فهرست مطالب

مجله تحقیقات علوم رفتاری
سال بیست و یکم شماره 3 (پیاپی 73، پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/10/24
 • تعداد عناوین: 16
|
 • مجید مدیحی، سید عبدالمجید بحرینیان*، قاسم آهی، احمد منصوری، علام رضا شریف زاده صفحات 423-436
  زمینه و هدف

  همه گیری کووید 19 اثر زیادی بر زندگی مردم به ویژه دانشجویان پزشکی داشته است. بااین حال، اطلاعات کمی در مورد اثر این بیماری همه گیر بر یادگیری، استرس و فرسودگی تحصیلی دانشجویان پزشکی وجود دارد؛ بنابراین، هدف پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی خودکارآمدی تحصیلی در رابطه بین ترس از سرایت کووید-19 و فرسودگی تحصیلی دانشجویان پزشکی انجام شد.

  مواد و روش ها

  جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (4000N=) در سال تحصیلی 401-1400 تشکیل دادند. نمونه پژوهش شامل 436 نفر از دانشجویان بود که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه ترس از سرایت کووید-19، مقیاس خودکارآمدی تحصیلی و سیاهه فرسودگی مسلش- زمینه یابی دانشجویان پاسخ دادند. داده های پژوهش با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری تحلیل شدند.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که اثر مستقیم ترس از سرایت کووید-19 بر خودکارآمدی تحصیلی معنادار است اما اثر آن بر فرسودگی تحصیلی غیرمعنی دار بود. اثر مستقیم خودکارآمدی تحصیلی بر فرسودگی تحصیلی معنی دار بود. همچنین اثر غیرمستقیم ترس از سرایت کووید-19 با میانجی گری خودکارآمدی تحصیلی بر فرسودگی تحصیلی معنی دار است.

  نتیجه گیری

  نتایج پژوهش پیشنهاد می کند که خودکارآمدی تحصیلی نقش مهمی در افزایش اثر ترس از سرایت بیماری های همه گیر مثل کووید-19 بر فرسودگی تحصیلی دانشجویان پزشکی دارد. یافته های این پژوهش می تواند به تدوین یا استفاده از آموزش های مبتنی بر خودکارآمدی طی دوره های همه گیری برای کاهش فرسودگی تحصیلی دانشجویان پزشکی کمک کند.

  کلیدواژگان: ترس از سرایت کووید-19، خودکارآمدی تحصیلی، فرسودگی تحصیلی
 • آرش قندهاری، ایلناز سجادیان*، علی مهداد صفحات 437-451
  زمینه و هدف

  تعداد زنان سرپرست خانوار در سال های اخیر رو به افزایش است که منجر به ایجاد فشارهای روانی شدیدی در این گروه زنان شده است، بر این اساس انجام مداخلات روانشناختی در این گروه از زنان در بهبود سلامت روان آن ها می تواند کمک کننده باشد.  بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر روان درمانی وجودی رولومی بر اضطراب مرگ، احساس تنهایی و معنای زندگی در زنان سرپرست خانوار انجام شد.

  مواد و روش ها

  پژوهش از نوع  نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل و مرحله پیگیری  دو ماهه بود. جامعه آماری آن شامل کلیه زنان سرپرست خانوار در سازمان بهزیستی شهر اصفهان بوده است. نمونه آماری شامل 30 نفر بود که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده و به تصادف در گروه های آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) گمارش شدند. گروه آزمایش  10 جلسه 90 دقیقه ای تحت روان درمانی وجودی رولومی قرار گرفتند و گروه کنترل در لیست انتظار باقی ماندند. هر دو گروه در مراحل پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری دوماهه توسط پرسشنامه های اضطراب مرگ تمپلر(1970)، احساس تنهایی راسل و همکاران(1980) و پرسشنامه ی معنای زندگی استگر(2010) مورد ارزیابی قرار گرفتند. به منظور بررسی و تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS23 و روش  تحلیل واریانس اندازه های مکرر استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که روان درمانی وجودی بر بهبود اضطراب مرگ، حضور معنا، جستجوی معنا و احساس تنهایی در زنان سرپرست خانواده در مرحله پس آزمون تاثیر معنی داری داشته و این تاثیر در مرحله پیگیری نیز باقی مانده است (001/0>p).

  نتیجه گیری

  نتایج پژوهش حکایت از تاثیر روان درمانی وجودی بر اضطراب مرگ، احساس تنهایی و معنای زندگی در زنان سرپرست خانواده دارد؛ بنابراین پیشنهاد می شود نهادهای مسیول شرایط مداخله ی روان درمانی وجودی رایگان برای زنان سرپرست خانواده را فراهم آورند تا شرایط این خانواده ها مناسب تر شود.

  کلیدواژگان: روان درمانی وجودی رولومی، اضطراب مرگ، احساس تنهایی، معنای زندگی، زنان سرپرست خانوار
 • جعفر ترشیزی، حسن توزنده جانی*، زهرا باقرزاده گلمکانی صفحات 452-462
  زمینه و هدف

  اختلال وسواس فکری- عملی یکی از اختلالات روانی است که تاثیر زیادی بر کیفیت زندگی و کاهش مقاومت فرد در برابر اختلال می گذارد. از این رو، پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان شناختی- رفتاری واحدپردازه ای بر عدم تحمل بلاتکلیفی و تحمل ابهام در بیماران زن با وسواس شست وشو انجام شد.

  مواد و روش ها

  پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و آزمون پیگیری بود. جامعه آماری، شامل کلیه زنان جوان مبتلا به وسواس شست و شو بود که طی سه ماهه نخست سال 1398 به مرکز مشاوره و روان شناختی کاوش شهر نیشابور مراجعه کرده بودند. از بین آن ها 60 نفر به صورت داوطلبانه انتخاب و پس از اجرای اولیه پیش آزمون پرسشنامه وسواس شست وشوی ییل براون، تعداد 30 نفر که دارای بیشترین تراز اختلال بودند، انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه (15 نفر آزمایش و 15 نفر کنترل) جایگزین شدند. سپس پروتکل درمان شناختی رفتاری CBT که با طرح ریزی محقق در قالب 8 جلسه 45 دقیقه در مدت 2 ماه هفته ای یک جلسه تدوین شده بود بر روی گروه آزمایشی اجرا شد در پایان پرسشنامه تحمل ناپذیری بلاتکلیفی (IUS) و مقیاس عدم تحمل ابهام از هر دو گروه آزمایش و کنترل گرفته شد  داده ها از طریق تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر مورد تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد درمان شناختی رفتاری واحدپردازه ای به طور معناداری موجب بهبود تحمل بلاتکلیفی و تحمل ابهام (05/0>p) در بیماران زن با اختلال وسواس شست وشو شده است.

  نتیجه گیری

  بنابراین می توان نتیجه گرفت درمان شناختی- رفتاری واحدپردازه ای می تواند به عنوان مداخله ای موثر در درمان افزایش میزان تحمل پذیری بلاتکلیفی و تحمل ابهام زنان مبتلا به اختلال وسواسی- اجباری شستشو پیشنهاد گردد.

