فهرست مطالب

پژوهشنامه مددکاری اجتماعی
پیاپی 34 (زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1402/12/27
 • تعداد عناوین: 6
|
 • منوچهر علی نژاد*، زهرا قاسم زاده، حسین افراسیابی، داریوش بوستانی صفحات 1-52
  توانمندسازی به فرایندی اشاره دارد که در آن زنان به منابع مادی و غیرمادی دسترسی داشته و می توانند بر زندگی، انتخاب ها و توانایی های خود تاثیر داشته باشند. توانمندسازی دارای دو بعد ایستا و پویاست و عاملیت در این فرایند تاثیر مهمی دارد. به عبارت بهتر توانمندسازی شامل سه مفهوم عاملیت، فرایندها/دستاوردها و نتایج است. توانمندسازی دارای ابعاد گوناگون اقتصادی، اجتماعی، آموزشی، شخصی و روانی است و زمانی رخ می دهد که زنان بتوانند هنجارها و فرهنگ موجود را به چالش کشیده و زندگی خود را بهبود بخشند. پژوهش فوق با هدف درک تجارب زیسته زنان شهر کرمان از توانمندسازی با روش پدیدارشناسی انجام شده است. در این پژوهش با 13 نفر از زنانی که در پروژه های توانمندسازی شهر کرمان شرکت نموده و این زنان عمدتا از افرادی بودند که به نوعی درگیر در فقر و مسایل اقتصادی بودند، مصاحبه انجام و متن مصاحبه ها پس از پیاده سازی در نرم افزار مکس کیودا، کدگذاری شد که در نهایت 14 مضمون استخراج گردید که عبارتند از: پارادوکس دیگری بزرگ، عدم هزینه در حرفه پیش بینی شده، شکست توانمندسازی مالی، ادراک ارتقای مهارت، پیدایش امیدواری، احساس دیده شدن، برابری و احترام متقابل، ذوب افق ها، تجربه یادگیری موثر، هم افزایی، شور و شوق فعالیت گروهی، کار به مثابه فراغت، ادراک ناتمامی و گسست، ادراک ضعف سازماندهی.
  کلیدواژگان: توانمندسازی، پدیدارشناسی، تجربه زیسته، زنان، کرمان
 • محمد باباپور*، منصور فتحی صفحات 53-83

   انسان، نظامهای ارزشی و اخلاقی موضوع مشترک بین فلسفه اگزیستانسیالیسم و حرفه مددکاری اجتماعی است. بنابراین پژوهش حاضر به بررسی تطبیقی و پاسخ به پرسش اصلی پژوهش مبنی بر اینکه جایگاه وکاربرد فلسفه اگزیستانسیالیسم در ارزشها و اصول مددکاری اجتماعی چیست، مورد مطالعه قرار گرفته است. روش مطالعه با توجه به هدف پژوهش، بنیادی-نظری است. راهبرد استفاده شده، راهبرد تفسیرگرایی و استدلال منطقی است. روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای، اسنادی است. بر اساس مقایسه مفاهیم اصلی اگزیستانسیالیسم با ارزشها و اصول مددکاری اجتماعی می توان گفت این دو حوزه در مقوله های آزادی و اختیار، مسیولیت، فردیت، خودآگاهی، خودتصمیم گیری، مشارکت و تاکید بر تغییر و تحول پذیری و قادرسازی انسان، همگرا و همسو می باشند. این مقوله های مشترک بعنوان اصولی هستند که مددکاران اجتماعی در مداخلات خود به منظور بهبود کیفیت زندگی، افزایش سازگاری و حل مشکلات انسانها باید مورد توجه قرار بدهند.  

  کلیدواژگان: انسان، اگزیستانسیالیسم، مددکاری اجتماعی، ارزشها و اصول
 • انیس رضایی، عبدالرضا ادهمی*، شهلا کاظمی پور ثابت صفحات 85-114
  این مطالعه با هدف بررسی فرهنگ فقر در زنان شهر کرمانشاه انجام شد. این پژوهش پیمایشی در سال 1399 در شهر کرمانشاه انجام شد و جامعه آماری آن شامل کلیه زنان 15 تا 59 ساله بود که از بین آن-ها 384 نفر بعنوان نمونه انتخاب شدند و مورد مطالعه قرار گرفتند. برای بررسی وضعیت سرمایه های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگ فقر، از پرسش نامه ها استفاده شد. برای تحلیل داده ها، از دو نرم افزار SPSS و AMOS استفاده شد. نتایج نشان داد که میانگین نمره فرهنگ فقر در میان زنانی که همسر آن-ها فوت شده بود 50/3 بود که بالاتر از افراد مجرد با میانگین 60/2 بود. همچنین میانگین نمره فرهنگ فقر در میان طبقات سنی بالای 51 سال بیشتر از گروه سنی 15 تا 24 سال بود. علاوه بر این نتایج، فرهنگ فقر در میان افراد بیسواد (34/3) بود که بیشتر از سایر طبقات تحصیلی بود. نتایج همچنین نشان داد که نمره فرهنگ فقر (3) در میان کسانی که پایگاه اقتصادی-اجتماعی بسیار محروم دارند در مقایسه با دیگر طبقات، بالاتر بود. یافته های این مطالعه همچنین نشان داد که سرمایه های اجتماعی و سرمایه های اقتصادی بترتیب و بصورت منفی 28 درصد و 26 درصد از واریانس فرهنگ فقر را توانستند تبیین نمایند. بنابراین سرمایه های اقتصادی و اجتماعی تاثیر منفی ای بر روی فرهنگ فقر دارند و بهبود و افزایش آن ها باید همواره مورد توجه قرار بگیرد.
  کلیدواژگان: فرهنگ فقر، سرمایه اجتماعی، سرمایه اقتصادی، زنان، کرمانشاه
 • کمال جوانمرد*، علیرضا صنعت خواه صفحات 115-149

