فهرست مطالب

فرآوری و نگهداری مواد غذایی - سال پانزدهم شماره 3 (پیاپی 39، پاییز 1402)

نشریه فرآوری و نگهداری مواد غذایی
سال پانزدهم شماره 3 (پیاپی 39، پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/07/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • احلام بوحمید، حسین جوینده*، بهروز علیزاده بهبهانی، حسن برزگر صفحات 1-16
  سابقه و هدف

  امروزه با افزایش آگاهی مردم نسبت به ارتباط چربی با بیماری های قلبی- عروقی، تقاضا برای محصولات غذایی کمچرب از جمله پنیر افزایش یافته است. بر این اساس، تولید پنیر کمچربی که ویژگیهای کیفی آن مورد قبول مصرف کنندگان باشد از اهمیت بالایی برخوردار است. لذا پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر تیمار آنزیمی ترانس گلوتامیناز و افزودن صمغ کاپا-کاراگینان به عنوان جانشین چربی بر خواص فیزیکوشیمیایی، ویژگی های رنگ و پذیرش کلی پنیر فراپالوده کم چرب طی 30 روز نگهداری در یخچال (◦C 4) انجام پذیرفت.

  مواد و روش ها

  در این پژوهش، نمونه های پنیر فراپالوده کم چرب از ناتراوه تولیدی کارخانه لبنی پگاه خوزستان تولید گردید. برای کاهش چربی نمونه ها و تنظیم درصد آن به 8 درصد چربی، از پودر کنسانتره پروتیینی شیر (حاوی80 درصد پروتیین و %6/0 چربی) استفاده شد. در نمونه های حاوی صمغ، پودر کاپا-کاراگینان در 3 سطح مختلف (0، 03/0 و 06/0 درصد) استفاده شد. پس از تنظیم مقدار چربی ناتراوه و افزودن صمغ، ناتراوه در فشار 70 بار هموژن گردید. پس از پاستوریزاسیون نمونه ها در دمای°C 75 به مدت 15 ثانیه، دمای نمونه ها به°C 32 کاهش یافت و آنزیم ترانسگلوتامیناز در 2 سطح (صفر و 5/0واحد آنزیم به ازای هر گرم پروتیین) به ناتراوه اضافه شد. نمونه پنیر کم چرب فاقد آنزیم و صمغ به عنوان نمونه شاهد درنظر گرفته شد.

  یافته ها

  براساس نتایج، کلیه ی متغیر های بررسی شده بر فاکتور های pH، نیتروژن محلول و سینرزیس تاثیر معنی داری داشتند (01/0<P)؛ در حالی که این متغیر ها، بجز مقدار صمغ کاپا-کاراگینان، بر رطوبت تاثیر معنی داری نداشتند (05/0>P). با افزایش میزان صمغ کاپا-کاراگینان، pH کاهش یافت، درحالی که افزودن آنزیم سبب افزایش pH گردید. همچنین با گذشت زمان، میزان pH روند کاهشی را نشان داد. با افزایش میزان صمغ کاپا-کاراگینان در نمونه های پنیر فراپالوده کم چرب، مقدار نیتروژن محلول افزایش یافت این در حالی بود که افزودن آنزیم سبب کاهش نیتروژن محلول گردید. از سوی دیگر، مقدار نیتروژن محلول با گذشت زمان روندی افزایشی را نشان داد. مقدار سینرزیس نمونه های پنیر فراپالوده کم چرب نیز با افزایش میزان صمغ کاپا-کاراگینان و آنزیم ترانس گلوتامیناز کاهش یافت. بیشترین میزان سینرزیس مربوط به نمونه شاهد و کمترین میزان آن مربوط به نمونه حاوی 06/0 درصد صمغ کاپا-کاراگینان و 5/0 واحد آنزیم ترانس گلوتامیناز بود. افزایش مقدار صمغ سبب کاهش کیفیت رنگ پنیر شد اما تفاوت معنی داری از نظر روشنایی میان شاهد و نمونه-های حاوی 03/0 درصد کاپا-کاراگینان مشاهده نشد (05/0>P). همچنین، نمونه حاوی 5/0 واحد آنزیم ترانس گلوتامیناز آنزیم و 03/0 درصد صمغ بالاترین امتیاز را در بخش بررسی پذیرش کلی نمونه ها دریافت کرد.

  نتیجه گیری

  نتایج این پژوهش نشان داد که با استفاده از غلظت های مناسب صمغ کاپا-کاراگینان و آنزیم ترانس گلوتامیناز (به ترتیب به مقدار 03/0% و 5/0 واحد به ازای هر گرم پروتیین ناتراوه) می توان پنیر فراپالوده ی کم چرب با کیفیتی مطلوب تولید نمود.

  کلیدواژگان: پنیر فراپالوده کم چرب، سینرزیس، نیتروژن محلول، ویژگی های رنگ
 • محمدیار حسینی*، حامد حسن زاده، پریا میری صفحات 17-33
  سابقه و هدف

  به منظور کاهش استفاده از آنتی بیوتیک ها، افزودنی ها و نگهدارنده های شیمیایی می توان در ترکیب بسته بندی ها از مواد ضدمیکروبی طبیعی استفاده نمود. در پژوهش های مربوط به ساخت و ارزیابی فیلم های خوراکی در سال های اخیر استفاده از انواع اسانس برای محافظت میکروبی، به تعویق انداختن فساد مواد غذایی و کاهش ضایعات غذایی جایگاه قابل توجهی به دست آورده اند. فیلم های حاوی ژلاتین مقاومت مکانیکی مناسبی دارند و این ماده به دلیل داشتن خاصیت تشکیل ژل (وجود آمینواسیدهای پرولین و هیدروکسی پرولین) می تواند در تولید فیلم خوراکی مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به فراوانی و در دسترس بودن اسانس های آویشن، پونه و مریم گلی در کشورمان و با توجه به قیمت ارزان ژلاتین، این نوع ترکیب فیلم می تواند الگویی جهت استفاده آن در صنایع غذایی قرار گیرد.

