فهرست مطالب

مطالعات باستان شناسی دوران اسلامی - پیاپی 4 (پاییز و زمستان 1402)

نشریه مطالعات باستان شناسی دوران اسلامی
پیاپی 4 (پاییز و زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/12/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • علی بهنیا*، مریم محمدی صفحات 7-28
  هنر آبگینه در قرون 5و6 ه.ق چنان رشد نمود که به عنوان عصر شکوهمند تاریخ شیشه گری مصر و ایران همواره از آن نام برده می شود. مصنوعات شیشه ای این دوره از نظر تنوع تزیینات منجمله تراش های (خطی، قابی و برجسته)، میناکاری و نقاشی زرین فام رشد بی نظیری نمود. نقاشی با طلا نیز در بین هنرمندان این دوران مرسوم شد که نمونه های آن از فسطاط بدست آمده است. هنرآبگینه این دوران از نظر تنوع محصولات انواع ظروف تنگ، جام، گلدان، فنجان، ابریق، چراغ و حتی قطعات شطرنج را در برگرفته است. این تحقیق به روش تطبیقی - تاریخی با استناد به منابع کتابخانه ای همراه با رویکردی تحلیلی انجام شده است و در پی پاسخ به این سوالات اساسی است که آیا بررسی نقوش آبگینه های قرون 5و6 ه. ق می تواند اشتراکات و یا افتراقات این هنر در دو سرزمین های مصر و ایران را مشخص نماید؟ آیا تشابهات موجود در میان نقوش این هنر در دو سرزمین نشان دهند اثر تجارت گسترده آن با مناطق همجوار می باشد؟ در این بین شهرهای مهم از جمله فسطاط، اسکندریه، قاهره و سپس در ایران نیشابور، ری، گرگان، شوش و سیراف به عنوان مراکز ساخت شیشه در آن دوران مطرح گردیدند. تکنیک های ساخت در صنعت آبگینه در قرون 5 و 6 ه. ق در مصر به منظور دستیابی به مولفه های نقوش تزیینی و تزیینات بکار رفته است. از این رو نقوش متنوعی از جمله گیاهی، حیوانی، هندسی و نوشتاری پدید آمده که بسیار مشابه با آثار سرزمین های مجاور از جمله ایران همزمان با دوران قابل بحث است.
  کلیدواژگان: مصر و ایران، آبگینه، گونه شناسی، ظروف شیشه ای زرین فام، میناکاری
 • علیرضا رستمی* صفحات 29-52

   بیان مسیله:

   در پژوهش حاضر عناصر اصلی معماری شهری دژ شهر سمیران متناسب با بقایای فرهنگی برجای مانده، مورد مطالعه و بازبینی قرار گرفت. این اقدام موجب شناسایی هر چه بهتر نظام سکونتگاهی متروک دژ شهر سمیران گردید که در دوره های آغازین و میانی اسلامی دارای جمعیت انسانی نسبی بوده است.اهداف تحقیق: باهدف شناخت هر چه بهتر عوامل تاثیرگذار در شکل گیری سازمان فضایی دژ شهر سمیران و راه های و دیوارهای پیرامون این مجموعه که به دلیل وجود سد منجیل که طی دهه های اخیر مختل گردیده، بازشناسی گردید. بازشناسی سازمان فضایی و تحلیل و بررسی آن می تواند اهمیت به سزایی درزمینه مطالعات باستان شناسی داشته باشد.

  روش تحقیق: 

  با بررسی و شناسایی داده ها و بقایای فرهنگی برجای مانده از این مجموعه تاریخی به شیوه پیمایش میدانی باستان شناسی و تحلیل اطلاعات کتابخانه ای و اسنادی به روش پژوهش تحلیلی - تاریخی پرداخته شده است.

