فهرست مطالب

تحقیقات مالی - پیاپی 72 (زمستان 1402)

نشریه تحقیقات مالی
پیاپی 72 (زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/12/19
 • تعداد عناوین: 7
|
 • غلامرضا کرمی*، علی اصغری صفحات 529-556
  هدف

  سرمایه گذاری یکی از اهرم های قدرتمند برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی اجتماعی است. از آنجایی که سرمایه گذاری اغلب با رشد و رونق اقتصادی همراه است، می توان این انتظار را داشت که نادیده گرفتن این موضوع می تواند به رکود یا نزول وضعیت مالی شرکت منجر شود. همچنین ریسک زمانی به مدیرانی مرتبط می شود که برای کسب سود تلاش کافی انجام نداده اند و هرگونه شکست در عملکرد شرکت را به عوامل خارج از کنترل یا سهام داران عمده نسبت می دهند. بر اساس این استدلال، هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر ویژگی های مدیریت و استراتژی های مالی بر ریسک پذیری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

  روش

  این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش پژوهش، تجربی از نوع پس رویدادی است. از لحاظ روش استدلال نیز در دسته پژوهش های استقرایی قرار می گیرد که با استفاده از مشاهده اجزایی از جامعه (نمونه)، به ارایه الگویی برای کل جامعه اقدام کرده است. پژوهش حاضر از لحاظ نظری، در زمره پژوهش های اثباتی قرار می گیرد و از لحاظ آماری، از نوع تحقیقات هم بستگی است. برای آزمون فرضیه های پژوهش، از رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده شده است. به منظور اجرای پژوهش، داده های کمی مورد نیاز برای آزمون فرضیه های پژوهش، از صورت های مالی حسابرسی منتشر شده در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (شبکه کدال) و نرم افزار ره آورد نوین استخراج شد. جامعه آماری موردمطالعه در این پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1400 است.

  یافته ها

  نتایج به دست آمده از فرضیه اول نشان می دهد که ویژگی های مدیریت (توانایی مدیریت، بیش اطمینانی مدیریت، ارتباطات سیاسی و قدرت مدیرعامل) ریسک پذیری شرکت را کاهش می دهد. نتیجه فرضیه دوم پژوهش حاکی از آن است که استراتژی های مالی (استراتژی سرمایه در گردش، استراتژی سرمایه گذاری و استراتژی تقسیم سود) به کاهش ریسک پذیری شرکت می انجامد.

  نتیجه گیری

  در تحقیقات مدیریت استراتژیک، عوامل متعددی بر ریسک پذیری شرکت تاثیر می گذارد که یکی از آن ها، ویژگی یا شخصیت مدیران است و دیگری استراتژی های مالی. همچنین رفتار مدیران می تواند به تصمیمات متفاوتی منجر شود که بر شرکت و سرمایه گذاران تاثیر می گذارد. در همین راستا، نتایج به دست آمده از فرضیه اول پژوهش حکایت از آن دارد که ویژگی های مدیریتی، ریسک پذیری شرکت را کاهش می دهد؛ بدین معنا که هرچه مدیران شرکت، از ویژگی های شخصیتی بالایی برخوردار باشند (به طور مثال، مدیران توانمند یا مدیران قدرتمند و مدیران بسیار باسیاست)، از طریق توانایی های شخصیتی خود، ریسک شرکت را برای سهام داران کمتر می کنند. در ارتباط با فرضیه دوم پژوهش می توان گفت که استراتژی های مالی، بر ریسک پذیری شرکت تاثیرگذار است. ارزش گذاری شرکت ها از ضرورت های برنامه ریزی برای مدیران و سرمایه گذاران است. ارزش گذاری نشان دهنده چگونگی تاثیر استراتژی و ساختار مالی، بر ارزش بازار سهام شرکت هاست. ارزش شرکت برای سهام داران، سرمایه گذاران، مدیران، اعتباردهندگان و سایر ذی نفعان شرکت، در ارزیابی آن ها از آینده شرکت و تاثیر آن در برآورد ریسک و بازدهی سرمایه گذاری و قیمت سهام، اهمیت بسزایی دارد. بنابراین نتیجه به دست آمده را می توان این گونه استدلال کرد که از دیدگاه مدیریت استراتژیک، استراتژی های مالی با استفاده از تعیین اهداف بلندمدت برای شرکت، اتخاذ تصمیم های متناسب و مطابق با این اهداف و تخصیص منابعی برای دستیابی به اهداف مدنظر، از طریق کنترل پروژه هایی با خالص ارزش منفی برای شرکت، باعث کاهش ریسک پذیری شرکت می شود. بنابراین استراتژی های مناسب مالی، می تواند ریسک پذیری شرکت را کاهش دهد.

  کلیدواژگان: ویژگی های مدیریت، استراتژی های مالی، ریسک پذیری شرکت
 • حسین زیادی، عرفان صلواتی*، محمدمهدی لطفی هروی صفحات 557-576
  هدف

  امروزه، پیش بینی قیمت در بازارهای مختلف، به بخش حیاتی و جدایی ناپذیری از بازار دارایی ها تبدیل شده است. دانستن اینکه قیمت محتمل یک دارایی همچون مسکن، در آینده به چه میزان است، برای سرمایه گذاران ارزش اطلاعاتی بسیار زیادی دارد. این در حالی است که با توجه به مواجه شدن اقتصاد مسکن با شوک های قیمتی و نوسان های شدید بازارهای موازی، پیش بینی زمان صحیح برای سرمایه گذاری در مسکن، به دغدغه ای برای ذی نفعان این بخش تبدیل شده است. بررسی روند تحولات قیمت مسکن در ایران، از این حکایت دارد که هم راستا با سطح قیمت ها و شاخص های کلان دیگر، قیمت مسکن نیز روند مشابهی را طی می کند؛ اما تغییرات قیمت مسکن در مقایسه با تغییرات سایر شاخص های خرد و کلان اقتصادی متفاوت است. این موضوع آنجا پیچیده تر می شود که در تحلیل شاخص قیمت مسکن با داده های مختلف کمی و کیفی و همچنین داده های تصادفی، پراکنده و غیرساخت یافته مواجهیم که پیاده سازی مدل های ریاضی را برای آن ها بسیار سخت می سازد. هدف مقاله طراحی یک مدل هوش مصنوعی با بیشترین انعطاف پذیری نسبت به تنوع داده های ورودی و کمترین میزان خطا در بخش خروجی است. همچنین، پیاده سازی مدل با داده های واقعی نیز، هدف ضمنی دیگر پژوهش است تا کارایی مدل در شرایط واقعی بازار بررسی شود.

