فهرست مطالب

اقتصاد باثبات - سال چهارم شماره 4 (پیاپی 13، زمستان 1402)

نشریه اقتصاد باثبات
سال چهارم شماره 4 (پیاپی 13، زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/11/11
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمد فقهی کاشانی، جاوید بهرامی، محمد عباسی* صفحات 1-30
  در مقاله حاضر تاثیرات وارد آمدن شوک های بهره وری، قیمت های خارجی و صادرات نفتی در یک اقتصاد کوچک باز نوعی و در شرایطی که کشور سیاست تثبیت نرخ ارز را اتخاذ کرده است بررسی گردید. در این فضای تحلیلی، تحت شرایط مشخص چرخه ای بین دولت و بخش های مالی و حقیقی اقتصاد ایجاد می شود که به کاهش مکرر مازاد اولیه دولت، افزایش احتمال ناتوانی دولت در بازپرداخت اوراق منتشر شده پیشین، ناترازی بخش بانکی و افزایش هزینه تسهیلات دهی می انجامد. این فرایند نهایتا منجر به قفل شدگی بدهی دولت، ایجاد بحران بانکی و کاهش تولید و مصرف کل می گردد. در این راستا برای تحلیل عملکرد دولت، ادبیات «نظریه مالیه تعیین قیمت» مورد استفاده قرار گرفت که در دو دهه اخیر رواج بیشتری یافته و به نظر می رسد با شرایط نهادی و قانونی ایران نیز سازگار باشد. مطابق این نظریه، دولت در برخی شرایط می تواند به بازیگر غالب در تعیین سطح عمومی قیمت بدل شود و سیاست های پولی در تبعیت از سیاست های مالیه دولت تنظیم گردد. فرایند فوق الذکر در قالب یک مدل ساده تعادل عمومی پویا که گویای رفتار بازیگران محیط اقتصادی است، طراحی شد و نتایج حاصله بر روی متغیرهای اصلی مدل مورد بررسی قرار گرفت. در نتیجه مشاهده گردید، در صورت تبعیت سطح عمومی قیمت داخلی از قیمت های خارجی، شوک های وارد شده اعم از اسمی یا حقیقی، حتی بدون وجود هرگونه چسبندگی اسمی در قیمت ها، می تواند با فعال سازی چرخه قفل شدن بدهی دولت، اثرات واقعی دایمی و زیان باری بر متغیرهای کلیدی اقتصادی داشته و معیشت و رفاه عمومی را تحت تاثیر قرار دهد.
  کلیدواژگان: سیاست تثبیت نرخ ارز، قفل شدن بدهی دولت، نظریه مالیه تعیین سطح قیمت، تعادل عمومی پویای تصادفی، بحران بانکی
 • حسن حیدری، حامد مقدادی*، بهرام سحابی صفحات 31-59

  فرار سرمایه از کشورهای درحال توسعه و توسعه نیافته، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی فراوانی را به دنبال دارد که نشان دهنده اهمیت این موضوع است. فرار سرمایه موجب عدم اطمینان اقتصادی و سیاسی می شود و می تواند مانعی برای کاهش فقر، رشد اقتصادی و سرمایه گذاری های داخلی و بین المللی باشد. همچنین با خروج سرمایه، سرمایه گذاری های موردنیاز در بخش های عمومی و اجتماعی به ویژه در حوزه های آموزش وپرورش، سلامت و بهداشت و زیرساخت ها کاهش می یابد و نابرابری های اقتصادی و اجتماعی بیش ازپیش نمایان می شود. باتوجه به اهمیت شناخت بیشتر این پدیده چنین مطالعه ای می تواند به ادبیات این موضوع در تحلیل عوامل تعیین کننده فرار سرمایه از کشورهای درحال توسعه کمک کند. در این پژوهش با استفاده از روش ارب - بانک جهانی، میزان فرار سرمایه برای نمونه ای شامل 24 کشور درحال توسعه طی بازه زمانی 2000 تا 2021 اندازه گیری شد. سپس برای بررسی عوامل تعیین کننده فرار سرمایه با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، مدل تخمین زده شد و اثر عوامل اقتصادی، نهادی و حکمرانی بر فرار سرمایه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که تورم، نوسانات رشد اقتصادی و تحریم اثر مثبت و معنی دار و شاخص کنترل فساد و شاخص آزادی اقتصادی اثر منفی و معنی دار بر خروج سرمایه دارد؛ در نتیجه تورم، نوسانات رشد اقتصادی و تحریم خروج سرمایه را سرعت می بخشد و بهبود در کیفیت نهادی و شاخص های حکمرانی، خروج سرمایه از کشورهای درحال توسعه را کاهش می دهد. کشورهایی که در تلاش برای جلوگیری از خروج سرمایه هستند باید ساختارهای حاکمیتی خود را بررسی کرده و با شفافیت نهادی بیشتر در جهت رفع فساد داخلی گام بردارند.

