فهرست مطالب

حقوقی بین المللی - پیاپی 72 (زمستان 1402)

مجله حقوقی بین المللی
پیاپی 72 (زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/12/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمود حجار*، سید قاسم زمانی صفحات 9-34

  جزء (ج) بند 3 ماده 31 کنوانسیون وین 1969 بیان می کند که در تفسیر معاهده، همراه با سیاق، باید «هر قاعده ذی ربط حقوق بین الملل قابل اجرا در روابط میان طرفین» در نظر گرفته شود. بنابراین در تفسیر معاهده، علاوه بر متن و سیاق آن و سایر عناصر قاعده کلی تفسیر مندرج در ماده 31 کنوانسیون وین، باید قواعد مرتبط حقوق بین الملل نیز مورد توجه قرار گیرد. پرسش اصلی مقاله این است که جایگاه قواعد مرتبط حقوق بین الملل در تفسیر معاهدات چیست؟ به نظر می رسد که تفسیر معاهده باید در هماهنگی با سایر قواعد مرتبط نظام حقوقی بین المللی که بخشی از آن است، صورت گیرد. بدین ترتیب، استفاده از قواعد مرتبط حقوق بین الملل در تفسیر معاهده، می تواند وحدت و یکپارچگی سیستمیک در نظام حقوقی بین المللی را تضمین کند. این مقاله با بهره گیری از اسناد بین المللی و رویه قضایی بین المللی، جایگاه قواعد مرتبط حقوق بین الملل را در تفسیر معاهدات مطالعه می کند.

  کلیدواژگان: تفسیر معاهدات، قواعد مرتبط حقوق بین الملل، جزء (ج) بند 3 ماده 31 کنوانسیون وین 1969، یکپارچگی سیستمیک، رویه قضایی بین المللی
 • مهدی حدادی* صفحات 35-62

  معاهده در نظام حقوق بین الملل برخلاف قرارداد در حقوق داخلی می تواند منبع قواعد معاهداتی حقوق بین الملل باشد. اما مسئله آن است که آیا قواعد مندرج در معاهدات قانون ساز که به دنبال حمایت از ارزش ها یا منافع مشترک هستند، می توانند به عنوان قواعد کنوانسیونی برای تمام اعضای جامعه بین المللی الزام آور تلقی شوند؟ مقاله حاضر، این کارکرد معاهدات قانون ساز را در پرتو رویکرد قانون اساسی گرایی در حقوق بین الملل بررسی کرده است. در این رویکرد، پارادایم سنتی و افقی ناشی از برابری حاکمیت دولت ها به پارادایم عمودی و مبتنی بر قانون اساسی تغییر می کند؛ لذا فرض اصولی این است که به محض انعقاد معاهده قانون ساز، نظم حقوقی که آن معاهده ایجاد کرده است، حیات مستقل خود را پیش می گیرد.

  کلیدواژگان: معاهده قانون ساز، قانون اساسی گرایی، منبع حقوق بین الملل، ارزش ها و منافع مشترک، جامعه بین المللی
 • محمدمیثم نداف پور*، سید محمدمهدی غمامی صفحات 63-86

  یکی از مسائل پیچیده نظام بین المللی حقوق بشر، شکاف میان نظر تا عمل است. سازکارهای بین المللی و منطقه ای با تمام توفیقاتش نتوانسته این شکاف را پر کند. «نهادسازی داخلی حقوق بشر» از این جهت به دنبال ایفای نقش مکمل در نظارت چندسطحی مراجع بین المللی بر تضمین آن در کشورها است. مسئله اصلی مقاله این است که «نهادسازی داخلی» دارای چه جایگاهی در نظام بین المللی حقوق بشر است. مقاله به این نتیجه رسیده که در حال حاضر، نسخه های سازمان ملل متحد در نهادسازی داخلی حقوق بشر، از صرف توجه به نقش نهاد ملی حقوق بشر فراتر رفته است و در مفهوم «نظام ملی حقوق بشر»، تمام عناصر آن اعم از بازیگران دولتی و غیردولتی، چارچوب قانونی، فرایندها و روابط بین آن ها را به عنوان نظام مطالعه می کند. این روند به صورت غیرمستقیم و نرم، حاکمیت مطلق دولت ها را کم رنگ می کند.

