فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی گرگان - سال بیست و ششم شماره 1 (پیاپی 89، بهار 1403)

مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان
سال بیست و ششم شماره 1 (پیاپی 89، بهار 1403)

 • تاریخ انتشار: 1402/12/11
 • تعداد عناوین: 10
|
 • فاطمه شهرکی، مرتضی اولادنبی* صفحات 1-16

  طبق تعریف مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ایالات متحده، مشاوره ژنتیک فرآیندی است که در آن اطلاعاتی در مورد چگونگی اثر شرایط ژنتیکی بر فرد بیمار یا خانواده وی ارایه می شود. مشاور ژنتیک سابقه سلامت فردی و خانوادگی بیمار را به منظور افزایش آگاهی و درک خانواده از بیماری های ژنتیکی خاص، خطرات و مزایای آزمایش، مدیریت بیماری و بررسی گزینه های درمانی موجود جمع آوری می کند. ناتوانی ذهنی و ناشنوایی دو معلولیت شایع هستند که اثرات به سزایی بر کیفیت زندگی افراد مبتلا و خانواده هایشان دارند. این مقاله براساس مطالعات منتشر شده در پایگاه های Web of science ، PubMed و Google scholar طی سال های 2015 لغایت 2023 میلادی به بررسی نقش مشاوره ژنتیک در غربالگری و پیشگیری از ناشنوایی و ناتوانی ذهنی پرداخته است. مشاوره ژنتیک می تواند به عنوان یک ابزار موثر در غربالگری، تشخیص زودهنگام و پیشگیری از ناتوانی ذهنی و ناشنوایی به کار رود. با توجه به این که علل بسیاری از موارد ناتوانی ذهنی و ناشنوایی در ژنتیک فردی پیدا می شود؛ مشاوره ژنتیک می تواند به کاهش عوامل خطر ابتلا به این معلولیت ها و بهبود کیفیت زندگی فردی و خانوادگی کمک کند. علاوه بر این، تاثیر مشاوره ژنتیک به عنوان ابزاری موثر در غربالگری، تشخیص زودهنگام و پیشگیری از ناتوانی ذهنی و کم شنوایی نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد.

  کلیدواژگان: مشاوره ژنتیک، ناتوانی ذهنی، ناشنوایی، اختلال شنوایی، ایران
 • سونایاز هیوه چی، گلبهار آخوندزاده* صفحات 17-24
  زمینه و هدف

  کیفیت زندگی مادران دارای کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم تحت تاثیر مشکلات این اختلال قرار می گیرد. مداخله های متعددی از جمله مداخله های حمایتی، درمان شناختی-رفتاری، آموزش مدیریت خلق منفی، تعامل والد-کودک و مداخلات خانواده محور برای مادران این کودکان توصیه شده است و یکی از این درمان ها، کیفیت زندگی درمانی است. این مطالعه به منظور تعیین اثر آموزش درمان مبتنی بر کیفیت زندگی روی مادران دارای کودک مبتلا به اختلال اوتیسم انجام شد.

  روش بررسی

  این کارآزمایی بالینی روی 60 مادر دارای کودک مبتلا به اختلال اوتیسم 13-6 ساله مراجعه کننده به کلینیک افق شهرستان گنبد کاووس استان گلستان طی سال های 1402-1401 انجام شد. مادران به روش در دسترس انتخاب و با استفاده از جدول اعداد تصادفی در دو گروه 30 نفری کنترل و مداخله قرار گرفتند. پروتکل آموزش درمان مبتنی بر کیفیت زندگی Frisch 2006 برای مادران گروه مداخله به صورت گروهی طی 8 جلسه 90 دقیقه ای طی مدت 2 ماه اجرا شد. از پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (WHOQOL-BREF) برای سنجش کیفیت زندگی مادران استفاده شد.

  یافته ها

  میانگین و انحراف معیار نمره کل کیفیت زندگی مادران گروه مداخله (76.15±8.85) در مقایسه با گروه کنترل (64.82±10.15) در پس آزمون افزایش آماری معنی داری یافت (P<0.05). میانگین و انحراف معیار کیفیت زندگی مادران گروه مداخله در ابعاد سلامت جسمی (65.12±6.24)، سلامت روانشناختی (69.55±7.52)، سلامت محیطی (60.66±16.8) و سلامت عمومی (78.33±10.9) در مقایسه با گروه کنترل در پس آزمون افزایش آماری معنی داری نشان دادند (P<0.05).

  نتیجه گیری

  کیفیت زندگی مادران دارای کودک مبتلا به اختلال اوتیسم با دریافت آموزش درمان مبتنی بر کیفیت زندگی، بهبود یافت.

  کلیدواژگان: اختلال طیف اوتیسم، مادران، کیفیت زندگی
 • زهرا محمودآبادی*، ملیحه حدادنژاد، رغد معمار، مجید هامون گرد صفحات 25-36
  زمینه و هدف

  گردن درد مشکل شایعی است که بر سلامتی و کیفیت زندگی افراد اثر منفی دارد. لذا این مطالعه به منظور تعیین اثر تمرینات ثبات دهنده گردن و تحرک بخشی توراسیک بر ناتوانی، دامنه حرکتی و استقامت زنان با گردن درد مزمن غیر اختصاصی انجام شد.

