فهرست مطالب

نشریه معارف دینی در آینه پژوهش
پیاپی 3 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/11/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سید محمدمهدی نبویان*، غلامرضا فیاضی صفحات 1-13

  معرفت همه مخلوقات به خداوند یکی از مسایلی است که ادله قرآنی و روایی فراوانی آن را تایید می کند. اندیشمندان زیادی به این مسیله پرداختند و بسیاری از آنها به شعور همگانی مخلوقات به خداوند اشاره کردند. یکی از ادله علم همگانی مخلوقات به خداوند، تسبیح همه مخلوقات نسبت به خداوند است و از آنجا که تسبیح مخلوقات با علم و شعور آنها ملازمه داد، این نتیجه حاصل می شود که همه مخلوقات علم به خداوند دارند. این مقاله در صدد بررسی معنای تسبیح همگانی مخلوقات و اثبات ملازمه آن با علم است که پس از بررسی دیدگاه های مخالف به این نتیجه می رسد تسبیح همگانی مخلوقات به معنای تسبیح قولی و کلامی آنهاست که مخلوقات با گفتن «سبحان الله» یا هر لفظ دیگری که به‏معنای تسبیح باشد، خداوند را از همه نقص ها منزه می دانند و این تسبیح نیز با علم و شعور آنها به خداوند ملازمه دارد.

  کلیدواژگان: تسبیح، تسیبح قولی، تسبیح دلالی، علم همگانی، آیات و روایات
 • سید عباس موسوی* صفحات 14-25
  نوشتار حاضر در خصوص یکی از بحث های مهم فلسفه حق از منظر شهید مطهری است و آن اینکه «حق» در کاربرد «حق داشتن» و نه «حق بودن» از نظر ایشان آیا امری تکوینی است یا اعتباری؟ به این معنا که وقتی حق داشتن در سیاست و یا حقوق و یا اخلاق بکار می رود، با قطع نظر از جعل جاعل آیا دارای واقعیت نفس -الامری بوده یا اینکه صرفا امری اعتباری است؟ با توجه به اینکه مباحث فلسفه حق در سه حوزه حقوق و سیاست و اخلاق تاثیرگذار بوده و همچنین شهید مطهری از شخصیتهای برجسته و صاحب نظر در علوم انسانی بوده و نظرشان تاثیرگذار در این زمینه می باشد، نوشتار حاضر با روش تحلیل عقلی و انتقادی و جمع آوری اطلاعات به صورت مطالعه کتابخانه ای به بررسی نظر ایشان در این خصوص پرداخته است. یافته نوشتار پیش رو آن است که از منظر شهید مطهری حق ماهیتی دوگانه -اعتباری و تکوینی- دارد.
  کلیدواژگان: «حق»، «حقوق طبیعی»، «تکوینی»، «اعتباری»، «قراردادی»، «مطهری»
 • محمد کاکاوند*، سید مرتضی هنرمند صفحات 26-40

  انقلاب اسلامی ایران چهل سالگی خویش را پشت سرگذاشت و شکوفایی و سرزندگی و بلوغ اجتماعی خویش را در معرض نمایش گذاشت. در چنین مطلعی و مقطعی، رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی، با صدور بیانیه گام دوم انقلاب، به بازخوانی کارنامه انقلاب اسلامی ایران و برشماری دستاوردها، فتوحات، افتخارات و برکات گذشته و تبیین آسیب ها و تهدیدها و فرصت ها و ظرفیت های مختلف کنونی جامعه و طراحی راهبردهای حرکت آینده و ماموریت های تمدنی جوانان آن پرداختند. یکی از این راهبردها، راهبردهای سیاست خارجی است که مبتنی بر قاعده نفی سبیل است. در این مقاله با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی، با هدف کشف راهبردهای سیاست خارجی مبتنی بر قاعده نفی سبیل از متن بیانیه گام دوم انقلاب راهبردهای استقلال و آزادی، حکمت و مصلحت، عزت، امنیت و اقتدار و ایستادگی، عدم میل و اعتماد به غرب و نداشتن رابطه دوستانه با غرب و نیز نفی سلطه بیگانگان به دست آمد.

