فهرست مطالب

حقوق فناوری های نوین - سال پنجم شماره 1 (پیاپی 9، بهار و تابستان 1403)

نشریه حقوق فناوری های نوین
سال پنجم شماره 1 (پیاپی 9، بهار و تابستان 1403)

 • تاریخ انتشار: 1403/01/01
 • تعداد عناوین: 15
|
 • حسن یگانه*، نجلا محقق، فاطمه فامیل سعیدیان صفحات 1-15
  به منظور انطباق با تغییرات سریع فناورانه، به تنظیمگری چابک و مبتنی بر اصول نیاز است. پیشرفت سریع در فناوری های دیجیتال تنظیمگری سنتی را، که اغلب به طور هدفمند فرایندمحور و مشورتی است، به چالش می کشد. این مسایل مستلزم اقدامات تنظیمگری است که خطرات را به حداقل می رساند و درعین حال، به اندازه کافی چابک هست تا تحقیقات، نوآوری و انتشار فناوری ادامه یابد. مزایای تنظیمگری چابک عبارت اند از: بهبود توانایی اطلاعاتی و ارتباط با صنعت، کاهش هزینه ها و افزایش کارایی. در این مقاله، به وارسی ابزارهایی برای تنظیمگری و حکمرانی چابک و رویکردهایی برای گسترش تنظیمگری فراتر از حاکمیت پرداخته شده و اصول اصلی تنظیمگری چابک ارایه شده است. در ادامه، مباحث مهم رویکرد تنظیمگری چابک ازجمله مقررات به هم پیوسته، مقررات متمرکز بر نتیجه و همکاری های بین المللی و نیز رویکردهای مدیریت تنظیمگری برای اطمینان از تناسب برای آینده بررسی شده است و درنهایت براساس یافته های حاصل، چهارچوب تنظیمگری چابک برای کشور پیشنهاد می دهیم. این چهارچوب پیشنهادی ممکن است در سازمان دهی تنظیمگری اقتصاد دیجیتال و تعیین ارتباطات میان بخش های آن، نقشی مهم ایفا کند.
  کلیدواژگان: تنظیمگری چابک، حکمرانی مشارکتی، سندباکس های تنظیمگری، تنظیمگری متمرکز بر نتیجه
 • فرید فرهمند* صفحات 17-25
  تا به امروز ایران قانون جامعی درباره حمایت از داده های دیجیتال نداشته است. طرح حمایت و حفاظت از داده و اطلاعات شخصی براساس مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا 2018 (GDPR) تدوین و در سال 1400 به مجلس وصول شد. این طرح قرار است کمبود قانونی در حوزه حمایت از داده ها را مرتفع سازد، اما نه فقط بسیاری از اصول کلی GDPR را رعایت نکرده، بلکه موضعی مقابل را در پیش گرفته است؛ بنابراین به ضرر اشخاص موضوع داده به شمار می رود. پرسش اصلی پژوهش حاضر آن است که اصول کلی این طرح با رویکرد تطبیقی با مقررات عمومی حفاظت از داده چه اشکالات و خلا هایی دارد؟ جستار حاضر، با روشی توصیفی تحلیلی و با مطالعه آثار و پرونده های اخیر در حوزه حمایت از داده های اروپایی، درصدد است که خلا ها و اشکالات عمده در اصول طراحی شده این طرح را نشان دهد. به اختصار گفتنی است بسیاری از مواد طرح مانند ماده 10، 11، 12، 48 نیاز به اصلاح دارند و میان مبانی حقوقی کنونی و قوانین موضوعه تناقض آشکاری مشاهده می شود.
  کلیدواژگان: پردازش داده، خسارت، خسارت معنوی، رضایت، مقررات عمومی حفاظت از داده
 • وحید نکونام* صفحات 27-40
  امروزه اینترنت یکی از ابزارهای ارتباطاتی است که به منزله ابزار پرسرعت با مناسب ترین قیمت تلقی می شود. این مزایا سبب شده است بخش درخور توجهی از ارتباطات و اطلاعات در این فضا ذخیره شود و انتقال یابد. با وجود این، طبیعت باز شبکه راه را برای ورود افراد مختلف هموار ساخته است؛ به نحوی که به راحتی و بدون داشتن حکمی از مقام قضایی اقدام به بررسی داده ها و کنترل افراد می کنند. این نگرانی ها در سطح جهان سبب شده تدابیر فزاینده ای در قوانین کشورها و اسناد بین المللی برای پیشگیری از این امر و حفظ حریم خصوصی افراد وضع شود. این حریم را ممکن است مجریان قانون، ارایه کنندگان خدمات شبکه ای یا سایر افراد نقض کنند. در جریان دادرسی، مقامات قضایی و ضابطان به بهانه کشف جرم و تحصیل دلیل چه بسا اقدام به نقض این حریم کنند؛ بنابراین پیش بینی سازوکارهای لازم در این عرصه امری بایسته است. با این توضیحات، سوال اصلی این پژوهش آن است که قواعد عمومی آیین دادرسی کیفری درخصوص حفظ حریم خصوصی تا چه حد پاسخ گوی چگونگی برخورد مقامات تعقیب در تحقیق از حریم خصوصی اطلاعاتی و ارتباطاتی در فضای سایبر خواهد بود؟ این پژوهش به روش توصیفی  تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و نگاهی به قوانین و اسناد بین الملل به بررسی وضع موجود و بیان خلاها می پردازد. براساس یافته های پژوهش، این امکان که مقامات تحقیق در فرایند دادرسی، حریم خصوصی اطلاعاتی و ارتباطاتی را نقض کنند به شدت وجود دارد و به رغم پیش بینی تدابیر قابل دفاع در قانون جرایم رایانه ای و قانون تجارت الکترونیکی اما همچنان در برخی حوزه ها نقایصی دیده می شود؛ ازاین رو اتخاذ تدابیری مانند بهره گیری از هوش مصنوعی و بیومتریک در این راستا پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: حریم خصوصی، داده های ارتباطی، تحقیقات مقدماتی، دادرسی عادلانه
 • سید محمدعلی هاشمی* صفحات 41-54

