فهرست مطالب

مطالعات فرهنگی پلیس - سال دهم شماره 4 (پیاپی 39، زمستان 1402)

نشریه مطالعات فرهنگی پلیس
سال دهم شماره 4 (پیاپی 39، زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/11/24
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مرتضی شاه مرادی*، فاطمه مشفق، محمد نوروزی صفحات 1-12
  هدف این مقاله، تحلیل رابطه ارتکاب به رفتارهای پرخطر براساس میزان برخورداری از هوش فرهنگی و سلامت اجتماعی نوجوانان مبتنی بر نقش پلیس است. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه هدف را تمام دانش آموزان دختر متوسطه دوم شهر کرج تشکیل دادند که از بین آن ها تعداد 384 نفر براساس جدول کرجسی و مورگان به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، شامل پرسشنامه های سنجش رفتارهای پرخطر زاده محمدی و احمدآبادی (1387)، هوش فرهنگی آنگ و ارلی (2008) و سلامت اجتماعی کییز(2000) بود. داده ها با استفاده از روش های آماری پیرسون و رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشان داد که بین هوش فرهنگی و سلامت اجتماعی با رفتارهای پرخطر رابطه معناداری وجود دارد. همچنین، هوش فرهنگی به میزان 561/. و سلامت اجتماعی 138/. رفتارهای پرخطر را تبیین می کنند که بالاترین تبیین از بین ابعاد هوش فرهنگی، مربوط به بعد تولید معنای شخصی و از بین ابعاد سلامت اجتماعی بعد مشارکت اجتماعی است. بنابراین، می توان اظهار داشت که بین بالابودن میزان هوش فرهنگی و سلامت اجتماعی رابطه معنادار و قدرت پیش بینی مطلوبی با رفتارهای پرخطر دانش آموزان وجود دارد؛ زیرا، فقدان هر یک از متغیرهای مذکور، موجب افسردگی، بدبینی، ارزیابی منفی از رویدادها، اعتیاد به مواد مخدر، ناهنجاری های اجتماعی و رفتارهای پرخطر دیگر خواهد شد.
  کلیدواژگان: هوش فرهنگی، سلامت اجتماعی، رفتارهای پرخطر، نوجوانان، پلیس
 • مرتضی محمدی*، یروس جعفری ظفرآبادی صفحات 13-23
  هدف این مقاله، بررسی نقش سرمایه فرهنگی و روان شناختی در عمل کرد شغلی در بین مربیان ورزشی فراجا بود. روش پژوهش حاضر، توصیفی-همبستگی بوده و براساس هدف، از نوع کاربردی است. نمونه گیری به صورت غیر احتمالی، داوطلبانه و دردسترس و متشکل از 165 مربی ورزشی در سطح تهران بود. آن ها به پرسشنامه های سرمایه فرهنگی، سرمایه روان شناختی و عمل کرد شغلی پاسخ دادند. به منظور تحلیل داده ها از الگوی معادله ساختاری با ترفند حداقل مربعات جزیی استفاده شد. ارزیابی الگوی بیرونی نیز براساس شاخص های اندازه گیری شده، ازجمله میانگین واریانس استخراج شده، پایایی ترکیبی و معیار فورنل و لارکر مورد تایید قرار گرفت. یافته ها نشان داد که سرمایه فرهنگی بر عمل کرد شغلی و سرمایه روان شناختی اثرگذار است و اثر سرمایه فرهنگی نیز بر عمل کرد شغلی مربیان ورزشی فراجا معنی دار بود. همچنین، سرمایه روان شناختی رابطه بین سرمایه فرهنگی و عمل کرد شغلی را به صورت جزیی میانجی گری کرد. به طورکلی می توان اظهار داشت که سرمایه فرهنگی و سرمایه روان شناختی مربیان ورزشی فراجا می توانند بر عمل کرد شغلی آن ها تاثیر به سزایی داشته باشد.
  کلیدواژگان: سرمایه فرهنگی، سرمایه روان شناختی، عمل کرد شغلی، کارکنان فراجا
 • محمدصادق جمشیدی راد، هادی جعفریان* صفحات 25-34

  هدف این مقاله، تعیین تاثیر عدالت ترمیمی بر حل اختلافات منطقه ای است. دراین میان، به نقش اثرگذار متغیرهای کنش ارتباطی و فرهنگ بومی اشاره شده است. پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازلحاظ روش، توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، شامل کارکنان انتظامی شهرستان لردگان به تعداد 228 نفر است. حجم نمونه با استفاده از فرمول مدل سازی معادلات ساختاری (SEM)، به تعداد 141 نفر محاسبه گردید که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه با روایی مورد قبول (درنظرگرفتن بار عاملی گویه ها) و پایایی معادل 857/0 بهره برده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل 9 انجام شد. یافته ها حاکی از آن است که در سطح اطمینان 95 %، الگوی ساختاری پژوهش از برازش مناسبی برخوردار است؛ عدالت ترمیمی هم به صورت مستقیم و هم با نقش میانجی فرهنگ بومی و کنش ارتباطی بر حل اختلاف منطقه ای تاثیر مثبت دارد. در همین راستا، پلیس  به عنوان یک دستگاه پیشرو در حفظ امنیت در جامعه لازم است تا نسبت به ارتقای آرامش شهروندان حساسیت بیشتری نشان دهد که این امر مستلزم حل اختلافات و دعاوی از رهگذر توسعه رویکرد عدالت ترمیمی، تلاش در راستای ایجاد تفاهم میان طرفین دعوا و حرکت در مسیر نهادینه سازی فرهنگ بومی است.