  مواد و روش ها

  در این پژوهش به بررسی تاثیر غلظت های مختلف اسانس های آویشن، پونه و مریم گلی بر ویژگی های فیلم خوراکی بر پایه ژلاتین پرداخته شد. متغیر مستقل طبق طرح آماری شامل غلظت های مختلف اسانس ها (کمترین0% تا بیشترین 4%) و متغیرهای وابسته شامل آزمایشات فیزیکوشیمیایی (حلالیت، نفوذپذیری به بخار، ضخامت، کدورت و پارامترهای رنگی) و آزمایشات مکانیکی (ازدیاد طول تا نقطه شکست، مقاومت به کشش و مدول یانگ) در نظر گرفته شد. از طرح آزمایشی مخلوط (سیمپلکس لاتیس) به منظور طراحی فرمولاسیون استفاده شد.

  یافته ها

  در این تحقیق بالاترین میزان استحکام کششی(12 مگاپاسگال)، ازدیاد طول در نقطه شکست (26 %) و مدول یانگ (80مگاپاسگال) با توجه به اثرات متقابل اسانس ها در غلظت زیاد اسانس پونه (ناحیه 4%) بود. در بین تیمارها، کمترین میزان حلالیت در غلظت زیاد اسانس پونه به مخلوط(ناحیه 4%) و کمترین نفوذپذیری به بخار در ناحیه غلظت پایین اسانس پونه به مخلوط بود. اختلاف مقدار کدورت فیلم های حاصل معنی دار نبود اگر چه در کمترین غلظت اسانس پونه، بیشترین مقدار را به خود اختصاص داد. بیشترین مقدار ضخامت در غلظت اسانس پونه در ناحیه 4% بدست آمد که از لحاظ آماری معنی دار بود. با افزایش غلظت اسانس آویشن در مخلوط، زاویه هیو، شاخص سفیدی و اشباعیت کاهش می یابد و بیشترین مقدار آن در ناحیه 4% پونه و مریم گلی می باشد. تغییرات پارامترهای a* و b* روندی مشابه شاخص های رنگی دارند ولی در رابطه با L* غلظت اسانس ها تاثیری در تغییرات این پارامتر ندارد.

  نتیجه گیری

  نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد افزودن غلظت زیاد اسانس پونه به فیلم ژلاتین نسبت به اسانس های آویشن و مریم گلی موجب تولید فیلم هایی با استحکام کافی شده که بالاترین کارایی و ویژگیهای مطلوب را نسبت به اسانس های آویشن و مریم گلی را دارد و می توانند با تاخیر در اکسیداسیون لیپیدها، خواص مکانیکی و تغییرات رنگی مطلوب، به عنوان یک پوشش مناسب برای محافظت مواد غذایی استفاده گردند.

  کلیدواژگان: فیلم، اسانس، ژلاتین، خواص مکانیکی، خواص فیزیکوشیمیایی
 • زهرا زارعی، علی مویدی*، مرتضی خمیری، یحیی مقصودلو، فرهاد گراوند، کورش تبارحیدر صفحات 35-54
  سابقه و هدف

  محصولات لبنی منبع خوبی از باکتری های لاکتیک اسید می باشند. فعالیت پروتیولیتیک یکی از خواص فیزیولوژیکی برخی از باکتری های لاکتیک اسید می باشد که در ایجاد عطر و طعم انواع پنیرها و کاهش دوره رسانیدن آن ها نقش دارد. بنابراین، شناسایی سویه-های با عملکرد چندگانه، می تواند منجر به معرفی کشت های جدید با هدف تولید محصولاتی با ویژگی های حسی مطلوب و سلامت بخش شود. از این رو، هدف از این پژوهش بررسی ویژگی های پروتیولیتیکی و پروبیوتیکی تعدادی از باکتری های لاکتیک اسید جدا شده از شیر گاو و شیر بز و ارزیابی توانایی آن ها در تولید ترکیبات معطر به صورت کیفی بود.

  مواد و روش

  در این پژوهش فعالیت پروتیولیتیکی 3 سویه لاکتوکوکوس لاکتیس زیرگونه لاکتیس، لاکتوباسیلوس دلبروکی و لاکتوباسیلوس فرمنتوم با استفاده از روش انتشار در چاهک در محیط Skim milk agar اندازه گیری شد. همچنین برخی از ویژگی های ایمنی شامل مقاومت به آنتی بیوتیک های اریترومایسین، پنی سیلین، کلیندامایسین، جنتامایسین، ونکومایسین، تتراسایکلین، آمپی سیلین و کلرومفنیکل، فعالیت همولیتیکی و تولید آمین های بیوژنیک و شماری از ویژگی های پروبیوتیکی از جمله آبگریزی سطحی سلول، خوداتصالی، هم تجمعی و فعالیت ضد میکروبی این 3 سویه مورد بررسی قرار گرفت. علاوه بر این، توانایی تولید 2 ترکیب معطر دی استیل و استویین به صورت کیفی ارزیابی گردید.