  فلسفه حقوق دانشی است که «دانش حقوق» و «حقوق پژوهی» را با روش تحلیلی و تعقلی بررسی می کند. این شیوه مطالعه پیراعلمی به نسبت هر پدیده و پدیداری زمینه ساز شناخت و تبیین ابعاد آن پدیده و پدیدار است. فلسفه حقوق فناوری های نوین ساحتی از فلسفه حقوق است که حقوق فناوری های نوین را با رویکرد تحلیلی و تعقلی موضوع و محور مطالعه قرار داده است. فلسفه حقوق فناوری های نوین زمینه ساز مناسبی برای شکل گیری هندسه دانش حقوق فناوری های نوین و سیاست گذاری پژوهشی در ساحات بررسی های حقوقی مرتبط با حقوق و فناوری است. براین اساس، «هستی شناسی فلسفه حقوق فناوری های نوین» عنوان پژوهشی است که مسیله اصلی آن تبیین ماهیت و هست های فلسفه حقوق فناوری های نوین و زمینه سازی برای شکل گیری نطام مند دانش حقوق فناوری های نوین است. پژوهش حاضر با بهره وری از سنجه ها و ادبیات فلسفه روش به مطالعه مفهوم شناسانه پدیدارهای برساخته فلسفه حقوق فناوری های نوین تحلیلی و فلسفه حقوق فناوری های نوین هنجاری پرداخته است. چنان که در تکمیل سیر پژوهش، از انگاره فلسفه به مثابه روش تا روش شناسی فلسفه حقوق فناوری های نوین و جغرافیای مسایل و ساختار فلسفه حقوق فناوری های نوین بررسی شده اند. ارایه فهمی متفاوت از مفهوم واژه فلسفه در فلسفه های پیرادانشی و صورت بندی این دانش ها با گفتمان اولیه فیلسوفان مسلمان، ازجمله برون دادهای این پژوهش است. روش این پژوهش ارزیابی و داوری تحلیلی است.

  کلیدواژگان: هستی شناسی فلسفه حقوق، فلسفه حقوق فناوری های نوین، فلسفه حقوق فناوری های نوین تحلیلی
 • خلیل جمعه زاده بهابادی*، پرویز ساورائی صفحات 55-71
  امروزه استفاده از قراردادهای هوشمند در عرصه های مختلف تجاری رواج یافته است. با وجود این، ممکن است این قراردادها موضوع اختلافات متعددی قرار گیرند , برای نحوه حل وفصل آن ها باید روشی اتخاذ شود که با ماهیت این قرارداد ها سازگاری بیشتری داشته باشد. در این مقاله، داوری به منزله روش مناسبی برای حل و فصل این اختلافات پیشنهاد شده است. مقاله حاضر به روش تحلیلی توصیفی و براساس منابع کتابخانه ای انجام شده است و به تحلیل ابعاد گوناگون استفاده از داوری در حل وفصل اختلافات قرارداد های هوشمند و چالش های پیش روی آن پرداخته است. بررسی ها نشان می دهند آنچه لازم است ساختار داوری سریع، ارزان، شفاف و اطمینان بخشی است که دارای صلاحیت قضایی غیرمتمرکز در کل زنجیره بلوکی باشد و قضاوت نهایی ارایه دهد. به نظر می رسد استفاده از روش داوری برای حل اختلافات قراردادهای هوشمند، ترکیبی از سرعت، اعتماد، شفافیت، هزینه کم و اجرای سریع بدون نیاز به اتکا به دولت یا هرگونه واسطه ای را به ارمغان خواهد آورد.
  کلیدواژگان: بلاکچین، قرارداد های هوشمند، داوری اختلافات، داوری هوشمند
 • مریم داراب پور، مهراب داراب پور*، نوید رهبر، مجتبی اصغریان صفحات 73-85
  سرعت بالای رشد و توسعه مالکیت آفرینش های فکری و همچنین پیچیدگی موضوعات مرتبط با آن، صاحبان این حقوق و طرفین قراردادهای مالکیت آفرینش های فکری را با مسایل جدید و روبه گسترشی مواجه کرده است. روش های سنتی حل وفصل اختلافات در همه موارد، پاسخ گوی نیازهای مرتبط با این دسته از حقوق نیستند. علاوه براین، گاهی رسیدگی های قضایی و حتی داوری ممکن است در راه پیشرفت و ارتقای مالکیت آفرینش های فکری و حل وفصل دعاوی آن مانع ایجاد کنند. «ارزیابی بی طرفانه اولیه ثمره دعوی» یکی از روش های ناشناخته حل وفصل غیرقضایی اختلافات در برخی نظام های حقوقی است که در دیگر نظام های حقوقی، به ویژه ایالت کالیفرنیا، که خاستگاه طراحی و اجرای آن است، بسیار استفاده شده. این روش، که آن را «ارزیابی بی طرفانه» می نامیم، به طور خاص در دعاوی مالکیت آفرینش های فکری ازجمله اختراعات، علامت تجاری و کپی رایت مفید و مطلوب است. علاوه بر قوانین کلی، که برای این روش جایگزین حل وفصل اختلاف تدوین شده، ارزیابی بی طرفانه در مالکیت فکری نیز مقررات منحصربه خود را دارد. این تحقیق نشان می دهد که هرچند در افشای برخی از مطالب در روش «ارزیابی بی طرفانه» ممکن است مشکل به وجود آید، در دعاوی پیچیده مالکیت آفرینش های فکری ترکیب ارزیابی بی طرفانه با روش های غیرقضایی حل وفصل اختلافات نیز ممکن است بیشتر از سایر موارد مفید واقع شود.
  کلیدواژگان: ارزیابی بی طرفانه، ای.دی.آر، روش های غیرقضایی، اختراعات، علامت تجاری، کپی رایت، افشا، محرمانگی
 • محمدحسن تاج لنگرودی*، فرزین دهدار صفحات 87-106

