فهرست مطالب

علوم و فنون شیلات - سال سیزدهم شماره 1 (پیاپی 45، زمستان 1402)

نشریه علوم و فنون شیلات
سال سیزدهم شماره 1 (پیاپی 45، زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/12/23
 • تعداد عناوین: 10
|
 • عباس زمانی*، سعید خلجی صفحات 398-411

  هدف از انجام این مطالعه، ارزیابی استفاده از پروتیین تک یاخته باکتریایی (IPL68) به عنوان جایگزین پودر ماهی بر عملکرد رشد، فعالیت آنزیم های گوارشی (پروتیاز، لیپاز و α-آمیلاز)، جمعیت میکروبی و بافت شناسی روده بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان (وزن متوسط: 55/0± 51/2 گرم) برای مدت 6 هفته بود. پنج جیره آزمایشی با سطوح جایگزینی صفر (D1)، 25 (D2)، 50 (D3)، 75 (D4) و100 درصد (D5) پودر ماهی تهیه گردید. بررسی شاخص افزایش وزن بدن، ضریب رشد ویژه، شاخص وضعیت و شاخص کبدی نشان داد در جیره آزمایشی D3 بطور معنی داری بالاتر از سایر جیره های غذایی بودند (05/0P<). ضریب تبدیل غذایی در جیره آزمایشی D3 و D5 به ترتیب کمترین و بیشترین مقدار را با یک اختلاف معنی دار نشان داد (05/0P<). میزان نرخ بقاء در جیره های آزمایشی 100 درصد بود. بیش ترین میزان فعالیت آنزیم های پروتیاز، لیپاز و α-آمیلاز در روده ماهیان تغذیه شده با جیره آزمایشی D3 مشاهده شد که نسبت به جیره های غذایی D4 و D5 اختلاف معنی داری را نشان داد (05/0>P). بیشترین تعداد کل باکتری و باکتری های اسید لاکتیک در جیره غذایی D3 مشاهده شد که با سایر جیره های غذایی اختلاف معنی داری داشت (05/0>P). بیشترین ارتفاع پرز و نسبت ارتفاع پرز به عمق کریپت در ماهیان تغذیه شده با جیره غذایی D3 مشاهده شد که با جیره های D1، D2 و D4 اختلاف معنی داری نداشت ولی با جیره غذایی D5 اختلاف معنی داری را نشان داد (05/0>P). براساس نتایج بدست آمده، جیره غذایی حاوی 50 درصد پروتیین تک یاخته نسبت به سایر جیره ها می تواند برای رشد بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان مناسب باشد.

  کلیدواژگان: آنزیم، باکتری اسید لاکتیک، پروتئین تک یاخته، پودر ماهی
 • سید حسن جلیلی*، مهدی آل بوفتیله، حسن اکبری، فرشته خدابنده، یزدان مرادی، معصومه رهنما سنگاچینی، مینا سیف زاده، اسماعیل صفری صفحات 412-426
  اهداف

  هدف از مطالعه حاضر تولید نان فطیر غنی شده با گوشت ماهیان قزل آلای رنگین کمان و کپور نقره ای و ارزیابی ویژگی های کیفی آن طی دوره نگهداری در دمای محیط بود.

  مواد و روش ها

  گوشت ماهیان قزل آلای رنگین کمان و کپور نقره ای با غلظت های 5، 10، 15،  20  و 25 درصد به نان فطیر اضافه و ویژگی های حسی محصول تولیدی سنجش گردید. تیمارهای منتخب به مدت 9 روز در دمای محیط نگهداری شده و در این مدت ویژگی های کیفی آنها ارزیابی شدند.

  یافته ها

  نتایج ارزیابی حسی مقدماتی نشان داد که نان های فطیر حاوی قزل آلای رنگین کمان به میزان 5 درصد و کپور نقره ای به میزان 10 درصد از نظر حسی مورد پذیرش هستند. با افزودن گوشت ماهیان، میزان پروتیین، چربی و رطوبت فطیرها افزایش یافت. نان های فطیر حاوی گوشت ماهیان طی دوره نگهداری، شاخص های TVB-N، پراکسید و بار باکتریایی کل بیشتری داشتند. از حیث شاخص طعم/مزه نان فطیر شاهد تا انتهای دوره نگهداری مورد پذیرش قرار گرفت ولی نان های فطیر غنی شده با گوشت ماهیان تنها تا روز 5 در محدوده قابل قبول بودند.

  نتیجه گیری

  می توان عنوان نمود که نان های فطیر غنی شده با گوشت هر دو ماهی به رغم ارزش غذایی بیشتر، مدت زمان ماندگاری کمتری نسبت به نان های فطیر شاهد داشتند. در بین فطیرهای غنی شده، روند تغییرات کیفی در نمونه های حاوی گوشت قزل آلا کمتر بود.

