فهرست مطالب

نشریه جستارهای نوین ادبی
سال پنجاه و ششم شماره 3 (پیاپی 222، پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/09/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سجاد زهتاب سدهی، سلمان ساکت*، محمدجعفر یاحقی صفحات 1-23

  انیس الطالبین و عدهالسالکین از کتب عرفانی مهم قرن هشتم است که در شرح مقامات و اقوال خواجه بهاءالدین محمد نقشبند، بنیان گذار سلسله نقشبندیه، اندکی پس از درگذشت او به رشته تحریر درآمده است و با فاصله کمی پس از تالیف، تلخیصی از آن، صورت گرفته است. این مقاله بر آن است تا به این پرسش پاسخ دهد که چرا از این اثر تحریری مختصر فراهم آمده است. ازآنجاکه متن مفصل انیس الطالبین به چاپ رسیده ولی متن مختصر آن هنوز منتشر نشده است، نگارندگان پیش از چاپ متن مختصر، بر اساس نسخ خطی موجود از آن و نیز متن چاپی تحریر مفصل، به مقایسه آن ها پرداخته و کوشیده اند تا تفاوت های دو تحریر انیس الطالبین و عده السالکین را نشان دهند. در پژوهش حاضر نخست به جایگاه مولف و اثر پرداخته شده و پس از آن با به دست دادن نمونه های متنی و جداول مقایسه ای، تفاوت این دو تحریر از جنبه های مختلف بررسی شده است. نتیجه بررسی دو تحریر این است که متن مختصر صرفا، تلخیصی از متن اصلی نیست؛ بلکه مولف تحریر مختصر با کاستن و افزودن و تغییر در عبارات، جملات و حکایات کتاب، تالیف مستقلی از این اثر فراهم آورده است. ازاین رو تصحیح، انتشار و پژوهش درباره تحریر مختصر به مثابه اثری مستقل ضروری است.

  کلیدواژگان: انیس الطالبین و عده السالکین، تحریر مفصل، تحریر مختصر، نسخه شناسی
 • سعید پورعظیمی*، مجید منصوری صفحات 25-53
  تحریر سعدالدین وراوینی از مرزبان نامه طبری اسپهبد مرزبان بن رستم از امهات متون متکلف در میراث نثر فارسی است که اگرچه در بیش از یک قرن اخیر سه تصحیح از آن منتشر شده؛ هنوز تصحیحی منقح از آن در دست نداریم. با دستیاب شدن نسخه کهن و سخت ارزشمند مورخ روز پنج شنبه، دهم رمضان 698 هجری که با شماره 216 در کتابخانه موزه باستان شناسی استانبول نگهداری می شود گشتگی ها (= تصحیفات) و افتادگی ها و افزوده ها و فقرات مبهم و بدخوانی ها و دگرگونی های گسترده در نسخه های دیگر که به هر سه چاپ راه یافته عیان می شود و ضرورت تصحیحی دیگر از متن را پیش می کشد. کاتب این نسخه مرتضی بن ابی طاهر بن احمد کاشی است که آن را در ناحیه شرقی بغداد که در آن عصر مرکز نگارگری و کتاب آرایی بوده به خط نسخ جلی در 215 برگ 17 سطری استنساخ کرده است. خوانایی و وجه هنری خط و دقت در شکل نگارش حروف و کلمات چنان برای کاتب اهمیت داشته که از نقطه گذاری کامل پرهیز کرده و کمتر کلمه ای در سراسر متن می یابیم که آن را همواره به یک صورت کتابت کرده باشد.این نسخه علاوه بر اهمیتش در تصحیح متن مرزبان نامه __که شماری از آنها نمونه وار در انتهای مقاله آمده__ دارای سه نگاره به شیوه بغدادی است که تحت تاثیر هنر بودایی و شرق دور کشیده شده اند و از این منظر، مرزبان نامه جزو اندک شمار متون شناخته شده فارسی مصوری است که از اواخر قرن هفتم بر جای مانده است.
  کلیدواژگان: مرزبان نامه، اسپهبد مرزبان بن رستم، سعدالدین وراوینی، تصحیح متن، نسخه خطی
 • اسد آبشیرینی* صفحات 55-94
  سووشون را باید از زبان حیوان خواند. جایی که زبان انسانی از تکلم فرومی ماند، آوای حیوان است که «می ماند». زنانگی و حیوان، زری و سحر و مادیان، یوسف و آنچه ادامه سوژه مردانه اوست را، به پرسش می خواند. کودکی و جنون و زندان، همان هایی که تن به دلالت و ایده باوری نمی دهند، تن هایی اند که در میل و بی معنایی خویش، حیات را تجربه می کنند. حیاتی که با زندگی یوسف، مرگ بود و با سووشونش، «حیوانیت» دوباره به روح زری باز خواهد گشت. نگارنده در این پژوهش در تحلیل شخصیت شناسی و عناصر رمان سووشون، از آرای دلوز و متفکرانی که در مغناطیس اندیشه پست مدرنیستی او می گنجند، بهره برده است. نهایت آن که همان آرزوی دیرینه ای که سیمین در خاطرات کودکی اش به آل احمد واگویه کرده بود: «همیشه عاشق یک اسب بودم!».
  کلیدواژگان: ادبیات معاصر، سیمین دانشور، حیوانیت، انسانیت، سوژه، کودکی، میل، جنون، بدن
 • مجید فرحانی زاده* صفحات 95-117

