فهرست مطالب

حکمت سینوی - پیاپی 69 (بهار و تابستان 1402)

نشریه حکمت سینوی
پیاپی 69 (بهار و تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/12/22
 • تعداد عناوین: 12
|
 • اسدالله فلاحی* صفحات 5-35

  برای تفسیر و تحلیل قضایای حقیقیه و خارجیه، دو روش کلی وجود دارد: نخست تحلیل آن ها درون یک منطق واحد، دوم اختصاص منطق های جداگانه به آن ها. تاکنون بیشتر تفسیرها و تحلیل های قضایای خارجیه و حقیقیه به روش نخست، و درون منطق قدیم یا شاخه ای از منطق جدید صورت گرفته و به ندرت از روش دوم برای این منظور بهره برداری شده است. در این مقاله، می خواهم روش دوم را به کار ببرم و نشان دهم که هرچند منطق مناسب برای قضایای حقیقیه، منطق کلاسیک محمول ها است، منطق مناسب برای قضایای خارجیه، منطق آزاد محمول ها است. نشان می دهم که منطق آزاد محمول ها، که منطقی ناکلاسیک و غیراستاندارد است، قواعد معرفی و حذف سورها را به وجود خارجی اشیا مقید می سازد؛ ازاین رو، مناسب ترین منطق برای قضایای خارجیه است، برخلاف منطق کلاسیک محمول ها که تقیدی به وجود خارجی اشیا ندارد و ازاین رو، برای قضایای حقیقیه مناسب تر است. هم چنین، نشان می دهم که با افزودن منطق موجهات و منطق زمان به منطق های کلاسیک و آزاد محمول ها، تمایز اصول و قواعد قضایای حقیقیه و خارجیه بیشتر می شود و درنتیجه، منطق هایشان متمایزتر می شوند. به طورویژه، نشان می دهم که فرمول های بارکن، بوریدان و عکس بارکن برای قضایای حقیقیه صادق اند و در منطق موجهات و منطق زمان کلاسیک اثبات می شوند؛ درحالی که برای قضایای خارجیه کاذب اند و در منطق موجهات آزاد و منطق زمان آزاد اثبات ناپذیرند.

  کلیدواژگان: قضیه حقیقیه، قضیه خارجیه، فرمول بارکن، فرمول بوریدان، منطق آزاد، منطق محمول ها
 • مصطفی مومنی*، محمد نجاتی، فاروق طولی صفحات 37-57

  یکی از مباحث مهم درحوزه نفس شناسی ابن سینا مجرد یا مادی بودن قوه خیال است. نظر غالب در عبارات شیخ الرییس، مادی بودن آن هاست، ولی در برخی مواضع، وی عباراتی دارد که حاکی از تردید او در مادیت خیال یا مستلزم تجرد خیال است؛ ازاین رو، می توان مواضع شیخ در این بحث را بر سه نوع تقسیم کرد: نخست، مواضع دال بر باورداشتن او به مادیت قوه خیال، مانند النفس من کتاب الشفا که در آن، وی بر مادیت قوه خیال تصریح و اقامه دلیل می‏ کند؛ دوم، مواضعی همچون المباحثات که در آن ها بوعلی با شک وتردید، مسیله مادیت خیال و ادراکات خیالی را مطرح می کند؛ سوم، مواضعی همچون نمط پایانی الإشارات و التنبیهات که در آن، ابن‏سینا به تجرد خیال و ادراکات خیالی اذعان می کند. در این مقاله با درنظرداشتن مبنای «تعالی در تفکر سینوی»، ضمن تبیین سه رویکرد یادشده در آثار این فیلسوف، موضع اقبال وی به تجرد خیال تقویت می شود و به این نتیجه می انجامد که با توجه به گذار او از حکمت مشاء به حکمت متعالیه، نظر نهایی وی تجرد قوه خیال خواهد بود؛ هرچند به دلایلی، بوعلی مجال تبیین نظر نهایی اش را نیافته است، این تفکر وی می تواند الهام بخش فیلسوفانی مانند ملاصدرا در تبیین تجرد قوه خیال باشد.

  کلیدواژگان: ابن‏ سینا، تجرد قوه خیال، تعالی تفکر سینوی
 • محمدجواد پاشایی صفحات 59-82

  اختلالات اضطرابی عمده ترین اختلالات روانی دوران معاصر نامیده شده و شایع ترین اختلال روان پزشکی در میان کودکان نیز به شمار می رود. هدف از این پژوهش، بررسی اضطراب در روان شناسی معاصر و حکمت سینوی و کشف مواضع وفاق میان آن ها است. پرسش اصلی نوشتار حاضر آن است که اضطراب از دیدگاه ابن سینا با روان شناسی معاصر چه وجوه مشترکی دارد. به منظور پاسخگویی به این پرسش از روش تطبیقی با روی آورد علمی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که اضطراب ازجهت مفهومی، در هردو مکتب، در سه مولفه احتمالی بودن موضوع اضطراب، وقوعش اغلب در آینده و نیز آسیب زایی و رنج آوری آن مشترک است. در انواع اضطراب، همچنانکه روان شناسی آن را از حیث منبع به بهنجار و نابهنجار تقسیم می کند، در حکمت نیز می توان بر این تقسیم صحه گذاشت. از جهت آثار و نشانه های اضطراب نیز، دو دسته پیامدهای جسمانی و غیرجسمانی را می توان از اشتراکات دو مکتب در نظر گرفت. ضعف نفس، در کنار تقویت قوه تخیل، برخی از نشانه های غیرجسمانی این اختلال در حکمت بوعلی است. در روان شناسی نیز احساس گناه و ضعف تمرکز و احساس تنهایی و درماندگی، برخی از نشانه های غیرجسمانی اضطراب مرضی است.