  کلیدواژگان: نهادسازی داخلی حقوق بشر، نظام ملی حقوق بشر، نهاد ملی حقوق بشر، سازمان ملل متحد، حاکمیت
 • محمدعلی شریفی کیا*، غلامعلی قاسمی صفحات 87-122

  امروزه تضمین اجرای قواعد حقوق بشردوستانه بین المللی صرفا با وضع مقررات در سطوح بین المللی امکان پذیر نخواهد بود و برای اعمال بهتر این مقررات، به همکاری کشور های جامعه جهانی نیاز است. اتحادیه اروپا نیز به عنوان سازمان منطقه ای با اختیار تعیین سیاست های اجرایی برای اعضا، در این راستا تلاش می کند. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی و با بررسی اسناد حقوقی و رویه عملی اتحادیه، در تلاش است تا مشخص نماید که سازمان مذکور از طریق تصویب قوانین جدید و به کارگیری رویه های عملی در مواجهه با بحران های منطقه ای و فرامنطقه ای، تا چه حد در ترویج و توسعه این شاخه از قواعد حقوق بین الملل موفق بوده است؟ از طرفی نویسندگان این پژوهش بر این باورند که این سازمان منطقه ای در زمینه قاعده سازی و بومی سازی مقررات بین المللی موفق عمل نموده اما در زمینه عملیاتی کردن این قواعد چندان موفق نیست. در نهایت، یافته های پژوهش حاضر حاکی از آن است که این سازمان با به کارگیری مصوبه سال 2009 شورای اروپا تحت عنوان راهنمای اتحادیه برای ارتقای انطباق با حقوق بشردوستانه بین المللی در زمینه چارچوب سازی و ایجاد ساختار برای ترویج و توسعه حقوق بشردوستانه در میان کشور های عضو و غیرعضو، اسناد حقوقی منحصر به فرد و باارزشی تولید نموده، اما به علت توجه بیش از حد به منافع سیاسی اعضا و شرکای خود، در مرحله عمل به این مقررات در بحران های گوناگون، آنچنان موفق نبوده است.

  کلیدواژگان: حقوق بشردوستانه بین المللی، رویه اتحادیه اروپا، ترویج و توسعه حقوق بین الملل، مخاصمات مسلحانه، سازمان های بین المللی
 • سید علی حسینی آزاد* صفحات 123-150

  آلودگی صوتی دریایی، تهدیدی علیه جانداران دریایی و ازجمله پستانداران دریایی نظیر خانواده نهنگ ها تلقی می شود. میزان رو به افزایش صداهای مزاحم در محیط زیست دریایی می تواند تاثیرات عمده و چه بسا کشنده بر ستاسه ها داشته باشد. مطالعات نشان می دهد که کاهش تنوع گونه ای میان نهنگ ها و دلفین ها ارتباط مستقیم با افزایش صداهای مزاحم در زیر دریا دارد. مقاله حاضر به دنبال یافتن مبانی حقوقی لازم در حقوق بین الملل محیط زیست دریایی به منظور حفاظت از نهنگ ها در برابر تاثیرات منفی ناشی از آلودگی صوتی است؛ لذا سوال اصلی مقاله عبارت است از اینکه مبانی هنجاری و فعالیت های سازمانی ذیل حقوق بین الملل محیط زیست تا چه میزان در حمایت از نهنگ ها در برابر آلودگی صوتی نقش داشته اند؟ در خصوص سوال مزبور، این فرضیه مطرح می شود که اسناد اصلی محیط زیستی یا دریایی بین المللی مقررات صریحی راجع به آلودگی صوتی ندارند، اما برخی از آنان چارچوب های لازم و اولیه را برای پرداختن به موضوع دارند و می توانند با تفسیر نسبت به مسئله آلودگی صوتی اعمال شوند. به علاوه، شماری از سازمان های بین المللی نیز انجام فعالیت ها و برنامه هایی خاص در راستای بهبود حمایت از جمعیت نهنگ ها در برابر آلودگی صوتی را در دستور کار دارند.

