فهرست مطالب

نشریه حفاظت زیست بوم گیاهان
سال یازدهم شماره 2 (پیاپی 23، پاییز و زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/12/11
 • تعداد عناوین: 15
|
 • امیرحسین حلبیان*، اکبر شائمی، سید عطالله نوربخش صفحات 1-17

  امروزه، یکی از مهمترین مواردی که در برنامه ریزی های اقتصادی، اجتماعی و تصمیم گیری های آتی در یک منطقه مورد توجه است، آگاهی از نرخ پوشش گیاهی و تغییرات مکانی - زمانی آن است. یکی از روش های تحلیل تغییرات پوشش گیاهی فناوری سنجش از راه دور است. هدف از این پژوهش بررسی تغییرات پوشش گیاهی در زاگرس مرکزی با استفاده از داده های ماهواره ترا سنجنده مادیس با تفکیک مکانی 250 متر در دوره زمانی 2001 تا 2018 و شاخص NDVI است. در این پژوهش از مدل های DEM و DSM و روش میان یابی دوسویه  برای تغییر اندازه یاخته های داده های رستری و بازآرایی شبکه ای  استفاده شد. داده ها با بهره گیری از کدنویسی پایتون برای واکاوی تغییرات پوشش گیاهی در حریم داخلی و خارجی فعالیت های آنتروپوژنیک در زاگرس مرکزی مورد پردازش قرار گرفت. یافته ها نشان داد که شاخص پوشش گیاهی NDVI در این توده کوهستانی و درون گذرگاه ها و دره های کوهستانی و در مناطق و اراضی پست همجوار دامنه های به سوی جنوب غربی بویژه دشت خوزستان افزایش یافته است. در عین حال، روند زمانی تغییرات پوشش گیاهی در زاگرس مرکزی، افزایش شاخص NDVI را در دوره مورد بررسی نشان می دهد. در زاگرس مرکزی در دی، شاخص پوشش گیاهی در ارتفاعات پائین و بویژه به طرف دشت خوزستان افزایش قابل توجهی نسبت به ارتفاعات بالاتر دارد؛ بنابراین کوچ عشایر به سوی سکونتگاه های قشلاقی صورت می گیرد. این در حالی است که در اردیبهشت، امکان استقرار عشایر در ارتفاعات بالاتر و استفاده از مراتع مرتفع مهیا و در نتیجه کوچ ییلاقی عشایر انجام می شود. تغییرات فضایی پوشش گیاهی در محدوده فعالیت ها انسانی و خارج از آن نشان داد که روند بسیار ملایم افزایش میانگین بخش مثبت شاخص پوشش گیاهی در داخل حریم 5 کیلومتری شهرها به علت گسترش باغات، زراعت و فضای سبز در این پهنه است. روند نسبتا محسوس در بیرون از آن نیز ناشی از تغییرات دما و روند کلی افزایش شاخص پوشش گیاهی در زاگرس مرکزی است. افزایش شاخص پوشش گیاهی در حریم 1 کیلومتری راه ها و جاده ها و روستاها و نیز عرصه های خارج از آن می تواند مربوط خیزش دما به سبب گرمایش جهانی و کاهش برف-پوش های زمستانه و به علت گسترش مزارع، کشتگاه ها و باغات اطراف روستاها و راه ها و نیز فضای سبز دستی ایجاد شده توسط انسان در حریم راه ها و روستاها باشد.

  کلیدواژگان: انسان ساز، روند، سنجنده مادیس، شاخصNDVI
 • مهرنوش پارسا*، حسین بارانی، افشین سلطانی، عبدالرضا بهره مند، حسن قلیچ نیا صفحات 18-29