  رمزارزها به منزله یکی از محصولات بسیار مهم فناوری بلاکچین از ویژگی های خاص و گاه جدیدی نظیر توزیع شدگی، رمزنگاری نامتقارن و مکانیسم اجماع بهره مندند و سازوکاری مشخص دارند. با وجود استقبال گسترده از ارزهای رمزنگاری شده در ایران، چالش های مهمی پیش روی به کارگیری آن ها قرار دارد. با توجه به ابتنای نظام حقوقی ایران بر فقه، این چالش ها در دو محور «مال نبودن» و «غرری بودن» رمزارزها خلاصه می شوند. افزون براین، استفاده از رمزارزها در داخل کشور، با منع مصوبه هییت وزیران نیز مواجه است. برای اثبات مال بودن رمزارزها، از یک سو به تعاریف مال از منظر فقهی و حقوقی پرداخته و از سوی دیگر، ماهیت رمزارزها از منظر اسناد حقوقی و کنوانسیون های گوناگون بررسی شده و درمجموع تبیین شده است که می توان رمزارزها را از منظر فقهی و حقوقی، مال تلقی کرد. همچنین ضمن تبیین مفهوم سفیدنامه ها، نقد واردشده مبنی بر غرری بودن سازوکار حاکم بر رمزارزها پاسخ داده شده است. گفتنی است با استناد به ادله حقوقی، تبیین شده است که مصوبه هییت وزیران برای باطل دانستن قراردادی که در آن از رمزارزها استفاده شده قوت کافی ندارد.

  کلیدواژگان: بلاکچین، رمزارز، چالش های حقوقی محرمانگی
 • محمدحسین وکیلی مقدم* صفحات 107-131

  گسترش فناوری و روش های ابداعی مبتنی بر آن در حوزه خدمات مالی، فرصت ها و چالش هایی را فراهم کرده است که تدبیر حقوقی صحیح آن را به منزله یک ساختار ضروری می نماید. تنوع خدمات و محصولات مالی، سرعت روند تحولات فناورانه و ناشناخته بودن فرایندهای به کاررفته در عرصه فناوری های مالی، زمینه ساز انفعال یا کندی کنشگری نظام های حقوقی است. این درحالی است که فناوری های مالی به منزله پدیده ای جهانی، با نادیده گرفتن محدودیت های قانونی و مالی، روابط مالی شهروندان را از قالب های مرسوم حقوقی و محدوده مرزهای سیاسی کشورها فراتر برده و بدون نیاز به زیرساخت های دولتی یا تاییدهای نهادهای مرکزی یک اکوسیستم مالی جدید را فراروی انسان معاصر قرار داده است. پژوهش حاضر در پی آن است که با استفاده از مطالعه تحلیلی تطبیقی، رویکردهای موجود در چگونگی مواجهه با این ساختار پیچیده مالی را تبیین و ارزیابی و پیشنهادهای قابل طرح در نظام حقوقی و مالی ایران را مطرح کند. نتایج پژوهش نشان می دهد کارآمدی روش های تنظیمگری منوط به مداخله حداقلی و رسمیت دادن به استقلال ضوابط فناوری های مالی است. براین اساس، بهره مندی از مزایای به کارگیری فناوری های مالی و به حداقل رسانیدن خطرهای آن نیازمند بازنگری در دو سطح محتوایی و شکلی (ابزاری) ضوابط مرتبط است.

