فهرست مطالب

پژوهش زبان و ادبیات فارسی - سال بیست و یکم شماره 2 (پیاپی 69، تابستان 1402)

نشریه پژوهش زبان و ادبیات فارسی
سال بیست و یکم شماره 2 (پیاپی 69، تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/09/11
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مهدی ابراهیمی لامع *، صابر امامی، سید محسن هاشمی صفحات 1-25

  بومی گرایی، اصطلاحی مدرن است که در روند استقلال و رهایی کشورهای استعمارزده شرقی از سلطه کشورهای استعمارگر غربی پدید آمد و همزمان به حوزه های مختلفی از جمله ادبیات داستانی راه یافت. در این زمینه، تحلیل آثار داستانی در جایگاه یکی از مهم ترین منابع بومی گرایی، اهمیتی خاص دارد؛ زیرا از یکسو با مفاهیم گوناگون اجتماعی پیوند خورده است و از سوی دیگر به شناخت ما از مولفه های بومی گرایی و چگونگی کاربست آنها در متن منجر می گردد. این مقاله به روش توصیفی و تحلیلی به واکاوی مولفه های بومی گرایی در کتاب «پرنده در باد» اثر محسن حسام پرداخته است؛ بدین شیوه که ابتدا داده های اولیه از راه مطالعه اسنادی جمع آوری و سپس در چارچوب تعریف بومی گرایی و مولفه های آن تجزیه و تحلیل شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که نویسنده در این کتاب به برجسته سازی مولفه های هویت ایرانی یعنی زبان، فرهنگ، دین، تاریخ و جغرافیای سرزمین و همچنین جنبه های بیگانه محور پرداخته است.

  کلیدواژگان: بومی گرایی، هویت، استعمار، بیگانه، پرنده در باد، محسن حسام
 • محمود نقی زاده * صفحات 27-45

  حسامیزی یا آمیختگی حسی در زبان به صورت عبارت های میان وجهی تجلی می یابد و در آن، بین واژه های مربوط به وجوه حسی مختلف، انتقال معنا صورت می گیرد. تحقیق حاضر با هدف بررسی سازوکارهای دخیل در تفسیر عبارات میان وجهی در بوستان سعدی و با بهره گیری از رویکرد معناشناسی شناختی انجام می شود. در این پژوهش، نقش بدنمندی معنا، مولفه های فرهنگی و محتوای ارزشی واژه های حسی و همچنین جایگاه معماری ذهن انسان در انتقال گزاره از یک وجه حسی به وجه حسی دیگر و همچنین برداشت معانی تحت اللفظی و غیر تحت اللفظی از عبارات میان وجهی بررسی می شود. داده های این تحقیق از طریق مطالعه بوستان سعدی و استخراج عبارات حسی جمع آوری می شود و به شیوه ای توصیفی تجزیه و تحلیل می شود. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان می دهد که درک ما از انتقال معنا بین حوزه های حسی نه از طریق استعاره صرف، بلکه به شیوه ای تلفیقی صورت می گیرد. بر این اساس، انتقال معنا در ساختارهای میان وجهی در بوستان سعدی ممکن است بر پایه همبستگی تجربی میان مفاهیم متفاوت، رابطه مجاز مفهومی بین دو پدیده یا بر پایه محتوای ارزشی واژه های حسی صورت گیرد. بعلاوه گویشوران زبان فارسی به کمک مفاهیم روان شناختی اولیه ای که همه حوزه های تجربه حسی را در برگرفته و در حضور محرک های مشخص فعال می شود، معانی تحت اللفظی متعددی از واژه های حسی در بوستان سعدی برداشت می کنند. ضمن اینکه مولفه های فرهنگی زبان فارسی در پالایش مفاهیم و جلوگیری از بروز و ظهور عناصر ناسازگار در زبان نقش دارند

  کلیدواژگان: حسامیزی، حسامیزی استعاری، بوستان سعدی، مطابقت های میان وجهی و معناشناسی شناختی
 • مریم رامین نیا *، آمنه میردیلمی، حسین محمدی صفحات 55-79

