فهرست مطالب

آموزش محیط زیست و توسعه پایدار - سال دوازدهم شماره 2 (زمستان 1402)

مجله آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
سال دوازدهم شماره 2 (زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1403/01/24
 • تعداد عناوین: 11
|
 • قاسم زارعی*، فروزان قضائی، آراز راشدی زهرا صفحات 9-25
  تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش دانش محیط زیستی و نگرش به مصرف پایدار بر قصد رفتاری و استفاده از لوازم خانگی با مصرف پایدار آب در میان بانوان استفاده کننده از لوازم خانگی در شهر اردبیل و در زمستان 1398 انجام شد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی و ازنظر هدف کاربردی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه بانوان بالای 20 سال و استفاده کننده لوازم خانگی در شهر اردبیل بود. روش گردآوری داده ها از نوع میدانی بوده و ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه استاندارد دانش محیط زیستی پاچو و لاورادور (2017)، نگرش به مصرف پایدار آب احمد و آرفین (2018)، رفتار مصرف پایدار آب کانگ و همکاران (2017) و قصد خرید دستگاه مصرف پایدار آب نگوین و همکاران (2016) بود. برای ارزیابی روایی پرسشنامه، از نظرات خبرگان استفاده شد و هم چنین، به منظور سنجش پایایی پرسشنامه نیز از ضریب آلفای کرونباخ و ضریب پایایی مرکب استفاده شد که نشان گر پایایی مناسب (به ترتیب بالای 80 درصد و بالای 70) تمامی مولفه های پژوهش بود. تعداد 384 پرسشنامه به روش نمونه گیری در دسترس در میان نمونه آماری توزیع و مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. آزمون های استفاده شده در آمار استنباطی شامل؛ آزمون کولموگروف اسمیرنوف، آزمون همبستگی و تحلیل معادلات ساختاری بود و نرم افزارهای مورداستفاده برای تجزیه وتحلیل داده ها، LISREL (نسخه 2/10) و SPSS (نسخه 22) بود. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که دانش محیط زیستی بر رفتار مصرف پایدار آب موثر است، اما بر قصد استفاده از لوازم خانگی با مصرف پایدار آب تاثیرگذار نیست. از طرفی، نگرش به مصرف پایدار آب بر قصد استفاده از لوازم خانگی با مصرف پایدار آب و نیز رفتار مصرف پایدار آب تاثیر معناداری دارد و درنهایت قصد استفاده از لوازم خانگی با مصرف پایدار آب بر رفتار مصرف پایدار آب تاثیر معناداری دارد. با توجه به نتایج حاصله، توصیه می گردد برنامه ها و استراتژی های بازاریابی در زمینه مصرف پایدار آب در بین مصرف کننده های لوازم خانگی تدوین و متصدیان امور لوازم خانگی و مسئولان مربوطه برای ارتقاء و بهبود عناصر شکل دهنده نگرش و دانش محیط زیستی اقدام کنند.
  کلیدواژگان: دانش محیط زیستی، نگرش به مصرف پایدار، قصد خرید، رفتار مصرف پایدار، توسعه پایدار
 • فهیمه عشقی، رضا افهمی*، افشین دانه کار، رقیه گرمایی پور صفحات 27-48
  برای حفاظت و بهره برداری پایدار از اکوسیستم های طبیعی باید ادراک درستی از همه خدمات اکوسیستم و به ویژه خدمات فرهنگی صورت گیرد؛ چراکه تنوع زیستی و تنوع فرهنگی در عین مستقل بودن، تقویت کننده همدیگرند و خدمات فرهنگی، یک متغیر مهم در افزایش کیفیت زندگی و رفاه انسان محسوب می شود. تالاب انزلی یکی از مهم ترین اکوسیستم های طبیعی ایران است و تعامل ساکنان پیرامون آن، موجب شکل گیری عادات و شیوه های زندگی وابسته به این بستر آبی گردیده و گونه ای از فرهنگ و هویت را برای آنها رقم زده است. پژوهش حاضر با هدف سنجش ادراک حاشیه نشینان تالاب انزلی از خدمات فرهنگی آن و ایجاد زمینه برای ارتقای فرهنگ بومی و درنتیجه قدردانی و حفاظت از این اکوسیستم طبیعی صورت گرفته است. این پژوهش به روش میدانی و کتابخانه ای به انجام رسید. بر اساس طبقه بندی ارزیابی اکوسیستم هزاره از خدمات فرهنگی و با تعیین قلمرو ادراکی برای هرکدام، پرسشنامه ای مشتمل بر 109 گزاره توصیفی با طیف لیکرت 7 تایی تنظیم گردید و در اختیار 100 نفر از 18 سکونتگاه پیرامون تالاب قرار گرفت. روایی پرسشنامه مورد تایید کارشناسان قرار گرفت و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، برابر با 99/0 به دست آمد و از آزمون نشانه برای تحلیل استنباطی استفاده شد؛ نتایج نشان داد که خدمات فرهنگی زیبا شناسی و حس مکان، بیشترین ادراک و سامانه های دانشی و تفرج و اکوتوریسم، ادراک متوسط و بقیه خدمات فرهنگی، کمترین ادراک را دارند.