  کلیدواژگان: فطیر، قزل آلای رنگین کمان، کپور نقره ای، غنی سازی، فرآوری
 • مونا ریاضی، محمدرضا طاهری زاده*، مریم سلیمی زاده صفحات 427-441

  خانواده گاوماهیان در اکوسیستم های ساحلی دارای بسترهای گلی لجنی و اکوسیستم حرا نقش قابل ملاحظه ای بازی می کنند و همچنین در زنجیره غذایی در این مناطق دارای نقش کلیدی می باشند. آنها را به عنوان یک پایشگر فلزات سنگین می شناسند. این پژوهش با هدف بررسی فلزات کادمیم، سرب و نیکل در عضله دو گونه از خانواده گاو ماهیان شاملCryptocentrus cyanotaenia  در جزیره هرمز وBoleophthalmus dussumieri  در بندر خمیر انجام شد. در مجموع از هر گونه 30 عدد از ماهیان در هر منطقه جمع آوری و پس از زیست سنجی و مراحل آماده سازی و هضم جهت تعیین میزان غلظت فلزات نیکل، کادمیوم و سرب توسط دستگاه جذب اتمی آنالیز شدند. در این پژوهش مقایسه هایی بین غلظت فلزات با حداکثر88/1± 10/13 و حداقل 20/1 ±85/2 میکروگرم بر گرم بترتیب سرب و کادمیوم  در عضله B. dussumieri بدست آمد. بیشترین وکمترین 96/1± 13/12  و83/0± 86/2بترتیب برای سرب و کادمیوم در عضله C.cyanotaenia   ثبت شد. با بررسی همبستگی بین غلظت فلزات در عضله گونه ها مشخص شد ارتباط مثبت و معنی داری بین غلظت فلزات در عضله و زیست سنجی  (طول کل و وزن کل) آن ها وجود دارد. نتایج نشان داد که خانواده گاو ماهیان مورد مطالعه پایشگرهای زیستی مناسبی برای فلزات نیکل، کادمیوم و سرب هستند.

  کلیدواژگان: گاو ماهیان، پایشگر زیستی، فلزات سنگین، خلیج فارس
 • ام البنین سالاری، فلورا محمدی زاده*، امیرهوشنگ بحری، علیرضا سالارزاده، مازیار یحیوی صفحات 442-454

  در مطالعه حاضر اثر گل همیشه بهار و اسپیرولینا، هر کدام به تنهایی و به صورت ترکیب با یکدیگر بر برخی شاخص های رشد،ایمنی، بقاء و مقدار آستاگزانتین در بافت گورخر ماهی مورد بررسی قرار گرفت. تعداد 120 عدد گورخر ماهی در قالب 4 تیمار (سه تکرار در هر تیمار با 30 ماهی در هر تیمار)، به صورت تصادفی در اکواریوم های 10 لیتری توزیع شدند. جیره شاهد بر اساس جیره غذایی پایه بدون افزودنی، جیره تیمار دوم حاوی 25 گرم پودر اسپیرولینا (SP) بر کیلوگرم خوراک پایه، جیره تیمار سوم حاوی 25 گرم بر کیلوگرم پودر گل همیشه بهار (MG) بر خوراک پایه، و جیره تیمار چهارم نیز حاوی 25 گرم بر کیلوگرم پودر گل همیشه بهار (MG) و 25گرم اسپیرولینا (SP+MG) بر کیلوگرم خوراک پایه تهیه شد. در پایان دوره برخی از شاخص های ایمنی و آستاگزانتین در بافت بررسی گردید.  نتایج حاصل از این مطالعه نشان دهنده تاثیر معنی دار اسپیرولینا (SP)، پودر گل همیشه بهار (SP+MG) و ترکیب پودر اسپیرولینا و همیشه بهار (SP+MG) بر ایمنی و آستاگزانتین می باشد (05/0>P). به ترتیب تیمار SP+MG و MG به طورمعنی داری باعث افزایش پروتیین کل، لیزوزیم و آستاگزانتین در بافت ماهی شدند و بیشترین مقدار IgM نیز در تیمار MG مشاهده شد(05/0>P). هرچند که تفاوت معنی داری در ارتباط با رشد و بقاء مشاهده نگردید.

