فهرست مطالب

مجله پژوهش های سیاست اسلامی
پیاپی 23 (بهار و تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/11/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • حبیب الله حلیمی جلودار*، سید ابراهیم حسینی بیجی کلایی، فاطمه هدایتی عزیزی صفحات 12-41
  هدف این پژوهش تبیین و تشریح نقش و جایگاه گفتگو و کنش ارتباطی زمینه ساز در مشارکت سیاسی است. ازآنجایی که نهج البلاغه در جوامع اسلامی غالبا به عنوان یک منبع و مرجع برای کنش ها و رفتار های طرفینی مردم و مسوولین به شمار می رود به همین منظور در این مقاله کنش های ارتباطی زمینه ساز مشارکت سیاسی در مضامین نهج البلاغه مطالعه شدند. ازاین رو مسیله اصلی تحقیق واکاوی نقش نهج البلاغه در کنش ارتباطی زمینه ساز مشارکت سیاسی می باشد. برای پاسخ به این سوال از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است. با توجه به اینکه کنش ارتباطی می تواند در ایجاد یک منظر صحیح پیرامون تعامل و مشارکت در جوامع نقش مهمی را ایفا نماید، فرضیه نگارندگان این است که نهج البلاغه با توجه به جامعیت محتوایی که دارد در مشارکت سیاسی، کنش ارتباطی سازنده ای دارد. درنهایت نتایج بررسی ها نشان می دهد نهج البلاغه با اشاره به پذیرش دو طرف یا چند طرف؛ اصل آگاهی و علم، لزوم پذیرش اختلاف اقوام و ملل و زبان ها، امکان حصول تفاهم و وحدت و آزادی فکر و اندیشه، رعایت معیار حق و باطل، انتخاب راه به عنوان شرایط گفت وگوی مطلوب و نیز در نظر گرفتن اعتمادآفرینی و شایستگی سخن به عنوان مهم ترین عناصر و عوامل برقراری ارتباط، ظرفیت بسیار مناسبی را برای تحقق مشارکت سیاسی مطلوب فراهم می آورد.
  کلیدواژگان: نهج البلاغه، کنش ارتباطی، مشارکت سیاسی، گفتگو، ارتباط گفتاری
 • سید امیر سیدجعفری، حبیب الله دانش شهرکی*، احمد بهشتی مهر صفحات 43-68
  تصمیم گیری درست و به هنگام در حکمرانی هنگامی پدید می آید که فرآیند تصمیم سازی به طور صحیح اجرایی شده باشد. در این میان اشتباهات و خطاهای نظام مندی در قالب سوگیری های شناختی مانع از نیل به تصمیم گیری صحیح صورت می گیرد. این پژوهش بر آن است با به کارگیری روش تحلیل محتوای کیفی داده بنیاد، با محوریت نهج البلاغه، به این پرسش پاسخ دهد که الگوی اسلامی سوگیری زدایی شناختی در حکمرانی چیست؟ نویسنده برای پاسخ به پرسش مذکور، به داده پردازی و مقوله پردازی متون اقدام نمود. نتایج تحقیق نشان داد فرآیند تصمیم سازی آنگاه از سوگیری های شناختی مصون خواهد ماند که شرایط علی آن - یعنی محدودیت های عقل- به درستی لحاظ شود و با بهره گیری از راهبردهای «پیامدسنجی و تجربه آموزی» و «پندآموزی و عاقبت سنجی» عواطف و احساسات و تاثیرپذیری از نفوذ اجتماعی بر میزان عقل و شرع تعدیل شوند تا درنهایت، حکمرانی همگام با انسجام شناختی و رستگاری اجتماعی تحقق یابد.
  کلیدواژگان: سوگیری شناختی، حکمرانی، پیامدسنجی، تجربه آموزی، پندآموزی
 • صدرالدین موسوی جشنی، علی اکبر بختیاری*، عباس کشاورز شکری صفحات 70-95
  در عصر حاضر، ناکامی بسیاری از نظام های نودموکراتیک عمدتا به این مسیله برمی گردد که سیاستمداران این جوامع تصور می کردند با ایجاد چند نهاد حزبی و پارلمانی قادر به تاسیس مردم سالاری بوده و از تعمیق آن در سطوح پایینی جامعه غفلت ورزیدند. این در حالی است که به اعتقاد برخی از اندیشمندان سیاسی، مردم سالاری صرفا یک شیوه حکومت نبوده بلکه نوعی زیست و سلوک سیاسی و اجتماعی است. آراء آیت الله خامنه ای نشان می دهد که ایشان به مفهوم مردم سالاری دینی نگاه وسیع تری داشته و این مفهوم را به مثابه یک شیوه زیست اجتماعی در نظر می گیرند. بنابراین، هدف از پژوهش حاضر، با بهره گیری از روش اجتهادی، پاسخ به این سوال است که مفهوم و مولفه های مردم سالاری دینی به مثابه شیوه زیست، چیست؟ مبتنی بر رهیافت فوق، الگوی مردم سالاری دینی عبارت است از شیوه زندگی مردمی که در چهارچوب قوانین و آموزه های اسلامی، در تمامی عرصه های زیست اجتماعی و در کلیه فرآیندهای تصمیم سازی/گیری، اجرا و نظارت مشارکت فعال داشته باشند. مولفه های شناسایی شده الگوی مردم سالاری به مثابه زیست اجتماعی عبارت اند از: مشارکت فعال و گسترده در تمامی عرصه ها، تعاون و همیاری، تمرکززدایی، مشورت و گفتگوی آزاد در حوزه عمومی، بسط جامعه مدنی و حلقه های میانی و امربه معروف و نهی از منکر.
  کلیدواژگان: مردم سالاری، مردم سالاری دینی، شیوه زیست، دموکراسی
 • محمد بازرگانی، سید علی مرادخانی*، علی سعیدی، محمود تشکری صفحات 97-126