  روش

  مدل های هوش مصنوعی این قابلیت را دارند که گستره وسیعی از داده ها را دریافت کنند و برای رسیدن به خروجی مشخص، هم زمان آن ها را پردازش کنند. در موضوعات مالی، این ویژگی ها باعث می شود که اثربخشی و دقت مدل افزایش یابد. الگوریتم طراحی شده در این پژوهش، بر پایه شبکه های عصبی بازگشتی است و الگوریتم LSTM با توجه به قابلیت حفظ اطلاعات گذشته، در پیش بینی سری های زمانی استفاده شده است. در هر دو دسته از سری های زمانی تک متغیره و چندمتغیره، از معماری stacked-LSTM استفاده شده است

  یافته ها

  در این کار پژوهشی با استفاده از مجموعه داده های مراجع رسمی، همچون بانک مرکزی ایران و مرکز آمار ایران، متغیرهای تاثیرگذار در قیمت مسکن، در قالب یک ماتریس هم بستگی تحلیل شده است و پس از انتخاب متغیرهایی که روی قیمت مسکن بیشترین اثرگذاری دارند، میانگین قیمت مسکن تهران پیش بینی شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که قیمت طلا، قیمت ارز، شاخص بهای کالا و خدمات و همچنین حجم نقدینگی، بیشترین هم بستگی را با قیمت مسکن داشته اند. با استفاده از داده های این شاخص های اقتصادی، پیش بینی هایی با دقت های بسیار زیاد به دست آمد.

  نتیجه گیری

  در بین چهار مدل ساخته شده در این پژوهش، بهترین پیش بینی، به مدل stacked-LSTM چندمتغیره با متغیرهای کلان اقتصادی، با بیشترین هم بستگی با قیمت مسکن تعلق یافت. اعتبارسنجی مدل ها با میانگین درصد قدرمطلق خطا محاسبه و برآورد شده است. وجه مشترک نتایج به دست آمده در همه مدل ها، نمایش قابلیت و کارایی مطلوب الگوریتم LSTM است که برای داده های بیش از دو دهه بازار مسکن تهران، به منظور تخمین قیمت های آتی استفاده شده است.

  کلیدواژگان: قیمت مسکن، LSTM، پیش بینی قیمت، پیش بینی سری زمانی
 • محمدرضا حدادی*، حسین نصرالهی صفحات 577-595
  هدف

  بازار سرمایه در رشد و پیشرفت اقتصادی هر کشور نقش مهمی ایفا می کند؛ از این رو بررسی دقیق این بازار، از جنبه های مختلف ضروری به نظر می رسد. حضور در این بازار همیشه با ریسک زیادی همراه است و برای کاهش ریسک، ابزارهای مختلفی ارایه شده است. یکی از ارکان اصلی موثر بر تصمیم های سرمایه گذاری، ارزش گذاری دقیق مشتقات، از جمله اختیار معامله است. مدل بلک شولز برای قیمت گذاری طیف وسیعی از قراردادهای اختیار معامله استفاده می شود. فرض اساسی در این مدل، ثابت در نظر گرفتن تلاطم است که همین موضوع، دقت در محاسبه قیمت اختیار را کاهش می دهد. هدف اصلی این پژوهش تعیین قیمت اختیار خرید اروپایی با تلاطم تصادفی و افزایش دقت پیش بینی قیمت اختیار خرید است؛ از این رو به مقایسه قیمت گذاری اختیار معامله با تلاطم تصادفی در مدل هستون و هستون ناندی تحت گارچ پرداخته می شود.

  روش

  این پژوهش از نظر ماهیت، تحلیلی کاربردی است. مدل هستون ناندی یک فرمول قیمت گذاری بسته برای اختیار های اروپایی است که بسیاری از مفروضات آن شبیه مدل هستون است. تفاوت اصلی بین مدل هستون ناندی و مدل بلک شولز، در استفاده از نوع نوسان هنگام قیمت گذاری اختیار است که در مدل هستون ناندی توزیع غیرنرمال بازده و نوسان های تصادفی را واقعی تر در نظر می گیرد. از آنجایی که در بین مدل های تلاطم تصادفی، مدل هستون یکی از مدل های کاراست، در این پژوهش به قیمت گذاری اختیار معامله، تحت تلاطم تصادفی هستون و هستون ناندی پرداخته می شود که با در نظر گرفتن غیرنرمال بودن توزیع داده ها بررسی شده اند.

  یافته ها

  داده های مورد استفاده در این پژوهش، اطلاعات قیمت سهم ایران خودرو در بازه 1/9/ 1399 تا 23/9/ 1401 است. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار  آر انجام شده است. پس از قیمت گذاری اختیار معامله توسط هر سه مدل بلک شولز، هستون و هستون ناندی و مقایسه نتایج به دست آمده، مشخص شد که برای ارزش گذاری اختیار معامله، مدل هستون ناندی در مقایسه با دو مدل بلک شولز و هستون، در همه حالات کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت عملکرد بهتری دارد. به منظور افزایش دقت در محاسبه قیمت اختیار خرید ایران خودرو در مدل بلک شولز، هستون و هستون ناندی، از دو نوسان تاریخی و نوسان ضمنی استفاده شده است.