  کلیدواژگان: درمان شناختی رفتاری واحدپردازه ای، تحمل بلاتکلیفی، تحمل ابهام، وسواس شست وشو
 • عبدالکریم قانعی، مسعود شهبازی*، امین کرایی صفحات 463-474
  مقدمه و هدف

  هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی درمان تلفیقی پذیرش و تعهد و شناختی-رفتاری (ACT-CBT) بر تغییر نگرش و عزت نفس بود.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون و گروه گواه و پیگیری بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه معتادان خودمعرف مراکز ترک اعتیاد دزفول بود. ابتدا یک مرکز ترک اعتیاد دزفول انتخاب شد. سپس نمونه ای به حجم 30 نفر با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. گروه آزمایش، طی 10 جلسه، تحت درمان تلفیقی پذیرش و تعهد و شناختی-رفتاری قرار گرفت. گروه گواه، در این مدت، هیچ گونه درمانی دریافت نکرد. برای جمع آوری داده ها، پرسشنامه نگرش نسبت به اعتیاد و مواد مخدر نظری (1378) و مقیاس عزت نفس روزنبرگ (1965)، در مراحل پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری، توسط شرکت کنندگان، تکمیل گردید. جهت تجزیه وتحلیل داده ها در این تحقیق، از تحلیل کوواریانس تک متغیره، در نرم افزار SPSS-20، استفاده شد. سطح معناداری تمام آزمون ها نیز کمتر از 05/0 در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  درمان تلفیقی پذیرش و تعهد و شناختی- رفتاری اثر معناداری بر تغییر نگرش و عزت نفس معتادان خود معرف در گروه آزمایش نسبت به گروه گواه داشت

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد که این درمان راهبردی موثر بر تغییر نگرش و عزت نفس معتادان خودمعرف می باشد و می توان از آن، به عنوان روش درمانی موثر بهره برد

  کلیدواژگان: درمان تلفیقی شناختی-رفتاری و پذیرش و تعهد، تغییر نگرش، عزت نفس
 • همایون هارون رشیدی، علی اکبر ارجمندنیا*، غلامعلی افروز، کیومرث بشلیده صفحات 475-484
  مقدمه و هدف

  کم وزنی هنگام تولد یکی از شاخص های مهم بهداشتی در ارزیابی مراقبت های دوران بارداری در سراسر جهان است. لذا با شناخت عوامل خطرزای مرتبط با کم وزنی می توان از بروز کم وزنی پیشگیری کرد. بنابراین، هدف این پژوهش بررسی اثربخشی مداخله مثبت نگر بر کاهش افسردگی، اضطراب و استرس مادران دارای نوزاد کم وزن است.

  مواد و روش ها

  طرح پژوهش از نوع شبه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل تمامی مادران دارای نوزاد کم وزن در شهر شهر دزفول بود که از میان آنان 30 نفر به صورت هدفمند انتخاب و در 2 گروه 15 نفری آزمایش و گواه قرار داده شدند. ابزار پژوهش مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس (لاوبوند و لاوبوند، 1995) بود. ابتدا پیش آزمون در دو گروه اجرا شد، سپس گروه آزمایش به مدت 8 جلسه تحت مداخله مثبت نگر قرار گرفت. این جلسات به صورت گروهی و هفتگی برگزار شد. در پایان، هر دو گروه مورد سنجش پس آزمون قرار گرفتند. از تحلیل واریانس یک طرفه برای تغییرات بین گروهی با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 25 و سطح معنی داری 05/0>P استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری نشان داد که مداخله مثبت نگر موجب کاهش افسردگی، اضطراب و استرس مادران دارای نوزاد کم وزن شده است (P<0.001).

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج بدست آمده می توان نتیجه گرفت که مداخله مثبت نگر یک درمان موثر برای کاهش افسردگی، اضطراب و استرس مادران دارای نوزاد کم وزن و به طور کلی بهبود سلامت روان افراد باشد.

  کلیدواژگان: افسردگی، اضطراب، استرس، کم وزنی، مداخله مثبت نگر
 • زینب سلاخ پور، منصور سودانی*، رضوان همائی، مسعود شهبازی صفحات 485-500
  مقدمه و هدف

  هدف از پژوهش حاضر، مقایسه اثربخشی آموزش تنظیم هیجان و درمان شفقت محور بر نشانگان روانشناختی و رفتار خطرپذیر در کودکان کار می باشد.

  مواد و روش ها

  روش پژوهش، نیمه آزمایشی بوده و از طرح پیش- آزمون- پس- آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه ی آماری این پژوهش را کلیه کودکان کار شهر اهواز در سال 1400 تشکیل داد که برای گردآوری اطلاعات از این جامعه، 45 نفر از این کودکان (در فاصله سنی 12 الی 17) با استفاده از مصاحبه تشخیصی و شفاهی غربال گری و به صورت هدفمند انتخاب شدند و بعد از همسان سازی بر اساس ویژگی‏های جمعیت شناختی به روش زوج و فرد و به صورت گمارش تصادفی در 3 گروه 15 نفره، (گروه آزمایش با آموزش تنطیم هیجان (15 نفر)، گروه آزمایش با درمان شفقت محور (15 نفر) و گروه کنترل (15 نفر) گمارده شدند. در ابتدا همه شرکت کنندگان مقیاس افسردگی-اضطراب- تنیدگی (لاویبوند و لاویبوند، 1995) و مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی (زاده محمدی و همکاران، 1390) را تکمیل نمودند سپس آزمودنی های گروه های آزمایش تحت آموزش تنظیم هیجان و درمان شفقت محور قرار گرفتند، درحالی آزمودنی های گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکردند. پس از اجرای مداخله ها بار دیگر همه آزمودنی ها پرسشنامه های پژوهش را تکمیل کردند. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش تحلیل کوواریانس چندمتغیر  و تک متغیری استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که آموزش تنظیم هیجان و درمان شفقت محور بر نشانگان روان شناختی و رفتار خطرپذیر موثر می باشد (05/0≥p) و در نتیجه این مداخله ها می تواند باعث کاهش نشانگان روان شناختی و رفتار خطرپذیر در کودکان کار گردند. به علاوه نتایج آزمون های تعقیبی نشان داد که آموزش تنظیم هیجان در مقایسه با درمان شفقت محور بر کاهش رفتار خطرپذیر در کودکان کار اثرگذاری بیشتری داشته است (05/0≥p).

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد که هردو به یک اندازه بر متغیرهای پژوهش اثرگذار هستند؛ هرچند که در مرحله پیگیری آموزش تنظیم هیجان اثر ماندگارتری داشته است.

  کلیدواژگان: آموزش تنظیم هیجان، درمان شفقت محور، نشانگان روانشناختی، رفتار خطرپذیر، کودکان کار
 • مژگان فیروزی، علیرضا پیرخائفی*، داود تقوایی، ذبیح پیرانی صفحات 501-512
  مقدمه و هدف

  یکی از مهمترین دغدغه های آموزش و پرورش امروز، افزایش کیفیت یادگیری در دانش آموزان و حل و فصل مشکلات یادگیری در آنان است. از جمله عواملی که می تواند در این زمینه تاثیرگذار باشد، اهمال کاری است. بر این اساس هدف از  پژوهش حاضر «مقایسه اثربخشی آموزش خلاقیت و آموزش راهبرد های یادگیری بر خوشبینی و عملکرد اجتماعی انطباقی دانش آموزان دختر اهمال کار»، بود.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری بود. جامعه آماری  شامل کلیه دانش آموزان دختر متوسطه دوم شهر اراک در سال تحصیلی 98 به تعداد 13700 نفر بود. از این تعداد  60 نفر از دانش آموزانی که نمره اهمال کاری تحصیلی آنان پایین بود با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و با گمارش تصادفی در سه گروه دو گروه آزمایش و یک گروه گوا گمارده شد(هر گروه 20 نفر). گروه آزمایش  اول مداخله ی آموزشی تحقیق شامل برنامه آموزش خلاقیت براساس الگوی پیرخایفی (1398) و گروه آزمایش دوم آموزش راهبردهای یادگیری براساس الگوی کرمی و امیرتیموری (1392)، دریافت نمودند. در این پژوهش پرسشنامه های  اهمالکاری، خوش بینی و عملکرد انطباقی استفاده شد. نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد که در حوزه آموزش خلاقیت و آموزش راهبردهای یادگیری بین دوگروه آزمایش وگواه در میزان سرزندگی و خودکارآمدی تحصیلی تفاوت معنادار وجود دارد و همچنین بین هم سنجی تاثیر  آموزش ها تفاوت معنی داری به نفع آموزش خلاقیت وجود دارد (001/0≥p).

