فهرست مطالب

محیط شناسی راهبردی جمهوری اسلامی ایران - سال هفتم شماره 3 (پیاپی 24، پاییز 1402)

نشریه محیط شناسی راهبردی جمهوری اسلامی ایران
سال هفتم شماره 3 (پیاپی 24، پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/09/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • ابراهیم ضرغامی*، محمد ایزدی صفحات 9-42
  راهبرد نظامی هر کشوری، منطبق و هماهنگ با خط مشی ها، دکترین ها و سیاست دفاعی تهیه و تنظیم می شود. تهیه و تدوین راهبرد نظامی مهم ترین وظیفه تشکیلات نظامی است که در هر کشور توسط بالاترین مقام نظامی آن کشور ارایه می شود. حضور و نفوذ نظامی آمریکا در منطقه غرب آسیا، همواره از موضوعاتی بوده است که در راهبردهای منطقه ای آمریکا مورد توجه ویژه قرار داشته است و جمهوری اسلامی ایران هم در کانون هدف گذاری این راهبردها قرار می گیرد. شناخت دقیق راهبردهای نظامی برای اقدامات مقابله ای، دفع تهدید و جلوگیری از غافل گیری امری ضروری است. از این جهت مقاله حاضر به دنبال پاسخ گویی به این پرسش است که راهبرد نظامی آمریکا در منطقه غرب آسیا در دوران ترامپ و بایدن نسبت به ایران چیست و وجه تمایز و تشابه این راهبردهای چگونه بوده است؟ این پژوهش از نوع کاربردی و روش آن توصیفی-تحلیلی است و از منابع مکتوب و مجازی برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که راهبرد نظامی آمریکا در دوران ریاست جمهوری ترامپ در برابر ایران، بازدارندگی رقابتی و در دوره ریاست جمهوری بایدن ایجاد بازدارندگی یکپارچه و مشارکتی با هدف کنترل جمهوری اسلامی ایران بوده است.
  کلیدواژگان: راهبرد نظامی، بازدارندگی مشارکتی، غرب آسیا، آمریکا، ج. ا. ایران
 • صفیه رضایی*، محسن محمدی خانقاهی صفحات 43-66
  در نبرد ترکیبی به عنوان گونه ای نوین از نبردها، ابزارها و روش های متعددی درهم افزایی با یکدیگر و در راستای ایجاد ابهام و حمله راهبردی استفاده می شوند؛ به ویژه که عناصر کانونی در چنین نبردی، رسانه ها و به صورت خاص شبکه های اجتماعی هستند. از این جهت، برخورداری از رسانه های قدرتمند و توانمندی مدیریت و هدایت افکار عمومی در بستر این نبرد، اهمیت بسیاری دارد.ضمن اینکه پیش نیاز راهبردی در نبردهای ترکیبی، توانمندی و حکمرانی موثر رسانه ای و مجازی است. دامنه این توانمندی در راستای حل مسیله مدیریت و جهت دهی افکار عمومی و با هدف دفاع و بازدارندگی رسانه ای، جایگاه والایی دارد. از این رو، هدف اصلی این پژوهش بررسی بایسته های مدیریت افکار عمومی در نبرد ترکیبی است. از این جهت سوال اصلی پژوهش این گونه صورت بندی می شود که: «الزامات سیاستی مدیریت افکار عمومی در نبرد ترکیبی چیست؟»؛ در این راستا برای پیشبرد پژوهش از روش تحلیل اسنادی و برای گردآوری داده ها از ابزار فیش برداری از منابع مختلف بهره گرفته شده است. براساس یافته های پژوهش، اعمال حکمرانی بر فضای مجازی، برخورداری از نقشه راه و راهبردهای منسجم و به روز رسانه ای، بازسازی مرجعیت رسانه ملی، افزایش توان رقابت شبکه های اجتماعی بومی و... از جمله الزامات سیاستی با هدف مدیریت افکار عمومی در عصر نبردهای ترکیبی است.
  کلیدواژگان: نبرد ترکیبی، افکار عمومی، حکمرانی رسانه ای، شبکه های اجتماعی، سیاستگذاری
 • احسان اعجازی*، سلمان رضوی صفحات 67-96

