فهرست مطالب

فرهنگ یزد - سال سوم شماره 11 (پاییز 1400)

نشریه فرهنگ یزد
سال سوم شماره 11 (پاییز 1400)

 • تاریخ انتشار: 1402/11/29
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمد مهدی زاده اردکانی* صفحات 7-24
  وقف یکی از نهادهای مردمی و اجتماعی است که با کارکردهایی متفاوت در بین ادیان مختلف رواج داشته است. هدف از این پژوهش بررسی کارکردهای محیط زیستی نهاد وقف در استان یزد است که همواره کم تر به این جنبه از کارکردهای آن توجه شده است. در این پژوهش از روش اسنادی و کتابخانه ای به منظور جمع آوری اطلاعات و داده ها استفاده شده و اسناد موقوفات زیادی در این رابطه مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد وقف نامه های زیست محیطی هم در بین مسلمانان و هم در بین زرتشتیان استان یزد رواج داشته و حفظ انهار و مجاری آب، حفظ درختان، توسعه فضای سبز، توجه به حیوانات و مدیریت بحران های طبیعی از مهمترین کارکردهای زیست محیطی آن در یزد است. با توجه به کارکردهای محیط زیستی نهاد وقف؛ از این ظرفیت مردمی-مذهبی می توان در حل بسیاری از مسایل و بحران های متعددی که امروزه در رابطه با محیط زیست با آن مواجه هستیم؛ بهره برد.
  کلیدواژگان: وقف، کارکردهای محیط زیستی، حفظ فضای سبز، توجه به حیوانات، تجربه های گذشتگان، استان یزد
 • احمد کلاته ساداتی، زهرا فلک الدین* صفحات 25-51
  نزدیک به یک دهه است که مصرف ماری جوانا یا گل در بین نسل جوان شایع شده است. هدف پژوهش حاضر کشف و واکاوی تجربه مصرف گل در میان جوانان شهر یزد است. تحقیق یک مطالعه کیفی است که در سال 1398 انجام شد. مشارکت کنندگان در تحقیق 57 مصرف کننده بود و داده ها با 40 مصاحبه نیمه ساختاریافته و 17 مصاحبه باز جمع آوری گردید. داده های جمع آوری شده با روش تحلیل مضمون مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که مشارکت کنندگان برای رهایی از درد و رنج های فردی و اجتماعی به مصرف گل پناه می برند. آن ها اعتقادی به معتاد شدن در مصرف ندارند و بلکه با نوعی پزشکینه سازی، در پی مشروعیت سازی مصرف هستند. سه مضمون اصلی پژوهش حاضر عبارت بود از خنثی سازی اعتیاد، پزشکینه سازی مصرف و رهاشدگی چت . معبر ورود به مصرف پزشکینه سازی و به موازات آن اعتیاد زدایی از مصرف گل است. محققان بر این نظرند که جامعه با گسست بین نسلی در معنای مصرف گل مواجه است. بدین معنا که چون مصرف گل یک امر دهه هفتادی است، سیاست گذاران اجتماعی و فرهنگی، ارتباط جدی با موضوع برقرار نکرده اند . توجه به این گسست نسلی-فرهنگی و همچنین نگاهی پزشکی، حقوقی و اجتماعی در مصرف گل پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: مصرف گل، رهاشدگی چت، جوانان، گسست نسلی، فرهنگ
 • محمد ترکاشوند مرادآبادی، واحد سروش* صفحات 53-84

  هدف این پژوهش، بررسی عوامل موثر بر تاخیر سن ازدواج در جوانان استان یزد است. روش تحقیق مبتنی بر تحلیل ثانویه که بر اساس داده های که سازمان ثبت احوال ایران در سال های 1396 و 1397 جمع آوری کرده بود، سن مناسب ازدواج را تجزیه وتحلیل کرده است. در این پژوهش با کمک کتابچه راهنما و پرسش نامه سازمان ثبت احوال کد استان یزد، داده ها، پرسش های موردنیاز، متغیرهای مستقل و وابسته تفکیک شدند و برای تحلیل داده ها، از SPSS نسخه 25 استفاده شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که 10/7درصد مردان و 28 درصد زنان کمتر از 20 سال، 80/19 درصد مردان و 28 درصد زنان 20 تا 25 سال، 60/55 درصد مردان و 40/38 درصد زنان 25 تا 30 سال و 5/17 درصد مردان و 60/5 درصد زنان 30 سال به بالا را سن مناسب ازدواج اعلام کرده اند. مهم ترین دلایل تاخیر ازدواج برای مردان، به ترتیب، فراهم نبودن شرایط مناسب ازدواج، پیدا نشدن فرد مناسب، نداشتن شغل، شرایط نامناسب اقتصادی، ازدواج دوم و حساسیت نسبت به انتخاب همسر بوده اند، اما مهم ترین دلایل دیر ازدواج کردن برای زنان، به ترتیب، نبود شرایط مناسب ازدواج، پیدا نشدن فرد مناسب و حساسیت نسبت به انتخاب همسر بوده اند.