  کلیدواژگان: بافت، اسپیرولینا، گل همیشه بهار، لیزوزیم، آستاگزانتین
 • محمدصدیق مرتضوی*، سیده لیلی محبی نوذر، سنا شریفیان، خسرو آیین جمشید، هادی کوهکن، محسن مزرعاوی صفحات 455-474

  در این مطالعه، ارزیابی جامع وقوع و توزیع مکانی فلزات سنگین شامل نیکل، سرب، روی، مس، کادمیوم و کروم، هم چنین هیدروکربن های نفتی کل در رسوبات سطحی نواحی ساحلی و دور از ساحل خلیج فارس در دو استان بوشهر و خوزستان، به منظور تشخیص منابع احتمالی آلودگی رسوبات، و تعیین درجه آلودگی، انجام شد. جهت ارزیابی کیفیت رسوبات از نظر آلودگی فلزات سنگین و هیدروکربن های نفتی از هشت شاخص آلودگی ، استفاده شد. مناطق مورد بررسی، توسط درجه قابل توجهی از آلودگی فلزات سنگین نیکل، کادمیوم و روی، قابل تشخیص بودند. غلظت های بالای نیکل و روی در ایستگاه های اطراف نخیلو، بوشهر مشاهده شد. مقایسه متوسط شاخص های آلودگی بین مناطق، نشان داد که هر دو استان بوشهر و خوزستان، به ترتیب، با متوسط درجه آلودگی (CD) (20.25 و 22.11)، درجه تغییر آلودگی (MCD) (3.38و 3.69)، شاخص بارگذاری آلودگی (PLI) (31.17و 57.57)، و شاخص ریسک بالقوه اکولوژیکی (PERI) (353.54و 349.39)، دارای درجه ریسک قابل توجهی از آلودگی نیکل و کادمیوم، به خصوص در منطقه نخیلو بوشهر، هستند. بررسی نوسانات مکانی غلظت هیدروکربن های نفتی کل در دو استان، روند افزایشی از بوشهر به سمت خوزستان را  نشان داد . با این حال،  سواحل در منطقه بندی عدم آلودگی یا آلودگی ناچیز قرار داشتند.  استراتژی های جامع و چشم گیر در جهت کنترل و کاهش این آلودگی ها، خصوصا در مناطق آلوده، باید در نظر گرفته شود، تا منابع این آلودگی ها مدیریت شوند.

  کلیدواژگان: شاخص های اکولوژیکی، هیدروکربن های نفتی کل، خلیج فارس، فلزات سنگین، رسوبات
 • صدیقه بابایی*، طاهره روشن ضمیر، مینا اسمعیلی خاریکی، علیرضا صادقی بالادزائی صفحات 475-487

  در مطالعه حاضر پروتیین ایزوله ماهی (FPI) به روش pH قلیایی از ضایعات سر و باله تاسماهی سیبری (Acipenser baerii) و تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) استخراج شد و ترکیبات، خصوصیات عملکردی و ساختاری آن مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد بازده استخراج بر طبق وزن ماده تر، میزان بازیابی پروتیین FPI و بازیابی ماده خشک FPI از ضایعات تاسماهی سیبری بیشتر از تاسماهی ایرانی بود. نتایج نشان داد حدود 91-94 درصد پروتیین، در FPI دو گونه وجود دارد. همچنین اختلاف معناداری بین آنالیز تقریبی و TVB-N، پروتیین ایزوله دو گونه مشاهده نشد. ظرفیت جذب آب، قدرت تشکیل و پایداری کف FPI به ترتیب حدود 30، 50 و 50 درصد نشان داده شد و با یکدیگر اختلاف معناداری نداشتند(P> 0.05). در مطالعه حاضر شاخص سفیدی و شفافیت FPI استخراج شده نسبتا پایین بود. نتایج اندازه ذرات و پتانسیل زتا(P< 0.05)  نشان داد اندازه ذرات FPI استخراج شده در هر دو نمونه در حد میکرون بوده و دارای بار منفی هستند. طیف سنجی FTIR در هر دو نمونه نشان از تمامی پیک های جذبی مرتبط با پیوندهای اصلی ساختار پروتیین ها بودند. بطور کلی با توجه به حجم زیاد ضایعات ماهیان خاویاری در عمل آوری، و با توجه به میزان پروتیین، خواص عملکردی و ارزش غذایی FPI استخراج شده از دو گونه ماهی خاویاری، قابلیت به کارگیری آن ها در غذای انسان و مکمل های ورزشی وجود دارد.