  روش بررسی

  این کارآزمایی بالینی یک سویه کور روی 36 زن مبتلا به گردن درد مزمن غیراختصاصی در 3 گروه 12 نفری در شهر قم انجام شد. آزمودنی های گروه مداخله اول (اجرا کننده تمرینات ثبات دهنده گردن) و گروه مداخله دوم (اجرا کننده تمرینات ثبات دهنده گردن با تحرک بخشی توراسیک) را به مدت 8 هفته، 3 جلسه در هفته و 60 دقیقه در باشگاه ورزشی انجام دادند و گروه کنترل یکسری راهنمایی های اصلاحی دریافت نمودند. ناتوانی، دامنه حرکتی گردن و استقامت عضلانی به ترتیب توسط پرسشنامه ناتوانی گردن، گونیامتر و آزمون پایل و بیوفیدبک فشارسنج ارزیابی شدند.

  یافته ها

  ناتوانی، دامنه حرکتی و استقامت عضلانی آزمودنی های هر دو گروه مداخله در مقایسه با گروه کنترل بهبود معنی داری یافتند (P<0.05). دامنه حرکتی و استقامت عضلانی آزمودنی های گروه مداخله دوم در مقایسه با گروه مداخله اول، بهبود معنی دار بیشتری نشان داد (P<0.05).

  نتیجه گیری

  انجام تمرینات ثبات دهنده گردن و تحرک بخشی توراسیک یک مداخله موثر در بهبود ناتوانی، دامنه حرکتی و استقامت عضلانی زنان با گردن درد مزمن غیراختصاصی ارزیابی شد.

  کلیدواژگان: گردن درد، تمرین ورزشی، زنان
 • آی ناز آق، گلبهار آخوندزاده* صفحات 37-44
  زمینه و هدف

  دیابت نوع یک یکی از متداول ترین بیماری های مزمن دوران کودکی به شمار می رود. تشخیص و وجود بیماری مزمن در کودک برای والدین به خصوص مادر که مسوولیت نگهداری از کودک را برعهده دارد؛ تنیدگی، نگرانی و مشکلاتی را به وجود می آورد. این مطالعه به منظور تعیین اثربخشی آموزش تاب آوری بر عزت نفس مادران دارای کودک مبتلا به دیابت نوع یک انجام شد.

  روش بررسی

  این کارآزمایی بالینی روی 60 مادر دارای کودک مبتلا به دیابت نوع یک مراجعه کننده به کلینیک های دیابت شهرستان های گنبدکاووس و گرگان در استان گلستان طی سال های 1402-1401 انجام شد. مادران به روش در دسترس انتخاب و با استفاده از جدول اعداد تصادفی در دو گروه 30 نفری کنترل و مداخله قرار گرفتند. پروتکل آموزش تاب آوری برای گروه مداخله به صورت گروه های 5 نفری به مدت 9 جلسه 90 دقیقه ای طی 2 ماه اجرا شد. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه جمعیت شناختی و پرسشنامه عزت نفس Coopersmith (Coopersmith Self-Esteem Inventory: SEI) بود که در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون تکمیل شد. امتیازدهی عزت نفس ضعیف، متوسط و قوی به ترتیب با کسب نمرات 26 و کمتر، نمرات 43-27 و نمرات بیش از 44 لحاظ شدند.

  یافته ها

  میانگین و انحراف معیار ابعاد عزت نفس عمومی (22.73±3.26)، اجتماعی (7.32±0.79)، شغلی / اجتماعی (7±1.46) و عزت نفس کلی (44.73±5.03) مادران گروه مداخله در مقایسه با مادران گروه کنترل در پس آزمون افزایش آماری معنی داری یافتند (P<0.05). میانگین و انحراف معیار نمرات عزت نفس مادران گروه مداخله در ابتدای مطالعه متوسط و در پس آزمون قوی ارزیابی شد (P<0.05).

  نتیجه گیری

  آموزش تاب آوری سبب افزایش عزت نفس مادران دارای کودک مبتلا به دیابت نوع یک گردید.

  کلیدواژگان: مادران، کودکان، دیابت نوع یک، تاب آوری، عزت نفس
 • فاطمه آقایی، مجید وحیدیان رضازاده*، کیوان حجازی* صفحات 45-55
  زمینه و هدف

  استرس اکسیداتیو می تواند به سلول ها، پروتیین ها و DNA آسیب برساند و در فرایند پیری نقش داشته باشد. این مطالعه به منظور تعیین اثر شش هفته تمرین پیلاتس و مکمل لیسیوم بارباروم بر شاخص های استرس اکسیداتیو بزاق و ترکیب بدن زنان سالمند غیرفعال انجام شد.

  روش بررسی

  این کارآزمایی میدانی روی 49 زن سالمند غیرفعال انجام شد. آزمودنی ها به صورت هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی ساده در 4 گروه شامل کنترل، مکمل، تمرین و تمرین توام با مکمل تقسیم شدند. پروتکل برنامه تمرین طی شش هفته، هر هفته سه جلسه به مدت45 تا60 دقیقه با شدت 50 تا70 درصد حداکثر ضربان قلب بیشینه اجرا شد. گروه مکمل لیسیوم بارباروم به میزان 14 گرم روزانه مصرف کردند. شاخص های استرس اکسیداتیو بزاق و ترکیب بدن مورد مقایسه قرار گرفت. سطح فعالیت جسمانی افراد با استفاده از پرسشنامه ارزیابی فعالیت جسمانی Kaiser (Kaiser physical activity survey) و وضعیت تندرستی نمونه ها با استفاده از پرسشنامه تعیین آمادگی برای فعالیت بدنی (Physical Activity Readiness Questionnaire: PAR-Q) تعیین شد.