  کلیدواژگان: اختلالات اضطرابی، اضطراب بهنجار، پیامدهای اضطراب، علل اضطراب
 • مجید زمانی علویجه*، سید احمد فاضلی صفحات 83-110

  اثرگذاری عوامل نا معرفتی بر فرایند شکل گیری معرفت یکی از جدی ترین پرسش هایی است که ذهن معرفت شناسان را به خود درگیر ساخته است. مقصود از عوامل نا معرفتی عوامل روان شناختی، جامعه شناختی و... است که می توانند بر فرایند معرفت اثر داشته باشند. آیا در نفس شناسی سینوی می توان از اثرگذاری عوامل نا معرفتی بر معرفت سخن به میان آورد؟ بله، در اندیشه ی بوعلی معرفت بیش از هرچیز تحت تاثیر عوامل روان شناختی است؛ او با طرح عامل شوق، و تلاش برای تبیین ارتباط آن با آگاهی، نوعی معرفت شناسی روان شناختی هستی شناختی را پیش می نهد؛ زیرا هم واره عوامل روان شناختی اثرگذار بر معرفت را هستی شناسانه تحلیل می کند. بوعلی از «شوق موثر بر آگاهی» به عنوان یکی دیگر از عوامل نا معرفتی موثر یاد می کند و از پیوند بین «شوق» و «ادراک» تبیینی هستی شناختی به دست می دهد که وابسته به سرشت «شوق» و «ادراک» است. در این نوشتار با نگرشی پدیدارشناختی روی کرد بوعلی نسبت به عوامل نا معرفتی موثر برمعرفت واکاوی شده و دریافته آمده که: (یک) عوامل نا معرفتی در جهت بخشیدن به آگاهی و روند شکل گیری معرفت اثرگذاراند. دو) تا زمانی که شوقی پدید نیاید، و یا با احساس امری شوق برانگیز مواجه نشویم؛ حرکتی عینیت نمی یابد، یعنی حرکت پیرو شوق است. شوق سرشت هستی شناختی مستقلی دارد و، نمی توان آن را ذیل نیروهای مدرک یا محرک تعریف کرد. شوق به آگاهی قوام می بخشد و آن را متعین می سازد، و نیروی مدرک را در صدور احکام مرتبط با حسن و قبح یاری می رساند. معرفت شناسی بوعلی خالی از سویه های طبیعی نیست؛ اما، در این پژوهش با اپوخه ی ابعاد طبیعی، عوامل روان شناختی صرفا از جهت هستی شناختی ملاحظه شده و از عبارات ابن سینا تفسیری پدیداری به دست داده شده است. تفسیر برگزیده، کیفیت ظهور معرفت و نحوه ی پیوند آن را با عوامل روان شناختی مدنظر قرار می دهد و با اثبات تقدم نیروی مشوق بر نیروی مدرک، الگویی از معرفت شناسی هستی شناختی روان شناختی سینوی استنباط شده است.

  کلیدواژگان: معرفت شناسی اخلاق، روان شناسی اخلاق، معرفت شناسی روان شناختی هستی شناختی، هستی شناسی ادراک، علم النفس الفلسفی
 • بهروز محمدی منفرد* صفحات 111-127

  هدف پژوهش حاضر کمک به سامان دهی اندیشه فرااخلاقی ابن سینا است تا بستری برای ملاحظه نظامی اخلاقی، مبتنی بر آرای بن سینا فراهم آید. مسیله اصلی این است که رویکرد کلی ابن سینا درباره وجود اوصاف و گزاره های اخلاقی چیست. نگارنده در پاسخ به این سوال می کوشد سه مدل تقلیل گرایی را براساس آرای ابن سینا صورت بندی کند. این مدل های تقلیل گرایی می توانند در سطوح نگرش متعارف، نگرش حکیمانه و همچنین نگرش عرفانی و توحیدی ابن سینا نسبت به حقایق اخلاقی صورت بندی شوند؛ به نحوی که وعی انسجام بین آن ها وجود داشته باشد. در آغاز دیدگاه ابن سینا در بخش مواد منطق بررسی، و رویکرد برساخت گرایانه او که معطوف به شهرت و توافق عقلا است، در سطحی متعارف، مدلی از تقلیل گرایی معرفی می شود. سپس نگرش ابن سینا برمبنای علم النفس فلسفی و حقیقت سعادت نفس انسانی ملاحظه، و در آنجا نیز براساس آرای ابن سینا نوعی تقلیل گرایی اخلاقی معرفی می شود. سرانجام با توجه به نگرش عرفانی و توحیدی ابن سینا، مدلی دیگر از تقلیل گرایی تقریر می شود. حاصل پژوهش این است که نمی توان برمبنای مباحث ابن سینا در حوزه وجودشناسی، واقع گرایی واقعی بود؛ زیرا براین اساس حقیقتی مستقل برای اوصاف اخلاقی وجود ندارد.