  کلیدواژگان: تمرکززدایی، حقوق فناوری های مالی، واسطه گری مالی، تنظیمگری مالی
 • نجمه رزمخواه* صفحات 133-153
  تعداد سالمندان در جهان روبه افزایش است. هم زمان دنیا شاهد توسعه روزافزون فناوری دیجیتال است، فرایندی که باعث شده فعالان حوزه حقوق بشر نگرانی های مختلفی را درخصوص وجود سوگیری و پیش داوری های متعصبانه درباره قابلیت های سالمندان و درنتیجه بی توجهی به نیازهای آن ها در بهره مندشدن از سواد دیجیتال مطرح کنند. همچنین در چهارچوب نظام بین المللی حقوق بشر، به صراحت از حق بر سواد دیجیتال صحبت نشده است. در همین راستا، دبیر کل سازمان ملل متحد پیشنهاد کرد که مقرراتی برای تعیین تعهدات دولت ها در حوزه دیجیتال تهیه شود. این پیشنهاد به طرح توصیه های سازمان ملل متحد در عصر وابستگی دیجیتال منجر شد که از تعهدات بین المللی دولت ها در راستای کنترل و نظارت بر آثار فناوری دیجیتال صحبت می کند. موضوع اصلی پژوهش حاضر، بررسی میزان توجه مقررات توصیه نامه به حق سالمندان در کسب سواد دیجیتال و همچنین کاهش شکاف دیجیتال در جوامع است. این مطالعه به روش تحلیلی توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی انجام شده است. یافته های این پژوهش بیانگر آن است که به دلیل فقدان صراحت در اشاره به حق سالمندان بر داشتن سواد دیجیتال، به عنوان یک حق مستقل بشری، و همچنین تاکید بر لزوم دسترسی عموم به خدمات دیجیتال بدون توجه به شرایط متفاوت اقتصادی و اجتماعی کشورها و البته ارایه پیشنهاد در راستای به اشتراک گذاری کالاهای دیجیتال، بدون توجه به حق مالکیت فکری پدیدآورندگان این نوع کالاها، توصیه نامه درصورت تصویب با این وضعیت به هیچ وجه در اجرای رسالت خود در تامین و اجرای حق بر سواد دیجیتال و کاهش شکاف دیجیتال موفق نخواهد بود.
  کلیدواژگان: سالمندان، سن گرایی، سواد دیجیتال، شکاف دیجیتال
 • حانیه ذاکری نیا*، زهرا غلامپور صفحات 155-168
  بحث از مسیولیت مدنی ناشی از زیان های الگوریتمی، که بیشتر با عنوان مسیولیت مدنی یا مسیولیت برخاسته از کاربرد هوش مصنوعی بررسی شده است، در ادبیات حقوقی نوپاست. الگوریتم های متفکر به دلیل ویژگی های منحصربه فرد خودآموزی، تصادفی بودن، پیش بینی ناپذیری و خودمختاری، درصورت بروز ضرر و زیان، نظام مسیولیتی ویژه ای می طلبند. نظریه عمومی قابلیت انتساب می تواند در چنین موارد نوپدیدی راهگشا باشد؛ وانگهی دردست داشتن معیار و استانداردی شفاف و عمل گرایانه برای مقایسه الگوریتم زیانبار با دیگر موارد مشابه، برای تعیین متعارف عمل کردن آن، با چالش هایی همراه است. تعیین حدود و ثغور مفهوم الگوریتم های متعارف، به لحاظ ناشناخته بودن و پیچیدگی های ذاتی آن ها، لازم است. این پژوهش با بررسی موانع موجود، بازشناسی الگوریتم های معقول و متعارف را با معیاری ترکیبی دنبال می کند، معیاری که ضمن ایجاد انگیزه برای فضاهای فناورانه و نوآور، جبران خسارات زیان دیدگان، بهبود سطح ایمنی الگوریتم ها و انعطاف پذیری شایسته برای مواجهه با نسل های جدیدی از فناوری را تحقق بخشد. بازخوانی نظریه قابلیت استناد عرفی در وادی الگوریتم‎هایی با کارایی متعارف و معقول و نیز متناسب سازی این اندیشه جهان شمول، در برخورد با زیان‏های برخاسته از کاربرد الگوریتم‏های متفکر، برآیند اصلی تلاش نویسندگان در این نوشتار است.
  کلیدواژگان: الگوریتم، استناد عرفی، قابلیت انتساب، مسئولیت مدنی، معقول و متعارف بودن، هوش مصنوعی
 • عظیم آقابابائی طاقانکی*، روح الدین کردعلی وند صفحات 169-184
  با توجه به لزوم مدیریت مراجعه کنندگان، پروند ه ها و امور اداری قضات و کارمندان دادگستری، سیستم عدالت کیفری با رویکردهای مدیریتی پیوند خورده است. از طرفی با توجه به پیشرفت علم و فناوری، حقوق و دادگستری کیفری به سمت دیجیتالی شدن حرکت کرده است. نقطه تلاقی رویکردهای مدیریتی در دستگاه قضای کیفری و فضای سایبر، پیوند خطرناکی را ایجاد کرده است. در این تحقیق، با روش توصیفی تحلیلی تاثیر تلاقی رویکردهای مدیریتی و سیستمی در برخی شاخص های دادرسی عادلانه بررسی می شود و تحلیل می گردد که چگونه ممکن است این پدیده به نقض اصول دادرسی عادلانه منجر شود. بر اثر این دو پدیده، پیش زمینه های ذهنی قضات از اهداف نظام عدالت کیفری به سمت تحقق اهداف تعریف شده در سیستم های جمع آوری و پردازش داده تغییر کرده و همچنین شتاب در مختومه سازی فرایند کیفری ارزش چندبرابری به خود گرفته است. قضات با عملکرد کلی خود در یک بازه زمانی مشخص و با تعداد داده های ساخته و مختومه شده، ارزیابی می شوند و این موضوع به افزایش تمایلات مختومه گرایی، آمارگرایی، انسانیت زدایی، شتاب محوری در قضا و... در فرایند کیفری منجر می شود. رعایت اصول حقوق کیفری و مقرره گذاری در راستای تحدید رویکرد های مدیریتی و سیستمی با هدف حفظ برخی ارزش های والای حقوق کیفری و شاخص های دادرسی عادلانه می تواند راه حل برون رفت از این مشکل باشد.
  کلیدواژگان: دادرسی عادلانه، سامانه مندی، مدیریت گرایی، مدیریت دولتی نوین، دیجیتال
 • محمد عاکفی قاضیانی*، موسی عاکفی قاضیانی، وحید عاکفی قاضیانی صفحات 185-203
  امروزه توسعه انرژی های تجدیدپذیر به منزله راهکاری برای مقابله با گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی پذیرفته شده است. اما توسعه انرژی های تجدیدپذیر بدون جذب سرمایه گذاری خارجی دشوار خواهد بود. خصوصا این که بسیاری از دولت های درحال توسعه از منابع مالی و فناوری های لازم بهره مند نیستند. توسعه سرمایه گذاری خارجی در تمامی حوزه های اقتصادی متاثر از موافقت نامه های بین المللی سرمایه گذاری است. این موافقت نامه ها استانداردهای ماهوی و شکلی را مقرر می دارند که هریک از این استانداردها به نوبه خود در توسعه سرمایه گذاری خارجی دخیل است. رفتار ملل کامله الوداد از جمله این استانداردهاست که در نظام حقوق بین الملل سرمایه گذاری و همچنین حقوق تجارت بین الملل از اهمیت بسزایی برخوردار است. اما کارایی این استاندارد در موافقت نامه های سرمایه گذاری و کیفیت چندجانبه سازی مقررات موافقت نامه های بین المللی سرمایه گذاری همواره مورد اختلاف حقوق دانان و محاکم داوری بوده است؛ از این رو بررسی کارآمدی این استاندارد رفتاری به ویژه در حوزه انرژی های تجدیدپذیر اهمیت می یابد. این مقاله با شیوه توصیفی تحلیلی و با روش کتابخانه ای به دنبال پاسخ به این سوال است که «شرط ملل کامله الوداد در موافقت نامه های بین المللی سرمایه گذاری چه نقشی در توسعه سرمایه گذاری در حوزه انرژی تجدید پذیر دارد و چگونه کارآمدی این مقررات ارتقا می یابد؟». این پژوهش اثبات می کند که بندهای رفتار ملل کامله الوداد قابلیت چندجانبه سازی مقررات و حمایت های حقوقی در مجموعه موافقت نا مه های سرمایه گذاری امضاشده از سوی دولت میزبان را دارد؛ از این رو می تواند حمایت های دوچندان و حتی مقررات مطلوب حل و فصل اختلافات را از آن موافقت نامه ها به نفع سرمایه گذاران انرژی تجدیدپذیر فراهم آورد؛ اما عمده موافقت نامه ها در تدوین این بندها دقت کافی نداشته اند و محاکم نیز رویکردهای ناسازگاری به این استاندارد رفتاری داشته اند.
  کلیدواژگان: انرژی های تجدیدپذیر، حل و فصل اختلافات، رفتار ملل کامله الوداد، شرایط مشابه، موافقت نامه بین المللی سرمایه گذاری
 • جواد کاشانی، آمنه خدیور، سعیده نحوی* صفحات 205-220
  هدف هر نظام حقوقی توسعه نظم اجتماعی و عدالت همگانی ازطریق حل وفصل مسایل آحاد افراد جامعه است. به نظر می رسد با گسترش فناوری های نوین، رسیدن به این هدف با سرعت بیشتری قابل تعقیب است. دو نظام حقوقی سرآمد در سطح جهان، یعنی نظام حقوق رومی ژرمنی با اعمال مقررات موضوعه و نظام حقوق کامن لا با تکیه بر رویه قضایی، منبع الهام بخش بسیاری از نظام های حقوقی کشورها هستند. در این پژوهش، با تکیه بر تجارب سیستم قضایی نوشته چین در بهره گیری از هوش مصنوعی، که با روش تحقیق تحلیلی توصیفی و استفاده از ابزار کتابخانه ای بررسی شده است، به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که درصورت به کارگیری ابزار یادگیری ماشین، که برمبنای یافتن الگو در آرای مشابه استوار است، آیا نظام حقوق نوشته چهارچوب سنتی خود را از دست خواهد داد و به نوعی در نظام حقوقی کامن لا هضم خواهد شد؟ به نظر می رسد تابعان نظام حقوق نوشته با حفظ اصول خود به هم گرایی با نظام حقوق کامن لا دست یابند؛ بدون این که ریشه های استوار بر قانون نوشته را از دست بدهند.
  کلیدواژگان: نظام حقوق نوشته، کامن لا، نظام قضایی چین، یادگیری ماشین، ارجاع به پرونده های مشابه
 • آرامش شهبازی، ساناز شبانی کلاهی* صفحات 221-234
  با شکل گیری و توسعه اینترنت اشیا، شهر هوشمند در قالب انگاره ای نوظهور تجلی یافته است که بر جنبه های مختلف زندگی انسان و سیستم های کنترل و پردازش اطلاعات هوشمند نظارت دارد. یک شهر هوشمند قادر است دنیای فیزیکی را تحت نظارت قرار دهد و سرویس های هوشمندی برای شهروندان ارایه کند، سرویس ها و خدماتی مانند بهداشت و درمان، حمل ونقل، سرگرمی و انرژی را متحول سازد و به شیوه ای نوین در دسترس دولت قرار دهد. فناوری های استفاده شده در شهرهای هوشمند برخی نگرانی ها و چالش ها در باب امنیت و حفظ حریم خصوصی شهروندان را مطرح می کنند؛ زیرا برنامه های کاربردی در شهر هوشمند نه فقط طیف گسترده ای از اطلاعات مربوط به حریم خصوصی شهروندان را در راستای رعایت منافع و مصالح عموم جمع آوری می کنند، بلکه کنترل همه جانبه ای بر شهر دارند و طبعا زندگی شهروندان را تحت تاثیر نظارت ها و محدودیت های جدی قرار خواهد داد. در این مقاله، با مطالعه کتاب ها و مقالات و به کارگیری منابع دردسترس به بررسی قوانین و مقررات در حقوق بین الملل و حقوق ایران در رابطه با حریم خصوصی در شهرهای هوشمند پرداخته است که مهم ترین یافته آن خلا های موجود در این حوزه در حقوق ایران و فقدان تناسب سرعت به روزشدن قوانین در هر دو سطح بین الملل و حقوق ایران با سرعت پیشرفت فناوری های استفاده شده در شهرهای هوشمند است.
  کلیدواژگان: حریم خصوصی، اسناد حقوقی بین المللی، حقوق فناوری داخلی، شهرهای هوشمند
 • امیر فامیل زوار جلالی*، عباسعلی کدخدایی صفحات 235-252
  تامین مالی تروریسم مهم ترین بعد در رشد تروریسم و مبارزه با تامین مالی تروریسم مهم ترین جنبه برای خشکاندن ریشه های تروریسم است. به هر میزان که اقدامات دولت ها و سازمان های بین المللی مالی و غیرمالی در مبارزه با شیوه های سنتی تامین مالی تروریسم به موفقیت منجر شود، گذرکردن تروریست ها از شیوه های سنتی و روی آوردن به فناوری های جدید مالی بیشتر خواهد شد. ارزهای مجازی و در راس آن، بیت کوین با توجه به ویژگی هایی همچون گمنامی، ایجاد لایه های امنیتی و غیرمتمرکزبودن ازجمله نوآوری های مالی هستند که مجرمانی مانند تروریست ها برای سرمایه گذاری و نیز تامین مالی خود به آن نظر دارند. در این مقاله، با مطالعه ای دقیق خواهیم دید که بیت کوین صرف نظر از این که به منزله ارزی معتبر در آینده تلقی خواهد شد، چگونه با تغییر سیستم های مالی باعث جذابیت برای شبکه های غیرقانونی می شود و انقلابی در تامین مالی تروریسم ایجاد می کند.
  کلیدواژگان: فناوری های مالی، بلاکچین، ارزهای مجازی، بیت کوین، تامین مالی تروریسم
|
 • Hassan Yeganeh *, Najla Mohaghegh, Fatemeh Famil Saeedian Pages 1-15
  The Agile principal-based regulation is necessary for adaptation to rapid technology changes. The fast-paced progress in digital technology can be a challenge to traditional regulation which is often process-based and consultative. These challenges require regulatory actions that minimize the risk and while being agile enough to allow research, innovation and technology diffusion to continue. Agile regulation offers advantages such as information capabilities and industry communication improvement, cost reduction and performance and efficiency increase. In this paper, tools for agile governance and regulation are introduced, and some approaches for expanding regulation beyond the governance and the key principles for agile regulation are discussed. Further, the important issues of agile regulation such as joint-up regulation, outcome-focused regulation and international cooperation are discussed and regulation management approaches to ensure suitability for the future. Finally, based on the findings of this research, we propose an agile regulatory framework for Iran. This proposed framework can play an important role in organizing the regulation of the digital economy and determining the connections between its parts.
  Keywords: Agile regulation, Collaborative governance, Regulatory sandbox, Outcome-focused regulation
 • Farid Farahmand * Pages 17-25
  Today, Iran does not have a comprehensive law regarding digital data protection. The Bill to protect and protect data and personal information based on the General Data Protection Regulation (GDPR) - European Union 2018 - was developed and submitted to the parliament in 2020. This Bill is supposed to eliminate the lack of law in the field of data protection, but it has yet to follow many of the general principles of GDPR and has adopted the opposite position, which is considered to be very detrimental to data subjects. The main question of this research is what are the problems and gaps in the general principles of this plan with an adaptive approach to the general data protection regulations. The present essay, with a descriptive-analytical and inferential method, and by studying recent works and cases in the field of European data protection, aims to show the gaps and significant problems in the designed principles of this project. In short, many articles of the Bill, such as articles 10, 11, 12, and 48, need to be amended and clearly contradict the current legal foundations and relevant laws.
  Keywords: consent, Damage, Data Drocess, General Data Protection Regulation Non-Material Damage
 • Vahid Nekoonam * Pages 27-40
  Today, the Internet is considered the best tool for speed and price. These advantages have caused a significant part of communication and information to be stored and transmitted in this space. However, the open nature of the network has paved the way for various people to enter so that they can quickly check data and control people without a warrant from a judicial authority. These concerns at the world level have caused increasing measures to be established in the laws of countries and international documents to prevent this and protect people's privacy. Law enforcement, network service providers or other people can violate this privacy. During the proceedings, judicial authorities and bailiffs may attempt to violate this privacy under the pretext of discovering a crime and finding a reason, so it is necessary to anticipate the mechanisms required in this field. With these explanations, the main question of this research is to what extent will the general rules of criminal procedure regarding protecting the privacy of information and communications in cyberspace be responsive to how the prosecution authorities deal with the investigation? This research investigates the current situation and expresses the gaps using library sources and looking at international laws and documents. According to the findings of the study, there is a high possibility of information and communication privacy violations by the investigating authorities in the judicial process, and despite the provision of defensible measures in the computer crimes law and the electronic commerce law, there are still deficiencies in some areas; Therefore, it is suggested to adopt measures such as using artificial intelligence and biometrics in this regard.
  Keywords: Privacy, communication data, Preliminary Investigation, Fair trial
 • MohammadAli Hashemi * Pages 41-54