  یافته ها و نتایج

  با توجه به تحلیل منابع مکتوب و عوارض جغرافیایی و اقلیمی این ناحیه که تاثیر به سزایی در شکل گیری بناهای دژ شهر سمیران داشته به نظر می رسد، سازمان فضایی و نظام سکونتگاهی این ناحیه طبق الگو و شیوه خطی و هم سو با مسیر رودخانه سفیدرود و جاده های مواصلاتی و دیوارهای تدافعی آن نیز با پیروی از الگوی مذکور،در دوره های اسلامی ساخته شده است. عناصر شاخص معماری شهری در این دژ شهر شامل: بناهای آرامگاهی، قلعه و بافت مسکونی و برج های دیدبانی است.باهدف شناسایی و ثبت راه ها و سازه ها، 3 دیوار تدافعی، سه گورستان یک مسیر تنبوشه سفالی و همچنین یک برج سنگی مدور شناسایی شد.

  کلیدواژگان: رود-خانه قزل اوزون، دژ شهر سمیران، مسافریان، برج آرامگاهی، امام زاده قاسم
 • اسماعیل نصری* صفحات 53-75
  سفالینه های زرین فام از گونه های نسبتا کمتر شناخته شده عصر صفوی و قاجار است. با توجه به نمونه های تاریخ دار، سده های ششم و هفتم ه . ق دوران اوج ساخت این ظروف است که همگام با سلسله های سلجوقیان، خوارزمشاهیان و ایلخانیان تولید آن گسترش فراوانی یافته است. یافته های باستان شناسی موید آن است علی رغم فترت پس از حمله مغول تولید این گونه از سفال ها مجددا در دوران صفویه و قاجار در ایران رواج یافت. بدین ترتیب اگرچه هنر سفالگری ادوار سلجوقی، خوارزمشاهی و ایلخانی تاثیر بسیاری بر صنعت سفالگری دوران پس از خود بر جای نهاده است لیکن تفاوت هایی در شیوه فرم و تزیین محصولات زرین فام دارند که نیازمند تحقیق و بررسی است. از این رو هدف از این پژوهش شناخت تشابهات و وجوه تمایز میان سفال های زرین فام سده های میانه با ظروف زرین فام دوران متاخر است. در این راستا پاسخ به این پرسش که وجوه اشتراک و افتراق سفالینه های زرین فام دوران میانه با سده های متاخر به لحاظ فرم و تزیین چیست؟ در پژوهش حاضر مد نظر قرار گرفته است. روش انجام این تحقیق توصیفی-تحلیلی بوده و شیوه ی گردآوری اطلاعات آن، بر پایه منابع کتابخانه ای و رجوع به وب سایت موزه های خارجی استوار است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که در طی قرون متاخر دوران اسلامی ضمن حفظ تداوم سنت های سفال سازی سده های میانه به نوآری هایی در عرصه فرم و تزیین ظروف زرین فام دست یافته اند که ویژگی های مختص دوره صفوی و قاجار را به نمایش می گذارند.
  کلیدواژگان: سفال زرین فام، فرم و تزیین، دوران سلجوقی، و ایلخانی، دوران متاخر
 • فرزاد فیضی*، اردشیر جوانمردزاده صفحات 77-97
  استفاده از روش شناسی های مختلف در مطالعه هنر دوران اسلامی نتایج ضدونقیضی حاصل کرده است. با اینکه مطالعات نظری زیادی در این زمینه صورت گرفته، اما مطالعات به صورت تک نگاری کم بوده است. این پژوهش در پی مطالعه ی تطبیقی دو روش شناسی سنت گرایی و تاریخی نگری در مطالعه هنر دوران اسلامی، با محوریت قرار دادن عناصر معماری و تزیینات گنبد سلطانیه است. سنت گرایی روشی شناخته شده در مطالعه هنر اسلامی است که با اتکا بر حقایق فراتاریخی و عرفانی سعی در فهم معانی موجود در هنر دوران اسلامی می کند. تاریخی نگری فهم و رسیدن به معنای آثار معماری اسلامی به طور اعم و گنبد سلطانیه را به طور اخص در چهارچوب مطالعه ی اثر در قالب بافت های (تاریخی، مکانی، اجتماعی و سیاسی) مختلف می داند و معتقد است معانی آثار از سطوح لایه ای مختلفی تشکیل شده است. سوال اصلی پژوهش مقایسه میزان توجیه پذیری دو روش در مطالعه گنبد سلطانیه است. این پژوهش پس از تحلیل انتقادی مطالعات سنت گرایی پیرامون گنبد سلطانیه به تحلیل آن با استفاده از مبانی تاریخی نگری می پردازد. نتایج نشان دهنده عدم کفایت روش شناسی سنت گرایی در بنای شاهانه ی سلطانیه است؛ روش تاریخی نگری با انتقاد از عدم توجه سنت گراها به بافت ها و نیروهای مختلف موثر در شکل گیری معانی سلطانیه و تعمیم مفاهیم کلی دینی در مجموعه ای تاریخی، ارگ و گنبد سلطانیه را مصادیق ارکان اصلی قدرت سیاسی، مذهبی، اقتصادی می داند که در یک نظام ساختاری همنشین شده اند و کلیت ساختار و شبکه قدرت را بازمی تابانند.
  کلیدواژگان: هنر دوران اسلامی، روش شناسی، تاریخی نگری، سنت گرایی، گنبد سلطانیه
 • محمد کیخا*، کاظم ملازاده صفحات 99-122