  کلیدواژگان: پروتئین ایزوله ماهی، FPI، ماهی خاویاری، pH قلیایی، پتانسیل زتا، اندازه ذرات
 • تارا زارعی، مسعود رضائی*، نادر بهرامی فر صفحات 488-501

  ماهی قزل آلای رنگین کمان به دلیل خواص تغذیه ای ارزشمند خود جایگاه خوبی در سبدغذایی خانوار پیدا کرده است. لذا عرضه به صورت بسته بندی بهداشتی این فرآورده در دوران همه گیری بیماری کرونا اجتناب ناپذیر است. این پژوهش در راستای عرضه بسته بندی هوشمند ارزان، قابل اعتماد و با قابلیت تشخیص تازگی ماهی قزل الای رنگین کمان انجام شده است. فیله ماهی به همراه حسگر گاز H2S ساخته شده از آهن(III)کلرید/ استات سلولز به صورت بسته بندی در آورده شد. طی دوره نگهداری با دمای یخچال 25 و 4 درجه سانتی گراد بسته ها به لحاظ تعداد باکتری کل، سودوموناس، تولیده کننده H2S و باکتری  Escherichia coli (CFU/ml 104×1) مورد بررسی قرار گرفت. پس از تصویر برداری از همبستگی تغییرات رنگ حسگر به صورت ارزش رنگ محاسبه و بررسی شد. عملکرد حسگر از لحاظ تغییر رنگ معنی دار (P<0.05) و همبستگی ارزش رنگ حسگر با رشد باکتری کل در دوره 3 روزه 901/ 0 بود. در بررسی دقت شناسایی رشد باکتری E. coli همبستگی پیرسون ارزش رنگ و رشد باکتری برابر با 932/0 بدست آمد. همچنین در بررسی همبستگی ارزش رنگ با تعداد باکتری کل، باکتری سرما گرا و باکتری تولید کننده H2S به ترتیب 835/0، 869/0 و 836/0 بدست آمد. استفاده از حسگر با ترکیب آهن (III) کلرید و استات سلولز برای تعیین فساد میکروبی ماهی قزل آلای رنگین کمان بسته بندی می تواند در آینده به عنوان یک روش کنترل کیفیت مصرف کننده محور مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: کنترل کیفیت، بسته بندی هوشمند، حسگر H2S، ماهی قزل آلا
 • حسین نورانی*، سید مهدی اجاق، مسعود رضائی، علیرضا عالیشاهی، جابر قادری صفحات 502-521

  مطالعه حاضر با هدف تهیه و بررسی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی فیلم های زیست تخریب پذیر بر پایه ی کیتوزان (CH) و نشاسته (ST) با نسبت های مختلف(100ST:0CH، 75ST:25CH، 50ST:50CH، 25ST:75CH و 0ST:100CH) به روش قالب گیری صورت پذیرفت. نتایج نشان داد افزودن نسبت های مختلف کیتوزان (75-25%) به فیلم شاهد (100ST:0CH) باعث کاهش معنی دار(05/0p<)رطوبت،درصد افزایش طول در لحظه پارگی (EAB) و نفوذپذیری به بخارآب شده (WVP) به نحوی که مقادیر به دست آمده برای فیلم با نسبت75ST:25CHکمتر از سایر فیلم ها بود؛ همچنین میزان حلالیت، مقاومت کششی، زاویه تماس و شاخص سفیدی، در مقایسه با فیلم شاهد افزایش معنی داری را نشان داد (05/0p<). طیف سنجی مادون قرمز با تبدیل فوریه،FTIR، فیلم های مختلف نشان دهنده برهمکنش بین گروه های هیدروکسیل نشاسته و گروه های آمین کیتوزان از طریق پیوند هیدروژنی می باشد و از همین رو باعث افزایش امتزاج پذیری دو پلیمر گردید؛ از طرفی شاخص های مرتبط با آزمون DSC حاکی از این مطلب بود که پایداری حرارتی فیلم های کامپوزیتی بعد از افزودن نشاسته کاهش یافت. مشاهدات ریزساختاریSEM ، یکنواختی سطح فیلم های دو جزیی را به دلیل وجود ST نشان داد. بطور کلی نتایج به دست آمده نشان از کارایی شیوه چند ترکیبی در بهبود امتزاج پذیری پلیمرها و عملکرد کلی فیلم ها می باشد

  کلیدواژگان: فیلم کامپوزیت، کیتوزان، نشاسته، بسته بندی موادغذایی
 • سارا طوافی، سید فخرالدین حسینی*، رضا حسن ساجدی صفحات 522-534