  نتیجه گیری

  مدل بلک شولز برای قیمت گذاری طیف وسیعی از قراردادهای اختیار معامله مرسوم است. در این مدل، ثابت بودن نوسان بازده ها یک فرض اساسی است. در این پژوهش عملکرد مدل های بلک شولز، هستون و هستون ناندی در قیمت گذاری اختیار خرید با رویکردهای مختلف نوسان مقایسه شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت، مدل هستون ناندی قیمت های نزدیک تری به قیمت بازار نشان می دهد و خطای کمتری دارد. در مجموع می توان نتیجه گرفت که مدل هستون ناندی نسبت به مدل های بلک شولز و هستون با چولگی و کشیدگی غیرنرمال انعطاف پذیری بیشتری دارد و می توان به عنوان جایگزین از این مدل استفاده کرد.

  کلیدواژگان: اختیار معامله، مدل بلک شولز، مدل هستون، مدل هستون ناندی، تلاطم تصادفی
 • سید باقر فتاحی، سید مظفر میربرگ کار*، ابراهیم چیرانی، محمدرضا وطن پرست صفحات 596-613
  هدف

  در این مقاله به پیش بینی سود/ زیان بانک توسعه تعاون، مبتنی بر روش یادگیری جمعی دومرحله ای پرداخته شده است. مدل سازی پیش بینی سود و زیان با استفاده از روش های یادگیری ماشین، به عنوان یکی از تکنیک های نوین در محاسبات عددی با بهره گیری از کلان داده، از جمله اهداف این مقاله است. بدین ترتیب، در این مقاله از روش ماشین یادگیری جمعی دومرحله ای، مبتنی بر مدل های ماشین بردار پشتیبان، درخت تصمیم گیری و میانگین وزنی، برای یادگیری و آزمون و پیش بینی سود/ زیان بانک توسعه تعاون استفاده شده است.

  روش

  مدل های پایه به کار رفته در مرحله اول، ماشین یادگیری، ماشین بردار پشتیبان و درخت تصمیم گیری است و در مرحله دوم، از میانگین وزنی استفاده شده است. بر اساس ترکیب مدل های پایه یادگیری، ابتدا به آزمون و یادگیری روند پیش بینی 35 شعبه بانک توسعه تعاون در ایران، طی سال های 1391 تا 1400 پرداخته شد. این روش مبتنی بر یادگیری ماشین دومرحله ای است که برای انجام این کار از 12 متغیر (نسبت مالی) در پنج عامل دسته بندی شده استفاده شده است. این متغیرها به ترتیب عبارت اند از: سپرده های قرض الحسنه، سپرده های کوتاه مدت، هزینه سود سپرده، سپرده های مشتریان، درآمد تسهیلات و سپرده گذاری، درآمدهای مشاع، موجودی نقدی، هزینه های اداری، سپرده های بلندمدت، درآمدهای غیرمشاع، هزینه استهلاک دارایی و اندازه بانک. برای دستیابی به داده های مدنظر، از صورت های مالی 35 شعبه بانک توسعه تعاون، طی سال های 1391 تا 1400 استفاده شد. همچنین برای کاهش خطای پیش بینی و قابلیت مقایسه نسبت ها، تمامی شاخص‏ های یادشده نسبت به ارزش کل دارایی های بانک تعدیل شد. در این روش و در مرحله اول، از دو مدل یادگیری ماشین بردار پشتیبان و درخت تصمیم گیری و در مرحله دوم از روش میانگین وزنی استفاده شد.

  یافته ها

  یافته های مقاله در خصوص یادگیری و مقایسه آن با روش رگرسیون خطی و همچنین سود/زیان واقعی بانک توسعه تعاون، نشان داد که دقت عملکرد این روش بسیار زیاد است؛ به گونه ای که معیار MAE برابر با 66/5 و معیار MSE برابر با 34/620 به دست آمد. همچنین هم بستگی بین داده های آموزش دیده و پیش بینی شده ای که از یادگیری ماشین جمعی دو مرحله ای به دست آمد، برابر با 9977/0 بود. پس از بررسی کارایی این روش، به پیش بینی سود/ زیان بانک توسعه تعاون برای سال های 1401 تا 1405 پرداخته شد. 

  نتیجه گیری

  نتایج به دست آمده از کارایی بالای روش ماشین یادگیری جمعی دومرحله ای، نشان می دهد که مدیران می توانند از این روش ها در پیش بینی سود/ زیان بانک ها استفاده کنند. بر اساس روش یادگیری ماشین دو مرحله ای، اگر شرایط نامتعارف و غیرنرمالی وجود نداشته باشد، در سال های آتی و در نهایت در سال 1405، زیان انباشته شده بانک توسعه تعاون کاهش و سود آن افزایش خواهد یافت. بر اساس نتایج تجزیه وتحلیل داده ها، میانگین نسبت سود یا زیان خالص بانک به کل دارایی های آن، به نحوی است که زیان دهی متوسط شعب بانک را طی دوره پژوهش گزارش می دهد.