  هویت در رمان های پست مدرن، انسجام و ثبات رمان های پیشامدرن را ندارد و از این رو سیال، چندپاره، از هم گسیخته و متزلزل است. روایت پردازی در داستان پسامدرن به تاثیر از هویت های چندپاره و سیال شخصیت ها، غیر قابل اعتماد، مشکوک و متناقض است. «محمدرضا کاتب»، یکی از نویسندگان پرکار دوره معاصر است که برخی رمان هایش به مولفه های پست مدرنیستی تشبه می جوید. به همین منظور، پژوهش پیش رو درصدد بررسی مسیله هویت و روایت پردازی رمان های این نویسنده برآمده است. در این پژوهش به شیوه توصیفی- تحلیلی، شش رمان کاتب به نام های «آفتاب پرست نازنین»، «بالزن ها»، «بی ترسی»، «پستی»، «رام کننده» و «هیس» از منظر مولفه های پست مدرنیستی هویت، شخصیت و روایت پردازی بررسی شده است. نتایج اجمالی پژوهش بیانگر آن است که در رمان های بررسی شده، بیشتر شخصیت ها، هویت های نامتعین، سیال و چندپاره دارند. سرگردانی، جابه جایی و هم پوشانی شخصیت ها با یکدیگر، ناتوانی در شناخت خود، گواه هویت های ازهم گسیخته آنهاست. روایت های چندپاره و متناقض از شخصیت ها و ماجراها، شاخصه دیگری است که رمان های کاتب را با عدم قطعیت نشان دار می کند. مولفه های پست مدرنیستی تردید هستی شناسانه، عدم قطعیت و چندپارگی و تناقض در هویت و روایت پردازی در رمان های «آفتاب پرست نازنین»، «پستی»، «رام کننده» و «هیس» بسیار چشمگیر است ولی در «بالزن ها» و «بی ترسی» به میزان ملایم تری به کار رفته است.

  کلیدواژگان: محمدرضا کاتب، چندپارگی هویت، روایت پسامدرن، تناقض و عدم قطعیت
 • منظر سلطانی *، آذر فیروزی راد صفحات 81-108

  بخشی از عرفان قرن ششم، حاصل اندیشه های «روزبهان بقلی» است. در کتاب «عبهر العاشقین»، روزبهان بقلی با بیان شاعرانه در قالب نثر، اندیشه پویا را با خلاقیت درآمیخته و مرزهای بین شعر منثور و نثر منظوم را درهم تنیده است. در بررسی زبان «عبهر العاشقین» در این پژوهش، مولفه های آشنایی زدایی در نثر او با تاکید بر آرای «لیچ» شناسایی شد. روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی است و از ابزار منابع کتابخانه ای استفاده شده است. زبان روزبهان در این کتاب، نظامی ویژه دارد و شگردهای آشنایی زدایی، قاعده کاهی و قاعده افزایی زبانی، متاثر از تجربه های عرفانی روزبهان به خوبی نمود یافته است. قاعده افزایی از طریق فرایند تکرار کلامی به شکل توازن حاصل از تکرار واژگانی است و از این میان تکرار آوایی ناقص بیشتر از تکرار آوایی کامل در قالب کلمات مسجع (متوازی و مطرف) و متجانس وجود دارد. قاعده کاهی (هنجارگریزی) نیز به عنوان عاملی در ایجاد آشنایی زدایی در قالب تشخیص و تشبیه و استعاره، پربسامدترین صور خیال در «عبهر العاشقین» است و ترکیبات واژگان که به شکل هنری و بدیع درآمیخته اند از زبان آشنایی زدایی می نمایند. تتابع اضافات و به کارگیری آیه و حدیث و متناقض نمایی نیز از شگردهای او در این اثر به شمار می آید.