  در مطالعه حاضر، ابتدا ضایعات میگوی ببری سبز (Penaeus semisulcatus) توسط آنزیم آلکالاز با نسبت آنزیم به سوبسترای 100:1، تحت شرایط بهینه دمایی (55 درجه سانتی گراد) وpH  (7.5) به مدت 16ساعت تهیه شد و شاخص درجه هیدرولیز مورد بررسی قرار گرفت. هم چنین نمونه هیدرولیز شده در زمان 300 دقیقه هیدرولیز توسط غشا های الترافیلتراسیون با وزن های 3، 10 و 30 کیلودالتون جداسازی شد و 4 جزء پپتیدی به دست آمد. در ادامه، خاصیت ضد اکسیدانی (مهارکنندگی رادیکال های آزاد DPPH و ABTS) و خاصیت ضد فشار خون پروتیین هیدرولیز شده و فراکسیون های پپتیدی در غلظت های مختلف اندازه گیری شد. درجه هیدرولیز طی 60 دقیقه اول پس از هیدرولیز بالاترین میزان را به خود اختصاص داد (95/0±86/31%). نتایج مهار رادیکال DPPH نیز نشان داد که بالاترین میزان مهار کنندگی برای نمونه ی زیر 30 کیلودالتون در غلظت 10 میلی گرم بر میلی لیتر در حدود (15/0± 61/%69) بود. بالاترین میزان تخریب کنندگی رادیکال ABTS نیز برای نمونه ی زیر 30 کیلودالتون در غلظت 2 میلی گرم بر میلی لیتر (15/0± 38/99%) مشاهده گردید. سنجش فعالیت مهارکنندگی آنزیم مبدل آنژیوتنسین  I(ACE-I) نیز آشکار ساخت اگرچه همه نمونه ها توانایی مهارکنندگی ACE را دارا بودند (فعالیت بازدارندگی بین 53-12%)، بیش ترین میزان مهارکنندگی متعلق به جزء پپتیدی زیر30 کیلودالتون بود (53.23%). بطور کلی نتایج این بررسی نشان داد که پپتیدهای حاصل از هیدرولیز ضایعات میگوی ببری سبز می تواند به عنوان یک ضداکسیدان طبیعی در فرمولاسیون غذاداروها مورد استفاده واقع گردد.

  کلیدواژگان: میگوی ببری سبز، ضایعات عمل آوری، هیدرولیز آنزیمی، پپتید زیست فعال، خاصیت ضداکسیدانی، فعالیت ضدفشار خون
 • آنیتا شاهی فر، زهرا قاسمی*، رضا شاهی فر صفحات 535-547

  کیتین یک پلی ساکارید مهم طبیعی است که در دیواره سلولی برخی موجودات از جمله انواع سخت پوستان یافت می شود. پلیمر کیتوزان که از کیتین بدست می آید نقش بسیار مهمی در تولید طیف وسیعی از مواد مورد استفاده در صنایع غذایی دارد. هدف از انجام مطالعه حاضر، استخراج کیتین از پوسته میگوی پرورشی سفید غربی با استفاده از روش شیمیایی و طی مراحل پروتیین زدایی، حذف مواد معدنی، چربی زدایی، استخراج کیتوزان و استفاده از این ماده طبیعی بدون اثرات منفی در محافظت از پوشش خارجی میوه می باشد. جهت اطمینان از استاندارد بودن کیتوزان تولید شده و تعیین کیفیت آن، تکنیک FT-IR انجام شد. سپس میوه های انگور و توت فرنگی توسط کیتوزان با غلظت های صفر (نمونه شاهد) 2/0 و 5/0 درصد پوشش داده شدند. در طول مدت نگهداری دو ماهه در دمای 0-4 درجه سانتیگراد و به منظور بررسی تغییرات میوه ها، ویژگی های کیفی ظاهری بصورت هفتگی کنترل شد. بر اساس نتایج، بازده تولید کیتین از پوسته به میزان 58%، بازده تولید کیتوزان از کیتین حدود 84% و بازده تولید کیتوزان از پوسته میگو 48% بود که بازدهی مناسبی می باشد. نمونه شاهد هر دو میوه در هفته نخست آزمایش، کیفیت ظاهری خود را از دست داده و چروکیده شدند و از هفته سوم به بعد فاسد شدند. در حالی که در حبه های انگور و توت فرنگی پوشش داده شده با محلول کیتوزان با غلظت 5/0 درصد، بهترین پوشش ضدباکتریایی برای میوه ها ایجاد شده و کیفیت ظاهری آنها در طول دوره آزمایش به مدت دو ماه حفظ شد.

  کلیدواژگان: استخراج کیتوزان، FT-IR، کیفیت ظاهری میوه، Penaeus vannamei
|
 • Abbas Zamani*, Saeed Khalaji Pages 398-411

  The aim of this study was to evaluate fish meal replacement by a bacterial single cell protein (IPL68) on growth performance, digestive enzymes activity (protease, lipase and α-amylase), gut histology and gut microbiota in rainbow trout fry (initial weight = 2.51 ± 0.55 g) for 6 weeks. Five diets were formulated with different bacterial SCP level (0:D1, 25:D2, 50: D3, 75:D4 and 100: D5 %) to replace fishmeal protein. At the end of the trial, body weight gain, specific growth rate, condition factor and hepatosomatic index showed the higher values than other diets with a significant differences (P<0.05). The food conversion ratio had the lowest and highest values in D3 and D5 diets, respectively, with a significant difference (P<0.05). The survival rate in all experimental diets was 100%. The highest activity of protease, lipase and α-amylase enzymes was observed in the intestines of fish fed with D3 diet, which showed a significant difference compared to D4 and D5 diets (P<0.05). The highest number of total bacteria and lactic acid bacteria was observed in diet D3, which was significantly different from other diets (P<0.05). The highest villus height (µm) and the ratio of villus height to crypt depth was observed in fish fed with D3 diet, which was not significantly different from D1, D2 and D4 diets, but showed a significant difference with D5 diet (P<0.05). Based on the obtained results, D3 diet can be suitable for the growth of rainbow trout fry compared to other diets.