  یافته ها

  قطر هاله های ایجاد شده در نتیجه فعالیت پروتیولیتیکی باکتری های لاکتوباسیلوس فرمنتوم، لاکتوباسیلوس دلبروکی و لاکتوکوکوس لاکتیس زیرگونه لاکتیس به ترتیب 5/29، 25 و 7/15 میلی متر بود. این سویه ها به آنتی بیوتیک های جنتامایسین و ونکامایسین مقاوم و به آنتی بیوتیک کلرومفنیکل حساس بودند. سویه های مورد مطالعه هیچگونه فعالیت همولیتیکی نشان ندادند و توانایی تولید آمین بیوژنیک در آن ها مشاهده نشد. در باکتری های لاکتوباسیلوس فرمنتوم، لاکتوباسیلوس دلبروکی و لاکتوکوکوس لاکتیس زیرگونه لاکتیس میزان آبگریزی سطحی سلول به ترتیب برابر با 33/83، 67/62 و 94/8 درصد و میزان خوداتصالی به ترتیب برابر با 68/35، 61/23 و 16/7 درصد بود. هر 3 سویه درصد هم تجمعی نسبتا بالایی با باکتری های استافیلوکوکوس اوریوس، سالمونلا تیفی موریوم، لیستریا مونوسیتوژنز و اشرشیا کلی داشتند و اثر ضد میکروبی خوبی را علیه میکروارگانیسم های بیماری زا مورد مطالعه نشان دادند. همچنین، بیشترین شدت رنگ حاصل از تولید دی استیل و استویین به ترتیب در باکنری لاکتوباسیلوس فرمنتوم و لاکتوباسیلوس دلبروکی مشاهده شد.

  نتیجه گیری

  در این پژوهش مشخص گردید که هر سه سویه ایمن بوده و خاصیت پروبیوتیکی خوبی دارند. به علاوه ، این سویه ها به دلیل فعالیت پروتیولیتیکی خود قادر به تولید ترکیبات معطر دی استیل و استویین می باشند. از این رو، باکتری های لاکتوکوکوس لاکتیس زیرگونه لاکتیس، لاکتوباسیلوس دلبروکی و لاکتوباسیلوس فرمنتوم می توانند به عنوان کشت های آغازگر جهت تولید پنیرهایی با دوره رسانیدن کوتاه تر مورد استفاده قرار گیرند.

  کلیدواژگان: باکتری های لاکتیک اسید، فعالیت پروتئولیتیکی، ویژگی های پروبیوتیکی، ترکیبات معطر
 • جعفر محمدزاده میلانی*، محدثه سادات موسوی حسینی صفحات 55-81
  سابقه و هدف

  امروزه آلرژی های غذایی در جوامع مختلف در حال افزایش است و مصرف کنندگان در مورد حساسیت های غذایی از جمله آلرژی ها آگاه تر شده اند و آموزش های لازم را می بینند. اخیرا، طرح الزامات برچسب گذاری آلرژی زای غذایی در اتحادیه اروپا و ایالات متحده، آگاهی مصرف کنندگان، تولیدکنندگان مواد غذایی و آژانس های نظارتی را نسبت به آلرژی های غذایی افزایش داده است. توجه به این نکته مهم است که داده های سیستماتیک و معتبر آماری در مورد آلرژی های غذایی واقعی در سطح جهانی وجود ندارد. همچنین ممکن است در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه نیز کمتر گزارش شود یا به سادگی تشخیص داده نشود. با توجه به اینکه کشورهای آسیایی بخش عمده ای از جمعیت جهان را تشکیل می دهند، بروز واقعی آلرژی های غذایی ممکن است به طور قابل توجهی بالاتر از برآوردها و یا مستندات باشد. بنابراین باید در کاهش آلرژی زایی موادغذایی تلاش کرد.

  یافته ها

  آلرژن های غذایی تقریبا همیشه از جنس پروتیین هستند، همان طور که مطالعات نشان داده اند، دناتوره شدن پروتیین و یا هیدرولیز در طی فرآوری مواد غذایی می تواند برای تولید محصولات ضد آلرژی استفاده شود. طبق یافته ها فرآوری موادغذایی می تواند بر آلرژی زایی پروتیین های ماده غذایی تاثیر بگذارد، پروتیین های کوچک آلرژی زا می توانند به طور فیزیکی از برخی غذاها حذف شوند. در مقابل درمورد پروتیین های بزرگ تر، هیدرولیز آنزیمی، اصلاح شیمیایی یا ترکیبی از فرآیندهای فیزیکی، شیمیایی و بیوشیمیایی اغلب برای کاهش یا حذف ژن های آلرژی زای ماده غذایی مورد نیاز است.

  نتیجه گیری

  همانطور که گفته شد آلرژی غذایی در حال افزایش و یک نگرانی بهداشت جهانی است. از جمله تدابیر اندیشیده شده برای کاهش آلرژی به موادغذایی تکنیک های فرآوری مواد غذایی نسبتا موثر وجود دارد، به ویژه روش های حرارتی و اولتراسوند که برای کاهش آلرژی زایی پروتیین های موادغذایی با تغییر اپی توپ های ساختاری از طریق افزایش اتصال عرضی پروتیین ها یا با اصلاح اپی توپ های خطی از طریق قطعه قطعه شدن مفید می باشند. همچنین انجام مطالعات بیشتری بر اثرات فرآیند موادغذایی بر واکنش پذیری مرتبط بالینی آلرژن های غذایی در بدن ضروری است. این مقاله، مروری کوتاه بر آثار فرآیند حرارتی خشک و مرطوب مواد غذایی، پرتودهی، اوالتراسوند، تخمیر، فرآیند پروتیولیز، پلاسمای سرد و... در این زمینه است. در ادامه نمونه هایی از اثرات فرآیند ها بر پایداری آلرژن های غذایی ارایه می شود.فرآوری غذاها می تواند بر حساسیت زایی پروتیین های مواد غذایی تاثیر بگذارد. میزان اثرات به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله آلرژن و خواص بیوشیمیایی و ایمونولوژیکی آن، ماتریکس غذا، شرایط فرایند، ترمو دینامیک آلرژن - تعامل IgE، و حساسیت بیمار (آستانه، تحمل و ماندگاری آلرژن، واکنش آلرژیک به یک آلرژن خاص). برای حذف پروتیین های بزرگ آلرژی زا، هیدرولیز آنزیمی، اصلاح شیمیایی یا ترکیبی از فرآیندهای فیزیکی، شیمیایی و بیوشیمیایی اغلب برای کاهش یا حذف ژن های آلرژی کننده غذایی مورد نیاز است. الیگومریزاسیون پروتیین، در نتیجه فرایند، یکی از عوامل اصلی کمک کننده در نحوه فرایند آلرژن ها به حساب می رود. از سوی دیگر، پروتیین های الیگومری ناپایدار ممکن است تحت جداسازی پلی پپتیدهای تشکیل دهنده قرار گیرند.