  یافته ها

  میزان مالون دی آلدیید در گروه تمرین توام با مصرف مکمل در مقایسه با گروه کنترل، گروه تمرین و گروه مکمل کاهش آماری معنی داری داشت (P<0.05). میزان مالون دی آلدیید در گروه تمرین و گروه مکمل در مقایسه با گروه کنترل از نظر آماری معنی دار نبود. میزان کاتالاز بزاقی در گروه تمرین توام با مصرف مکمل در مقایسه با گروه کنترل، گروه تمرین و گروه مکمل از نظر آماری معنی دار نبود. میزان کاتالاز بزاقی در گروه تمرین در مقایسه با گروه کنترل و نیز در مقایسه با گروه مکمل افزایش آماری معنی داری یافت (P<0.05). میزان گلوتاتیون پراکسیداز در گروه تمرین توام با مصرف مکمل در مقایسه با گروه کنترل تفاوت آماری معنی داری نداشت؛ اما در مقایسه با گروه مکمل افزایش آماری معنی داری یافت (P<0.05). میزان گلوتاتیون پراکسیداز در گروه تمرین در مقایسه با گروه مکمل افزایش آماری معنی داری یافت (P<0.05).

  نتیجه گیری

  تمرین منظم با شدت متوسط و مکمل لیسیوم بارباروم منجربه بهبود عملکرد آنتی اکسیدانی و ترکیب بدن زنان سالمند غیرفعال گردید.

  کلیدواژگان: تمرین، لیسیوم بارباروم، استرس اکسیداتیو، سالمندی
 • امیرعلی جعفرنژادگرو*، زینب نوروزی، ابراهیم پیری صفحات 56-65
  زمینه و هدف

  خستگی یکی از عوامل موثر در تغییر فعالیت الکتریکی عضلات به شمار می آید. به طوری که این شاخص در ارتباط مستقیمی با افزایش پتانسیل آسیب های عضلانی و افت عملکرد در مراحل مختلف ورزشی قرار دارد. این مطالعه به منظور مقایسه فرکانس فعالیت الکتریکی عضلات اندام تحتانی قبل و بعد از خستگی طی دویدن در افراد با سابقه COVID-19 در مقایسه با افراد سالم انجام شد.

  روش بررسی

  این مطالعه شبه تجربی روی 14 زن با سابقه ابتلاء به COVID-19 طی دو ماه گذشته (گروه تجربی) و 14 زن بدون سابقه ابتلاء به COVID-19 (گروه کنترل) با دامنه سنی 30-18 سال به روش نمونه گیری در دسترس در شهر اردبیل انجام شد. پروتکل خستگی با استفاده از تردمیل پیشرفته با سرعت 6 کیلومتر در ساعت شروع شد و سرعت تردمیل هر 2 دقیقه یک کیلومتر در ساعت افزایش یافت. از مقیاس ادراک 6 تا 20 Borg برای تعیین لحظه نهایی خستگی شرکت کنندگان استفاده شد. پروتکل خستگی دویدن در حالت پایدار بیش از 17 در مقیاس 6 تا 20 Borg یا 80 درصد حداکثر ضربان قلب به پایان می رسید. داده های الکترومایوگرافی با استفاده از برنامه بایومتریک دیتالیت قبل و بعد از پروتکل خستگی تحلیل شدند.

  یافته ها

  در فرکانس فعالیت الکتریکی عضله پهن خارجی بین پس آزمون گروه کنترل و گروه تجربی افزایش آماری معنی داری وجود داشت (d=0.410, P=0.035). مقایسه بین اختلاف پیش آزمون - پس آزمون فرکانس فعالیت الکتریکی عضله پهن خارجی بعد از خستگی در مقایسه با قبل از خستگی طی فاز پاسخ بارگیری دویدن در گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل افزایش آماری معنی داری داشت (d=0.602, P=0.016). فرکانس فعالیت عضله نیم وتری بعد از خستگی در مقایسه با قبل از خستگی طی فاز میانه استقرار دویدن دچار افزایش شد  (d=0.261, P=0.005). اثر عامل خستگی بر فرکانس فعالیت عضله پهن خارجی طی فاز هل دادن دویدن از نظر آماری معنی دار بود  (d=0.140, P=0.049). فرکانس فعالیت عضله پهن خارجی بعد از خستگی در مقایسه با قبل از خستگی طی فاز هل دادن دویدن در گروه تجربی دچار افزایش گردید.

  نتیجه گیری

  افزایش فعالیت الکتریکی عضلات اندام تحتانی در فازهای مختلف دویدن پس از خستگی در افراد با سابقه ابتلاء به COVID-19 می تواند به دلیل کاهش هماهنگی عصبی عضلانی باشد.

  کلیدواژگان: دویدن، فعالیت الکتریکی عضلات، خستگی، COVID-19
 • فاطمه اکبری، محمد ربیعی*، بنفشه محمدی، سجاد باقریان صفحات 66-76
  زمینه و هدف

  بی ثباتی مچ پا از شایع ترین آسیب ها بین ورزشکاران است. تغییرات بیومکانیکی، نقص های حسی- حرکتی و اختلالات عصبی- عضلانی در افراد مبتلابه بی ثباتی مزمن مچ پا گزارش شده است. این مطالعه به منظور مقایسه فعالیت الکتریکی عضلات منتخب ساق و ران حین اجرای حرکات عملکردی در ورزشکاران زن با و بدون بی ثباتی مزمن مچ پا انجام شد.