  کلیدواژگان: سن ایده آل ازدواج، تاخیر ازدواج، جوانان، سن ازدواج، یزد
 • منوچهر علی نژاد*، ابوالفضل مرشدی صفحات 85-114
  سبک زندگی در هر جامعه معرف ویژگی اجتماعی و فرهنگی آن جامعه است. این سبک در پیوند با مولفه های فرهنگی به هویت جمعی و پایدار در یک جامعه تبدیل شده و تثبیت می شود. هدف این پژوهش کاوشی بر بسترهای اجتماعی- فرهنگی، الگوها و فضاهای هویت بخش سبک زندگی یزدی ها در گذشته بوده است. روش مورد استفاده در این تحقیق روش مردم نگاری بوده است.جامعه هدف این پژوهش شهر یزد و نمونه هدف تحقیق حدود 15 نفر از یزدشناسان و کارشناسان فرهنگی بوده است که به شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که سبک زندگی یزدی ها در گذشته از شرایط اقلیمی و کویری یزد، وجود امنیت نسبی، محدودیت منابع، روحیه رواداری، فرهنگ دینداری و عزاداری و روحیه سختکوشی یزدی ها تاثیر پذیرفته و تاب آور شده است. مقوله اصلی در این پژوهش « سبک زندگی تطبیقی پذیر و تجدید پذیر» بوده است که دلالت بر اصل سازگاری و اصل تطبیق اراده محور یزدی ها با وجود همه محدودیت با شرایط محیطی و ایجاد سبک زندگی خاص بوده است. همچنین سبک زندگی یزدی ها در گذشته از گروه های مرجع روحانیت، معتمدین محلی و بازاری و والدین تاثیر پذیرفته که در فضاهای هویت بخش دینی، اقتصادی و اجتماعی شکل گرفته است.
  کلیدواژگان: سبک زندکی تجدیدپذیر، بسترها، گروه های مرجع، فضاهای اجتماعی یزد
 • کمال امیدوار* صفحات 115-131
  مسجد، محل برگزاری نماز، یکی از پنج رکن دین اسلام و والاترین نوع بندگی خداوند است. مسجد جامع بفروییه معتبرترین یادگار تاریخی و یکی از جاذبه های مهم گردشگری بفروییه است. هدف این تحقیق شناخت اهمیت و واکاوی جاذبه های معماری و فرهنگی مسجد جامع، یعنی مسجد ملک بفروییه است تا با شناخت دقیق تر جاذبه های این بنا برای حفظ و نگهداری آن تلاش کنیم. این تحقیق به روش کیفی و از نوع تحلیلی توصیفی، مبتنی بر مشاهدات نگارنده، مطالعات میدانی و کتابخانه ای انجام شده و برای گردآوری اطلاعات از متن خوانی و یادداشت برداری استفاده شده است. این پژوهش می کوشد تا جاذبه های معماری و فرهنگی مسجد جامع (مسجد ملک) بفروییه را معرفی و واکاوی کند. نتایج تحقیق نشان می دهد که این مسجد در مرکز محله پایین و در کنار حسینیه اعظم قرار دارد و از گرم خانه و تابستانی مجزا و بخش هایی مانند گنبدخانه، محراب، بادگیر، ایوان و صحن و ورودی ها تشکیل شده است. در حقیقت کل ساختمان مسجد از خشت و گل است و در بعضی قسمت ها از آجر استفاده شده است. مسجد سه ورودی دارد؛ ورودی فرعی فضای تابستانی در ضلع شمالی که در سال های اخیر ساباط آن، مربوط به دوره قاجاریه، تخریب شده است و آثار شکستگی در دیوار این ضلع مشاهده می شود که مورد مرمت قرارگرفته است. این در ورودی با کاشی کاری زیبا متعلق به 866ق، با آجر خشکه چین مسدود شده است. صحن مسجد به صورت مستطیل کشیده در امتداد محور قبله با ابعادی حدود شش ونیم در نه متر دیده می شود. در هر طرف جبهه های شرقی و غربی سه درگاه وجود دارد که درگاه وسطی عریض تر و به فضای شبستان مانند دور حیاط متصل هستند
  کلیدواژگان: ایوان، جاذبه گردشگری، شهر بفروئیه، گرمخانه، مسجد جامع، صحن
 • علی عسکری وزیری* صفحات 133-153
  جایگاه ممتاز سرمایه انسانی در رشد اقتصادی و ارتقاء تولید از موضوعات مهمی است که در مقوله پیشرفت همواره مورد توجه قرار گرفته است .در جهان متلاطم امروزی شرکتهای پیشرو بیش از هر زمان دیگری به اهمیت سرمایه انسانی خود پی برده اند، آنها دریافته اند که چگونه می توان با تاکید بیشتر بر حفظ و رشد سرمایه انسانی خود، در بالاترین نقطه اقتصاد جهانی جای گرفت. سرمایه انسانی عامل کلیدی برای رشد اقتصادی جوامع محسوب می شود و یک سرمایه مهم و ضروری می باشد که سازمان را در جهت رشد و رشد اقتصادی کمک می کند و محور بسیاری از تحولات نوین اقتصاد است. این تحقیق برآن است تا روش توصیفی تحلیلی نقش سرمایه انسانی را در اقتصاد با نگرش اسلامی بررسی نماید، همچنین محقق ،نقش دین در اقتصاد ،ابعاد تاثیر گذار سرمایه انسانی بر اقتصاد ورابطه سرمایه انسانی با اقتصاد از منظر اسلام را تبیین خواهد کرد،از این رو تحقیق حاضر با توجه به اهدافی که دارد، کاربردی می باشد.
