فهرست مطالب

مجله اپیدمیولوژی ایران
سال نوزدهم شماره 2 (پیاپی 70، تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/10
 • تعداد عناوین: 7
|
 • زهرا علی اکبرزاده آرانی، طاهره رمضانی*، اعظم حسین پور صفحات 88-97
  مقدمه و اهداف

  با توجه به وجود شواهدی مبنی بر تاثیر نگرش به سالمندی بر کیفیت زندگی؛ مطالعه حاضر با هدف برسی امید به زندگی و ارتباط آن با نگرش به سالمندی در گروه های مختلف سنی در شهر قم انجام شد.

  روش کار

  مطالعه مقطعی حاضر در سال 1401-1400 بر روی 83 نفر از کودکان (15-8 سال) و 340 نفر از بزرگسالان (16سال به بالا) ساکن جامعه در همه گروه های سنی براساس طبقه بندی مرکز آمار ایران، با روش نمونه گیری تصادفی منظم و طبق درصد فراوانی هر گروه در سرشماری سال 1395، انجام شد. داده ها از طریق پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی و مقیاس های نگرش به سالمندی کوگان و امید به زندگی اسنایدر جمع آوری و با استفاده از نرم افزار SPSS-24 و آزمون های همبستگی پیرسون، تی مستقل، آنوا و رگرسیون خطی مورد تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  میانگین و انحراف معیار امید به زندگی و نگرش به سالمندی به ترتیب در گروه کودکان 5/81±25/97(6-36) و 21/65±137/38 (238-34) و در بین بزرگسالان 4/92±27/54 (32-8) و17/30±154/66 (238-34) بود. آزمون همبستگی پیرسون ارتباط معناداری را بین امید به زندگی و نگرش به سالمندی تنها در گروه های سنی 24-16 سال (0/220=r و 0/05 > P) و 44-25 سال (0/273 = r و 0/01>P) نشان داد، اما این ارتباط در سایر گروه ها معنادار نبود (0/05<P).

  نتیجه گیری

  هرچند که نگرش به سالمندی در تمام گروه های سنی ارتباط قوی و یا معناداری با امید به زندگی نداشت، ولی از آنجا که میزان امید به زندگی در همه رده های سنی در حد متوسط بود؛ آموزش مثبت نگری و تبیین ویژگی های سالمندی و منزلت سالمند در جامعه می تواند احساس فرد را در ارتباط با زندگی آینده بهبود بخشد.

  کلیدواژگان: نگرش به سالمندی، امید به زندگی، سالمند
 • فاطمه حاجی ولی زاده، مهناز سنجری، نوشین فهیم فر، کاظم خلجی، محمدجواد منصورزاده، الهه حصاری، باقر لاریجانی، حدیث قجری، محبوبه درمان، افشین استوار* صفحات 98-110
  مقدمه و اهداف

  در ایران بسیاری از بیماران در معرض خطر پوکی استخوان، به خدمات تشخیصی پوکی استخوان دسترسی ندارند و این نشان دهنده شکاف بزرگ تشخیص و نهایتا درمان پوکی استخوان است. بنابراین، این مطالعه با هدف بررسی توزیع دستگاه های سنجش تراکم استخوان در ایران انجام شد.

   روش کار

  دستگاه های سنجش تراکم استخوان موجود در کشور در سال 1398 بر اساس سرشماری مورد ارزیابی قرار گرفتند. اطلاعات دستگاه به تفکیک محل استقرار، دولتی یا خصوصی بودن، استاندارد بودن و مدت زمان استفاده جمع آوری شد. به منظور محاسبه شاخص نابرابری در توزیع دستگاه ها بین شهرستان های استان، فراوانی دستگاه های مستقر در مرکز استان با خارج از مرکز استان مقایسه گردید.  به منظور بررسی نابرابری  توزیع دستگاه ها در بین استان های کشور از منحنی لورنز و شاخص تمرکز(Concentration index) استفاده شد. تمامی میزان ها  به ازای یک میلیون نفر جمعیت بالای 50 سال محاسبه شد.