  کلیدواژگان: بیانیه گام دوم انقلاب، راهبردهای سیاست خارجی، قاعده نفی سبیل
 • زهرا شاهیاری حیدرلو*، قادر حافظ صفحات 41-49
  نشوز زوجه خودداری او از ادای حقوق زوج در امر استمتاع می باشد که دارای آثار فقهی و حقوقی می باشد. بررسی تطبیقی حقوق مصر و ایران درباره نشوز زوجه، برخی اختلافات را در شرایط تحقق نشوز و هم چنین آثار آن نشان می دهد. این نوشتار با روش توصیفی-تحلیل و با تحقیقات کتابخانه ای به بررسی این موضوع می پردازد. حقوقدانان ایرانی تمکین را به دو دسته عام و خاص تقسیم کرده اند و نشوز زوجه را عدم رعایت این دو تمکین می دانند. حقوقدانان مصری گرچه از اصطلاح تمکین و تقسیمات آن استفاده نکرده اند اما بررسی مصادیق ذکر شده برای نشوز نشان می دهد اختلافی در مصادیق نشوز با حقوق ایران ندارند. آنچه موجب اختلاف شده است شرایط تحقق نشوز و هم چنین آثار مترتب بر نشوز است. موجهات شرعی خروج از منزل بدون اذن زوج در حقوق مصر کمتر از حقوق ایران است، بنابراین احتمال ناشزه محسوب شدن زوجه در حقوق مصر بیشتر است، از طرف دیگر آثار مترتب بر نشوز در حقوق ایران بیشتر از حقوق مصر است و این باعث می شود بازدارندگی از نشوز در ایران بیشتر از مصر باشد.
  کلیدواژگان: حقوق تطبیقی، نفقه، تمکین، نشوز، حقوق خانواده مصر
 • سید محمدرضا میریوسفی*، سید حسن حسینی امینی صفحات 50-62

  در یک تقسیم بندی کلی می توان مباحث عرفان را به دو بخش توحید و موحد تقسیم کرد. مباحث موحد بر محور صاحب مقام توحید یعنی انسان کامل می چرخد. در عرفان نظری انسان کامل در کنار حضرات چهارگانه قرار گرفته است و به صورت مستقل به آن پرداخته شده است. دلیل مستقل بودن ساحت انسان کامل را می توان در شمولیت و کلیت حقیقت او دانست، که از آن تعبیر به کون جامع می کنند. در نظام سلوکی ابن فارض و یوحنای صلیبی نیز انسان کامل و بحث انسان شناسی نقش محوری دارد. بنا بر دیدگاه هر دو عارف انسان ازاد خلق شده و فطرتا صورتی شبیه به خداوند دارد. همچنین انسان کامل جامع دو صورت خلقی و حقی است. انسان کامل خلیفه الله و واسطه فیض است. این دو عارف در مساله فیض و گناه نخستین انسان و مساله انسان کامل به مثابه رکنی از تثلیث با هم اختلاف دارند. ما در این تحقیق با روش تحلیلی و با کمک گرفتن از منابع کتابخانه ای به دنبال فهم مساله انسان شناسی و بررسی مقایسه ای آن در دو نظام سلوکی هستیم.