  کلیدواژگان: ادراک، تالاب انزلی، خدمات فرهنگی
 • حمزه حاجی، لطیف حاجی* صفحات 49-68

  علیرغم علاقه روزافزون به بررسی نقش باورهای دینی نسبت به حفاظت از محیط‏زیست، هنوز تحقیقات کافی در رابطه با تحلیل پیام‏های الهی انجام نشده است. لذا پژوهش حاضر سعی دارد این شکاف را با شناسایی و اعتباریابی مفاهیم اخلاق محیط زیستی از منظر قرآن پر کند. در این تحقیق از رویکرد ترکیبی (طرح متوالی اکتشافی) استفاده شد. در بخش کیفی به منظور شناسایی مفاهیم اخلاق محیط زیستی از منظر قرآنی از تحلیل محتوا بر اساس رهیافت تفسیری استفاده شد. فرآیند اجرایی پژوهش در بخش کیفی، مصاحبه با هفت نفر از متخصصان الهیات و معارف اسلامی بود که به صورت نمونه ‏گیری گلوله برفی انتخاب شدند. سپس در بخش کمی، بر اساس مفاهیم بخش کیفی، پرسشنامه‏ ای طراحی و در بین جامعه موردمطالعه توزیع شد. جامعه موردمطالعه روستاییان شهرستان نقده بودند (36760 =N) که با استفاده از نمونه‏ گیری تصادفی طبقه‏ای تعداد 379 نفر انتخاب شدند. روایی محتوایی ابزار تحقیق توسط پانلی از متخصصان تایید شد. برای تعیین روایی از نسبت روایی محتوایی و شاخص روایی محتوایی استفاده شد که مقدار هر دو آنها قابل قبول (بالای 7/0) بود. همچنین پایایی ابزار تحقیق با استفاده از آلفای کرونباخ (83/0) تعیین شد. در بخش کمی جهت تلخیص مفاهیم از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. طبق نتایج، مفاهیم اخلاق محیط زیستی از منظر قرآن تحت عنوان شش مفهوم کلی «امانت داری»، «شکرگزاری»، «آبادانی»، «عدالت»، «کمال‏گرایی» و «احترام» دسته ‏بندی شدند. همچنین، به منظور اعتباریابی هر یک از مفاهیم از تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم استفاده شد. در پایان پیشنهاد هایی جهت تقویت ارزش ‏ها و اصول اخلاقی قرآن نسبت به حفظ محیط‏زیست ارائه گردید.

  کلیدواژگان: اخلاق محیط زیستی، اخلاق قرآنی، اعتباریابی، حفظ محیط‏زیست
 • نرگس قادری، سکینه جعفری*، مجید محمدی صفحات 69-83
  هدف پژوهش حاضر نقش مدیریت منابع انسانی سبز بر رفتار شهروند سازمانی حامی محیط زیست و عملکرد محیط زیستی کارکنان دانشگاه سمنان بود. این پژوهش از جنبه هدف، کاربردی و از جنبه روش توصیفی همبستگی مقطعی است. جامعه آماری پژوهش شامل تمام کارکنان دانشگاه سمنان (550 نفر) در سال تحصیلی 00-1399 بودند. با استفاده از دستورالعمل تعیین حجم نمونه مولر (1996) و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 234 نفر به عنوان نمونه پژوهش (165 نفر زن و 69 نفر مرد) انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه های استاندارد مدیریت منابع انسانی سبز، رفتار شهروند سازمانی حامی محیط زیست و عملکرد محیط زیستی دانشگاه بود که روایی محتوایی آن توسط متخصصان این حوزه تایید شد. برای تعیین پایایی مقیاس ها از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن برای اقدامات ایجاد شایستگی سبز برابر با 80/0، برای شیوه های تقویت انگیزه سبز برابر با 72/0، برای شیوه های مشارکت کارکنان سبز برابر با 78/0، برای شهروند سازمانی نسبت به محیط زیست برابر با 85/0 و برای عملکرد محیط زیستی دانشگاه برابر با 91/0 بوده است. داده ها با استفاده از روش های آماری همبستگی و تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزارهای SPSS و LISREL تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که: بین عملکرد محیط زیستی با ابعاد مدیریت منابع انسانی سبز (ایجاد شایستگی، تقویت انگیزه، مشارکت کارکنان) و رفتار شهروند سازمانی حامی محیط زیست رابطه وجود دارد. ایجاد شایستگی، افزایش انگیزه کارکنان سبز و افزایش مشارکت کارکنان بر عملکرد زیست محیطی دانشگاه اثر مستقیم دارد. ایجاد شایستگی، افزایش انگیزه کارکنان سبز و افزایش مشارکت کارکنان با میانجی گری رفتار شهروند سازمانی حامی محیط زیست بر عملکرد زیست محیطی دانشگاه اثر غیرمستقیم ایفا می کند. نتایج این پژوهش حاکی از اهمیت نقش مدیریت منابع انسانی سبز در افزایش رفتارهای شهروند سازمانی حامی محیط زیست و به تبع آن افزایش عملکرد محیط زیستی دانشگاه دارد.