  کلیدواژگان: ابن سینا، اعتبارگرایی اخلاقی، تقلیل گرایی، واقع گرایی اخلاقی
 • مرتضی یوسفی راد* صفحات 129-151

  ابن‏ سینا به‏عنوان فیلسوفی سیاسی، از یک دستگاه منسجم فکری و فلسفی برخوردار است که با استفاده از آن، محیط بیرون از ذهن خود و مسایل آن را تحلیل کرده و متاثر از آن ها درصدد تجویز نظم مطلوبی برآمده است که در آن، انسان ازطریق دولت مطلوب خود به آرمان ها و آرزوهایش می‏رسد. پرسش اصلی این پژوهش آن است که دستگاه فلسفه ورزی بوعلی جهت دستیابی به آمال و آرزوها چه نوع دولتی را کارآمد می‏داند و در نیل به اهداف، چه سازوکارهایی را برای کارآمدسازی دولت به دست می‏دهد. به این پرسش می توان اجمالا چنین پاسخ داد که در فلسفه سیاسی ابن‏سینا کارآمدی دولت در استقرار دولت بر حاکمیت ریاست عادله نبوی و تدابیر مبتنی‏بر قوانین شریعت و بر مشارکت مدنی است تا از یک سو با بهره گیری از سازوکارهای بازدارنده، افراد جامعه را از خطر انحراف، ظلم و بی عدالتی بازدارد و از سوی دیگر، با استفاده از سازوکارهای جاری کننده عدالت، اعتدال و تعادل را در جامعه استقرار بخشد و بدین صورت، بسترهای لازم برای شکوفایی استعدادهای کمالی افراد جامعه و دستیابی آن ها به آمال و آرزوهایشان فراهم شود. در این مقاله، از روش فلسفی، یعنی شیوه برهانی- استدلالی بهره می‏گیریم تا قابلیت های اندیشگی این فیلسوف در موضوع کارآمدی دولت بر بنیان های فلسفی و فلسفی سیاسی وی مبتنی شود. براساس یافته های پژوهش، کارآمدی دولت عبارت است از: پیشگیری از فساد جامعه، دولت و نظام سیاسی؛ وجودداشتن سیاست های راهبردی عدالت آور و تعادل زا، و حاکمیت قوانین سعادت آور دنیوی و اخروی؛ وجودداشتن مدیریت روزآمد (برگرفته از تجارب و دریافت نظر کارشناسان و اقتضاهای محیطی).

  کلیدواژگان: اعتدال، ریاست نبوی، عدالت، فلسفه سیاسی ابن‏سینا، کارآمدی دولت، مشارکت مدنی
 • محمود صیدی* صفحات 153-171

  ادراک و کیفیت حصول آن، اهمیت بسیاری در میان مباحث فلسفی ابن سینا دارد. او تنها فیلسوف مسلمانی است که سعی در بیان نظریه ای منسجم درباره فراموشی و یادآوری داشته است. بانظر به امکان فراموشی و یادآوری در هر موضوع علمی و پیش آمدن آن برای تمامی انسان ها، بررسی این مسیله اهمیت زیادی ازنظر معرفت شناسی در فلسفه سینوی دارد که در پژوهش حاضر به شیوه تحلیلی توصیفی به بررسی آن پرداخته شده است. سیوالاتی که در این پژوهش پاسخ داده شده، چیستی حقیقت یادآوری و فراموشی و مراتب هر یک و تفاوت یادآوری و یادگیری است. مباحث ابن سینا در این زمینه مبتنی بر نظریه او درباره حصول صورت یا ماهیت اشیا و ورود آن از خارج به ذهن است و در اقسام ادراکات حسی و خیالی، وهمی و عقلی بررسی می شود. فراموشی امری مشترک میان برخی از حیوانات و انسان ها است؛ ولی یادآوری صورت های علمی مختص انسان است. با نظر به مادی نبودن قوه خیال و ادراکات آن و هم چنین شواهد حسی، دیدگاه ابن سینا در این زمینه اشکال اساسی دارد. یادگیری، تحصیل صورت علمی جدید و انتقال از مجهول به معلوم است؛ ولی یادگیری ادراک مجدد صورت علمی ای است که در گذشته ادراک شده است.

  کلیدواژگان: ابن سینا، یادآوری، فراموشی، یادگیری، خیال، عقل
 • احمد جهانی نسب صفحات 173-198

