فهرست مطالب

نشریه اختلال های عصبی تحولی
سال دوم شماره 3 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/07/09
 • تعداد عناوین: 6
|
 • زهرا رمضانی، فیروزه زنگنه مطلق* صفحات 1-10
  مقدمه و هدف

  پژوهش حاضر با هدف پیش بینی رضایت از زندگی بر اساس تاب آوری، سبک های مقابله ای و پذیرش فرزندان بیمار در والدین دارای فرزندان مبتلا به اوتیسم انجام شد.

  روش

  پژوهش حاضر از نظر روش، یک پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی _ همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه خانواده های دارای کودک مبتلا به اوتیسم در استان قم در سال 1400 و نمونه آماری این پژوهش 108 خانوار بود. نمونه گیری به صورت در دسترس انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه های رضایت از زندگی داینر و همکاران (1985)، تاب آوری کانر و دیویدسون (2003)، راهبرد های مقابله ای لازاروس و فولکمن (1984) و پرسشنامه مقابله با بیماری فرزند توسط والدین همیلتون آی. مک کوبین و همکاران (1991) بود. داده ها با استفاده از روش رگرسیون به وسیله نرم افزار spss 25 تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد بین متغیر های تحقیق در سطح 95/0 درصد اطمینان روابط معنادار وجود دارد و تاب آوری، سبک های مقابله ای و پذیرش بیماری فرزند 18/0 درصد از تغییرات مرتبط با رضایت زندگی را پیش بینی کردند.

  نتیجه گیری

  بر اساس یافته های پژوهش رضایت زندگی متاثر از تاب آوری، سبک های مقابله ای و پذیرش فرزندان بیمار در والدین می باشد.

  کلیدواژگان: رضایت از زندگی، تاب آوری، سبک های مقابله ای، پذیرش فرزند بیمار، اوتیسم
 • علی خواجویی بازمانده، هادی اسدی*، مهناز مهاجرقادرآبادی صفحات 11-18
  مقدمه و هدف

  بررسی نقش عوامل موثر در اعتیاد به اینترنت در حفظ سلامت کاربران آن دارای اهمیت است. ازاین رو هدف مطالعه حاضر بررسی نقش نشخوار فکری و احساس تنهایی در اعتیاد به اینترنت نوجوانان بود.

  روش

  مطالعه حاضر توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری تمامی دانش آموزان پسر دوره اول متوسطه شهر رباط کریم در سال تحصیلی 1401-1400 بودند که 240 نفربر اساس جدول گجرسی و مورگان به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند؛ و به پرسش نامه های نشخوار فکری نال- هاکسما و مارو (1991)، احساس تنهایی آشر و همکاران (1984) واعتیاد به اینترنت یانگ (1996) پاسخ دادند. تحلیل داده ها با همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چندگانه با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ی 22 صورت گرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان داد بین نشخوار فکری و احساس تنهایی با اعتیاد به اینترنت رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد (001/0>P).  همچنین نشخوار فکری و احساس تنهایی به مقدار 2/26 درصد توانایی تبیین اعتیاد به اینترنت را داشتند.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش، آموزش استفاده صحیح از فناوری جدید نظیر اینترنت و هم چنین آموزش چگونگی کنار آمدن بااحساس تنهایی به دانش آموزان ضروری است.

  کلیدواژگان: نشخوار فکری، احساس تنهایی، اعتیاد به اینترنت، نوجوانان
 • وحید رفیعی بندری، سهیلا یگانه*، طاهره دریاپیما صفحات 19-25
  مقدمه و هدف

  کاهش اضطراب تحصیلی و ارتقا پیوند دانش آموزان با مدرسه از عوامل موثر در بهره وری محیط آموزشی محسوب می شوند، لذا مطالعه حاضر باهدف تعیین اثربخشی آموزش خودکارآمدی در اضطراب تحصیلی و پیوند مدرسه دانش آموزان انجام شد.