  Keywords: Enzyme, lactic acid bacteria, single cell protein, fishmeal
 • Seyed Hasan Jalili*, Mehdi Alboofetileh, Hassan Akbari, Fereshteh Khodabandeh, Yazdan Moradi, Masoumeh Rahnama Sangachini, Mina Seifzadeh, Esmail Safari Pages 412-426
  Aims

  The aim of present study was production of Fatir bread fortified with rainbow trout and silver carp meats and evaluation of its quality attributes during room temperature storage.

  Materials & Methods

  Different concentrations of cooked rainbow trout and silver carp meat (5, 10, 15, 20 and 25%) were added to the Fatir bread and sensory properties of prepared bread were measured. Then, selected treatments were stored for 9 days at room temperature and during this time the quality attributes were evaluated. 

  Findings

  Results of initial sensory evaluations were showed that the Fatir bread containing 5% of rainbow trout and 10% of silver carp were accepted. Results also demonstrated that the protein, lipid and moisture content of the bread were increased with addition of the fish meat. Fatir bread fortified with fish meat had higher TVB-N, peroxide and total viable bacteria during room storage period. In terms of flavor index, the control Fatir bread was acceptable until the end of the storage period, however, the breads fortified with fish meat were within the acceptable range until day 5.

  Conclusion

  Can be concluded that although fortified breads showed higher nutritional value, they had lower shelf life than control bread. Between fortified breads, the quality changes were lower in the bread containing rainbow trout meat.

  Keywords: Fatir bread, Rainbow trout, Silver carp, Fortification, Processing
 • Mona Riyazi, Mohammad Reza Taherizadeh*, Maryam Salimizadeh Pages 427-441

  Gobiidae family fishes play a significant role in coastal ecosystems with mud beds and mangrove ecosystems and also play a key role in the food chain in these areas. They are known as a heavy metal biomarkers. The aim of this study was to investigate the metals cadmium, lead and nickel in the muscle of two species including Cryptocentrus cyanotaenia in Hormoz Island and Boleophthalmus dussumieri in the Bandar Kamir. A total number of 30 fishes, samples for each species were collected from selected area and after biometrics and preparation and digestion steps to determine the concentration of nickel, cadmium and lead metals were analyzed by atomic absorption spectrometry. In this study, comparisons were made between the concentration of metals with a maximum of 13.10±1.88 and a minimum of 2.85±1.20 µg/g, respectively for  lead and cadmium in the muscle of B. dussumieri. The highest and lowest values ​​of 12.13±1.96 and 2.86±0.83 respectively were recorded for lead and cadmium in C. cyanotaenia muscle. By examining the correlation between the concentrations of metals in the muscle of the species, it was found that there is a positive and significant relationship between the concentration of metals in the muscle and their biometry (total length and total weight). The results showed that the studied Gobiidae family fish are suitable biomarkers for nickel, cadmium and lead metals.

  Keywords: Gobiidae, biomonitor, heavy metals, Persian Gulf
 • Omol Banin Salary, Flora Mohammadizadeh*, Amir Houshang Bahri, Alireza Salarzadeh, Maziar Yahyavi Pages 442-454

  In this study, the impact of marigold and spirulina, both in isolation and in conjunction with one another, was analyzed on several indicators relating to growth, immunity, survival, and levels of astaxanthin present in zebrafish tissue. 120 zebrafish were randomly allocated to 10 litre aquariums across four different treatment groups (with three replications in each group, each containing 30 fish). The control diet is based on the basic diet, the second treatment diet contains 25 g/kg of spirulina powder (SP) on the basic diet, the third treatment diet contains 25 g/kg of marigold powder (MG) on the basic diet, and the fourth treatment diet It also contains 25 grams of marigold powder (MG) and 25 grams of spirulina (SP+MG)/kg of the basic feed. At the end of the experiment, some immune indicators and astaxanthin were checked in the tissue. The results of this study show the significant effect of spirulina (SP), marigold powder (MG), and the combination of spirulina and marigold powder (SP+MG) on immunity, and astaxanthin. Especially the marigold and the combined treatment of spirulina and marigold showed better performance (P<0.05). respectively, SP+MG and MG treatment significantly increased total protein, lysozyme, and astaxanthin in fish tissue, and the highest amount of IgM was observed in MG treatment (P<0.05). However, no significant difference was observed in relation to growth and survival.