  یکی از گروه های اصلی که در طی شیوع بیماری ویروس کرونا بار روانی سنگینی را به دوش می کشید، کادر درمان بود. این تحقیق در تلاش است تا شناخت وسیع تری از دلایل،زمینه ها و پیامدهای بیماری کرونا بر سلامت روان کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی بیرجند به دست آورد.از این رو با استفاده از تکنیک مصاحبه عمیق و آزاد در چارچوب نظریه زمینه ای و با استفاده از نمونه گیری نظری از 30 نفر از پرسنل این سازمان داده های لازم گرد آوری شد.از مصاحبه نیمه ساختار یافته به عنوان ابزار گردآوری داده ها بهره گرفته شد.برای رسیدن به معیار قابلیت اعتماد از سه روش کنترل یا اعتبار یابی توسط اعضا،مقایسه های تحلیلی و استفاده از تکنیک ممیزی بهره گرفته شده است.طبق یافته های تحفیق محیط های استرس زای شغلی و اجتماعی/ خطر اشتباهات و بروز حوادث شغلی/ اختلال در سلامت جسمانی به عنوان مهمترین شرایط علی و همچنین وضعیت نامطلوب حقوق و مزایای شغلی/ منزلت و اعتماد اجتماعی ادراک شده / امید اجتماعی ادراک شده به عنوان عوامل مداخله گر،بی اعتمادی به مدیریت و (ضعف) زیرساختی فرهنگی-آموزشی به عنوان شرایط زمینه ای ، اقدامات اصلاحی دولت/ افزایش سطح آگاهی عمومی/افزایش انگیزه پرسنل ، بهبود مهارت کاری و حرفه ای به عنوان عمل-تعامل ها و واکنش رفتاری-عملکردی/ علایم جسمانی -روانی به عنوان پیامدها مشخص شده است. نتیجه گیری سلامت روان پرسنل تحت تاثیر عوامل درون و برون سازمانی (اجتماعی) شکل می گیرد که مهمترین عامل تاثیرگذار بر آن عملکرد مدیریتی در جامعه است

  کلیدواژگان: ویروس کرونا، سلامت روان، اورژانس پیش بیمارستانی، نظریه زمینه ای
 • هایده قره یاضی، محمدباقر تاج الدین*، عالیه شکربیگی صفحات 151-184

  پژوهش حاضر در پی فهم تجربه زیسته دختران شهر تهران از شکاف نسلی صورت گرفته در جامعه است. در چند دهه اخیر با توجه به تغییرات ساختار فرهنگی جامعه، زمینه مساعدی برای بروز تغییرات در ارزش ها و نگرش های گروه های اجتماعی به ویژه نسل های جدید جامعه ایرانی به وجود آمده است. چارچوب مفهومی در پژوهش حاضر مبتنی بر دیدگاه های اندیشمندان در زمینه تفاوت نسلی و تغییرات ارزشی نسل ها است. روش پژوهش کیفی و از نوع پدیدارشناسی تفسیری است که مبتنی بر آن با تعداد 20 نفر از دختران دهه 70 از طریق روش نمونه گیری هدفمند مصاحبه عمیق انجام شد و داده ها با روش تحلیل تماتیک (مضمون) مورد تحلیل و تفسیر قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد که دختران دهه هفتاد شهر تهران به مثابه نسل جدید دارای تجارب زیسته خاصی چون: جهان-وطن بودن، نوگروی دینی، سکولار شدن، سبک زندگی مدرن، نوگرایی و هویت مدرن، زیست جهان متکثر و متمایز و ذهن بی خانمان هستند. در مجموع نسل دهه هفتاد مبتنی بر ارزش ها و باورهای جهان مدرن زیست خود را تنظیم می کند و تجارب زیسته خود را نیز بر این اساس تنظیم می کند و سامان می بخشد.