  مواد و روش ها

  روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون - پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه پژوهش شامل تمامی دانش آموزان دختر ششم ابتدایی ناحیه یک بندرعباس در سال تحصیلی 1402-1401 بودند که روش نمونه گیری در دسترس 30 نفر واجد شرایط انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه 15 نفره (آزمایش و گواه) قرار گرفتند؛ و به پرسش نامه های اضطراب تحصیلی فیلیپس (1978) و پیوند مدرسه رضایی شریف وهمکاران (1389) پاسخ دادند. افراد گروه آزمایش در 8 جلسه آموزشی خودکارآمدی به مدت چهار هفته و هر هفته دو جلسه یک ساعته شرکت کردند، اما گروه گواه هیچ آموزشی دریافت ننمود. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 22 و آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد نشان داد آموزش خودکارآمدی بر کاهش اضطراب تحصیلی و افزایش پیوند مدرسه گروه آزمایش تاثیر معنی داری داشته است، درصورتی که این تاثیر در گروه گواه مشاهده نشده است

  نتیجه گیری

  برنامه آموزش خودکارآمدی می تواند جزء برنامه های مداخلاتی در سطوح گروه های هدف و جمعیت عمومی مراکز مشاوره ی مدارس در نظر گرفته شود و از طریق کاهش استرس تحصیلی و افزایش پیوند مدرسه دانش آموزان به افزایش بهره وری محیط آموزشی کمک کند.

  کلیدواژگان: آموزش خودکارآمدی، اضطراب تحصیلی، پیوند مدرسه، دانش آموزان
 • فاطمه ایزدپناه، سعید رضایی* صفحات 26-41

  هدف از این مقاله، مروری بر بازتابهای دوران کودکی و پژوهش های انجام شده در زمینه بازتابهای اولیه و ارتباط آنها با اختلالات عصب-تحولی  در ایران در مقایسه با برخی از پژوهش های مشابه خارجی بود. روش پژوهش به صورت مروری مفهومی بود که ابتدا بازتابهای اولیه و انواع مهم آنها تعریف شده و سپس به نقش دستگاه عصبی در تحول بازتابها پرداخته می شود و پژوهش هایی که در کشورمان در زمینه بازتابها و اختلالات عصب-تحولی صورت گرفته مطرح و با برخی از پژوهش های مشابه خارجی مقایسه می شود. جستجو در پایگاه های داخلی و خارجی SID,Magiran,Researchgate,GoogleScholar,Ncbi,SAGE,Pubmed   انجام شد که مقالات مرتبط با اهداف تحقیق، حذف و مقالاتی که در آنها کلمات کلیدی بکار رفته و مرتبط با هدف پژوهش بودند انتخاب و مطالعه شدند.

  کلیدواژگان: بازتاب های اولیه، اختلالات عصب-تحولی، نقش بازتابها در اختلالات عصب-تحولی، رابطه بازتابها و دستگاه عصبی مرکزی
 • سودابه سادات جعفرپور*، سلماز قاسمی نژاد رایینی، محمود ملائی صفحات 42-49
  مقدمه و هدف

  تحقیقات نشان می دهد که ناامیدی، احساس شکست و احساس ناکامی از عوامل اصلی در بروز رفتارهای پرخطر محسوب می شوند، بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی نقش ناکامی و سرسختی روان شناختی در پیش بینی میزان رفتارهای پرخطر دانش آموزان بود.

  روش

  روش پژوهش توصیفی- همبستگی بود. جامعه پژوهش شامل تمامی دانش آموزان پسر دوره اول متوسطه حاجی آباد در سال تحصیلی 1402-1401 بودند که بر اساس جدول مورگان 228 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به اهداف پژوهش از پرسشنامه ناکامی گیلبرت و آلن (1998)، سرسختی روان شناختی کیامریی و همکاران (1377) و رفتارهای پرخطر زاده محمدی و همکاران (1390) پاسخ دادند. جهت تحلیل داده از میانگین، انحراف معیار و آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد، بین ناکامی با رفتارهای پرخطر ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد (571/0 = r،001/0 > P) و مولفه های ناکامی رفتارهای پرخطر را تبیین می کنند. همچنین بین سرسختی روان شناختی با رفتارهای پرخطر ارتباط منفی و معنی داری وجود دارد (582/0- = r،001/0 > P) و مولفه های سرسختی روان شناختی، رفتارهای پرخطر را تبیین می کنند.

  نتیجه گیری

  یافته های پژوهش می تواند در ایجاد برنامه های مداخله ای برای افراد درگیر در رفتارهای پرخطر و نیز در پیشگیری از این رفتارها در افراد در معرض خطر به کار گرفته شود.

  کلیدواژگان: ناکامی، سرسختی روان شناختی، رفتارهای پرخطر
 • بهاره رشمانی، مینا مجتبایی* صفحات 50-57
  مقدمه و هدف

  یادگیری مهارت های ارتباطی برای کودکان مبتلا به طیف اختلالات اوتیسم ساده نیست ولی با استفاده از روش هایی می توان مهارت های ارتباطی را بهبود بخشید. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثر بخشی آموزش زبان بدن به روش ABM برمهارت ارتباطی کودکان اوتیسم انجام شده است.