  ارزیابی مراتع در برگیرنده مطالعه تاثیرهای عوامل فیزیکی و اقلیمی بر تغییرات مراتع در سال های مختلف می باشد. ارزیابی تغییرات پوشش تاجی، ترکیب گیاهی، میزان تولید، وضعیت، ظرفیت و گرایش مراتع در طی سال های مختلف با توجه به جایگاه مراتع در اقتصاد کشور و حفاظت آب و خاک از اهمیت زیادی برخوردار است. اطلاعات بدست آمده از این ارزیابی در مدیریت اصولی این عرصه ها دارای اهمیت فراوانی می باشد بهره برداران اغلب با اقلیم غیرقابل پیش بینی و شرایط متغیر طبیعی روبرو بوده که حضور این قشر از بهره-برداران برای مدیریت پایدار و سلامت اکوژیکی ضرورت دارد. اهداف این تحقیق عبارتند از بررسی درک تغییر اقلیم از دیدگاه بهره-برداران مناطق رینه، پلور، کنگرچال و پشتکوه در استان مازندران و اثر آن بر فعالیت های بهره برداران و ارائه پیشنهاد برای کاهش اثر تغییر اقلیم و افزایش تولید مرتع. در این خصوص سوالاتی تدوین و از طریق پرسشنامه از بهره برداران بومی پرسیده شد و برای تعیین نظرات بهره برداران و مقایسه دیدگاه هایشان در چهار سایت از نرم افزار SPSS استفاده شد. (حذف نوع ازمون spss) همچنین چهار شاخص گیاه و تولید گیاهی، اکوسیستم مرتع (وضعیت،خاک و حیات وحش)، دام و نظام های چرایی، مدیریت گله و نظام معیشتی در چهار سایت مورد ارزیابی قرار گرفت.. نتایج مقایسه میانگین نشان داد تعداد زیادی از بهره برداران 7/41 درصد معتقدند که در این سایت ها تغییر اقلیم در سال های اخیر صورت گرفته و کاهش بارش برف و تولید مراتع و تعداد دام و نظر 7/37 درصد از پاسخگویان نشان دهنده افزایش مهاجرت است. بدین منظور برای برای کاهش اثرات منفی تغییر اقلیم، آموزش جامع و برنامه ریزی مناسب، ارائه خدمات مالی و ا جربرای طرح های بهره برداری صحیح از منابع آبی برای مقابله با تغییرات آب و هوایی، نیازی اساسی است.

  کلیدواژگان: دانش سنتی، گروداران مرتع، تغییر آب و هوا، تهران، مازندران
 • مکرم روان بخش*، بابک باباخانی، محمود قاسم نژاد، فریبا سرپوشان، محمدحسن بیگلویی صفحات 30-38

  افرا پلت یکی از گونه های صنعتی و غالب جنگل های هیرکانی خزری است. این گونه در جنگل های دیگر نقاط دنیا کمتر دیده می شود و فقط از جنگل های قفقاز گزارش شده است و ازاین رو اطلاعات در خصوص این گونه ارزشمند بسیار محدود است. هدف از این تحقیق بررسی پاسخ این گونه به تنش خشکی به عنوان یکی از پیامدهای تغییرات اقلیمی است. نهال های افرا ازنظر ارتفاع، قطر پایه، سطح برگ، سطح ویژه برگ، زی توده، رنگدانه های فتوسنتزی، محتوای نسبی آب، پرولین آزاد، مالون دی آلدئید، فعالیت پراکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نهال های گلدانی یک ساله در معرض چهار رژیم رطوبت آب (100، 75، 50 و 25 درصد ظرفیت زراعی) تحت عنوان شاهد(بدون تنش آبی)، تنش آبی شدید، تنش آبی متوسط ​​و تنش آبی خفیف قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تنش خشکی صفات رشد در افرا پلت را کاهش داد و موجب کاهش ارتفاع نهال ها، قطر یقه، زی توده و سطح برگ شد، اما سطح ویژه برگ در تیمار تنش متوسط ​​افزایش معنی داری را نشان داد. تنش خشکی محتوای کلروفیل را کاهش  داد، اما کاروتنوئیدها تفاوت معنی داری را در تیمارهای تنش نشان ندادند. محتوی نسبی آب برگ فقط تحت تنش شدید خشکی کاهش معنی دار داشت. محتوای پرولین و مالون دی آلدئید در تیمار تنش متوسط ​​و شدید افزایش معنی دار یافت. تنش خشکی موجب افزایش فعالیت آنزیم های پراکسیداز و سوپر اکسید دیسموتاز گردید و بالاترین میزان فعالیت آنزیم ها در تنش خفیف و متوسط مشاهده گردید. پژوهش حاضر نشان داد که نهال های افرا پلت توانسته اند با پاسخ های ریخت شناسی و فیزیولوژیکی به خشکی مقاومت نشان داده و  به کمک مکانیسم های اجتناب و تحمل به تنش خشکی پاسخ داده اند. نتایج این تحقیق به طور خلاصه مکانیسم های تحمل به خشکی را در افرا پلت را نشان داد و اطلاعات پایه ای برای پژوهش های بیشتر در آینده فراهم خواهد ساخت،