  طی حدود دو دهه گذشته و با وجود تغییرات حزبی در قوه مجریه ایالات متحده بین دموکراتها و جمهوریخواهان شاهد نوعی اصول و مبانی در سیاست خارجی آمریکا در قبال مناقشه رژیم صهیونیستی - فلسطینی بوده ایم. سوال مقاله حاضر این است که آیا تغییر دولت های ایالات متحده سبب تغییر در سیاست خارجی آن در قبال مناقشه فلسطین- رژیم صهیونیستی می شود؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که با تغییر دولت ها در ایالات متحده، در ابتدا شاهد نقش بیشتر رییس جمهور در مناقشه فلسطین- رژیم صهیونیستی هستیم، اما به تدریج نظام سیاسی ایالات متحده بر نقش رییس جمهور غلبه پیدا می کند و سیاست خارجی آمریکا طبق روال گذشته ادامه می یابد به طوری که نهادهای حکومتی پشتیبانی همه جانبه از رژیم صهیونیستی را دستورکار خود قرار می دهند و با اعطای کمک های گوناگون روند صلح در خاورمیانه را مشکل تر می سازند. همچنین این نهادها در راستای مشروعیت سازی برای رژیم صهیونیستی، روند عادی سازی روابط این رژیم با کشورهای عربی را با جدیت تمام پیگیری کرده اند. این پژوهش براساس روش کیفی مطالعه اسناد و متون منتشر شده از سوی دولت ها، سازمان های بین المللی، آژانس های تخصصی ملل متحد و اندیشکده ها انجام شده است.

  کلیدواژگان: منازعه فلسطین-رژیم صهیونیستی، نظام سیاسی، نقش فرد، جورج بوش، اوباما، ترامپ، بایدن
 • سید محمدجواد قربی* صفحات 97-136

  قدرت نرم یکی از ابزارهای بازیگران سیاسی بین المللی برای عمق بخشی راهبردی و کاهش هزینه های تامین منافع ملی محسوب می گردد. قدرت های جهانی برای تحصیل اهداف ترسیم شده در محیط راهبردی مترصد کاربست منابع نرم افزاری قدرت برای حصول نتایج فراوان با کمترین واکنش، مقاومت و حتی هزینه های مادی هستند. ج.ا.ایران برای تعمیق ارزش ها و حصول نتایج مطلوب در سیاست خارجی نیازمند طرح ریزی راهبردی برای کاربست قدرت نرم در روابط خارجی است و از ملزومات سیاست گذاری قدرت نرم در سطح منطقه ای و بین المللی، شناخت صحیح منابع نرم بازتولید قدرت است تا از طریق تمرکز بر پتانسیل های داخلی، بسترهای افزایش تاثیرگذاری بر مصالح و منافع ملی در محیط راهبردی را فراهم آورد. یکی از بسترهای شناخت منابع قدرت، اسناد ملی و فرادستی است. ازآنجایی که این اسناد با توجه به ظرفیت ها، فرصت ها و تهدیدات پیش روی نظام تدوین و ابلاغ می گردند، مداقه در بندها و اصول اسناد فرادستی می تواند الگوی منابع قدرت را در اختیار سیاست گذاران قرار دهد. در میان اسناد ملی ج.ا.ایران، بیانیه گام دوم به عنوان یک سند ملی، نقشه راهبردی و برنامه اقدام جمعی از ظرفیت مناسبی برای شناسایی و ترسیم الگوی چندوجهی منابع قدرت نرم در غرب آسیا و جهان اسلام برخوردار است. با توجه به تاکید سند گام دوم بر مسیله عزت ملی در روابط خارجی و مرزبندی با واحدهای سیاسی بین المللی، لازم است به مقوله قدرت نرم به عنوان یکی از ابزارهای ارتقاء عزت ملی توجه ویژه شود. مقاله حاضر با استعانت از روش تحلیل محتوای کمی مترصد بررسی منابع نرم قدرت در بیانیه مزبور است و تلاش نگارنده، پاسخگویی به این سوال خواهد بود: منابع قدرت نرم ج.ا.ایران براساس بیانیه گام دوم انقلاب شامل چه ابعاد و مولفه هایی می شود؟ یافته ها نشان می دهند در بیانیه گام دوم به ابعاد مختلف قدرت نرم در عرصه سیاست، اقتصاد، علم و دانش توجه شده است.

