فهرست مطالب

دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی - پیاپی 69 (بهمن 1402)

نشریه دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی
پیاپی 69 (بهمن 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/12/05
 • تعداد عناوین: 8
|
 • عین الله سکینه پور*، لیدا لطیفی، سمیه رستمی کیانی صفحات 1-9
  هدف

  هدف پژوهش بررسی اثر خشونت معلم بر خودپنداره و خودکارآمدی دانش آموزان دانش آموزان بوده است.

  روش ها

  روش پژوهش توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش تمامی دانش آموزان پایه پنجم شهر اسلام آباد غرب در سال تحصیلی 1400-1401 بودند (5395=N) به شیوه نمونه گیری تصادفی- طبقه ای، تعداد 359 دانش آموز از طریق پرسشنامه های خشونت معلم، خودپنداره و خودکارآمدی مورد مطالعه قرار گرفت. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون های کولموگروف-اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون، با کمک نرم افزارهای اس پی اس اس استفاده شد.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که خشونت معلم بر خودپنداره و خودکارآمدی دانش آموزان اثر منفی دارد.

  نتیجه گیری

  با توجه به این نتایج برگزاری کارگاه های آموزشی برای معلمان در حوزه های آشنایی با حقوق طبیعی کودکان و کنترل خشم، و گذشت نسبت به دیگران پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: خشونت معلم، خودپنداره، خودکارآمدی، دانش آموزان
 • لیلا برزمینی*، لادن سلیمی صفحات 10-18

  هدف پژوهش حاضر بررسی کاربست فلسفه تحلیلی در ساختار آموزش و پرورش ایران با تاکید بر آرای ریچارد استنلی پیترز و پل هرست می باشد. این پژوهش از نوع کیفی است که با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. در این مطالعه با روش تحلیل به توصیف و تحلیل آرا و اندیشه های تربیتی پیترز و هرست از فیلسوفان مشهور فلسفه تحلیلی پرداخته شده است و این نتایج حاصل شده که در رویکرد پیترز: رابطه معلم و فراگیر از طریق زبان و مفاهیم مورد استفاده و توضیح آن مفاهیم شکل می گیرد است. و بر اساس نظرات هرست به جای اینکه به ایده ها و افکار تاکید کنیم لازم است تا حد امکان، به اظهارات زبانی یا کلمات ناظر به آنها توجه کنیم و برای تعلیم و تربیت همگانی، محتوایی را بصورت اشکال دانش معرفی می شود وآزاد ساختن ذهن فراگیر از چیزهایی که ذهن را از کارکرد خاص آن یعنی عقلانیت دور می کند، مورد تاکید است. رویکردها و راهکارهای این دو فیلسوف و فلسفه تحلیلی به عنوان یک برنامه تربیتی جدید در ایران با تاکید بر نداشتن نگاه ابزاری به فراگیران، بررسی و تحلیل گردید. راهکار مناسب برای کاربست این برنامه در ایران، انتقال روش های سنتی و همچنین روش کشفی و انتقادی به روش توضیح مفاهیم و اهمیت زبان می باشد. نتایج نشان می دهد در نظام آموزش و پروش ایران و در نظام تربیتی کشور ما معلم و محتوای درسی دارای مرجعیت است.

  کلیدواژگان: فلسفه تحلیلی، آموزش و پرورش ایران، پیترز، هرست
 • سیمین سیبویه * صفحات 19-33

