمی-کیفی است و یافته های پژوهش حاکی از آنست که بیکاری، آلودگی هوا، کم آبی، فرقه گرایی، بحران، هویتی، مشکلات جمعیتی، پناهندگان و آوارگان داخلی، بحران بدهی، وابستگی رانتی، فرار مغزها، بحران تقسیم آب، بحران های مرزی و ارضی، تنش با همسایگان و کشورهای منطقه، بحران نقض حقوق بشر، بحران عدم کنترل موثر بر بخشی از زمین، فعالیت گروه های تروریستی، فعالیت احزاب سیاسی رادیکال اسلام گرا، وضعیت دموکراسی اصلی ترین بحران های کشورهای منطقه تا سال 2035 خواهد بود.
  کلیدواژگان: بحران، امنیت، خاورمیانه، ژئوپلیتیک
|
 • Rasool Norowzi * Pages 1-22
  The Islamic world has been a companion of "chaos" in the last two centuries. Insecurity, disorder and constant crisis are the main symptoms of chaos in the Islamic world. The focus of the research is on the category of order in the Islamic world. The research deals with the question that if we evaluate the order in the scope of a specific geographical region - such as West Asia or a wider scope such as the Islamic world - using the level of civilization analysis, what formulation of "order" dose it provide? (question) It seems that the level of civilizational analysis in international politics presents a new plan in the division of world regions and passes it through the double level of global analysis and the level of regional analysis. Therefore, it explains the campaigns within the international system based on presenting a new formulation of the order, the rules of its formation and the effective sources in its formation (hypothesis). Therefore, it explains the campaigns within the international system based on presenting a new formulation of the order, the rules of its formation and the effective sources in its formation. The level of civilizational analysis analyzes the order in the Islamic world according to the emergence of different forms of Islamic civilizations (or civilizational currents) within the Islamic world and behavioral dynamics (convergent/divergent) based on the hierarchical division of civilization. It explains in the Islamic world (Findings).
  Keywords: level of civilizational analysis, Crisis, order, Islamic world
 • Mohammad Ali Ahmadi *, Ghulam Hasan Moghimi, Mohammad Hossein Rafiei Pages 23-50

  Independence-seeking" in international relations has been one of the most important challenges of independent states in different periods. This article poses the question of what are the Quranic strategies in facing the challenges of political independence of Islamic states from the perspective of the Supreme Leader? (Question). The hypothesis of the article is formulated as follows using the documentary analytical method (method): “in the opinion of the Supreme Leader, attention to Islamic principles and values, awareness and vigilance of Islamic nations, expediency, dignity and wisdom; Unitarianism of the Islamic Ummah, lack of trust in oppressors, anti-arrogance, non-dependence on foreigners, strengthening of political relations between Islamic states, creation of a joint Islamic defense force, are the most important strategies to overcome the challenges of political independence of Islamic states”  (hypothesis). If these strategies are implemented by the Islamic states, their effects will appear in the network of theoretical and practical outputs in the policy-making and foreign policy of Islamic states.

  Keywords: Strategies, political independence, Islamic State, Self-awareness, dignity-seeking
 • Javad Riahi *, Abdolvahed Karami Nejad Pages 51-74
  One of the most important subjects that attracted attention of scientific, political and judicial assemblies during two decades ago, is active and influential role making of celebrities, artists, sportsman, sportswoman and politically and scientifically. famous peoples on public opinions and directing community protests. Descanting of celebrities and influential persons may be lead to control of social crisis and meanwhile have a unique role on making social crisis or it’s aggravation and it’s leading towards disturbance, riot and disorder, in the viewpoint of penal policy, the study of scientific and legal approaches towards descanting of celebrities and influential peoples is an important issue and it’s achievements can decongestant in lawmaking about actions of celebrities and influential persons. This article with a descriptive analytical method studies that issue and concludes that although freedom of speech is a basic legal rule and its legality is unimpeachable, but it is a conditional and stipulated rule and therefore it is unjustifiable on grounds of jurisprudential basics of Islamic governance like Amre-Be-Ma’rouf and Nahye-Az-Monkar and with some principles of Constitution of Islamic Republic of Iran about peoples’ rights,  if its implementation breaches basics of Islam and leads to disorder and aggravation of social crisis.