  کلیدواژگان: مبانی انسان شناسی، دستگاه عرفانی، ابن فارض، یوحنای صلیبی
 • حمید امامی فر*، عباس خادمیان صفحات 63-77
  یکی از نقطه های عطف در تحول و اسلامی سازی علوم انسانی، نوع نگرش به حقیقت انسان است. اساسا تحول در علوم انسانی بدون تغییر نگاه به انسان امکان پذیر نیست. به نظر می رسد، هسته اصلی اختلاف دیدگاه ها در نظریات علوم انسانی و اختلاف اساسی آنها با نگرش اسلامی در نوع انسان شناسی این نظریه ها نهفته است. هر نوع تفسیر از چیستی، مبدا، غایت و علت غایی انسان، برتوصیف، تبیین، تفسیر، پیش بینی و کنترل کنش های انسانی که همان موضوع علوم انسانی است تاثیر گذار است. در این مقاله با روش تحلیلی-توصیفی به بیان تاثیر دیدگاه انسان شناختی تکاملی، بر نظریات علوم انسانی در پنچ حوزه جامعه شناسی، علوم سیاسی، روانشناسی، اقتصاد، اخلاق پرداخته ایم و این تاثیر را با ذکر نمونه هایی نشان داده ایم. علت گزینش این موارد بروز و ظهور بیشتر تکامل در آنها است وگرنه تاثیر تکامل در علوم انسانی اختصاصی به این موارد ندارد.
  کلیدواژگان: علوم انسانی، تکامل، انسان، تحول
|
 • Seyed Mohammad Mahdi Nabavian *, Gholamreza Fayyazi Pages 1-13

  The knowledge of all creatures about God is one of the issues that is confirmed by many Qur'anic and narrative evidences. Many thinkers addressed this issue and many of them pointed to the consciousness of all creatures to God. One of the proofs of the knowledge of all creatures towards God is the glorification of all creatures towards God, and since the glorification of creatures is associated with their knowledge and intelligence, it follows that all creatures have knowledge of God. This article aims to investigate the meaning of glorifying all creatures and prove its connedge and consciousness. has it.ction with science, which comes to this conclusion after examining the opposing views The glorification of all creatures means glorifying them verbally and verbally. By saying "Glory be to God" or any other word that means glorifying, they consider God free from all defects, and this glorification is connected to God with their knowle

  Keywords: Tasbih, tasbih Qoli, tasbih Dalali, universal knowledge, Verses, hadiths
 • Seyyed Abbas Mousavi * Pages 14-25
  The present paper studies one of the important issues of philosophy of right from 'Allamah Tabatabaii's and his pupils' viewpoint, i.e., is "right" as is used in the phrase "having right" a genetic or conventional (I'tibari) fact? In other words, does "having right" have an actual existence, indicate actuality, and can be unveiled, or is it a conventional and contractual fact and dependent upon the validity of the validated?Given the key and basic role of the issue of "right" in ethics, law, and politics, and 'Allamah Tatabatabii's and his aforementioned pupils' influential position in the issue of "right", the matter is of great importance. Furthermore, considering that such issues as human rights, women's rights, freedom, minorities' rights, and man's right to govern himself… are all and all based on the issue of right, accepting any theory about right as conventional or genetic can have different consequences in a variety of matters such as necessitation of right and duty, and vindication and waiving of right in aforementioned issues. In this thesis, the data are gathered through library survey and explained through rational and critical analysis.'Allamah Tabatabaii and Martyr Motahhari consider a dual nature for right and believe that some rights are genetic and others are conventional. On the contrary, Professor Jawadi and Professor Misbah believe that right has only conventional nature and consider it as sovereignty. In this paper, the dual nature of right was proved based on Islam's philosophical principles and the criterion of right as genetic was explained; the examples of genetic rights were identified and differentiated from conventional rights based on this criterion. In addition, the commonalities and differences between genetic rights and conventional rights were expounded.Key words: right, genetic, natural, innate, essential, conventional, contractual, Motahhari
  Keywords: Right, Genetic, Natural, Innate, essential, Conventional, Motahhari
 • Mohammad Kakavand *, Seyed Morteza Honarmand Pages 26-40