  کلیدواژگان: آلرژی، آلرژن، فرآوری، ماده غذایی
 • حمید ارجمند تاج الدینی، زهرا پاک کیش، حمیدرضا اخوان*، رضا حاجی محمدی فریمانی صفحات 83-100
  سابقه و هدف
  خرما به عنوان یک محصول باارزش و باکیفیت، مهمترین میوه مناطق جنوبی ایران است. کیفیت این میوه پس از برداشت و در طی دوره نگهداری و بویژه در شرایط خارج از سردخانه ممکن است در اثر فعل و انفعالات بیوشیمیایی و میکروبی دستخوش تغییر گردد. هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر سینامالدهید، دی اکسید گوگرد و اتانول در ساشه های مخصوص چندلایه بر ویژگی های کیفی خرمای مضافتی در طی دوره نگهداری در شرایط یخچالی و دمای محیط می باشد.
  مواد و روش ها
  برای انجام آزمایش، سینامالدهید و اتانول در ترکیب با بنتونیت و متابی سولفیت سدیم به تنهایی در ساشه های مخصوص چندلایه قرار گرفتند. در داخل هر بسته خرما با وزن تقریبی 300 گرم یک ساشه قرار گرفت تا در مرحله بعد ویژگی های کیفی آنها (افت وزن، pH، اسیدیته، مواد جامد محلول، فعالیت آنزیم های پراکسیداز و کاتالاز، آزمون های میکروبی، ارزیابی حسی) در طی دوره نگهداری در شرایط دمای یخچالی و دمای محیط ارزیابی گردد. پژوهش به صورت آزمون فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی با 5 تیمار (سینامالدهید، متابی سولفیت سدیم و اتانول در دمای 25 درجه سانتی گراد و نمونه شاهد در دماهای نگهداری 4 و 25 درجه سانتی گراد) و در 3 تکرار انجام شد.
  یافته ها
  تغییرات مرتبط با افت وزن، pH، اسیدیته و مواد جامد محلول در نمونه های نگهداری شده در دمای 4 درجه سانتی گراد کمتر از نمونه های دارای ساشه های آزادکننده بود؛ بیشترین روند تغییرات در نمونه های شاهد نگهداری شده در دمای 25 درجه سانتی گراد مشاهده گردید (05/0>p). در بین نمونه های خرمای تیمار شده با ساشه های آزادکننده، کمترین تغییر pH و اسیدیته به ترتیب در نمونه های خرمای تیمار شده با ساشه آزادکننده سینامالدهید و دی اکسید گوگرد و همچنین کمترین تغییر مواد جامد محلول در نمونه های تیمار شده با ساشه های آزادکننده دی اکسید گوگرد و اتانول در انتهای دوره نگهداری مشاهده شد. فعالیت آنزیم های پراکسیداز و کاتالاز در نمونه های نگهداری شده در دمای 4 درجه سانتی گراد نسبت به سایر نمونه ها بیشتر بود (05/0>p). در بین نمونه های خرمای تیمار شده با ساشه های آزادکننده، نمونه های خرمای تیمار شده با ساشه آزادکننده دی اکسیدگوگرد و سینامالدهید به ترتیب نسبت به سایر نمونه ها فعالیت آنزیم پراکسیداز و کاتالاز بیشتری داشتند. شمارش های باکتری های مزوفیل و کپک و مخمر نمونه های خرمای نگهداری شده در دمای 4 درجه سانتی گراد در روز اول نگهداری به ترتیب برابر با 8/2 و 4/3 لگاریتم واحد تشکیل دهنده کلنی بر گرم محصول بود که به صورت معنی داری بیشتر از شمارش میکروبی نمونه های نگهداری شده در دمای 25 درجه سانتیگراد بود (05/0>p). در نمونه های تیمار شده با اتانول، دی اکسید گوگرد و سینامالدهید نیز جمعیت میکروبی کمتر از حد تشخیص بود. ارزیاب ها در انتهای دوره نگهداری به نمونه شاهد نگهداری شده در دمای 25 درجه سانتی گراد به علت ایجاد بافت خشک تر، طعم و بوی ترشیدگی امتیاز کمتری دادند و نمونه خرمای نگهداری شده در دمای 4 درجه سانتی گراد امتیازهای حسی بیشتری کسب کرد. در بین نمونه های تیمار شده با ساشه های آزادکننده، بیشترین امتیاز ارزیابی حسی به نمونه تیمار شده با ساشه آزادکننده سینامالدهید تعلق گرفت.
  نتیجه گیری
  دمای نگهداری عامل مهمی است که می تواند شاخص های کیفی را در طی دوره نگهداری خرما تحت تاثیر قرار دهد. بر این مبنا، کمترین تغییر این شاخص ها یا به عبارتی حفظ بهتر شاخص های کیفی در دمای 4 درجه سانتی گراد مشاهده شد. به طور کلی از بین تیمارهای مورد بررسی و با در نظر گرفتن هزینه های سردخانه ای، استفاده از ساشه های آزادکننده سینامالدهید و دی اکسید گوگرد در دمای نگهداری 25 درجه سانتی گراد می تواند برای جلوگیری از رشد میکروبی، کاهش تغییرات فیزیکوشیمیایی و حفظ ویژگی های کیفی و در نهایت افزایش ماندگاری خرمای مضافتی پیشنهاد گردد.
  کلیدواژگان: میوه خرما، ساشه ضدمیکروبی، سینامالدهید، ویژگی های کیفی