  این پژوهش درصدد است به تحلیل مفهوم «گستاخی با حق تعالی» در آثار برجسته عرفانی تا قرن هشتم هجری، بر پایه پیوندی که با ساحت های عارفانه عبودیت و عشق دارد، بپردازد. مقایسه مفهوم گستاخی در آثار عرفانی گویای آن است که شواهد بدست آمده از گفتمان واحدی پیروی نمی کنند، چنان که برخی شواهد دلالت بر نیکوداشت گستاخی با خداوند و برخی شواهد تاکید بر نکوهش آن دارند. با این وصف، حال گستاخی با خدا در منظومه فکری عارفان در دو ساحت انعکاس دارد: نخست در ساحت عبودیت که نکوهیده و درخور نفی است. دوم در ساحت عشق که نیکو و درخور تمجید است. این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی تدوین یافته، برآ نست با استناد به شواهد مرتبط با موضوع بحث در منابع اصیل عرفانی، به تحلیل تناقض موجود از مفهوم گستاخی با خدا بپردازد و تفسیر درست و جامعی در جهت شناخت دیدگاه عارفان بزرگ ارایه دهد.

  کلیدواژگان: گستاخی با خدا، ساحت بندگی، ساحت عشق، سکر، جنون
 • مهنوش وحدتی*، فاضل اسدی امجد صفحات 119-143
  پژوهش حاضر مطالعه ای تطبیقی در خصوص مفاهیم تمنا، عشق و مطلوب گمشده ژاک لکان در منتخبی از اشعار نصرت رحمانی و هنری چارلز بوکوفسکی، دو شاعر معاصر ایرانی و آلمانی -آمریکایی است. اهداف مقاله، اثبات وجود و بررسی دلایل روانی این تمنا و جستجوی بی پایان برای مطلوب گمشده در راویان اشعار است. عشق در آثار این دو شاعر همواره با فقدان و جدایی عجین بوده است که جستجوی بی پایان راویان را برای رسیدن به مطلوب اصلی میل نشان می دهد. راویان بوکوفسکی و رحمانی درصددند تا بهشت گمشده خویش را در معشوقه های متفاوت بیابند، غافل از اینکه درگیر ژویسانسی فالیک شده اند که پیامدی جز وسواسی تکرارگونه ندارد. از دیگر دلایل این جابجایی عشق و تمنا، شورش علیه قانون پدر و نظم مستقر در ساحت نمادین است که راویان اشعار را دچار دوگانگی و فقدان می کند. محققان برآنند تا با مدد نظریه های تمنا، رانه و ژویسانس لکان، علل این شیدایی یا عصیانگری را که به صورت نفرت، مرگ اندیشی، جدایی و سردرگمی نمود پیدا می کنند  بیابند. پژوهش حاضر به این نتیجه می رسد که راویان به منظور رسیدن به مطلوب مطلق و یگانگی با مادر اولیه، پیوسته درگیر عشقی خیالی می شوند که هرگز پیوندشان را با عشق کامل امر واقع میسر نمی گرداند.
  کلیدواژگان: تمنا، مطلوب گمشده، ژاک لکان، چارلز بوکوفسکی، نصرت رحمانی
 • محمد افشین وفایی*، پژمان فیروزبخش صفحات 144-160