  یافته ها

  در مجموع، از تعداد 492 دستگاه سنجش تراکم استخوان موجود در کشور،  399 دستگاه (81/0%) در مراکز استان مستقر بودند. از این تعداد، 103 (20/9%) دستگاه در مراکز دولتی و 389 (79/0%) دستگاه در مراکز خصوصی بودند. به ازای یک میلیون جمعیت بالای 50 سال تعداد کل دستگاه ها، دستگاه های استاندارد، دستگاه های استاندارد با کارکرد کمتر از 10 سال و دستگاه ها در مراکز دولتی به ترتیب 33/4، 20/3، 9/9 و 7 محاسبه شد. شاخص نابرابری در توزیع دستگاه ها در شهرستان ها برابر 4/7 بود. همچنین شاخص نابرابری در توزیع دستگاه ها بین استان ها، 0/13 (0/25- 0/005 ,95/0 CI:) برآورد شد (0/05= P value).

  نتیجه گیری

  توزیع دستگاه های سنجش تراکم استخوان در کشور نابرابری قابل توجهی میان استان ها و  شهرستان های استان دارد.

  کلیدواژگان: نابرابری های مراقبت های بهداشتی، نابرابری های بهداشتی، دستگاه سنجش تراکم استخوان، پوکی استخوان
 • جواد امامی، سعید بکایی*، یوسف محمدزاده، صمد لطف الله زاده صفحات 111-123
  مقدمه و اهداف

  تب برفکی مهم ترین بیماری دامی دنیا بوده و می تواند خسارات اقتصادی بالایی در جمعیت نشحوارکنندگان اهلی ایجاد نماید. این مقاله با هدف بررسی اثرات اقتصادی تب برفکی در گاوداری های صنعتی شیری استان آذربایجان غربی در فاصله سال های 97-1396 انجام شد.

  روش کار

  این مطالعه به روش پیمایش پرسشنامه ای در تمام گاوداری های صنعتی شیری درگیر بیماری در دوره مطالعه به تعداد هشت واحد انجام شد. نتایج با استفاده از نرم افزارهای اکسل نسخه 2013 و version 18 SPSS  به صورت توصیفی بررسی شدند.

  یافته ها

  خسارات مطلق (ریال) و نسبی (درصد) ناشی از تب برفکی به ترتیب اهمیت، تلفات 2,170 میلیون ریال (60/6 درصد)، فروش دام از روی ناچاری 713 میلیون ریال (19/9 درصد)، درمان 288/65 میلیون ریال (8/1 درصد)، کاهش کوتاه مدت تولید شیر 193/35 میلیون ریال (5/4 درصد)، بکارگیری کارگر اضافه 152/4 میلیون ریال (4/3 درصد)، سقط جنین 35 میلیون ریال (1 درصد) و نمونه برداری 32 میلیون ریال (0/9 درصد) محاسبه شدند. کل خسارات تب برفکی در گاوداری های صنعتی شیری 3584/4 میلیون ریال و با احتساب میانگین قیمت دلار در سال 1397 (92,487 ریال) معادل 38,758 دلار برآورد شدند.

  نتیجه گیری

  گاوداری های صنعتی شیری با توجه به سرمایه گذاری بالایی که در آنها صورت گرفته است در صورت ابتلا به تب برفکی دچار خسارات سنگین اقتصادی می شوند که ممکن است جبران آن مدت طولانی به طول انجامیده و موجب افت تولید دام و محصولات لبنی استان و کشور خواهد شد.