  کلیدواژگان: فرار سرمایه، شاخص حکمرانی، شاخص آزادی اقتصادی، گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)
 • طیبه رهنمون پیروج، سید صالح اکبر موسوی*، منصور عسگری صفحات 60-95
  کاربرد فراوان و متعدد فولاد در صنایع مختلف، آن را به کالایی استراتژیک تبدیل کرده و قیمت آن همواره مورد توجه صاحبان صنایع بوده است. از این رو، دسترسی به پیش بینی های دقیق از روند قیمتی فولاد و محصولات آن، حایز اهمیت است. براین اساس، در مطالعه حاضر، ضمن شناسایی متغیرهای اثرگذار بر قیمت فولاد، پیش بینی برون نمونه ای برای دوره زمانی 1402:07 تا 1403:03 با بهره گیری از مدل خودرگرسیون برداری (VAR) انجام شده است. در ابتدا، مطابق نتایج آزمون هم انباشتگی یوهانسون- جوسیلیوس، رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل تایید شد. همچنین، ضریب جمله تصحیح خطا (ECM) برابر 0842/0- تخمین زده شد. تجزیه و تحلیل توابع واکنش آنی و شوک های وارد بر متغیرها نیز نشان داد که شوک ایجاد شده در متغیرهای نرخ ارز غیررسمی و شاخص قیمت تولیدکننده صنعت (زیرگروه ساخت فلزات پایه)، به ترتیب با 8/6 و 5/6 درصد به شکل استاندارد، بیش از سایر متغیرهای مدل بر نوسانات قیمت فولاد موثر بوده اند. به علاوه، تحلیل های مربوط به تجزیه واریانس، نشان داد که شاخص تولیدکننده صنعت با 18/16 درصد و نرخ ارز غیررسمی با 7/11 درصد بعد از قیمت خود فولاد، بیشتر از سایر متغیرها بر نوسانات قیمت این محصول، اثرگذار بوده اند. در نهایت، پس از برآورد پیش بینی برون نمونه ای، رشد 5 درصدی در قیمت فولاد از 302445 ریال در مهر 1402 به 321552 ریال در خرداد ماه 1403 پیش بینی شده است. نتایج معیارهای ارزیابی پیش بینی نیز، بیانگر دقت بالای آن بوده است. مطابق نتایج، مهم ترین توصیه های سیاستی شامل به روزرسانی تکنولوژی ها، تجهیزات و ماشین آلات مورد استفاده در تولید محصولات فولادی به منظور توسعه تولید فرآورده های فولادی، صرفه جویی در مصرف انرژی و هزینه های تولید، اتخاذ سیاست های مناسب پولی و ارزی و افزایش صادرات با تمرکز بر بازاریابی و فروش محصولات فولادی (به منظور جلوگیری از خام فروشی)، از طریق توسعه تولیدات، افزایش تنوع، کیفیت و ماندگاری محصولات فولادی تولیدی قابل ارایه است.
  کلیدواژگان: پیش بینی ماهانه قیمت، محصولات فولادی، مدل خودرگرسیون برداری
 • مهیا کریمزاده خسروشاهی، محمدابراهیم آقابابائی* صفحات 96-126

  نااطمینانی اقتصادی که به معنی دشواری در پیش بینی محیط اقتصادی است، از عوامل مختلفی از جمله بی ثباتی سیاسی، تغییر و عدم قطعیت سیاست های دولت، بلایای طبیعی و نوسانات بازار ناشی می شود. وجود این نااطمینانی ها بر کارایی بازارهای مالی از جمله کارایی بازار سرمایه تاثیر بسزایی دارد. هدف از این مطالعه بررسی رابطه بلندمدت عدم قطعیت سیاست های اقتصادی دولت (بر اساس نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از شاخص ترکیبی PCA) و بازده مازاد شاخص 8 صنعت مختلف در بورس اوراق بهادار تهران شامل شاخص صنایع خودرو و ساخت قطعات، مواد و محصولات دارویی، سیمان، آهک و گچ، شرکت های چند رشته ای صنعتی، فلزات اساسی، فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای، محصولات شیمیایی، انبوه سازی، املاک و مستغلات) است. بررسی انجام شده با استفاده از روش خودرگرسیونی با وقفه های توضیحی (رهیافتARDL) در بازه زمانی 1391 تا 1400 نشان می دهد که عدم قطعیت سیاست های اقتصادی با مازاد بازدهی شاخص صنایع منتخب رابطه مثبت و معناداری دارد. به طوری‏که در بین صنایع مختلف بازده مازاد صنعت خودرو و ساخت قطعات بیشترین اثر را از ناحیه عدم قطعیت سیاست های اقتصادی دولت متحمل می شود و صنعت انبوه سازی املاک و مستغلات کمترین اثر را از این ناحیه می‏پذیرد. به علاوه سرعت تعدیل اثر عدم قطعیت سیاست های دولت بر بازده مازاد صنایع بورسی نیز همگن نبوده و ضریب ECM نشان می دهد که صنعت خودرو سریع ترین اثر و تعدیل را تجربه می کند.