  کلیدواژگان: رشد، جمعیت، سرمایه انسانی، اقتصاد، رویکرد اسلامی
|
 • Mohammad Mehdizadeh Ardakani * Pages 7-24
  Waqf is one of the public and social institutions that has been popular among different religions with different functions. The purpose of this research is to investigate the environmental functions of the waqf institution in Yazd province, which has always received less attention to this aspect of its functions. In this research, documentary and library methods were used to collect information and data, and many endowment documents were examined in this regard. The findings show that environmental endowments are common among both Muslims and Zoroastrians in Yazd province, and preservation of rivers and water channels, preservation of trees, development of green space, attention to animals and management of natural crises are among the most important environmental functions. It is in Yazd. According to the environmental functions of the Waqf institution; This popular-religious capacity can be used to solve many issues and crises that we are facing today in relation to the environment; profit.
  Keywords: Waqf, environmental functions, preservation of green space, attention to animals, experiences of the past, Yazd province
 • Ahmad Kalateh Sadati, Zahra Falakodin * Pages 25-51
  Marijuana is a drug which is common among the younger generation. The specific effects of this drug on the nervous system and changes in the perception and cognition of young people along with its pattern of use are contributing factors to this outbreak. The purpose of the present study was to explore the experience of Marijuana addiction among 57 young people in Yazd. The data were collected through 40 semi-structured interviews and 17 open-ended questions, and were analyzed by thematic analysis method. The results showed that participants resorted to marijuana to get rid of individual and social sufferings. Not only did they not believe in the addictiveness of consuming marijuana, but they also suggested it as a kind of medicine. In their view, a distinction should be made between the use of marijuana and the use of other drugs. The three main themes of the present study were: addiction neutralization, consumption medicalization, and ‘Chet antisocial. The present study shows that participants are legitimizing the consumption of marijuana by medicalization. In fact, it is the gateway to medical consumption and at the same time the addiction of consuming marijuana. Researchers believe that society is facing an intergenerational rupture in marijuana consumption, meaning that because marijuana is an imported drug, and especially the generation of the seventies and later has established a serious relationship with it, the policymakers could not make proper contact with this generation. In any case, before it was a narcotic or a delight, the marijuana was an imported substance that we could not or did not want to have a comprehensive view of. Serious attention to this generation’s cultural gap in marijuana consumption is suggested.
  Keywords: Marijuana Consumption, Chet antisocial, Youth, Generation Gap, culture
 • Mohammad Torkashvand Moradabadi, Wahed Soroush * Pages 53-84