 • علیرضا قدس ولی* صفحات 101-120
  سابقه و هدف
  ضایعات محصولات باغبانی شامل ضایعات کمی و کیفی از تولید تا مصرف می باشد. سه عامل زمان برداشت، مدت انبارمانی و اقلیم، کیفیت میوه و در نتیجه میزان ضایعات را تحت تاثیر قرار می دهد. شاخص های گوناگونی جهت تعیین زمان برداشت مناسب مد نظر است. مهم ترین آنها در مورد پرتقال شاخص بلوغ (نسبت مواد جامد محلول کل به اسید قابل تیتراسیون)، مواد جامد محلول کل و میزان عصاره می باشد. مدت زمان انبارمانی پرتقال به شرایط تولید نظیر اقلیم، مدیریت باغ، زمان برداشت و شرایط انبارمانی بستگی دارد. به دلیل کمبود اطلاعات پایه و ضروری در رابطه با پرتقال تولید شده در استان گلستان، این تحقیق با هدف تعیین کیفیت میوه در زمان برداشت و پس از انبارمانی به مرحله اجرا درآمد.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق با توجه به گستردگی باغات مرکبات و تنوع اقلیمی گلستان، استان به سه ناحیه غرب (کردکوی و بندرگز)، مرکز (علی آباد و گرگان) و شرق (آزادشهر) تقسیم و در هر ناحیه تعدادی باغ با مدیریت یکسان انتخاب شد. نمونه ها در هر باغ در دو زمان (هنگامی که کمتر از 10 درصد سطح میوه تغییر رنگ داده و هنگامی که بیش از 90 درصد سطح میوه تغییر رنگ داده) برداشت شد. سپس، نمونه های هر ناحیه در هر تاریخ برداشت با هم مخلوط و نهایتا یک نمونه مرکب جهت انجام آزمایشات اخذ گردید. نمونه ها در شرایط 6-4 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 90-85 درصد انبار شد. ویژگی های کیفی میوه نظیر اسید قابل تیتراسیون، مواد جامد محلول کل، شاخص بلوغ، pH، میزان اسید اسکوربیک، میزان قند کل، قندهای احیا کننده و ساکارز در زمان برداشت و پس از 2 و 4 ماه انبارداری با استفاده از روش های ذکر شده در استانداردرملی ایران به شماره های 2685 (تجدید نظر اول) و 2-14617 آزمون گردید. داده های آزمایش با استفاده از طرح آماری فاکتوریل 3×3×2 (دو سطح زمان برداشت، سه سطح ناحیه برداشت و سه سطح مدت انبارمانی زمان صفر، 2 و 4 ماه نگهداری) و در سه تکرار و نرم افزار SAS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که مکان برداشت تاثیر معنی دار بر ویژگی های اسید قابل تیتراسیون (01/0≥p)، مواد جامد محلول (01/0≥p) و شاخص بلوغ (05/0≥p) داشت، لیکن بر ویژگی های اسید آسکوربیک، میزان قند کل و احیا تاثیر معنی داری (01/0≥p) نداشت. زمان برداشت نیز بر اسید قابل تیتراسیون، شاخص بلوغ و اسید آسکوربیک تاثیرگذار بود (01/0≥p) لیکن بر ویژگی های مواد جامد محلول، قند کل و احیا تاثیری نداشت. مدت انبارمانی نیز بجز قند کل سایر ویژگی های کیفی میوه شامل اسید قابل تیتراسیون، مواد جامد محلول، شاخص بلوغ، اسید آسکوربیک و قند احیا را تحت تاثیر معنی دار خود (01/0≥p) قرار داد. نتایج نشان داد که اسید قابل تیتراسیون، اسید اسکوربیک، مواد جامد محلول کل، شاخص بلوغ، قند کل، قند احیاء و ساکارز به ترتیب در دامنه 67/1-76/0 گرم در 100 میلی لیتر، 16/40-04/11 میلی گرم در 100 گرم، 43/11-88/8 درجه بریکس، 34/13-34/6، 16/9-76/5 گرم در 100 گرم، 54/4-01/3 گرم در 100 گرم و 83/4-10/3 گرم در 100 گرم قرار داشت.
  نتیجه گیری
  نمونه های ناحیه مرکز استان دارای بیشینه میزان عصاره و اسید کل و کمینه مقدار اسیدیته، مواد جامد محلول و شاخص بلوغ بودند. زمان برداشت دوم نیز موجب کاهش اسید کل و افزایش شاخص بلوغ گردید. انبارمانی نیز میزان عصاره، اسیدیته، اسید اسکوربیک، مواد جامد محلول، شاخص بلوغ و قند احیا را افزایش و میزان اسید کل و ساکارز را کاهش (01/0≥p) داد. بر اساس نتایج حاصله می توان بیان نمود نمونه های ناحیه مرکز در مقایسه با دو مکان دیگر باید دیرتر برداشت شوند تا کیفیت مطلوب تری داشته باشند. انبارمانی گرچه منجر به تغییراتی در تعدادی از صفات بررسی شده داشت لیکن می توان بیان نمود که میوه های باغات استان گلستان پتانسیل انبارمانی به مدت چهارماه را دارا هستند.
  کلیدواژگان: واژه های کلیدی: انبارمانی، پرتقال، زمان برداشت، مکان برداشت، ویژگی های بیوشیمیایی
|
 • Ahlam Bohamid, Hossein Jooyandeh *, Behrooz Alizadeh Behbahani, Hassan Barzegar Pages 1-16
  Background and objectives

