فهرست مطالب

فصلنامه نقد ادبی
پیاپی 64 (زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1403/01/20
 • تعداد عناوین: 5
|
 • عیسی امن خانی* صفحات 1-32

  رابطه دموکراسی و نظریه‏های ادبی چگونه است؟ برخی این رابطه را علت و معلولی دانسته، از بی‏واسطه بودن رابطه این دو گفته‏اند؛ علت و معلولی به این جهت که یکی (دموکراسی) علت دیگری (نقد/ نظریه ادبی) است و بی‏واسطه به این معنا که هیچ واسطه/ میانجی‏ای میان آن ها وجود ندارد. اما به نظر می‏آید که نسبت این دو پیچیده‏تر از آن باشد که در وهله نخست به نظر می‏آید، چراکه نه تنها رابطه نظریه ادبی و دموکراسی پیچیده و چندوجهی  است، بلکه واسطه/ میانجی‏هایی چون اقلیت‏ها نیز در آن نقشی تعیین کننده دارند. دموکراسی به عنوان یک نظام سیاسی سابقه‏ای طولانی دارد. علی رغم این پیشینه طولانی و تحول پیوسته آن در طول تاریخ، هنوز بسیاری از مسائل آن حل ناشده باقی مانده و راه حلی قطعی برای آن پیدا نشده است. یکی از این مسائل اقلیت‏ها هستند. آرمان دموکراسی اداره جامعه به وسیله همه مردم است، اما وجود اقلیت‏ها که معمولا به دلیل سرکوب، مشارکتی در جامعه ندارند تحقق چنین آرمانی را دور از دسترس و دشوار ساخته است. حل این مسئله دشوار دغدغه بسیاری از نظریه پردازان و به ویژه نظریه پردازان دموکراسی بوده است؛ وضع قوانینی برای حمایت از اقلیت‏ها و... یکی از این راه حل‏هاست. نظریه‏های ادبی نیز یکی از این راه حل‏ها برای حل مسئله اقلیت‏ها هستند. نظریه‏های ادبی که هر کدام به یک یا چند گروه از اقلیت‏ها مانند زنان، مهاجران، «بدویان» و... می‏پردازند تلاش می‏کنند تا با رهایی اقلیت‏ها از انقیاد دیگران، زمینه را برای مشارکت آن ها در جامعه فراهم سازند و از این طریق دموکراسی را تعالی بخشند.

  کلیدواژگان: دموکراسی، نظریه ادبی، اقلیت ها، سرکوب
 • بهزاد پورقریب* صفحات 33-63

  از کارکردهای آثار ادبی به‏ویژه رمان روان‏درمانگری است. روان شناسان بسیاری به آثار ادبی روی ‏آورده‏‏ و شخصیت ها و کنش و واکنش هایشان را از این حیث بررسیده‏اند. تروما یکی از مشکلات روانی آدمی بر اثر حادثه است و به هر گونه ضربه روحی گفته می‏شود که ناراحتی، استرس و ازدست رفتن احساس امنیت را درپی داشته باشد. جودیت هرمان در نظریه روایت‏درمانی خود معتقد است شخص درگیر تروما، هوشیاری خود را ازدست می‏دهد و قادر به یادآوری جزئیات نیست یا به عمد به فراموشی روی می‏آورد و حتی به سوگواری نیز نمی‏پردازد. درمان تنها با روایت ‏کردن واقعه و سپس پذیرش و بازگشت به زندگی عادی ممکن است موثر باشد. در این مقاله رمان خانه ارواح اثر ایزابل آلنده، که در قالب شرح حال خانواده‏ای به وجه نمادین اوضاع آن کشور تصویر می‏‏شود، از منظر تروما و روایت درمانی هرمان بررسی شده است. پرسش اصلی مقاله این است که شخصیت های این داستان با چه تروماهایی مواجهند و برای رهایی از آن چگونه عمل می‏کنند؟ هدف این است که ظرفیت‏های این رمان در تصویر تروما در قالب رمان نشان داده شود. نتایج نشان می‏دهد که با مشخص شدن تروماهای اشخاص داستان از طریق گفت وگوها و کنش و واکنش‏هایشان و نیز گفتار دانای کل رنج‏های روانی و بهبود آن ها در قالب روایت و خاطره‏درمانی نشان داده می‏شود. روایت‏ کردن تروماهای شخصیت های داستان، سرانجام به رهایی آن ها از درد و رنج منجر می‏شود. در این داستان سه مرحله درمان یعنی ایمنی، یادآوری و سوگواری، و تماس مجدد با زندگی عادی در زندگی شخصیت های داستان دیده‏ می‏شود.