  نتیجه گیری

  نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن  بود که آموزش خلاقیت و راهبردهای یادگیری باعث ارتقای خوش بینی و عملکرد انطباقی در دانش آموزان دختر اهمال کار می گردد.

  کلیدواژگان: آموزش خلاقیت، راهبردهای یادگیری، خوش بینی، عملکرد انطباقی، اهمال کار
 • امیر نجار، علیرضا پیرخائفی*، داود معنوی پور، وحید نجاتی صفحات 513-526
  مقدمه و هدف

  پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی توان بخشی عصب روان شناختی کارکردهای اجرایی بر حافظه دانش آموزان انجام شد.

  مواد و روش ها

  این پژوهش به شیوه نیمه آزمایشی با استفاده از آزمون هوش حافظه کاری وکسلر نوع رایانه ای تهیه و تدوین از خرده مقیاس فراخنای ارقام مقیاس هوش وکسلر است که برای اندازه گیری حافظه کاری از آن استفاده شد. نمونه آماری شامل 20 دانش آموز مقطع متوسطه بود که به صورت تصادفی از دانش آموزان پسر پایه متوسطه شهرستان ورامین در سال تحصیلی 1399-1400 در دبیرستان های دولتی دوره متوسطه در رشته های ریاضی، تجربی و انسانی انتخاب گردیدند. زمودنی ها در دو گروه کنترل (10 نفر) و آزمایش (10 نفر) به صورت تصادفی جایگزین شدند.

  یافته ها

  توان بخشی عصب روان شناختی کارکردهای اجرایی بر ارتقای حافظه شنیداری/تکرار روبه جلو، حافظه شنیداری/ تکرار معکوس، حافظه دیداری/ تکرار روبه جلو، حافظه دیداری / تکرار معکوس، حافظه شنیداری، حافظه دیداری و فراخنای حافظه شنیداری دانش آموزان موثر است؛ اما بر ارتقای فراخنای حافظه دیداری دانش آموزان موثر نیست. همچنین افزایش آماری معنی داری در افزایش آماری معنی داری در میانگین نمره همه ابعاد حافظه کاری از زمان قبل از مداخله تا دوره پیگیری وجود داشت (001/0≥p) و تنها در بعد دیداری / تکرار معکوس میانگین قبل از مداخله معنی داری بین دو میانگین وجود نداشت (001/0≤p).

  نتیجه گیری

  به طورکلی نتایج نشان از اثربخشی توان بخشی عصب روان شناختی کارکردهای اجرایی بر حافظه دانش آموزان دارد

  کلیدواژگان: توانبخشی، عصب روانشناختی، کارکردهای اجرایی، حافظه
 • هاشم بیت غانمی، امین کرایی*، منصور سودانی صفحات 527-539
  زمینه و هدف

  رضایت زناشویی با برخی متغیرهای روان شناختی ازجمله رفتارهای دلبستگی مرتبط است؛ بنابراین، هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر رفتارهای دلبستگی بر رضایت زناشویی زنان با نقش میانجی نظارت آنلاین بود.

  مواد و روش ها

  طرح پژوهش حاضر، طرح همبستگی از نوع الگویابی معادلات ساختاری است که یک روش همبستگی چند متغیری بود. جامعه آماری در این پژوهش کلیه ی زنان متاهل استان خوزستان بودند که همسران آن ها از شبکه های اجتماعی استفاده می کردند. با استفاده از روش نمونه گیری روش گلوله برفی بدون تبعیض 350 نفر از زنان متاهل باسواد الکترونیکی و مسلط به استفاده از شبکه های اجتماعی، انتخاب شدند. آزمودنی ها به مقیاس نسخه اصلاح شده مقیاس رفتارهای دلبستگی ساندبرگ و همکاران 2012، مقیاس نظارت آنلاین نسخه اصلاح شده الیسون 2007 و مقیاس رضایت زناشویی پاسخ دادند. از نرم افزار آماری SPSS نسخه 27 و الگویابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Amos نسخه 24 برای ارزیابی مدل پیشنهادی استفاده گردید.

  یافته ها

  نتایج یافته ها نشان داد که اثر مستقیم رفتارهای دلبستگی بر نظارت آنلاین و اثر مستقیم نظارت آنلاین بر رضایت زناشویی معنی دار است 05/0>p. همچنین اثر مستقیم رفتارهای دلبستگی بر رضایت زناشویی معنی دار است 05/0>p. اثر غیرمستقیم رفتارهای دلبستگی بر رضایت زناشویی به واسطه ی نظارت آنلاین نیز معنی دار است 05/0>p. با توجه به معنادار بودن اثر رفتارهای دلبستگی بر رضایت زناشویی در مدل، باید گفت نظارت آنلاین نقش میانجی گری جزیی در رابطه بین رفتارهای دلبستگی با رضایت زناشویی ایفا می کند.

  نتیجه گیری

  با توجه به یافته های به دست آمده از پژوهش حاضر، می توان گفت که رفتارهای دلبستگی از طریق نظارت آنلاین بر رضایت زناشویی زنان متاهل اثرگذار است.

  کلیدواژگان: رفتارهای دلبستگی، نظارت زناشویی، شبکه های مجازی، رضایت زناشویی
 • سهیلا سلیمانی، مصطفی خانزاده*، مجتبی انصاری شهیدی صفحات 540-549
  زمینه و هدف

  اختلال وسواس فکری و عملی اختلالی است مزمن و ناتوان ساز که با پیدایش افکار و رفتارهای تکرارشونده و مقاوم همراه با اضطراب شناخته می شود. این اختلال آثار گسترده ای در جنبه های گوناگون زندگی فرد به ویژه زمینه های شغلی، تحصیلی، اجتماعی و همچنین روابط خانوادگی بر جای می گذارد. از آنجایی که اختلال وسواس بیش از سایر اختلالات خانواده فرد را درگیر می کند، بنابراین با توجه به اهمیت و نقش خانواده در روند اختلال وسواس بر افراد خانواده، هدف از این پژوهش مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان مبتنی بر ذهنی سازی بر شیوه های حل تعارض در همسران افراد دارای وسواس فکری و عملی است.

  مواد و روش ها

  روش پژوهش نیمه آزمایشی، دارای فرایند دو مرحله ای پیش آزمون و پس آزمون که بر روی سه گروه آزمایشی (گروه آموزش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، گروه آموزش درمان مبتنی بر ذهنی سازی و گروه گواه) انجام گرفت. در این فرایند متغیرهای مستقل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان مبتنی بر ذهنی سازی و همچنین متغیر وابسته آن، شیوه های حل تعارض می باشد. نمونه های پژوهشی شامل 45 نفر از همسران افراد دارای اختلال وسواس بودند که در سه گروه 15 نفره آزمایشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، درمان مبتنی بر ذهنی سازی و گروه گواه جای گرفتند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد نمرات شیوه های حل تعارض در پس آزمون گروه پذیرش و تعهد و گروه ذهنی سازی دارای تفاوت معنادار است و این تفاوت به نفع گروه پذیرش و تعهد است. یعنی شیوه های حل تعارض در پس آزمون گروه پذیرش و تعهد از گروه ذهنی سازی به گونه معناداری کمتر بوده است (05/0>P).