  Nowadays, the demand for low-fat food products, such as cheese, has increased due to the increase in people's awareness about the relationship between fat and cardiovascular diseases. Therefore, the production of low-fat cheese with acceptable quality for consumers has great importance. The present study was conducted to investigate the effect of transglutaminase treatment and the addition of kappa-carrageenan gum, as a fat replacer, on the physicochemical, color and total acceptability of ultrafiltrated low-fat cheeses during 30 days cold storage (4 ◦C).

  Materials and Methods

  In this research, samples of ultrafiltrated low-fat cheese were produced from the retentate of ultrafiltrated milk. Milk protein concentrate powder (containing 80% protein and 0.6% fat) was used (as solution with 34% total solids) to reduce the fat content of the cheese samples and adjust the fat percentage to 8%. Kappa-carrageenan powder was used in 3 different levels (0, 0.03 and 0.06%) to produce gum-incorporated samples. After adjusting the amount of fat in the retentate and the addition of gum, the retentate was homogenized at 70 bar. After pasteurizing at 75°C for 15 seconds, the temperature of the samples was reduced to 32°C and transglutaminase was added at 2 levels (zero and 0.5 Unit/g protein). A low-fat sample, without enzyme and gum, was also produced as control sample.

  Results

  Based on the results, all investigated variables had a significant effect on pH, soluble nitrogen and syneresis parameters (p<0.01); While these variables, except the amount of kappa-carrageenan, had no significant effect on the moisture content (p>0.05). The pH decreased by increasing the amount of kappa-carrageenan, while the amount of this factor increased in the presence of enzyme. Also, the pH showed a decreasing trend over the time. The amount of soluble nitrogen increased by increasing the amount of kappa-carrageenan in the low-fat samples; the addition of the enzyme caused a decrease in soluble nitrogen. On the other side, the amount of soluble nitrogen showed an increasing trend over the time. The syneresis of all low-fat samples decreased by increasing the amount of kappa-carrageenan and transglutaminase. The highest percentage of syneresis was related to the control sample and the lowest percentage was related to the sample containing 0.06% kappa-carrageenan and 0.5 units of transglutaminase. Moreover, increasing the amount of gum declined the color quality of the samples, but no significant difference (in terms of brightness) was observed between the control and the samples containing 0.03% kappa-carrageenan (p>0.05). According to the results of sensory evaluation, the sample containing transglutaminase enzyme (0.5 Unit/g protein) and 0.03% gum scored as the best sample in terms of total acceptance

  Conclusion

  The results of this research revealed that low-fat ultrafiltrated cheese with a desirable quality can be produced by application of proper concentrations of kappa-carrageenan and transglutaminase (0.03% and 0.5 Unit/g protein, respectively).

  Keywords: Color characteristics, Ultrafiltrated low-fat cheese, Soluble nitrogen Syneresis
 • Mohammadyar Hosseini *, Hamed Hassanzadeh, Parya Miri Pages 17-33
  Background and objectives

  To minimize the use of antibiotics, additives, and chemical preservatives , it is possible to incorporate natural antimicrobial substances into packaging. Recent studies focusing on developing and evaluating edible films have highlighted the effectiveness of essential oils like clove, cinnamon, ginger, and basil in protecting against microbial growth, preventing food spoilage (both chemical and microbial), and reducing food waste. Films containing gelatin display impressive mechanical strength, making them suitable for edible film production due to their ability to form a gel-like structure, which is attributed to the presence of certain amino acids like proline and hydroxyproline. Taking into account the plentiful availability and affordability of thyme, oregano, and sage essential oils in our country, as well as the low cost of gelatin, this particular composition of film has yet to be extensively researched and could serve as a model for widespread implementation in the food industry.

  Materials and methods

  In this study, we investigated the impact of various concentrations of thyme, oregano, and sage essential oils on thr properties of the resulting gelatin-based films. The study examined different concentrations of essential oil ranging from minimum 0% to highest 4% as the independent variable. The dependent variables included a range of physicochemical tests such as solubility, water permeability, thickness, opacity, and color parameters, as well as mechanical tests including elongation to breaking point, tensile strength, and Young's model. The study utilized a mixed experimental design known as simplex lattice and employed Design Expert13 software for experimental design, analysis of variance, diagram creation, and examining the interactions between variables.

  Results

  In this research, the highest tensile strength (12 MPa), elongation at break point (26%) and Young's modulus (80 MPa) were found in high concentrations of oregano essential oil (4%). Among the treatments, the lowest solubility was in the high concentration of oregano essential oil in the mixture (4% area) and the lowest vapor permeability was in the area of low concentration of oregano essential oil in the mixture. The difference in the amount of turbidity of the resulting films was not significant, although it was the highest in the lowest concentration of oregano essential oil. The highest amount of thickness was obtained in the concentration of oregano essential oil in the region of 4%, which was statistically significant. By increasing the concentration of essential oil thyme in the mixture, the hue angle, whiteness index and saturation decrease, and its highest amount is in the area of 4% oregano and sage. The changes of a* and b* parameters have a trend similar to color indicators, but in relation to L*, the concentration of essential oils has no effect on the changes of this parameter.

  Conclusion

  The results of this research showed that adding a high concentration of oregano essential oil to the gelatin film compared to thyme and sage essential oils produced films with sufficient strength that have the highest efficiency and desirable characteristics compared to thyme and sage essential oils. It has a flower and can be used as a suitable coating for food protection by delaying the oxidation of lipids, mechanical properties and favorable color changes.

  Keywords: Film, Essential oil, Gelatin, Mechanical properties, physicochemical properties
 • Zahra Zareie, Ali Moayedi *, Morteza Khomeiri, Yahya Maghsoudlou, Farhad Garavand, Kourosh Tabar-Heidar Pages 35-54
  Background and objectives

  Dairy products are good sources of lactic acid bacteria (LAB). Proteolytic activity as one of the physiological properties of LAB plays important role in generating the aroma and taste of various cheeses, and reducing their ripening time. Therefore, the identification of multi functional strains can result in introducing novel cultures in order to manufacture the products with desired sensory properties and health-promoting effects. The aim of this study was to evaluate the proteolytic activity and probiotic properties of some LAB and their ability to produce aromatic compounds.