  The Islamic Revolution of Iran has completed its forty-year journey, showcasing its prosperity, triumph, and social maturity. In this significant phase, the wise and sagacious leader of the Islamic Revolution, through the issuance of the Second Revolution Declaration, revisited the track record of the Iranian Islamic Revolution, recounting its achievements, victories, honors, and blessings. The statement also highlighted the challenges, threats, opportunities, and various capacities of the current society, along with designing future strategies and cultural missions for its youth. One of these strategies involves foreign policy based on the principle of rejecting dependence. Utilizing library resources and a descriptive-analytical method, this article aims to explore the foreign policy strategies based on the principle of rejecting dependence from the text of the Second Revolution Declaration, emphasizing independence, freedom, wisdom, expediency, dignity, security, power, resilience, reluctance, distrust of the West, unfriendly relations with the West, and the rejection of foreign domination.

  Keywords: Statement of the Second Step of the Revolution, Foreign Policy Strategies, The rule of negation
 • Zahra Shahyari Heydarloo *, Gader Hafez Pages 41-49
  A wife's refusal to pay her husband's rights in the matter of enjoyment, which has juridical and legal effects. A comparative study of the laws of Egypt and Iran regarding divorce shows some differences in the conditions of divorce and its effects. This article examines this issue with descriptive-analytical method and library research. Iranian jurists have divided obedience into two categories, general and special, and they consider divorce as not complying with these two obediences. Although Egyptian jurists have not used the term subjugation and its divisions, but the examination of the examples mentioned for Neshuz shows that there is no difference between the examples of Neshuz and Iranian law. What has caused the difference is the conditions for the realization of Nashush and also the consequences of Nashush. The Islamic reasons for leaving the house without the husband's permission are less in Egyptian law than in Iranian law, so the possibility of the wife being considered unmarried in Egyptian law is higher, on the other hand, the consequences of unmarried in Iranian law are greater than in Egyptian law, and this makes it a deterrent to Neshouz is more in Iran than in Egypt.
  Keywords: comparative law, alimony, compliance, don't burn Egyptian family law
 • Seyed Mohammad Reza Mir Yousefi *, Seyed Hasan Hosseini Amini Pages 50-62

  In a general division, the topics of mysticism can be divided into two parts, monotheism and monotheism. Monotheistic discussions revolve around the authority of monotheism, i.e. the perfect human being. In theoretical mysticism, the perfect human being is placed next to the four nobles and is treated independently. The reason for the independence of the perfect human body can be seen in the inclusiveness and totality of his truth, which is interpreted as a comprehensive world. In the Seleucid system of Ibn Faraz and Yohan al-selibi, the perfect man and the discussion of anthropology have a central role. According to the views of both mystics, man is created free and by nature has a face similar to God. Also, a complete and comprehensive human being has both natural and right forms. A perfect human being is Allah's caliph and mediator of grace. These two mystics differ on the issue of the grace and sin of the first man and the issue of the perfect man as a pillar of the Trinity. In this research, we seek to understand the problem of anthropology and its comparative analysis in two Seleucid systems with the help of library sources.

  Keywords: Basics of Anthropology, comparative study, mystical system, Ibn Farez, Yohanna selibi
 • Hamid Emamifar *, Abbas Khademiyan Pages 63-77
  One of the turning points in the evolution and Islamization of human sciences is the type of attitude towards human truth. Basically, transformation in human sciences is not possible without changing the view of human beings. It seems that the core of the difference of views in the theories of humanities and their fundamental difference with the Islamic attitude lies in the anthropology of these theories. Any kind of interpretation of the nature, origin, purpose and ultimate cause of man is effective in describing, explaining, interpreting, predicting and controlling human actions, which is the subject of human sciences. In this article, we have expressed the impact of the evolutionary anthropological perspective on the theories of humanities in the five fields of sociology, political science, psychology, economics, and ethics, using the analytical-descriptive method, and we have shown this impact by citing examples. The reason for choosing these cases is the occurrence and appearance of evolution in them, otherwise the effect of evolution in humanities is not specific to these cases.
  Keywords: Humanities, evolution, human, transformation