  کلیدواژگان: تنش خشکی. تنش اکسیداتیو، تنظیم اسمزی، افرا پلت
 • راضیه تقوی زاد*، زینب آب روشن، نفیسه محمدزاده صفحات 39-50

  بسیاری از پارک ها و فضاهای سبز تهران در مناطق آلوده واقع شده اند تا بتوانند مقداری از آلودگی هوا بکاهند ولی گاه به خود گیاهان صدماتی وارد می شود که به راحتی قابل تشخیص نیست. گیاهان زینتی مورد مطالعه جمع آوری، گرده هایشان از بساک جدا شدند و تخلیص آن ها به روش استولیز ارتمن انجام شد. رنگ آمیزی با آبی متیل و محلول لوگل انجام شد و گرده ها برای مشاهدات میکروسکوپی آماده شدند. تغییر شکل ظاهری گرده ها با فرورفتگی های ناحیه ای (چروکیدگی)، تغییر اندازه فضای بین اگزین و انتین، پارگی، عدم تقارن و تغییر شکل گرده به چشم خورد. در نتایج تشریحی: برخی از دانه های گرده  واکوئله شده و بزرگتر از حد نرمال بودند و برخی دیگر نشاسته دار و حاوی تجمع ذرات آلوده شدند. همه این تغییرات به عملکرد دانه گرده آسیب می زند. کوکب 97% و گل جعفری %83 بیشترین صدمات تشریحی و رز %46 و تاتوره %24 بیشترین صدمات ریختی را داشته اند.

  کلیدواژگان: آلودگی هوا، اگزین، انتین، واکوئله شدن
 • علی حاجی آبادی، جلیل فرزادمهر*، حامد سنگونی صفحات 51-65

  این مطالعه با هدف بررسی و شناخت ویژگی‏های شیمیایی و فیزیکی کتیرای حاصل از گون زرد (Astragalus parrowianus Fischer.) در مراتع جلمبادان شهرستان جوین و مطالعه ارتباط این ویژگی ها با خصوصیات خاکشناسی و توپوگرافی انجام شد. به منظور برداشت صمغ گون، در تیر و مردادماه 1399 به مراتع جلمبادان شهرستان جوین مراجعه شد و با استفاده از منابع علمی و راهنمایی بهره برداران محلی، 4 مکان مختلف حضور گون زرد مورد شناسایی قرار گرفت. سپس در هریک از مکان ها نمونه برداری صمغ کتیرا از پایه های گون استخرج شد و به منظور  تهیه نمونه خاک پروفیل در عمق 60-0 سانتی‏متری حفر شد. ویژگی های کمی صمغ کتیرا شامل میزان تولید، میزان خاکستر، میزان گرانروی و ویژگی های کیفی کتیرای استحصال شده شامل میزان عناصر پتاسیم، کلسیم، فسفر و سدیم، میزان قندهای آرابینوز، گالاکتوز، فروکتوز، گلوکز و ساکارز و میزان اسیدهای آمینه پرولین، سرین و والین اندازه گیری شد. در نمونه های خاک برداشت شده فاکتورهای هدایت الکتریکی، درصد شن، درصد سیلت، درصد رس، قلیائیت خاک، درصد اشباع آب خاک، میزان پتاسیم خاک و مقدار ماده‏آلی در آزمایشگاه با استفاده از روش های استاندارد تعیین شدند. نقشه های شیب، جهت و ارتفاع نیز به منظور تعیین خصوصیات توپوگرافی تهیه شد. سپس با استفاده از تجزیه واریانس یک طرفه، وجود اختلاف معنی دار بین مکان های مختلف به اثبات رسید و در نهایت با استفاده از رج بندی با تحلیل جداکننده ‏های پارامتری شده (RDA)، ارتباط بین ویژگی های محیطی و خصوصیات کتیرا مورد بررسی قرار گرفت. از میان ویژگی های خاک مقدار ماده آلی، درصد رس، شن، مقدار سنگریزه و هدایت الکتریکی دارای تفاوت معنی داری در سایت های مورد مطالعه هستند. درحالی که پتاسیم، قلیائیت و درصد سیلت تفاوت معنی داری در میان سایت‎های مورد بررسی ندارند. ویژگی های فیزیکی و شیمیایی صمغ کتیرا به جز والین، منیزیم، ساکارز و گالاکتوز در میان سایت‎های مورد بررسی دارای اختلاف معنی دار است. سایت یک دارای کمترین میزان گرانروی، کلسیم، سدیم، فروکتوز، پرولین و بیشترین مقدار محصول و خاکستر است. سایت دو دارای بیشترین مقدار پتاسیم، فسفر، آرابینوز، گلوکوز، پرولین است. سایت سه بیشترین گرانروی، کلسیم و سرین و کمترین ساکارز و گالاکتوز است. سایت چهار دارای کمترین میزان محصول، پتاسیم، فسفر، آرابینوز، گلوکز، خاکستر، سرین و بیشترین مقدار سدیم و فروکتوز است. همچنین حدود 90 درصد از تغییرات توسط محور اول نمودار RDA توجیه می شوند و متغیرهای ارتفاع از سطح دریا (72 درصد)، قلیائیت خاک (42 درصد)، جهت شیب (36 درصد)، هدایت الکتریکی (34 درصد) و درصد شیب (33 درصد) مهم ترین عوامل موثر در تفکیک مکان های مختلف رویش گون کتیرایی زرد در منطقه جلمبادان بوده اند. مهم ترین عوامل موثر در تفکیک مکان های مختلف رویش گون کتیرایی زرد در منطقه جلمبادان بوده اند. با توجه به نتایج ویژگی های صمغ کتیرا تحت تاثیر عوامل محیطی است و هر یک از ویژگی های صمغ کتیرا تحت تاثیر برخی از ویژگی‎های محیطی قرار دارند. از این برای اهداف صنعتی مختلف که ویژگی مشخصی از صمغ کتیرا مزیت دارد لازم است تا محیطی که گونه گون در آن پرورش می یابد و یا صمغ آن برداشت می شود از جهت عوامل محیطی مورد نظر در شرایط بهینه باشد.