  کلیدواژگان: عدم قطعیت سیاست اقتصادی، بازده مازاد صنایع، رویکرد ARDL، فاما-فرنچ 5 عاملی و مومنتوم
 • تیمور محمدی*، سارا اکبری، حمیدرضا ارباب، رضا طالبلو صفحات 127-156

  قیمت نفت و فرآورده های نفتی به همدیگر مرتبط و تلاطمات قیمت آنها تقریبا موازی است. بنگاه هایی که از نفت خام درمحصولات خود استفاده می کنند با ریسک تلاطم قیمت روبرو هستند. این تلاطم در هردوره ای رفتار متفاوتی از خود نشان می دهد که تحت عنوان رژیم های متفاوت نفتی شناخته می شود. اقتصاد دچار تلاطم بوده و خریداران دچار زیان هستند، خریداران در تلاشند که دارایی اصلی خود را با یک دارایی دیگر مصون کنند و این مصون سازی در رژیم های متفاوت نرخ متفاوتی دارد. درنتیجه نیاز به ارایه ی یک الگو برای این فضا می باشد. در این پژوهش تاثیر تورم و رشد نقدینگی بر نسبت مصون سازی در مقابل تلاطمات رژیم های مختلف قیمت نفت مورد بررسی است. برای این منظور قیمت نفت و طلا در بازه زمانی فروردین  سال 1390 لغایت اسفند 1398به صورت ماهانه درنظرکرفته شده و با مدل RS-DCC در نرم افزار متلب اجرا شده است. نسبت مصون سازی بهینه تحت رژیم اول معادل 66 درصد و تحت رژیم دوم معادل 26 درصد است. دو رژیم قیمتی نفت بالای صد دلار و پایین صد دلار در این پژوهش مشاهده شد که مشابه سال های 1386-1388می باشد. دورانی که اقتصاد دچار تورم و رشد نقدینگی بالا بوده نسبت بهینه مصون سازی کاهش قابل توجهی داشته است و در دوره های تورم پایین، طلا به عنوان یک بهشت امن توانسته مصون سازی بهینه تری را محقق سازد.

  کلیدواژگان: مصون سازی، رژیم های نفتی، قیمت طلا، رژیم سوییچینگ، RS-DCC
 • کوره مارک گوئی، راویندر رنا*، مرضیه اسفندیاری صفحات 157-187

  در دهه گذشته بحث های زیادی درباره جهانی شدن و اثرات آن از جنبه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مطرح شده است. در این راستا کشورهای مختلف تلاش نموده اند از طریق قراردادهای تجاری، نظام حاکم بر تجارت خود را به سمت یکپارچگی سوق دهند. این قراردادهای تجاری ساختار کشورها را تحت تاثیر قرار می دهد. از سوی دیگر شکاف و نابرابری دستمزد نیز چالش های زیادی ایجاد نموده است. از این رو هدف مطالعه حاضر، ارزیابی تاثیر آزادسازی تجاری را بر بازار کار با تمرکز براضافه ارزش مهارت است. برای این منظور مطالعه حاضر یک مدل رقابت انحصاری را توسعه داده است که نیروی کار بر اساس سطح مهارت به ماهر و غیرماهر تقسیم شده است. یافته های مطالعه نشان می دهد که سطح تعرفه ها باعث افزایش متوسط شکاف دستمزد می شود. بطوری که کاهش 10 درصدی تعرفه ها با افزایش 16.1 درصدی اضافه ارزش مهارت (نسبت دستمزد نیروی کار ماهر به غیرماهر) همراه است. همچنین براساس یافته های مطالعه، همین میزان کاهش تعرفه ها به طور متوسط شکاف جنسیتی دستمزد را 26.8 درصد افزایش می دهد. بنابر نتایج حاصل از این مطالعه، آزادسازی تجاری، منافع بیشتری را در بازار کار به نیروی کار ماهر در مقایسه با نیروی کارغیرماهر اختصاص می دهد.