  دشواری های واژگانی شاهنامه محدود به کلمات شاذ و مهجور نیست. در این منظومه هزارساله هنوز به کلماتی برمی خوریم که با وجود ظاهر روشن، معنای آشنای غلط اندازشان مصححان و شارحان شاهنامه و فرهنگ نویسان فارسی را به گمراهی افکنده است. نویسندگان مقاله حاضر یکی ازاین دست کلمات در داستان رستم و سهراب را که معنای درستش بر دیگران پوشیده مانده است موضوع تحقیق خود قرار داده اند. ایشان در ابتدا شرحی مجمل از ضبط و معنای آن بیت در شناخته ترین تصحیحات و شروح داستان مذکور آورده اند و سپس کلید فهم بیت را که همانا شناخت معنای مهجور و متفاوتی از کلمه آغاز است به دست داده اند و در تایید سخن خود دو شاهد استعمال دیگر از آن نیز در شاهنامه بازشناخته اند. نویسندگان پس از مداقه در معانی مختلف فعل گشتن (با حروف اضافه با، به، سوی) و کلمه آورد در شاهنامه، نشان داده اند که آغاز در آنجا سه بار به معنی «قصد و آهنگ» به کار رفته است. ایشان همچنین استدلال کرده اند که این آغاز چیزی نیست جز تحول معنایی آغاز معروف و با کلمه آواز که ظاهرا صورت دیگری هم به شکل آغاز داشته و در شاهنامه در ترکیب بر آواز (به معنی «در پی، به دنبال؛ در صدد») چندین بار آمده است بی ارتباط است.

  کلیدواژگان: تصحیح متن، شاهنامه فردوسی، داستان رستم و سهراب، فرهنگ نویسی، تحولات معنایی
|
 • Sajad Zehtab Sedehi, Salman Saket *, MohammadJafar Yahaghi Pages 1-23

  Anis al-Talebin and Oddah al-Salekin is a precious book written in Persian, but has not been corrected so far. Its value lies in the fact that its writer was a direct student of Khajeh Baha’ al-Din, the establisher of Naqshbandiyeh dynasty. This study examined this book in detail and the concise book of Khajeh Mohammad Parsa. It compared the linguistic and literary features of the two books. This study examined the differenced under four titles: 1. Deletion; 2. Addition; 3. Transposition; 4. Changes and differences in recording words. It showed that the significance of the concise text and examining on is plural: 1) The text is the first one that deals with the life of Khajeh Baha al-Din, the founder of the Naqshbandiyeh, and the author himself closely and directly saw the life of Khajeh Baha al-Din; 2) This work is important in terms of linguistic, literary, historical and social values; 3) The concise version is an independent of the detailed version, so it deserves to be examined as an independent work and be corrected.

  Keywords: Anis al-Talebin, Odat al-Salekin, Complete Version, Condense Version, codicology
 • Saeed Poor Azimi *, Majid Mansoori Pages 25-53
  Sa’d al-Din Varavini's version of Tabari’s Marzbannameh by Espahbod Marzban bn Rostam is one of the major texts in Persian prose heritage. Three revisions of the work have been published over the last century, but there is not a very authentic correctd versoin. Being accessable the old precious manuscript dated back to Thursday, 10 Ramaza, 698 (AH), no. 216 in Istanbul Archeology Museum, it becomes clear that three other corrected manuscripts bear many mistakes, omitted parts, added materials, vague contents, mis-reasings, and changes. This issue makes it necessary to correct the manuscript again. This manuscript is so far the oldest known version of Marzbannameh in the world. So, this the first time that this valuable version is introduced in detail. This study introduces the most ancient manuscript of Marzbannameh and tried to examine and discuss its unique features under headings the scribe and the scribing date, the writing stle of letters, the illustrations of the manuscript. Examining his manuscript shows the vast changes, omitions, additions, vague points, and mis-understandings of other three manuscripts of Marzbannameh. Some examples are provided at the end of the paper.
  Keywords: Marzbannameh, Marzban bn Rostam, Sa’d al-Din Voravini, text correction, manuscript
 • Asad Abshirini * Pages 55-94
  Animal is viewed in traditional literature as a tool and symbol that shows the human attitude. In the new perspective, however, especially in Deleuze's view, the animal is no longer a tool in hands of humans but humans must submit themselves to the animal and get close to animality. Considering the new concept, this study used the ideas of such thinkers as Deleuze and other related postmodernist thinkers to examine the characters and features of Suvashoun novel from the perspective of animality. The main themes that this study discussed are animality, childhood, madness, humanity. Regarding animality, we see Suvashoun a dialectic, where antithesis appears in Yusuf's humanity. Madness and prison are means used for liberating man from his subjectivity in prison. That is why Zari takes her vow to the madhouse and distributes it among the prisoners. Desire and body, childhood and femininity, Kelo’s personality and MakMahon's poetry, and Dr. Abdollah Khan's mysticism leaves no room for human humanity of Yusuf. He should be the contemporary Siavash, whose head is innocently cut off in the bowl of his mythical innocence. Such a Suvashoun not only ensures the liberty of his soul but accomplishes the animality of Zari.
  Keywords: Contemporary literature, simin Daneshvar, animality, humanity, Subject, Childhood, desire, Madness, body
 • Majid Farhanizadeh * Pages 95-117