  هدف پژوهش حاضراثربخشی آموزش خودشفقت ورزی بر مهارت حل مساله زنان متاهل بود. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه زنان متاهل بالای 30 سال با مشاغل مختلف شمال شرق شهر تهران در سال 1401می شد که در این زمان در سرای محله ها، مدارس و آموزشگاه های این منطقه تردد داشتند. 30 نفر بصورت در دسترس وتصادفی در دو گروه 15 نفره آزمایش و گواه قرار گرفتند. از هردو گروه با استفاده از پرسشنامه حل مساله هپنر و پترسون(1988) پیش آزمون به عمل آمد. طی 8 جلسه90 دقیقه ای، هرهفته یک جلسه گروه آزمایش تحت آموزش خودشفقت ورزی قرار گرفتند. روش پژوهش از نظر هدف، در زمره تحقیقات کاربردی و از نظر روش اجرا، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه قرارگرفت. یافته ها نشان داد که میانگین و انحراف معیار متغیرها در گروه آزمایش پس از آموزش افزایش یافته بود . وضعیت نرمال بودن متغیرها با آزمون شاپیرو-ویلک تایید شد. نتایج بررسی ها با استفاده از آزمونهای تحلیل کواریانس مانکوا ، بونفرونی و مقایسه مجذور اتا نشان داد که میزان معنا داری تمام خرده مقیاسها کمتر از 05/0 بودکه با اطمینان 95% می توان گفت که آموزش خود شفقت ورزی اثر معناداری بر حل مساله گروه تحت آموزش داشته است. تجزیه و تحلیل آماری با نرم افزار SPSS نسخه20 انجام شد. نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که آموزش خودشفقت ورزی باعث افزایش مهارت حل مساله در زنان متاهل بالای 30 سال در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل شد.

  کلیدواژگان: آموزش خودشفقت ورزی، حل مساله، زنان متاهل
 • مایده گراوند* صفحات 34-46

  ازدواج سفید را باید پدیده ای غیرشرعی و غیرقانونی دانست که افزایش آن در سال های اخیر دامنگیر جامعه ایرانی شده که به نوعی فرار از ازدواج رسمی شرعی و شانه خالی کردن از بار مسیولیت تشکیل خانواده نیز محسوب می شود. در این راستا ازدواج سفید به علت آسانی و بدون تعهد بودن آن با استقبال جوانان روبه رو شده است که سبب دوری از ازدواج می شود. در این پدیده مجرمانه، زن و مرد بدون وجود علقه زوجیت و بدون جاری شدن صیغه عقد دایم یا موقت و همچنین بدون ثبت رسمی ازدواج، شروع به زندگی مشترک و زناشویی کرده که کاملا غیرشرعی و غیرقانونی است این پدیده نوعا از کشور های غربی الگوبرداری شده و در نهایت افراط، و کورکورانه صورت گرفته و با ازدواج سفید آن کشور ها تفاوت بنیادین و اساسی دارد. ورود و گسترش رسانه های ارتباط جهانی مانند ماهواره و اینترنت در ایران همانند کشور های غربی سبک های زندگی متفاوتی را افریده و ارزشهای گوناگونی را شکل داده است، در این میان با بغرنج شدن مسایل اقتصادی، افزایش سن ازدواج و همچنین ورود ارزش های جهانی از طریق ابزار های جدید ارتباطی به تدریج رفتار های جدیدی نیز در میان جوانان ایرانی شکل گرفته که از مهمترین آن ها گسترش روابط جنسی پیش از ازدواج است. یکی از افراطی ترین شکل های روابط پیش از ازدواج پیدایش الگو های ازدواج سفید است، الگویی از رابطه که ریشه های عمیق غربی دارد و ناشی از تحولات اجتماعی و اقتصادی میانه قرن بیستم در این کشور ها است. در نتیجه در بررسی حقوقی ازدواج سفید به نکات فراوانی از جمله تدلیس، زنا، طفل نامشروع، جرایم منافی عفت بر می خوریم که در تمامی این موارد قانون مجازات اسلامی دارای قوانینی خاص می باشد، لذا بررسی این موارد از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد. علل شیوع ازدواج سفید و راه های پیشگیری از آن علی الخصوص در بین اقشار تحصیل کرده از مسایلی است که در کشورمان در بسیاری از موارد بی پاسخ مانده است. هدف از این پژوهش بررسی علل گرایش جوانان تحصیل کرده به ازدواج سفید در جامعه می باشد.