  کلیدواژگان: آزادسازی تجاری، اضافه ارزش، شکاف جنسیتی دستمزد، بازار کار
|
 • Mohamad Feghhi Kashani, Javid Bahrami, Mohammad Abbasi * Pages 1-30
  In this article, the effects of productivity, foreign prices and oil exports shocks on the main variables including production and consumption were investigated, in a small open economy and in a situation where the country has adopted a policy of stabilizing the exchange rate. In this analytical space, under certain conditions, a cycle between the government and the financial and real sectors is created, which leads to the repeated reduction of the government primary surplus, and thus increases the probability of the government's inability to repay previously issued bonds and decreases the value of government bonds. This process ultimately leads to government debt-overhang, banking crisis and the reduction of total production and Consumption. For this purpose, the literature of "Fiscal Theory of the Price Level" (FTPL) has been used to analyze the performance of the government, which seems to be compatible with the institutional and legal conditions of Iran. According to this theory, the government, in some situations, can become the dominant actor in determining the general price level, and monetary policies are mainly regulated in accordance with the government fiscal policies. The above-mentioned process was implemented in a simple dynamic general equilibrium model that describes the behavior of actors in the economic environment, and the results on the variables of the model were analyzed. As a result, it was observed that the introduced shocks, such as nominal or real, even without any price stickiness and in conditions where domestic goods are priced based on global values, can have detrimental real impacts on key economic variables and public welfare.
  Keywords: Pegged Exchange Rate Policy, Debt-overhang, fiscal Theory of Price Level, Dynamic Stochastic General Equilibrium, Banking Crisis
 • Hassan Heydari, Hamed Meghdadi *, Bahram Sahabi Pages 31-59

  The economic and social consequences of capital flight from developing and underdeveloped countries indicate the importance of this phenomenon. Capital flight causes economic and political uncertainty and can be an obstacle to poverty reduction, economic growth, and domestic and international investments. Also, capital outflow and public and social expenses will decrease, especially in the education, water, health, and sanitation sectors, and economic and social inequalities will become more visible. Also with capital outflow, public and social expenses will decrease, especially in the education, water, health, and sanitation sectors, and economic and social inequalities will become more visible. Knowing more about this phenomenon, such a study can help the literature on this topic in analyzing the determining factors of capital flight from developing countries. In this research, using the Erbe-World Bank method, the amount of capital flight was measured for a sample of 24 developing countries during the period 2000-2021. Then, to investigate and analyze the determinants of capital flight using the generalized method of moments (GMM), the effect of institutional and governance factors and economic factors on capital flight was investigated. The results of the research show that inflation, sanctions, and economic growth fluctuations have positive and significant effects, and the corruption control index and the economic freedom index have negative and significant effects on capital outflow. As a result inflation, sanctions, and economic growth volatility accelerate capital outflow, and improvement in institutional quality and governance reduces capital outflow from developing countries. Countries that are trying to prevent the outflow of capital should review their governance structures and take steps to eliminate internal corruption with greater institutional transparency.

  Keywords: Capital Flight, Governance Index, Economic Freedom Index, generalized method of moments (GMM)
 • Tayyebeh Rahnemoon Piruj, Seyed Saleh Akbar Mousavi *, Mansour Asgari Pages 60-95
  The abundant and numerous uses of steel in various industries have turned it into a strategic commodity, and its price has always been a concern of industrial owners. Therefore, access to accurate forecasts of the price trend of steel and its products is important. Therefore, in the present study, while identifying the determinant variables for the price of steel, an out-of-sample forecast for 2023:10 to 2024:06 has been made using the vector autoregression (VAR) model. At first, the results of the Johansen-Juselius cointegration test confirmed the long-term relationship. Also, the error correction coefficient (ECM) was -0.0842. We analyze impulse response functions. The unofficial exchange rate, and industrial producer price index (base metal manufacturing sub-group) (respectively with a positive effect of 6.8% and 6.5% percent in the standard form) have been more effective than other model variables on the fluctuations of steel price. In addition, the results of variance decomposition showed that the industrial producer price index (16.18%), and unofficial exchange rate (11.7%) after the price of steel itself had more effect on the price fluctuations of this product than other variables. Finally, we estimate the out-of-sample forecast. The price of steel is forecasted from 302,445 Rials in October 2023 to 321,552 Rials in June 2024 (with a 5% increase). Based on the forecast evaluation criteria, our model can accurately forecast the price trend of steel. According to the results, the most important policy recommendations include updating the technologies, equipment, and machinery used in the production of steel products to develop the production of steel products, saving energy consumption and production costs, adopting appropriate monetary and foreign exchange policies, And increasing exports by focusing on marketing and sales of steel products (to prevent raw sales), through the development of production, increasing the variety, quality, and durability of manufactured steel products can be provided
  Keywords: Monthly Price Forecasting, Products Steel, VAR Model
 • Mahya Karimzadeh Khosroshahi, MohammadEbrahim Aghababaei * Pages 96-126