  Keywords: speech freedom, Penal policy, Social Crisis, Constitution, jurisprudential basics
 • Peyman Namamian *, Alireza Shekarbeigi Pages 75-95
  The League of Arab States and the African Union have responded to the threats and challenges of violent acts, especially terrorist crimes, by using political and legal discourses, and using countermeasures. Of course, a significant part of these responses to the violent and terrorist behaviors of the ISIS group in recent years are based on the developments that have occurred in the Middle East and Africa region. It should be noted that although the Arab Union officially expressed its willingness to confront terrorist groups such as ISIS, its organizational structures, legal regulations, and operational tools were much weaker than the African Union. However, in the process of confronting terrorist crimes, while creating democratic legitimacy, the League of Arab States should take effective measures to define and describe these crimes by making operational use of human rights mechanisms and standards. Of course, carrying out the above-mentioned strategies alone will not prevent and deal with the increasing growth and development of terrorist crimes, rather, governments joining the regulations of regional and even international organizations and reflecting them in internal regulations are undeniable necessary measures. The research findings of this article indicates that the need to design and compile a standard document is considered as a matter of necessity and in this process, regional organizations should adopt a single policy for the prevention and suppression of terrorist crimes while converging and consensus.  This research has been done using qualitative method and descriptive-analytical approach, and the data has been collected and analyzed in the form of documents using a fingerprinting tool.
  Keywords: Terrorist Crimes, Threats, Regional Peace, Security, Arab Union, African Union, Regional Response
 • Meysam Mirzaei Tabar * Pages 96-122
  The Horn of Africa is one of the important regions in the international arena. In recent years, geopolitical, geoeconomics, geostrategic, etc. values of the Horn of Africa have attracted the attention of regional and trans-regional actors, and are active in this region. One of the regional actors in the Horn of Africa is Israel, which is active in the political, military, security, intelligence, economic and commercial dimensions in this region. There are various reasons for Israel's presence in the Horn of Africa, which can be analyzed in the framework of geopolitical thought. The main research question is, what are the most important reasons for Israel's presence and activity in the Horn of Africa? what is the geopolitical analysis of these causes? (question) The current research is not hypothesis oriented due to its exploratory nature. This research with the descriptive-analytical method and inferential approach and content analysis (method), and the use of library resources, seeks to identify and geopolitically analyze the reasons for Israel's presence in the coastal and maritime areas of the Horn of Africa. The results show that the most important reasons for Israel's presence in the Horn of Africa are: dominating the strategic position of the Horn of Africa, preventing the Arab countries from dominating the region, influencing Egypt, countering Iran's influence in the Horn of Africa, and cooperating with the United States in implementing its plans and policies in this region (findings). Each of the causes is geopolitical in nature.
  Keywords: Africa, Horn of Africa, Israel, geopolitics, Influence
 • Mohammad Reza Mohammadi *, Seyyed Hamzeh Safavi, Alireza Samoudi Pages 123-145
  The Middle East is one of the sensitive and strategic regions of the world. Huge reserves of energy, seas and communication routes, as well as its large size and large population, have turned this region into a focal region in political and geopolitical equations. Ethnic and religious differences, historical tensions left over from the colonial era, environmental problems and the desire of regional and extra-regional powers to exploit the capacity of the identity forces in order to strengthen their position in geopolitical conflicts, lead to the intensification of this crises. In response to the question: "What is the most important security crisis in the Middle East and where will these crises go until the horizon of 2035?"; the article presents the following hypothesis: "The intersection and entanglement of crises currently in the Middle East, the rise of sub-national and transnational identity forces, economic issues, the structural weakness of the nation-state and finally the geopolitical competition of regional and extra-regional powers, as well as environmental problems, are the main geopolitical crisis of the Middle East, which some of they will be intensified in the next 15 years." The method of this research is quantitative-qualitative.
  Keywords: Crisis, Security, middle east, geopolitics