  تحقق کامل و دقیق سیاست ها و تدابیر ولی فقیه در نیروهای مسلح، یکی از اساسی ترین موضوعاتی است که ذهن بسیاری از فرماندهان و مسیولین را به خود مشغول کرده است. درواقع مسیله پژوهش این است که چه سازوکارها و الزامات ابزاری منظم و منسجم (نظام) برای تحقق کامل سیاست ها و تدابیر ولی فقیه در نیروهای مسلح ضروری است. در این راستا پژوهش حاضر به دنبال طراحی نظامی است که بتواند سیاست های ولی امر مسلمین در نیروهای مسلح را به صورت دقیق و کامل محقق کند. این پژوهش از نظر روش، ترکیبی از کیفی و کمی است؛ روش نمونه گیری هدفمند و منظم است و برای گردآوری داده ها از ابزار مصاحبه نیمه ساختارمند استفاده شده است و تحلیل داده ها از طریق روش تحلیل مضمون با استفاده از نرم افزار maxqda صورت گرفت که حاصل آن حدود 641 گزاره ی پایه، 69 مضمون سازمان یافته و 8 مضمون فراگیر شد. سپس اعتبار داده های به دست آمده از پرسشنامه ها، از طریق نرم افزار SPSS ارزیابی گشت. درنهایت این نتیجه حاصل شد که مولفه های اصلی شناسایی شده برای الگوی نهایی نظام که عبارت اند از: فهم درست، کارکردها، ساختار، فرایند، اجرا، واپایش اثربخشی نظام، قو ت ها و ضعف ها،. با تمام شاخص های مربوط، و هر سه زیرنظام با تمام اجزاء آن به طور قاطع مورد تایید قرار گرفته است.

  کلیدواژگان: نظام، سیاست ها، تدابیر، ولی فقیه، نیروهای مسلح
 • سید محمدصالح بهشتی نژاد، پرویز امینی*، علی مرشدی زاد صفحات 128-160

  سنجش اعتماد سیاسی جهت ایجاد ثبات جامعه در رخدادها ضروری است. این پژوهش تلاش دارد الگوی محاسباتی اعتماد سیاسی را به کمک کلان داده های 1649 متغیر در حوزه های مختلف، برآمده از کنشگری شهروندان ایران مبتنی بر «کلان داده های مشاهداتی» به دست آورد. روش پژوهش، ترکیبی از روش کمی و کیفی (با غلبه روش کمی) است؛ ازاین رو ابتدا به بررسی مفهوم، ابعاد و متغیرهای اعتماد سیاسی مبتنی بر روش تحلیل اسنادی و با ابزار فیش برداری پرداخته شد. سپس مطابق سازه نظری مفهوم اعتماد سیاسی، متغیرهای مرتبط به کمک مصاحبه با خبرگان استخراج شده و آنگاه جهت تجزیه وتحلیل کلان داده ها، روش KDD مورد بهره برداری قرار گرفت. همچنین با کمک یادگیری ماشین دو روش تحت نظارت و بدون نظارت در داده کاوی تحلیل شده و با توجه به دو معیار ریسک کمتر و مطلوبیت بیشتر، بهترین الگوریتم انتخاب شد. با بررسی های انجام شده یادگیری با نظارت ذیل طبقه بندی و الگوریتم  شبکه عصبی «Neural Net» بهترین مدل معرفی شد. سپس با ابزار IBM SPSS Modeler به «طبقه بندی» داده ها در چهار گام، غربال سازی، کشف داده های همبسته، نرمال سازی و مدل سازی صورت گرفت. لازم به ذکر است در مرحله مدل سازی ضرایب تاثیرگذاری 13 متغیر به دست آمده از مراحل گذشته، استخراج شده و نیز نسبت آن ها در شبکه عصبی مطابق تاثیر لایه های میانی (لایه های مخفی) بر اعتماد سیاسی مبتنی بر شبکه عصبی نشان داده شد.