  روش بررسی

  این مطالعه مورد شاهدی روی 40 ورزشکار زن در محدوده سنی 30-18 سال در دو گروه 20 نفری مورد (دارای بی ثباتی مچ پا) و شاهد سالم (بدون بی ثباتی مچ پا) انجام شد. فعالیت الکتریکی عضلات منتخب ساق و ران طی سه الگوی عملکردی اسکات بالای سر، اسکات بالای سر با بالا بردن پاشنه و اسکات تک پا توسط دستگاه الکترومایوگرافی ثبت شد. عضلات مورد بررسی شامل عضله دوقلو داخلی، عضله دوقلو خارجی، عضله درشت نیی قدامی، عضله نازک نیی بلند، عضله نعلی، عضله پهن خارجی، عضله پهن داخلی و عضله دوسر رانی بودند.

  یافته ها

  فعالیت عضلات پهن داخلی، پهن خارجی، دوسر رانی و درشت نیی قدامی در اسکات تک پا و فعالیت عضلات پهن داخلی، پهن خارجی، دو سررانی، نعلی و درشت نیی قدامی در اسکات بالای سر گروه مورد افزایش آماری معنی داری در مقایسه با گروه شاهد یافت (P<0.05). بیشترین تفاوت در فعالیت عضلات دو گروه در حرکت اسکات بالای سر با بالا بردن پاشنه مشاهده شد که در این حرکت غیر از بخش خارجی عضله دوقلو، بین تمام عضلات دیگر افزایش آماری معنی داری یافت شد (P<0.05).

  نتیجه گیری

  حرکات عملکردی باعث افزایش سطح فعالیت الکتریکی عضلات ساق و ران ورزشکاران زن دارای بی ثباتی مچ پا می گردد.

  کلیدواژگان: آسیب مفصل، بی ثباتی مفصل، ورزشکاران، الکترومایوگرافی
 • آسیه اسماعیلی ایرانی، بهاره نیکوزر، مریم اربابیان، مرضیه تولائی*، محمدحسین نصر اصفهانی صفحات 77-86
  زمینه و هدف

  آنتی اکسیدان اپیژنین (Apigenin: AP) یک فلاونویید طبیعی، غیرموتاژن و کمتر سمی است که دارای فعالیت های فارموکولوژیکی مانند ضد سرطان، ضد ویروسی، ضد باکتریایی، ضد آپوپتوز و ضد التهاب است. این آنتی اکسیدان به راحتی توسط سلول دریافت می شود و به DNA اسپرم متصل شده و تشکیل کمپلکس DNA-AP می دهد؛ لذا به این صورت از DNA اسپرم محافظت می کند. این مطالعه به منظور تعیین اثر آنتی اکسیدانی اپیژنین بر کیفیت اسپرم انسانی پس از فریز - ذوب انجام شد.

  روش بررسی

  در این مطالعه توصیفی - تحلیلی 10 نمونه نورموزواسپرمی تحت شرایط فریز - ذوب قرار گرفتند و تست های عملکردی اسپرم در غلظت های متفاوت اپیژنین شامل 0.4 ، 0.2 ، 0.1 و 0.05 میلی مولار مورد بررسی قرار گرفتند.

  یافته ها

  کیفیت کل پارامترهای اسپرمی و تست های عملکردی پس از فریز نسبت به قبل از فریز کاهش یافت. در بین غلظت های اپیژنین، فقط در غلظت 0.2 میلی مولار اپیژنین، بهبود درصد هیستون اضافه، کمبود پروتامین و سلامت DNA اسپرم نسبت به کنترل مشاهده شد و این یافته از نظر آماری معنی دار نبود.

  نتیجه گیری

  استفاده از اپیژنین با غلظت 0.2 میلی مولار طی فریز - ذوب باعث بهبود تست های عملکردی اسپرم می گردد.

  کلیدواژگان: استرس اکسیداتیو، آنتی اکسیدان ها، اپیژنین، اسپرم، فریز - ذوب
 • محمد عباس زاده، وحید تنهایی مرند*، حسن ملکی نژاد صفحات 87-94
  زمینه و هدف

  نانوسلولز باکتریایی به عنوان یک حامل بالقوه برای طیف وسیعی از ترکیبات بیولوژیک از جمله ترکیبات ضدباکتریایی و ضدقارچی مطرح است. این مطالعه به منظور تعیین اثر نانوسلولز باکتریایی حاوی ناتامایسین و آمفوتریسین B روی آسپرژیلوس فلاوس (Aspergillus flavus) و پنی سیلیوم سیترینوم (Penicillium citrinum) در محیط برون تنی انجام شد.

  روش بررسی

  در این مطالعه توصیفی تحلیلی قارچ های Aspergillus flavus- PTCC:5006 و Penicillium citrinum- PTCC:5304 از کلکسیون قارچی گروه میکروبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه تهیه گردید. حداقل غلظت مهار کنندگی (Minimum Inhibitory Concentration: MIC) و حداقل غلظت کشندگی (Minimum Fungicidal Concentration: MFC) ناتامایسین و آمفوتریسین B علیه Aspergillus flavus و Penicillium citrinum به روش میکرودایلوشن ارزیابی گردید. نانوسلولز باکتریایی با استفاده از باکتری کوماگاتی گزیلینوم تهیه و ناتامایسین و آمفوتریسین B در سه غلظت 0.01 ، 0.05 و 0.1 درصد به روش غوطه وری به فیلم مرطوب و لیوفلیز شده نانوسلولز اضافه شدند. سپس اثرات ضدقارچی فیلم حاوی ترکیبات فوق بر علیه قارچ های مورد مطالعه به روش انتشار در آگار بررسی شد. کاغذ پارچمنت به عنوان کنترل برای مقایسه استفاده گردید. خصوصیات طیفی فیلم نانوسلولز حاوی ترکیبات ضد قارچ به روش FTIR ارزیابی شد.