  کلیدواژگان: رفتار شهروند سازمانی حامی محیط زیست، عملکرد محیط زیستی، مدیریت منابع انسانی سبز
 • رضا شریعت، کمال سخدری*، مریم لاریجانی صفحات 85-101
  مشارکت ذینفعان راه حلی نو جهت ایجاد نوآوری در خصوص پایداری زیست بوم کارآفرینی است. ذینفعان نقش مهمی در ارائه محصولات و خدمات نوآورانه جهت پایداری محیط زیست توسط کارآفرینان پایدار بر عهده دارند. هدف این پژوهش بررسی مطالعات مربوط به سهم ذینفعان در توسعه کارآفرینی پایدار محیط زیستی است. این پژوهش با استفاده از رویکرد فراترکیب مدل ساندلوسکی و بارسو اجرا شده است. پس از جستجو در پایگاه های اطلاعاتی معتبر بر اساس معیارهای تعیین شده، درنهایت 22 مقاله انتخاب شدند. در این پژوهش، کدها در قالب ده مفهوم و مفاهیم در قالب سه مقوله دسته بندی شدند. بر اساس یافته های پژوهش، پیشران های مشارکت ذینفعان در توسعه کسب وکارهای پایدار شامل عوامل اهداف و منافع مشترک بین ذینفعان، شبکه سازی بین ذینفعان و سیاست های محیط زیستی دولت بودند. نتایج این مشارکت به صورت ایجاد ارزش های اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی و ارتقای فرهنگ پایداری محیط زیستی در جامعه نمود پیدا می نماید همچنین، فرایند مشارکت ذینفعان شامل چهار مرحله شناسایی و دسته بندی ذینفعان، مدیریت ذینفعان، تعیین راهبردهای ارتباطی، ترویج و آموزش فرهنگ پایداری محیط زیستی بین ذینفعان و پایش ذینفعان بود.
  کلیدواژگان: روش فراترکیب، کارآفرینی پایدار، مشارکت ذینفعان
 • مجید ارشادی، فرشته افکاری*، مجید علی عسگری صفحات 103-128
  با توجه به افزایش انجام پژوهش های متعدد در زمینه آموزش محیط زیست، در این مقاله سعی شد نتایج اولیه تحقیقات انجام شده جمع آوری و با ترکیب این نتایج، یک دیدگاه منسجم و موثر بر آموزش محیط زیست بیان شود. روش پژوهش فراتحلیل است. جامعه آماری آن 25003 پایان نامه تحصیلات تکمیلی یا مقالات علمی - پژوهشی بوده است. نمونه آماری انتخاب شده مرتبط با آموزش محیط زیست مبتنی بر عناصر برنامه درسی، تعداد 138 مقاله در سال های متفاوت است که 57 مقاله ارائه شده در سال های 1395-1399 انتخاب شد. برای فراهم آوردن اطلاعات موردنیاز از کاربرگ طراحی شده توسط محقق، برای گزارش و ثبت اطلاعات از نرم افزار اکسل استفاده شد. پایایی تحقیق از طریق تقابل یافته های پژوهشی به دست آمد. تحلیل یافته ها بر اساس الگوی شش مرحله ای روبرتس منطبق با عناصر برنامه درسی می باشد که با استفاده از روش های کدگذاری باز و محوری انجام شد. بر اساس یافته ها، آموزش محیط زیست باعث توسعه آگاهی و حساسیت محیط زیستی شده و مهم ترین روش در آموزش افراد برای شناسایی و مقابله با مشکلات محیط زیستی محسوب می شود. بر این اساس آموزش محیط زیست متاثر از هفت عامل: نیازسنجی، روش آموزش، آموزش رسمی، آموزش غیررسمی، آموزش همگانی، آموزش مادام العمر و توسعه پایدار است. نتایج در بیشتر تحقیقات حاکی از تاثیر آموزش غیررسمی در مقابل آموزش رسمی است و در سال های اخیر، ترکیب یافته ها نشان می دهد، آموزش محیط زیست برای همه گروه ها، در قالب آموزش های همگانی بیشتر موردتوجه قرارگرفته است درنتیجه آموزش های محیط زیستی به عموم جامعه ضروری است.