  کلیدواژگان: آلودگی صوتی، صداهای مزاحم زیر دریا، پستانداران دریایی، ستاسه ها، نهنگ ها، محیط زیست دریایی
 • رضا مقصودی*، فیروز سکوتی صفحات 151-176

  اگرچه اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر قرارداد، به عنوان اصل کلی حقوقی پذیرفته شده است، برخی مصادیق انتخاب قانون همچنان موضوع مناقشه است. مسئله اصلی این است که آیا طرفین میتوانند در زمان قرارداد، صرفا شاخص های کلی برای قانون حاکم بر قرارداد وضع و تعیین قطعی قانون قابل اعمال را به رویدادی در آینده موکول کنند؟ اگرچه بر حسب ظاهر، قطعیت و ثبات در قراردادهای بین المللی با انتخاب یک قانون نامعین تامین نمیشود، عرف بازرگانی و رویهقضایی در کشورهایی از قبیل ایالات متحده تمایل دارد به جای تکیه بر معیارهای ثابت و قطعی، انعطاف بیشتری به روابط قراردادی اعطا نماید و به طرفین اجازه دهد که در مورد انتخاب قانونی که در آینده قطعیت مییابد، توافق کنند. به نظر میرسد صرف عدم مغایرت با نظم عمومی به معنی صحت و اعتبار انتخاب متعاقدین است. این نوشتار با روش تحلیلی، تطبیقی چنین استدلال مینماید که قابلیت تعیین قانون در زمان مورد نیاز یعنی زمان اقامه دعوا کافی است و منعی برای انتخاب و اجرای قانون نامتعارف وجود ندارد.

  کلیدواژگان: تعارض قوانین، انتخاب قانون، قانون شناور، قانون معلق، قواعد حل تعارض
|
 • Mahmoud Hajjar *, S. Ghasem Zamani Pages 9-34

  Article 31(3)(c) of the Vienna Convention on the Law of Treaties of 1969 stipulates that, in the process of treaty interpretation, “any relevant rules of international law applicable in the relations between the parties” shall be taken into account, in addition to the context. Therefore, when interpreting a treaty, the text, context, and other elements of the general rule of interpretation as outlined in Article 31 of the Vienna Convention should be considered alongside the relevant rules of international law. This research aims to address the question: What is the position of relevant rules of international law in the interpretation of treaties? It appears that treaties should be interpreted in harmony with other relevant rules of the international legal system of which they are a part. Thus, incorporating the relevant rules of international law in treaty interpretation ensures the unity and systemic integration of the international legal system. In this research, an examination of library sources, international documents, and international jurisprudence will be conducted utilizing a descriptive-analytical method to explore the position of relevant rules of international law in the interpretation of treaties.

  Keywords: Interpretation of Treaties, Relevant Rules of International Law, Article 31(3)(c) of the 1969 Vienna Convention, Systemic Integration, International Jurisprudence
 • Mahdi Haddadi * Pages 35-62

  In the international law system, a treaty can serve as a source of conventional rules of international law, unlike a contract in domestic law. The pivotal question that arises is: can the rules embedded in law-making treaties, designed to safeguard values or common interests, be deemed as binding convention rules for all members of the international community? This article explores this aspect of law-making treaties in the light of the constitutionalism approach in international law. In this approach, the traditional and horizontal paradigm, stemming from the equality of states, undergoes a transformation into a vertical paradigm grounded in the Constitution. Consequently, the underlying assumption posits that upon the conclusion of a law-making treaty, the legal order that it establishes, begins its autonomous existence.