  مبحث ضرورت وجود نبی در رهبری مدینه و نسبت نبوت با سیاست در فلسفه اسلامی از دیرباز، موردتوجه فراوان بوده است. ابن‏ سینا نیز دراین باره اتصال نبی به عقل فعال به عنوان موجودی مجرد و مستقل از نفس، و برقراری رابطه میان نبی با سیاست در تیوریزه کردن زعامت و رهبری اتباع مدینه را مطرح کرده است؛ ازاین رو، تبیین چگونگی اتصال نبی به عقل فعال، و پیوند نبوت و سیاست براساس منابع دینی و حکمت سینوی از دستاوردهای بوعلی در فلسفه سیاسی است؛ بدین ترتیب، در پژوهش حاضر، درصدد پاسخ گویی به این پرسش بوده ایم که شیخ الرییس بر چه اساس، بر رابطه نبوت و سیاست صحه گذاشته و طبق کدام مبنای نظری، نبی را شایسته زعامت و رهبری مدینه دانسته است. در این تحقیق، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی موردی، بر یک مورد واحد و مشخص در آرای سیاسی ابن‏سینا متمرکز شده و با بهره گیری از رویکرد تفسیری- تفهمی ازنوع هرمنوتیک روش شناسانه ویلهلم دیلتای نتیجه گرفته ایم شرط اتصال نبی به عقل فعال به‏عنوان حلقه واسط عالم محسوس با عالم معقول، راهبری سیاسی و دینی وی درخصوص اتباع مدینه را نیز توجیه می کند و بدین صورت، نبی به‏واسطه داشتن سه ویژگی قوه عقلیه قوی، قوه متخیله و قوه متصرفه به‏مثابه منشا صدور اعجاز، لازمه رهبری مدینه به‏سوی سعادت دنیوی و رستگاری اخروی به شمار می آید. ریاست فاضله نبی با اتصال قوه متخیله و نفس ناطقه نبی، یعنی اتصال عقل مستفاد به عقل فعال و همچنین تجلی پدیده وحی، به حد اعلای سعادت می رسد و دیگران را نیز به سمت این سعادت هدایت می کند. بوعلی قوه عقلیه نبی را مستعد دریافت پرتو نورانی عقل فعال دانسته است که به مرتبه عقل قدسی دست می یابد؛ ازاین رو، این اتصال موجب می شود مردم فقدان آن را در خود ببینند و از قوانین شریعت ابلاغ شده ازجانب نبی پیروی کنند؛ بنابراین، حصول اتباع به سعادت حقیقی، لزوم رهبری نبی را به دلیل اتصال به عقل فعال و دریافت وحی ازمنظر ابن ‏سینا اثبات می کند.

  کلیدواژگان: ابن‏سینا، عقل فعال، عنایت الهی، قوه عاقله، قوه متخیله، نبی، وحی
 • کرامت ورزدار*، فاطمه سادات کتابچی صفحات 199-224

  مسیله اصلی این پژوهش سنجش قوت برهان ابن سینا در اثبات وجود نفس در جانداران و هدف از آن بازسازی این برهان و نشان دادن ناکارآمدی آن در اثبات نفس گیاهی است. بوعلی در ابتدای نفس شفا برهانی عام را برای اثبات نفوس در تمامی جانداران اقامه می کند. این برهان، همان برهان اثبات صورت نوعیه در همه اجسام است که به اثبات نفس به مثابه صورت نوعی اجسام جاندار تخصیص خورده است. ازنظر ابن سینا، ازآنجاکه مبدا ویژگی های پنج گانه، یعنی حس، حرکت ارادی، تغذیه، رشد و تولیدمثل، صورت جسمی اشیاء نیست؛ پس به ناچار در برخی از اجسام مبدیی به نام نفس وجود دارد که صورت نوعیه یا همچون صورت نوعیه آن هاست و مبدا ویژگی های پنج گانه به شمار می رود . این برهان که از سنخ استنتاج از طریق بهترین تبیین است، به دلیل بررسی نکردن تمامی شقوق و رد آن ها تام نیست. نگارندگان ابتدا این برهان را براساس تقریر خواجه نصیر طوسی و صدرالمتالهین بازسازی می کنند و پس از نشان دادن ناتمامیت این دو تقریر، برای دفاع از این برهان، بازسازی مختار خود را براساس بررسی تمامی شقوق محتمل بیان می کنند. باوجوداین، این برهان براساس ابتناء به برخی از مبانی فیزیکی باطل شده در رد مزاج به عنوان مبدا حرکت، توانایی اثبات نفس گیاهی را ندارد.

  کلیدواژگان: ابن سینا، اثبات نفس، ادراک، استنتاج از طریق بهترین تبیین، صورت نوعی
 • زینب برخورداری، سیده مهدیه پورصالح امیری صفحات 225-249

  مسیله پژوهش حاضر، چیستی صناعات خمس ازدیدگاه فارابی است که با روش توصیفی تحلیلی به انجام رسیده است. صناعات پنج گانه منطق به عنوان ارکان اصلی این علم، برپایه تعلیم، و توجه فارابی به بعد اجتماعی انسان ها جهت وصول به سعادت استوار است. فارابی هریک از معارف تصوری و تصدیقی حوزه تعلیمی را به دو قسم تام و ناقص تقسیم کرده است که دو طریق تعقلی و برهانی، و تخییلی و اقناعی را شامل می شوند. معرفت های تصوری و تصدیقی ناقص به ازای کمیت و کیفیت ظهور و خفا دارای مراتبی هستند. فارابی علت گزینش طرق اقناعی و تخییلی تعلیم برای آموزش جمهور را ضعف قوای ادراکی آن ها می داند که ناشی از نشیه حسنی، ملابست با هیولی، و اشتغال به معارف حسی و خیالی است. صناعت برهانی، هدف نهایی تمام صناعات منطق برحسب ماده و صورت است و اصل واقع گرایی معرفت شناسی به نحو ذاتی، متعلق آن قرار می گیرد. برهان، با برخورداری از خواص عدم امکان برگشت انسان از باور خود، عدم امکان برگشت از همین اعتقاد و صدق ذاتی قضیه ، اشرف صناعات قرار می گیرد. فلسفه به عنوان شیوه برهانی نیل به زیبایی، مرتبه حقیقی معرفت در دو حوزه نظری و عملی به شمار می رود. وجه اشتراک مواد صناعات اقناعی، امکان رخداد تخالف اعتقاد با خارج و وجه اختصاصی آن ها در میزان کشف معاندات است. وضع شدن واژه ه‍ ای «طریق» و «ملکه» به عنوان مفهوم کالجنس جدل، نشان دهنده مفهوم کالفصل جدل در ممارست مجادلات است. مرتبه معرفتی ظنی خطبی، دارای عناد بیشتری از معرفت جدلی است. مغالطه، صناعتی با مقدمات شبیه و مظنون به مقدمات جدلی و فلسفی، و صناعت اغواگر مخاطب و تنبه بخش بر مغالطات است. نسبت میان شبیه سازی حق با باطل در تعریف مغالطه با غایت محاکات، نشان دهنده قلمرو گسترده محاکات و نقش آن ها به عنوان مهم ترین ابزار مغالطه است. صنف مخیلات با نقش انگیزشی از قوه سنجش در انجام دادن افعال پیشی می گیرد.