  کلیدواژگان: فراتحلیل، آموزش محیط زیست، عناصر برنامه درسی
 • لیلا بنیاد، اکبر زارع شاه آبادی* صفحات 129-144
  هدف پژوهش حاضر تحلیل گفتمان اسناد بالادستی آب بازه زمانی(1394-1390)(1400-1396) بوده است، جامعه ی آماری آن شامل یازده سند از اسناد بالادستی آب است که در این بازه زمانی تدوین شده است. روش پژوهش حاضر تحلیل گفتمان به روش لاکلاو و موفه است و سعی شده به این سه سوال پاسخ داده شود گفتمان حاکم بر اسناد بالادستی آب چه بوده است؟ دال های مرکزی، مولفه های گفتمانی، زنجیره هم ارزی و غیریت سازی حاکم که نشان دهنده این گفتمان بوده اند، چه بوده است؟ و از چه نظریه ای به منظور تبیین گفتمان حاکم بر این اسناد استفاده شده است؟ تحلیل این اسناد نشان داد که گفتمان اصلی حاکم بر این دوره گفتمان زیست محیطی است که دال اصلی و نقطه ی ثقل این اسناد به حساب می آید، که حاکی از اتخاذ رویکردی زیست محیطی بر منابع طبیعی دارد و این گفتمان با غیریت سازی گفتمان توسعه پایدار در این اسناد خود را نمایان می سازد و دال های اصلی و شناوری مثل هژمونی گفتمانی کاهش مخاطرات طبیعی و توجه به محیط زیست، آموزش و ترویج  توسعه  کشاورزی و زیست محیطی ، توجه به تاثیرات زیست محیطی اقدامات، توجه به فناوری های نوین در کشاورزی، ضابطه مند کردن فعالیت های زیست محیطی و وجود تسهیلات اعطایی و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی موید این گفتمان بوده است.که با دال های هم ارزی مثل تشویق سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در طرح ها ،توجه به فناوری های سازگار با اقلیم، توسعه حمل و نقل سبز مورد تایید قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: آسیب شناسی، برنامه های توسعه پنجم و ششم، آب
 • رویا کرمی*، سحر طبیبیان، نسرین احمدی، طاهره شرقی صفحات 145-164
  حفظ و توسعه منابع انسانی در محیط کشاورزی پرخطر، مستلزم رعایت اصول ایمنی کشاورزی است. در این راستا رفتار حفاظتی باغداران شهرستان زنجان با تاکید بر نقش میانجی مولفه های مدل اعتقاد بهداشتی و تبیین مسیر شکل گیری رفتار حفاظتی از طریق تاثیر دانش بر نگرش به عنوان هدف این مطالعه انتخاب شده است. مطالعه ازنظر هدف کاربردی و به روش توصیفی همبستگی انجام شده است. جامعه موردمطالعه، باغداران شهرستان زنجان می باشند. تعداد نمونه طبق فرمول کوکران 293 نفر محاسبه و نمونه گیری به روش طبقه ای چندمرحله ای انجام گردید. این پژوهش پیمایشی با استفاده از ابزار پرسشنامه اجرا شد که روایی و پایایی آن بررسی و مورد تایید قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد باغداران پوشیدن لباس و کفش مناسب را به عنوان تجهیزات حفاظتی در حین کار با مواد شیمیایی معمولا موردتوجه قرار می دهند، اما سایر تجهیزات حفاظت فردی مانند ماسک، کلاه، دستکش و عینک کمتر موردتوجه قرار می گیرد. همچنین اگرچه باغداران دانش در حد متوسط تا کمی نسبت به رفتار حفاظتی دارند، اما بستر نگرشی نسبتا خوبی در خصوص نیاز به انجام اقدامات حفاظتی وجود دارد که همین امر اجرای برنامه آموزشی و پذیریش آن را تسهیل می کند. آزمون فرضیه های مطالعه نشان داد که 41% از واریانس نگرش باغداران پیرامون رفتارهای حفاظتی تحت تاثیر دانش آنان شکل می گیرد. همچنین تاثیر نگرش بر تمامی مولفه های اعتقاد سلامت معنی دار بوده و تقریبا نیمی از تغییرات حساسیت درک شده، شدت درک شده، منافع درک شده، خودکارآمدی و راهنمای عمل را تبیین می کند. تحلیل مسیر حاکی از تبیین 58 درصد از تغییرات رفتار حفاظتی بر اساس مدل پیش بینی شده است؛ بنابراین آموزش می تواند ضمن افزایش دانش و تاثیر بر نگرش، درک باغداران از رفتارهای حفاظتی را تحت تاثیر قرار داده و زمینه را برای اجرای رفتارهای ایمن فراهم نمود.
  کلیدواژگان: رفتار حفاظتی، مدل اعتقاد بهداشتی، باغداران، حساسیت درک شده، دانش، نگرش، شهرستان زنجان
 • حمید ناصری، پریوش نوربخش*، مهدی کهندل، عباس خدایاری صفحات 165-183
  هدف از این پژوهش، تعیین عوامل موثر بر توسعه پایدار در ورزش کوهنوردی بود. روش پژوهش اکتشافی و به لحاظ هدف ازجمله پژوهش های کاربردی است که به صورت میدانی انجام شده است. برای این منظور 150 نفر از کوهنوردان استان های شمال غرب کشور به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. روایی صوری و محتوایی ابزار پژوهش توسط گروهی از اساتید صاحب نظر و روایی سازه آن به وسیله تحلیل عاملی مبتنی بر مدل معادلات ساختاری تایید گردید. بر اساس تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش متعامد، 34 گویه در هشت عامل قرار گرفتند که این عوامل 44/52 درصد از واریانس توسعه پایدار را تشکیل می دادند. شایان ذکر است که نتایج تحلیل عاملی تاییدی و ضرایب آلفای کرونباخ از ساختار هشت عاملی 34 سوالی پرسشنامه حمایت کرده و روایی و پایایی آن را تایید نمودند. نتایج این پژوهش و ابعاد استخراجی ابزار، عوامل موثر بر توسعه پایدار در کوهنوردی را نشان می دهد، همچنین به کوهنوردان کمک می کند که برای توسعه پایدار در کوهنوردی و مناطق کوهستانی بیشتر به کدام جنبه از ابعاد توسعه پایدار توجه بیشتری داشته باشند.