  نتیجه گیری

  بنابراین می توان نتیجه گرفت که در این دو رویکرد درمانی، اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر شیوه های حل تعارض در همسران افراد دارای اختلال وسواس نسبت به درمان مبتنی بر ذهنی سازی بیشتر می باشد

  کلیدواژگان: وسواس، شیوه های حل تعارض، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، درمان مبتنی بر ذهنی سازی
 • غلامرضا طالبی، حسن رضایی جمالویی*، رضا باقریان سرارودی، حمیدرضا عریضی صفحات 550-562
  زمینه و هدف

  سرطان پستان شایع ترین بدخیمی در زنان می باشد و علیرغم پیشرفت های پزشکی و توسعه درمان ها، این بیماری همچنان تاثیرات روانشناختی و جسمانی بر ابعاد زندگی بسیاری از افراد مبتلا همچون نگرش به مرگ و تحمل پریشانی ایجاد کند که باید مورد توجه قرار گیرد. بنابراین در این پژوهش هدف اثربخشی طرحواره درمانی هیجانی بر نگرش به مرگ و تحمل پریشانی بیماران مبتلا به سرطان پستان بود.

  مواد و روش ها

  روش تحقیق از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری با گروه گواه می باشد. جامعه آماری شامل کلیه بیماران دارای تشخیص سرطان پستان، در مراکز درمانی سرطان دولتی واقع در اصفهان بود. نمونه شامل 36 نفر از بیماران با سرطان پستان بیمارستان سیدالشهداء (ع) اصفهان و مرکز پیشگیری و کنترل سرطان آلاء که از طریق نمونه گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش (18 نفر)و گواه (18 نفر) تقسیم شدند. گروه آزمایش تحت درمان طرحواره هیجانی قرار گرفت. داده ها در این پژوهش، توسط پرسشنامه نیمرخ نگرش به مرگ نسخه تجدید نظر شده (وونگ، رکر و گسر، 1994) و  مقیاس تحمل پریشانی (سیمونز و گاهر،2005)، در سه مرحله  پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری گردآوری شد و با استفاده از آزمون های متناسب آماری و نرم افزار SPSS-26 انجام شد.

  یافته ها

  نتایج حاصل از تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر نشان داد که طرحواره درمانی هیجانی، نگرش به مرگ و تحمل پریشانی گروه آزمایش را در سطح معناداری بهبود بخشید (05/0>P).

  نتیجه گیری

  نتایج پژوهش حاضر نشان داد که اثربخشی طرحواره درمانی هیجانی می تواند تاثیر بسزایی بر ویژگی های روانشناختی بیماران با سرطان پستان از جمله نگرش به مرگ و تحمل پریشانی می گذارد که پیشنهاد می شود از این نوع درمان برای یاری به بیماران با سرطان پستان استفاده شود.

  کلیدواژگان: طرحواره درمانی هیجانی، نگرش به مرگ، تحمل پریشانی، بیماران با سرطان پستان
 • آرزو طاهری، ابوالقاسم پیاده کوهسار*، حسن عبدی صفحات 563-574
  مقدمه و هدف

  هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی بازی درمانی بر مشکلات رفتاری، احساس تنهایی و افسردگی کودکان ناشنوا بود.

  مواد و روش ها

  روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و گروه های کنترل و آزمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق را کودکان ناشنوا شهرستان شاهرود تشکیل دادند. روش نمونه گیری هدفمند بوده که براساس معیارهای ورود به تحقیق 30 نفر از کودکان مدارس استثنایی شهرستان شاهرود انتخاب شدند که به صورت تصادفی ساده به 2 گروه تقسیم شدند. پرسشنامه های تحقیق شامل احساس تنهایی آشر کودک و نوجوان، پرسشنامه مشکلات رفتاری کودکان و نوجوانان کوای و پترسون (RBPC) - فرم تجدیدنظر شده و افسردگی کودکان ماریا کواس (CDI) بود. جهت تجزیه وتحلیل داده های تحقیق از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد. تمام عملیات آماری پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 25 با سطح معنی داری 05/0>P در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  نتایج پژوهش نشان داد که پس از کنترل اثر پیش آزمون، تفاوت نمره های پیش آزمون- پس آزمون دو گروه برای متغیر مشکلات رفتاری و افسردگی معنادار است و میانگین نمره های گروه آزمایش در متغیر مشکلات رفتاری و افسردگی نیز به طور معناداری کمتر از گروه کنترل است (001/0>p). هم چنین تفاوت میانگین نمره های پس آزمون احساس تنهایی در دو گروه آزمایش و کنترل معنادار است (031/0=P).

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج تحقیق می توان گفت که بازی درمانی رویکرد و مداخله مناسب در کاهش مشکلات رفتاری، افسردگی و احساس تنهایی کودکان ناشنوا می باشد.

  کلیدواژگان: بازی درمانی، مشکلات رفتاری، احساس تنهایی، افسردگی، کودکان ناشنوا
 • علیرضا سوادکوهی*، آسیه آقایی حسین آبادی، مریم داستانی، قدرت الله مومنی، محمد ترکان صفحات 575-585
  زمینه و هدف

  شیوع کرونا ویروس با سرعتی زیاد بسیاری از نگرش ها، رفتارها، عادت واره ها و ارزش های بشر را دستخوش تغییرات جدی کرد به گونه ای که این تغییرات منجر به دگرگونی در شیوه زندگی مردم شد. هدف پژوهش بررسی اثربخشی یک مداخله آموزشی بر اصلاح عادت واره ها در مواجهه با ویروس کرونا بوده است.

  مواد و روش ها

  تحقیق از نوع شبه آزمایشی (پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل) بود. جامعه آماری تحقیق رابطین هیات های مذهبی شهر اصفهان بودند که به روش تصادفی حجم نمونه با فرمول کوکران 40 نفر برآورد شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید که روایی محتوایی آن با نظر کارشناسان و متخصصان و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ بررسی و تایید گردید. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل کواریانس تک متغیره (آنکوا) و چندمتغیره (مانکوا) استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد بسته آموزشی مبتنی بر آموزه های علمی و اسلامی (محقق ساخته)، بر اصلاح عادت واره های اجتماعی تاثیرگذار بود. همچنین مجذور اتا نشان می دهد 42 درصد از تغییرات در نمرات مولفه جامعه شناختی، 3/42 درصد از تغییرات در نمرات مولفه مذهبی (اسلامی) و 2/24 درصد از تغییرات در نمرات مولفه پزشکی در گروه آزمایش در اثر مداخله بسته آموزشی حاصل شده است.

  نتیجه گیری

  یافته های پژوهش بیانگر آن است که بسته آموزشی مبتنی بر آموزه های علمی و اسلامی بر مولفه های جامعه شناختی، مذهبی (اسلامی) و پزشکی در پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا تاثیر دارد

  کلیدواژگان: ویروس کرونا، سبک زندگی، عادتواره، رفتار برنامه ریزی شده، رابطین هیات های مذهبی
 • افسانه نفریه طالخونچه، هادی فرهادی*، غلامرضا منشئی صفحات 586-597
  زمینه و هدف

  اعتیاد به اینترنت یک اعتیاد رفتاری است که در آن فرد به استفاده از اینترنت یا سایر وسایل آنلاین به عنوان روشی ناسازگار برای مقابله با استرس های زندگی وابسته می شود که عواقب زیادی را برای فرد به همراه دارد. بنابراین هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی کیفیت زندگی درمانی بر هیجان خواهی، رفتارهای پرخطر و روابط با همسالان در نوجوانان با اعتیاد به اینترنت بود.

  مواد و روش ها

  روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری با گروه گواه بود. 30 نوجوان با اعتیاد به اینترنت شهر اصفهان به روش هدفمند با توجه به ملاک های ورودی از بین نوجوانانی که دارای اعتیاد به اینترنت بودند؛ انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و گواه تقسیم شدند. گروه آزمایش مداخله کیفیت زندگی درمانی دریافت نمودند. و گروه گواه هیچ درمانی را دریافت نکردند. پرسشنامه ها شامل اعتیاد به اینترنت کیمبرلی یانگ (1998)، هیجان خواهی زاکرمن (1978)، رفتارهای پرخطر زاده محمدی (1389) و روابط با همسالان رزاقی و همکاران (1396) بود. داده ها از  طریق تحلیلی واریانس با اندازه گیری مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  یافته ها نشان دادند که مداخله کیفیت زندگی درمانی بر هیجانی خواهی، رفتارهای پرخطر و روابط با همسالان گروه آزمایش در مرحله پس آزمون و پیگیری تاثیر معناداری داشته است (001/0>P).