   شهرستان زاهدان در مرکز استان سیستان و بلوچستان و از مناطق دارای معادن مس در جنوب شرق ایران محسوب می گردد. طی بررسی باستان شناختی این شهرستان ذر سال 1389 تعداد 15 محوطه فلزگری که سطح آن دارای پراکندگی بسیار زیاد سرباره های دورریز فلز بود، شناسایی و ثبت گردید. این محوطه ها براساس مطالعه ی یافته های سطحی مربوط به سده های میانی اسلام است. پرسش های مطرح شده در این پژوهش بر این اساس است که: 1) چه ارتباطی مابین الگوی پراکنش محوطه های فلزگری شهرستان زاهدان با توان های محیطی (منابع معدنی و منابع سوختی) و مسیرهای ارتباطی کهن موجود در این منطقه است؟ و 2) چه ارتباطی مابین محوطه های فلزگری شهرستان زاهدان و مراکز جمعیتی آن دوران همچون سیستان، زاهدان، فهرج و بم در استان کرمان وجود دارد؟ از این رو هدف این پژوهش شناخت و چرایی شکل گیری این محوطه های باستانی فلزگری و ارتباط آن با متغییرهای مورد مطالعه در این منطقه است. به همین دلیل، ابتدا معرفی محوطه های فلزگری شهرستان زاهدان انجام گردید و سپس با استفاده از نقشه های خروجی از نرم افزار GIS به تحلیل و شناسایی الگوی پراکنش محوطه های فلزگری با الگوی پراکنش منابع معدنی، منابع سوختی، مسیرهای ارتباطی و مراکز جمعیتی منطقه مورد پژوهش پرداخته شد. طبق مطالعات مذکور مشخص گردید که بیشتر محوطه های فلزگری منطقه وابستگی زیادی به معادن مس، منابع سوختی و مسیرهای ارتباطی کهن موجود در منطقه داشته اند و غالبا در نزدیکی به این معادن، منابع سوختی و مسیرهای ارتباطی و کاروانسراها و قلاع موجود مابین مراکز جمعیتی بم - فهرج - نصرت آباد - زاهدان - سیستان شکل گرفته اند.