  روش

  پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون و پیگیری همراه با گروه کنترل پیگیری بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کودکان پسر سنین 12-6 سال دارای اختلال طیف اتیسم شهر اصفهان در سال 1401 تشکیل می دهد که به صورت روش نمونه گیری داوطلبانه 30 نفر پسر دارای اختلال طیف اتیسم انتخاب با استفاده از جدول کوهن با اندازه اثر 4/0 توان آزمون 8/0 انتخاب گردیدند. ابزار مورد استفاده شامل پرسشنامه مهارت های ارتباطی جرابک (2004) بود؛ که توسط گروه آزمایش و کنترل به عنوان پیش آزمون و پس آزمون تکمیل شد. آموزش زبان به روش ABM در قالب 18 جلسه به گروه آزمایش ارایه شد. داده های به دست آمده با استفاده نرم افزار SPSS و به وسیله روش تحلیل کوواریانس مورد تجزیه تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  نتایج بیانگر تاثیر معنادار آموزش زبان بدن به روش ABM بر مهارت های ارتباطی در کودکان اتیسم است (05/0≥P)

  نتیجه گیری

  بنابراین این نوع آموزش به عنوان یکی از مهارت های کاربردی برای بهبود مهارت های ارتباطی در کودکان اتیسم توصیه می شود.

  کلیدواژگان: آموزش زبان بدن به روش ABM، مهارت های ارتباطی، اختلال طیف اتیسم
|
 • Zahra Ramezani, Firoozeh Zangeneh Motlagh* Pages 1-10
  Introduction and purpose

  The present study was conducted with the aim of predicting life satisfaction based on resilience, coping styles and acceptance of sick children in parents with children with autism.

  Method

  In terms of method, the current research was an applied and descriptive-correlation research. The statistical population of this research included all families with autistic children in Qom province in 1400 and the statistical sample of this research was 108 households. Sampling was done as available. Data collection tools were Diener et al.'s life satisfaction questionnaires (1985), Connor and Davidson's resilience scale (2003), coping strategies of Lazarus and Folkman's (1984), and the questionnaire of Hamilton,I. McCubbin et al. (1991)for coping with child's illness by parents,. (1991). Data were analyzed using regression method by SPSS 25 software.

  Findings

  The results showed that there are significant relationships between the research variables at the 0.95% confidence level, and resilience, coping styles and acceptance of the child's illness predicted 0.18% of the changes related to life satisfaction.

  Conclusion

  Based on the research findings, life satisfaction is affected by resilience, coping styles and acceptance of sick children by parents.

  Keywords: Life Satisfaction, Resilience, Coping Styles, Accepting a Sick Child, Autism
 • Khajouei Bazmandeh, Hadi Asadi*, Mahnaz Mohajer Ghaderabadi Pages 11-18
  Introduction and purpose

  Examining the role of factors influencing internet addiction is important in maintaining the health of its users. Therefore, the aim of the present study was to investigate the role of rumination and loneliness in adolescents' Internet addiction.

  Method

  The present study was descriptive-correlational. The statistical population was all male students of the first year of secondary school in Rabat Karim city in the academic year of 2021-2022, in which 240 people were selected based on Gajresi and Morgan table by available sampling method; They answered the Nolen-Hoeksema & Morrow (1991) Ruminant Questionnaire, Asher et al. (1984) Feeling Lonely, and Young (1996) Internet Addiction Questionnaires. Data were analyzed by Pearson correlation and multiple linear regression using SPSS software version 22.

  Findings

  The results showed that there is a positive and significant relationship between rumination and loneliness with Internet addiction (P <0.001). Also, 26.2% of rumination and loneliness were able to explain Internet addiction.

  Conclusion

  According to the results of this study, teaching students the correct use of new technology such as the Internet and also teaching how to cope with feelings of loneliness is essential.

  Keywords: Rumination, loneliness, Internet Addiction, Adolescents
 • Vahid Rafiei Bandari, Sohila Yegane*, Taherhe Daryapama Pages 19-25
  Introduction and purpose

  Reducing academic anxiety and promoting students' connection with school are considered to be effective factors in the productivity of the educational environment; therefore, the present study was conducted with the aim of determining the effectiveness of self-efficacy training in academic anxiety and students' school connection.