  کلیدواژگان: توسعه پایدار، مناطق کوهستانی، ورزش کوهنوردی
 • بهاره صمدی کوچکسرائی، کامران رضایی توابع*، پوریا غلامزاده، حمید ظهرابی، نبی الله مرادی صفحات 185-199
  کشاورزی غیراصولی و خشکسالی های پی درپی از مهم ترین عوامل خشک شدن تالاب بین المللی پریشان است. جهت احیای این تالاب، استفاده از اقدامات مدیریتی اجتناب ناپذیر است و در عین حال، نقش جوامع محلی و مشارکت آنها در این امر خطیر، بسیار تاثیرگذار خواهد بود. هدف از این تحقیق، شناسایی گزینه مدیریتی مناسب برای احیای تالاب پریشان و سنجش میزان مشارکت و آگاهی جوامع محلی این منطقه برای اجرای مدیریت اکوسیستمی این تالاب مهم است. جامعه هدف، جوامع محلی ساکن روستاهای حاشیه تالاب پریشان هستند. برای شناخت وضعیت مشارکت مردمی در احیای تالاب، از پرسشنامه استفاده شد و جهت انتخاب گزینه صحیح تصمیم گیری، از ابزارهای SWOT و AHP بهره گرفته شد. در تحلیل سلسله مراتبی، سه معیار ویژگی های محیط زیستی، پایداری اکوسیستمی، پذیرش اجتماعی و هزینه اقتصادی و سه گزینه مدیریت کشاورزی، انتقال آب از سد نرگسی و مدیریت حوضه های بالادست مد نظر قرار گرفتند. نظرسنجی جوامع محلی نشان داد که دیدگاه مردم منطقه نسبت به احیاء تالاب و انتقال آب مثبت است و 70 درصد مردم محلی، در صورت تغییر الگوی کشت و اعمال محدودیت در کشاورزی، حاضر به همکاری هستند. هرچند مایل به پلمپ کردن چاه های خود نیستند. اما هنوز ارزش های اکولوژیک تالاب برای آنها ناشناخته بوده و نیاز به آموزش های ترویجی دارد. طبق ابزار سوآت، استراتژی پژوهش، استراتژی تنوع (ST) خواهد بود. مطابق روش تحلیل سلسله مراتبی، مهم ترین معیار، ویژگی های محیط زیستی و مهم ترین گزینه، مدیریت کشاورزی و پس از آن انتقال آب از سد نرگسی است.
  کلیدواژگان: رویکرد اکوسیستمی، احیای تالاب، ماتریس های عوامل داخلی و خارجی، مشارکت گروداران
 • نسیم روشنی*، مسعود یزدان پناه، بهمن خسروی پور، مریم تاجری مقدم، طاهره زبیدی صفحات 201-223
  امروزه، اکثر دانشگاه ها شیوه های پایداری را به طور کامل اجرا نمی کنند، چراکه موانعی در مسیر سبز شدن آنها وجود دارد. شناسایی موانع بر سر راه عملیاتی سازی پایداری در دانشگاه ها بسیار حیاتی است، زیرا اگر موانع موجود شناسایی نشود، نمی توان اقدامات اصلاحی برای مقابله با آن ها انجام داد. هدف پژوهش حاضر، کشف موانع فراروی دانشگاه ایلام برای تبدیل شدن به دانشگاه سبز بر اساس مطالعه موردی بود. مشارکت کنندگان 16 نفر از اعضای هیات علمی و 15 نفر از دانشجویان دانشگاه ایلام بودند که از طریق نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. داده های گردآوری شده حاصل از مصاحبه نیمه ساختاریافته در قالب 140 مفهوم و 10 مقوله کدگذاری و تحلیل شدند. موانع بودجه محور، فرهنگی - اجتماعی، آموزشی، پژوهشی، مدیریتی، بروکراتیک، زیربنایی و راهبردی، روانی - نگرشی، انسانی، مدیریت زیست محیطی و فردی به عنوان موانع فراروی دانشگاه ایلام برای تبدیل شدن به دانشگاه سبز شناسایی شدند. نتایج این پژوهش می تواند سازوکار و استراتژی هایی را در جهت رفع این موانع ارائه دهد و برای سایر دانشگاه ها که در حال بررسی روند انتقال خود به پایداری هستند، سودمند باشد. درنتیجه این تحقیق، بخشی از راهکارهایی که توصیه می شود، جذب منابع مالی و درآمدزایی، افزایش برنامه های آموزشی و توانمندسازی کارکنان و دانشجویان، ارتقای تعهد نهادی و همچنین افزایش تحقیقات و همکاری های مرتبط با مسائل زیست محیطی است. درنهایت تنها با هم افزایی تلاش همه ی ذی نفعان، اجرای موفق پردیس سبز در دانشگاه ایلام محقق خواهد شد.