  کلیدواژگان: عدالت ترمیمی، حل اختلاف، فرهنگ بومی، کنش ارتباطی
 • اکبر عروتی موفق* صفحات 35-45
  هدف از نگارش این مقاله، بررسی و تبیین اهداف و وظایف نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران براساس آراء و نظرات حضرت آیت الله خامنه ای به عنوان رهبر و فرمانده کل قوا در نظام جمهوری اسلامی است. روش این پژوهش از نوع کاربردی- توسعه ای بوده و به روش تحلیل محتوا و تبیینی-تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و فضای مجازی انجام شده است. به این صورت که با مراجعه به بیانات مقام معظم رهبری از آغاز دوره رهبری وی تاکنون، مهم ترین تاکیدات معظم له در بعد اهداف و وظایف نیروی انتظامی استخراج و بررسی گردید. از روش نمونه ‎‎گیری دردسترس بهره بردیم که شامل مجموعه بیانات دردسترس مقام معظم رهبری در دیدار با نیروهای نظامی و انتظامی بود. برای تعیین اعتبار، یافته ها در اختیار دو نفر از پژوهشگران قرار گرفت، میزان توافق دیدگاه صاحب نظران با یافته های پژوهش درصد قابل قبولی داشت. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که مقام معظم رهبری گسترده تر و عمیق تر از قوانین موجود، درراستای ایجاد جامعه قرآنی و اسلامی و تحقق تمدن نوین اسلامی، اهداف و مسیولیت های این نهاد ارزشمند را در قامت نیروی انتظامی در طراز جامعه قرآنی دیده و تبیین نموده اند. براساس دیدگاه آیت الله خامنه ای، در جامعه اسلامی احیای آرمان های الهی، احیای انسانیت و ارزش های انسانی، ایجاد اقتدار همراه با رحمت، برقراری و تثبیت امنیت، قانون گرایی و حاکمیت قانون از مهم ترین اهداف و وظایف تشکیل نیروی انتظامی است.
  کلیدواژگان: نیروی انتظامی، جامعه قرآنی، جامعه اسلامی، فرهنگ دینی
 • محمد حسن شعبانعلی*، محمد مرادی صفحات 47-62
  امنیت فرهنگی در هر جامعه ای از اهمیت فراوانی برخودار است. امنیت فرهنگی در جامعه اسلامی نیز از اهمیت فراوانی برخودار است. در جامعه مدنی اسلامی، اگر مردم به خوبی دین و به تبع آن باورهای دینی را درک کنند، امنیت فرهنگی جامعه تامین می گردد و دشمنان و افراد بدخواه داخلی و خارجی توان مقابله با این امنیت فرهنگی را نخواهند داشت و قادر به برهم زدن آن در راستای تهاجم فرهنگی نیستند. بهترین کمک و راهنما برای حفظ امنیت فرهنگی و مقابله با تهاجم فرهنگی، قرآن کریم و سپس کلام گوهربار اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) است که همواره چراغ روشنی در مسیرهای پرتلاطم فرهنگی هستند. با بهره گیری از معارف اهل بیت (علیهم السلام) و به کارگیری آن ها در جامعه اسلامی، امنیت فرهنگی در جامعه تامین می شود. نقش دین در تامین امنیت فرهنگی شامل توحید، عدل، نبوت، امامت و معاد می شود و در بخش باورهای دینی در تامین امنیت فرهنگی، امر به معروف و نهی از منکر، عدالت محوری، مسوولیت پذیری، رعایت حقوق، وفای به عهد، عفت، ولایت پذیری، تشکیل خانواده، اخلاق اسلامی، عیب پوشی، ساده زیستی، کمک به نیازمندان نقش محوری بازی می کنند.