  Materials and Methods

  The current research method was a semi-experimental pre-test-post-test type with a control group. The research population included all the sixth grade elementary school girls of one Bandar Abbas district in the academic year of 2021-2022. 30 qualified people were selected using the available sampling method and were randomly divided into two groups of 15 people (experimental and control); And they answered the academic anxiety questionnaires of Phillips (1978) and Rezaee Sharif et al. People in the experimental group participated in 8 self-efficacy training sessions for four weeks and two one-hour sessions each week, but the control group did not receive any training. SPSS version 22 software and univariate analysis of covariance were used for data analysis.

  Findings

  The results showed that self-efficacy training had a significant effect on reducing academic anxiety and increase school bonding in the experimental group, while this effect was not observed in the control group.

  Conclusion

  The self-efficacy training program can be considered as part of intervention programs at the levels of target groups and the general population of school counseling centers and help to increase the productivity of the educational environment by reducing academic stress and increasing students' school connection.

  Keywords: Self-Efficacy Training, Academic Anxiety, School Bonding, Students
 • Fatemeh Izadpanah, Saeed Rezayi* Pages 26-41

  The purpose of this article was to review the childhood reflexes, and the researches conducted in the field of Primary reflexes and their relationship with neurodevelopmental disorders in Iran compared to some similar foreign researches. The research method was an Scoping Review, firstly, the primary reflexes and their important types are defined, and then the role of the nervous system in the development of reflexes is discussed, and the researches that have been carried out in our country in the field of reflexes and neuro-developmental disorders are presented and discussed with some of similar foreign studies are compared. The search was made in SID, Magiran, Researchgate, Google Scholar, Ncbi, SAGE, and Pubmed internal and external databases, and articles related to the research objectives were removed and articles in which keywords were used and related to the research objective were selected and studied.

  Keywords: Primary reflexes, neurodevelopmental disorders, the role of reflexes in neurodevelopmental disorders, the relationship between reflexes, the central nervous system
 • Soodabeh Sadat Jafarpoor*, Solmaz Ghaseminizhad, Mahmoud Molaei Pages 42-49
  Introduction and purpose

  Research shows that frustration, feeling of frustration and feeling of frustration are the main factors in the occurrence of high-risk behaviors, so the purpose of this study was to investigate the role of frustration and psychological hardiness in predicting the level of high-risk behaviors of students.

  Method

  The research method was descriptive-correlation. The research population included all the male students of the first year of high school in one district of Hajiabad in the academic year 2022-2023, based on Morgan's table, 228 people were selected by available sampling method and according to the research objectives, Gilbert and Allen's (1998) frustration questionnaire, psychological hardiness Kiamrai et al. (2008) and high-risk behaviors by Zadeh Mohammadi et al. (2011) answered. Mean, standard deviation, Pearson correlation test and multiple regression were used for data analysis.

  Findings

  The results showed that there is a positive and significant relationship between f frustration and risky behaviors (r = 0.571, P < 0.001) and the components of frustration explain risky behaviors. Also, there is a negative and significant relationship between psychological hardiness and risky behaviors (r = -0.582, P < 0.001) and the components of psychological hardiness explain risky behaviors.

  Conclusion

  The findings of the research can be used in creating intervention programs for people involved in high-risk behaviors and also in preventing these behaviors in people at risk.

  Keywords: Frustration, Psychological Hardiness, Risky Behaviors
 • Bahareh Rashmani, Mina Mojtabaie* Pages 50-57
  Introduction and Purpose

  Learning communication skills for children with autism spectrum disorders is not easy, but communication skills can be improved by using methods. The present study was conducted with the aim of determining the effectiveness of body language training using the ABM method on the communication skills of autistic children.

  Method

  The current research was a semi-experimental type with a pre-test-post-test and follow-up design with a follow-up control group. The statistical population of the present study includes all boys aged 6-12 years with autism spectrum disorder in Isfahan city in 1401, which was selected by voluntary sampling method of 30 boys with autism spectrum disorder using Cohen's table with an effect size of 0.4 0.8 test were selected. The tool used included Jarbak's communication skills questionnaire (2004); which was completed by the experimental and control groups as pre-test and post-test. Language training by ABM method was presented to the experimental group in the form of 18 sessions. The obtained data were analyzed using SPSS software and by covariance analysis method.

  Findings

  The results show a significant effect of body language training using ABM method on communication skills in autistic children (P≥0.05).

  Conclusion

  Therefore, this type of training is recommended as one of the practical skills to improve communication skills in autistic children.

  Keywords: Teaching Body Language using ABM method, Communication Skills, Autism Spectrum Disorder