فهرست مطالب

علوم و فنون زنبور عسل ایران - پیاپی 27 (پاییز و زمستان 1402)

نشریه علوم و فنون زنبور عسل ایران
پیاپی 27 (پاییز و زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/12/26
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مرجان برازجانی*، ناصر تاج آبادی صفحات 2-9
  در مبحث اصالت سنجی عسل، علاوه بر منشاء گیاهی و منطقه جغرافیایی تولید عسل، تقلب در عسل به شیوه های متفاوتی بر میزان ساکارز آن موثر است. منشاء ساکارز عسل تقلبی می تواند شامل افزودنی ساکارز، تغذیه مصنوعی زنبور عسل با ساکارز یا برداشت نارس عسل باشد. علاوه بر عوامل طبیعی متعددی که موجب تنوع در عسل و خصوصیات فیزیکوشیمیایی آن می شوند، عوامل و شیوه های متعدد تقلب در عسل نیز موجب شده که نتوان تنها بر اساس چند فاکتور معدود همچون ساکارز، به کیفیت عسل پی برد. با توجه به تعداد زیاد این عوامل تاثیرگذار، جهت تمایز و ارزیابی اصالت عسل بهتر است از روش های چندمتغیره آماری همچون روش آنالیز اجزای اصلی (PCA) استفاده نمود. این روش می تواند حجم داده های آماری را کاهش دهد. در نهایت، نتایج به دست آمده از PCA با تحلیل واریانس متغیرها و داده ها می تواند جهت تشخیص الگوی داده ها، دسته بندی و اصالت سنجی عسل مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: اصالت سنجی عسل، کنترل کیفی عسل، فاکتورهای فیزیکوشیمیایی، ساکارز، آنالیز چند متغیره اجزای اصلی
 • محمد آراد زندیه، سعید بکایی* صفحات 10-22
  در حالی که میزان بقا به دلیل درمان های سرطان پستان افزایش یافته است، اما کیفیت زندگی به دلیل عوارض جانبی شیمی درمانی کاهش یافته است. سموم مختلفی به عنوان درمان های جایگزین سرطان پستان در حال توسعه هستند، که زهر زنبور عسل یکی از آنها می باشد که توجه زیادی به خود جلب کرده است. در این مقاله اثر زهر زنبور عسل و ترکیبات آن بر سلول های سرطانی پستان تجزیه و تحلیل شده است و مکانیسم زیربنایی اثرات ضد سرطانی زهر زنبور نیز مورد بررسی قرار گرفته است. داده ها تا مارس 2022 از پایگاه های اطلاعاتی برخط PubMed، EMBASE، OASIS،KISS و Science Direct مورد جستجو قرار گرفتند و مطالعاتی که معیارهای ورود را داشتند، بررسی شدند. از میان 612 مطالعه، 11 مطالعه برای این پژوهش انتخاب شدند. داروهای مختلفی از جمله زهر خام زنبور عسل، ملیتین، فسفولیپاز A2 و کمپلکس های آنها تجویز شد. همه داروها تعداد سلول های سرطان پستان را به نسبت دوز و زمان کاهش دادند. مکانیسم اثرات ضد سرطانی شامل سمیت سلولی، آپوپتوز، هدف قرار دادن سلول، تنظیم بیان ژن و لیز سلولی بود. به طور خلاصه زهر زنبور عسل و اجزای آن اثرات ضد سرطانی بر سلول های سرطان پستان انسان دارند. بسته به سازوکار اثرات ضد سرطانی، انتظار می رود با استفاده از امکانات مختلف عوارض جانبی کاهش یابد. زهر زنبور عسل و اجزای آن پتانسیل پیشگیری و درمان سرطان پستان را در آینده دارند.
  کلیدواژگان: زهر زنبور عسل، ملیتین، فسفولیپاز A2، سرطان پستان
 • زهرا کیخای سالار، سید مهدی حسینی*، امیر دادرس مقدم صفحات 23-35