  کلیدواژگان: الگوی محاسباتی، اعتماد سیاسی، داده کاوی، جمهوری اسلامی ایران
 • سید سجاد ایزدهی، محمدصادق آسیم* صفحات 162-186

  فقه حکومتی نوع خاصی از استنباط فقهی است که فقیه با درنظرگرفتن عنصر حکومت به منابع دینی رجوع می کند و درصدد ارایه طرح مطلوب مدیریت جامعه از منظر فقه است، این امتداد استنباط فقهی در عرصه مدیریت اجتماعی و سیاسی در آثار برخی فقها ازجمله محقق کرکی یافت می شود. پژوهش حاضر با هدف واکاوی نوع اجتهاد محقق کرکی از منابع دینی در رویکرد حکومتی بنا نهاده شده است. محقق کرکی در دولت صفویه با توجه به مقتضیات و شرایط دولت نوبنیاد صفوی به ارایه مدیریت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی پرداخت. عدم کفایت اصول صوفیانه (مریدی و مرادی) برای اداره مطلوب حکومت، زمینه مناسبی را برای ظهور فقه حکومتی محقق کرکی فراهم نمود. پرسش اصلی این تحقیق واکاوی رویکرد حکومتی به فقه در اندیشه محقق کرکی است. یافته های تحقیق نشان می دهد، محقق کرکی بعد از هویت بخشی به جامعه و تقویت جریان فقاهتی به ارایه برنامه فقهی در سه حوزه سیاست، اقتصاد و فرهنگ پرداخت. نتایج این نوع اجتهاد سبب سامان بخشی به نظم سیاسی و تنظیم حاکمیت با شریعت در موضوع سیاست، تثبیت و ارتقای نظام مالی در عرصه اقتصاد و احیای فرهنگ امربه معروف و نهی ازمنکر و اقامه نماز جمعه در عرصه فرهنگی شد. روش پژوهش در تحقیق حاضر از منظر هدف بنیادی، از منظر ماهیت توصیفی_تحلیلی و از منظر پردازش اطلاعات کیفی و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است.

  کلیدواژگان: فقه حکومتی، محقق کرکی، صفویه، اندیشه سیاسی، رویکرد حکومتی
 • علی ملکی* صفحات 188-209
  از مهم ترین وظایف هر نظام سیاسی، ترسیم راهبردهای کارآمد برای ترسیم هندسه تعاملات در داخل کشور و مواجهه با واحدهای سیاسی در عرصه روابط بین الملل است. برای چنین مواجهه ای راهبرد گام دوم انقلاب اسلامی بر اساس بیانیه رهبر معظم انقلاب، مقاومت شناخته شده است. بررسی مبانی فقهی مقاومت در جمهوری اسلامی، می تواند شیوه تعامل با کشورها، نهادها و سازمان های بین المللی را مشخص نماید. ازاین رو مسیله اصلی پژوهش این است که مبانی مقاومت مورد نظر آیت الله خامنه ای در منظومه فقه شیعه چه جایگاهی دارد و آن را با کدام یک از ابواب فقهی می توان تبیین نمود؟ مهم ترین دستاورد پژوهش حاضر، تبیین مبانی فقهی مقاومت به عنوان مولفه ای تعیین کننده در معادلات سیاسی، اقتصادی جامعه اسلامی و غلبه بر چالش های ناشی از قدرت طلبی نظام سلطه جهانی است. تحقیق حاضر این فرضیه را پیگیری می کند که مفهوم مقاومت موردنظر آیت الله خامنه ای با ابواب مختلف فقهی مانند جهاد دفاعی، تقیه، امربه معروف، و نظایر آن ها قابل تبیین است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی در خلال مباحث و موضوعاتی مانند مقابله با استبداد در داخل کشور و نفی سلطه، استقلال، دستیابی به تمدن نوین اسلامی در حوزه روابط بین الملل، به تشریح فقهی مبانی مقاومت می پردازد تا بتواند تبیین معقول و جامعی از آن، فراروی مسلمانان و اندیشمندان جهان اسلام قرار دهد.
  کلیدواژگان: مقاومت، فقه، اسلام، نظام سلطه، دفاع، آیت الله خامنه ای
 • سعید کحیا*، علیرضا نائیج، علیرضا مظاهری صفحات 211-237

  حکمرانی اخلاقی و تنظیم خط مشی ها، سیاست گذاری ها، اداره حکومت و روابط بین دولتمردان و مردم بر اساس اخلاقیات دینی نیازمند الگویی است تا از همه ظرفیت های دولتی و مردمی استفاده شود و توان مهار چالش ها و تعامل نهادهای مختلف را در راستای نهادینه کردن مکارم اخلاقی در جامعه، ایجاد تمدن نوین اسلامی و رسیدن انسان ها به عبودیت و قرب خداوند داشته باشد. بدین خاطر مسیله پژوهش ارایه الگوی حکمرانی اخلاقی از منظر مقام معظم رهبری است. تحقیق حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و استناد کتابخانه ای گویای آن است که الگوی حکمرانی اخلاقی در اندیشه آیت الله خامنه ای فرآیندی مستحکم، تحت ولایت ولی خدا و مبتنی بر اخلاق عرفی، فضیلت محور و توحیدی است که در آن مجموعه ای از قوانین و ساختارها برای نظارت و اعمال قدرت بر فعالیت های نهادهای حکومتی (دولت) و غیرحکومتی (مردمی و اجتماعی) و رفع تنازعات بین آن ها برای دستیابی به ارزش ها و بازداشتن جامعه از ظلم و فساد و اعمال غیرعالمانه و غیرعادلانه در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وجود دارند. روش و منش حکمرانان، الگوها و نظامات و سازوکارها، نهادها و ساختارها سه رکن اصلی حکمرانی اخلاقی است که می تواند به صورت عرفی با هدف صلح و پسند عمومی، به صورت فضیلت محور با هدف به کمال رساندن ایمان به خدا، و یا به صورت توحیدی با هدف دستیابی به محبت، رضا و لقای الهی تنظیم و اجرا شود.