  Keywords: Law-Making Treaty, Constitutionalism, Source of International Law, common values, interests, international community
 • MohammadMaysam Nadafpour *, Seyed MohammadMahdi Ghamami Pages 63-86

  One of the complex issues of international human rights law is the gap between theory and practice. Despite significant progress, international and regional mechanisms have not been able to fully bridge this gap. In this regard, "Domestic Institutionalization of Human Rights" seeks to play a complementary role in the multi-level supervision of international institutions over the protection of human rights in states. This article examines the role of "domestic institutionalization" in international human rights law. The article concludes that the United Nation’s prescriptions for domestic institutionalization of human rights have evolved beyond a mere focus on the role of the national human rights institution, and as much as it is related to the concept of “national human rights system”, it studies all relevant elements, including governmental and non-governmental actors, the legal framework, processes and relationships between them as a system. This process indirectly and softly weakens the absolute sovereignty of states.

  Keywords: Domestic Institutionalization of Human Rights, National Human Rights System, National Human Rights Institution, United Nations, Sovereignty
 • MohammadAli Sharifi Kia *, GholamAli Ghasemi Pages 87-122

  Nowadays, it will not be possible to guarantee the implementation of international humanitarian law solely by establishing regulations at international levels. The cooperation of the international community is also essential for effective implementation. The European Union, as a regional organization with the authority to formulate executive policies for the member states, plays a role in this endeavor. The present research, utilizing an analytical and descriptive approach, examines the legal documents and practical procedures of the Union to assess its success in promoting this branch of international law in the face of regional and extra-regional crises through the enactment of new laws and the adoption of practical procedures. The authors of this research believe that although this regional organization has been successful in rulemaking and localizing international regulations, it faces challenges in operationalizing these rules. Finally, the findings of this research indicate that the application of the 2009 European Council resolution, titled the 'EU Guidelines on Promoting Compliance with International Humanitarian Law (IHL),' has resulted in the creation of valuable legal documents. However, political considerations have hindered the successful implementation of these regulations in various crises.

  Keywords: International humanitarian law, European Union practice, promotion, development of international law, Armed Conflicts, international organizations
 • S. Ali Hosseiniazad * Pages 123-150

  Underwater noise pollution is considered a threat to marine biodiversity and marine mammals, such as whale species. An increasing amount of disturbing noise in the marine environment can have major and even fatal impacts on the cetaceans. Studies have shown that decreased species diversity in whales and dolphins is directly related to an increase in underwater noise. The present article seeks to find the legal basis in international marine environmental law to protect whales against the adverse impact of acoustic pollution. Therefore, the article’s main question is to what extent the normative foundations and organizational measures under international environmental law play a role in protecting whales against noise pollution. Studies show that main international environmental or marine instruments contain no explicit provisions about acoustic pollution. However, some have the necessary framework to address the issue and can be applied through interpretation. In addition, several international organizations have acted toward protecting the population of whales against noise pollution.

  Keywords: Acoustic pollution, Underwater noise, Marine mammals, Cetaceans, Whales, Marine environment
 • Reza Maghsoudi *, Firooz Sokoti Pages 151-176

  While the principle of party autonomy in determining the governing law of a contract is widely acknowledged, certain instances of the choice of law continue to provoke debate. The key concern is whether parties can establish general indicators for the governing law at the time of contract formation and postpone the definitive determination of the applicable law to a future event. Although opting for a floating law fails to provide the desired certainty and stability in international contracts, commercial practices and judicial procedures in countries like the United States tend to prioritize flexibility in contractual relations over fixed and definite criteria, thereby endorsing the choice of law to be determined in the future. It appears that as long as the chosen law does not contradict public order, its suitability and validity are presumed by the contracting parties. The ability to determine the law at the required time, i.e. the time of filing a lawsuit, is deemed sufficient, and there is no prohibition to choose and implement the unreasonable law.

  Keywords: Conflict of Laws, Choice of Law, Floating Law, Conditional Law, Conflicting Rules