  کلیدواژگان: ماشین یادگیری جمعی دو مرحله ای، ماشین بردار پشتیبان، درخت تصمیم گیری، پیش بینی سود، زیان، بانک توسعه تعاون
 • اکرم تفتیان*، محمد سالاری ابرقویی صفحات 614-640
  هدف
  امروزه با توجه به تحولات اقتصادی، اطلاعات در فرایند سرمایه گذاری نقش مهمی را ایفا می کند؛ از این رو قوانین و مقررات شرکت ها را ملزم می کند که اطلاعات مالی و عملیاتی و انعطاف پذیری خود را در صورت های مالی سالانه و یادداشت های توضیحی افشا کنند. امروزه افشای اطلاعات، فقط به اطلاعات در خصوص وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریان های نقدی واحد تجاری در چارچوب گزارش های مالی محدود نمی شود، بلکه شرکت ها معمولا دسته ای از اطلاعات غیرمالی درباره عملکرد و چشم انداز خود را نیز با هدف اثرگذاری بر تصمیمات استفاده کنندگان افشا می کنند. همچنین شکاف گزارشگری میان انتظارات سرمایه گذاران و واحد تجاری، افشای اطلاعات درباره وضعیت آتی شرکت ها را به امری مهم و حیاتی برای تسهیل فرایند تصمیم گیری و سرمایه گذاری تبدیل کرده است. افشای اطلاعات توسط شرکت ها، یکی از ابزارهای مهم مدیران، به منظور انتقال اطلاعات مربوط به عملکرد مالی به سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر افراد ذی نفع بوده است. از دید ذی نفعان بیرونی، افشای اطلاعات اهمیت بسزایی دارد؛ زیرا مدیران نگران شهرت خود هستند. چنین افشایی باعث می شود که مدیریت شرکت، سرمایه گذاری های ارزشمندی را برای استراتژی انجام دهد. افشای استراتژی از سوی شرکت ها، برای سرمایه گذاران لازم است و به بهبود گزارشگری و نیز فرایند تصمیم گیری منجر می شود. افشای استراتژی در گزارش های سالانه توسط شرکت ها، روشی برای انتقال اطلاعات مربوط به عملکرد استراتژی شرکت و آثار آن بر ذی نفعان به شمار می آید که شناسایی محرک ها و عوامل موثر بر آن، به دلیل نقش مهم این نوع گزارشگری در تصمیم گیری های صحیح و آگاهانه، امری مهم و اثرگذار تلقی می شود. هدف از پژوهش حاضر، واکاوی محرک های افشای استراتژی در گزارش های سالانه شرکت است.
  روش
  این پژوهش در سال 1401 با رویکرد کیفی و ابزار فراترکیب (متاسنتز)، به ارزیابی و تحلیل نظام مند نتایج و یافته های پژوهش های پیشین پرداخته است. در این پژوهش، در مجموع 191 مقاله استخراج و پس از تجزیه وتحلیل مولفه های مدنظر، در نهایت 26 مقاله برای بررسی انتخاب شد. با استفاده از روش کمی آنتروپی شانون، بر اساس رویکرد تحلیل محتوا، به تعیین ضرایب اثر اجزای شناسایی شده در پژوهش های نهایی شده، پرداخته شد.
  یافته ها
  یافته ها حاکی از آن است که افشای استراتژی در گزارش های سالانه، در 12 مولفه و 32 کد طبقه بندی می شود. در بین مولفه های شناسایی شده، چشم انداز شرکت، بیانیه ماموریت، بیان استراتژی و نام گذاری و دامنه و مرجع استراتژیک، از بعد زمانی نسبت به سایر مولفه ها، اهمیت بیشتری دارند. الگوی افشای استراتژی در گزارش های سالانه، قابلیت اتکای بسیار زیادی دارد و می توان از آن، برای پاسخ گویی به ذی نفعان بهره برد.
  نتیجه گیری
  این پژوهش با بررسی جامع عوامل موثر بر افشای استراتژی، چشم انداز جدیدی در بررسی محرک های گزارش های سالانه، در اختیار استفاده کنندگان نتایج پژوهش قرار می دهد و آگاهی ذی نفعان را در شناسایی محرک ها و عوامل موثر بر این نوع گزارشگری بهبود و ارتقا می بخشد.
  کلیدواژگان: افشای استراتژی، افشای اطلاعات غیرمالی، رویکرد کیفی فراترکیب، گزارش های سالانه
 • فر شید احمدی سرتختی، کامبیز هژبر کیانی*، سید شمس الدین حسینی، عباس معمارنژاد صفحات 641-660
  هدف

  یکی از ریسک های مهم پیش روی موسسه های مالی، ریسک اعتباری است که از احتمال قصور تسهیلات گیرنده در بازپرداخت تسهیلاتی یا بازپرداخت به موقع تسهیلات شکل می گیرد. یکی از نهادهای مالی بسیار مهم در اقتصاد ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران است که به عنوان تنها موسسه بیمه اعتبار صادراتی رسمی ایران، کاملا دولتی است و تمامی تعهدهای مربوط به پوشش های صندوق بر عهده دولت است. صندوق ضمانت صادرات ایران، به عنوان تنها صادرکننده ضمانت نامه های صادراتی در اقتصاد ایران، طی دهه اخیر حدود 8/15میلیارد دلار از طریق صدور انواع ضمانت نامه و بیمه نامه، ریسک پذیرفته است که بیشترین مبلغ خسارت آن، به ضمانت نامه های اعتباری صادره مربوط می شود. بر اساس آمار و مستندات موجود در صندوق ضمانت صادرات ایران، طی دوره 1387 تا 1397، این صندوق 7/6 میلیارد دلار ضمانت نامه صادر کرده است که بیشترین مبلغ خسارت (بیش از 317 میلیون دلار)، مربوط به ضمانت نامه های اعتباری صادرشده به نفع اعتباردهندگان است. نظر به اهمیت این موضوع با دستیابی به یک الگوی بهینه برای اعتبارسنجی مشتریان ضمانت نامه های اعتباری صندوق ضمانت صادرات ایران، می توان ریسک اعتباری و به تبع آن، خسارات پرداختی صندوق را کاهش داد؛ به گونه ای که حتی اگر تنها 1 درصد خسارت های صندوق کاهش یابد، حداقل سالانه بیش از 1330 میلیارد ریال از مجموع خسارات وارده به صندوق کاهش خواهد یافت. بدیهی است که با افزایش صدور ضمانت نامه های اعتباری صندوق، این رقم افزایش بیشتری نیز خواهد یافت. بر این اساس، هدف اصلی پژوهش، انتخاب بهترین روش برای تفکیک اشخاص خوش حساب از بدحساب، برای کاهش نکول اعتبارات اعطاشده صندوق ضمانت صادرات ایران است.

  روش

  در این پژوهش تلاش شده است تا به کمک مدل شبکه عصبی مصنوعی، مدلی برای ارزیابی ریسک متقاضیان تسهیلات و ضمانت نامه ها از این صندوق طراحی شود که بیشترین قدرت پیش بینی احتمال نکول تسهیلات اعطایی را داشته باشد. برای این منظور، بر اساس داده های 2170 پرونده اعتبار اعطایی این صندوق، 69 متغیر درون سازمانی و برون سازمانی انتخاب و اطلاعات آن جمع آوری شد و از میان آن ها 6 متغیر در مدل نهایی شبکه عصبی استفاده شد که عبارت اند از: استان محل فعالیت اعتبار گیرنده، ذی نفع ضمانت نامه (بانک اعتباردهنده)، تعداد کارمند، نسبت جاری، نرخ سود واقعی و نرخ رشد اقتصادی.