  کلیدواژگان: آیت الله خامنه ای، حکمرانی، اخلاق، حکمرانی اخلاقی، الگوی حکمرانی
 • محمد بیدگلی*، اصغر رجبی ده برزویی صفحات 239-258

  امید مهم ترین عنصر انگیزشی برای پیشرفت هر جامعه محسوب می شود. هرچند به نظر می رسد امید مفهومی بدیهی است، اما با کمی واکاوی می توان به پیچیدگی های آن پی برد. هدف از انجام این پژوهش، پاسخ به این پرسش است که مولفه های امیدآفرینی در جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر نظام فکری امام خامنه ای چیست؟ پژوهشگران با استفاده از روش تحلیل مضمون، داده های حاصل از بیانات امام خامنه ای را مفهوم سازی کرده اند. بر اساس آن مفاهیم، مضامین پایه (حفظ انگیزه، امیدواری، ایجاد امید، ایمان، عزم راسخ، احساس مسیولیت، اراده محکم، تعهد، هوشیاری، بصیرت، بینش، فراست، صمیمیت، زنده کردن امید، خدمت رسانی، اعتماد به مردم، همدلی، همکاری، احساس مسیولیت، خدمت به مردم و تعهد) و مضامین سازمان دهنده (نشاط انگیز، شوق آمیز، سرپرستی، پایبندی، روشن بینی، دوراندیشی، اعتماد، اطمینان، مشارکت، تکلیف و التزام) و مضامین فراگیر به دست آمد. درنهایت، با ترکیب و ادغام مضامین سازمان دهنده پنج مولفه ایجاد شور و انگیزه، مسیولیت پذیری، بصیرت افزایی، اعتماد زایی و تعهد آفرینی استخراج گردید و می توان نتیجه گرفت که امید در منظومه فکری امام خامنه ای زمینه ساز پیشرفت و برون رفت از مشکلات است.

  کلیدواژگان: امام خامنه ای، جمهوری اسلامی ایران، امیدآفرینی، نظام فکری
 • علی شهبازی*، محمدهادی فلاح زاده، فتح الله کلانتری، کامیار صداقت ثمر حسینی صفحات 260-285

  سیاست خارجی جمهوری اسلامی پس از پیروزی انقلاب اسلامی بر اصولی ثابت و پایدار ازجمله حمایت از محرومان و مستضعفان جهان، داشتن روابط صلح آمیز با دول غیر محارب، منع مداخله در امور سایر کشورها و همزیستی مسالمت آمیز با همسایگان و سایر دولت ها استوار می باشد. این اصول دربرگیرنده باورها، اعتقادات جمهوری اسلامی درباره واقعیت ها یا علیت ها، صحت عمل و رفتار در حوزه تعاملات و نظام بین المللی است که از دین اسلام برخاسته است. موضوع اساسی که ضرورت دارد به آن پرداخته شود آن است که آیا سیاست خارجی جمهوری اسلامی در حوزه مقابله با شیعه هراسی بر اساس اصول ذکرشده موفق بوده است؟ بدین سبب این مقاله درصدد است بر اساس نظریه سازه انگاری نقش عوامل محیطی سیاست خارجی جمهوری اسلامی را در چهار مولفه سیاست هویتی، کنشگران سیاسی، کنشگران اجتماعی و کارگزار و ساختار مورد ارزیابی قرار دهد و از طریق شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهای احتمالی به ارتقاء سیاست خارجی جمهوری اسلامی جهت مقابله با شیعه هراسی کمک نماید. این تحقیق از نوع کاربردی بوده و با روش توصیفی و زمینه ای موردی انجام شده است. ابزار گردآوری میدانی و کتابخانه ای بوده، حجم نمونه 25 نفر و داده ها به روش SPSS مورد تحلیل قرارگرفته است.