  عسل ارگانیک محصولی است که هیچ آفت کش غیر طبیعی، ژن های زیست مهندسی یا دیگر محصولات مصنوعی در آماده سازی و نگهداری آن استفاده نشده است. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی به بررسی عوامل موثر بر تمایل به پرداخت عسل ارگانیک در شهر زاهدان با استفاده از مدل توبیت دو مرحله ای هکمن پرداخته شده است. حجم نمونه از طریق پرسشنامه محقق ساخته با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر در سال 1400-1401 انتخاب شده است. نتایج نشان می دهد که با افزایش یک واحدی در متغیرهای سطح تحصیلات، درآمد خانوار، نشان و گواهی ارگانیک بودن، میزان دسترسی به عسل ارگانیک، افزایش آگاهی و مطالعه نسبت به محصول و رضایت مندی از نحوه ی توزیع عسل ارگانیک، تمایل به پرداخت عسل ارگانیک به ترتیب به میزان 09/0، 33/0، 08/0، 16/0، 1/0 و 06/0 واحد افزایش خواهد یافت. در حالی که قیمت عسل ارگانیک طبق انتظارات تیوریک بر تمایل به پرداخت عسل ارگانیک تاثیر منفی و معناداری داشته به طوری که با یک واحد افزایش در قیمت محصول، تمایل به پرداخت به اندازه 17/0- واحد کاهش خواهد یافت. در این راستا پیشنهاد می شود که تولیدکنندگان عسل در گام اول اقدام به گرفتن نشان و گواهی عسل ارگانیک نموده و در گام دوم لازم است با به کارگیری روش های صحیح توزیع، میزان دسترسی و نحوه توزیع آن را بهبود بخشند و در نهایت با استفاده از رسانه های جمعی و فضای مجازی آگاهی مردم را نسبت به استفاده از عسل ارگانیک ارتقا دهند.

  کلیدواژگان: تمایل به پرداخت، عسل ارگانیک، توبیت دو مرحله ای
 • حدیث گومه، حسنعلی واحدی*، عطا الله رحیمی صفحات 36-48

  محیط زندگی زنبورعسل مکان مناسبی برای زیست انواع آفات و بیماری ها بوده و وجود عسل، موم، لارو، شفیره و تعداد زیادی زنبور در فضای کم و بیش تاریک و برخی موارد دیگر از جمله رطوبت و حرارت مناسب در کندو سبب جذب انواع آفات و بیماری ها شده است. مایت واروآ مانع اصلی بقای کلنی های زنبورعسل است و در صورت عدم کنترل می تواند طی چند سال باعث فروپاشی کلنی های زنبورعسل شود. کنترل مایت واروآ برای حفظ بقای کلنی های زنبورعسل در اکثر مناطق زنبورداری در سراسر جهان ضروری است. زنبورداران به طور معمول از مایت کش های شیمیایی برای کنترل این پارازیت استفاده می کنند، اگرچه، امروزه استفاده بیش از حد و مدیریت نادرست از این سموم منجر به مقاومت گسترده در جمعیت های مایت واروآ و باقیمانده این سموم در محصولات کندو شده است. امروزه محققان تمایل دارند تا روش های ایمن تری برای کنترل مایت های واروآ پیدا کنند. متخصصان مبارزه با آفات زنبورعسل و همچنین تحقیقات بین المللی، ترکیبات گیاهی متعددی را به عنوان جایگزین مناسب سموم شیمیایی در کنترل این آفت معرفی کردند. بنابراین، در این بررسی به معرفی مهمترین گیاهان مورد استفاده در کلنی های زنبورعسل برای کنترل مایت واروآ پرداخته شده است.

  کلیدواژگان: زنبورداری، مایت های پارازیت، ترکیبات گیاهی
 • عطاالله رحیمی*، شبنم پری چهره دیزجی، ناصر تاج آبادی صفحات 49-59

  برخلاف بسیاری از موجودات، حشرات منجمله زنبورعسل دارای کوتیکول سخت و سفت بوده و همین موضوع استخراج DNA از آنها را با مشکل مواجه کرده است. برای استخراج DNA از زنبورعسل (Apis mellifera) و سایر گونه های جنس Apis اکثرا از دستورالعمل های عمومی که بیشتر برای استخراج DNA از بافت های گیاهی و خون طراحی و بهینه شده، استفاده می شود. DNA استخراج شده زنبورعسل با استفاده از دستورالعمل های بهینه شده برای بافت های گیاهی و خون اکثرا دارای کیفیت خیلی پایینی بوده و آلودگی پروتیینی و RNA بالایی دارد که مشکلات زیادی را حین تکثیر در واکنش زنجیره ای پلی مراز و مراحل بعدی آنالیزها درست می کند. از آنجاییکه نقطه شروع و اساس کار تمام تحقیقات ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک، جدا سازی DNA با کیفیت عالی است و از طرف دیگر، با توجه به نتایج متفاوت دستورالعمل های استفاده شده جهت استخراج DNA زنبورعسل در آزمایشگاه های خارج و داخل کشور و اهمیت و ضرورت تحقیقات مولکولی روی زنبورعسل ایرانی، در ادامه مطلب نحوی نمونه برداری، تعداد نمونه زنبورعسل مورد نیاز، شرایط نگهداری نمونه ها، مراحل دستورالعمل بهینه شده استخراج DNA از زنبورعسل ایرانی و روش تعیین کیفیت و کیمت آن ارایه خواهد شد.