  یافته ها

  بر اساس مدل شبکه عصبی و با سه شیوه بیزین، لونبرگ و گرادیان مزدوج و با 1 تا 30 نرون در لایه پنهان، بهترین مدل ها استخراج شدند. بهترین مدل با کلیه متغیرهای مستقل (یعنی 69 متغیر مستقل)، پیش بینی ای با 96/2 درصد دقت داشته است که از مدل اقتصادسنجی پروبیت بیشتر است.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش، می توان ضمن تفکیک مشتریان خوش حساب از بدحساب و بر اساس رتبه اعتباری مشتریان، میزان وثایق اخذشده از مشتریان را متناسب با وضعیت اعتباری گروه های اعتباری تنظیم کرد؛ بدین معنا که چنانچه مشتری جزء مشتریان خوش حساب و با رتبه اعتباری خوب باشد، می توان وثایق کمتری از ایشان گرفت و اگر مشتری ریسک اعتباری بالاتری داشته باشد، متناسب با آن، وثایق بیشتری را به عنوان تضمین تعهد بازپرداخت درخواست کرد. در این صورت، ضمن اندازه گیری ریسک اعتباری و تفکیک مشتریان، می توان به مدیریت بهینه ریسک و پرتفوی اعتباری صندوق ضمانت صادرات ایران اقدام کرد.

  کلیدواژگان: ریسک اعتباری، صندوق ضمانت صادرات، مدل شبکه عصبی مصنوعی
 • کیوان شهاب لواسانی، لیلا شعبانی رضوانی*، محمدابراهیم سماوی صفحات 661-687
  هدف

  مالی رفتاری بررسی می کند که نگاه سرمایه گذاران به بازار سرمایه و تصمیم های آن ها، از عوامل روان شناختی، نظرها و میزان ریسک پذیری آن ها نشیت می گیرد و تلاش می کند تا با بررسی عوامل روان شناختی، دلیل تصمیم های سرمایه گذاران را شناسایی کند. پژوهشگران چندین دهه است تلاش می کنند تا ارتباط مستقیم احساسات و بازده شاخص کل را به روش های خطی بررسی کنند؛ اما این پژوهش به بررسی ارتباط نامتقارن و غیرخطی بین احساسات سرمایه گذاران، بازده و نوسان های شاخص کل، به تفکیک رژیم های رونق و رکود می پردازد. رسم توابع واکنش آنی به تفکیک رژیم ها، این امکان را فراهم می کند تا اثر احساسات سرمایه گذاران بر نوسان های بازار، در رژیم های متفاوت بررسی شود. میزان تاثیرپذیری سرمایه گذاران از نوسان های شاخص کل نشان داده است که در برخی دوره ها، ریزش بازار زیان چشمگیری برای سرمایه گذاران به همراه داشته است؛ به همین دلیل، در پژوهش حاضر ارتباط بین روند شاخص کل و احساسات سرمایه گذاران بررسی شده است.

  روش

  در این پژوهش از چهار معیار برای سنجش غیرمستقیم احساسات استفاده شد که با به کارگیری روش تحلیل مولفه های اصلی، ابتدا شاخص ترکیبی احساسات، در بازه زمانی 1390 تا 1400 استخراج شد. در ادامه برای بررسی ارتباط نامتقارن احساسات سرمایه گذاران با بازده و نوسان های شاخص کل، از مدل غیرخطی مارکوف سوییچینگ استفاده شد. همچنین برای بررسی تاثیر شوک های وارد شده به هریک از متغیرهای پژوهش، از توابع واکنش آنی استفاده شد. برای تخمین مدل پژوهش، از نرم افزارهای ایویوز 12 و آکس متریکس 8 استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج تخمین وجود رابطه نامتقارن بین احساسات سرمایه گذاران، بازده و نوسان های شاخص کل را در رژیم های رونق و رکود تایید می کند. در دوران صعودی بازار سرمایه، واکنش سرمایه گذاران به نوسان های بازار مثبت و شدید است؛ اما در دوران رکود واکنش سرمایه گذاران به نوسان های بازار منفی است. از سوی دیگر، افزایش بازده در روند نزولی بازار، واکنش منفی سرمایه گذاران و در روند رکود، واکنش مثبت آن ها را به همراه داشته است. همچنین نتایج استخراج توابع واکنش آنی نشان می دهد که شوک وارد شده به هر متغیر، در دوران رونق و رکود واکنش متفاوتی به همراه دارد.

  نتیجه گیری

  طبق نتایج پژوهش، احتمال ماندگاری بازار در رژیم رونق 41/54 درصد و در رژیم رکود 58/46 درصد است. این موضوع گویای آن است که تمایل بازار سرمایه، به ماندگاری در رژیم رکود بیشتر است. همچنین خروجی توابع واکنش آنی استخراج شده از مدل، نشان داد که شوک های احساسی می توانند به تاثیرهای چشمگیری روی بازده بازار سهام منجر شوند. این تاثیرها می توانند در رژیم های مختلف بازار (رونق یا رکود) متفاوت باشند. نتایج پژوهش حاضر در خصوص تاثیر احساسات سرمایه گذاران بر میزان بازده و نوسان های بازار بورس، آگاهی بیشتری را در اختیار سرمایه گذاران و نهادهای تصمیم گیرنده قرار می دهد تا مسیولان اجرایی بتوانند راه کاری را برگزینند که ضمن کنترل اخبار و شایعاتی که واکنش سرمایه گذاران را برمی انگیزاند، در جهت افزایش آگاهی سرمایه گذاران و کاهش نوسان های بازار اقدام کنند.