  In the past few years, several major domestics and international challenges have emerged, causing global political and economic uncertainty. Economic uncertainty, defined as the difficulty in predicting the economic environment, arises from various factors such as political instability, changes and uncertainties in government policies, natural disasters, and market fluctuations. The presence of such uncertainties significantly affects the efficiency of markets, including the efficiency of the capital market. The aim of this study is to examine the long-term relationship between of economic policies uncertainty (based on the fluctuations of macroeconomic variables using the composite PCA index) and the excess return of eight different industries index (Automobile and parts manufacturing, Pharmaceutical Products and Materials , cement, lime and gypsum, Multidisciplinary industrial companies , basic metals, oil, coke, and nuclear fuel, coke and nuclear fuels, chemical products, Aggregation, properties and real estate).The investigation, conducted using the econometric ARDL approach over the period from 2012 to 2021, demonstrates that economic policies uncertainty is positively and significantly related to the excess returns of the selected industry index Among the various industries, the Automobile and manufacturing parts industry is most affected by the of economic policies uncertainty, while the construction and real estate industry is least affected. Furthermore, the speed of adjustment of Aggregation, properties and real estate the effect of Economic policy uncertainty on the excess returns of the stock market industries is not homogeneous, as indicated by the ECM coefficient. Automobile and manufacturing parts industry index experiences the fastest adjustment, while the Multidisciplinary industrial companies, due to their diverse portfolios, exhibit the slowest adjustment speed compared to others..

  Keywords: Economic Policy Uncertainty, Idustry Excess return, The ARDL approach, Fama-French 5 factors, momentum
 • Teymour Mohammadi *, Sarah Akbari, Hamidreza Arbab, Reza Talebloo Pages 127-156

  Oil prices and other oil-products prices are connected and their price volatilities are parallel. Firms that are using crude oil in their products are facing the risk of price volatility which has different reactions in each era and is known under different oil regimes. When the economy faced volatility the market players faced loss and so to overcome this issue they began to hedge themselves with another commodity. This hedging process in different regimes has different rates. From the work of Hamiltonian (1989) oil price has its volatility and regimes so to this attitude there is an effort to find the effect of inflation and liquidity growth on efficient hedging ratios in different oil regimes. Monthly data of oil and gold prices for about 10 years from 2010 to 2020 is used and the model is programmed with MATLAB. The efficient hedge ratio for the first regime is 66 percent and the second one is 26 percent. In the periods when inflation and liquidity growth had an inappropriate trend, there was a lower grade for hedging oil prices with gold. There are two regimes for the price of oil which is for higher than 100 dollars and under 100 dollars and this historical situation happened in 2007 and 2009 either. In the period when the economy was experiencing high inflation and high liquidity growth, the optimal ratio of hedging decreased significantly, and in periods of low inflation, gold as a haven has been able to realize more optimal hedges..

  Keywords: Hedging, gold price, oil regime price, regime switching, RS-DCC
 • Kore Marc Guei, Ravinder Rena *, Marziyeh Esfandiari Pages 157-187

  In the past decade, there have been many debates about globalization and its effects on economic, political and social aspects. In this regard, different countries have tried to lead to integration through trade agreements. These trade agreements have affected the structure of countries. On the other hand, the wage gap and wage inequality have created many challenges. Therefore, the paper assesses the impact of trade liberalization on the labour market by focusing on skill wage premiums. The paper tests these effects by developing a monopolistic competition model with two factors of production characterized by their skill levels (skilled and unskilled labour). The paper finds that tariff level reductions cause a moderate increase in the wage gap. Thus, our analysis shows that a 10% decrease in tariffs is accompanied by a 16.1 % increase in the skill premium. Also, the same level of tariff cut will on average increase the gender wage gap by 26.8%. The study implies that trade liberalization tends to benefit more workers in the skilled labour market compared to workers in the unskilled labour market.

  Keywords: Trade liberalization, skill premium, gender gap, wage labour market