  کلیدواژگان: کتیرا، گون، توپوگرافی، خاک، رسته بندی
 • هادی کارگر چیگانی*، جهانگیر پرهمت، حمیدرضا پیروان، باقر قرمزچشمه صفحات 66-83

  بررسی فلوریستیک هر منطقه یکی از موثرترین روش ها برای مدیریت و حفاظت از ذخایر زیستی پوشش گیاهی است و نقش مهمی در کنترل فرسایش و احیاء مناطق تخریب شده دارد. شرایط تخریبی در منطقه باعث کاهش گونه های گیاهی با ارزش در فلور منطقه شده است لذا هدف از این پژوهش بررسی ترکیب فلوریستیک، پراکنش جغرافیایی، اشکال زیستی و گونه های انحصاری موجود در حوزه آبخیز منطقه کردان می باشد. بررسی و شناسایی فلور منطقه در مراحل فنولوژی مختلف با گشت زنی صحرایی بین سال های 1398 تا 1400 انجام گرفت. نمونه های گیاهی بر اساس فلورهای موجود در حد گونه شناسایی و بر اساس طول عمر (یک ساله و چند ساله)، فرم رویشی (علفی، بوته ای و درختی)، شکل زیستی به روش رانکایر (همی کریپتوفیت ها، کریپتوفیت ها، فانروفیت ها، کامفیت ها، تروفیت ها)، کلاس های خوشخوراکی (کم شونده І، زیاد شونده II و مهاجم III)، وضعیت حفاظتی (در معرض انقراض، آسیب پذیر، با خطر کمتر و گونه های با کمبود داده) طبقه بندی شدند. همچنین انتشار جغرافیایی و وضعیت گونه ها به لحاظ دارویی بودن و غیر دارویی بودن بر اساس منابع موجود مشخص گردید. در مجموع 151 گونه از 115 سرده  و 28 تیره در منطقه مورد مطالعه شناسایی شد. به ترتیب تیره Asteraceae (کاسنیان) با 24 جنس و 35 گونه، Poaceae (گندمیان) با 13 جنس و 17 گونه و Lamiaceae (نعناعیان) با 13 جنس و 15 گونه جزء بزرگترین خانواده های موجود در منطقه مورد مطالعه بودند. همچنین مهمترین جنس ها مربوط به Astragalus،Centaurea ، Bromus، Salsola، Cirsium و Alyssum  بود. با استفاده از آنالیز کای اسکوئر (χ2) درصد گونه ها در هر یک از طبقات شکل های زیستی با طیف های نرمال رانکایر و برخی مطالعات انجام گرفته در مناطق مجاور مقایسه شد. نتایج نشان داد که طیف شکل های زیستی در این مطالعه نشان دهنده اقلیم کوهستانی و سرد و خشک با تابستانی گرم و خشک و زمستانی نسبتا سرد با غالبیت شکل زیستی همی کریپتوفیت (46 درصد از گونه های شناسایی شده) و سپس شکل زیستی تروفیت ها (32 درصد از گونه های شناسایی شده) بودند. نتایج همچنین نشان داد که اثر اقلیم و فعالیت های انسانی مانند چرای شدید دام باعث کاهش فانروفیت ها از 46 به 5 درصد و نیز افزایش شکل زیستی تروفیت از حدود 13 درصد به 32 درصد و همچنین شکل زیستی همی کریپتوفیت از 26 به 46 درصد در مقایسه با طیف نرمال رانکایر شده است. از این تحقیق می توان نتیجه گرفت که همی کریپتوفیت ها و فانروفیت ها به ترتیب بیشترین و کمترین درصد از شکل های زیستی منطقه مورد مطالعه (ناحیه رویشی ایرانی تورانی) را به خود اختصاص می دهند.