  کلیدواژگان: قدرت نرم، منابع قدرت، بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، تحلیل محتوای کمی، ج.ا.ایران، منابع سیاسی قدرت، منابع اقتصادی قدرت، منابع علمی قدرت
 • محمدرضا حسینی، محمدحسن فرخی* صفحات 137-172

  همکاری بین المللی در فضای سایبر ناظر به مشارکت در فرایندهای تعریف شده در سازمان های بین المللی و منطقه ای فعال در زمینه فضای سایبر و نیز حضور در اسناد و معاهدات دوجانبه، چندجانبه و بین المللی مرتبط با این فضا است. شرایط خاص ج.ا.ا. الزاماتی را برای موضوع همکاری بین المللی کشور در فضای سایبر به وجود آورده است. که لازم است راهبردها و الزامات بطور دقیق تعیین گردند تا با مشارکت و حضور در مجامع بطور حداکثری منافع ملی محقق شود و از مضرات احتمالی مشارکت در اسناد و پیمان نامه های بین المللی جلوگیری بعمل آید. پژوهش «توسعه ای-کاربردی» حاضر شاخص ها و الزامات همکاری بین المللی ج.ا.ا. در فضای سایبر را مورد مداقه قرار داده است. بر همین اساس در پژوهش حاضر، مبانی نظری مورد واکاوی قرار گرفت و به روش نظریه پردازی داده بنیاد، عوامل اثرگذار احصاء گردید. سپس از طریق پرسشنامه تحلیلی و برگزاری مصاحبه کانونی فرضیه ها مورد ارزیابی واقع و تصحیح گردید. پرسشنامه ای براساس طیف لیکرت تنظیم گردید و پس از انجام روایی سنجی آن، با آلفای کرونباخ 812/0 از پایایی مطلوبی برخوردار بود. سپس با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار اسمارت پی ال اس، داده های حاصل از پرسشنامه و با روش حداقل مربعات جزیی، تجزیه وتحلیل و برازش کلی مدل معادل 0.579 بوده و چون از 0.36 بیشتر است، برازش مدل را قوی ارزیابی می کنیم.