  Philosophy of law is a science that examines "law knowledge" and "legal research" with an analytical and rational method. This method of parascientific study is the basis for understanding and explaining the dimensions of that phenomenon. The philosophy of the law of modern technologies is a field of philosophy of law that has made the law of modern technologies the subject and focus of study with an analytical and rational approach. The philosophy of the law of modern technologies is a suitable background for the formation of the geometry of the knowledge of the law of modern technologies and research policy in the fields of legal investigations related to law and technology. Therefore, "Ontology of the Philosophy of Modern Technologies Laws" is the title of research whose main issue is to explain the nature and core of the philosophy of modern technologies laws and to lay the groundwork for the systematic formation of the knowledge of modern technologies laws. The present research, using the criteria and literature of the philosophy of method, has studied conceptually the phenomena created by the philosophy of the law of new analytical technologies and the philosophy of the law of new normative technologies. As in completing the course of the research, from the idea of philosophy as a method to the methodology of the philosophy of the laws of modern technologies and the geography of the problems and the structure of the philosophy of the laws of modern technologies have been investigated. Providing a different understanding of the concept of the word philosophy in parascientific philosophies and the formulation of this knowledge with the initial discourse of Muslim philosophers is one of the outputs of this research. The method of this research is evaluation and analytical judgment.