  کلیدواژگان: سیاست خارجی، جمهوری اسلامی ایران، شیعه هراسی، سازه انگاری
 • مهدی یوسفی طاها*، مهدی فرمانیان، مجید دهقان صفحات 287-310
  گروه های سلفی جهادی جزو جریان های اسلام گرای افراطی محسوب می شوند که به تفسیر خاصی از اسلام پایبند هستند. با توجه به اهمیت روزافزون خشونت جنسیتی در گروه های سلفی جهادی که مدعی فعالیت اسلامی اند، درک نقش عملیاتی و نمادین زنان برای مقابله با تهدید این گروه ها در سطح جهانی بسیار حایز اهمیت است. زنان نه تنها به طور نامتناسبی قربانی درگیری های مدرن شده اند، بلکه نقش مهمی را در عملیات تاکتیکی گروه های سلفی جهادی ایفا می کنند. نگرش گروه های سلفی جهادی نسبت به نقش زنان، از فعالیت های پشتیبانی در خطوط تا مشارکت فعال در میدان جنگ تکامل یافته است. این تکامل از تهیه سلاح، تدارک غذا برای مبارزان، پرستاری از مجروحان و گسترش ایدیولوژی جهادی تا جذب اعضای جدید، به مشارکت واقعی زنان در عملیات های جهادی در میدان رزم یا انجام عملیات بمب گذاری انتحاری رسیده است. این تحولات با اصول ایدیولوژیک این گروه ها در تعارض است؛ بنابراین با این سوال اصلی مواجه هستیم که گروه های سلفی جهادی چه نگرشی به نقش زنان در جهاد دارند؟ یافته های پژوهش نشان می دهد نگرش این گروه ها نسبت به نقش زنان، از یک نقش سنتی به یک نقش فعال و رادیکال در حال تغییر است. این تغییر در برخی موارد بستگی به شرایط و استراتژی های مختلف دارد. نویسنده درصدد است با روش توصیفی - تحلیلی، جزییات تغییر نقش زنان در گروه های سلفی جهادی و همچنین تناقضات موجود در این زمینه بررسی شود.
  کلیدواژگان: زنان، گروه های سلفی جهادی، سلفی جهادی، داعش، القاعده، بوکوحرام
 • فردین جمشیدی مهر* صفحات 312-334
  جایگاه و نقش عدالت در اندیشه ی سیاسی فیلسوفان مسلمان مهمترین رکن جامعه ی آرمانی و مدینه ی فاضله به شمار می رود. این درحالی است که به نقش عشق و محبت در دستیابی به کمالات حقیقی در عرصه ی اجتماع و رابطه ی آن با عدالت چندان توجهی نشده است. بدین خاطر مسیله ی اصلی این پژوهش نسبت میان محبت و عدالت در فلسفه ی سیاسی است و مورد مطالعاتی پژوهش دیدگاه شمس الدین شهرزوری می باشد. هدف تحقیق، تحلیل عنصر محبت است تا روشن شود که این عنصر با شرایط و قیودی می تواند انصاف زا و عدالت خیز باشد. شهرزوری با اعتقاد به ضرورت تبعیت جامعه ی بشری از نظام تکوین، به تقدم عشق و محبت بر عدالت، باور داشت و معتقد بود عشق جامع - که عشقی عقلانی و انسانی است - زاینده ی انصاف است؛ بنابراین، جامعه با این رابطه ی محبت آمیز و عاشقانه به سعادت خود نایل خواهد شد و عدالت تنها به عنوان یک سیاست جبرانی و در صورت فقدان رابطه ی محبت آمیز مورد تمسک خواهد بود. در نهایت یافته ی این پژوهش که با شیوه ی توصیفی _ تحلیلی حاصل گشته آن است که نظریه ی شهرزوری اگر چه به ظاهر به محبت - به جای عدالت - تمایل دارد، اما در حقیقت، با توجه به قیود و شروطی که او برای محبت ذکر می کند، به یک عدالت درون زا که از باطن محبت حاصل می آید، منتهی می شود و عدالتی را که منکر است، چیزی جزعدالت بیرونی و قسری نمی باشد.
  کلیدواژگان: جامعه، سعادت، محبت، عشق، عدالت، انصاف، شهرزوری
|
 • Habibollah Halimi Jelodar *, Sayed Ebrahim Hosayni Bijikolaie, Fatemeh Hedayati Azizi Pages 12-41
  The purpose of this research is to explain and explain the role and place of dialogue and communicative action as a foundation in political participation. Since Nahj al-Balagha in Islamic societies is often considered as a source and reference for the actions and behaviors of people and officials, for this purpose, in this article, the communication actions underlying political participation in the themes of Nahjal-Balagha were studied. Therefore, the main problem of the research is the analysis of the role of rhetoric in the communication action that forms the basis of political participation. To answer this question, the method of qualitative content analysis was used. Considering that communicative action can play an important role in creating a correct view of interaction and participation in societies, the hypothesis of the authors is that Nahjalbalagha has constructive communicative action in political participation due to the comprehensiveness of its content. Finally, the results of the surveys show that Nahjal Balagha refers to the acceptance of two or more parties; The principle of knowledge and science, the necessity of accepting the differences of peoples, nations and languages, the possibility of achieving understanding and unity and freedom of thought and thought, observing the criteria of right and wrong, choosing the right path as the conditions for a favorable conversation, and also considering trust-building and competence of speech as the most important elements and Communication factors provide a very suitable capacity for the realization of desired political participation.
  Keywords: Nahj al-Balaghah, Communication Action, political participation, Dialogue, Spoken Communication
 • Sayyed Amir Sayyed Jafari, Habibullah Danesh Shahraki *, Ahmad Beheshti Mehr Pages 43-68
  Correct and timely decision-making in governance occurs when the decision-making process is implemented correctly. In the meantime, systematic mistakes and errors in the form of cognitive biases prevent making correct decisions. This research aims to answer the question of what is the Islamic model of cognitive debiasing in governance by applying the qualitative content analysis method of the foundation's data, focusing on Nahj al-Balagha. To answer the mentioned question, the author processed the data and categorized the texts. The results of the research showed that the decision-making process will be protected from cognitive biases when its causal conditions - i.e. the limits of reason - are properly taken into account and by using the strategies of "consequence measurement and experiential learning" and "learning and consequence measurement" of emotions and feelings and the influence of social influence on The amount of reason and Sharia should be adjusted so that, finally, governance is realized in sync with cognitive coherence and social salvation.
  Keywords: cognitive bias, Governance, outcome measurement, Experiential learning, Learning
 • Sayyed Sadrodin Moosavi Jashni, Aliakbar Bakhtiari *, Abbas Keshavarz Pages 70-95
  In today's era, the failure of many neo-democratic systems is mainly due to the fact that the politicians of these societies thought they were able to establish democracy by creating a few party and parliamentary institutions and neglected to deepen it at the lower levels of society. This is despite the fact that, according to some political thinkers, democracy is not just a form of government, but a way of life and political and social conduct. By following the opinions of Ayatollah Khamenei, we found that he has a broader view of the concept of religious democracy and considers this concept as a way of social life. Therefore, the purpose of the present fundamental research, using the ijtihad method, is to answer the question, what are the concept and components of religious democracy as a way of life? Based on the above approach, the model of religious democracy is the method and way of life of the people who, within the framework of Islamic laws and also based on Islamic teachings, in all areas of social life - including politics, economy, culture, science and knowledge, etc. Active participation in all decision-making, implementation and monitoring processes. The identified components of the model of democracy as life are: active and extensive participation in all areas of life and society, cooperation and cooperation, decentralization, free consultation and dialogue in the public sphere, expansion of civil society and middle circles, and the prohibition of evil.Based on the above approach, the model of religious democracy is the method and way of life of the people who live within the framework of Islamic laws and also based on Islamic teachings, in all areas of social life - including politics, economy, culture, science and knowledge, etc. - have active presence and participation in all decision-making/making, implementation and monitoring processes. The identified components of the model of democracy as life are: active and extensive participation in all areas of social life, cooperation and assistance, decentralization, free consultation and dialogue in the public sphere, the development of civil society. And the middle circles and enjoining good and forbidding evil.
  Keywords: Religious Democracy, Lifestyle, Democracy
 • Mohammad Bazargani, Seyed Mohsen Moradkhani *, Ali Seedi, Mahmood Tashakori Pages 97-126

