فهرست مطالب

نشریه مطالعات اخلاق کاربردی
سال سیزدهم شماره 49 (بهار 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/11/28
 • تعداد عناوین: 6
|
 • علی کریمیان صیقلانی* صفحات 11-36

  در عصر کنونی، عقیم سازی حیوانات خانگی و حیوانات ولگرد خیابانی، به عنوان راهی برای مهار جمعیت آن ها و در نتیجه، مقابله با افزایش تعداد حیوانات ولگرد ناشی از رهاشدن حیوانات خانگی، جایگزین کشتن آن ها شده است. درستی یا نادرستی اخلاقی این کار موجب اختلاف نظر میان دانشمندان حوزه اخلاق کاربردی شده و برای اخلاقی یا غیراخلاقی بودن آن، ادله متعددی مطرح شده است. هرچند ادله موردنظر مبتنی بر پاره ای از واقعیات است، اما در عین حال متاثر از انگیزه های منفعت طلبانه یا خیرخواهی برای حیوانات و گاهی نیز برگرفته از منابع درون دینی است.در این پژوهش که به روش اسنادی از نوع تحلیل محتوا و روش مطالعه کتابخانه ای انجام شده، تلاش بر این است که ضمن تامل درباره ادله طرفین تزاحم، راه برون رفت از تزاحم های اخلاقی موجود در این پدیده بررسی شود. یافته های این نوشتار حاکی از آن است که نه تنها بازنگری در بعد نگرشی «مبانی» عقیم سازی حیوانات ضروری است، بلکه در بعد عملی نیز تغییر در سبک زندگی، محدودسازی فعالیت پرورشگاه های تولید حیوانات خانگی و توجه بیشتر به تزاحم منافع  انسان و حیوان و آسیب های احتمالی ای که این عمل بر حیوانات وارد کرده است، ضرورت دارد.

  کلیدواژگان: عقیم سازی، حیوان خانگی، حیوان ولگرد، ادله اخلاقی، شان اخلاقی
 • طلا بزی*، مسعود آذربایجانی صفحات 37-64

  افزایش سریع جمعیت سالمندان کشور، واقعیتی غیرقابل انکار است.عدم آگاهی از وظایف ومسوولیت هایی که افراد ویا نهاد ها در برابر آنها دارند تاثیر قابل توجهی بر افراد سالمند،خانواد ه آنها و جامعه دارد.با توجه به اینکه دامنه و نوع مسولیت ها در برابر سالمندان با نیازهایی که انها دارند متناظر است،پس از بحث مقدماتی درباره این نیازها به ویژه در دنیای مدرن و به دنبال تغییراتی که در ارزش ها،الگوهای رفتاری و معیارهای اخلاقی بوجود آمده،در مورد جایگاه اجتماعی سالمندان در نهاد خانواده و مقدار ونیز چگونگی مسولیت فرزندان وافراد دیگر ونیز نهادهای اجتماعی به ویژه دولت بررسی می شود. منبع اصلی الهام بخش این تحقیق آموزه های اسلامی است به ویژه روایات اسلامی ازاهل بیت است.در بخش اول مهم ترین نیازها توضیح داده شده اند ودر بخش اصلی مقاله دامنه مسولیت در قبال سالمندان فراترازفرزندان دیده شده است.ونیز جهت گیری اصلی مسولیت ها حفظ کرامت سالمندان وبرآوردن نیازهای آنها با این رویکرد است.روش تحقیق این مقاله توصیفی- تحلیلی است. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از روش کتابخانه ای و با مراجعه به منابع معتبر، کتب و مقالات گردآوردی شده است. نتایج بدست آمده:- مسیولیت اصلی یعنی حفاظت فیزیکی وحمایت روحی وعاطفی همه جانبه در قبال والدین برعهده فرزندان است گرچه نزدیکان ونهادها نیز در قبال آنان مسیولند وانجام این مسیولیت باید همراه با تکریم وحفظ حرمت والدین باشد.