  کلیدواژگان: دین، باورهای دینی، امنیت فرهنگی
 • محمدکریم حکمت آرا*، علی قادری صفحات 63-81
  تمدن اسلامی، درطول تاریخ اسلام دچار فراز و فرودهای بسیاری شده، اما با طلوع انقلاب اسلامی ایران و بیداری اسلامی در کشورهای مسلمان دوباره مورد توجه قرار گرفته است. در این میان، چگونگی ایفای نقش سبک زندگی اسلامی در تمدن سازی اسلامی به عنوان مهم ترین مساله در بین مولفه های فرهنگی برای تکامل روند تمدن سازی مطرح است. روش انجام این پژوهش، ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر شیوه انجام، از نوع تحلیل اسنادی در چارچوب نظری امام خامنه ای(مدظله العالی) است که ابعاد، مولفه ها و شاخص ها از مضامین بیانات و فرمایشات معظم له با کمک نرم افزارMAXQDA20  استخراج گردیده اند.  با تحلیل 283 مضمون از بیانات معظم له، به تعداد 3 بعد (بینشی، رفتاری، روشی)، تعداد 9 مولفه (الزامات حکم رانی در سبک زندگی، تعلیم و تربیت، جلوگیری از نفوذ دشمنان، علم و دانش، عناصر استحکام و وحدت و انسجام اسلامی، قدرت و امنیت ملی، مشارکت های مردمی، مقاومت و ایستادگی و نمادهای ابزاری سبک زندگی) و تعداد 83 شاخص برای این مولفه ها استخراج گردیده است. نتیجه این است که نقش سبک زندگی در تمدن سازی عصر حاضر که دنباله رو تمدن اسلامی گذشته است با سیاست گذاری فرهنگی درست در حوزه سبک زندگی اسلامی علاوه بر این که کشور را به سمت یک زندگی بهتر و متمدن سوق می دهد، می تواند در احیاء، اصلاح و تحقق تمدن اسلامی پیشین نقش پیشران و جنبش نرم افزاری را ایفا نماید.
  کلیدواژگان: امام خامنه ای(مدظله العالی)، تمدن سازی، سبک زندگی، تمدن اسلامی، جنبش نرم افزاری
|
 • Morteza Shahmoradi *, Fateme Moshfegh, Mohammad Norouzi Pages 1-12
  The aim of this paper is to analyze the relationship between committing risky behaviors based on the level of cultural intelligence and social health of teenagers based on the role of the police. The research method was a correlational description. The target population was made up of all female secondary school students of Karaj city, among whom 384 people were selected based on Krejcie and Morgan's table by multi-stage cluster sampling method. The data collection tools included the questionnaires for measuring high-risk behaviors by Zadeh-Mohammadi and Ahmadabadi (2007), cultural intelligence by Ang and Earley (2008), and social health by Keyes (2000). Data were analyzed using Pearson and multiple regression statistical methods. The findings indicated that there is a significant relationship between cultural intelligence and social health with risky behaviors. Furthermore, cultural intelligence is 0/561 and social health 0/138. They explain risky behaviors that the highest explanation among the dimensions of cultural intelligence is related to the dimension of personal meaning production and among the dimensions of social health is the dimension of social participation. Therefore, it can be stated that there is a significant relationship between the high level of cultural intelligence and social health and a favorable predictive power with high-risk behaviors of students since the lack of any of the mentioned variables will cause depression, pessimism, negative evaluation of events, drug addiction, social abnormalities and other risky behaviors.
  Keywords: cultural intelligence, social health, risky behaviors, Teenagers, Police
 • Morteza Mohamadi *, Siroos Jafarizafarabadi Pages 13-23
  The aim of this paper was to investigate the role of cultural and psychological capital in job performance among police sports coaches. The current research method is descriptive-correlation and in terms of purpose, it is applied. The sampling was done non-probability, voluntary, and available and it included 165 sports coaches in Tehran. They responded to the questionnaires of cultural capital, psychological capital, and job performance. In order to analyze the data, the structural equation model with the least squares technique was used. The evaluation of the external model was also confirmed based on the measured indicators, including the extracted average variance, composite reliability and Fornell and Larker criteria. The findings illustrated that cultural capital had an effect on job performance and psychological capital, and the effect of cultural capital on the job performance of police sports coaches was found to be significant. Furthermore, psychological capital partially mediated the relationship between cultural capital and job performance. In general, it can be asserted that the cultural capital and psychological capital of police sports coaches can have a significant effect on their job performance.
  Keywords: Cultural Capital, Psychological Capital, Job Performance, police employees
 • Mohammad-Sadegh Jamshidi-Rad, Hadi Jafarian * Pages 25-34

  The aim of this paper is to determine the effect of restorative justice on regional dispute resolution. In the meantime, the influential role of communicative action variables and local culture has been mentioned. The current research is applied in terms of purpose and descriptive-correlation in terms of method. The statistical population of the research includes 228 police officers of Lordegan city. The sample size was calculated using the Structural Equation Modeling (SEM) formula, with the number of 141 people who were selected by stratified random sampling. In order to collect data, a questionnaire tool was used with acceptable validity (considering the factor load of the items) and reliability equal to 0.857. Data analysis was done by structural equation modeling method and Laserl 9 software. The findings indicate that at the 95% confidence level, the structural model of the research has a suitable fit; Restorative justice has a positive effect on regional dispute resolution both directly and with the mediating role of indigenous culture and communication. In this regard, the police, as a leading institution in maintaining security in the society, needs to show more sensitivity towards promoting the peace of citizens, which requires resolving disputes and lawsuits through the development of the restorative justice approach, and efforts to create understanding between the parties to the dispute. Also, the movement is in the direction of institutionalization of indigenous culture.