  یافته ها

  MIC و MFC ناتامایسین برای Aspergillus flavus به ترتیب 3.9 و 7.81 میکروگرم در میلی لیتر و در Penicillium citrinum به ترتیب 7.81 و 15.62 میکروگرم در میلی لیتر تعیین شدند. MIC و MFC آمفوتریسین B برای Aspergillus flavus به ترتیب 7.81 و 15.62 میکروگرم در میلی لیتر و در Penicillium citrinum به ترتیب 15.62 و 31.25 میکروگرم در میلی لیتر تعیین شدند. افزایش غلظت اثر آماری معنی داری در خصوصیات ضدقارچی تمامی فیلم ها داشت (P<0.05). بهترین اثرات ضدقارچی فیلم مربوط به فیلم حاوی ناتامایسین بود.

  نتیجه گیری

  نانوسلولز باکتریایی حاوی ناتامایسین نسبت به آمفوتریسین B علیه Aspergillus flavus و Penicillium citrinum اثرات ضدقارچی قویتری در محیط برون تنی نشان داد.

  کلیدواژگان: نانوسلولز باکتریایی، عوامل ضد قارچی، نانوتکنولوژی، Aspergillus flavus، Penicillium citrinum
 • شیرین الله دادی، رویا لاری*، مسعود فریدونی صفحات 95-103
  زمینه و هدف

  سرطان مری یکی از سرطان های رایج در جهان بوده و با توجه به قرارگیری کشور ایران در کمربند آسیایی سرطان مری استفاده از رویکردهای درمانی نوین ضروری است. بتانین یک ترکیب طبیعی بوده و از ریشه چغندر قرمز گونه Beta Vulgaris استخراج می شود و خاصیت آنتی اکسیدانی و نقش آن در حذف رادیکال های آزاد به اثبات رسیده است. این مطالعه به منظور تعیین اثر سمیت سلولی عصاره آبی چغندر قرمز (Red Beetroot) بر روی رده سلول سرطانی مری (KYSE30) انجام شد.

  روش بررسی

  در این مطالعه توصیفی تحلیلی رده سلول سرطانی مری (KYSE30) کشت داده شدند. سپس تحت تیمار با غلظت های مختلفی از عصاره آبی چغندر قرمز (3، 30، 300، 1000 و 3000 میکروگرم بر میلی لیتر) در سه بازه زمانی 24، 48 و 72 ساعت قرار گرفتند. اثر ضدسرطانی سلول های تیمار شده با آزمون MTT و اثر زنده مانی به روش تریپان بلو ارزیابی شدند.

  یافته ها

  بقای رده سلولی سرطان مری در غلظت های 30، 300، 1000 و 3000 میکروگرم بر میلی لیتر عصاره آبی چغندر قرمز طی 24 ساعت در مقایسه با سلول های کنترل کاهش آماری معنی داری یافتند (P<0.05). بقای رده سلولی سرطان مری در غلظت های 1000 و 3000 میکروگرم بر میلی لیتر عصاره آبی چغندر قرمز طی 48 ساعت در مقایسه با سلول های کنترل کاهش آماری معنی داری یافتند (P<0.05). بقای رده سلولی سرطان مری در غلظت های 3، 30، 300، 1000 و 3000 میکروگرم بر میلی لیتر عصاره آبی چغندر قرمز طی 72 ساعت در مقایسه با سلول های کنترل کاهش آماری معنی داری یافتند (P<0.05). نتایج حاصل از آزمون MTT نتایج تریپان بلو را تایید کرد. همچنین آزمون ترایپان بلو نشان داد که غلظت 3000 میکروگرم بر میلی لیتر به طور معنی داری سبب کاهش بقای سلول ها در 72 ساعت (64.14±3.29) نسبت به 24 ساعت (77.22±3.34) و 48 ساعت (66.93±5.57) گردید (P<0.05).

  نتیجه گیری

  عصاره آبی چغندر قرمز بر روی رده سلول سرطانی مری (KYSE30) دارای اثر سمیت سلولی است.

  کلیدواژگان: سرطان مری، رده سلولی KYSE30، عصاره آبی چغندر قرمز، بتانین
|
 • Fatemeh Shahraki, Morteza Oladnabi* Pages 1-16

  According to the US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) definition, genetic counseling is a process in which information is presented about how genetic conditions affect a patient or his/her family. A genetic counselor collects a patient’s personal and family health history to promote the family’s awareness and perception of specific genetic diseases, testing risks and advantages, disease management, and assessment of available therapeutic options. Intellectual disability (ID) and deafness are two common disabilities with considerable impacts on the quality of life of patients and their families. The present research has investigated the role of genetic counseling in the screening and prevention of deafness and ID based on the studies published in the Web of Science, PubMed, and Google Scholar databases between 2015 and 2023. Genetic counseling can be employed as an influential tool in screening, early diagnosis, and prevention of ID and deafness. Considering that many cases of ID and deafness are rooted in individual genetics, genetic counseling can help lessen the risk factors of developing these disabilities and improve the quality of individual and family life. The effect of genetic counseling, as an influential tool, on screening, early diagnosis, and prevention of ID and hearing loss is also assessed.

  Keywords: Genetic Counseling, Intellectual Disability, Hearing Loss, Hearing Impairment, Iran
 • Sonayaz Hivehchi, Golbahar Akhoundzadeh* Pages 17-24
  Background and Objective

  The quality of life of mothers of children with autism spectrum disorder (ASD) is influenced by the problems of this disorder. Numerous interventions have been recommended for mothers with such children, including supportive interventions, cognitive-behavioral therapy (CBT), negative mood management training, parent-child interaction, and family-oriented interventions. One of these interventions is quality of life therapy. The present study was conducted aiming to determine the impact of training quality of life therapy on mothers with ASD children.