  کلیدواژگان: دانشگاه سبز، بروکراسی دانشگاه سبز، مدیریت دانشگاه پایدار، موانع پایداری
|
 • Ghasem Zarei *, Foroozan Ghazaei, Araz Rashedi Zahra Pages 9-25
  This study aimed to investigate the role of environmental knowledge and attitudes toward sustainable consumption with behavioral intention and the use of household appliances with sustainable water consumption of women in Ardabil City in the winter of 2020. The research method is descriptive-correlational and applied in terms of purpose. The statistical population of this study was women over 20 years old and users of household appliances in Ardabil. The data collection method is field type and data collection tools include a standard questionnaire of environmental knowledge of Pacho and Lavrador (2017), the attitude towards sustainable water consumption of Ahmad and Arfin (2018), the sustainable water consumption behavior of Kang. (2017) and the intention to purchase of a device with sustainable water consumption of Nguyen. (2016).in order to assess the reliability of the questionnaire, Cronbach's alpha coefficient and composite reliability coefficient were used, which indicated the reliability (above 80% and above 70%) of all research components.384 questionnaires were distributed and analyzed. The results indicate that environmental knowledge affects the behavior of sustainable water consumption but does not affect the use of household appliances with sustainable water consumption. the attitude towards sustainable water consumption has a significant effect on the intention to use home appliances with sustainable water consumption and sustainable water consumption, and finally, the intention to use home appliances with sustainable water consumption has a significant effect on sustainable water consumption behavior.
  Keywords: environmental knowledge, Attitude to sustainable consumption, intention to buy, Sustainable Development
 • Fahimeh Eshghi, Reza Afhami *, Afshin Danehkar, Roghayyeh Garmaeepour Pages 27-48
  Because biological diversity and cultural diversity, while independent of one another, reinforce one another and because cultural services are a significant factor in raising the quality of life and human well-being, a correct understanding of all ecosystem services, but especially of cultural services, is necessary for the protection and sustainable exploitation of natural ecosystems. One of Iran's most significant natural ecosystems is Anzali Lagoon, and through contact with its neighbors, traditions, and lifestyles exclusive to this water body have developed, giving the locals a sense of culture and identity. Aiming to provide a basis for the development of regional culture and, by extension, appreciation and conservation of this natural environment, the present study aims to assess how marginal people of Anzali Wetland perceive its cultural services. Fieldwork and library research were both used for this project. A questionnaire with 109 descriptive statements and a 7-point Likert scale was created based on the categorization of the millennium ecosystem of cultural services and the perceptual territory for each. It was sent to 100 persons from 18 settlements around the wetland. Experts confirmed the questionnaire's validity; Cronbach's alpha revealed the questionnaire's reliability to be 0.99; and inferential analysis was conducted using the sign test. The findings revealed that perceptions of aesthetics and sense of place are highest, of knowledge systems, recreation, and ecotourism are middle, and of the remaining cultural services, perceptions are lowest.
  Keywords: Anzali Wetland, cultural services, Understanding
 • Hamzeh Haji, Latif Haji * Pages 49-68

  Despite the growing interest in investigating the role of religious beliefs in environmental protection, there is not enough research into the analysis of divine messages. Therefore, the present study tries to fill this gap by identifying and validating the concepts of environmental ethics from the Qur'anic perspective. In this research, a combined approach (sequential exploratory design) was used. In the qualitative part, to identify the concepts of environmental ethics from the Qur'anic perspective, content analysis was used based on the interpretation approach. In this part, the research implementation process consisted of interviews with seven experts in theology and Islamic studies who were selected by snowball sampling. Then, in the quantitative part, based on the concepts of the qualitative part, a questionnaire was designed and distributed among the study population. The study population consisted of villagers in Naghadeh County (N = 36760), and 379 of them were selected using a stratified random sampling method. A panel of experts determined the content validity of the research instrument. To determine validity, the content validity ratio and content validity index were used, both of which were acceptable (over 0.7). Also, the reliability of the research instrument was determined using Cronbach's alpha (0.83). Exploratory factor analysis was used in the quantitative part to summarize the concepts. According to the results, the concepts of Qur'anic ethics of the environment were classified under the six general concepts of "trusteeship," "thanksgiving," "land reclamation," "justice," "perfectionism," and "respect." Second-order confirmatory factor analysis was also used to validate each of the concepts. In the end, suggestions were made to strengthen the values and principles of Islamic ethics toward environmental protection.