  نتیجه گیری

  می توان گفت مداخله کیفیت زندگی درمانی با بهره گیری از  اصول و تکنیک های تغییر شرایط با تغییر کیفیت زندگی می تواند به عنوان یک مداخله موثر جهت بهبود هیجانی خواهی، رفتارهای پرخطر و روابط با همسالان مورد استفاده گیرد.

  کلیدواژگان: مداخله کیفیت زندگی درمانی، هیجان خواهی، رفتارهای پرخطر، روابط با همسالان، اعتیاد به اینترنت
 • سمیرا زردکوهی*، سودابه بساک نژاد، مهین غیبی زاده صفحات 601-608
  زمینه و هدف

  توکو فوبیا ترس بیمار گونه از زایمان است که می تواند منجر به بروز اضطراب و نگرانی در زنان باردار گردد. هدف پژوهش حاضر، بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس شدت توکوفوبیا در میان زنان باردار بود.

  مواد و روش ها

  این مطالعه توصیفی بوده و نمونه پژوهش شامل 205 نفر از زنان باردار بوده که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.  در این مطالعه داده ها با استفاده از مقیاس شدت توکوفوبیا ووتن و همکاران (2020) و  پرسش نامه سنجش شدت نگرانی گلادستون و همکاران (2005) جمع آوری شدند. برای اندازه گیری پایایی مقیاس، از روش آلفای کرونباخ و تنصیف و برای انداره گیری روایی از تحلیل عامل تاییدی و روایی همزمان  از طریق همبستگی با مقیاس سنجش شدت نگرانی استفاده شد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 22 و AMOS نسخه 24 استفاده و سطح معنی داری آزمون 01/0 در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  نتایج تحلیل عامل تاییدی، نشان داد که مدل دو عاملی مقیاس شدت توکوفوبیا در جامعه زنان باردار قابلیت برازش دارد. پایایی به روش آلفای کرونباخ و تنصیف به ترتیب برابر 87/0 و 84/0 به دست آمد که حاکی از پایایی و روایی مطلوب بود.

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد با توجه به صحت پایایی و روایی قابل قبول مقیاس شدت توکوفوبیا در زنان باردار می توان از آن به عنوان یک ابزار تشخیصی برای شناسایی ترس شدید از زایمان و شروع آموزش مدیریت این ترس در مادران باردار استفاده کرد.
  واژه های کلیدی: توکوفوبیا، روان سنجی، زنان باردار

  کلیدواژگان: اضطراب و نگرانی، روان سنجی، زنان باردار
 • مجید محمود علیلو*، رامین رحیمی، مصطفی زارعان، عباس بخشی پور رودسری صفحات 609-623
  زمینه و هدف

  هدف مطالعه حاضر بررسی کارکردهای نوروپسیکولوژیک (عصب روان شناختی) بیماران مبتلا به اختلال وسواسی جبری نوع احتکار کننده و دارای کندی وسواسی بود.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر بر اساس ماهیت و هدف از نوع تحقیقات بنیادی-کاربردی و از لحاظ روش پژوهش ، علی - مقایسه ای  بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه بیماران مبتلا به اختلال وسواسی جبری نوع جبری نوع احتکار کننده و دارای کندی وسواسی شهر ارومیه در بازه زمانی فروردین تا دی ماه 1401 بود. نمونه آماری پ‍‍ژوهش شامل 30  نفر از بیماران مبتلا به اختلال وسواسی جبری نوع احتکار کننده و دارای کندی وسواسی (15 نفر برای هر گروه از بیماران) مراجعه کننده به مراکز درمان روان پزشکی و روان شناختی شهرستان ارومیه و 15 نفر از افراد سالم بدون تشخیص اختلال وسواسی جبری در بازه زمانی فروردین تا دی ماه 1401 بود که به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شد. آزمودنی ها با استفاده از پرسش نامه بازنگری شده وسواسی اجباری، پرسشنامه وسواسی-جبری مادزلی، آزمون ویسکانسین، آزمون برو/نرو، آزمون خطرپذیری بادکنکی بارت و آزمون برج لندن مورد ارزیابی قرار گرفتند.

  یافته ها

  نتایج تحلیل واریانس چند متغیری نشان داد که افراد مبتلا به اختلال وسواسی جبری نوع احتکار کننده و دارای کندی وسواسی تفاوت معناداری در ارزیابی های عصب شناختی از نظر مهار پاسخ،  انعطاف پذیری شناختی، برنامه ریزی و حل مسیله با گروه سالم دارند.

  نتیجه گیری

  این نتایج نشان دهنده ی نقص در  مهار پاسخ،  انعطاف پذیری شناختی و حل مسیله در این بیماران میباشد.درحالی که الگوی اختلالات عصب شناختی در این دو اختلال متفاوت هست.

  کلیدواژگان: کارکردهای عصب روان شناختی، اختلال وسواسی-جبری، وسواس احتکار، کندی وسواسی، جمعیت سالم
|
 • Majid Madihi, Seyed Abdulmajid Bahrainian*, Qasem Ahi, Ahmad Mansouri, Gholamreza Sharifzadeh Pages 423-436
  Aim and Background

  The Covid-19 epidemic has had many effects on the people's lives, especially medical students. However, little is known about the effects of this pandemic on medical students' learning, stress, and academic burnout. Therefore, the aim of present study was investigating the mediating role of self-efficacy in the relationship between the fear of Covid-19 contagion and the academic burnout of medical students.

  Methods and Materials: 

  The research population of this study was consisted of all students of Birjand University of Medical Sciences (N=4000) in the academic year of 2021-2022. The research sample was consisted of 436 students who were selected by available sampling method and completed the fear of contagion questionnaire, academic self-efficacy scale and Maslach burnout inventory–student survey. Data were analyzed using the structural equation modeling.

  Findings

  The findings showed that direct effect of fear of Covid-19 contagion on academic burnout was significant, but its effect on academic burnout was not significant. The direct effect of academic self-efficacy on academic burnout was significant. Also, indirect effect of fear of Covid-19 contagion with the mediation of academic self-efficacy on is significant.

  Conclusions

  The results suggest that academic self-efficacy can play an important role in increasing the effects fear of contagion epidemic diseases such as Covid-19 on academic burnout. The findings of this research can help to design or use of trainings based on self-efficacy during epidemic periods to reduce academic burnout of medical students.

  Keywords: Academic Burnout, Academic Self-Efficacy, Fear of Covid19 Contagion
 • Arash Ghandehari, Ilnaz Sajadian*, Ali Mehdad Pages 437-451
  Aim and Background

  The number of female heads of households has been increasing in recent years, which has led to severe psychological pressure in this group of women. Performing psychological interventions for this cohort can be helpful in improving their mental health. The present study was conducted with the aim of investigating the effect of Rollo May's existential psychotherapy on death anxiety, loneliness and the meaning of life for female heads of households.

  Methods and Materials: 

  The research was semi-experimental with a pre-test-post-test design, a control group and a two-month follow-up phase. The statistical population included all female heads of households in Esfahan welfare organization. The statistical sample consisted of 30 women who were selected by Targeted sampling method and randomly assigned to experimental (15 people) and control (15 people) groups. The experimental group underwent Rollo May's existential psychotherapy for ten 90-minute sessions and the control group remained on the waiting list. Both groups were evaluated in the pre-test, post-test and the two-month follow-up phase by Templer Death Anxiety Scale (1970), Russell et al.'s Loneliness Scale (1980) and Steger's Meaning in Life Questionnaire (2010). In order to check and analyze the data, SPSS23 statistical software and repeated measures analysis of variance method were used.