  کلیدواژگان: مسولیت اخلاقی، آموزه های اسلامی، مراقبت از سالمندان، سالمند، نگهداری
 • حسن بوسلیکی* صفحات 65-88
  روند فزاینده بدرفتاری ها همیشه اندیشمندان و سیاست گذاران جامعه را به تکاپو می اندازد تا قبل از این که جامعه در گرداب این بدرفتاری ها به نقطه غیرقابل بازگشتی برسد، تدابیری بیندیشند. امروزه در فضای مجازی، بیش از فضای فیزیکی شاهد بدرفتاری هستیم. نوشته حاضر در پی پاسخ به این سوال است که چرا در فضای مجازی بیش از فضای فیزیکی شاهد رفتارهای غیراخلاقی با دیگران هستیم؟ موضوع پژوهش کنونی به بدرفتارهای ارتباطی (مانند هتاکی و نقض حریم خصوصی) محدود است و شامل آسیب های فردی (مانند اعتیاد به پورنوگرافی) نمی شود. برای پاسخ به سوال مزبور از نظریه چهار مولفه ای جیمز رست بهره گرفته شده است. فرضیه پژوهش آن است که ابزارهای ارتباطی کنونی ارتباط افراد را غیرمستقیم کرده و به این ترتیب، حساسیت اخلاقی آنها را کاهش داده است. این کاهش حساسیت، عامل بسیاری از بدرفتاری های اخلاقی در فضای مجازی است. برای حمایت از این فرضیه، شواهدی از مطالعات تجربی ارایه شده است.
  کلیدواژگان: اخلاق، حساسیت اخلاقی، ارتباطات مجازی، اخلاق اجتماعی، فضای مجازی، روان شناسی اخلاق
 • اصغر هادی*، مهدی رجائی صفحات 89-110

  در این مطالعه به شیوه اخلاق کاربردی، فضایل و رذایل اخلاق کاربردی برخورد کارفرمایان با کارگران (اعم از کارگر اصطلاحی شامل کارمند و هر نیروی کار زیردست) در دو بخش مجزا بیان می گردد.در تاریخ کار و کارگری برخورد کارفرمایان با نیروی کار زیر دست خود اعم از کارگر اصطلاحی و کارمند و برده و خدمتکار و مانند آن با دو روش برخورد ضد اخلاقی و ضد انسانی و یا برخورد اخلاقی و انسانی بوده است. در سیره پیامبر و ایمه هدی -علیهم السلام- و فحاوی متون اخلاق اسلامی - به خلاف روش برخورد ضد اخلاقی و ضد انسانی- همواره بر حفظ و بالابردن کرامت انسانی کارگاران تاکید داشتند. بوسیدن دست کارگر، غذا خوردن با آنان، دوری از سرزنش آنان و بکار بردن عناوین احترام آمیز برای آنان از نمونه های این مسیله مهم است.به دوش گرفتن بخشی از وظایف کارگران، شتاب در پرداخت حقوق کارگر، در نظر داشتن ویژگی های جسمی کارگران، بخشش خرابکاری های احتمالی کارگر، واکنش نیکوتر به نیکی کارگر، تخفیف مجازات کارگر، رعایت نکات روان شناختی در پرداخت مزد کارگر، احترام به کارگر، رعایت ساعت کار کارگر، تقسیم کار، بستن قرار داد و تعیین ساعات کار و دستمزد، برخورد مناسب همراه با فروتنی و نرم خویی و امنیت معیشتی در دوره از کارافتادگی از فضایل اخلاقی برخورد با کارگران است که در سیره اولیاء دین و کتب اخلاقی به آن تصریح شده است.