  Keywords: Environmental ethics, Qur’anic Ethics, validation, Environmental Conservation
 • Narges Ghaderi, Sakineh Jafari *, Majid Mohammady Pages 69-83
  The aim of the present study was to investigate the role of green human resources management on environmentally friendly organizational citizenship behavior and the environmental performance of Semnan University employees. This study is applied research in terms of the purpose and is a type of descriptive-correlational research. The statistical population of the study included all employees of Semnan University (550 people) in the academic year 2020-2021. Using the instructions for determining the sample size of Mueller (1999), 234 people (165 women and 69 men) were selected using a stratified random sampling method. The study instrument consisted of standard questionnaires on green human resource management, citizen behavior of an organization supporting the environment, and environmental performance of the university. The content validity was confirmed by experts in this field. To determine the reliability of the scales, Cronbach's alpha test was used, the value of which is equal to 0.80 for measures of creating green competence, 0.72 for methods of strengthening green motivation, and 0.78 for methods of green employee participation, for the organizational citizen in relation to the environment, it was equal to 0.85, and for the environmental performance of the university, it was equal to 0.91. The data were analyzed via correlation and path analysis methods and SPSS and LISREL software. The findings (results) showed that there is a relationship between environmental performance with dimensions of green human resources management (competence development, strengthening motivation, employee participation) and environmentally friendly organizational citizenship behavior. Competence development, increasing green employee motivation, and increasing employee participation have a direct effect on the university's environmental performance. Competence development, increasing green employee motivation, and increasing employee participation have an indirect influence on the environmental performance of the university through the mediation of environmentally friendly organizational citizen behavior. The results of this study indicate the importance of the role of green human resources management in increasing environmentally friendly organizational citizenship behavior and, consequently, increasing the environmental performance of the university.
  Keywords: environmentally-friendly organizational citizen behavior, Environmental Performance, green human resources management
 • Reza Shariat, Kamal Sakhdari *, Maryam Larijani Pages 85-101
  Stakeholder engagement is a new solution that can create innovation regarding the sustainability of the entrepreneurial ecosystem. Stakeholders play a vital role in providing innovative products and services for environmental sustainability by sustainable entrepreneurs. The purpose of this research is to examine studies related to the stakeholder’s contribution to the development of sustainable environmental entrepreneurship. This research was implemented using the Meta-analysis method of the Sandelowski & Barroso model. After searching in the reliable databases based on the determined criteria, 22 articles were selected. In this research, the codes are categorized in the form of 10 concepts and three categories. Based on the findings of the research, stakeholder engagement drivers in the development of sustainable businesses included the common goals and interests between stakeholders, networking between them, and government environmental policies. Engagement results manifested as creating social, economic and environmental values and promoting the environmental sustainability culture in the society. Also, the stakeholder engagement process included four stages of identifying and categorizing stakeholders, managing stakeholders, determining communication strategies, promoting and educating the environmental sustainability culture among stakeholders, and monitoring stakeholders.
  Keywords: Meta-Synthesis Approach, Stakeholder engagement, Sustainable entrepreneurship
 • Majid Ershadi, Fereshte Afkari *, Majid Aliasgari Pages 103-128
  According to the increasing amount of research in the field of environmental education, in this article, we tried to collect the preliminary results of research and combine these results to express a consistent view of the effectiveness of the environmental education meta-analytical research method. Its statistical population is 25,003 postgraduate dissertations and scientific research articles. The selected statistical sample related to environmental education based on curriculum elements is 138 articles in different years, of which 57 articles were selected in 2016-2020. Excel software was used to report and record the information required to provide the required information from the worksheet designed by the researcher. The reliability of the research was obtained through the contrast of research findings. The analysis of the findings is based on Roberts' six-step pattern, which is consistent with the elements of the curriculum used, using open and axial coding methods. Based on the findings, because environmental education develops awareness and increases environmental sensitivity, it is the most important method in educating individuals in identifying and dealing with environmental problems. Environmental Education is influenced by these seven factors: Assessment, education method, formal education, informal education, public education, and lifelong education and sustainable development. The results in most of the studies suggest the effectiveness of informal education over formal education. In recent years, environmental education has been considered more important in all cases and for all groups. So, environmental education is essential to society in general.
 • Leila Bonyad, Akbar Zare Shahabadi * Pages 129-144
  The aim of the current research was to analyze the discourse of upstream water documents in the time period (2011-2015) (2017-2021). Its statistical population consists of eleven documents from upstream water resources that were compiled in this period of time. The method of the present study is the analysis of discourse by Laclau and Mouffe method and an attempt has been made to answer these three questions; What was the dominant discourse on the documents upstream of water? What have been the central signifiers, discourse components, a chain of equivalence, and the ruling otherness that represents this discourse? And what theory has been used to explain the discourse governing these documents? The analysis of these documents showed that the main discourse governing this period was environmental discourse, which is the main signifier and point of these documents and indicates the adoption of an environmental approach to natural resources. This discourse manifests itself in the othering the discourse of Sustainable development in these documents and the main and floating signifiers such as the discourse hegemony of reducing natural hazards and paying attention to the environment, education and promotion of agricultural and environmental development, attention to the environmental effects of actions, education and promotion of agricultural and environmental development, attention to the environmental effects of actions, attention to innovations in agriculture, regulating environmental activities, and granting and investing facilities in the agricultural sector has been a confirmation of this discourse, which is approved through equivalence signs such as encouraging investors to invest in projects, paying attention to climate-friendly technologies, developing green transportation.