  Marijuana is a drug which is common among the younger generation. The specific effects of this drug on the nervous system and changes in the perception and cognition of young people along with its pattern of use are contributing factors to this outbreak. The purpose of the present study was to explore the experience of Marijuana addiction among 57 young people in Yazd. The data were collected through 40 semi-structured interviews and 17 open-ended questions, and were analyzed by thematic analysis method. The results showed that participants resorted to marijuana to get rid of individual and social sufferings. Not only did they not believe in the addictiveness of consuming marijuana, but they also suggested it as a kind of medicine. In their view, a distinction should be made between the use of marijuana and the use of other drugs. The three main themes of the present study were: addiction neutralization, consumption medicalization, and ‘Chet antisocial. The present study shows that participants are legitimizing the consumption of marijuana by medicalization. In fact, it is the gateway to medical consumption and at the same time the addiction of consuming marijuana. Researchers believe that society is facing an intergenerational rupture in marijuana consumption, meaning that because marijuana is an imported drug, and especially the generation of the seventies and later has established a serious relationship with it, the policymakers could not make proper contact with this generation. In any case, before it was a narcotic or a delight, the marijuana was an imported substance that we could not or did not want to have a comprehensive view of. Serious attention to this generation’s cultural gap in marijuana consumption is suggested

  Keywords: Marijuana Consumption, Chet antisocial, Youth, Generation Gap, Culture
 • Manouchehr Alinejad *, Abolfazl Morshedi Pages 85-114
  The lifestyle in any society represents the social and cultural characteristics of that society. This lifestyle, along with cultural components, becomes a durable collective identity in a society. The aim of this research was to explore the socio-cultural contexts, patterns and identity spaces of the Yazidians’ lifestyle in the past. The method used in this research was the ethnographic method. The target community of this research was Yazd city and the target sample of the research was 15 people of Yazd historians and cultural experts who were selected by purposeful sampling. The results of the research show that the lifestyle of Yazdians in the past has been influenced by the climatic and desert conditions of Yazd, relative security, limited resources, the spirit of tolerance, the culture of religiosity and mourning, and the hardworking spirit of the people in Yazd. The main category in this research was found to be adaptable and renewable lifestyle, which implies the principle of adaptation and the principle of adaptation based on the will of Yazidians despite all the limitations imposed by environmental conditions. Moreover, the lifestyle of Yazidians in the past was found to have been influenced by clerical reference groups, local and market trustees, and parents, which has been formed in the spaces of religious, economic, and social identity
  Keywords: Renewable lifestyle, platforms, Reference Groups, social spaces. Yazd
 • Kamal Omidvar * Pages 115-131
  This research aims to explore the architectural and cultural attractions of the Jame Mosque (Masjid-e-Molk) in Bafrouyeh City. The research findings indicate that this mosque, situated in the center of the lower neighborhood alongside Hosseiniyeh Aazam, encompasses a separate winter and summer prayer area. The spaces within this mosque include the dome chamber, mihrab and wind-catching space, porch and courtyard, winter prayer area, and entrances. In fact, the entire mosque structure is constructed using bricks and clay, with some parts in fired bricks. The mosque has three entrances, including a secondary entrance to the summer prayer area on the northern side, which has undergone recent restoration due to damage from the Qajar era. This entrance door, adorned with exquisite tilework dating back to 866 AH, is sealed with sun-dried brick. The mosque courtyard is rectangular, extending along the Qibla axis, with dimensions of approximately 5.6 by 9 meters. On each side, there are three gateways in the eastern and western facades, with the central gateway being wider and connected to a courtyard-like space resembling a Shabestan (prayer hall) around the courtyard perimeter
  Keywords: Ivan, a tourist attraction, in Bafrouyeh City, winter space, Jame Mosque, courtyard
 • Ali Askari Vaziri * Pages 133-153
  The prominent role of human capital in economic growth and production enhancement is a crucial topic that has always garnered attention in the discourse of progress. In today's turbulent world, leading companies more than ever recognize the significance of their human capital. They have come to understand how the preservation and growth of their human capital can position them at the forefront of the global economy. Human capital is recognized as a key factor for the economic growth of societies, constituting an essential asset that aids organizations in the direction of development and economic growth. It serves as a focal point for many contemporary economic transformations. This research aims to analytically examine the role of human capital in the economy from an Islamic perspective using a descriptive-analytical approach. The study will also elucidate the role of religion in the economy, the influential dimensions of human capital on the economy, and the relationship between human capital and the economy from an Islamic standpoint. Consequently, this research, given its objectives, holds practical implications
  Keywords: capital, Human, Human capital, Economy, Islamic approach