  کلیدواژگان: برهان، جدل، خطابه، صناعات، مخیلات، مغالطه
 • فائزه بنی خزاعی، مهدی ساعتچی* صفحات 251-269

  نزد ابن سینا، نفس انسانی به مثابه آینه، همواره مدرک ادراکاتی است که به نحو عرضی بر آن عارض می شود و به عبارت دیگر ادراکات، کیفیات عارض بر نفس هستند. محور ادراکات «تمثل» است و نفس نیز دو ساحت ادراکی دارد، ساحت تجردی عقلانی که بازنماینده کلیات، طبیعت و ذوات اشیا است و ساحت مادی حسی و خیالی که بازنماینده جزییات و عوارض اشیاء اکنون و گذشته است. ابن سینا، کیفیت هستی مندی ادراکات مختلف حسی، خیالی و عقلی در نفس را با نظریه ارتسام صور و تقشیر تبیین می کند؛ برای تبیین شکل گیری این الگوی معرفتی می توان چنین تصورکرد که فیلسوف حالات پدیداری ادراک را درون نگرانه در خود تصویر، و شاخصه های آن را احصا می کند، سپس با عرضه کردن آن به مبانی هستی شناختی اش نظریه معرفت را بیان می کند. ابن سینا مولفه هایی همچون ذهنیت دربرابر عینیت در مسیله وجود ذهنی، عرض بودن علم و تاثیر کلی یا جزیی بودن ادراک را در نگاه پدیداری به ادراک تبیین می کند و به عرضه آن بر مبانی وجودشناسانه ای همچون تفکیک هستی به جوهر و عرض می پردازد و تفسیری معرفتی از عالم براساس همین اصل به همراه نگاه سه گانه به علیت ارایه می دهد و به الگوی خود در معرفت شناسی می رسد. نظام معرفتی سینوی مبتنی بر همین شاخصه ها و مبانی، به حصول نوعی ذات گرایی در تمام تبیین های معرفت شناسانه و پذیرش وحدت سنخی میان مدرک و مدرک می رسد.

  کلیدواژگان: ابن سینا، پدیدارهای ادراکی، حالات ادراکی، مبانی هستی شناختی ادراک، نظریه معرفت
 • اسماء اسحاقی نسب، راحله ابراهیمی*، حسین زمانیها صفحات 271-289

  یکی از براهین معروف ابن سینا برای نیل به خودآگاهی، برهان تنبیهی انسان معلق است. این برهان در آثار مختلف ابن سینا تقریرهای متفاوتی دارد که نقطه کلیدی تمام این تقریرات، نیل به خودآگاهی و اثبات انیت نفس در صورت گسست و انقطاع از قوا است. این انقطاع دارای سه مرحله است: قطع توجه از بیرون، عطف توجه به درون و درنهایت آگاهی نسبت به انیت (وجود خاص) که از نظر ابن سینا عمیق ترین لایه «خود» است. ابن سینا دقیقا همین رویکرد را در رساله حی بن یقظان، در قالب سیروسیاحت نفس برای نیل به خداشناسی در پیش می گیرد. در این رساله، سیاحتی با راهبری عقل فعال و رهروی نفس ناطقه، برای شناخت مبادی عالیه و در راس آنها خدا به تصویر کشیده شده است. ابن سینا از زبان حی یا همان عقل فعال، بر این نکته تاکید می کند که نیل به خداآگاهی نیز بدون انقطاع از قوا تحقق نمی یابد. درحقیقت ابن سینا در آثار خویش رویکرد واحدی در سیر خودآگاهی و خداآگاهی اتخاذ کرده است که مبتنی بر تزاحم قوا در سیر نفس و لزوم انقطاع نفس از قوا برای تحقق و تکمیل این سیر است. دلیل این امر نیز رویکرد خاص ابن سینا در تفسیر چیستی قوا و نسبت آن با نفس است.

  کلیدواژگان: ابن سینا، انسان معلق، انقطاع نفس از قوا، حی بن یقظان، خداآگاهی، خودآگاهی
|
 • Asadollah Fallahi * Pages 5-35

  There are two general methods for interpreting and analyzing khārijī and ḥaqīqī propositions: first, by analyzing them within a unified logic; second, by assigning separate logics to khārijī and ḥaqīqī propositions. So far, most interpretations and analyses of khārijī and ḥaqīqī propositions have been carried out using the first method within either traditional logic or a branch of modern logic, while the second method has rarely been used for this purpose. In this article, we aim to use the second method and demonstrate that the appropriate logic for ḥaqīqī propositions is classical predicate logic, while for khārijī propositions, it is predicate-free logic. We show that non-classical predicate-free logic restricts the rules of introduction and elimination of the quantifiers on the existence of khārijī objects, making it the most suitable logic for khārijī propositions. In contrast, classical predicate logic, which does not restrict the quantifiers on the external existence of objects, is more suitable for ḥaqīqī propositions. Additionally, we illustrate that by incorporating modal logic and temporal logic into classical and free predicate logics, the principles and rules of ḥaqīqī and khārijī propositions become more distinguishable, resulting in more distinct logics. In particular, we demonstrate that the Barcan Formula, the Buridan Formula, and the converse Barcan Formula hold true for ḥaqīqī propositions and are proven in classical modal and temporal logics, while they are false for khārijī propositions and remain unprovable in free modal and temporal logic.