  Methods

  This clinical trial was conducted on 60 mothers of 6-13-year-old ASD children referring to the Ofogh Clinic in the city of Gonbad-e-Kavus, Golestan Province, during 2022-23. Mothers were selected by the convenience sampling method and were assigned to two 30-people control and intervention groups using the random number table. The psychotherapy training based on Frisch’s (2006) theory on the quality of life was implemented on mothers in the intervention group as a group in eight 90-minute sessions for two months. The World Health Organization Quality of Life Scale (WHOQOL-BREF) was used to measure the mothers’ quality of life.

  Results

  The mean and standard deviation of the total quality of life score of mothers in the intervention group (76.15±8.85) had a statistically significant increase in the post-test compared to the control group (64.82±10.15) (P<0.05). Also, the mean and standard deviation of the quality of life of mothers in the intervention group showed a statistically significant increase in the post-test in the dimensions of physical health (65.12±6.24), psychological health (69.55±7.52), environmental health (60.66±16.8), and general health (78.33±10.9) compared to the control group (P<0.05).

  Conclusion

  The quality of life of mothers with autistic children was improved by receiving quality of life-based therapy.

  Keywords: Autism Spectrum Disorder, Mothers, Quality of Life
 • Zahra Mahmoudabadi*, Malihe Hadadnezhad, Raghad Mimar, Majid Hamoongard Pages 25-36
  Background and Objective

  Neck pain is a prevalent problem negatively affecting individuals’ health and quality of life. Therefore, the present research was conducted to determine the impacts of neck stabilization and thoracic mobility exercises on disability, range of motion, and endurance of females with non-specific chronic neck pain.

  Methods

  This single-blinded clinical trial was conducted on 36 females with non-specific chronic neck pain in three 12-people groups in the city of Qom. The subjects of the first intervention group (those doing neck stabilization exercises) and the second intervention group (those doing neck stabilization exercises with thoracic mobility) performed the exercises as three 60-minute sessions per week for 8 weeks in the gym, and the control group received a set of corrective exercises. Disability, the neck range of motion, and muscular endurance were measured by the Neck Disability Index (NDI), goniometer and the Progressive Iso-inertial Lifting Evaluation (PILE) test, and biofeedback sphygmomanometer, respectively.

  Results

  Disability, range of motion, and muscular endurance of the subjects in both intervention groups significantly improved compared to the control group (P<0.05). Compared to the first intervention group, the range of motion and muscular endurance of subjects in the second intervention group showed a significant improvement (P<0.05).

  Conclusion

  Doing neck stabilization and thoracic mobilization exercises was found to be an influential intervention in the improvement of disability, range of motion, and muscular endurance of females with non-specific chronic neck pain.

  Keywords: Neck Pain, Exercise, Women
 • Ay Naz Agh, Golbahar Akhoundzadeh* Pages 37-44
  Background and Objective

  Type 1 diabetes is considered one of the most common chronic diseases during childhood. Diagnosis and presence of chronic disease in the child create tension, worry, and problems for parents, particularly for the mother who is responsible for taking care of the child. The present study was conducted to determine the effectiveness of resilience training on the self-esteem of mothers of children with type 1 diabetes.

  Methods

  This clinical trial was carried out on 60 mothers of children with type 1 diabetes referring to diabetes clinics in the cities of Gonbad-e-Kavus and Gorgan, Golestan province, during 2022-23. Mothers were selected by the convenience sampling method and using a random number table and were assigned to two 30-people control and intervention groups. The resilience training program was implemented for the intervention group in 5-people groups for nine 90-minute sessions during 2 months. The data collection tool consisted of a demographic questionnaire and the Coopersmith Self-Esteem Inventory (SEI) filled out in two pre-test and post-test phases. Scoring of poor, moderate, and strong self-esteem was carried out by obtaining scores of 26 and below, 27-43, and over 44.

  Results

  The mean and standard deviation of the overall self-esteem (22.73±3.26), social (7.32±0.79), occupational/social (7±1.46), and general self-esteem (44.73±5.03) dimensions had a statistically significant increase in the post-test in mothers of the intervention group compared to those in the control group (P<0.05). The mean and standard deviation of the self-esteem scores of mothers in the intervention group were evaluated as moderate at the onset of the study and strong at the post-test (P<0.05).

  Conclusion

  Resilience training culminated in increasing the self-esteem of mothers of children with type 1 diabetes.

  Keywords: Mothers, Child, Diabetes Mellitus Type 1, Self Esteem, Resilience
 • Fatemeh Aghaei, Majid Vahidian-Rezazadeh*, Keyvan Hejazi* Pages 45-55
  Background and Objective

  Oxidative stress can harm cells, proteins, and DNA and play a role in the aging process. The present study was conducted to determine the impacts of six weeks of Pilates exercises and Lycium barbarum supplement on oxidative stress indices of saliva and body composition of inactive elderly females.

  Methods

  This field trial was carried out on 49 inactive elderly females. The subjects were selected in a purposeful manner and were randomly assigned to 4 groups, including control, supplement, exercise, and exercise plus supplement. The exercise program protocol was implemented for six weeks, three 45-60 minute sessions per week with an intensity of 50-70% maximum heart rate. The Lycium barbarum supplement group used 14 g of supplement daily. Oxidative stress indices of saliva and body composition were compared. The individuals’ physical activity level was determined using the Kaiser Physical Activity Survey (KPAS) and the samples’ health status was specified using the Physical Activity Readiness Questionnaire (PAR-Q).