  Keywords: tissue, spirulina, marigold, lysozyme, Astaxanthin
 • Mohammad Seddiq Mortazavi*, Seyedeh Laili Mohebbi Nozar, Sana Sharifian, Khosrow Aeinjamshid, Hadi Koohkan, Mohsen Mazravi Pages 455-474

  In this study, a comprehensive assessment of the occurrence and spatial distribution of heavy metals including Nickel, Lead, Zinc, Copper, Cadmium and Chromium, as well as, TPHs in the surface sediments of the coastal areas and far from the coast of the Persian Gulf in Bushehr and Khuzestan provinces were performed to identify the possible sources of sediment contamination and determining the degree of pollution. Eight pollution indices were used to evaluate the quality of sediments in terms of heavy metal and TPH pollution. The investigated areas could be distinguished by a significant degree of heavy metal pollution of Nickel, Cadmium and Zinc. High concentrations of Nickel and Zinc were observed in stations around Nakhiloo, Bushehr. The comparison of average pollution indices between regions showed that both Bushehr and Khuzestan provinces, respectively, with the average of contamination degree (CD) (20.25 and 22.11), modified contamination degree (MCD) (3.38 and 3.69), pollution load index (PLI) (31.17 and 57.57), potential ecological risk index (PERI) (353.54 and 349.39) have a significant degree and risk of Nickel and Cadmium pollution, especially in Nakhiloo area, Bushehr. Investigating the spatial fluctuations of the concentration of TPHs in two provinces showed an increasing trend from Bushehr to Khuzestan. However, areas were located in no pollution or low pollution zonation and were safe from the adverse biological effects of TPHs. Comprehensive and impressive strategies to control and reduce these pollutions, especially in polluted areas, should be considered, so that the sources of these pollutions be managed.

  Keywords: ecological indicators, Total Petroleum Hydrocarbons, Heavy metals, Persian Gulf, Oman Sea, Sediments
 • Sedigheh Babaei*, Tahereh Roshanzamir, Mina Esmaeili Kharyeki, Alireza Sadeghi Baladezaei Pages 475-487

  In the current study, fish-isolated protein (FPI) was extracted by alkaline pH method from the wastes of the head and fins of Siberian sturgeon (Acipenser baerii) and Iranian sturgeon (Acipenser persicus) and its composition, functional and structural characteristics were investigated. The results showed that the extraction efficiency according to the wet weight, the protein recovery of FPI, and the dry matter recovery of FPI from the Siberian sturgeon was higher than that of Iranian sturgeon. The results showed 91-94% protein in FPI of two species. The results did not show any significant differences between the proximate analysis and TVB-N (P> 0.05). The water absorption capacity, foaming capacity, and stability of FPI were shown at 30, 50, and 50%, respectively. The whiteness and transparency index of the FPI extracted was low. The results of particle size and zeta potential (P< 0.05) showed that the size of FPI particles in both samples is about a micron and they have a negative charge, so they can be easily used in colloidal systems. FTIR spectroscopy in both samples showed all the absorption peaks related to the main bonds of the protein structure. In general, considering the large amount of sturgeon waste in processing, and the amount of protein, functional properties, and nutritional value of FPI extracted from two species of sturgeon, there is the possibility of using them in human food and sports supplements.

  Keywords: Fish isolated protein, FPI, Sturgeon, Alkaline pH, Zeta potential, Particle size
 • Tara Zarei, Masoud Rezaie*, Nader Bahramifar Pages 488-501

  Rainbow trout have found a good place in the household food basket due to their valuable nutritional properties. Therefore, supply in the form of hygienic packaging of this product due to CORONA pandemic in the country will be inevitable. This research has been done in order to provide intelligent packaging with the ability to detect microbial spoilage of rainbow trout. Fish fillet was packaged with H2S gas sensor based on FeCl3/Cellulose acetate. These packages were examined for total bacteria, temperatures swing, H2S producing bacteria and Escherichia coli (1×104 CFU/ml) during storage at 25 ° C for 3 days as well as storage at 4 ° C for 16 days. After imaging the correlation, the color changes of the sensor were calculated and evaluated as the color value. Sensor performance in terms of color change was significant (P <0.05) and the correlation between sensor color value and total bacterial growth in a 3-day period was 0.901. In order to accurately identify the growth of Escherichia coli, the correlation of Pearson color value and bacterial growth was equal to 0.932. Also, in the study the correlation between the color value with the number of total bacteria, temperatures swing bacteria and H2S producing bacteria were 0.835, 0.869 and 0.836, respectively. Using a sensor with a combination of iron (III) chloride and cellulose acetate to determine the microbial spoilage of rainbow trout can be used in the future as a consumer-centric quality control method that can be commercialized.