  کلیدواژگان: محوطه های فلزکاری، دوران اسلامی، شهرستان زاهدان، ارتباطات فرهنگی، GIS
 • کند و کاوی بر نشانواره های آئینی مسکوکات اسپهبدان دابویی و ولات عباسی تبرستان در دو سده نخست هجری
  مجید حاجی تبار* صفحات 123-167
  اسپهبدان دابویی بازماندگان خاندان بلندپایه ساسانی در اوایل دوره اسلامی به سختی برابر عرب ها مقاومت کردند و به استقلال دست یافتند. سلسله ای که بر سکه های خویش نشانه های آیینی را به مانند ساسانیان نقش کردند. بر یک روی سکه تصویر پادشاهان و بر روی دیگر آتشدان ترسیم شده است. تاج فرمانروا با بال شاهین و حاشیه با هلال ماه و ستاره تزیین شده است. در دستان نگهبانان برسم و در فواصل بین هلال ماه و ستاره به طور قرینه سه نقطه نقش شده است. پژوهش با رویکرد سکه شناختی به دنبال درک مفاهیم نشانواره های آیینی بر مسکوکات اسپهبدان دابویی و ولات عباسی درسده های اول و دوم هجری است. تحقیق به دو روش مطالعه میدانی سکه های دو مجموعه موزه های بنیاد و بانک سپه و مطالعات تطبیقی منابع مکتوب انجام گرفته است. دو سوال اصلی تحقیق عبارتند از، آیا نشانواره های آیینی با دین زرتشت ارتباط دارد؟ و کدام آیین های رایج در دین زرتشت را نشان می دهد؟ برآیند تحقیق نشان از استفاده آگاهانه نقشمایه ها برای بیان آشکار آیین های مرتبط با زرتشت و بازگشت به باورهای دینی عصر ساسانی است. نشانواره هایی که نقل از شرایط پایدار جامعه تبرستان با وجود فشارها و تعرض های گسترده به این خطه دارد. نقش ستاره، ماه، گل لوتوس و زنبق، بال عقاب، آتشدان و آتش، برسم و حتی استفاده تعمدی از خط مقدس پهلوی گویای اعتقاد استوار حاکمیت و مردم تبرستان به زرتشت و نمادهای مرتبط با آن است.
  کلیدواژگان: نشانواره آئینی، مسکوکات تبرستان، اسپهبدان دابویی، ولات عباسی، دوسده نخست هجری
 • تیمور اکبری* صفحات 163-187
  نسخه های خطی مصوردوره اسلامی ایران دارای اطلاعات مختلف فرهنگی از جمله : مذهبی، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی ،تاریخی ، هنری وغیره هستند که این اطلاعات برای مورخان ،باستانشناسان ، محققان تاریخ هنر و دانشمندان علوم دیگر اهمیت دارند .نسخه های خطی مصوردردوره تیموری دارای نقاشی های مینیاتوری با موضوعات مختلف هستند که صحنه های مختلفی از فعالیت های انسانی مانند : فلزگری ،معماری ،اسلحه سازی وغیره را نشان می دهند. یکی از مهمترین نسخه های خطی مصوردر دوره تیموری "شاهنامه بایسنقرمیرزای تیموری" است. با توجه به الهام گرفتن هنرمند نقاش از طبیعت و واقعیت ها ، مینیاتورهای نسخه خطی بایسنقرمیرزا می توانند قسمتهای مختلف از جنبه های زندگی اجتماعی مردم دوره تیموری مانند : پوشاک، معماری، ظروف ، ادوات نظامی ، وسایل موسیقی و غیره را مشخص نمایند .با توجه با مطالب فوق الذکر، نگارنده درتلاش است با کمک مطالعات میدانی و کتابخانه ای و بر اساس روش های : توصیفی ،تطبیقی و تحلیلی به پرسش زیر جواب دهد که آیا مینیاتورهای نسخه خطی بایسنقر میرزا، می توانند جنبه های مختلف فرهنگی دوره تیموری مانند :معماری، پوشاک، موسیقی و غیره را مشخص نمایند. هدف دیگر این پژوهش ، پرداختن به اهمیت مینیاتورهای شاهنامه ی بایسنقری در بازشناسی فرهنگی و ارایه اطلاعات باستانشناسی،تاریخی و هنری است .
  کلیدواژگان: نسخه های خطی مصور، مینیاتور، تحلیل، بررسی فرهنگی، شاهنامه بایسنقر
 • نگاهی به تاثیر هنر اروپا بر نگارگری ایرانی- اسلامی مکتب اصفهان
  ارغوان حکیمی*، علی محمودی عالمی صفحات 213-231