  کلیدواژگان: جرم انگاری، ازدواج سفید، جرایم منافی عفت، اقشار تحصیل کرده
 • مایده نصرالله پور گاوگانی*، فاطمه جعفری کلیبر صفحات 47-61

  پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر ارزشیابی کیفی توصیفی بر یادگیری دانش آموزان ابتدایی انجام شده است. در این مقاله، ابتدا در خصوص معرفی ارزشیابی کیفی- توصیفی و اهداف آن و با توجه به ضرورت و ارتباط داشتن این ارزشیابی با یادگیری سعی شده تا اهداف و اهمیت و ارتباط آن بیان شود. پژوهش ما برحسب هدف از نوع پژوهش کاربردی است که جهت بررسی رابطه ارزشیابی توصیفی و یادگیری از روش توصیفی استفاده کردیم. جهت دستیابی به هدف پژوهشی از مطالعات کتابخانه ای و منابعی ازقبیل مقاله ها، ژورنال ها، سایت های sid، magiranو... استفاده شد. طبق مطالعه پژوهش های مرتبط با موضوع به این نتیجه دست یافتیم که ارزشیابی توصیفی به خاطر وجود برخی مزایا از قبیل کاهش اضطراب، از بین بردن حس مقایسه ای بین دانش آموزان و... باعث بهبود یادگیری در دانش آموزان ابتدایی شده است.

  کلیدواژگان: آموزش، دانش آموزان، ارزشیابی، ارزشیابی کیفی توصیفی، یادگیری
 • محمد مرادی کانی باغی* صفحات 62-75

  سر لوحه دعوت های آسمانی و فعالیت های رهبران حق در یک نفی و اثبات بعنوان جامعترین نمونه (لا اله الا الله) در همه مرزهای زندگی و تمامی اقشار زندگان، در نفی فساد و ایجاد صلاح مختصر می شود. قرآن کریم فساد و افساد در زمین از هر نوعش را محکوم کرده است، هدف از تشکیل جامعه، تامین مصالح مادی و معنوی افراد است که اگر این هدف تحقق یابد، جامعه ای صالح به وجود خواهد آمد و کسانی که به تحقق این هدف کمک کنند و در اصلاح جامعه همت گمارند، مصلح خواهند بود. برعکس، اگر جامعه ای در تحقق این اهداف اجتماعی ناموفق باشد، به تناسب ناموفقیتش، آن جامعه، دچار فساد است؛ یعنی اگر صددرصد، ناکام و فاقد همه نتایج مطلوب و اهداف جامعه صالح باشد، فاسد مطلق است و اگر در بعضی جهات نارسایی داشته باشد و در رسیدن به بعضی اهداف، ناکام بماند، به همان میزان، دچار فسادهای جزیی است که مانع دست یابی کامل به اهداف جامعه می شود. اقتصاد از ارکان اساسی یک جامعه محسوب می شود که در صورت تزلزل آن، پایه های هر حکومتی با لغزش اساسی مواجه می شود و آن را در آستانه نابودی قرار می دهد. فساد اقتصادی که در مقابل سلامت اقتصادی قرار می گیرد، به این معناست که فکر و رفتاری، جریان سالم ثروت را از مسیر طبیعی خود خارج کرده و موجبات اختلال و نقص در این جریان می شود. اگر رفتار صحیح اقتصادی این گونه است که هر کسی در هر موقعیت بتواند از مواهب و ثروت های خدادادی بهره مند شود، فساد اقتصادی رفتاری است که بیشتر یا برخی از افراد انسانی را از بهره مندی محروم می سازد. از نظر اسلام و قرآن، چون هدف، گردش سالم اقتصادی در همه جامعه است، هرگونه رفتاری بر خلاف این اصل به عنوان فساد اقتصادی شناسایی و با آن مقابله می شود. فساد اقتصادی را می توان در حالتی تصور کرد که چرخه ی فعالیت های اقتصادی از روند مولد آن خارج شود، رانت و ویژه خواری به وجود آید و حق عده ای پایمال گردد. برای به اثبات رسیدن افساد اقتصادی لازم است دو نکته در نظر گرفته شود : یکی اینکه عمل شخص در حد گسترده و کلان باشد، مثلا اینطور نیست که شخصی با یک بار احتکار مفسد اقتصادی شناخته شود. دوم اینکه عمل شخص در حدی باشد که در سیستم و نظام اقتصادی یک کشوراخلال و بی نظمی ایجاد کند و این اخلال و بی نظمی در سیستم اقتصادی مشهود باشد،لذا در صدد هستیم که بررسی کنیم عنوان مفسد اقتصادی چه مجازاتی دارد،یعنی در نظر عرف اگر کسی مفسد اقتصادی شناخته شد و بعینه هم مجازات آن تعیین نشده، با بررسی ادله و نصوص چه مجازاتی را می توان برای این شخص تعیین کرد ،با بررسی منابع روایی مشخص می شود که این عنوان(مفسد اقتصادی) و همینطور مجازات آن وارد نشده ،حال باید عناوین مشابه را مورد بررسی قرار داد و آن عناوین کلی را بر اینجا منطبق کرد.