  The complete and accurate implementation of the policies and measures of the Supreme Leader in the armed forces is one of the most fundamental issues that has occupied the minds of many commanders and officials. In fact, the problem of the research is what mechanisms and requirements of a regular and coherent tool (system) are necessary for the full realization of the policies and measures of the Islamic jurisprudence in the armed forces. In this regard, the current research is looking for a military design that can accurately and completely realize the policies of the guardian of Muslims in the armed forces. In terms of method, this research is a combination of qualitative and quantitative; The sampling method is purposeful and systematic, and a semi-structured interview tool was used to collect data, and data analysis was done through thematic analysis method using maxqda software, which resulted in about 641 basic propositions, 69 organized themes, and 8 comprehensive themes. Then the validity of the data obtained from the questionnaires was evaluated through SPSS software. In the end, it was concluded that the main components identified for the final model of the system, which are: correct understanding, functions, structure, process, implementation, and measuring the effectiveness of the system, strengths and weaknesses. With all relevant indicators, and all three subsystems with all its components have been decisively approved.

  Keywords: System, Policies, Measures, supreme leader, Armed forces
 • Seyed Mohamadsaleh Beheshtinejad, Parviz Amini *, Ali Morshedizad Pages 128-160

  Measuring political trust is necessary to establish the stability of the society in the events. This research tries to obtain the calculation model of political trust with the help of big data of 1649 variables in different fields, resulting from the activism of Iranian citizens based on "observational big data". The research method is a combination of quantitative and qualitative methods (with the dominance of the quantitative method); Therefore, first, the concept, dimensions and variables of political trust were investigated based on the document analysis method and with the phishing tool. Then, according to the construct theory of the concept of political trust, the related variables were extracted with the help of interviews with experts, and then the KDD method was used to analyze the big data. Also, with the help of machine learning, two supervised and unsupervised data mining methods were analyzed and the best algorithm was selected according to the two criteria of lower risk and greater utility. With the conducted investigations, the best model of supervised learning under classification and Neural Net algorithm was introduced. Then, with the IBM SPSS Modeler tool, the data was "classified" in four steps, screening, discovery of correlated data, normalization and modeling. It should be noted that in the modeling stage, the influence coefficients of 13 variables obtained from the previous stages were extracted and their ratio in the neural network was shown according to the effect of the middle layers (hidden layers) on the political trust based on the neural network.