  کلیدواژگان: تب برفکی، خسارات اقتصادی، آذربایجان غربی، گاوداری صنعتی شیری
 • علی خورشیدی، مهدی مرادی نظر، منصور معصومی، محمدرضا کرمی قزلی*، زهرا محمدی صفحات 124-132
  مقدمه و اهداف

  بر اساس برآورد سازمان جهانی بهداشت روزانه بیش از یک میلیون نفر به بیماری های منتقله جنسی مبتلا می شوند و از آنجا که این بیماری ها به عنوان مشکل بزرگ بهداشت عمومی در کشورهای در حال توسعه به شمار می روند. لذا هدف این مطالعه بررسی اپیدمیولوژی و بار بیماری های منتقله جنسی در کشورهای مدیترانه شرقی می باشد.

  روش کار

  در این مطالعه از داده های بار جهانی بیماری های انستیتو سنجش و ارزیابی سلامت برای بررسی شاخص های بیماری های منتقله جنسی در منطقه مدیترانه شرقی که شامل 22 کشور در سال های 1990 تا 2019  استفاده شد. تحلیل های مرتبط از طریق محاسبه شاخص دالی، بروز، شیوع، میزان های استاندارد شده سنی انجام شد. برآوردها به دلیل منابع مختلف خطا از جمله Measurement Bias و مدل سازی با فاصله عدم قطعیت 95 درصد گزارش شد. در این مطالعه تجزیه و تحلیل ها با استفاده ازMicrosoft Office Excel 2016 انجام شد.

  یافته ها

  میزان بروز استاندارد شده سنی بیماری های منتقله جنسی در منطقه مدیترانه شرقی از 9053 در صد هزار نفر در سال 1990 به  8658 در صد هزار نفر در سال 2019 کاهش یافت. همچنین در همین سال ها میزان شیوع استاندارد شده سنی از  13424 در صد هزار نفر به 13143 در صد هزار نفرکاهش یافت و میزان مرگ استاندارد شده سنی  از2 به 4 در صد هزار نفر افزایش یافت.

  نتیجه گیری

  با توجه به بار اقتصادی ناشی از این بیماری ها در منطقه مدیترانه شرقی لازم است سیاستگذاران حوزه سلامت به تدوین راهکارهای مداخله ای پیشگیری و برنامه ریزی های بهداشتی اقدام نمایند.

  کلیدواژگان: بیماری های منتقله جنسی، بار بیماری، منطقه مدیترانه شرقی
 • محمدرضا بلوچ حسنخانی، علی اکبر حق دوست، یونس جهانی* صفحات 133-142
  مقدمه و اهداف

  تجزیه و تحلیل روند زمانی عواملی مانند میزان بیماری و مرگ از مولفه های مهم در برنامه ریزی های مربوط به سلامت هر جامعه است. تحلیل روند زمانی، این امکان را فراهم می کند تا تغییرات در طول زمان با دقت بیشتری تفسیر شوند. این مطالعه با هدف بررسی عملکرد رگرسیون Joinpoint جهت تحلیل روند انجام شد.

  روش کار

  در این مطالعه سعی شده است ابتدا با زبانی ساده، مفهوم مدل رگرسیون Joinpoint ارایه شود و سپس با اجرای این مدل بر روی داده های میزان مرگ و میر ناشی از سرطان کبد به دلیل مصرف الکل طی 30 سال در ایران کاربرد آن ارایه گردد.

  یافته ها

  نتایج تحلیل روند نشان داد، میزان مرگ و میر استاندارد شده سنی ناشی از سرطان کبد به دلیل مصرف الکل طی 30 سال در ایران (1990 تا 2019) به طور میانگین هر سال 0/8 درصد کاهش یافته است و پیش بینی نیز نشان داد این روند کاهشی ادامه دارد.

  نتیجه گیری

  به طور کلی مهمترین مزیت رگرسیون Joinpoint نسبت به سایر مدل ها، شناسایی زمان هایی است که تغییرات قابل توجهی در روندها رخ داده است. بنابر نتایج حاصل، میزان مرگ و میر ناشی از سرطان کبد به دلیل مصرف الکل طی 30 سال در ایران را می توان به پنج دوره با میزان تغییرات متفاوت تقسیم کرد.