   در دوران تاریخی ایران بعد از اسلام، دوران صفوی و به خصوص دوران شاه عباس، از جمله ی باشکوه ترین و بزرگ ترین دوران و یکی از اعصار طلایی تحولات در همه ی زمینه ها به خصوص هنر نگارگری ایرانی بوده است. در این دوران، گسترش روابط اجتماعی و اقتصادی با اروپایی ها باعث به وجود آمدن ارتباطات فرهنگی و در نتیجه باعث دگرگونی در شیوه ی زندگی و فرهنگ مردم شد، دگرگونی هایی در عرصه های هنری به وجود آورد. دوران با شکوه صفوی در طول قرن یازدهم هجری به سه دوره ی هنری و فرهنگی تقسیم می شد که این سه دوره با سه پایتخت این سلسله، تبریز، قزوین و اصفهان همزمان بود که در هرکدام از این شهر ها با بر تخت نشستن پادشاهان، کارگاه های مختلف نقاشی دایر شدند. پژوهش های انجام شده بیانگر این امر است که عالی ترین مکتب هنری صفوی که مکتب اصفهان است، در طول دوره ی سوم و در اصفهان با تلاش هنرمندانی همچون رضا عباسی بنیان گزارده شد. در روند توسعه ی ارتباطات خارجی دردوران سلطنت صفویان و همزمان با ورود هنرمندان و نقاشان اروپایی به ایران و آشنایی نقاشان ایرانی با سبک و تکنیک های نقاشی اروپایی موج تازه ای به عنوان فرنگی سازی در نگارگری ایرانی به وجود می آید که تحت تاثیر شیوه ها و تکنیک های زیبایی شناختی نقاشی غیر ایرانی بوده است. هدف از این پژوهش آگاهی از تاثیری است که تعاملات میان فرهنگی در شکل گیری، رشد نگارگری مکتب اصفهان داشته است.

  کلیدواژگان: نگارگری ایرانی اسلامی، مکتب اصفهان، هنر اروپا، روابط خارجی، فرنگی سازی
|
 • Ali Behnia *, Maryam Mohammadi Pages 7-28
  The art of glassware grew so much in the 5th and 6th centuries AH that it has always been mentioned as a glorious era in the history of glassmaking in Egypt and Iran. The glass artifacts of this period grew exponentially in terms of the variety of decorations, including carvings (linear, frame and embossed), enameling and gold-painted paintings. Painting with gold also became popular among the artists of this period, examples of which are obtained from Fustat. In terms of variety of products, the art of glassware of this period includes all kinds of narrow dishes, cups, vases, cups, jugs, lamps and even chess pieces. This research has been done in a comparative-historical method with reference to library sources with an analytical approach and seeks to answer the basic questions whether the study of glass patterns of the 5th and 6th centuries AH. AH can identify the commonalities or differences of this art in the two lands of Egypt and Iran? Do the similarities between the designs of this art in the two lands show the effect of its extensive trade with neighboring regions? In the meantime, important cities such as Fustat, Alexandria, Cairo and then in Iran, Neishabour, Rey, Gorgan, Susa and Siraf were introduced as glass manufacturing centers at that time. Manufacturing techniques in the glass industry in the 5th and 6th centuries AH. AH has been used in Egypt to achieve the components of decorative motifs and ornaments. Hence, various motifs, including plant, animal, geometric and written,
  Keywords: Egypt, Iran, glassware, typology, gold-plated glassware, enameling
 • ALIREZA Rostami * Pages 29-52

  Statement of the problem: 

  In the current research, the main elements of the urban architecture of the fortress of the city of Samiran were studied and reviewed in accordance with the remaining cultural remains. This action led to better identification of the abandoned settlement system of the fortress of the city of Samiran, which had a relative human population in the early and middle Islamic periods.