  کلیدواژگان: : تروما، روایت، روایت درمانی، خانه ارواح، جودیت هرمان، ایزابل آلنده
 • سید محمد حسینی معصوم*، حمیدرضا شعیری، مرجان اکبری صفحات 65-108

  گذر از نشانه‏ شناسی روایی کلاسیک ساختارگرا با دیدگاهی متن‏محور و معناهای تعینی به سمت نشانه‏ معناشناسی، درواقع گذر از کنش و برنامه ‏مداری به سمت تعامل است. در نشانه ‏شناسی کلاسیک ساختارگرا، معنا در جریان روایت صرفا از طریق کنش و برنامه ازپیش‏ تعیین ‏شده در جهت کسب ابژه ارزشی توسط کنشگر شکل می‏گیرد. اما در نشانه‏ معناشناسی، ‏معنا از طریق ایجاد رابطه حسی ادراکی با پدیده ‏ها شکل می‏گیرد و از طریق تعامل با دیگری یا هم‏سوژه ادراک می‏شود. چنین معنایی صرفا با نظام‏های معنایی نشانه ‏شناسی روایی کلاسیک یعنی نظام معنایی کنشی و مجاب‏سازی قابل بررسی نیست. لذا اریک لاندوفسکی نظام‏های معنایی تطبیق و تصادف، را به عنوان مکمل دو نظام قبل مطرح کرد. پژوهش حاضر به شرح وتحلیل تعاملات بین شخصیت‏های داستان زال و رودابه در قالب این چهار نظام معنایی می‏پردازد. مسئله پژوهش این است که چه عکس ‏العمل‏ها و کنش‏هایی نشان از پای بندی کنشگران به نظام‏های معنایی لاندوفسکی دارد. مشخص شد که در مواجهه کنشگران با چالش‏های ایجادشده در متن روایت، برخی از شخصیت های در ابتدا از یک نظام معنایی خاص تبعیت می کنند، اما در میانه روایت به‏ سمت استفاده از دیگر نظام‏ها متمایل می‏شوند. اما برخی دیگر، همچنان پای بند به یک نظام معنایی باقی می مانند. دیگر یافته جدید در بررسی کنش‏ها و تعاملات شخصیت‏های این روایت، ترسیم گذر از نظام روایی کلاسیک مبتنی بر کنش و برنامه به سمت نشانه‏ معناشناسی مبتنی بر تعامل است. به عبارتی دیگر، گذر از روایت کلاسیک به سمت روایت مدرن است که درنهایت هم‏آیی بین شخصیت‏های این روایت در جهت تحقق عشق پرچالش زال و رودابه را رقم می‏زند.

  کلیدواژگان: نشانه شناسی، روایت، نظام های معنایی، اریک لاندوفسکی، زال و رودابه
 • نرگس رئوف زاده، راضیه اسلامیه*، مرتضی لک صفحات 109-157

  در دهه‏ های اخیر به دلیل بحران‏هایی که بشر در طبیعت ایجاد کرده، بازنگری در رابطه انسان و طبیعت اهمیت ویژه‏ای یافته و در این میان ادبیات نیز سهم بسزایی‏ داشته است. شکاف موجود بین آسیب‏های زیست محیطی و پیامدهای آن، سبب بی توجهی انسان‏ها به عواقب تخریب‏های زیست محیطی شده است. مطالعه حاضر با بهره ‏گیری از نقد بوم‏گرا و تکیه بر مفاهیمی چون انسان‏مداری، بوم ‏شناسی ‏ژرف‏نگر، بوم شناسی‏ سطح ی‏نگر و زیست‏مداری، برای نخستین بار به بررسی تطبیقی دو رمان اهل غرق اثر منیرو روانی‏پور و رویاهای حیوانی اثر باربارا کینگس الور می‏پردازد. پژوهش فوق با معرفی اخلاق زیست محیطی پست ‏مدرن که بوم‏شناسی ژرف‏نگر است، سیطره ایدئولوژی انسان‏مداری را به طور کامل رد کرده است و تنها راه نجات از بحران‏های زیست محیطی را خودشناسی و هم ذات پنداری با طبیعت می‏داند. روانی‏پور و کینگس‏الور هر دو از ترومای زیست محیطی که رنج ناشی از تخریب‏های زیست محیطی را شامل می‏شود رنج می‏برند و سعی دارند در بهبود اوضاع طبیعت گامی موثر بردارند. ترومای زیست محیطی هر دو نویسنده را ترغیب می‏کند تا با آسیب‏هایی که انسان‏ها آگاهانه یا ناآگاهانه به طبیعت وارد می‏سازند مقابله کنند. این تحقیق بر آن است تا نشان دهد چیرگی ایدئولوژی انسان مداری که نگرشی سودجویانه و منفعت طلبانه را به همراه دارد، به شدت سبب تخریب طبیعت می‏شود. این در حالی است که بوم‏شناسی‏ژرف‏نگر با تکیه بر زیست‏مداری ضمن خودداری از آسیب به محیط زیست با هدف کسب منفعت، دغدغه‏ای جز حفظ محیط زیست و منابع موجود در آن را ندارد.