  Results

  The amount of malondialdehyde had a statistically significant reduction in the exercise plus supplement group compared to the control group, the exercise group, and the supplement group (P<0.05). The amount of malondialdehyde was not statistically significant in the exercise group and the supplement group compared to the control group. The amount of salivary catalase was not statistically significant in the exercise group plus supplement group compared to the control group, the exercise group, and the supplement group. The amount of salivary catalase had a statistically significant increase in the exercise group compared to the control group and the supplement group (P<0.05). The amount of glutathione peroxidase had no statistically significant difference in the exercise plus supplement group compared to the control group but had a statistically significant increase compared to the supplement group (P<0.05). The amount of glutathione peroxidase had a statistically significant increase in the exercise group than in the supplement group (P<0.05).

  Conclusion

  Regular exercise with moderate intensity and Lycium barbarum supplement resulted in improved antioxidant function and body composition in inactive elderly females.

  Keywords: Exercise, Lycium barbarum, Oxidative Stress, Aging
 • Amir Ali Jafarnezhadgero*, Zeynab Noroozi, Ebrahim Piri Pages 56-65
  Background and Objective

  Fatigue is considered one of the factors effective in changing the electrical activity of muscles so that it is directly linked to increasing the potential of muscular injuries and functional decline in various stages of sports. The present study was conducted to evaluate the frequency of electrical activity of lower limb muscles before and after fatigue during running in individuals with a history of coronavirus disease 2019 (COVID-19) compared to healthy individuals.

  Methods

  This quasi-experimental research was conducted on 14 women with a history of COVID-19 over the past two months (the experimental group) and 14 women without a history of COVID-19 (the control group) with an age range of 18-30 years using the convenience sampling method in the city of Ardabil. The fatigue protocol started using a sophisticated treadmill at a speed of 6 km/h, and the treadmill speed was accelerated by 1 km/h every 2 minutes. The Borg’s Rating of Perceived Exertion (RPE) 6-20 Scale was used to determine the participants’ final moment of fatigue. A steady-state running fatigue protocol ended at a score higher than 17 on the Borg’s RPE 6-20 scale or 80% of maximum heart rate. Electromyography data were analyzed using the data LITE biometrics software before and after the fatigue protocol.

  Results

  There was a statistically significant increase in the frequency of the electrical activity of the vastus lateralis (VL) muscle between the post-test of the control group and the experimental group (d=0.410, P=0.035). The pretest-posttest difference of the frequency of electrical activity of the VL muscle after fatigue compared to before fatigue during the loading response phase during running had a statistically significant increase in the experimental group than in the control group (d=0.602, P=0.016). The frequency of the activity of the semitendinosus muscle increased after fatigue compared to before fatigue during the mid-stance phase of running (d=0.261, P=0.005). The impact of fatigue on the frequency of the activity of the VL muscle during the push-off phase of running was statistically significant (d=0.140, P=0.049). The frequency of the activity of the VL muscle increased after fatigue compared to before fatigue during the push-off phase of running in the experimental group.

  Conclusion

  The increased electrical activity of the lower limb muscles in various phases of running after fatigue in individuals with a history of COVID-19 can be attributed to decreased neuromuscular coordination.

  Keywords: Running, Electromyography, Fatigue, COVID-19
 • Fatemeh Akbari, Mohammad Rabiei*, Banafshe Mohammadi, Sajad Bagherian Pages 66-76
  Background and Objective

  Ankle instability is one of the most prevalent injuries among athletes. Biomechanical changes, sensory-motor impairments, and neuromuscular disorders have been reported in individuals with chronic ankle instability. The present study was conducted to compare the electrical activity of selected leg and thigh muscles during performing functional movements in female athletes with and without chronic ankle instability.

  Methods

  This case-control research was conducted on 40 female athletes in the age range of 18-30 years in two groups, including the case (with ankle instability, n=20) and healthy control (without ankle instability, n=20) groups. The electrical activity of selected leg and thigh muscles was recorded during three functional patterns, i.e., the overhead squat, overhead squat with heel lift, and single-legged squat, by electromyography apparatus. The investigated muscles consisted of the gastrocnemius medialis (GM) muscle, the gastrocnemius lateralis (GL) muscle, the tibialis anterior (TA) muscle, the fibularis longus (FL) muscle, the soleus (SO) muscle, the vastus lateralis (VL) muscle, the vastus mediali (VM) muscle, and the biceps femoris (BF) muscle.

  Results

  The activity of the VM, VL, BF, and TA muscles in the single-legged squat and the activity of the VM, VL, BF, SO, and TA muscles in the overhead squat showed a statistically significant increase in the case group compared to the control group (P<0.05). The highest difference in the muscle activity of the two groups was observed in the overhead squat with heel lift movement, which in this movement, except for the GL muscle, there was a statistically significant increase among all other muscles (P<0.05).

  Conclusion

  Functional movements culminate in increasing the electrical activity level of leg and thigh muscles in female athletes with ankle instability.

  Keywords: Ankle Injuries, Joint Instability, Athletes, Electromyography
 • Asieh Esmaeili Irani, Bahare Nikoozar, Maryam Arbabian, Marziyeh Tavalaee*, Mohammad Hossein Nasr-Esfahani Pages 77-86
  Background and Objective

  Antioxidant apigenin (AP) is a natural, non-mutagenic, and less toxic flavonoid with pharmacological anti-cancer, anti-viral, anti-bacterial, anti-apoptotic, and anti-inflammatory activities. This antioxidant is easily received by the cell, binds to sperm DNA, and forms a DNA-AP complex, thereby protecting sperm DNA. The present study was conducted to determine the antioxidant effect of AP on human sperm quality after freezing-thawing.