  کلیدواژگان: احساسات سرمایه گذاران، بازده شاخص کل، توابع واکنش آنی، مارکوف سوئیچینگ
|
 • Gholamreza Karami *, Ali Asghari Pages 529-556
  Objective

  Investment is one of the powerful levers to achieve socio-economic growth and development. Since investment is often associated with economic growth and prosperity, it can be expected that ignoring this issue can lead to stagnation or a decline in the company's financial situation. Also, risk is associated with managers when they do not make enough efforts to earn profits and attribute any failure in the company's performance to external factors from control or major shareholders. Therefore, based on this argument, the purpose of the current research is to investigate the impact of management characteristics and financial strategies on the risk-taking of companies listed on the Tehran Stock Exchange.

  Methods

  This research is applied in terms of the type of objective and post-event in terms of the experimental research method. In terms of the reasoning method, this research is a type of inductive research that uses the observation of parts of the society (sample) to present a model for the whole society. The current research is theoretically among the proof researches and statistically, it is a correlational study that multivariable linear regression is used to test the research hypotheses. The quantitative data needed to test the research hypotheses were extracted from the audited financial statements published in the publishers' comprehensive information system (Kedal Network) and Rahvard Novin software. The socio-statistics studied in this research included all the companies admitted to the Tehran Stock Exchange during the years 2013 to 2021.

  Results

  The results obtained from the first hypothesis showed that the characteristics of management (management ability, management overconfidence, political connections, and power of the CEO) reduce the company's risk-taking. Also, the result of the second hypothesis of the research indicates that financial strategies (working capital strategy, investment strategy, and profit-sharing strategy) reduce corporate risk-taking.

  Conclusion

  In strategic management research, several factors can influence the company's risk-taking, one of which is the characteristics or personality of managers, as well as other factors such as financial strategies. Also, the behavior of managers can lead to different decisions that affect the company and investors. In this regard, the results obtained from the first hypothesis of the research indicated that managerial characteristics reduce the companies' risk-taking. This means that the more a company's managers have high personality traits (for example, capable managers or powerful managers and managers with high politics), they reduce the company's risk for shareholders through their abilities. Considering the second hypothesis of the research, it can be stated that financial strategies have an impact on the companies' risk-taking. Valuation of companies is a necessity of planning for managers and investors. Valuation shows how the strategy and financial structure affect the stock market value of companies. The value of the company is very important for the shareholders, investors, managers, creditors, and other stakeholders of the company in their evaluation of the future of the company and its impact on the estimation of risk and return on investment and stock price. Thus, the acquired outcome suggests that, from a strategic management perspective, financial strategies that establish long-term company goals, make informed decisions aligned with these objectives, and allocate resources accordingly can also mitigate the company's risk exposure by overseeing projects with a net negative impact on the organization. Therefore, appropriate financial strategies can reduce the corporate risk-taking.

  Keywords: Management characteristics, Financial strategies, Company’s risk-taking
 • Hosein Ziadi, Erfan Salavati *, MohammadMahdi Lotfi Heravi Pages 557-576
  Objective

  Forecasting the asset prices in any market is an inseparable and critical part of research on markets. Obtaining a credible prediction of an asset's potential future price provides valuable information for investors. Besides that, being confronted with real estate price shocks and price fluctuations in alternative markets, determining the best time for the investment may come up as a big challenge for any investor. Tracing the trend of housing price changes in Iran shows that the average housing price has had a general trend close to other prices and price indices; but the significant issue in this market is the various growth processes and dynamics, compared to changes in other economic indicators. This dynamic gets more complex when a variety of quantitative and qualitative data from diverse types and from several markets are added to the model. This diversity along with the unstructured, stochastic, and scattered datasets makes the implementation of the model so hard to do. The main goal of this paper is to build an Artificial Intelligence model with the most flexibility in the input part for the data type heterogeneity and the lowest error in the output part as the predicted price. All the implemented models showed a high accuracy on the real data extracted from the housing market.

  Methods

  Artificial Intelligence models have an enormous capacity to get a broad range of any kind of data and process and concurrently compile them to build a valid output. This characteristic of AI is very useful in financial models to increase the accuracy of output. Our model is based on the Recurrent Neural Networks. Due to its capability to preserve past information, the LSTM algorithm was implemented as a time series forecasting model.

  Results

  In this study, using diverse types of official datasets, such as the Central Bank of Iran, we distinguish the influencing variables in the housing market and then we could predict the average housing price in Tehran. Our findings indicate that the average housing price demonstrates the strongest correlation with gold prices, foreign exchange rates, the Consumer Price Index, and market liquidity levels. Utilizing these indicators, predictions with very high accuracy were obtained.

  Conclusion

  Among the four different models of this research, the best prediction belonged to the multivariate stacked-LSTM model, which was empowered by the highly correlated macroeconomic variables. The validation of models was done by the MAPE Indicator. Furthermore, all the results confirmed that the LSTM algorithm was highly effective in utilizing over two decades of actual housing data from Tehran to forecast future prices.

  Keywords: Housing price, LSTM, Price Prediction, Time series forecasting
 • MohammadReza Haddadi *, Hossein Nasrollahi Pages 577-595
  Objective

  The significance of the capital market in driving the economic growth and development of a country necessitates a thorough examination of this market from multiple perspectives. Participating in this market invariably involves a heightened level of risk, prompting the emergence of various tools aimed at mitigating these risks. One of the main factors affecting investment decisions is the accurate valuation of derivatives, including options. The Black-Scholes model is used to price a wide range of options contracts. The basic assumption in this fixed model is to consider volatility, which reduces the accuracy of calculating the option price. The main purpose of this research is to determine the price of a European call option with stochastic volatility.

  Methods

  The Heston-Nandi model is a closed pricing formula for European options that shares numerous assumptions with the Heston model. The main difference between the Heston-Nandy model and the Black-Scholes model is the use of the variance type when option pricing. The Heston-Nandy model considers the non-normal distribution of returns and random fluctuations more realistically. Since the Heston model is one of the effective models among the random turbulence models, in this study, the option pricing under Heston and Heston Nandi random stochastic is discussed, which has been investigated considering the non-normality of the data distribution.