  Keywords: Ontology of the philosophy, legal philosophy of new technologies, legal philosophy of new analytical technologies
 • Khalil Jomezadeh Bahabadi *, Parviz Savrai Pages 55-71
  Nowadays, the use of smart contracts has become widespread in various commercial fields. However, these contracts may also be the subject of many disputes, which must be resolved in a way that is more compatible with the nature of this contract and should be adopted. This article suggests arbitration as a suitable method to resolve these disputes. This present article has been done in an analytical-descriptive way and based on library sources, and it deals with the analysis of different aspects of the use of arbitration in the resolution of smart contract disputes and the challenges facing it. Studies show that what is needed is a fast, cheap, transparent and reliable arbitration structure system that has decentralised jurisdiction in the entire blockchain and provides the final judgment. It seems that using the arbitration method to resolve smart contract disputes will bring speed, trust, transparency, low cost and quick implementation without relying on the government or any intermediaries.
  Keywords: Blockchain, Smart Contracts, Dispute Arbitration, Smart Arbitration
 • Maryam Darabpour, Mehrab Darabpour *, Navid Rahbar, Mojtaba Asgharian Pages 73-85
  Early Neutral Evaluation (ENE) is a new form of alternative dispute resolution that has demonstrated success in various cases and has proven to be particularly suitable in intellectual property disputes. Due to the special characteristics of intellectual properties, adopting ENE in the early stage of an IP dispute or action has many advantages. The preliminary assessment of a case saves time, money, confidentiality, and other features crucial in IP cases. The ENE provides a frank and candid opinion to the parties about the merits of their claims according to appropriate procedural and substantive law. Special Features of patent, copyright and trademark cases deserve to be solved by the ENE method. In complex issues, a combination of ENE and mediation can work well together to solve disputes and claims appropriately, which is better than judicial and arbitral solutions.
  Keywords: Early Neutral Evaluation, ADR, intellectual properties, Preliminary Assessment, Confidentiality, copyright, Patent, Trademark
 • MohammadHasan Taj Langerudi *, Farzin Dehdar Pages 87-106