  کلیدواژگان: تحلیل روند، رگرسیون Joinpoint، الکل، سرطان کبد، میزان مرگ و میر استاندارد شده سنی
 • فاطمه ارشادی نیا، الهام رحیمی، بشرا زارعی، هادی پاشاپور، منوچهر کرمی* صفحات 143-153
  مقدمه و اهداف

  نظام مراقبت از بیماری، اطلاعات مهمی از قبیل جمعیت در معرض خطر و الگوی انتشار بیماری را در دسترس قرار می دهد. این مطالعه مرور ساختارمند، در راستای ارایه تجارب کشورهای جهان در راه اندازی نظام های مراقبت کووید-19 مبتنی بر مدارس انجام شده است.

  روش کار

  مطالعه حاضر یک مطالعه مرور ساختارمند است. چهار پایگاه داده در بازه زمانی ژانویه 2019 الی دسامبر2022 با استفاده از کلمات کلیدی مرتبط جستجو شدند. مطالعات توسط دو نفر با توجه به معیارهای ورود و خروج غربالگری شدند. استخراج داده ها با استفاده از فرم استاندارد انجام شد. یافته ها متناسب با اهداف مطالعه برحسب توزیع جغرافیایی، روند زمانی و ویژگی های نظام های مراقبت گزارش شدند.

  یافته ها

  اطلاعات 12 مطالعه با توجه به فرم استاندارد استخراج شد. تمام مطالعات مرتبط با نظام مراقبت کووید-19 مبتنی بر مدرسه بودند. بیشترین تعداد مطالعات مربوط به ایالات متحده آمریکا و انگلیس بوده است. گزارشات، منطبق با استاندارد نبودند. تعداد مدارس تحت پوشش در نظام های مراقبت اجرا شده از 2 مدرسه تا بیش از 6000 مدرسه متغیر بوده است. گروه سنی در این مطالعات 0 تا 19 سال بوده است. داده ها از مدارس به صورت روزانه و یا هفتگی جمع آوری شده اند.

  نتیجه گیری

  نظام های مراقبت مبتنی بر مدارس غالبا در کشورهای اروپایی و آمریکا اجرا شده است. نتایج نظام های مراقبت کووید-19 در مدارس باید طبق استانداردهای گزارش نظام مراقبت صورت گیرد. این مهم به منظور پایش و ارزیابی نظام مراقبت یک ضرورت به شمار می رود. همچنین امکان اشتراک و استفاده سایر کشورها و محققین را جهت تبادل داده ها فراهم می کند. علاوه بر این، گزارش سنجه هایی از جمله حساسیت، به هنگام بودن، ارزش اخباری مثبت در نظام های مراقبت راه اندازی شده صورت نگرفته بود.

  کلیدواژگان: کووید-19، نظام مراقبت، مدارس، دانش آموزان، بهداشت مدارس
 • مریم قهرمانی، نوشین پیمان*، منور افضل آقایی صفحات 154-176
  مقدمه و اهداف

  در سال های اخیر تحولات جمعیت شناختی چشمگیری در دنیا رخ داده است. یکی از مهم ترین این تغییرات،کاهش نرخ باروری در بسیاری از کشورها از جمله ایران بوده است. برخی جامعه شناسان تغییر نگرش به فرزندآوری را مهم ترین علت کاهش باروری و کوچک شدن بعد خانوار در دهه های اخیر می دانند. با توجه به نقش مهم مردان در فرزندآوری مساله این است که آیا پژوهش های داخلی در موضوع نگرش به فرزندآوری در مردان از بلوغ کافی برخوردار است ؟ و روند پژوهشی این موضوع در کشور با چه خلاء هایی روبرو است؟

  روش کار

  مطالعه حاضر با استفاده از مقالات پژوهشی ایرانی چاپ شده در مجلات داخلی و خارجی انجام شد. برای دستیابی به مقالات مرتبط از بانک های اطلاعاتی داخلی (magiran، SID) و بین المللی (Web of Science، Scopus ،PubMed) و همچنین موتور جستجوگرGoogle Scholar  از ابتدا تا مه سال 2022 و با کلید واژه های نگرش (attitude)، انگیزه (motivation)، قصد (intention)، فرزندآوری و باروری (childbearing, childbirth, fertility,، reproduction) استفاده شد.