  Findings

  The results showed that existential psychotherapy had a significant effect on the improvement of death anxiety, the presence of meaning, search for meaning, and feeling of loneliness in female heads of the family in the post-test stage, and this effect remained in the follow-up phase as well (p<0.001).

  Conclusions

  The results of the research indicate the significant effectiveness of the Existential psychotherapy in death anxiety, loneliness and the meaning of life for female heads of households; Therefore, the responsible institutions should provide the conditions of free existential psychotherapy interventions for female heads of families so that the conditions of these families will be more suitable.

  Keywords: Rollo May's Existential Psychotherapy, Death Anxiety, Loneliness, Meaning in Life, Female Heads of Households
 • Jafar Torshizi, Hasan Toozandejani*, Zahra Bagherzade Golmakani Pages 452-462
  Aim and Background

  Obsessive-compulsive disorder is one of the mental disorders that has a great impact on the quality of life and reducing a person's resistance to the disorder. Therefore, the present study was conducted with the aim of determining the effectiveness of single-process cognitive-behavioral therapy on intolerance of uncertainty and tolerance of ambiguity in female patients with compulsive washing.

  Methods and Materials: 

  The research was a semi-experimental type with a pre-test, post-test and follow-up test design. The statistical population included all young women suffering from washing obsessions who had referred to the counseling and psychological research center in Neyshabur during the first quarter of 2018. Among them, 60 people were voluntarily selected and after the initial pre-test of the Yale Brown Washing Obsession Questionnaire, 30 people who had the highest level of disorder were selected and randomly divided into two groups (15 experimental and 15 control people) were replaced. Then the CBT cognitive behavioral therapy protocol, which was developed by the researcher in the form of 8 sessions of 45 minutes in a period of 2 months, one session per week, was implemented on the experimental group. Two experimental and control groups were taken. The data were analyzed through variance analysis with repeated measurements.

  Findings

  The results showed that the modular cognitive behavioral intervention increases the intolerance of uncertainty and tolerance of ambiguity (p<0. 05).

  Conclusions

  Therefore, it can be concluded that the modular cognitive-behavioral therapy can be suggested as an effective intervention in the treatment of increasing uncertainty tolerance and ambiguity tolerance of the symptoms of obsessive-compulsive disorder.

  Keywords: modular cognitive behavioral therapy, intolerance of uncertainty, tolerance of ambiguity, compulsive washing
 • Abdol Karim Ghaneay, Massoud Shahbazi*, Amin Koraei Pages 463-474
  Aim and Background

  The purpose of the present study was to determine the effectiveness of acceptance and commitment and cognitive-behavioral therapy (ACT-CBT) on changing attitudes and self-esteem.

  Materials and Methods

  The current research was a semi-experimental type with a pre-test and post-test design and a control and follow-up group. The statistical population of this research included all self-identified addicts of Dezful addiction treatment centers. First, a Dezful addiction treatment center was selected. Then, a sample of 30 people was selected using the available sampling method and they were randomly replaced in two experimental and control groups. The experimental group was subjected to combined acceptance and commitment and cognitive-behavioral therapy during 10 sessions. The control group did not receive any treatment during this period. To collect data, the attitude towards addiction and theoretical drugs questionnaire (1378) and the Rosenberg self-esteem scale (1965) were completed by the participants in the pre-test, post-test and follow-up stages. To analyze the data in this research, univariate covariance analysis was used in SPSS-20 software. The significance level of all tests was considered less than 0.05.

  Findings

  Combined acceptance and commitment and cognitive-behavioral therapy had a significant effect on changing the attitude and self-esteem of self-reported addicts in the experimental group compared to the control group. The results showed that this treatment is an effective strategy for changing the attitude and self-esteem of self-identified addicts and it can be used as an effective treatment method.

  Conclusion

  The results of the present study indicated that teaching creativity and learning strategies promotes optimism and adaptive performance in procrastinating female students.

  Keywords: Integrative Cognitive Behavioral Therapy, Acceptance, Commitment, Attitude Change, Self-Esteem
 • Homayoon Haroon Rashidi, Ali Akbar Arjmandniya*, Golam Ali Afrooz, Kioumars Beshlideh Pages 475-484
  Aim and Background

  The prevalence of low birth weight is one of the important sanitary indices in evaluating the prenatal care all over the world. So, recognition of risky factor related to low birth weight can help prevent the occurrence of being low birth weight. Therefore, the aim of this study was to investigate the effect of positive intervention on reducing depression, anxiety and stress in mothers with Infant’s low birth weight.

  Materials and Methods

  This semi-experimental study was conducted as pre-test and post-test with control group. Statistical population included all mothers with Infant’s low birth weight in the city of Dezful. From among these mothers, 30 mothers were randomly selected and put into the experimental and control groups of 15 persons each. The DASS-22 Scale was the instrument of this study. First, the pretest was conducted on the two groups. Then, the experimental group was exposed to an eight-session training of group schema therapy these sessions were weekly held in group. At the end, the post-test was applied on both groups. One-way analysis of variance was used for intergroup changes using SPSS version 25 software and a significance level of P<0.05.

  Findings

  The results of univariate covariance analysis showed that the positive intervention reduced depression, anxiety and stress of mothers with low-birth-weight babies (P<0.001).

  Conclusion

  According to the obtained results, it can be concluded that positive intervention is an effective treatment for reducing depression, anxiety and stress of mothers with low-birth-weight babies and generally improving people's mental health

  Keywords: Low birth weight, Depression, Anxiety, Stress, Positive intervention
 • Zeinab Salakhpour, Mansour Sodani*, Rezvan Homaei, Masoud Shahbazei Pages 485-500
  Aim and Background

  The purpose of this research is to compare the effectiveness of emotion regulation training and compassion-based therapy on psychological symptoms and risky behavior in working children.

  Materials and Methods

  The research method was semi-experimental with a pre-test, post-test design and control group. The statistical population of this research consisted of all the working children of Ahvaz city in 1400, and to collect data, 45 of the children were selected using a screening interview. They were selected in a purposeful way and after matching based on demographic characteristics in pairs and individuals and randomly assigned to 3 groups of 15 people, (experimental group with emotion regulation training (15 people), experimental group with compassion-based therapy) (15 people) and a control group (15 people) were assigned. At first, all participants completed the depression-anxiety-tension scale (Lavibond and Lavibond, 1995) and the risk-taking scale of Iranian adolescents (Zademohammadi et al., 2019), then the subjects The experimental groups were trained in emotion regulation and compassion-based therapy, while the subjects in the control group did not receive any intervention. After the interventions, all subjects completed the research questionnaires. To analyze the data, multivariate analysis of covariance and univariate analysis were used.

  Findings

  The results showed that emotion regulation training and compassion-based therapy are effective on psychological symptoms and risky behavior (p≥0.05) and as a result of these interventions can reduce psychological symptoms and behavior. Risky work in children. In addition, the results of follow-up tests showed that emotion regulation training had a greater effect on reducing risky behavior in working children compared to compassion-based treatment (p≥0.05).

  Conclusion

  It seems that both have the same effect on research variables; Although it has had a more lasting effect in the follow-up phase of emotion regulation training

  Keywords: Emotion Regulation Training, Compassion-Based Therapy, Psychological Symptoms, Risky Behavior, Children Labor
 • Mozhgan Firouzi, Alireza Pirkhaefi*, Davod Taghvaei, Zabih Pirani Pages 501-512
  Aim and Background

  One of the most important concerns of education today is to increase the quality of learning in students and solve their learning problems. Among the factors that can be effective in this field is procrastination. Based on this, the aim of the current research was to compare the effectiveness of creativity training and learning strategies training on optimism and adaptive social performance of procrastinating female students.