  Cryptocurrencies, as one of the most essential products of blockchain technology, have unique and sometimes new features such as distributedness, asymmetric cryptography, and consensus mechanism, and they have a specific mechanism. Despite the widespread acceptance of crypto-currencies in our country, there are significant challenges in advancing their use. According to our country's legal system based on jurisprudence, these challenges can be summarised in the two axes of "not being property" and "being unknown" of cryptocurrencies. In addition, the use of cryptocurrencies inside the country is also prohibited by the approval of the Council of Ministers. To prove that cryptocurrencies are property, on the one hand, the definitions of property from a jurisprudential and legal point of view were discussed. On the other hand, the nature of cryptocurrencies was examined from the point of view of various legal documents and conventions. It was explained that cryptocurrencies can be considered property from a jurisprudential and legal point of view. On the other hand, while explaining the concept of white papers, the criticism that the mechanism governing cryptocurrencies is unknown has been answered. Finally, citing legal evidence, it has been demonstrated that the decision of the Council of Ministers is not strong enough to invalidate the contract in which the currencies were used.

  Keywords: Blockchain, cryptocurrencies, legal challenges
 • MohammadHosein Vakili Moghadam* Pages 107-131

  The expansion of technology and innovative methods in financial services has created opportunities and challenges that make its correct legal planning a necessary structure. The diversity of financial services and products, the speed of technological developments and the unknown processes used in the field of financial technologies are the reasons for the inactivity or slowness of legal systems. This is despite the fact that financial technologies, as a global phenomenon, by ignoring legal and financial restrictions, have taken the citizens' financial relationships beyond the traditional legal formats and the limits of the political borders of countries without the need for governmental infrastructures, or the approvals of the central institutions. They all make a new financial ecosystem in contemporary societies. The current research seeks to explain and evaluate the existing approaches in dealing with this complex financial structure using an analytical-comparative study. It then puts forward suggestions that can be proposed in Iran's legal and financial system. The research results show that the effectiveness of regulatory methods depends on minimal intervention and recognition of the independence of financial technology standards. Therefore, having the advantage from the benefits of financial technologies and managing the risks requires a review of the related criteria at both the content and form (instrumental) levels.