  کلیدواژگان: ترکیب گیاهی، حوزه آبخیز کردان، طیف زیستی، گونه های انحصاری، گونه های آسیب پذیر
 • مریم بنی فاطمه، حسین پرورش*، مریم مصلحی، صابر قاسمی، عبدالنبی باقری صفحات 84-102

  ماکروفونهای خاک در توسعه ساختار خاک نقش به سزایی دارند و کارکردهای بوم شناختی متعددی را عرضه می کنند. تحقیق حاضر با هدف مقایسه شاخص های زیستی ماکروفون خاک در فصل رویش و استراحت در منطقه حفاطت شده گنو در استان هرمزگان، کشور ایران انجام شده است. پس از انتخاب توده نیم هکتاری پهن برگ، توده نیم هکتاری سوزنی برگ و توده نیم هکتاری پهن برگ و سوزنی برگ (آمیخته) مشخص شد در منطقه حفاظت شده گنو در استان هرمزگان، جهت شناسایی ماکروفون، اندازه گیری خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و رابطه آن ها با ماکروفون، تعداد 10 نمونه خاک از زیر تاج درختان تا عمق 15سانتی متری، به صورت کاملا تصادفی در فصل های رویش و استراحت برداشت شد و پس از جداسازی ماکروفون از نمونه ها در عرصه، جهت آنالیز شیمیایی به آزمایشگاه انتقال یافت. داده‎ها با استفاده از نرم‎افزار آماری SPSS26 آنالیز شد. مقایسه شاخص‎های زیستی با استفاده از آزمون T و همچنین مقایسه خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در دو فصل رویش و استراحت با استفاده از آزمون آنوا و دانکن در سطح احتمال 95 درصد انجام گرفت. نتایج تحقیق حاضر نشان داد در هر 3 توده پهن برگ، سوزنی برگ و آمیخته بین غنا، یکنواختی و تنوع زیستی در فصل رویش و استراحت تفاوت معنی داری وجود دارد. همچنین حضور درختان جنگلی ارس و بادام تاثیر متفاوت قابل توجهی بر شاخص های زیستی و همچنین خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک دارد.حضور ماکروفو ن در خاک ،تنوع زیادو فعالیت آنها به عنوان یکی از عوامل کلیدی درباگشت عناصرغذایی و حاصلخیزی خاک می تواندنقش سازنده ای درسلامت اکوسیستم ها و حفظ تعادل آن داشته باشد

  کلیدواژگان: خصوصیات فیزیکی و شیمیایی، غنا، یکنواختی، تنوع زیستی
 • احمد حسینی*، حسن جهانبازی صفحات 103-115