  Keywords: khārijī propositions, ḥaqīqī propositions, predicate logic, free logic, Barcan Formula, Buridan Formula
 • mostafa momeni *, mohamad nejati, faroogh touli Pages 37-57

  One of the important topics in Avicenna's psychology is the question of whether imagination is material or immaterial. The prevailing view in Avicenna's expressions leans towards its materiality. However, there are instances where he expresses doubts about the materiality of imagination or necessitate the immateriality of imagination. Therefore, Avicenna's perspective on this matter can be categorized into three positions. Firstly, there are instances that affirm his belief in the materiality of imagination, as seen in his book Al-Nafs min Kitab al-Shafa, where Avicenna provides arguments for the material nature of imagination. Secondly, there are instances such as those found in his work Al-Mobahasat, where he introduces the issue of the materiality of imagination and imaginary perceptions with an accompanying sense of doubt. Thirdly, there are positions like the final section of his Al-Isharat wa Tanbihat, where he advocates for the non-materiality of imagination and imaginary perceptions. In this paper, considering "transcendence” as a foundation in Avicenna's thought, these three approaches will be elucidated, and emphasis will be placed on the perspective advocating the immateriality of imagination in Avicenna's thought. It is posited that, in line with Avicenna's transition from peripatetic philosophy to transcendental wisdom, his ultimate stance leans towards the immateriality of imagination. Although he may not have had the opportunity to thoroughly explain it, this aspect of his thinking can serve as inspiration for philosophers like Mulla Sadra in their inclination towards the immateriality of imagination.

  Keywords: Avicenna, power of imagination, immateriality of imagination, transcendence
 • mohammadjavad pashaei* Pages 59-82

  Anxiety disorders are called the major mental disorders of the contemporary time and are the most common psychiatric disorders among children. The purpose of this research is to study anxiety in contemporary psychology and Sinavi wisdom and discover the positions of agreement between them. The main question of the present article is, what are the coordinates of anxiety in the Sinavi wisdom and contemporary psychology, and what are their common features? In order to answer this question, a comparative method with a scientific approach has been used. Some of the achievements of the research are as follows: study the concept of anxiety in psychology and Sinavi wisdom, study the types of anxiety from those two perspectives, study the causes of anxiety and also study the symptoms and consequences of anxiety in those two schools. Other findings of the research are that; Just like psychology, which divides anxiety into normal and abnormal in terms of source, this division has been confirmed in Sinavi's wisdom. Biological and cognitive causes, along with the physical and non-physical consequences of anxiety, are among the other commonalities of these two School of thought.

  Keywords: Anxiety disorders, normal anxiety, causes of anxiety, consequences of anxiety a
 • Majid Zamani Alavijeh *, sayed ahmad fazeli Pages 83-110

  The impact of non-epistemological factors on the process of knowledge formation is a fundamental question that has captivated the attention of epistemologists. These factors, encompassing psychological, sociological, and other influences, play a significant role in shaping the knowledge formation process. Can we discuss the influence of non-epistemological factors on knowledge in Avicenna’s psychology? According to Avicenna, knowledge is primarily under the sway of psychological factors. He advocates for a psychological-ontological epistemology by introducing the factor of passion in the knowledge formation process and endeavors to elucidate its connection with consciousness. Avicenna consistently engages in ontological analyses of psychological factors affecting knowledge. This paper employs a phenomenological approach to analyze Avicenna’s perspective on effective non-cognitive factors, yielding the following

  findings

  (1) non-epistemological factors play a crucial role in directing consciousness and the knowledge formation process; (2) movement only occurred when passion arises or when we confront with the sensation of excitement, as every movement follows a passion. Passion possesses an independent ontological nature and cannot be defined solely under the perceiving or motivating powers. Passion imbues coherence to consciousness, determining and reinforcing the perceiving power to make judgments related to the good and the bad. Avicenna's epistemology is not devoid of natural aspects, but this research, putting the natural factors in parenthesis, considers the psychological factors solely from an ontological standpoint. A phenomenological interpretation is derived from Avicenna’s expressions, emphasizing the quality of knowledge emergence and its connection with psychological factors. By establishing the superiority of the motivating power over the perceiving power, a model of ontological-psychological epistemology in Avicenna's philosophy is deduced.

  Keywords: Epistemology of Ethics, Moral Psychology, Psychological-Ontological Epistemology, Ontology of Perception, Philosophical Psychology
 • behrouz muhammadimunfared* Pages 111-127

  The aim of the present study is to organize Avicenna’s meta-ethical thought, providing a foundation for understanding the ethical system derived from his opinions. The primary focus is on determining Avicenna's overarching approach to the existence of moral attributes and propositions. In response to this inquiry, the author seeks to articulate three models of reductionism rooted in Avicenna's perspectives. These reductionist models could be crafted at the levels of conventional attitude, philosophical attitude, as well as Avicenna's mystical and monotheistic stance towards moral truths, so that it could be possible to establish coherence among them. This article begins by examining Avicenna’s viewpoint in accordance with his logical principles, introducing his constructivist approach – aimed at fame and intellectual agreement – as a model of reductionism at a conventional level. Subsequently, Avicenna's attitude is explored through the philosophical science of the soul and the truth of the happiness of the human soul, leading to the introduction of a form of moral reductionism based on Avicenna's philosophical opinions. Finally, attention is given to his mystical and monotheistic perspective, presenting yet another model of reductionism. The research concludes that, based on Avicenna's discussions in the field of ontology, it is not feasible to adopt a true realist position, as there is no independent truth for moral attributes.