  Keywords: decentralisation, the law of financial technologies, financial intermediation, financial regulation
 • Najmeh Razmkhah * Pages 133-153
  The number of elderly people in the world is increasing. According to the World Population Prospects, by 2050, one in six people worldwide will be over 65. At the same time, the world has witnessed the increasing development of digital technology. This process has raised various concerns by human rights activists regarding the existence of bias and prejudices against the capabilities of older adults and, as a result, the lack of attention to their needs in digital literacy. On the other hand, the right to digital literacy has not been explicitly discussed in the framework of international human rights. In this regard, the Secretary General of the United Nations proposed preparing regulations to determine governments' obligations in the digital field. This proposal led to the presentation of the United Nations' recommendations in the age of digital interdependence. Which, despite the existence of some shortcomings, contains the international obligations of governments in the control and monitoring of digital technology. The main subject of this research is to investigate the attention of the recommendation to the right of the elderly to acquire digital literacy and reduce the digital divide in societies. This study used the analytical-descriptive method, using library and internet resources. The findings of this research show that due to the lack of clarity in referring to the right of the elderly to have digital literacy as an independent human right and also emphasising the need for public access to digital services, regardless of different economic and social conditions of the countries and presenting a proposal for the sharing of digital goods, irrespective of the intellectual property rights of the creators of these types of goods, the recommendation would not be successful in achieving its goals.
  Keywords: Older Persons, Ageism, Digital literacy, Digital Divide
 • Haniyeh Zakerinia *, Zahra Gholampour Pages 155-168
  The discussion of civil liability arising from algorithmic losses - mostly investigated as civil liability of artificial intelligence or liability arising from the use of artificial intelligence is nascent /aborning in the legal literature. thinking algorithms require a special civil liability system in case of losses Due to the unique characteristics of self-learning, randomness, unpredictability and autonomy. The general theory of Opposability can be a guide in such new cases, too. However, having a transparent and pragmatic criterion and standard to compare the harmful algorithm with similar cases to determine its normal operation is associated with challenges. Determining the scope of the concept of reasonable algorithms, in terms of their unknown nature and inherent complexities, needs to be investigated. By examining the existing obstacles, this research pursues the re-examination of reasonable algorithms with a mixture criterion: A standard that creates incentives for technological and innovative spaces, compensates for the damage, improves the safety level of algorithms and realises the appropriate flexibility to face new generations of technology. Rereading the Opposability theory (causality customary) in the field of algorithms with conventional and reasonable efficiency, as well as adapting this general theory in dealing with the losses arising from the use of thinking algorithms, is the main result of ​​the authors' efforts in this article
  Keywords: Algorithm, Artificial intelligence, causality customary, Civil Liability, reasonableness, the Opposability Theory
 • Azim Aghababaei Taghanaki *, Rouhoddin Kordalivand Pages 169-184
  The discussion of civil liability arising from algorithmic losses - which is mostly investigated as civil liability of artificial intelligence or liability arising from the use of artificial intelligence is nascent /aborning in the legal literature. Thinking algorithms require a special civil liability system in case of losses due to the unique characteristics of self-learning, randomness, unpredictability and autonomy. The general theory of Opposability can be a guide in such new cases, too. However, having a transparent and pragmatic criterion and standard to compare the harmful algorithm with similar cases to determine its normal operation is associated with challenges. Determining the scope of the concept of reasonable algorithms, in terms of their unknown nature and inherent complexities, needs to be investigated. By examining the existing obstacles, this research pursues the re-examination of reasonable algorithms with a mixture criterion: A standard that creates incentives for technological and innovative spaces, compensates for the damage, improves the safety level of algorithms and realises the appropriate flexibility to face new generations of technology. Rereading the Opposability theory (causality customary) in the field of algorithms with conventional and reasonable efficiency, as well as adapting this general theory in dealing with the losses arising from the use of thinking algorithms, is the main result of ​​the authors' efforts in this article.
  Keywords: Algorithm, Artificial intelligence, causality customary, Civil Liability, reasonableness, the Opposability Theory
 • Mohammad Akefi Ghaziani *, Moosa Akefi Ghaziani, Vahid Akefi Ghaziani Pages 185-203
  Today, the development of renewable energy is generally admitted as a solution to tackle global warming and climate change. However, without attracting substantial foreign investments, it will be nearly impossible to develop renewable energies, particularly in developing countries that do not have the required financial resources and technologies. Unsurprisingly, the promotion of foreign investments in all economic sectors is influenced by International Investment Agreements (IIAs). These instruments contain various substantive and procedural regulations that are individually and collectively responsible for protecting and promoting foreign investments. Among them is the Most Favoured Nation Treatment (MFN), a fundamental principle of international trade law. However, the exact status and efficacy of MFN in IIAs have been a controversial issue so far. Therefore, it is essential to analyse this standard and its possible contribution to promoting foreign investments in renewables. Drawing on qualitative research, this article attempts to answer the question, ‘What is the importance of MFN clauses for the promotion of foreign investments in the renewable energy sector, and how can their efficacy be enhanced?’. Since MFN has a multilateralising effect on the obligations provided in other IIAs signed by the host State, in the absence of provisions to the contrary, it may equip the foreign investors in the renewable energy sector with a broader set of protections and perhaps incentive provisions. However, many IIAs and investor-state tribunals have intermittently overlooked the significance of this standard.
  Keywords: Dispute Settlement, IIAs, like circumstances, Most Favoured Nation Treatment (MFN), Renewable Energies
 • Javad Kashani, Ameneh Khadivar, Saeedeh Nahvi * Pages 205-220
  The goal of any legal system is to develop social order and justice for all through solving the disputes of individual members of society. It seems that with the development of new technologies, reaching this goal can be pursued more quickly. The two leading legal systems in the world, the Roman-German legal system with the application of codified regulations and the common law system relying on precedents, are the source of inspiration for many countries' legal systems. In this research, with the look at the experiences of the Chinese judicial system in the use of artificial intelligence, which has been using the descriptive analytical research method and library tools, we are looking for an answer to the question of whether machine learning tool based on finding patterns in similar decisions is used, will the civil law system lose its traditional framework and in some way integrated into the common law system? It seems that the subordinates of the civil law system can achieve convergence with the common law system by maintaining their principles without losing the roots based on civil law.
  Keywords: Civil Law, Common Law, Chinese judicial system, Machine Learning, Same-Type Case Reference
 • Aramesh Shahbazi, Sanaz Shabani Kolahi * Pages 221-234
  With the formation and development of the Internet of Things, the smart city has been manifested as an emerging concept that monitors various aspects of human life and intelligent information processing and control systems. A smart city can monitor the physical world and provide smart services for citizens, transform services such as healthcare, transportation, entertainment and energy and make them available to the government in a new way. The technologies used in smart cities raise some concerns and challenges regarding the security and privacy of citizens because applications in smart cities provide a wide range of information related to citizens' privacy. They collect to meet the interests and benefits of the public, but they also have comprehensive control over the city, and naturally, the lives of citizens will be affected by serious supervision and restrictions. In this article, we identified the international and domestic laws and regulations by investigating books and articles and using the available sources. We examined the laws and regulations in international law and Iranian law regarding privacy in smart cities. The study's most important finding is identifying gaps related to this area in Iranian laws and the need for more speed of updating laws at both the international and Iranian levels with the speed of advancement of technologies used in smart cities.
  Keywords: Privacy, International Legal Documents, Internal Technology Law, Smart Cities
 • Amir Famil Zavvar Jalali *, Abbas Ali Kadkhodaei Pages 235-252
  The financing of terrorism is the most critical aspect in the growth of terrorism, and combating the financing of terrorism is the most crucial aspect to eliminating the roots of terrorism. Suppose the actions of governments and international financial and non-financial organisations successfully combat the traditional methods of financing terrorism. In that case, terrorists will move beyond conventional methods and turn to new financial technologies. Due to features such as anonymity, creation of security layers and decentralisation, virtual currencies, especially Bitcoin, are among the financial innovations that criminals, including terrorists, pay attention to for investment and financing. In this article, we will see in a detailed review how Bitcoin, regardless of whether it can be considered a valid currency in the future, by changing the financial systems, has become attractive to illegal networks and can create a revolution in financing terrorism.
  Keywords: Financial technologies, Blockchain, Virtual Currencies, bitcoin, terrorist financing