  Results

  In this study, data from Iran Khodro was utilized, spanning the period from November 21, 2020, to December 14, 2022. To increase the accuracy, the volatility was calculated using two historical and implied methods. Following the application of option pricing using all three models, namely Black-Scholes, Heston, and Heston-Nandi, and subsequent comparison of the results, it was determined that the Heston-Nandi model exhibited superior performance when compared to the other two models.

  Conclusion

  The findings of this research indicate that, in both the short, medium, and long terms, the Heston-Nandi model yields prices that closely align with market prices and exhibits lower error rates. Consequently, it can be inferred that the Heston-Nandi model demonstrates a high degree of flexibility. The Heston-Nandi model outperforms the Black-Scholes and Heston models by capturing unusual patterns like skewness and elongation. This makes it a good alternative to those models.

  Keywords: Black-Scholes model, Heston model, Heston Nandi model, Options, Stochastic Volatility
 • Seyed Bagher Fattahi, Seyed Mozafar Mirbargkar *, Ebrahim Chirani, Mohammadreza Vatanparast Pages 596-613
  Objective

  This article aims to forecast Iran Cooperative Development Bank's profit/loss using a two-stage collective learning method. Employing machine learning for profit and loss prediction is a novel approach to numerical computations, aligning with the article's goal of leveraging big data. Hence, we employ a two-stage collective learning method utilizing Support Vector Machines, Decision Trees, and Weighted Averaging models for learning, testing, and predicting the profit/loss of the Cooperative Development Bank.

  Methods

  In the initial stage of machine learning, Support Vector Machines, and Decision Trees serve as the base models, while the second stage employs a weighted averaging approach. The combination of base learning models was utilized to initially test the prediction process on the performance of 35 branches of the Cooperative Development Bank nationwide from 2012 to 2021. The two-stage machine learning method relies on the utilization of 12 variables grouped into 5 factors for the task. These variables encompass interest-free loans and short-term deposits, deposit interest expenses, total customer deposits, income from facilities and investments, common income, cash balances, administrative expenses, long-term deposits, non-common income, asset depreciation expenses, and the bank's size. Relevant data for the study was obtained from the financial statements of 35 branches of the Cooperative Development Bank spanning the years 2012 to 2021. To minimize prediction errors and facilitate ratio comparisons, all indicators mentioned were adjusted relative to the total value of the bank's assets. Furthermore, to minimize prediction errors and enhance the comparability of ratios, all the mentioned indicators were adjusted in proportion to the total value of the bank's assets. In the initial stage of applying this method, two machine learning models - Support Vector Machines and Decision Trees - were employed, followed by a weighted averaging approach in the second stage.

  Results

  This article contrasts linear regression with machine learning approaches for predicting the Cooperative Development Bank's actual profit/loss. The results reveal notably high-performance accuracy, evidenced by an MAE metric of 5.66 and an MSE metric of 620.34. Additionally, the correlation between training data and predictions from the two-stage collective machine learning stands at 0.9977. Following this method's performance assessment, it is subsequently employed to predict the Cooperative Development Bank's profit/loss for the years 2022 to 2027.

  Conclusion

  The results, showcasing the high efficiency of the two-stage collective machine learning method, suggest that managers can employ these approaches for profit/loss prediction in banks. Based on this method, and under normal conditions without abnormal or non-normal circumstances, the obtained results indicate a prospective decrease in the accumulated losses of the Cooperative Development Bank in future years, leading to an ultimate increase in profits by the year 1405. The results of data analysis reveal that the average ratio of the net profit or loss of the bank to its total assets has been computed in a manner that reflects the average profitability of the bank branches over the research period.

  Keywords: Two-stage collective machine learning, Support Vector Machines, Decision Trees, Profit, loss prediction, Iran cooperative development bank
 • Akram Taftiyan *, Mohammad Salari Abarghuoi Pages 614-640
  Objective
  Disclosure of strategy in annual reports by companies is a method of transmitting information related to the performance of the company's strategy and its effects on stakeholders, and identifying the drivers and factors affecting it is considered important due to the important role of this type of reporting in making correct and informed decisions. The purpose of this study is to investigate the drivers of strategy disclosure in the companies’ annual reports. Revealing a company's corporate strategy to the public is seen as reliable because managers prioritize safeguarding their reputation. This commitment to transparency encourages a company's leadership to make meaningful investments in the strategy. While disclosing forward-looking statements, like the progress of business strategies' implementation, in annual reports offers insight into the company's direction from management to financial analysts, it can also entail certain costs by potentially harming the company's competitive position.
   
  Methods
  In 2021, this study conducted a comprehensive qualitative analysis and meta-synthesis of prior research findings. A total of 191 articles were extracted and analyzed, and after analyzing the desired components, 26 articles were finalized. After identifying and determining the components, Shannon's entropy method was used to validate the meta-synthesis findings. Therefore, a survey was conducted among 15 experts who were selected using the snowball sampling method to comprehensively classify the conceptual codes. Experts were engaged to validate the elements associated with the extracted codes. Consequently, a table depicting the codes and components was presented to them, and their insights and opinions were solicited on this matter. Due to the absence of specific requirements and standards for preparing strategy disclosure reports in Iran, it appears that individuals working in this field may lack adequate theoretical knowledge on the subject. Therefore, we tried to use the opinions of experts who are theoretically familiar with the subject. These individuals were experts, professors, and researchers who had conducted research in the areas of reporting and capital markets over the past few years. They had accumulated a minimum of 15 years of experience in the fields of accounting and finance.
   
  Results
  The findings indicated that strategy disclosure in annual reports is classified into 12 components and 32 codes. Among the identified components of a company's vision, the mission statement, statement of strategy, naming, scope, and strategic reference were deemed more significant than other components.
   