  کلیدواژگان: تجربه زیسته، شکاف نسلی، سبک زندگی مدرن، زیست جهان مدرن، دختران
 • قدیر بخشی جغناب، سید محسن موسوی*، حسین امامعلی زاده، بهمن فصیحی صفحات 185-229
  هدف

  خشونت و نزاع از آن نوع پدیده هایی است که نه تنها برای افراد درگیر، بلکه به واسطه ایجاد احساس ناامنی، فرسایش سرمایه اجتماعی و نمایش چهره خشن از شهر یا محله و نظایر آن، پیامدهای منفی متعددی برای کل پیکره اجتماع در پی دارد و لذا ضروری است پس از شناخت ابعاد این آسیب، در جهت کاهش آن اقدام کرد. از این رو، پژوهش حاضر، با هدف شناخت علل نزاع فردی و جمعی و راهکارهای پیشگیری از آن اجرا شد.

  روش شناسی : 

  روش تحقیق، پیمایش و ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه است. جامعه آماری را شهروندان 18 تا 50 ساله ساکن در شهرستان های همدان، اسدآباد و ملایر (به دلیل برخورداری از بیشترین فراوانی نزاع) تشکیل می دهد و حجم نمونه به تعداد 395 نفر با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از مناطق پرخطر و مستعد نزاع در شهرستان های مذکور انتخاب گردید.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد کم و کیف ادراک از نظارت والدین، وجود کنترل غیررسمی، و همچنین کنترل رسمی، احساس تعلق به اجتماع (پیوند اجتماعی)، سنگینی کفه هزینه در تحلیل هزینه- فایده از نزاع، رضایت از عملکرد پلیس، اعتماد نهادی (نهادهای قضایی) رابطه معکوس و متغیرهای ظرفیت پرخاشگری، احساس تعلق به شبکه دوستان، احساس محرومیت اجتماعی، احساس ناکامی اجتماعی و احساس آنومی رابطه مثبت و مستقیم با هر دو متغیر (گرایش به نزاع فردی و جمعی) دارند.

  نتیجه گیری

  با مداخله در مکانیزم های علی مذکور، می توان گرایش به رفتارهای نوع دوستانه (بجای خشونت و نزاع) را افزایش داد. این امر از طریق توجهات ساختاری ممکن خواهد شد.

  کلیدواژگان: نزاع فردی و جمعی، خشونت، احساس ناامنی، پیشگیری
|
 • Manouchehr Alinejad *, Zahra Gasemzadeh, Hosein Afrasiabi, Daryoush Bostani Pages 1-52
  Empowerment refers to a process in which women have access to material and non-material resources and can influence their lives, choices and abilities. Empowerment has two dimensions, static and dynamic, and agency has an important effect in this process. In other words, empowerment includes three concepts of agency, processes/achievements and results. Empowerment has various economic, social, educational, personal and psychological dimensions and occurs when women can challenge the existing norms and culture and improve their lives. The above research was conducted with the aim of understanding the lived experiences of Kerman women of empowerment with the phenomenological method. In this research, interviews were conducted with 13 women who participated in the empowerment projects of Kerman, and these women were mainly people who were somehow involved in poverty and economic issues, and the text of the interviews after implementation in the software. Max Kyuda was coded, and finally 14 themes were extracted, which are: paradox of the big other, lack of cost in the predicted profession, failure of financial empowerment, perception of skill improvement, emergence of hope, feeling of being seen, equality and mutual respect, melting horizon. effective learning experience, synergy, enthusiasm for group activity, work as leisure, perception of incompleteness and discontinuity, perception of weak organization.
  Keywords: Empowerment, phenomenology, lived experience, women, Kerman
 • Mohammad Babapour *, Mansour Fathi Pages 53-83

   Human, value and moral systems are the common theme between existentialism philosophy and social work profession. Therefore, the present research has been studied for comparative investigation and the answer to the main question of the research that what is the situation and application of existentialism philosophy in the values and principles of social work. The method of the current research is fundamental-theoretical, strategy used is interpretive strategy and logical reasoning, method of collecting information is library and documents. Based on the comparison of the main concepts existentialism with the values and principles of social work, it can be said these two areas are convergent and aligned in the categories of freedom and discretion, responsibility, individuality, self-awareness, self-determination, participation and emphasis on alteration, transformability and human empowerment. These common categories are the principles that social workers should pay attention to in their interventions in order to improve the quality of life, increase adaptation and solve the human problems.