  یافته ها

  18 مقاله مرتبط با هدف پژوهش، وارد مطالعه شدند. الگوی دو فرزندی الگوی مسلط فرزندخواهی در بین مردان بود. نسبت زیادی از مردان نگرش مثبتی به فرزندآوری داشتند. از جمله متغیرهای مرتبط با نگرش مردان به فرزندآوری تحصیلات، طبقه اجتماعی- اقتصادی، احساس تنهایی، محل سکونت و میزان استفاده از اینترنت بود.

  نتیجه گیری

  افزایش سیاست های تشویق، آگاهی بخشی در راستای اهمیت فرزندآوری، فراهم کردن اشتغال برای مردان، مسکن مناسب و اجرای برنامه های آموزشی جامع به منظور تقویت دیدگاه مثبت مردان نسبت به فرزندآوری ضروری است.

  کلیدواژگان: نگرش فرزندآوری، مردان ایرانی، مرور سیستماتیک، عوامل مرتبط
|
 • Zahra Aliakbarzadeh Arani, Tahereh Ramezani*, Azam Hosseinpour Pages 88-97
  Background and Objectives

  Considering the documented impact of attitudes towards aging on quality of life, this study aimed to explore hope in life and its association with attitudes towards aging across various age groups in Qom, Iran.

  Methods

  This cross-sectional study, conducted in 2021-2022, included 83 children (8-15 years old) and 340 adults (16 years old and above) selected from different age groups based on the Statistical Center of Iran's classification. The systematic random sampling method was used, considering the frequency percentage of each group from the 2015 census. Data were collected through a demographic form, Kogan's Attitudes Toward Older People Scale (KAOPS), and Snyder's Hope questionnaire. Statistical analysis was performed using SPSS-24, incorporating Pearson's correlation coefficient, independent sample t-tests, ANOVA, and linear regression.

  Results

  The mean and standard deviation of hope in life and attitude towards aging were 25.97±5.81 (ranging from 6 to 36) and 137.38±21.65 (ranging from 34 to 238) in the children's group, and 27.54±4.92 (ranging from 8 to 32) and 154.66±17.30 (ranging from 34 to 238) in the adults' group, respectively. Pearson's correlation coefficient revealed a significant relationship between hope in life and attitude towards aging only in the age groups of 16-24 years (r=0.220, P<0.05) and 25-44 years (r=0.273, P<0.01), while this relationship was not significant in other groups (P>0.05).

  Conclusion

  Although the relationship between attitude towards aging and hope in life was not strong or significant across all age groups, given the average levels of hope in life across all age groups, promoting positivity and elucidating the positive attributes of aging and the importance of elderly individuals in society can enhance individuals' outlook towards their future life.

  Keywords: Attitude to aging, Hope to life, Aged
 • Fatemeh Hajivalizadeh, Mahnaz Sanjari, Noushin Fahimfar, Kazem Khalagi, MohammadJavad Mansourzadeh, Elahe Hesari, Bagher Larijani, Hadis Ghajari, Mahboobeh Darman, Afshin Ostovar* Pages 98-110
  Background and Objectives

  In Iran, a substantial number of individuals at risk of osteoporosis lack access to osteoporosis diagnostic services, highlighting a significant gap in the diagnosis and subsequent treatment of osteoporosis. This study aims to investigate the distribution of bone densitometer devices in Iran.

  Methods

  Bone densitometry devices across the country in 2018 were assessed through a comprehensive census. Information regarding these devices was gathered based on their location (urban or rural), ownership (government or private), adherence to standards, and years of operation. To calculate the inequality index in the distribution of devices among cities within a province, the frequency of devices in the provincial center was compared to those outside the center. To assess the inequality in the distribution of devices among the provinces of the country, the Lorenz curve and concentration index were utilized. All values were calculated per one million people over 50 years of age.