  This study explored “audacity to God” in prominent mystic works up to the 7th century AD, based on the content on the mystic issues of serving and love. Exploring the concept of audacity and its appearance in mystical texts, this study tried to use the related evidence in authentic mystical texts to analyze the existing contradiction of audacity to God, and to present a correct and comprehensive interpretation of the issue about viewpoint of prominent great mystics. The results on mystical sources showed that there are two types of evidence pertaining to audacity. Some evidence emphasize the condemnation of audacity to God. The second group of evidence appraise audacity to God, though this category of evidence does not follow a unique discourse. Exploring audacity in the mystical works showed that some evidences imply the appropriateness of audacity to God and some evidences emphasize its inappropriateness. Overall, audacity to God in mystical thoughts appears in two spheres: In servitude, which is inappropriate and condemned, and in love, which is considered appropriate. Many mystics mention good audacity in the spheres of love and union (وصال), but a few mystics such as Rozbehan Baghli, Attar Neyshaburi, Ibn Arabi, and Maulvi took a deeper attitude towards describing good audacity to God in love and servitude spheres. This type of audacity is the result of mystic madness and intoxication.

  Keywords: Insolence towards God, servantship domain, love domain, Intoxication, insanity
 • Mahnoosh Vahdati *, Fazel Asadi Amjad Pages 119-143
  The present research is a comparative study of Jacques Lacan's concepts of Desire, Love, and Lost Object in the selected poems of Nosrat Rahmani and Henry Charles Bukowski. It aims to locate and debate the psychological causes of this desire and endless search for 'objet a' in the narrators' psyches. Analyzing "The Story" by Rahmani and "Another Bed" by Bukowski, the researchers found that Love has always been accompanied by loss and separation in their poems. The narrators endeavor to discover their lost paradise in multiple lovers, unaware they are involved in a phallic Jouissance with repetitive compulsion. This study concludes that to discover the ideal object and be united with the ultimate mother, the narrators are involved with an imaginary love that never binds them to the perfect love of the Real Order. Like all signifiers, the object of their love constantly slips from its signified. The narrators have a narcissistic relationship with the object of their desires. They fall in love with themselves or with someone else who is supportive and reminds them of maternal love. In this continuous cycle of Desire, women are small objects that the narrators love for a while to satisfy their initial lack. When their desire is not satisfied, they leave them and look for another object of desire.
  Keywords: desire, Lost Object, Jacques Lacan, Charles Bukowski, Nosrat Rahmani
 • Mohammad Afshinvafaie *, Pejman Firoozbakhsh Pages 144-160

  The lexical difficulties in the Shahnameh extend beyond obsolete words. There are also words that, despite their apparent clarity, have unidentified semantic changes leading to misunderstandings among the editors and commentators, as well as Persian lexicographers. In this article, the authors focus on one of these words in the story of Rostam and Sohrab. They begin by reviewing different readings and interpretations of a verse containing the word in question in the most distinguished editions and commentaries of the text. By examining the various meanings of the verb gaštan (with prepositions ba, bā and sō̆y-i), and the word āward in the Shahnameh, as a key to understanding the verse, they recognize a neglected meaning of the word āγāz, that is “intention, purpose,” and support their argument by identifying two other instances in the same text. The authors argue that this āγāz is nothing more than a semantic transformation of the well-known āγāz, and is unrelated to the word āwāz, which seemingly was a rare variety of āγāz, and also appears several times in the Shahnameh in the compound preposition bar āwāz-i, meaning “in pursuit of, after”. The semantic change of āγāz took place through the following way: “to begin (to do)” → “to embark upon (to do)” → “to intend to”. This unknown meaning of āγāz has not been recorded in any of the modern Persian dictionaries.

  Keywords: textual criticism, Ferdowsi's Shahnameh, Story of Rostam, Sohrab, Persian Lexicography, Semantic changes