  Conclusion
  This research, by comprehensively examining the factors affecting strategy disclosure, tried to provide a new perspective in examining the drivers of annual reports and improve the awareness of the stakeholders in identifying the drivers and factors affecting this type of reporting.
  Keywords: Annual reports, Disclosure of strategy, Disclosure of non-financial information, Meta-synthesis approach
 • Farshid Ahmadi Sartakhti, Kambiz Hojabr Kiani *, Seyed Shamsoddin Hoseini, Abbas Memarnejad Pages 641-660
  Objective

  One of the most important risks faced by financial institutions is credit risk, which is formed by the possibility of the receiver's default in repaying the loan or repaying the loan on time. One of the pivotal financial institutions in Iran's economy is the Export Guarantee Fund of Iran. Being the exclusive official export credit insurance entity in Iran, it operates under complete government ownership, shouldering all obligations associated with the fund's coverage. Over the past decade, the Export Guarantee Fund of Iran, the sole provider of export guarantees in the Iranian economy, has undertaken the risk amounting to approximately $15.8 billion through the issuance of diverse guarantees and insurance policies. The most significant volume of claims pertains to credit guarantees. Based on available statistics and official records within the Iranian entity, it can be observed that between the Iranian calendar years of 1387 and 1397, this fund issued guarantees totaling $6.7 billion, with the largest claim, exceeding $317 million, originating from the credit guarantees provided for the benefit of creditors. Recognizing the significance of this matter, the development of an optimal model for evaluating the credit guarantees provided by customers of the Export Guarantee Fund of Iran holds the potential to mitigate credit risk and subsequently decrease the fund's incurred losses. Even a one percent reduction in the fund's losses could result in substantial savings, amounting to at least 1,330 billion Rials. This figure is poised to grow even further as the fund increases the issuance of credit guarantees. Consequently, the primary objective of this research is to identify the most effective method for distinguishing between creditworthy and high-risk customers, ultimately diminishing the default rate of loans extended by the Export Guarantee Fund of Iran.

  Methods

  In this study, an artificial neural network model was employed to create a risk assessment framework for applicants seeking financial facilities and guarantees from this fund. This model exhibits exceptional predictive capabilities, especially in estimating the likelihood of default for the granted facilities. To achieve this objective, a dataset comprising 2,170 credit files granted by this fund was utilized. A total of 69 intra-organizational and extra-organizational variables were initially considered, and their respective information was gathered. Subsequently, six key variables were employed in the ultimate neural network model, encompassing the credit recipient's province, the guarantee beneficiary (creditor bank), personnel count, current ratio, real interest rate, and economic growth rate.

  Results

  Based on the neural network model, the best models were extracted with three methods Bayesian, Levenberg, and Conjugate Gradient, and with one to 30 neurons in the hidden layer. The best model with all independent variables (i.e., 69 independent variables) was predicted with 96.2% accuracy, which is more than the Probit econometric model.

  Conclusion

  The findings of this research offer the capability to distinguish between customers with favorable and unfavorable credit profiles. Furthermore, the credit rating of customers can be used as a basis for adjusting the collateral requirements for each customer group, thereby aligning the collateral amount with the creditworthiness of the respective groups. This means that if the customer is one of the customers with good credit and a good credit rating, less collateral can be obtained from them, and if the customer has higher credit risk, more collateral can be used as a guarantee of the repayment obligation. In this case, while measuring the credit risk and separating customers, it is possible to manage the risk and the credit portfolio of the Export Guarantee Fund of Iran optimally.

  Keywords: credit risk, Export guarantee fund of Iran, Artificial Neural Networks
 • Keyvan Shahab Lavasani, Leila Shabani Rezvani *, MohammadEbrahim Samavi Pages 661-687
  Objective

  Behavioral finance research delves into how investors' perceptions of the capital market and the decisions they make are influenced by psychological factors, ideas, and their willingness to take risks. In addition, it tries to identify the investors’ decisions by investigating the psychological factors. The researchers have tried for several decades to explore the direct relationship between the sentiments and total index return by linear methods permanently. However, this research examines the asymmetrical relationship between investors' sentiments and fluctuations in the total index, categorized into recession and boom regimes. Generating instantaneous response functions based on regimes enables a comprehensive investigation of how investors' sentiments impact market fluctuations in distinct market conditions. Investors' perceptions of total index fluctuations revealed significant losses during various periods of market collapse. Consequently, this study explores the connection between the total index's behavior and investors' sentiments.

  Methods

  Four criteria were used in this research to assess the sentiments indirectly. First, the sentiments hybrid index was extracted in the 2011-2021 period using the main components analysis method. Then, the non-linear Markov switching model was used to investigate the asymmetric relationship between investors' sentiments and total index returns and fluctuations. Moreover, instantaneous response functions were used to investigate the effect of shocks on each research variable. Eviews12 and OxMetrics8 software types were used to estimate the research model.

  Results

  The findings affirm the presence of an asymmetric relationship between investors' sentiments, returns, and total index fluctuations during both recession and boom periods. Investors' reactions to market fluctuations were found to be positive and significant during the upward market trend of the capital market. However, investors' reactions to market fluctuations were negative during the downward market trend. Furthermore, the study revealed that an increase in returns during a bearish market trend elicited a negative response from investors, while in an upward market trend, it triggered a positive reaction. Moreover, extraction results of instantaneous response functions showed that the inserted shocks to the variables in recession and boom periods may lead to different reactions.

  Conclusion

  As per the research findings, the likelihood of market continuity stands at 41.54% during the boom regime and 58.46% during the recession regime. This shows the fact that the capital market's tendency to persist in the recession period is higher. Moreover, an examination of the derived instantaneous response functions from the model revealed that sentiment shocks can substantially alter stock market returns. The nature of these effects may vary depending on the prevailing market conditions (be it during a recession or a boom). The outcomes of this study enhance the understanding of investors and decision-making institutions regarding the impact of investor sentiments on capital market fluctuations and returns. This insight empowers decision-makers to formulate policies aimed at managing the impact of influential news and rumors, ultimately leading to heightened investor awareness and a reduction in market volatility.

  Keywords: Investors’ sentiments, Total index return, Instantaneous response functions, Markov Switching