  کلیدواژگان: عبهر العاشقین، روزبهان بقلی، آشنایی زدایی، قاعده کاهی و قاعده افزایی
 • محمود خرم آبادی، علی اکبر افراسیاب پور *، علی فتح اللهی صفحات 109-127

  این مقاله با تحلیل عناصر شالوده شکنی از دیدگاه «دریدا» به تشریح این عناصر در مقالات شمس پرداخته و می کوشد تا تکثر معنایی را در خدشه دار کردن انگاره های متافیزیکی مطرح‎شده در فلسفه غرب بازسازی کند و به معناهایی تازه از متن دست یابد. مقالات شمس تبریزی این ظرفیت را دارد که با تعلیق-های پیاپی معنایی، دال ها و نشانه های بی شماری را برای معناهای متکثر حاصل کند. نویسندگان با روش توصیفی- تحلیلی بر اساس رویکرد شالوده شکنی دریدا، برخی از این انگاره ها مانند نفی تعریف واحد حقیقت، مرگ مولف، نشانه-شناسی پساساختارگرایی، ایدیولوژی غالب متن از طریق نفی تقابل ها و ارزش ها و... را تدقیق کرده‎اند. در مقالات شمس، در حوزه نفی تعریف حقیقت واحد، حقیقت، امری مطلق و واحد تلقی نمی شود، بلکه در حوزه بحث های تاویلی قرار می‎گیرد و هر کس دریافت خاص خود را از آن دارد. شمس برعکس دیدگاه های لوگوس محور افلاطونی، خرد و عقل گرایی را در راه حقیقت، کاملا ناقص معرفی می کند و آن را حجاب راه سالک می بیند. او نوشتار و گفتار یا حضور و غیبت را در تقابل با یکدیگر قرار نمی دهد، بلکه فراتر از این دو، به طور کلی سخن و حضور را حجاب می داند.

  کلیدواژگان: شالوده شکنی، دریدا، نفی متافیزیک حضور، متون عرفانی و مقالات شمس تبریزی
 • محمد رودگر * صفحات 129-157

  درون مایه بیشتر حکایات صوفیه، کرامات مشایخ است. این یعنی حجم عظیمی از تذکره ها و مناقب نامه های عرفانی و برخی دیگر از متون صوفیانه که همگی را می توان با عنوان «حکایات کرامات» گنجاند. حکایات کرامات همواره عرصه رد و قبول گروه های گوناگون از مخاطبان خود بوده است. برخی از کرامت باوران نه-تنها این حکایات را پذیرفته اند، بلکه کوشیده اند کراماتی چند در همین قالب برای مشایخ صوفیه جعل کنند. در مقابل، برخی از منکران و کرامت ناباوران نیز به نپذیرفتن و انکار قلبی بسنده نکرده، کار را به کرامت ستیزی کشانده اند. برخی از پژوهشگران معاصر نیز به دلایلی همچون کرامت سازی، یا رسما و علنا به ستیزه با کرامات برخاسته اند، یا به گونه ای واقع گرایی اینگونه حکایات را زیر سوال برده اند، و یا برای آن، محدودیت هایی قایل شده اند. چگونه می توان در میانه این کرامت سازی ها و کرامت ستیزی ها، کرامات اولیا را به عنوان یک پدیده عرفانی به طور علمی بازشناسی نمود؟ در این نوشتار پس از بررسی انگیزه کرامت سازان و انکار کرامت ستیزان، به شیوه توصیفی و تحلیلی مشخص می شود که کرامت سازی ها و کرامت ستیزی ها مانع از آن نیست که نوع کرامات اولیا را به عنوان واقعیت هایی عرفانی به رسمیت نشناسیم. اهمیت موضوع در باورپذیری و واقع نمایی حکایات کرامات است که حجم بسیاری از تراث ادبی و عرفانی را شامل می شود.