  کلیدواژگان: فساد، فساد اقتصادی، مجازات، روایات
 • نسرین جعفری کادیجانی*، مروارید طباطبایی قمی صفحات 76-85

  هدف از این تحقیق تعیین اثر آموزش خود شفقت ورزی بر صمیمیت زناشویی زنان متاهل بود. روش پژوهشی از نظر هدف، در زمره تحقیقات کاربردی و از نظر روش اجرا، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه گواه است. جامعه آماری پژوهش مورد نظر شامل کلیه زنان دانشجوی متاهلی که در واحد دانشگاه جامع علمی و کاربردی، که در سال 1400-1401مشغول به تحصیل بودند، می ‎شد. با توجه به ملاک های ورود و خروج 30 نفر به عنوان گروه نمونه و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار داده شدند، که اعضای هر گروه 15 نفر بودند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه صمیمیت زناشویی که از هردو گروه پیش آزمون گرفته شد. سپس برای گروه آزمایش 8 جلسه 45 دقیقه ای آموزش شفقت به خود اجرا شد. مجدد از دوگروه پس آزمون گرفته شد. در تحلیل آماری داده های پژوهش در سطح توصیفی از میانگین و انحراف استاندارد در دوسطح استنباطی تحلیل کوواریانس با استفاده از نرم افزار spss_23استفاده شد. یافته ها نشان داد که میانگین و انحراف معیار متغییرها در گروه آزمایش پس از آزمون افزایش داشته است. نتایج بررسی ها با استفاده از آزمون های تحلیل کوواریانس مانکوا نشان داد که میزان معناداری تمام خرده مقیاس ها کمتر از 0.05 بود که با اطمینان 95% می توان گفت که آموزش خود شفقت ورزی اثر معناداری بر صمیمت زناشویی گروه تحت آموزش داشته است نتایج پژوهش حاضر نشان داد که آموزش شفقت به خود باعث افزایش صمیت زناشویی می گردد.

  کلیدواژگان: خود شفقت ورزی، صمیمیت زناشویی، زنان متاهل، شهر تهران
 • مجید آزاد* صفحات 86-99

  خوانش باورها و اعتقادات مردم سیستان و تحلیل این حوزه از تاریخ اجتماعی و تاثیر و تاثر آن باورها بر سبک زندگی و تعاملات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی مردمان ان دیار، علی رغم تعصبات قومی و ملی، هدف اصلی در این پژوهش است که با تکیه بر گزارش های کتاب تاریخ سیستان به روش کتابخانه ای و رویکرد تحلیل محتوا، باورمندی ها و رفتار دینی در محور اصلی و رفتارهای اقتصادی، تجاری وامنیتی در محورهای فرعی، سامان پذیرفته است و تلاش شده چگونگی و ابعاد مناسبات مردم سیستان به عنوان مسلمان ایرانی و متمایز با مسلمان عرب یا غیر آن با خلفای اموی، عباسی و صفاریان، همچنین فرقه هایی چون خوارج و قرامطه با بررسی گزارش ها، به همراه مسایلی چون مبارزه با افراطی گری مذهبی، همگرایی اجتماعی و فرهنگی عدالت خواهی و ایرانی گری در حین مسلمانی روشن شود.

  کلیدواژگان: سیستان، تاریخ اجتماعی، خوارج، مسلمان ایرانی