  کلیدواژگان: اخلاق، اخلاق کاربردی، کارگران، کارفرمایان، زیردستان
 • جاوید پورعبدی*، رحیم رمضانی نژاد، مریم بشارتی مقدم صفحات 111-138
  هدف از پژوهش حاضر، شناخت رویکرد حاکم بر پژوهش های حوزه اخلاق در ورزش با تاکید بر ورزش جمهوری اسلامی ایران بود. روش پژوهش بر مبنای رویکرد کیفی و با بهره گیری از روش تحلیل مضمون می باشد. همچنین، داده های موردنیاز پژوهش، از کلیه مقالات علمی- پژوهشی، رساله و پایان نامه های حوزه اخلاق در ورزش به دست آمد. جهت تایید و میزان انتقال پذیری تحقیق، نتایج و یافته های پژوهش در اختیار چهار تن از اساتید حوزه علوم ورزشی قرار گرفت و روایی درونی و بیرونی آن تایید گردید. در راستای قابلیت سازگاری یا اطمینان از کیفیت پژوهش، روش تجزیه تحلیل داده ها در اختیار دو داور حوزه تخصصی اخلاق ورزش قرار گرفت و تایید شد. نتایج نشان داد 55 مفهوم یا کد اولیه، 13 تم فرعی و 5 تم اصلی اخلاق سازمانی، اخلاق پژوهشی، اخلاق ورزشی، اخلاق اقتصادی و اخلاق رسانه ای در قالب گفتمان حاکم بر پژوهش های حوزه اخلاق در ورزش محوربندی می شوند. ضمنا در اخلاق سازمانی، اخلاق قانونی، اخلاق نیروی انسانی در ورزش و حفظ و ترویج ارزش های اخلاقی درسازمان موردتوجه قرارگرفته است. اخلاق دین محور، اخلاق سیاسی، اخلاق اجتماعی و فرهنگ ورزش نیز از ابعاد مهم اخلاق ورزشی بودند. اخلاق مالی و بازاریابی در ورزش مولفه های اخلاق مالی در ورزش را شکل می دهند. همچنین، پیشگیری از فساد مالی در ورزش از طریق نقش آفرینی رسانه ها و افزایش سواد رسانه ای در عرصه رسانه و ارتقاء آگاهی جامعه ورزش نسبت به محتوای انواع رسانه ها، از دیگر نتایج تحقیق حاضر است.
  کلیدواژگان: گفتمان، اخلاق، رویکرد کیفی، تحلیل مضمون، ورزش
 • ابراهیم مومنی*، سید محمد حسینی راغب صفحات 139-167
  صنعت گردشگری علاوه بر عهده دار بودن نقش قابل توجه به عنوان منبعی برای تامین بودجه کشورها، به عنوان ابزاری برای قدرت نرم، تاثیر به سزایی درگسترش فرهنگ ها و ارزش ها ایفا می کند. گردشگری دینی یکی از اقسام مهم این صنعت در کشور ماست که با داشتن ظرفیت بالای فرهنگ ایرانی-اسلامی و اماکن دینی-تاریخی و پذیرایی سالانه از تعداد بی شمار گردشگران ، ضرورت پرداختن به این عرصه را بیشتر نمایان می کند. اقتضایات خاص گردشگری دینی در ایران، مقتضی رعایت اخلاقیات ناظر به آن است. با توجه به این نوع از اقتضایات حاکم و شرایط خاص برخی گردشگرها، چالش های اخلاقی در این زمینه پدید خواهد آمد که با توجه به تاثیرات مهم گردشگری دینی در ابعاد مختلف و معقول نبودن تعطیلی گردشگری بخاطر آسیب های آن، لازم است چالش های اخلاقی ناظر به گردشگری دینی ناظر به گردشگر، راهنما و اجراکنندگان مورد بررسی قرار گرفته و راه حل هایی برای آن ارایه شود. از این رو در این تحقیق با روشی توصیفی-تحلیلی ، تعدادی از چالش های اخلاقی موجود در این قسم از گردشگری دینی در ایران از قبیل چالش های ناظر به عرف مقصد، قوانین پوشش، حق زایرین، و... مطالعه شده و در نهایت راه کارهایی از قبیل توجه و درک فرهنگ مقصد و گردشگر، نگرش هدایت گرانه و..، برای برون رفت از این مشکلات اخلاقی ارایه شده است.
  کلیدواژگان: گردشگری، گردشگری دینی، اخلاق گردشگری، چالش اخلاقی، توریسم، توریسم اخلاقی
|
 • Ali Karimiyan * Pages 11-36

  The practice of sterilizing domestic and stray animals has gained prominence in modern times as a means to control their population and mitigate the growing number of stray animals resulting from the abandonment of domestic pets. However, this practice has sparked ethical debates among scholars in the field of applied ethics, with divergent viewpoints regarding its ethicality.This research, conducted through a comprehensive review of relevant literature and employing document analysis and library study methods, aims to critically examine the ethical dimensions associated with the sterilization of domestic and stray animals. By scrutinizing the arguments presented by both proponents and critics of this practice, this study seeks to shed light on potential ethical conflicts and propose possible avenues for resolution.The findings of this study indicate that a thorough reevaluation of the underlying principles of animal sterilization is not only necessary but imperative. Furthermore, practical changes, including lifestyle modifications and the regulation of breeding facilities for domestic animals, should be implemented to address the ethical concerns raised by this practice. Additionally, it is crucial to consider the potential harm inflicted upon animals and carefully navigate the conflicts of interest that arise between human and animal welfare.
  By delving into the ethical complexities surrounding the sterilization of domestic and stray animals, this research aims to contribute to the ongoing discourse in the field of applied ethics and foster a deeper understanding of the implications and potential consequences of this practice.

  Keywords: Sterilization, Domestic animals, Stray animals, Ethical arguments, Ethical status
 • Tala Bazzi *, Masoud Azarbayejani Pages 37-64

  The rapid increase in the country's elderly population is an undeniable fact. The lack of awareness of the duties and responsibilities that individuals or institutions have towards them has a significant effect on the elderly, their families, and society.Considering that the range and type of responsibilities towards the elderly correspond to the needs they have, after the preliminary discussion about these needs, especially in the modern world and following the changes that have occurred in the values, behavioral patterns and ethical standards, in The case of the social position of the elderly in the family institution and the amount and manner of responsibility of children and other people as well as social institutions, especially the government, are examined.The main source of inspiration for this research is Islamic teachings, especially Islamic traditions from the Ahl al-Bayt (peace be upon them). In the first part, the most important needs are explained, and in the main part of the article, the scope of responsibility towards the elderly is seen beyond the children. Also, the main direction of the responsibilities is to preserve the dignity of the elderly and meet their needs with this approach. Methods