  Keywords: Avicenna, moral credibility, moral realism, reductionism
 • Morteza Yousefirad* Pages 129-151

  Avicenna is a political philosopher with a coherent intellectual system. Utilizing this intellectual framework, he analyzed the issues prevalent in his society and subsequently prescribed an ideal order. The key question is: what type of state does his philosophical system deem efficient, and what mechanisms does he advocate for it? It is asserted that, in Avicenna's political philosophy, the state thrives on the governance of the just and prophetic leadership. On one hand, measures grounded in Sharia laws and civic participation are instituted to prevent societal members from the perils of deviation, oppression, and injustice, serving as a deterrent. On the other hand, moderation and equilibrium in society are established through the application of justice. This article employs a philosophical method, both probative and argumentative, to demonstrate Avicenna's intellectual prowess concerning the efficacy of government based on the tenets of his political philosophy. The research findings highlight that the efficiency of the state hinges on preventing corruption in society, the state, and the political system. Moreover, state effectiveness results from the implementation of strategic policies fostering justice and balance, along with the enforcement of laws that contribute to prosperity in both the present world and the hereafter. Lastly, the efficiency of the state is contingent upon contemporary management practices rooted in experiences, expert opinions, and current requirements.

  Keywords: Avicenna, state efficiency, justice, Sharia, prophetic leadership, civil participation, political philosophy
 • Mahmud Saidi* Pages 153-171

  Perception and issues related to the quality of its attainment are crucial in Avicenna's philosophical discussions. He stands as the lone Muslim philosopher attempting to present a coherent theory on forgetting and recalling. Examining the possibility of forgetting and recalling in any scientific subject, and their occurrence for all people, is of utmost importance from the standpoint of epistemology in Avicennan philosophy. This aspect has been investigated in the present research in an analytical-descriptive manner. The questions addressed in this research include: What is the truth behind recalling and forgetting, the degrees of each, and the distinction between recalling and learning? Avicenna's discussions in this field are grounded in his theory about obtaining forms and their entrance into the mind from the outside world, as well as his categorization of different types of sensory, imaginary, apprehensive, and intellectual perceptions. Forgetting is a common attribute among humans and some animals, while recalling scientific forms is unique to humans. The non-materiality of imagination power and its perceptions, coupled with sensory evidence, fundamentally challenges Avicenna's perspective in this field. Learning is the acquisition of a new scientific form, marking a transition from the unknown to the known. On the other hand, recalling involves re-perceiving the scientific form that was previously apprehended.

  Keywords: Avicenna, recalling, forgetting, learning, imagination, intellect
 • Ahmad Jahaninasab* Pages 173-198

  The necessity of a prophet's presence in the leadership of Medina and the intricate relationship between prophecy and politics have long captivated scholars in Islamic philosophy. Avicenna, recognizing this connection, linked the prophet to the active intellect as a singular entity independent of the self. He established this relationship in developing a theoretical framework for the leadership of the citizens of Medina. Consequently, Avicenna's exploration of the nexus between politics and prophecy, grounded in religious sources and Avicennan philosophy, stands as a noteworthy achievement in political philosophy. This study endeavors to answer a pivotal question: On what basis did Avicenna validate the connection between prophecy and politics, and which theoretical framework did he rely on to deem the prophet fit for leadership in Medina? Employing a descriptive-analytical case study, this paper delves into a specific facet of Avicenna's political views. Applying Wilhelm Dilthey’s methodological hermeneutics in an interpretive approach, it concludes that the prophet's connection to the active intellect, serving as a link between the perceptible and rational worlds, justifies his political and religious leadership in Medina. Avicenna posited that, with strong intellectual, imaginative, and creative powers—the sources of miraculous acts—the prophet becomes indispensable for guiding Medina toward salvation in both the worldly and the hereafter. The prophet's leadership reaches its pinnacle by aligning his imaginative power and intellective soul (acquired intellect) with the active intellect, along with the realization of the revelation phenomenon, ultimately leading the people to happiness. According to Avicenna, the prophet's intellectual power is inclined to receive the light of the active intellect, attaining a level akin to the holy intellect. This connection prompts people to recognize its absence within themselves, compelling them to adhere to the laws of Sharia. Avicenna thus demonstrated that for citizens to attain salvation, the prophet's leadership is imperative due to his profound connection to the active intellect.