  Keywords: Computing model, political trust, Data mining, Islamic Republic of Iran
 • Sayyed Sajjad Izdehi, Mohammadsadegh Asim * Pages 162-186

  Fiqh of governance is a specific type of jurisprudential inference in which the jurist refers to religious sources while taking into account the element of governance and seeks to present a desirable plan for the management of society from the perspective of jurisprudence. This extension of jurisprudential inference in the field of social and political management can be found in the works of some jurists, including Muhaghegh-Kerkki. The present study aims to investigate the type of ijtihad of Muhaghegh-Kerkki from religious sources in the approach to governance. Muhaghegh-Kerkki, who came to Iran at the invitation and insistence of the Safavid government, addressed the political, economic, and cultural management in accordance with the requirements and conditions of the Safavid government. The inadequacy of Sufi principles (mureedi and moradi) for desirable governance provided a suitable ground for the emergence of the Fiqh of governance of Muhaghegh-Kerkki. Muhaghegh-Kerkki faced two major challenges: the non-Shiite identity of the society and the existence of Sufi currents in the Safavid government. The main question of this research is to investigate the approach of governance to jurisprudence in the thought of Muhaghegh-Kerkki. The findings of the research indicate that Muhaghegh-Kerkki, after identifying the society and strengthening the jurisprudential movement, presented a jurisprudential plan in the three areas of politics, economy, and culture. The results of this type of ijtihad led to the organization of political order and the regulation of governance with Sharia in the field of politics, the stabilization and promotion of the financial system in the economic field, and the revival of cultural promotion and prevention of vice and the establishment of Friday prayers in the cultural field. The research method in the present study is fundamentally goal-oriented, descriptive-analytical in nature, and uses qualitative information processing and library study data collection methods.

  Keywords: government jurisprudence, Mohaghegh Kirki, Safaviyya, Political Thought, government approach
 • Ali Maleki * Pages 188-209
  One of the most important tasks of any political system is to draw efficient strategies for drawing the geometry of interactions inside the country and facing political units in the field of international relations. For such a confrontation, the strategy of the second step of the Islamic revolution, based on the statement of the supreme leader of the revolution, is known as resistance. Examining the jurisprudential foundations of resistance in the Islamic Republic can determine the way of interaction with countries, institutions and international organizations. Therefore, the main problem of the research is, what is the position of the foundations of resistance desired by Ayatollah Khamenei in the system of Shia jurisprudence and which of the jurisprudential chapters can it be explained? The most important achievement of the present research is the explanation of the jurisprudential foundations of resistance as a determining component in the political and economic equations of the Islamic society and overcoming the challenges caused by the power seeking of the global domination system. The present research pursues this hypothesis that the concept of resistance intended by Ayatollah Khamenei can be explained with different chapters of jurisprudence such as defensive jihad, taqiyyah, amrba-maaruf, and the like. This research, with a descriptive and analytical method, during discussions and topics such as confronting tyranny inside the country and negation of domination, independence, achieving modern Islamic civilization in the field of international relations, deals with the jurisprudential explanation of the foundations of resistance in order to be able to provide a reasonable and comprehensive explanation of it. Muslims and intellectuals of the Islamic world.
  Keywords: Resistance, Jurisprudence, Islam, dominion, Defense, Ayatollah Khamenei
 • Saeed Kahya *, Alireza Naeij, Alireza Mazaheri Pages 211-237

   Governance and regulation of policies, policies, administration of government and relations between statesmen and people based on the principles of religious ethics requires a model to use all government and public structures and can create challenges and different institutions in creating the institutionalization of moral work in society. . The new Islamic civilization and reaching people to worship and be close to God. The topic of the research is "What is the model of ethical governance from the perspective of the Supreme Leader?". The present research was carried out with the descriptive-analytical method and library reference and resulted in a conceptual model. The model of ethical governance in Ayatollah Khamenei's thought is a solid process, under the guardianship of God and based on customary ethics, virtue-oriented and monotheistic, which is in a set of laws and structures to monitor and exercise power over the activities of governmental (government) and non-governmental institutions. (popular and social) and resolving conflicts between them to achieve values and prevent the society from oppression and corruption and unscientific and unjust actions exist in various political, economic, social and cultural types. The manner and behavior of rulers, models and systems and mechanisms, institutions and structures are the three main pillars of ethical governance, which can be done in a customary manner with the aim of peace and public harmony, in a virtue-oriented manner with the aim of helping God, or in a monotheistic manner with the aim of to be The goal of achieving God's love, satisfaction and meeting should be arranged and implemented.