  Results

  Of the total 492 bone density measurement devices in the country, 399 devices (81.0%) were located in provincial centers. Out of these, 103 (20.9%) devices were in government-owned centers, while 389 (79.0%) devices were in privately-owned centers. For every one million individuals over 50 years old, the total number of devices, standard devices, standard devices with less than 10 years of operation, and devices in government-owned centers were calculated as 33.4, 20.3, 9.9, and 7, respectively. The inequality index in the distribution of devices in the cities was found to be 4.7. Furthermore, the inequality index in the distribution of devices between provinces was estimated as 0.13 (95%CI: 0.005-0.25) (P value=0.05).

  Conclusion

  There exists a significant disparity in the distribution of bone densitometry devices across the provinces and cities within the country.

  Keywords: Healthcare disparities, Health inequities, Dual-energy X-Ray absorptiometry device, Osteoporosis
 • Javad Emami, Saeed Bokaie*, Yousef Mohammadzadeh, Samad Lotofollahzadeh Pages 111-123
  Background and Objectives

  Foot and mouth disease (FMD) is the most significant livestock disease in the world and can cause great economic losses to the population of domestic ruminants. This study aims to investigate the economic impacts of FMD on dairy farms in West Azerbaijan province during the period of 2017-18.

  Methods

  Employing a questionnaire survey, this study covered all industrial dairy farms affected by the disease in eight units during the specified period. The results underwent descriptive analysis using Excel software version 2013 and SPSS version 18.

  Results

  Absolute (in million Rials) and relative (percent) losses attributable to FMD were categorized as follows: mortality losses amounted to 2,170 million Rials (60.6%), distress sale of livestock reached 713 million Rials (19.9%), treatment incurred 288.65 million Rials (8.1%), short-term reduction of milk production accounted for 193.35 million Rials (5.4%), extra labor costs totaled 152.4 million Rials (4.3%), abortion amounted to 35 million Rials (1%), and sampling costs were 32 million Rials (0.9%). The total losses from FMD in dairy industrial farms were estimated at 3584.4 million Rials, equivalent to 38,758 dollars at the average exchange rate of one dollar to 92,487 Rials in 2018.

  Conclusion

  The substantial investment in dairy farms amplifies the economic impact of FMD, resulting in prolonged recovery periods and contributing to a decline in livestock and dairy production in the province and the country.

  Keywords: Foot, mouth disease, Economic losses, West Azerbaijan, Industrial dairy farms
 • Ali Khorshidi, Mehdi Moradi Nazar, Mansour Masoumi, MohammadReza Karami Ghezeli*, Zahra Mohammadi Pages 124-132
  Background and Objectives

  The World Health Organization estimates that over a million people contract sexually transmitted diseases daily. Given the significant impact of these diseases on public health in developing countries, this study aims to investigate the epidemiology and burden of sexually transmitted diseases in the Eastern Mediterranean countries.

  Methods

  This study utilized global disease burden data from The Institute for Health Metrics and Evaluation to examine sexually transmitted disease indicators in the Eastern Mediterranean region, encompassing 22 countries from 1990 to 2019. Analyses related to the lost years index, considering premature death and disability (DALY), incidence rate, prevalence rate, mortality rate, and standardized age rates, were conducted. All estimates are reported with 95% uncertainly interval due to various sources of error, including measurement bias and modeling. Microsoft Office Excel 2016 was employed for all analyses.

  Results

  The age-standardized incidence and prevalence of sexually transmitted diseases in the Eastern Mediterranean region decreased from 9053 and 13424 in 1990 to 8658 and 13143 in 2019, respectively, and the age-standardized death rate increased from 2 to 4 per 100,000 people.

  Conclusion

  Considering the economic burden caused by these diseases in the Eastern Mediterranean region, it is necessary for the health policy makers to develop intervention strategies for prevention and health planning.