  Keywords: Human, Existentialism, Social Work, Values, principles
 • Anis Rezaei, Abdolreza Adhami *, Shahla Kazemipour Sabet Pages 85-114
  This study was conducted with the aim of investigating the culture of poverty in Kermanshah women. This survey study was conducted in Kermanshah city in 2019, and its statistical population included all women aged 15 to 59, of which 384 were selected as a sample and studied. Questionnaires were used to examine the status of social and economic capital and the culture of poverty. SPSS and AMOS software were used for data analysis. The results showed that the average score of culture of poverty among women whose husbands had died was 3.50, which was higher than single people with an average of 2.60. Also, the average score of the culture of poverty among the age groups over 51 years old was higher than the age group 15 to 24 years old. In addition, the culture of poverty among illiterate people (3.34) was more than other educational classes. The results also showed that the score of culture of poverty (3) was higher among those who have a low socio-economic base compared to other classes. The findings of this study also showed that social capitals and economic capitals could explain 28% and 26% of the variance of poverty culture, respectively. Therefore, economic and social capitals have a negative effect on the culture of poverty, and their improvement and increase should always be considered.
  Keywords: culture of poverty, Social Capital, economic capital, women, Kermanshah
 • Kamal Javanmard *, Alireza Sanatkhah Pages 115-149
  Objective

  By considering the fact that the medical staff were under a lot of pressure with inadequate facilities during the coronavirus outbreak, the purpose of the present research is trying to find out more about the causes, and to find out the areas affecting mental health of emergency workers.

  Method

  The research method is qualitative and is based on grounded theory. Necessary data was collected and adjusted from 25 personnel of this organization by means of targeted sampling, based on included criteria. A semi-structured interview has been used as a data collection tool. The three methods of control or validation by members, analytical comparisons, and the use of audit techniques have been used to reach the criterion of reliability.

  Findings

  According to the results taken from stressful work and social environments/risk of mistakes and occurrence of work accidents are among the most important causal conditions. In addition, unfavorable status of job rights and benefits/dignity and perceived social trust as intervening factors, lack of trust in Management and cultural-educational infrastructural (weakness) as background conditions, corrective measures of the government/increasing the level of public awareness as action-interactions and behavioral-functional reaction/physical-psychological symptoms are all specified as consequences of such a working environment.

  Keywords: Corona virus, Mental Health, pre-hospital emergency, Background Theory
 • Haydeh Ghareyazi, MohammadBagher Tajeddin *, Alieh Shekarbeugi Pages 151-184

  The present study seeks to understand the lived experience of girls in the city of Tehran from the generational gap that have taken place in the society. In the last few decades, according to the changes in the cultural structure of the society, a favorable environment has been created for changes in the values and attitudes of social groups, especially the new generations of the Iranian society. The conceptual framework in the current research is based on the views of thinkers in the field of generational difference and value changes of generations. The qualitative research method is an interpretive phenomenological type, based on which 20 girls from the 70s were interviewed through the purposeful sampling method, and the data were analyzed and interpreted using the thematic analysis method. The results show that the girls of the 70s of Tehran, as a new generation, have special lived experiences such as: being cosmopolitan, religious modernism, becoming secular, modern lifestyle, modernity and modern identity, living in a plural and distinct world, and homeless mind. . In general, the generation of the seventies adjusts its life based on the values and beliefs of the modern world and adjusts and organizes its lived experiences accordingly.

  Keywords: Lived experience, generational gap modern lifestyle, the modern world life, girls
 • Ghadir Bakhshi, Seyed Mohsen Mossavee *, Hossein Emamalizadeh, Bahman Fasihi Pages 185-229
  Purpose

  Violence and conflict are important issues that not only for the people involved in it, but also have many negative consequences for the entire society by creating a feeling of insecurity, eroding social capital and showing a harsh face of the city or neighborhood and so on. After knowing the extent of this damage, it is necessary to take action to reduce it.

  Methodology

  The research method, survey and tools, questionnaire and statistical community, citizens of 18 to 50 years of age are high-risk neighborhoods of three cities of Hamedan province (with the highest frequency of conflicts). The sampling method was clustered in the first stage and random in the next stage. The sample size was determined using Cochran's formula. To evaluate the validity of the questionnaire using the "formal method" and its reliability was tested using Cronbach's alpha test.

  Findings

  The findings showed the lack of perception of parental supervision, the presence of informal control, as well as formal control, feeling of belonging to the community, satisfaction with the performance of the police, institutional trust, positive relationship and aggression capacity variables. The feeling of belonging to the network of friends, the feeling of social exclusion, the feeling of social failure, of conflict have a negative relationship with both variables of individual and collective conflict tendency.

  Conclusion

  According to the findings of the research, it can be concluded that by strengthening the aforementioned causal mechanisms, the tendency to altruistic behavior (instead of violence and conflict) can be increased.

  Keywords: Individual, collective conflict, violence, feeling of insecurity, Prevention