  کلیدواژگان: کرامات اولیا، حکایات کرامات، کرامت سازی، کرامت ستیزی و کرامت باوری
|
 • mehdi ebrahimi lame *, saber emami, seyed mohsen hashemi Pages 1-25

  Localism is a modern term that emerged in the process of independence and liberation of the eastern colonized countries from the domination of the western colonialist countries and at the same time entered various fields including fiction.In this context, the analysis of fictional works has special importance as one of the most important sources of nativism; because on the one hand it is connected with various social concepts and on the other hand it leads to our understanding of the components of nativism and how to use them in the text. In this regard, this article with the descriptive and analytical method, analyzes the components of nativism in the book "Parandeh dar Baad (Bird in the Wind) ". In this way, first the primary data was collected through documentary study and then it was analyzed in the framework of the definition of nativism and the components of Iranian identity. The results of the research showed that the author highlighted the components of Iranian identity in this book, namely: language, culture, religion, history and geography of the land, as well as foreign-oriented aspects.

  Keywords: Nativism, Identity, Colonization, Alien, Bird in the Wind, Mohsen Hesam
 • Mahmood Naghizadeh * Pages 27-45

  Synesthesia or sensory fusion is represented through cross-modal expressions in language. In synesthesia, there is a kind of meaning transfer between words of different modalities. The present study aims at exploring mechanisms involved in transferring predicates from one sense modality to another. And also we explore factors involved in interpreting cross-modal expressions in Sa’adi’s Boostan using tenets of cognitive semantics such as embodied meaning, cultural factors and evaluative content of sensory terms along with the role human's mental architecture in deriving different literal and non-literal meanings from these expressions. The data include cross-modal expressions collected from Sa’adi’s Boostan and analysis is carried out in a descriptive method. Results show that our understanding of meaning transfer between sensory modalities is syncretic rather than metaphorical. Therefore, predicate transfer in cross-modal expressions in Sa’adi’s Boostan is done through mechanisms such as experiential correlations between different concepts, conceptual metonymy and evaluative valence of sense words. Furthermore, there are psychologically primitive concepts for sense words in Sa’adi’s Boostan that span all domains of sensory experience and are activated in presence of certain stimuli to trigger derivation of various literal meanings. Finally, Iranian Culture and lifestyle in Saadi's period play their role as a filter for preventing elements that are not in accordance with Persian culture from appearing in linguistic realization.

  Keywords: Synesthesia, Metaphorical Synesthesia, Saadi’s Boostan, Cross-modal Correspondence, Cognitive Semantics
 • Maryam Ramin Nia *, Ameneh MirDeilami, Hosein Mohammadi Pages 55-79

  In postmodern novels, the concept of identity does not enjoy any coherence and stability existing in pre-modern novels. Indeed, such a concept is fragmented, disjointed and unstable. Narrative in postmodern stories is thus unreliable, suspicious and contradictory due to the fragmented and fluid identities of the characters. One of the most prominent and prolific writers in the contemporary era is Mohammad Reza Kaateb, some of whose novels are similar to postmodernist elements. In so doing, the concept of identity and narrative is disclosed in this study. In this research, in a descriptive and analytical way, six novels of the author named "Aftab Prast-e Nazanin (Lovely Chameleon)", "Balzans (The Fliers )", "Bi Tarsi (Fearless)", " Pasti (Dowmhill)", " Ram Konandeh (The Domesticator)" and "Hiss" from the point of view of postmodernist components. Identity, character and narration have been investigated. The findings show that most of the characters in the addressed novels are of indeterminate, fragmented identities. Wandering, displacement and overlapping of characters with each other, inability in self-recognition, is evidence to their disjointed identities. Fragmented and contradictory narratives in characters and adventures are one main feature that marked the writer's novels with uncertainty.The post-modernist components of ontological doubt, uncertainty and fragmentation and contradiction in identity and narrative are very impressive in such novels as Lovely Chameleon, Downhill, The Domesticator and Hiss. In contrast, The Fliers and Fearless have used such elements to a milder extent.