  Materials and methods

  In this research, the proteolytic activity of three strains of Lactococcus lactis subsp. lactis, Lactobacillus delbruekii, and Lactobacillus fermentum was measured using the well diffusion method in Skim milk agar medium. Also, some safety properties including resistance to antibiotics such as erythromycin, penicillin, clindamycin, gentamicin, vancomycin, tetracycline, ampicillin and chloramphenicol, hemolytic activity and production of biogenic amines and a number of probiotic characteristics including cell surface hydrophobicity, auto-aggregation, co-aggregation and antimicrobial activity of these 3 strains were investigated. In addition, the ability to produce two aromatic compounds, diacetyl and acetylene, was evaluated qualitatively.

  Results

  The diameter of the halos created as a result of the proteolytic activity of L. fermentum, L. delbrueckii and L. lactis subsp. lactis was 29.5, 25 and 15.7 mm, respectively. These strains were resistant to gentamicin and vancamycin and sensitive to chlorphenicol. The studied strains did not show any hemolytic activity and the ability to produce biogenic amines was not observed in them. In L. fermentum, L. delbruekii and L. lactis subsp lactis, the level of cell surface hydrophobicity was 83.33, 62.67 and 8.94%, respectively, and the auto-aggregation rate was 35.68%, 23.61% and 7.16% respectively. All three strains had a relatively high co-aggregation percentage with S. aureus S. typhimurium, L. monocytogenes and E. coli and showed a good antimicrobial effect on the studied pathogens. Also, the highest intensity of color resulting from the production of diacetyl and acetoin was observed in L. fermentum and L. delbruekii, respectively.

  Conclusion

  In this research, it was found that all three strains are safe and have good probiotic properties. In addition, due to their proteolytic activity, these strains are capable of producing the aromatic compounds of diacetyl and acetoin. In conclusion,, L. lactis subsp lactis, L. delbruekii and L. fermentum bacteria can be used as starter cultures to produce cheeses with a shorter ripening period and health-promoting potential.

  Keywords: Lactic acid bacteria, Proteolytic activity, Probiotic properties, Aromatic compounds
 • Jafar Mohammadzadeh Milani *, Mohadeseh Sadat Mousavi Hoseini Pages 55-81
  Background and objective

  Today, food allergies are increasing in different societies, and consumers have become more aware of food sensitivities, including allergies, and receive the necessary training. Recently, proposed food allergen labeling requirements in the European Union and the United States have increased awareness of food allergies among consumers, food manufacturers, and regulatory agencies. It is important to note that there is a lack of systematic and statistically valid data on true food allergies worldwide. It may also be underreported or simply undiagnosed in underdeveloped and developing countries. Considering that Asian countries constitute a major part of the world's population, the actual incidence of food allergies may be significantly higher than estimates and/or documentation. Therefore, efforts should be made to reduce food allergens.

  Findings

  Food allergens are almost always proteins. As studies have shown, protein denaturation and/or hydrolysis during food processing can be used to produce anti-allergenic products. According to the findings, food processing can affect the allergenicity of food proteins. Small allergenic proteins can be physically removed from some foods. In contrast, for larger proteins, enzymatic hydrolysis, chemical modification, or a combination of physical, chemical, and biochemical processes are often required to reduce or eliminate food allergenic genes.

  Conclusion

  As mentioned, food allergy is increasing and a global health concern. Among the measures thought to reduce food allergies, there are relatively effective food processing techniques, especially thermal and ultrasound methods that reduce the allergenicity of food proteins by changing structural epitopes through increasing cross-linking of proteins or they are useful by modifying linear epitopes through fragmentation. Also, more studies on the effects of food processing on the clinically relevant reactivity of food allergens in the body are necessary. This article is a short review on the effects of dry and wet heat process of food, irradiation, ultrasound, fermentation, proteolytic process, cold plasma, etc. in this field. In the following, examples of the effects of processes on the stability of food allergens are presented.Food processing can affect the sensitizing of food proteins. The extent of the effects depends on various factors, including the allergen and its biochemical and immunological properties, food matrix, processing conditions, thermodynamics of the allergen - IgE interaction, and patient sensitivity (threshold, tolerance and persistence of the allergen, allergic reaction to a specific allergen). To remove large allergenic proteins, enzymatic hydrolysis, chemical modification, or a combination of physical, chemical, and biochemical processes are often required to reduce or eliminate food allergenic genes. Protein oligomerization, as a result of the process, is considered one of the main contributing factors in the process of allergens. On the other hand, unstable oligomeric proteins may undergo dissociation into constituent polypeptides.Food processing can affect the sensitizing of food proteins. The extent of the effects depends on various factors, including the allergen and its biochemical and immunological properties, food matrix, processing conditions, thermodynamics of the allergen - IgE interaction, and patient sensitivity (threshold, tolerance and persistence of the allergen, allergic reaction to a specific allergen). To remove large allergenic proteins, enzymatic hydrolysis, chemical modification, or a combination of physical, chemical, and biochemical processes are often required to reduce or eliminate food allergenic genes. Protein oligomerization, as a result of the process, is considered one of the main contributing factors in the process of allergens. On the other hand, unstable oligomeric proteins may undergo dissociation into constituent polypeptides.