  کلیدواژگان: راهبرد، الزام، فضای سایبر، همکاری بین المللی، همکاری بین لمللی در فضای سایبر
 • حسن محمدی منفرد* صفحات 173-202
  عملیات طوفان الاقصی، زمین لرزه راهبردی را برانگیخت که ارتش رژیم صهیونیستی و دکترین آن را تا حد زیادی تکان داد و مجموعه ای از سوالات را در مورد استراتژی های آینده، برانگیخت. تحقیق حاضر که با رویکرد کیفی و با روش توصیفی تحلیلی انجام شده است در پی پاسخ به این پرسش می باشد که؛ ارزیابی عملیات طوفان الاقصی بر اساس اصول دکترین نظامی رژیم صهیونیستی به چه صورت می باشد؟ نگارنده مقاله با مطالعه اسنادی و بررسی اسناد مراکز مطالعاتی و مصاحبه های تحلیلگران برجسته جهان و حتی صاحبنظران خود رژیم صهیونیستی، ضمن ارایه تصویری از توانمندی نظامی رژیم صهیونیستی و احصاء اصول دکترین نظامی آن، به این نتیجه رسیده است که رژیم صهیونیستی در هر چهار اصل دکترین نظامی خود یعنی (بازدارندگی، هشدار سریع، تصمیم گیری نظامی و دفاع مدنی) شکست خورده است. همچنین نتایج بدست آمده در خصوص آینده جنگ و چالش فرار روی رژیم صهیونیستی بیانگر این نکته با اهمیت می باشد که؛ رژیم صهیونیستی توان و ظرفیت بازدارندگی در برابر گروه های مقاومت را ندارد بلکه فقط در فضای بازدارندگی از طریق مجازات و بدون محاسبه و تفکر در خصوص پایان جنگ، وارد یک جنگ ویرانگر و فرسایشی در نوار غزه شده است.
  کلیدواژگان: عملیات طوفان الاقصی، رژیم صهیونیستی، دکترین نظامی، توانمندی نظامی، بازدارندگی
|
 • Ebrahim Zarghami *, Mohammad Eizadi Pages 9-42
  The military strategy of any country is prepared and adjusted in accordance with the policies, doctrines and defense policy. Preparation and formulation of military strategy is the most important task of the military organization, which is presented in every country by the highest military authority of that country. The US military presence and influence in the West Asian region has always been one of the topics that has been given special attention in the regional strategies of the US, and the Islamic Republic of Iran is also at the center of these strategies. Accurate knowledge of military strategies is essential for countermeasures, threat repelling and surprise prevention. From this point of view, the present article seeks to answer the question of what is the US military strategy in the West Asian region in the era of Trump and Biden in relation to Iran, and what are the differences and similarities of these strategies? This research is of an applied type and its method is descriptive-analytical, and written and virtual sources have been used to collect information.The findings of the research show that the US military strategy against Iran during Trump's presidency was competitive deterrence, and during Biden's presidency, it was to create integrated and cooperative deterrence with the aim of controlling the Islamic Republic of Iran.
  Keywords: Military Strategy, cooperative deterrence, West Asia, America, Islamic Republic of Iran
 • Safiye Rezaee *, Mohsen Mohammadi Khaneghahi Pages 43-66
  In the hybrid battle, as a new type of battles, multiple tools and methods are used in combination with each other in order to create ambiguity and strategic attack. Especially since the focal elements in such a battle are the media and especially social networks. For this reason, it is very important to have powerful media and the ability to manage and guide public opinion in the context of this battleIn addition, the strategic prerequisite in hybrid battles is the ability and effective media and virtual governance. The scope of this capability has a high position in order to solve the problem of managing and directing public opinion and with the aim of media defense and deterrence. Therefore, the main goal of this research is to investigate the needs of public opinion management in the hybrid battle. Therefore, the main question of the research is formulated as follows: "What are the political requirements of public opinion management in the hybrid battle?";In this regard, the document analysis method has been used to advance the research and the phishing tool from various sources has been used to collect data. Based on the findings of the research, exercising governance over the virtual space, having a coherent and up-to-date media strategy and roadmap, rebuilding the authority of the national media, increasing the competitiveness of native social networks and so on. It is among the policy requirements aimed at managing public opinion in the age of combined battles
  Keywords: Combined battle, Public opinion, media governance, Social Networks, Policy Making
 • Ehsan Ejazi *, Salman Razavi Pages 67-96

  Over the past two decades, despite the partisan changes in the executive branch of the United States between Democrats and Republicans, we have seen some principles and foundations in American foreign policy regarding the Israeli-Palestinian conflict. The question of this article is whether the change of governments of the United States causes a change in its foreign policy towards the Palestinian-Israeli conflict. The findings of this research show that with the change of governments in the United States, the president plays a role in the Palestinian-Israeli conflict. After that, the political system of the United States gradually overcomes the role of the president, and the foreign policy of the United States continues as usual. Then, government institutions put all-round support for the Zionist regime on their agenda and made the peace process in the Middle East more difficult by granting various aid. Also, to legitimize the Zionist regime, these institutions have followed the process of normalizing the relations of this regime with the Arab countries with all seriousness. This research is based on the qualitative method of studying documents and texts published by governments, international organizations, UN specialized agencies, and think tanks.