  Keywords: Moral responsibility, Islamic teachings, caring for the elderly, Elderly, care
 • Hassan Boosaliki * Pages 65-88
  The growing trend of immoral conduct always makes the thinkers and policymakers of the society to think of solution, before the society reaches the point of irreversibility in the vortex of these immoral conducts. Today, in cyberspace, we see more immoral conducts than physical space. The present article seeks to answer the question why we see immoral behavior with others in cyberspace more than physical space? The subject of the present study is limited to communicative misconducts (such as insults and privacy violations) and does not include personal harms (such as pornography addiction). To answer this question, James Rest's four-component theory has been used. The research hypothesis is that current means of communication have indirectly connected people and thus reduced their moral sensitivity. This decrease in sensitivity is the cause of much ethical misconduct in cyberspace. To support this hypothesis, evidence from experimental studies is provided: Findings from moral psychology, behavioral economics, and other branches of behavioral science.
  Keywords: Ethics, Moral Sensitivity, Virtual communication, social ethics, cyberspace, Moral Psychology
 • Asghar Hadi *, Mahdi Rajaee Pages 89-110

  In this study, in the manner of applied ethics, the virtues and vices of applied ethics of employers' dealings with workers (both conventional workers including employees and any subordinate workforce) are expressed in two separate parts.In the history of work and labor, employers have dealt with the workforce under their control, including term workers and employees, slaves and servants, and the like, with two methods of anti-ethical and inhumane treatment or ethical and humane treatment. In the biographies of the Prophet and Imams Huda (peace be upon him) and Fahawi in the texts of Islamic ethics, contrary to the anti-ethical and anti-human approach, they always emphasized on preserving and enhancing the human dignity of workers. Kissing workers' hands, eating with them, avoiding blaming them and using respectful titles for them are important examples of this issue.Taking part of the duties of the workers, hastening the payment of the workers' wages, taking into account the physical characteristics of the workers, forgiving the possible vandalism of the worker, reacting better to the kindness of the worker, reducing the punishment of the worker, observing the psychological points in paying the worker's wages, respecting the worker, observing the hours. Workers' work, division of labor, making contracts and determining working hours and wages, proper treatment with humility and gentleness, and livelihood security during the period of disability are among the moral virtues of dealing with workers, which are specified in the lives of religious leaders and moral books. .

  Keywords: Ethics, applied ethics, workers, employers, subordinates
 • Javid Pourabdi *, Rahim Ramzaninejad, Maryam Besharatimoghadam Pages 111-138
  The aim of the current research was to identify the predominant research approach in the field of ethics in sports with an emphasis on sports in the Islamic Republic of Iran. The research method is using thematic analysis method. Also, the data required for the research has been obtained from all articles, treatises and scientific-research theses in the field of ethics in sports. In order to confirm and transferability of the research, the results and findings of the research were given to four sports science professors and its internal and external validity was confirmed. In order to ensure the consistency or quality of the research, the method of data analysis was given to two referees in the field of sports ethics and was approved. The results showed that 55 basic concepts or codes, 13 sub-themes and 5 main topics of organizational ethics, research ethics, sports ethics, economic ethics and media ethics are concentrated in the dominant discourse of ethics in sports. In addition, organizational ethics, legal ethics, ethics of human forces active in sports and maintaining and promoting moral values in the organization have been taken into consideration. Political ethics and social ethics were also important aspects of sports ethics. Also, the prevention of financial corruption in sports through the role of the media and increasing media literacy in the field of media and improving their awareness of the content of all types of media are among the results of this research.
  Keywords: Conversation, Ethics, Qualitative Approach, Thematic analysis, Sport
 • Ebrahim Momeni *, Seyyed Mohammad Hosseini Ragheb Pages 139-167
  In addition to being responsible for a significant role as a source of funding for countries, the tourism industry plays a significant role in the expansion of cultures and values as a tool for soft power. Religious tourism is one of the important types of this industry in our country, which has a high capacity of Iranian-Islamic culture and religious-historical places and welcomes countless number of tourists every year, which further shows the necessity of dealing with this field. The special requirements of religious tourism in Iran require compliance with the ethics related to it. According to this type of prevailing conditions and the special conditions of some tourists, ethical challenges will arise in this field, and considering the important effects of religious tourism in different dimensions and the unreasonableness of closing tourism due to its harm, it is necessary to address the ethical challenges of religious tourism. Tourists, guides and performers will be investigated and solutions will be provided. . Therefore, in this research, with a descriptive-analytical method, a number of ethical challenges in this type of religious tourism in Iran, such as challenges related to destination customs, clothing rules, pilgrims' rights, etc., were studied, and finally solutions from Such as paying attention and understanding the culture of the destination and the tourist, a guiding attitude, etc., have been presented to overcome these ethical problems.
  Keywords: religious tourism, tourism ethics, Ethical Challenge, Tourism, ethical tourism