  Materials and Methods

  The present study was a semi-experimental study with a pre-test-post-test design with a control group and a follow-up period. The statistical population included all second high school female students of Arak city in the academic year of 1998, numbering 13,700 people. Out of this number, 60 students whose academic procrastination score was low were selected by purposeful sampling and randomly assigned to three groups, two experimental groups and one experimental group (20 people in each group). The first experiment group received the research educational intervention including the creativity training program based on the Pirkhafi model (2013) and the second experiment group received learning strategies training based on the Kerami and Amirtimori model (2013). In this research, procrastination, optimism and adaptive performance questionnaires were used. Also, multivariate covariance analysis was used to analyze the data..

  Findings

  The results of the analysis showed that in the field of creativity training and learning strategies training, there is a significant difference between the experimental and control groups in the level of academic vitality and self-efficacy, and there is also a significant difference in the comparison of the effectiveness of the training in favor of creativity training (p≤0.001).

  Conclusion

  The results of the present study indicated that teaching creativity and learning strategies promotes optimism and adaptive performance in procrastinating female students

  Keywords: creativity training, learning strategies, optimism, adaptive performance, procrastination
 • Amir Najjar, Alireza Pirkhaefi*, Davood Manavipour, Vahid Nejati Pages 513-526
  Aim and Background

  The present study was conducted to investigate the effectiveness of neuropsychological rehabilitation of executive functions on students' memory.

  Materials and Methods

  This research is semi-experimental using a computerized Wechsler working memory intelligence test prepared and compiled from the Farakhnai subscale of the Wechsler intelligence scale, which was used to measure working memory. The statistical sample consisted of 20 high school students who were randomly selected from high school boys in Varamin in the academic year of 1400-1999 in public high schools in mathematics, experimental and human subjects. The subjects were in two control groups (10 subjects) and the experiment (10 subjects) were randomly replaced.

  Findings

  Neuropsychological rehabilitation of executive functions is effective in improving students' auditory memory/forward repetition, auditory memory/reverse repetition, visual memory/forward repetition, visual memory/reverse repetition, auditory memory, visual memory, and auditory memory span. Visual memory of students is not effective. Also, there was a statistically significant increase in the average score of all dimensions of working memory from the time before the intervention to the follow-up period, and only in the visual dimension / reverse repetition of the average before the intervention (p≤0.001).  There was no significance between the two means (p≥0.001).

  Conclusion

  In general, the results show the effectiveness of neuropsychological rehabilitation of executive functions on students' memory

  Keywords: Rehabilitation, Neuropsychology, Executive Functions, Memory
 • Hashem Bait Ghanemi, Amin Koraei*, Mansour Sodani Pages 527-539
  Aim and Background

  Marital satisfaction is related to some psychological variables, including attachment behaviors; Therefore, the purpose of this research was to investigate the effect of attachment behaviors on women's marital satisfaction with the mediating role of online surveillance.

  Methods and Materials: 

  The design of the current research is a correlation design of the structural equation modeling type, which was a multivariate correlation method. The statistical population in this research was all married women in Khuzestan province whose husbands used social networks. Using the non-discriminatory snowball sampling method, 350 married women with electronic literacy and familiar with using social networks were selected. Subjects responded to the scale of the modified version of the attachment behavior scale of Sandberg et al. 2012, the online surveillance scale of the modified version of Ellison 2007 and the marital satisfaction scale. SPSS version 27 statistical software and structural equation modeling using Amos version 24 software were used to evaluate the proposed model.

  Findings

  The results of the findings showed that the direct effect of attachment behaviors on online marital supervision and the direct effect of online marital supervision on marital satisfaction is significant p<0.05. Also, the direct effect of attachment behaviors on marital satisfaction is significant p<0.05. The indirect effect of attachment behaviors on marital satisfaction through online surveillance is also significant p<0.05. Considering the significance of the effect of attachment behaviors on marital satisfaction in the model, it should be said that online surveillance plays a partial mediating role in the relationship between attachment behaviors and marital satisfaction.

  Conclusions

  According to the findings obtained from the present research, it can be said that attachment behaviors through online surveillance have an effect on the marital satisfaction of married women.

  Keywords: Attachment behaviors, virtual networks, marital satisfaction, marital monitoring
 • Soheila Soleimany, Mostafa Khanzadeh*, Mojtaba Ansari Shahidi Pages 540-549
  Aim and Background

  Obsessive-compulsive disorder is a chronic and debilitating disorder characterized by recurrent and persistent thoughts and behaviors associated with anxiety. Considering show the importance and fundamental role of the family in the process of obsessive compulsive disorder in family members, the aim of this research is to compare the effectiveness of the acceptance and commitment therapy and mentalization based treatment on the conflict resolution strategies in the spouses of people with obsessive-compulsive disorder.

  Methods and Materials: 

  The research method was a semi-experimental method with a two-step process (pre-test, post-test) in three experimental groups (education group based on acceptance and commitment treatment, education group based on mentalization, control group). In this process, the independent variables are the acceptance and commitment treatment and also the mentalization treatment and dependent variable is the conflict resolution strategies.  The research samples included 45 spouses of people suffering from obsessive-compulsive disorder, who were placed in three experimental groups of 15 people: treatment based on acceptance and commitment, treatment based on mentalization, and the control group.

  Findings

  The results showed that there is a significant difference between the scores of the conflict resolution strategies in the post-test of the acceptance and commitment group and the mentalization group, and this difference is in favor of the acceptance group. That is, the scores of conflict resolution strategies in the post-test of the acceptance and commitment group were significantly lower than the mentalization group (P<0.05).

  Conclusions

  Based on this we can say that acceptance and commitment therapy has more effect on conflict resolution strategies.

  Keywords: Obsessive Compulsive Disorder (OCD), Conflict Resolution Strategies, Acceptance Commitment Therapy (ACT), Mentalization Based Treatment (MBT)
 • Gholamreza Talebi, Hasan Rezaei Jamaloui*, Reza Bagherian-Sararoudi, Hamidreza Oreyzi Pages 550-562
  Aim and Background

   Breast cancer is the most common malignancy in women, and despite medical advances and the development of treatments, this disease continues to cause psychological and physical effects on the life dimensions of many affected people, such as the attitude to death and tolerance of distress, which should be taken into account. Therefore, the aim of this research was the effectiveness of emotional schema therapy on attitude towards death and distress tolerance of breast cancer patients.

  Methods and Materials: 

  The research method is semi-experimental with a pre-test-post-test design and follow-up with a control group. The statistical population included all patients diagnosed with breast cancer in government cancer treatment centers located in Isfahan. The sample consisted of 36 patients with breast cancer from Seyed al-Shohda Hospital (AS) in Isfahan and Alaa Cancer Prevention and Control Center, who were selected through targeted sampling and randomly divided into two experimental groups (18 people) and control groups (18 people). The experimental group was treated with emotional schema. The data in this research was collected The Death Attitude Profile (DAP-R) –Revised (Wang, Racker & Gasser,1994) and the Distress Tolerance Scale (DTS) by (Simons& Gaher, 2005), in three stages: pre-test, post-test and follow-up, and it was done using proportional statistical tests and SPSS-26 software.

  Findings

  The results of the analysis of variance with repeated measurements showed that emotional schema therapy improved the attitude towards death and distress tolerance of the experimental group at a significant level (P<0.05).

  Conclusions

  The results of the present study showed that the effectiveness of emotional schema therapy can have a significant impact on the psychological characteristics of breast cancer patients, including the attitude towards death and distress tolerance, so it is suggested that this type of treatment be used to help breast cancer patients.