  کلیدواژگان: انسان مداری، اخلاق زیست محیطی، بوم شناسی ژرف نگر، بوم شناسی سطحی نگر، زیست مداری
 • الهام عربشاهی کاشی، رضا شجری* صفحات 159-206

  نقد روش‏ شناسی و تحلیل آثار ادبی از موضوعات مهم در حوزه آثار علمی و پژوهشی است که می‏توان به تاثیر بینامتنی متون ادبی به ویژه در ادبیات داستانی پی برد و شباهت ‏ها و تفاوت‏ها و میزان تاثیرپذیری آنان از یکدیگر را نقد و بررسی کرد. در پژوهش حاضر، نگارندگان کوشیده ‏اند با استفاده از روش تحلیل محتوا و مقایسه تطبیقی، یکی از شگردهای جاسوسی در جنگ را در هفت داستان مشهور ادبی و تاریخی «پادشاه جهود و نصرانیان» در مثنوی و حیات الحیوان دمیری، «بوم و غراب» در کلیله و دمنه، «نبرد فیروزشاه با هیطالیان» در تاریخ طبری، «شغاد و رستم» در شاهنامه فردوسی، «نبرد زبا و جزیمه» در تاریخ بلعمی، «بی‏بی ستی و ابومسلم» در ابومسلم نامه نقد و بررسی و تفاوت‏ها و شباهت ‏های این متون را ارزیابی کنند و از طریق تحلیل محتوای داده ‏های داستانی، پی رنگ واحد آن ها را به وضوح نشان دهند. نتایج نشان داد که شیوه جاسوسی در داستان پادشاه جهود و نصرانیان در مثنوی و حیات الحیوان از حیث ساخت و محتوا قوی تر از سایر داستان‏هاست، زیرا شیوه نفوذ در آن بر پایه نوعی جنگ شناختی است که بدون هیچ درگیری نظامی با هدف تسلط بر قدرت شناخت و نشانه‏ گرفتن باورهای دینی دشمن توانسته است در بین ترسایان اختلاف ایجاد کند و آنان را نابود سازد؛ اصلی که در داستان‏های دیگر رعایت نشده است.

  کلیدواژگان: نقد و روش شناسی، ادبیات تطبیقی، داستان های ادبی و تاریخی، مثنوی
|
 • Issa Amankhani* Pages 1-32

  What is the relationship between democracy and literary theories? Some individuals have considered this relationship as cause and effect, they have said that the relationship between the two is direct; Cause and effect in the sense that one (democracy) is the cause of another (criticism/literary theory) and direct as there is no intermediary/variable between them. But it seems that the relationship between these two is more complicated than it appears primarily, because not only the relationship between literary theory and democracy is complex and multifaceted, but mediators such as minorities also play a role in it. Democracy as a political system has a long history. Despite this fact and its continuous evolution throughout history, many of its issues still remain unsolved and no definitive solution has been found. One of these issues is "minorities". The ideal of democracy is the management of society by all people, but the existence of minorities - who usually do not participate in society due to oppression - has made the realization of this ideal far from reach and difficult. Solving this difficult issue has been the concern of many theorists, especially democracy theorists. Establishing laws to protect minorities and so on has been one of these solutions. Literary theories are also one of these solutions to solve the problem of minorities. Literary theories - each of which deals with one or more groups of minorities such as women, immigrants, natives, etc. - attempt to free the minorities from the subjugation of others and provide the basis for their participation in the society. In this way, democracy will be exalted.