  Keywords: Mohammad Reza Kaateb, Fragmentation, Identity, Narrative, Uncertainly
 • Manzar Soltani *, Azar Firouzi Rad Pages 81-108

  Part of the mysticism of the 6th century is the result of the thoughts of "Ruzbehan Baghli". In the book "Abhar al-Asheqin", Roozbahan Baghli has mixed dynamic thought with creativity with poetic expression in the form of prose and intertwined the boundaries between prose poetry and poetic prose. In the study of the language of "Abhar al-Asheqin" in this research, defamiliarization components were identified in his prose with an emphasis on the opinions of "leach".For this purpose, descriptive-analytical method and library resources have been used. In this book, Rozbahan's language has a special system, and the methods of defamiliarization, rule-making, and linguistic rule-enhancing, influenced by Rozbahan's mystical experiences, are well expressed. Grammarization through the process of verbal repetition is in the form of a balance resulting from lexical repetition, and among these, there is more incomplete phonetic repetition than complete phonetic repetition in the form of parallel (parallel and opposite) and congruent words. As a factor in creating defamiliarization in the form of personalization, simile, and metaphor, defamiliarization is the most frequent form of fantasy in "Abhar al-Asheqin" and the combinations of words that are mixed in an artistic and innovative way defamiliarize the language. The succession of additions and the use of verses and hadiths and contrasts are also among his tricks in this work.

   

  Keywords: Abhar al-Asheqin, Rozbahan Baghli, De-familiarization, Straw Rule, Rule-enhancement
 • mahmoud Khoramabadi, AliAkbar AfrasiabPour *, Ali Fatolahi Pages 109-127

  This article deals with the analysis of the elements that break the foundation from the point of view of Derrida and the analysis of these elements in the articles of Shams and tries to reconstruct the pluralism of meaning in damaging the metaphysical ideas presented in Western philosophy and reach new meanings from the text. Shams Tabrizi's articles have the capacity to achieve countless signs and symbols for multiple meanings with consecutive semantic suspensions. The authors of this article, with descriptive-analytical method based on Derrida's foundation-breaking approach, examine some of these concepts such as the negation of the definition of the unit of truth, the death of the author, the semiotics of post-structuralism, the dominant ideology of the text through the negation of contrasts, values, etc. have done. In Shams's articles, in the field of negation of the definition of the single truth, the truth is not considered an absolute and single thing, but it is placed in the field of interpretive debates and everyone has their own interpretation of it. Contrary to the views of Platonic logos, Shams introduces wisdom and rationalism as completely incomplete in the path of truth and sees it as a veil for the seeker. He does not contrast writing and speech or presence and absence, but beyond these two, he generally considers speech and presence as a veil.

  Keywords: foundation-breaking, Derrida, negation of the metaphysics of presence, mystical texts, Shams Tabrizi's articles
 • Mohammad Roodgar * Pages 129-157

  The main theme of most of Sufi's anecdotes is the virtues of elders. This means a huge amount of tazkira and mystical manaqibnameh and some other Sufi texts, all of which can be included under the title "Anecdotes of Dignities". Dignities anecdotes have always been the stage of rejection and acceptance by different groups of its audience. Some people who believe in dignity have not only accepted these anecdotes, but have tried to forge several dignities in the same format for the sheikhs of Sufi. On the other hand, some deniers and those who don't believe in dignity not only are not satisfied with not accepting and denying from the heart, but also they have led the work to anti-dignity. Some contemporary researchers have also come out against dignity, or have questioned the realism of such anecdotes, or have set limits for it, for reasons such as the creation of dignity. In the midst of these dignifications and anti-dignity, how can we scientifically recognize the dignity of Owlia as a mystical phenomenon? In this article, after examining the motivation of dignitaries and denying dignitaries, it is clear in descriptive and analytical manner that supporters and opponents of dignity do not prevent us from not recognizing the dignities of the saints as mystical realities. The importance of the subject lies in the believability and realism of anecdotes of dignities, which include a large volume of literary and mystical heritage.

  Keywords: Dignity of Owlia, Anecdotes of dignity, Dignity Building, Anti-dignity, Belief in dignity