  Methods

  In this descriptive-analytical study, 10 normozoospermic samples underwent freezing-thawing conditions, and sperm functional tests were investigated in different AP concentrations, including 0.4 mM, 0.2 mM, 0.1 mM, and 0.05 mM.

  Results

  The quality of total sperm parameters and functional tests decreased after freezing compared to before freezing. Among the AP concentrations, only in the 0.2 mM AP concentration, the improvement of the additional histone percentage, protamine deficiency, and sperm DNA health were observed compared to the control; this finding was not statistically significant.

  Conclusion

  The use of AP with a concentration of 0.2 mM during freezing-thawing culminates in improving sperm functional tests.

  Keywords: Oxidative Stress, Antioxidants, Apigenin, Spermatozoa, Freeze-Thaw
 • Mohammad Abbaszadeh, Vahid Tanhaie Marand*, Hassan Malekinejad Pages 87-94
  Background and Objective

  Bacterial nanocellulose is known as a potential carrier for a widespread spectrum of biological compounds, including antibacterial and antifungal compounds. The present study was conducted to determine the impact of bacterial nanocellulose containing Natamycin and Amphotericin B on Aspergillus flavus and Penicillium citrinum in an in vitro environment.

  Methods

  In this descriptive-analytical research, Aspergillus flavus-PTCC: 5006 and Penicillium citrinum-PTCC: 5304 fungi were prepared from the Fungal Collection of the Department of Microbiology, Faculty of Veterinary Medicine, Urmia University. The minimum inhibitory concentration (MIC) and the minimum fungicidal concentration (MFC) of Natamycin and Amphotericin B against Aspergillus flavus and Penicillium citrinum were evaluated by the microdilution method. Bacterial nanocellulose was prepared using Komagata xylinum bacterium, and Natamycin and Amphotericin B were added in three concentrations of 0.01%, 0.05%, and 0.1% to wet and lyophilized nanocellulose films by the immersion method. Then, the antifungal effects of the film containing the above compounds against the investigated fungi were investigated by the agar diffusion method. Parchment paper was used as a control for comparison. Spectral properties of nanocellulose film containing antifungal compounds were evaluated by the Fourier transform infrared (FTIR) method.

  Results

  MIC and MFC of Natamycin for Aspergillus flavus were determined as 3.9 μg/mL and 7.81 μg/mL, and for Penicillium citrinum as 7.81 μg/mL and 15.62 μg/mL, respectively. MIC and MFC of Amphotericin B for Aspergillus flavus were determined as 7.81 μg/mL and 15.62 μg/mL, and for Penicillium citrinum as 15.62 μg/mL and 31.25 μg/mL, respectively. The increased concentration had a statistically significant impact on the antifungal properties of all films (P<0.05). The best antifungal effects of the film were related to the film containing Natamycin.

  Conclusion

  Bacterial nanocellulose containing Natamycin showed stronger antifungal effects in an in vitro environment compared to Amphotericin B against Aspergillus flavus and Penicillium citrinum.

  Keywords: Bacterial Nanocellulose, Antifungal Agents, Nanotechnology, Aspergillus flavus, Penicillium citrinum
 • Shirin Elah Dadi, Roya Lari*, Masoud Fereidoni Pages 95-103
  Background and Objective

  Esophageal cancer is one of the most prevalent cancers worldwide, and due to the placement of Iran in the Asian belt of esophageal cancer, the use of modern therapeutic approaches is necessary. Betanin is a natural compound extracted from the red beetroot of Beta vulgaris species whose antioxidant properties and role in removing free radicals have been proven. The present study was conducted to determine the cytotoxic effect of red beetroot aqueous extract on esophageal cancer cell line KYSE30.

  Methods

  In this descriptive-analytical study, esophageal cancer cell line KYSE30 was cultured and then underwent treatment with different concentrations of red beetroot aqueous extract (3, 30, 300, 1000, and 3000 µg/mL) in the three time intervals of 24, 48, and 72 hours. The anticancer effect of treated cells was evaluated by the tetrazolium (MTT) colorimetric assay and the effect of viability was evaluated by the trypan blue assay.

  Results

  The viability of esophageal cancer cell line at concentrations of 30, 300, 1000, and 3000 μg/mL of red beetroot aqueous extract within 24 hours was statistically significantly reduced compared to the control cells (P<0.05). The viability of esophageal cancer cell line in concentrations of 1000 and 3000 μg/mL of red beetroot aqueous extract within 48 hours showed a statistically significant reduction compared to the control cells (P<0.05). The viability of esophageal cancer cell line at concentrations of 3, 30, 300, 1000, and 3000 μg/mL of red beetroot aqueous extract within 72 hours showed a statistically significant reduction compared to the control cells (P<0.05). The MTT assay results approved the trypan blue assay results. Also, the trypan blue assay indicated that the concentration of 3000 μg/mL significantly led to reduced viability of cells within 72 hours (64.14±3.29) compared to 24 hours (77.22±3.34) and 48 hours (66.93±5.57) (P<0.05).

  Conclusion

  Red beetroot aqueous extract has a cytotoxic effect on esophageal cancer cell line KYSE30.

  Keywords: Esophageal Neoplasms, KYSE30 cells, Red Beet Extract, Betanin