  Keywords: Allergy, Allergen, Processing, Food substance
 • Hamid Arjmand-Tajadini, Zahra Pakkish, Hamid-Reza Akhavan *, Reza Hajimohammadi‐Farimani Pages 83-100
  Background and objectives
  Dates, as a valuable and high-quality product, are the most important fruit in south of Iran. The quality of this fruit after harvesting and during the storage period, especially in the outside conditions of cold storage, may be changed due to biochemical and microbial interactions. The purpose of this research is to investigate the effect of cinnamaldehyde, sulfur dioxide, and ethanol in special multi-layer sachets on the quality characteristics of Mazafati during the storage period in cold and ambient temperatures.
  Materials and methods
  To conduct the experiment, cinnamaldehyde, and ethanol combined with bentonite and sodium metabisulfite alone were placed in special multi-layer sachets. Inside each package of Mazafati samples (~ 300 g) a sachet was placed in order to evaluate the quality characteristics (weight loss, pH, acidity, total soluble solids, peroxidase and catalase enzymes, microbial tests, and sensory evaluation) of stored samples in refrigerator and ambient temperatures. This research was studied using a factorial experiment based on randomized complete design with 5 treatments (cinnamaldehyde, sodium metabisulfite, and ethanol at 25°C and the control samples at 4 and 25°C) in 3 replicates.
  Results
  The changes related to weight loss, pH, acidity, and total soluble solids in the samples stored at 4°C were lower than the samples with releasing sachets; The highest changes were observed in control samples at 25°C (p<0.05). Among the samples treated with releasing sachets, the lowest pH and acidity changes were observed in the fruit samples treated with cinnamaldehyde and sulfur dioxide releasing sachets, respectively, also the lowest total soluble solids change was observed in the samples treated with sulfur dioxide releasing sachets and ethanol at the end of the storage period. peroxidase and catalase activity were higher in the samples stored at 4°C compared to other samples. Among the fruit treated with releasing sachets, the samples treated with sulfur dioxide and cinnamaldehyde releasing sachets respectively had more peroxidase and catalase activity than other samples. The counts of mesophilic bacteria and fungi of Mazafati samples stored at 4°C on the first day of storage were 2.8 and 3.4 log CFU g−1, respectively, which were significantly higher than the microbial counts of the samples stored at was 25°C (p<0.05). In the treated samples with ethanol, sulfur dioxide, and cinnamaldehyde the microbial populations were less than the detection limit. The panelists gave a lower score to the sample stored at 25°C due to the drier texture, sour taste and aroma at the end of the storage period, and the sample stored at 4°C received a higher sensory score. Among the samples treated with releasing sachets, the highest scores for aroma, taste, and overall acceptance were given to the sample treated with cinnamaldehyde releasing sachet.
  Conclusion
  Storage temperature is an important factor that can affect the quality characteristics of Mazafati fruit during the storage period. In this regard, the least change of these parameters or in other words better preservation of quality characteristics was observed at 4°C. In general, among the investigated treatments and considering the cold storage costs, the use of cinnamaldehyde and sulfur dioxide-releasing sachets at 25°C storage, can be suggested to prevent microbial growth, reduce physicochemical changes, maintain quality characteristics, and ultimately the increase of Mazafati fruit shelf life.
  Keywords: Date fruit, antimicrobial sachet, cinnamaldehyde, quality characteristics
 • Alireza Ghodsvali * Pages 101-120
  Background and objectives
  The losses of horticultural products encompass both quantitative and qualitative losses from production to consumption. Three factors—harvesting time, storage, and climate—impact fruit quality and, consequently, lead to losses. Various indices are utilized to determine the proper harvesting time, with the most important ones for oranges being the maturity index (TSS/TA), total soluble solids (TSS), and extract content. Considering the weather conditions in each area, all these indices should be determined when the fruit is ripe. Additionally, fruit storage is contingent on production conditions such as climate, orchard management, harvesting time, and storage conditions. Due to the lack of necessary information about oranges produced in Golestan province, this research was conducted to determine fruit quality at harvesting time as well as after storage.
  Materials and methods
  In this study, considering the extent of citrus orchards and climatic diversity in Golestan province, the province was divided into three areas (west, Kordkoy and Bandarqs), center (Aliabad and Gorgan) and east (Azadshahr)..In each area some orchards with similar management were selected. Fruits were harvested from a number of trees in each orchard at two times (first half of the harvesting season, when less than 10% of the fruit surface discolored and the bottom half, when more than 90% of the fruit surface discolored). Then, samples from each area were mixed at each harvesting date and finally a mixed sample was obtained. Fruits were stored at 4-6 °C and 85-90% relative humidity. Characteristics related to fruit quality, such as titratable acidity (TA), total soluble solids (TSS), Maturity Index (TSS/TA), acidity, ascorbic acid, total sugar, reducing sugar and sucrose according to the method described by the Iran National Standards Organization (No 2685 and 14617-2) at harvesting time, after two and four months of storage Was examined. Data were analyzed by using factorial statistical design.
  Results
  The results showed that harvesting location had significant effect (p≥0.01) on TA and TSS as well as maturity index (p≥0.05) but had no significant effect (p≥0.01) on ascorbic acid, total and reducing sugar content. Harvesting time also affected TA, maturity index and ascorbic acid (p≥0.01) but had no effect on TSS, total and reducing sugar. Storage period affected qualitative characteristics of fruits included TA, TSS, maturity index, ascorbic acid and reducing sugar, except total sugar. The results showed that TA, ascorbic acid, TSS, maturity index, total sugar, reducing sugar and sucrose were in the range of 0.76-1.76 gram in100 mL juice, 11.4-40.16 milligram in100 gram juice, 8.88- 11.43 Brix, 6.34-13.34, 5.76-9.16 gram in100 gram juice, 3.01- 4.54 gram in 100 gram juice and 3.10-4.83 gram in100 gram juice, respectively.
  Conclusion
  The fruits of the center of province had the highest amount of extract, total acid and lowest acidity, soluble solids and maturity index. The second harvesting time also reducing total acid and increased maturity index. The storage duration also increased the amount of extract, acidity, ascorbic acid, total soluble solids, maturity index and reducing sugar and decreased total acid and sucrose. Based on the results, it can be stated that samples from the center area should be picked up later than the other two sites to achieve better quality. Although storage duration had led to changes in some of the characteristics investigated, it can be stated that the fruit of the Golestan orchards had the potential of storage for four months.
  Keywords: Biochemical characteristics, Harvesting time, Orange, Physical properties, Storage time