  Keywords: Sexually transmitted diseases, Disease burden, Eastern Mediterranean region
 • Mohammadreza Balooch Hasankhani, Aliakbar Haghdoost, Yunes Jahani* Pages 133-142
  Background and Objectives

  Time trend analysis of factors such as disease and mortality rates is a crucial component of health planning for any community. It allows for a more accurate interpretation of changes over time. This study was conducted to examine the performance of the Joinpoint regression model in analyzing time trends.

  Methods

  This study aims to first provide a simplified understanding of the Joinpoint regression model and then demonstrate its application on data regarding the 30-year trends of liver cancer mortality due to alcohol consumption in Iran.

  Results

  The results of the time trend analysis indicate that the age-standardized mortality rate of liver cancer due to alcohol use consumption has decreased by an average of 0.8% per year over the 30-year period in Iran (1990 to 2019). The projections also suggest that this declining trend will continue.

  Conclusion

  In general, the main advantage of the Joinpoint regression model over other models is its ability to identify periods where significant changes in trends have occurred. Based on the results, the mortality rate of liver cancer due to alcohol use consumption over the 30-year period in Iran can be divided into five periods with different rates of change.

  Keywords: Trend analysis, Joinpoint regression, Alcohol, Liver cancer, Age-standardized mortality rate
 • Fatemeh Ershadinia, Elham Rahimi, Bushra Zareie, Hadi Pashapoor, Manoochehr Karami* Pages 143-153
  Background and Objectives

  The disease surveillance system provides essential information about the population at risk and the disease pattern. This review aimed to describe the experiences of countries in establishing COVID-19 school-based surveillance systems.

  Methods

  We conducted a systematic review. Four databases were searched between January 2019 and December 2022 using relevant keywords. The studies were screened by two people according to the inclusion and exclusion criteria. The findings were extracted using a standard form and aligned to the objectives of the review.

  Results

  The data from 12 studies were extracted using the standard form. All studies related to the school-based surveillance system of COVID-19. Most of studies were conducted in the United States of America and England. The reports did not conform to the standard. The number of schools covered in surveillance systems ranged from 2 to more than 6000 schools. The age group in these studies was 0 to 19 years. Schools submitted data daily or weekly.

  Conclusion

  The results of the COVID-19 surveillance systems in schools should be reported according to standard Instructions. This is considered a necessity to monitor and evaluate the surveillance system. It also allows other countries and researchers to share and use the results. In addition, sensitivity, timeliness, and positive predictive value were not reported in implemented surveillance systems.

  Keywords: COVID-19, Public health surveillance, Disease surveillance, School closure, School health services
 • Maryam Ghahramany, Nooshin Peyman*, Monavar Afzalaghaee Pages 154-176
  Background and Objectives

  In recent years, there have been significant demographic changes. One of the most important changes has been the decrease in the fertility rate in many countries, including Iran. In recent decades, considering the vital role of men in having children, the question is whether domestic research on the issue of men's attitude towards having children has enough maturity. Moreover, what are the gaps in the research process of this issue in the country?

  Methods

  The present study used Iranian research articles published in domestic and foreign journals. To obtain relevant articles from domestic Iran databases (magiran, SID) and international databases (Web of Science, Scopus PubMed,) as well as the Google Scholar search engine was used from the beginning until May 2022 with the keywords: attitude, motivation, intention, childbearing, childbirth, fertility, reproduction.

  Results

  18 articles related to the purpose of the research were included in the study. The pattern of two children was the dominant pattern of childbearing among men. A large proportion of men had a positive attitude towards childbearing. Among the variables related to men's attitude towards childbearing were education, socio-economic class, a feeling of loneliness, place of residence, and the amount of internet usage.

  Conclusion

  It is necessary to increase encouragement policies, raise awareness about the importance of having children, provide proper occupations for men, suitable housing, and implement comprehensive educational programs to strengthen men's optimistic view of having children.

  Keywords: Child bearing attitude, Iranian men, Systematic review, Related factors