  Keywords: Palestine-Israel Conflict, structure, Agent, Bush, Obama, Trump, Biden
 • Seyyed MohammadJavad Ghorbi * Pages 97-136

  the Islamic Republic of Iran needs a strategic planning for the application of soft power in foreign relations, and one of the requirements of soft power policy at the regional and international level is the correct recognition of the soft sources of power reproduction, rather than focusing on domestic potentials. provided the bases for increasing influence on national interests in the strategic environment. One of the platforms for knowing the sources of power is national and foreign documents. Since these documents are compiled and communicated according to the capacities, opportunities and threats facing the system, studying the clauses and principles of the above-mentioned documents can provide the model of power sources to the policy makers. Among the national documents of the Islamic Republic of Iran, the statement of the second step as a national document, strategic map and collective action plan has the appropriate capacity to identify and outline the multifaceted pattern of Iran's soft power sources in West Asia and the Islamic world, and considering the emphasis of the document The second step on the issue of national honor in foreign relations and demarcation with international political units, it is necessary to pay special attention to the category of soft power as one of the means of promoting national honor. Inevitably, the present article, by applying the multifaceted model of power sources and using the method of quantitative content analysis, examines the soft power sources in the aforementioned statement, and the author's effort will be to answer this question: what are the soft power sources of the Islamic Republic of Iran based on the statement of the second step of the revolution? Dimensions and components?

  Keywords: soft power, sources of power, statement of the second step of the Islamic revolution, quantitative analysis, Islamic Republic of Iran, political sources of power, economic sources of power, scientific sources of power
 • MohammadReza Hoseini, MohammadHasan Farokhi * Pages 137-172

  International cooperation in cyberspace refers to participation in defined processes in international and regional organizations active in the field of cyberspace, as well as participation in bilateral, multilateral and international documents and treaties related to this space. Special conditions of Islamic republic of IRAN It has created requirements for the country's international cooperation in the cyber space. It is necessary to determine the strategies and requirements precisely so that the national interests can be realized as much as possible by participation and attendance in the assemblies and avoid the possible harms of participation in international documents and agreements. The current "developmental-applied" research on the indicators and requirements of international cooperation of Islamic republic of IRAN It has been discussed in the cyber space. Accordingly, in the current research, the theoretical foundations were analyzed and the effective factors were calculated using the foundation data theorizing method. Then, the hypotheses were evaluated and corrected through an analytical questionnaire and a focal interview. A questionnaire was prepared based on the Likert scale and after its validation, it had good reliability with Cronbach's alpha of 0.812. Then, using structural equation modeling in SmartPLS software, the data obtained from the questionnaire and partial least square analysis, the overall fit of the model is equal to 0.579, and since it is greater than 0.36, we evaluate the fit of the model as strong.

  Keywords: strategy, obligation, Cyberspace, international cooperation, international cooperation in cyberspace
 • Hasan Mohammadi Monfared * Pages 173-202
  The present research, which was conducted with a qualitative approach and descriptive analytical method, seeks to answer the question that; How is the evaluation of Al-Aqsa storm operation based on the principles of the military doctrine of the Zionist regime? The author of the article, by studying the documents and examining the documents of the study centers and interviews of the leading analysts of the world and even the experts of the Zionist regime, while presenting a picture of the military capability of the Zionist regime and the statistics of the principles of the military doctrine of the Zionist regime, has come to the conclusion that the Zionist regime in all 4 principles The military doctrine itself (deterrence, early warning, military decision-making and civil defense) has failed. Also, regarding the future of war and the challenge of fleeing to the Zionist regime, it has been concluded that the Al-Aqsa storm operation showed that the military power of the Zionist regime is fake and does not have the ability to deter jihadist groups and resistance fighters. Therefore, the Zionist regime has entered into a destructive and erosive war in the Gaza Strip without calculating and thinking about the end of the war.
  Keywords: Al-Aqsa storm operation, Zionist regime, Military Doctrine, military capability, Deterrence