  Research objectives

  with the aim of knowing as well as possible the influential factors in the formation of the spatial organization of the fortress of Samiran city and the roads and walls around this complex, which were recognized due to the existence of the Manjil dam, which has been disrupted in recent decades. Recognizing the spatial organization and analyzing it can be very important in the field of archaeological studies.

  Research method

  By examining and identifying the data and cultural remains left from this historical collection, it has been done in the way of archaeological field survey and analysis of library and documentary information in the analytical-historical research method.

  Findings and results

  According to the analysis of the written sources and the geographical and climatic features of this area, which seems to have had a significant effect on the formation of the fortress buildings of the city of Samiran, the spatial organization and settlement system of this area is linear and parallel to the river. Sefidroud and its communication roads and defensive walls were also built in the Islamic period following the aforementioned model.

  Keywords: Ghezel Ozon River, Damshahr Semiran, Passengers, Tomb Tower, Imamzadeh Ghasem
 • Esmaiel Nasri * Pages 53-75
  Lustre pottery is one of the relatively less known types of the Safavid and Qajar eras. According to the dated examples, the sixth and seventh centuries AH. AD is the heyday of the production of these dishes, which has been greatly expanded along with the Seljuk, Khwarezmshah and Ilkhanid dynasties. Archaeological findings confirm that, despite the period after the Mongol invasion, the production of this type of pottery became popular again during the Safavid and Qajar eras in Iran. Thus, although the pottery art of Seljuq, Khawarizmshahi and Ilkhani eras has left a lot of influence on the pottery industry of the era after it, but they have differences in the form and decoration of Lustre products, which needs research and investigation. The method of conducting this research is descriptive-analytical, and the method of gathering information is based on library sources and referring to the websites of foreign museums. The results of this research show that during the late centuries of the Islamic era, while maintaining the continuity of the pottery traditions of the middle centuries, they have achieved innovations in the field of form and decoration of Lustre vessels, which features They show specific to the Safavid and Qajar periods.
  Keywords: Lustre pottery, shape, pattern, Seljuk, Ilkhanid period, later period
 • Farzad Feyzi *, Ardeshir Javanmardzadeh Pages 77-97
  Different methodologies for studying Islamic era art have led to diverse and sometimes contradictory results. Despite the great body of theoretical literature, there is a lack of monographic and instance research. This study aims to investigate comparatively the two methodologies of Historicism and traditionalism for studying Islamic era art with an emphasis on architectural elements and decorations of Soltanieh dome. Traditionalism is a well-known method to study Islamic art. It relies on transhistorical and mystical facts to understand the meanings in Islamic era art. Historicism suggests that to understand the meaning of Islamic architecture (and Soltanieh dome, in particular), the architecture should be studied in various (locational, Historical, Situational, Social and Political) contexts. The main objective of this study is to compare the feasibility of the two methods to study the Soltanieh dome. After critical analysis of traditionalist studies of Soltanieh dome, it is studied using Historical approaches. The results indicate the lack of feasibility for the traditionalism to study the Soltanieh dome. Historicism criticizes the traditionalists’ inattention to the contexts influencing the formation of Soltanieh dome meanings and generalization of religious concepts within a historical complex. Historicism considers Soltanieh arg and dome as the instances of political, religious and economic pillars of power which are structured in a syntagmatic manner and reflect the outline of the power structure and network.
  Keywords: Islamic Era Art, Historicism, Methodology, Traditionalism, Soltanieh Dome
 • Mohammad Keikha *, Kazem Mollazadeh Pages 99-122