  Keywords: pathology, Fifth, Sixth Development Programs, Water
 • Roya Karami *, Sahar Tabibian, Nasrin Ahmadi, Tahereh Sharghi Pages 145-164
  Preserving and developing human resources in high-risk agricultural environments requires observing agricultural safety principles. In this regard, understanding the protective behavior of gardeners with emphasis on the role of health belief model components in explaining the formation of protective behavior of gardeners in Zanjan city through the impact of knowledge on attitude has been selected as the purpose of this study. The study was conducted using the applied purpose and descriptive correlation method. The study population is gardeners in Zanjan city. The number of samples was calculated according to Cochran's formula of 293 people, and sampling was done using a stratified multistage sampling method. This survey research was conducted using a questionnaire, and its validity and reliability were assessed and confirmed. The results of this study showed that gardeners usually wear appropriate clothing and shoes as protective equipment when working with chemicals, but other personal protective equipment such as masks, hats, gloves, and goggles are less considered. Also, although gardeners have moderate to little knowledge of conservation behavior, there is a relatively good attitude towards the need to take preventive measures, which facilitates the implementation of the training program and its acceptance. Test of study hypotheses showed that 41% of the variance of gardeners' attitudes about preventive behaviors is formed under the influence of their knowledge. Further, the effect of attitude on all components of health belief is significant and explains almost half of the variability in perceived sensitivity, perceived severity, perceived benefits, self-efficacy, and practice guide. Path analysis indicates the explanation of 58% of changes in protective behavior based on the predicted model. Therefore, education, in addition to increasing knowledge and influencing attitudes, could affect gardeners' understanding of protective behaviors and provide the ground for implementing gardeners' safe behaviors.
  Keywords: Protective Behavior, health belief model, Gardeners, Perceived Sensitivity, Knowledge, Attitude, Zanjan County
 • Hamid Naseri, Parivash Nourbakhsh *, Mehdi Kohandel, Abbas Khodayari Pages 165-183
  The purpose of this study was to determine the factors affecting sustainable development in mountaineering. The research method is exploratory and applied in terms of its purpose, and 150 mountaineers from the centers of the northwestern provinces of the country were selected by purposive sampling. The face and content validity of the research instrument was confirmed by a group of experts, and its constructive validity was confirmed by factor analysis based on structural equation modeling. Based on orthogonal rotational heuristic factor analysis, 34 items were categorized into eight factors that accounted for 52.44 of the variance of sustainable development. It is noteworthy that the results of confirmatory factor analysis and Cronbach's alpha coefficients supported the eight-factor structure of the 34-item questionnaire and confirmed its validity and reliability. The results of this study and the extractive dimensions of the tool show the factors affecting sustainable development in mountaineering sports and the results also can help mountaineers to pay more attention to some of the aspects of sustainable development in mountaineering and mountainous areas.
  Keywords: Mountainous Areas, Mountaineering Sport, Sustainable Development
 • Bahareh Samadi Kuchaksaraei, Kamran Rezaei Tavabe *, Poorya Gholamzadeh, Hamid Zohrabi, Nabiollah Moradi Pages 185-199
  Irregular agriculture and frequent droughts are the most important causes of drought in Parishan International Wetland. In order to restore this wetland, management actions are required, and the role of local communities and their participation in this serious matter will be very important. The purpose of this study is to identify the correct management option for the restoration of the Parishan wetland and to measure the level of participation and awareness of local communities in implementing the ecological approach. The target community is local communities living in the villages of Parishan Basin. A questionnaire was provided for social study, and to select the best decision-making option, SWOT and analytical hierarchy process (AHP) were used. In AHP, three criteria and three options were considered. Surveys of local communities showed that the attitude of the people of the region towards the restoration of the wetland and water transfer is positive, and 70% of the local people are willing to cooperate in the cases of changing the pattern of cultivation and applying restrictions. However, they do not want to close their wells. However, the ecological values of the wetlands are still unknown to them, and they need education. According to the SWOT method, the research strategy will be the diversity strategy (ST). According to the AHP, the most important criterion is environmental characteristics, and the most important option is agricultural management and then water transfer from Nargesi dam.
  Keywords: Ecosystem approach, Wetland restoration, Matrices of internal, external factors, Participation of stakeholders
 • Nasim Roshani *, Masoud Yazdanpanah, Bahman Khosravipour, Maryam Tajeri Moghadam, Tahereh Zobeidi Pages 201-223
  Today, most universities do not fully implement sustainable practices because there are barriers to their becoming green universities. Identifying the barriers on the way to the operationalization of sustainability in universities is very crucial because if the existing barriers are not identified, corrective measures cannot be taken to deal with them. The purpose of this research was to discover the barriers facing Ilam University in becoming a green university based on a case study research. The participants were 16 faculty members and 15 students of Ilam University who were selected through purposive sampling. The data collected from the semi-structured interview were coded and analyzed in the form of 140 concepts and 10 categories. Budget-oriented, cultural-social, educational, research, managerial, bureaucratic, infrastructural and strategic, psychological-attitudinal, human, environmental management and individual barriers were identified as barriers for Ilam University to become a green university. The results of this research can provide mechanisms and strategies to overcome these barriers and be useful for other universities considering their transition to sustainability. Some of the solutions this research recommends are attracting financial resources and income generation, increasing educational programs and empowering employees and students, promoting institutional commitment, and increasing research and cooperation related to environmental issues. In the end, the successful implementation of the Green Campus at Ilam University will be realized only with the combined efforts of all stakeholders
  Keywords: Green University, green university bureaucracy, sustainable university management, barriers to sustainability