  Keywords: Quality Control, Intelligent Packaging, H2S Sensor, Rainbow Trout
 • Hossein Nourani*, Seyed Mahdi Ojagh, Masoud Rezaie, Alireza Alishahi, Jaber Ghaderi Pages 502-521

  The present study was aimed to investigate the physicomechanical properties of biodegradable ternary films based on chitosan (CH) and starch (ST) at different ratios (100ST/0CH, 75ST/25CH, 50ST/50CH, 25ST/75CH and 0ST/100CH) via a simple casting method.The results showed that adding different ratios of chitosan (25-75%) to the control film (100ST:0CH)significantly reduced the moisture content, and elongation at break (EAB) and water vapor permeability (WVP) of the films, as the 75ST:25CH ratio has the lowest values; also, the solubility, tensile strength, contact angle and whiteness index of the films showed a significant increase compared to the control (p <0.05). FT-IR spectra of different films showed interactions through hydrogen bonding between the hydroxyl moieties of ST and amino moieties of CH in the blends, which enhanced the compatibility between the two polymers. On the other hand, the indicators related to the DSC test indicated that the thermal stability of composite films reduced after the addition of ST. SEM microstructural observations clearly demonstrated a re-organization of the surface of the two-phase films due to the presence of ST.The obtained results suggested the effectiveness of blending approach in improving the compatibility of polymers and overall functionality of films.

  Keywords: Chitosan, Starch, Food packaging, Composite film
 • Sara Tavvafi, Seyed Fakhreddin Hosseini*, Reza Hassan Sajedi Pages 522-534

  In the present study, the green tiger shrimp (Penaeus semisulcatus) processing wastes were hydrolyzed by alcalase in an enzyme-to-substrate ratio of 1: 100 under optimal conditions of temperature (55°C) and pH (7.5) for 16 hours, and the degree of hydrolysis was investigated. Also, the hydrolyzed sample during 300 minutes of hydrolysis, was fractionated by ultracentrifugal members having molecular mass cutoffs of 3, 10, and 30 kDa, and four peptide fractions were obtained. Then, the antioxidant activity (DPPH and ABTS free radicals scavenging activity) and the antihypertensive properties of hydrolysate and peptide fractions were measured at different hydrolysate concentrations. The degree of hydrolysis was the highest (31.86 ± 0.95%) at a hydrolysis time of 60 minutes. The results of DPPH radical scavenging activity showed that the peptidic fraction <30 kDa exhibited the highest scavenging activity compared to the other fractions (69.61 ± 0.15% at a concentration of 10 mg/mL). The highest rate of ABTS radical scavenging activity was also observed for the sample <30 kDa at a concentration of 2 mg/mL (99.38 ± 0.15%). Measuring the inhibitory activity of angiotensin-converting enzyme I (ACE-I) also revealed that although all samples could inhibit ACE (inhibitory activity between 12-53%), the highest inhibitory rate belonged to the peptide fraction <30 kDa (53.23%). In general, the results of this study showed that the peptides obtained from the hydrolysis of green tiger shrimp waste can be used as a natural antioxidant in the formulation of nutraceuticals.

  Keywords: Green tiger shrimp, Processing wastes, Enzymatic hydrolysis, Bioactive peptide, Antioxidant property, Antihypertensive activity
 • Anita Shahifar, Zahra Ghasemi*, Reza Shahifar Pages 535-547

  Chitin is an important natural polysaccharide that is found in the cell wall of some organisms including crustaceans. The chitosan polymer, which is extracted from chitin, plays a very important role in the production of a wide range of materials used in food products. The present study aimed to extract chitin from the shell of the farmed shrimp Penaeus vannamei using the chemical method, through the steps of deproteinization, demineralization and deacetylation and using it as a natural coating with no negative effects, for protecting the covering of the fruits. To ensure the standard and determine the quality of the chitosan synthesized, FT-IR test was performed. Then, grape and strawberry fruits were covered by chitosan concentrations of zero (control sample), 0.2 and 0.5% as different treatments. During the two-month storage period at 0-4 degrees Celsius, and to control  of the changes in the fruits, the appearance quality factors in fruits were controlled weekly. Based on the results, the efficiency of chitin production from the shell was 58%, chitosan production from chitin was 84% and therefore, the efficiency of chitosan production from the shell was 48%, which is a suitable rate. The control samples of both fruits lost their appearance and shriveled in the first week of the test, and spoiled after three weeks. However, in bothe grapes and strawberries coated with dissolved chitosan with a concentration of 0.5%, the best antibacterial coating was created for the fruits and their appearance quality was maintained during the storage period of two months.

  Keywords: Chitosan extraction, FT-IR, Fruit appearance quality, Penaeus vannamei