  Keywords: Restorative justice, Conflict Resolution, indigenous culture, communicative action
 • Akbar Orvati Movaffagh * Pages 35-45
  The aim of this article is to review and explain the goals and responsibilities of the police force of the Islamic Republic of Iran based on the opinions of Ayatollah Khamenei as the leader and commander-in-chief of the Islamic Republic of Iran. The method of this research is of applied-developmental type and it was done by means of content analysis, explanatory-analytical, using library resources, and virtual space. By referring to the Supreme Leader's statements from the beginning of his leadership period until now, his most important emphasis of the goals and duties of the police force were extracted and analyzed. We used the available sampling method, which included the collection of available statements of the Supreme Leader in his meetings with the military and the police. In order to determine the validity, the findings were provided to two experts, the level of agreement between the opinions of the experts and the findings of the research was an acceptable percentage. The obtained results indicate that the Supreme Leader has seen and explained the goals and responsibilities of this valuable institution wider and deeper than the existing laws in the form of the police force of the Quranic society, in order to create a Quranic and Islamic society and realize the modern Islamic civilization. According to the vision of Ayatollah Khamenei, in the Islamic society, the revival of divine ideals, the revival of humanity and human values, the establishment of authority with mercy, the establishment and stabilization of security, legalism and the rule of law are the most important goals and respnsibilities of forming the police.
  Keywords: police force, Quranic society, Islamic society, Religious Culture
 • Mohammadhasan Shaabanali *, Mohammad Moradi Pages 47-62
  Cultural security is very important in any society, whether Islamic or non-Islamic. In every religion and belief, based on the beliefs of the same religion and belief, cultural security is formed according to that society, and the people and officials of the society are required to maintain that cultural security. Cultural security is very important in Islamic society. In the Islamic civil society, if people understand religion and religious beliefs well, the cultural security of the society will be ensured, and internal and external enemies and malicious people will not be able to deal with this cultural security.The best help and guide for maintaining cultural security and dealing with cultural invasion is the Holy Quran and then the precious word of Ahl al-Bayt Immaculate and Purity , which is always a bright light in turbulent cultural paths that can be used and applied. In the Islamic society, cultural security is ensured in the society.And the findings of that statement regarding the role of religion and religious beliefs in providing cultural security in the section on the role of religion in providing cultural security include: monotheism, justice, prophecy, imamate and resurrection, and in the section on the role of religious beliefs in providing cultural security it is stated From: Enjoining the good and forbidding the evil, centered justice, taking responsibility, observing rights, keeping the promise, chastity, provincialism, forming a family, Islamic ethics, covering faults, simple living, helping the needy.
  Keywords: Religion, religious beliefs, Cultural Security, Security
 • Mohammadkarem Hekmatara *, ALI GHADERI Pages 63-81
  Islamic civilization has experienced many ups and downs throughout the history of Islam, but with the dawn of the Islamic revolution in Iran and the Islamic awakening in Muslim countries, it was again taken into consideration, and since the guidance in this direction is the responsibility of the leader of the religious community; Among these, how to play the role of Islamic lifestyle in Islamic civilization is the most important issue among the cultural components for the evolution of the civilization process. The method of conducting this research in terms of purpose is applied, and in terms of the method of doing it, it is of the type of document analysis in the theoretical framework of the position of the Supreme Leader (Madazla-ul-Ali), whose dimensions, components and indicators are the themes of statements and orders that were extracted with the help of MAXQDA software. The findings of the research by analyzing 283 topics from His Holiness' statements into 3 dimensions (insight, behavior, method) and 9 components (requirements of governance in lifestyle, education and training, preventing the influence of enemies, science and knowledge, elements of strength and Islamic unity and cohesion, power and national security, popular participation, resistance and standing, instrumental symbols of lifestyle) and 83 indicators have been extracted for these components. The result is that the role of lifestyle in the civilization of the present era, which follows the Islamic civilization of the past, with the correct cultural policy in the field of Islamic lifestyle, in addition to leading the country to a better and civilized life, but also It can play the role of driving engine and software movement in revitalizing, reforming and realizing the previous Islamic civilization
  Keywords: Imam Khamenei (Madazla Al-Aali), Civilization, Lifestyle, Islamic Civilization, software movement