  Keywords: Democracy, Literary theory, Minorities, Oppression
 • Behzad Pourgharib* Pages 33-63

  Literary works, particularly novels, serve as a form of psychotherapy, with psychologists often analyzing characters and their experiences within these works. Trauma, stemming from various psychological disturbances such as accidents, manifests as mental distress, stress, and a sense of insecurity. Judith Herman's narrative therapy theory suggests that trauma can lead to a dissociation from reality, causing individuals to forget or suppress memories. Recovery, according to Herman, involves narrating the trauma, accepting it, and reintegrating into normal life. This paper explores Isabel Allende's novel The House of the Spirits, which allegorically reflects a nation's turmoil through a family's history, through the lens of trauma and narrative therapy. It seeks to identify the traumas faced by the characters and their coping mechanisms. The novel demonstrates how storytelling and confronting trauma facilitate healing, portraying characters' journeys from anguish to liberation. The narrative depicts three stages of treatment—safety, remembrance, and mourning—culminating in the characters' return to normalcy.

  Keywords: Trauma, narrative, therapeutic narrative, The House of the Spirits, Judith Herman, Isabel Allende
 • Seyed Mohammad Hosseini-Maasoum*, Hamid Reza Shairi, Marjan Akbari Pages 65-108

  Passing from classical structuralist narrative semiology with a text-centered view and deterministic meanings towards semiotics is a transition from action and programming towards interaction. In classical semiology, the current of meaning is exclusively shaped through action and predetermined program and toward gaining the value object. But in semiotics, meaning is formed by creating a sensory-perceptual relationship with the phenomena, and is perceived through interaction with another person or co-subject. Such a meaning cannot be investigated only with semantic regimes of classical semiology, i.e. action and manipulation. Therefore, Landowsky proposed two complementary regimes, i.e. adjustment and accident. The present research probes to find what actions by the characters in Zal-and-Rodabe show the adherence of actors to Landowsky's regimes of interaction. It was found that when faced with challenges, some characters first follow a specific regime of interaction, but later, become inclined to other regimes. Others continue to adhere to a single regime. Examining the interactions shows the transition from the classical narrative regime based on action and program to the modern narrative based on interaction, which ultimately results in the unification of the characters towards the realization of a forbidden love.

  Keywords: semiotics, narrative, regimes of interaction & meaning, Eric Landowsky, Zal, Rudabe
 • Narges Raoufzadeh, Razieh Eslamieh*, Morteza Lak Pages 109-157

  In recent decades, due to the crises created in nature by humans, the review of the relationship between humans and nature has gained special importance. The existing gap between environmental damage and its reverberations has resulted in people’s lack of attention to the consequences of environmental destruction. By applying ecocriticism and relying on concepts such as anthropocentrism, biocentrism, deep ecology and shallow ecology, the present study, for the first time, compares the two novels, Ahle Ghargh (1989), by Moniro Ravanipour and Animal Dreaams (1990) by Barbara Kingsolver. While introducing deep ecology as postmodern environmental ethics, the research completely rejects the domination of anthropocentric ideology and considers self- realization and identification with nature to be the only way out of environmental crises. Ravanipour and Kingsolver suffer from eco-trauma caused by environmental destruction and they try to take an effective step in improving deficiencies in nature. Eco-trauma inspires both novelists to deal with the damage that humans, knowingly or unknowingly, cause to nature. The study aims to demonstrate the dominance of anthropocentric ideology, which brings a self-seeking and self-interested attitude, strongly causing the destruction of nature. By relying on biocentrism, deep ecology has no concern other than preserving the environment and its resources while it avoids damage to the environment with the aim of gaining profit.

  Keywords: Anthropocentrism, biocentrism, deep ecology, environmental ethics, shallow ecology
 • Elham Arabshahi Kashi, Reza Shajari* Pages 159-206

  Criticism of methodology and analysis of literary works is one of the important topics in the field of scientific and research works, which can shed light on the intertextual influence of literary texts, especially in fiction. In the present study, the authors, using the method of content analysis and comparative comparison, found one of the ways of espionage in the war in seven famous literary and historical stories "King of Jahud and Nasranian" in Masnavi and Hayat Al-Hayvan Demiari, "Boom and Ghorab" in Kelileh. and Demeneh, "Firouzshah and Hitalian" in Tabari's history, "Shaghad and Rostam" in Ferdowsi's Shahnameh, "Zaba and Qasir Ebn-e Saad" in Balami's history, "Bibi Seti and Abu Muslim" in Abu Muslimnameh. The results showed that the method of espionage in the story of King of Jahud and the Christians in Masnavi and Hayat al-Haiwan is stronger than other stories in terms of structure and content. The method of penetrating is based on a kind of cognitive warfare, which without any military conflict, and only with mastering the power of knowledge and identifying the religious beliefs of the enemy, created differences among the fearful and destroyed them. This principle has not been observed in other stories.

  Keywords: Criticism, methodology, comparative literature, literary, historical stories, Masnavi, espionage