  Keywords: Avicenna, active intellect, Divine providence, intellectual power, imaginative power, prophet, revelation
 • Keramat Varzdar *, fateme sadat ketabchi Pages 199-224

  The primary focus of this research is the critical analysis of Avicenna's argument for demonstrating the existence of the soul in living beings. The objective is to reconstruct this argument and expose its inadequacy in proving the presence of a soul in plants. Avicenna's argument, as presented in the opening sections of the 'Book of Soul' in his al-Shifa, revolves around establishing the existence of souls in all living entities, equating it with proving the form of the species in all bodies. Avicenna asserts that the five essential characteristics—sense, voluntary movement, nutrition, growth, and reproduction—do not originate from the physical form of objects. Therefore, he posits the existence of a source, referred to as the soul, in certain bodies. This soul is considered the form of their species or similar to it, serving as the origin of these five characteristics. However, Avicenna's argument, grounded in inference through the best explanation, remains incomplete due to a lack of comprehensive exploration of all possible avenues and neglecting potential objections. The authors initially reconstruct Avicenna's argument by drawing on interpretations by Nasir al-Din al-Tūsi and Sadr al-Mutallahin. Subsequently, after highlighting the limitations of these two interpretations, they offer their independent reconstruction, considering all possible divisions. Nevertheless, this argument falls short in proving the existence of a soul in plants, primarily due to objections regarding certain invalidated physical foundations that reject temperament as the source of movement.

  Keywords: soul, proof of soul, form of the species, inference through the best explanation, cognition, Avicenna
 • Zeynab Barkhordari, seyyedeh mahdiyeh poorsaleh amiri * Pages 225-249

  The subject of the present research is the nature of the five arts from the perspective of Al-Farabi, which has been investigated through a descriptive-analytical method. The five arts of logic are based on education and Al-Farabi's attention to the social dimension of human beings. Al-Farabi divides each of the conception and assertion sciences into two categories: perfect and imperfect. Each of these sciences includes rational and demonstrative, and imaginative and persuasive methods. Imperfect conceptions and assertions, according to the quantity and quality of contradictions, have degrees. Al-Farabi considers the reason for choosing persuasive and imaginative methods for educating the public to be the weakness of their perceptual faculties. This weakness arises from the nature and sensory foundation of humans, their inclination towards matter, and their engagement with sensory and imaginary knowledge. The art of demonstration is recognized as the ultimate goal of all logical arts and the true object of the theory of epistemological realism. Demonstration is considered the noblest of arts because it makes impossible the human retreat from their belief or from their recent convictions, and because of the inherent truth of its resulted propositions. Philosophy, as a demonstrative way to achieve beauty, is considered the highest rank of true knowledge. The commonality of the materials of persuasive arts lies in the possibility of contradiction of belief with external factors and their differences lies in the quantity and quality of contradictions discovered by them. Al-Farabi's attribution of the terms ‘way’ and ‘possession’ to dialectic indicates his conception of it as a differentia in the practice of debates. The speculative knowledge of rhetoric has more oppositions than dialectical knowledge. Fallacy, as an art with speculative premises from dialectic and doubtful premises from philosophy, is recognized as an art of seduction of the audience and also as a warning against fallacies. The common ground of fallacy definition with the ultimate aim of imitating truth with falsehood indicates the extensive domain of imitation and its role as the most important tool for fallacious reasoning. The class of imaginations, with its motivating role from the power of perception, takes precedence in performing actions.

  Keywords: five arts, demonstration, dialectics, rhetoric, fallacy, imaginative premises
 • Faeze BaniKhazaee, Mahdi Saatchi * Pages 251-269

  In Avicenna's epistemological model, the human soul is likened to a mirror that accepts perceptions, which consist of accidental qualities. So, perception is a kind of representation. The soul has two perceptual domains: the intellectual immaterial domain, which represents universals and essences, and the sensory and imaginal material domain, which represents the characteristics of present and past perceived things. In this model, the appearance of sensory, imaginal, and intellectual perceptions is explained by the theory of impression and abstraction. Explaining how this epistemological model is shaped, it could be imagined that the philosopher introspectively considers phenomenal states of perception, identifies their characteristics, and then seeks to explain them based on his ontological foundations, ultimately proposing a theory of knowledge informed by this consideration. Avicenna recognizes phenomenal characteristics such as subjectivity, accidentality, universality, and particularity among perceptions, and based on his ontological grounds, he establishes an essentialist epistemological model that implies the unity of the perceiver and the object of perception.

  Keywords: theory of knowledge, ontological foundations of perception, perceptual states, perceptual phenomena, Avicenna
 • asmaa esaghinasab, raheleh ebrahimi *, Hossein Zamaniha Pages 271-289

  One of Avicenna's renowned intuitive arguments that emphasizes the individuality or distinct existence of the soul is the thought experiment of the 'flying' or 'suspended' man. This argument takes various forms in Avicenna’s works. The central concept across all versions is the imperative nature of cessation or detachment from the soul's faculties to attain self-awareness and confirm the inniyyah (particular existence) of the self. In other words, a focus on particular existence is only achievable through detachment from both external and internal faculties. This detachment unfolds in three stages: withdrawal of attention from the external world, turning attention inward to the internal sphere, and ultimately confirming the Inniyyah, representing the deepest layer of the self in Avicenna’s perspective. Avicenna employs the same approach in his treatise Hayy Ibn Yaqzan, framing it as a journey to acquire knowledge about God. In this treatise, we witness the rational soul's journey, guided by the active intellect, towards higher principles. This journey is predicated on the detachment from faculties. Avicenna consistently adopts this approach in the pursuit of self-awareness and knowledge of God. This methodology is rooted in the interference of the soul's faculties in its path and the necessity of detachment from these faculties for the fulfillment and completion of this journey. The rationale behind this lies in Avicenna's distinctive perspective on the faculties and their relationship to the soul.

  Keywords: Avicenna, detachment from faculties, self-awareness, knowledge of God, flying man, Ḥayy ibn Yaqẓān