  Keywords: Ayatollah Khamenei, Governance, ethics, ethical governance, model of governance
 • Mohammad Bidgoli *, Asghar Rajabi Deh Borzoei Pages 239-258

  Hope is considered the most important motivational element for the progress of any society. Although hope seems to have a general and obvious concept, but with a little analysis, you can find out its complexities. The purpose of this research is to answer the question, what are the elements of creating hope in the Islamic Republic of Iran, emphasizing on the intellectual system of Imam Khamenei (Madazlah al-Aali)? Using thematic analysis method, the researchers have conceptualized the data obtained from the statements of Imam Khamenei. Based on those concepts, the basic themes (maintaining motivation, hope, creating hope, faith, determination, sense of responsibility, strong will, commitment, vigilance, insight, vision, frost, sincerity, bringing hope to life, serving, trusting people, Empathy, cooperation, sense of responsibility, service to people and commitment) and organizing themes (enthusiastic, enthusiastic, stewardship, adherence, clarity, foresight, trust, confidence, participation, duty and commitment) and inclusive themes were obtained. . Finally, by combining and integrating the organizing themes, the five elements of passion and motivation, responsibility, insight, confidence building and commitment were extracted and it can be concluded that hope is the key to all locks in Imam Khamenei's intellectual system. And it is a source of progress and forward movement to be used for all educational and cultural centers.

  Keywords: building trust, Imam Khamenei, Creating Hope, Islamic Republic of Iran, Mulfeh
 • Ali Shahbazi *, MohammadHadi Falahzadeh, Fathullah Kalantri, Kamiyar Honesty Of Samar Hosseini Pages 260-285

  After the victory of the Islamic Revolution, the foreign policy of the Islamic Republic is based on stable and stable principles, including supporting the deprived and oppressed of the world, having peaceful relations with non-belligerent countries, prohibiting interference in the affairs of other countries, and peaceful coexistence with neighbors and other governments. These principles include the beliefs and convictions of the Islamic Republic about facts or causes, correctness of action and behavior in the field of interactions and the international system that arose from the Islamic religion. The basic issue that needs to be addressed is whether the foreign policy of the Islamic Republic has been successful in the field of dealing with Shia-phobia based on the aforementioned principles. For this reason, this article tries to evaluate the role of environmental factors of the Islamic Republic's foreign policy in the four components of identity politics, political actors, social actors, agent and structure based on the theory of constructivism and through identifying the strengths, weaknesses, opportunities and possible threats. Help to promote the foreign policy of the Islamic Republic to deal with Shia-phobia. This research is of applied type and has been done with a descriptive and case-based method. The collection tool was field and library, the sample size was 25 people and the data was analyzed by SPSS method.

  Keywords: Foreign Policy, Islamic Republic of Iran, Shia phobia, constructivism
 • Mahdi Yusefitaha *, Mehdi Faramanian, Majid Dehqan Pages 287-310
  Salafi-jihadi groups are among the extreme Islamist currents that adhere to a specific interpretation of Islam. Considering the increasing importance of gender violence in jihadist Salafi groups that claim to be Islamic, understanding the operational and symbolic role of women is very important to deal with the threat of these groups at the global level. Women are not only disproportionately victimized in modern conflicts, but also play an important role in the tactical operations of Salafi-jihadi groups. Salafi-jihadi groups' attitudes towards the role of women have evolved from support activities in the front lines to active participation on the battlefield. This evolution has reached from preparing weapons, providing food for fighters, nursing the wounded and spreading the jihadi ideology to recruiting new members, to the real participation of women in jihadi operations on the battlefield or carrying out suicide bombing operations. These developments are in conflict with the ideological principles of these groups; Therefore, we are faced with this main question: what is the attitude of jihadist Salafi groups towards the role of women in jihad? The findings of the research show that the attitude of these groups towards the role of women is changing from a traditional role to an active and radical role. This change in some cases depends on different conditions and strategies. The author is trying to analyze the details of the change in the role of women in jihadist Salafi groups and also the contradictions in this field with descriptive-analytical method.
  Keywords: Women, Salafi-jihadi groups, Salafi-jihadi, ISIS, Al-Qaeda, Boko Haram
 • Fardin Jamshidi Mehr * Pages 312-334
  The position and role of justice in the political thought of Muslim philosophers is considered the most important pillar of the ideal society and utopia. This is while the role of love and affection in achieving true perfection in the community and its relationship with justice has not been paid much attention. Therefore, the main problem of this research is the relationship between love and justice in political philosophy, and the study object of the research is the view of Shamsuddin Shahrzori. The purpose of the research is to analyze the element of love in order to clarify that this element can be fair and just with conditions and limitations. Believing in the necessity of human society's compliance with the system of development, Shahrzuri believed in the priority of love and affection over justice, and he believed that comprehensive love - which is a rational and human love - is the generator of fairness; Therefore, the society will achieve its happiness with this loving and loving relationship, and justice will be held only as a compensatory policy and in the absence of a loving relationship. In the end, the finding of this research, which was obtained through descriptive-analytical method, is that although Shahrzuri's theory seems to favor love - instead of justice - but in fact, according to the limitations and conditions he mentions for love, An endogenous justice that results from the interiority of love leads, and the justice that is denied is nothing but external and forced justice.
  Keywords: Society, Happiness, affection, love, Justice, Fairness, Shahrazouri