  Zahedan city is located in the center of Sistan and Baluchistan province and is one of the areas with copper mines in the south-east of Iran, the surface of which had a lot of scattered metal slags. These sites are based on the study of surface finds related to the middle centuries of Islam. The questions raised in this research are based on: 1) What is the relationship between the distribution pattern of the metallurgical areas of Zahedan city with the environmental resources (mineral resources and fuel resources) and the old communication routes in this area? And 2) What is the relationship between the metallurgical areas of Zahedan city and the population centers of that time such as Sistan, Zahedan, Fahraj and Bam in Kerman province? Therefore, the purpose of this research is to know and why the formation of these ancient metallurgical sites and its relationship with the studied variables in this area. For this reason, the metallurgical areas of Zahedan city were first introduced and then, using the output maps from the GIS software, the distribution pattern of the metallurgical areas was analyzed and identified with the distribution pattern of mineral resources. According to the mentioned studies, it was found that most of the metallurgical areas of the region were highly dependent on copper mines, fuel sources and old communication routes in the region, and often near these mines, fuel sources and communication routes and caravanserais and castles exist between the centers. Bam-Fahraj-Nusrat-Abad-Zahedan-Sistan population has been formed.

  Keywords: Metalworking sites, Islamic era, Zahedan City, cultural communication, GIS
 • An Investigation into the Ritual Symbols of Coins of Dabuyid Ispahbads and Abbasid Rulers of Tabaristan in the First Two Centuries AH
  Majid Hajitabar * Pages 123-167
  Dabuyid Ispahbads, survivors of high-ranking Sassanid Dynasty in Early Islamic era, resisted strongly against Arabs and achieved independence. Similar to the Sassanians, they imprinted ritual signs on their coins, with the picture of kings on one side and a brazier on the other. The ruler’s crown is decorated with the wing of a hawk and the margin with the pictures of a crescent moon and star. Barsom is imprinted in the guards’ hands and three dots are imprinted symmetrically between the crescent moon and the star. With a numismatic approach, this study seeks to understand the meanings of the ritual symbols on the coins of Dabuyid Ispahbads and Abbasid rulers in the first and second centuries AH. The study has been conducted using field research on the coins of Mostazafan Foundation’s Cultural Institution of Museums and Sepah Bank and the comparative study of written sources. The two main research questions are: Are the ritual symbols related to Zoroastrianism? and which common rituals in Zoroastrianism do they show? The results indicate the conscious use of motifs to show apparently the rituals related to Zoroaster and to return to the Sassanid era’s religious beliefs. These symbols indicated the stable conditions of the society in Tabaristan despite extensive pressures and attacks. The motifs of star, moon, lotus and iris, eagle’s wing, brazier and fire, barsom, and even the deliberate use of the Pahlavi script show the stable belief of the rule and Tabaristan’s people in Zoroaster and the symbols related to it.
  Keywords: Ritual symbols, Coins of Tabaristan, Dabuyid Ispahbads, Abbasid rulers, First two centuries AH
 • Taymour Akbari * Pages 163-187
  Cultural reconstruction of the Taymurid period based on the illustrated Shahnameh of Baysangor Mirza TaymouriIllustrated manuscripts of Iran's Islamic period have various cultural information such as: religious, political, social, cultural, historical, artistic, etc., which are important for historians, archaeologists, art history researchers and other scientists. Illustrated manuscripts in the Taymurid period have miniature paintings with different subjects that show different scenes of human activities such as: metalworking, architecture, weaponry, etc . One of the most important illustrated manuscripts in the Taymurid period is the "Shahnameh Baisenqor Mirzai Taymuri". According to the painter's inspiration from nature and realities, the miniatures of Baysonqor Mirza 's manuscript can identify different aspects of the social life of Taymurid people such as: clothing, architecture, dishes, military equipment, musical instruments, etc.According to the above-mentioned contents, the author is trying to answer the following question with the help of field and library studies and based on descriptive, adaptive and analytical methods, whether the miniatures of this manuscript can represent various cultural aspects of the Taymurid period, such as: architecture, clothing, music, etc. The other goal of this research is to Determine the importance of Baysongori Shahnameh miniatures in cultural recognition and provide archaeological, historical and artistic information.
  Keywords: Shahna, meh Baysongor, Cultural survey, Miniture, Illustrated inscription
 • AN attitude towards the influence of European art on Iranian- Islamic painting of Isfahan school
  Arghavan Hakimi *, Ali Mahmoodialami Pages 213-231