  کلیدواژگان: زنبورعسل، استخراج DNA، پروتکل بهینه شده، ژنتیک مولکولی
 • بهارک محمدیان*، بهروز توپچی، مجتبی محرمی، عطاالله رحیمی صفحات 60-70

  پدیده فروپاشی کلنی های زنبورعسل در سال های اخیر تهدیدی جدی برای صنعت زنبورداری در مناطق مختلف جهان بوده است. با توجه به اینکه هنوز توافقی در مورد فاکتورهای موثر برفروپاشی کلنی های زنبورعسل وجود ندارد، در این مطالعه از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد تا از این طریق فاکتورهای موثر بر این پدیده مشخص و رتبه بندی گردد. بدین منظور، پرسشنامه مقایسات زوجی بر اساس عوامل تاثیرگذار در پدیده فروپاشی کلنی ها تهیه و توسط 29 نفر از کارشناسان بیماری های زنبورعسل تکمیل شد. داده های حاصل با استفاده از نرم افزار Expert choice تجزیه و تحلیل شد. نتایج حاصل از مقایسات زوجی نشان داد که از بین عوامل تاثیرگذار مطرح شده در پدیده فروپاشی کلنی های زنبورعسل، عوامل مدیریتی بیشترین اهمیت و عوامل محیطی و بیماری زا از اهمیت کمتر و یکسانی برخودار بودند. براساس نظرات کارشناسان از بین فاکتورهای مورد بررسی، ضعیف بودن ملکه با وزن نسبی 0/144، سوء تغذیه با وزن نسبی 0/138 و استفاده از جرب کشها در کندو با وزن نسبی 0/135 مهمترین عوامل در فروپاشی کلنی های زنبورعسل و در مقابل، آلودگی به میاز و سوسک کوچک کندو با وزن نسبی 0/003 کمترین اهمیت را در پدیده مذکور داشتند. با توجه به اینکه بر اساس یافته های این پژوهش عوامل مدیریتی از اهمیت بیشتری در پدیده فروپاشی کلنی های زنبورعسل برخوردار بودند، تغییر یا بهبود روش های مدیریتی در زنبورستان ها پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: زنبورعسل، فروپاشی کلنی های زنبورعسل، تحلیل سلسله مراتبی، عوامل خطر
|
 • Marjan Borazjani *, Naser Tajabadi Pages 2-9
  In the topic of honey authenticity, in addition to the plant origin and geographical area of honey production, honey adulteration affects its sucrose content in different ways. The origin of sucrose in adulterated honey can include sucrose additives, artificial feeding of bees with sucrose, or immature honey harvesting. In addition to the many natural factors that cause diversity in honey and its physicochemical properties, the many factors and methods of honey fraud have also caused that it is not possible to determine the quality of honey based only on a few factors such as sucrose. Considering the large number of these influencing factors, it is better to use statistical multivariate methods such as principal component analysis (PCA) to distinguish and evaluate the authenticity of honey. This method can reduce the amount of statistical data. Finally, the results obtained from PCA with variance analysis of variables and data can be used to identify data patterns, categorize and measure the authenticity of honey.
  Keywords: Honey authenticity, Honey quality control, Physicochemical factors, Sucrose, Multivariate analysis of principal components
 • Mohammad Arad Zandieh, Saied Bokaie * Pages 10-22
  While the survival rate has increased due to treatments for breast cancer, the quality of life has decreased because of the side effects of chemotherapy. Various toxins are being developed as alternative breast cancer treatments, and bee venom is drawing attention as one of them. We analyzed the effect of bee venom and its components on breast cancer cells and reviewed the mechanism underlying the anticancer effects of bee venom. Data up to March 2022 were searched from PubMed, EMBASE, OASIS, KISS, and Science Direct online databases, and studies that met the inclusion criteria were reviewed. Among 612 studies, 11 were selected for this research. Diverse drugs were administered, including crude bee venom, melittin, phospholipase A2, and their complexes. All drugs reduced the number of breast cancer cells in proportion to the dose and time. The mechanisms of anticancer effects included cytotoxicity, apoptosis, cell targeting, gene expression regulation, and cell lysis. Summarily, bee venom and its components exert anticancer effects on human breast cancer cells. Depending on the mechanisms of anticancer effects, side effects are expected to be reduced by using various vehicles. Bee venom and its components have the potential to prevent and treat breast cancer in the future.
  Keywords: bee venom, Melittin, Phospholipase A2, Breast cancer
 • Zahra Keyhkhaysalar, Seyed Mahdi Hosseini *, Amir Dadrasmoghadam Pages 23-35