  Keywords: Emotional schema therapy, death attitude, distress tolerance, patients with breast cancer
 • Arezo Taheri, Abulqasem Pyadeh -Kohsar*, Abdi Hassan Pages 563-574
  Aim and Background

  The purpose of this study was to investigate the effectiveness of play therapy on behavioral problems, feelings of loneliness and depression of deaf children.

  Materials and Methods

  The research method is semi-experimental with pre-test, post-test and control and experimental groups. The statistical population of the research was made up of deaf children of Shahrood city. The purposeful sampling method is that based on the research entry criteria, 30 children from exceptional Kedars of Shahrood city will be selected, who will be divided into 2 groups in a simple random manner. Research questionnaires included Asher's feeling of loneliness in children and adolescents, Covey and Patterson Behavioral Problems Questionnaire (RBPC) - Revised form, and Maria Kovas Children's Depression (CDI). Analysis of covariance test was used to analyze the research data. All statistical operations of the research were considered using SPSS version 25 software with a significance level of P<0.05.

  Findings

  The research results showed that after controlling for the effect of the pre-test, the difference between the pre-test and post-test scores of the two groups is significant for the variable of behavioral problems and depression, and the mean scores of the experimental group in the variable of behavioral problems and depression are also significantly lower than the control group. p > 0.001). Also, the difference in the mean scores of the post-test feeling of loneliness in the two experimental and control groups is significant (P=0.031).

  Conclusion

  According to the results of the research, it can be said that play therapy is a suitable approach and intervention in reducing behavioral problems, depression and loneliness of deaf children.

  Keywords: Play Therapy, Behavioral Problems, Loneliness, Depression, Deaf Children
 • Alireza Savadkouhi*, Asiye Aghaei Hosseinabadi, Maryam Dastani, Ghodratollah Momeni, Mohammad Torkan Pages 575-585
  Aim and Background

  The spread of the corona virus at a high speed caused many attitudes, behaviors, habits and values of human beings to undergo serious changes in such a way that these changes led to a transformation in the way of life of the people. The aim of the research was to investigate the effectiveness of an educational intervention on the modification of habits in the face of the corona virus.

  Methods and Materials: 

  The research method was quasi-experimental (pre-test-post-test with control group). The statistical population of the research was the contacts of the religious boards of Isfahan city, and the sample size was estimated to be 40 people using Cochran's formula. A researcher-made questionnaire was used to collect data, and its content validity was checked and verified by the opinion of experts and experts, and its reliability was checked and confirmed by Cronbach's alpha coefficient. To analyze the data, univariate (ANCOVA) and multivariate (MANCOVA) analysis of covariance methods were used.

  Findings

  The results showed that the educational package based on scientific and Islamic teachings was effective in improving social habits. Also, the eta square shows that 42% of the changes in the sociological component scores, 42.3% of the changes in the religious (Islamic) component scores, and 24.2% of the changes in the medical component scores in the experimental group were obtained as a result of the educational package intervention.

  Conclusions

  The findings of the research show that the educational package based on scientific and Islamic teachings has an effect on the sociological, religious (Islamic) and medical components in preventing the corona virus

  Keywords: Corona virus, lifestyle, habitual, planned behavior, contacts of religious bodies
 • Afsaneh Nafarieh Talkhouncheh, Hadi Farhadi*, Gholamreza Manshaee Pages 586-597
  Aim and Background

  Internet addiction is a behavioral addiction in which a person becomes dependent on using the Internet or other online devices as an incompatible way to deal with life stressors, which has many consequences for the person. Therefore, the aim of the present study was to investigate the effectiveness of quality-of-life therapy on sensation seeking, risky behaviors and relationships with peers in adolescents with Internet addiction.

  Methods and Materials: 

  The research method was semi-experimental with a pre-test-post-test design and follow-up with the control group. 30 teenagers with Internet addiction in Isfahan city in a targeted way according to the entrance criteria among teenagers who had Internet addiction; They were selected and randomly divided into two experimental and control groups. The intervention experimental group received quality of life therapy. And the control group did not receive any treatment. The questionnaires includedKimberly -Young's Internet Addiction (1998),  Zuckerman's sensation seeking (1978), Zadeh Mohammadi's risky behaviors (2008) and relationships with peers by Razaghi et al. (2016). The data were analyzed through analysis of variance with repeated measures.

  Findings

  The findings showed that the therapeutic quality of life intervention had a significant effect on emotional seeking, risky behaviors and relationships with peers of the experimental group in the post-test and follow-up phase (P<0.001).

  Conclusions

  It can be said that the Therapeutic quality of life intervention intervention by using the principles and techniques of changing the conditions by changing the Therapeutic quality of life intervention can be used as an intervention to improve emotional seeking, risky behaviors and relationships with peers.

  Keywords: Therapeutic quality of life intervention, Sensation seeking, Risky behaviors, Relationships with peers, Internet use
 • Samira Zardkoohi*, Soodabeh Bassaknejad, Mahin Gheibizadeh Pages 601-608
  Aim and Background

  Tokophobia is a pathological fear of childbirth that can lead to anxiety and worry in pregnant women. The aim of present study was to investigate of the psychometric characteristics of Tokophobia Severity Scale amongst pregnant women.

  Methods and Materials: 

  This descriptive study, the sample has been carried out on 205 pregnant women which were selected through available sampling. In this study, data were collected using Wooten et al.  Tokophobia Severity Scale of (2020) and Gladstone et al.  Brief Measure of Worry Severity (2005). The reliability coeffcients were calculated by Cronbach alpha and Halving method and to determine the validity of the scale, confirmatory factory analysis and concurrent validity were used. For analysis the data SPSS version 22 and AMOS version 24 soft ware were used and significant level was 0.01.

  Findings

  Confirmatory factor analysis showed that the two factor model of Tokophobia Severity Scale fits among the pregnant women. Reliability by Cronbach's alpha method and halving was obtained as 0.87 and 0.84, respectively, which indicated good reliability and validity.

  Conclusions

  It seems that due to the acceptable reliability and validity of the tokophobia severity scale in pregnant women, it can be used as a diagnostic tool to identify the severe fear of childbirth and to start teaching the management of this fear in pregnant mothers.

  Keywords: Anxiety, worry, Psychometric, Pregnant women
 • Majid Mmahmood Alilou*, Ramin Rahimi, Mostafa Zarean, Abbbas Bakhshipour Rodsari Pages 609-623
  Aim and Background

  The aim of the present study was to investigate the neuropsychological functions of patients with obsessive-compulsive disorder of hoarding and Obsessional Slowness.
   Methods and Materials: 

  The present research was based on the nature and purpose of fundamental-applied research, and in terms of research method, it was comparative-analytical. The statistical population of this research included all patients with hoarding obsessive-compulsive disorder and Obsessional Slowness in Urmia city between April and December 2023. The statistical sample of the research includes 30 patients with hoarding obsessive-compulsive disorder and Obsessional Slowness (15 people for each group of patients) referring to psychiatric and psychological treatment centers in Urmia city and 15 healthy people without diagnosis of the obsessive-compulsive, which was selected by cluster sampling method. Subjects were evaluated using the revised Obsessive Compulsive Questionnaire, Maudsley Obsessive-Compulsive Questionnaire, Wisconsin Test, Go/No Go Test, Barrett's Balloon Risk Test, and Tower of London Test.

  Findings: 

  The results of multivariate analysis of variance showed that people with Hoarding Obsessive Compulsive Disorder and Obsessional Slowness have significant differences in neuropsychological evaluations in terms of response inhibition, cognitive flexibility, planning and problem solving with the healthy group.

  Conclusion

  These results indicate a deficiency in response inhibition, cognitive flexibility  and problem solving in these patients. While the pattern of neuropsychological disorders in these two disorders is different.

  Keywords: Neuropsychological Functions, obsessive-compulsive disorder, hoarding, Obsessional Slowness