  Organic honey is a product in which no unnatural pesticides, bioengineered genes or other synthetic products have been used in its preparation and storage, In this research, using the descriptive-analytical method, the influencing factors on the willingness to pay for organic honey in Zahedan city have been investigated using Heckman's two-stage Tobit model. According to the size of the population, a sample size of 384 people has been selected using Cochran's formula. The results show that that with an increase of one unit in the variables of education level, household income, organic badge and certificate, the level of access to organic honey, increased awareness and study of the product and satisfaction with the way organic honey is distributed, willingness to pay for organic honey the order will increase by 0.09, 0.33, 0.08, 0.16, 0.1 and 0.06 units, while the price of organic honey has a negative and significant effect on the willingness to pay for organic honey according to theoretical expectations. So that with one unit increase in product price, the willingness to pay will decrease by -0.17 units. In this regard, it is suggested that the honey producers take the first step to obtain the organic honey mark and certificate, and in the second step, it is necessary to improve its accessibility and distribution method by using the correct distribution methods, and finally by using social media and virtual space should promote people's awareness about the use of organic honey.

  Keywords: willingness to pay, Organic honey, Heckman's two-stage Tobit
 • Hadis Goomeh, Hassanali Vahedi *, Ataallah Rahimi Pages 36-48

  The living environment of the honey bee is a suitable place for all kinds of pests and diseases to live. Also, the presence of honey, wax, larvae, pupae, and a large number of bees in a dark space and some other things, including desirable temperature and humidity inside the hive, has attracted all kinds of pests and diseases. Varroa mite is the main obstacle to the survival of bee colonies. If you do not control it, it can cause the collapse of bee colonies in a few years. Varroa mite control is essential to maintain bee colonies in most beekeeping areas around the world. Beekeepers routinely use chemical treatments to control this mite. Nowadays, excessive use of chemical pesticides and incorrect management has led to widespread resistance in Varroa mite populations and the residual of these pesticides in beehive products. However, beekeepers usually use more chemical pesticides to control this parasite. Today, researchers are trying to find safer ways to control Varroa mites. Honey bee Specialists and international researchers have introduced several plant compounds as suitable alternatives to chemical pesticides in controlling Varroa mites. Therefore, the most important plants used in honey bee colonies to control Varroa mite have been introduced in this review.

  Keywords: Beekeeping, Parasitic mites, plant compounds
 • Ataollah Rahimi *, Shabnam Parichehreh Dizji, Naser Tajabadi Pages 49-59

  Unlike many organisms, insects, especially honey bees, have hard cuticles, which makes it difficult to extract DNA from them. The optimized general protocols for extracting DNA from plant tissues and blood are mostly used for extracting DNA from honey bees (Apis mellifera) and other species of the Apis genus. In these conditions, the extracted DNA is mostly of very low quality and has high protein and RNA contamination, which causes many problems during amplification in the polymerase chain reaction and subsequent stages of analysis. Considering the importance of DNA quality, the different results of the protocols used to extract DNA from honey bees in different laboratories, and the necessity of molecular research on Iranian honey bees, we will present the sampling method, the number of honey bee samples required, the storage conditions of the samples, Steps of the optimized protocol for extracting DNA from Iranian honey bees, and the methods for the quantity and quality of the extracted DNA in this article.

  Keywords: honey bee, DNA extraction, Optimized protocol, Molecular genetics
 • Baharak Mohammadian *, Behrooz Toopchi, Mojtaba Moharrami, Ataollah Rahimi Pages 60-70

  The colony collapse disorder phenomenon has been a threat to beekeeping in different regions of the world in recent years. Considering that there is still no consensus on the risk factors of bee colony collapse, this study utilized Analytical Hierarchy process method to identify and rank the important factors. In order to achieve this objective, a questionnaire was created based on the risk factors that result in colony collapse and was filled out by 29 beekeeping experts. The data was analyzed using Expert Choice software. According to the results, management factors were the most important influencing factors in the colony collapse disorder phenomenon, while environmental and pathogenic factors were equally important. Among the options, the queen's weakness with a relative weight of 0.144, malnutrition with 0.138, and the use of acaricides in the hive with a weight of 0.135 were the most important influencing factors in the CCD phenomenon. On the contrary, the contamination of the colonies with myiasis and the small hive beetle with a weight of 0.003 were of the least importance in this phenomenon. Our findings showed that management factors had the most significant effect in the CCD phenomenon, therefore, it is recommended to modify or improve management methods in the apiaries.

  Keywords: honey bee, colony collapse disorder, Multi-criteria decision making, risk factors