  پژوهش پیش رو با هدف بررسی خشکیدگی تاجی درختان بلوط ایرانی در ارتباط با ویژگی های فردی و رویشگاهی آنها، روند تغییرات سلامت تاجی درختان را طی سال های 1398 تا 1401 در جنگل مله سیاه در نیمه شمالی استان ایلام مورد ارزیابی قرار داد. دو رویشگاه در دامنه های شمالی و جنوبی مشخص شد و در هر رویشگاه 100 درخت بلوط علامت گذاری شد. مشخصات هر درخت شامل قطر برابر سینه، ارتفاع درخت، قطر بزرگ و کوچک تاج و منشا درخت اندازه گیری و ثبت شد. وضعیت خشکیدگی تاج درختان ارزیابی شد و به چهار کلاسه خشکیدگی تاجی تقسیم شدند. ارزیابی خشکیدگی تاجی درختان طی چهار سال و در شهریورماه انجام شد. نتایج نشان داد، در رویشگاه شمالی بیشترین فراوانی درختان در کلاسه های سرخشکیده و خشکیدگی تاجی تا 50% و در رویشگاه جنوبی در کلاسه خشکیدگی تاجی بیش از 50% قرار دارد. میزان خروج درختان از کلاسه های سالم و سرخشکیده به ترتیب بیشتر بود که به کلاسه های خشکیدگی تاجی بالاتر منتقل شدند. کلاسه های سالم و سرخشکیده با تغییرات زمانی کاهشی همراه بودند و کلاسه خشکیدگی تاجی کمتر از 50% با تغییرات افزایشی همراه بود. قطر برابر سینه، ارتفاع و سطح تاج درختان سالم کمتر از درختان سایر کلاسه ها بود. فراوانی خشکیدگی تاجی در توده انبوه تر بیشتر بود. میزان خشکیدگی تاجی در درختان شاخه زاد بیشتر از دانه زاد بود، به علاوه تغییرات زمانی خشکیدگی تاجی در شاخه زادها بیشتر بود. نتیجه گیری شد که صفات فردی و اجتماعی و شرایط محیطی تاثیر قابل توجهی بر سلامت تاجی درختان بلوط و نحوه واکنش آنها به خشکسالی های رخ داده اخیر داشته است.

  کلیدواژگان: خشکسالی، جنگل های بلوط، خشکیدگی تاجی، صفات فردی درخت، شرایط محیطی، زاگرس
 • منوچهر طهماسبی*، سید کاظم بردبار، مهدی پورهاشمی، ماشاالله محمدپور صفحات 116-132

  این پژوهش با هدف آگاهی از وضعیت ساختاری جنگل های طبیعی منطقه تنگ دالاب ایلام و فراهم نمودن امکان بررسی روند تغییرات ویژگی های ساختاری این توده ها در طول زمان، به منظور برنامه ریزی و مدیریت جنگل، در دو جهت جغرافیایی شمالی و جنوبی انجام گرفت. به مرکز هرکدام از این دو رویشگاه، یک قطعه نمونه مربعی شکل یک هکتاری دائمی انتخاب و پیاده شدند. مشخصه های ساختاری توده براساس برداشت کامل پایه های درختی و روش فاصله ای (مبتنی بر نزدیک ترین همسایه) اندازه گیری شد. به منظور بررسی تراکم درختان از شاخص فاصله تا نزدیک ترین همسایه ها، تنوع الگوی مکانی از دو شاخص زاویه یکنواخت و کلارک و اوانز، آمیختگی گونه ای از شاخص مینگلینگ، اختلاف ابعاد درختان از شاخص های تمایز قطری و تاج پوشش درختان و تنوع درختی از شاخص ترکیبی تنوع ساختاری بهره گرفته شد. نتایج به دست آمده از شاخص زاویه یکنواخت (رویشگاه جنوبی 44/0 و رویشگاه شمالی 48/0) و کلارک و اوانز (رویشگاه جنوبی 07/1 و رویشگاه شمالی 09/1) در هر دو توده، نشان دهنده الگوی مکانی تصادفی متمایل به یکنواخت درختان بود. بررسی شاخص مینگلینگ حاکی از آمیختگی متوسط در توده شمالی (31/0) و بدون آمیختگی و خالص در توده جنوبی (0) می باشد. مقدار شاخص فاصله تا نزدیک ترین همسایه، در توده شمالی، 12/8 متر و در توده جنوبی 81/5 متر به دست آمد. نتایج بررسی دو شاخص تمایز قطری و تمایز تاج پوشش، نشان از تمایز کم در قطر (24/0) و تاج پوشش (24/0) در توده جنوبی و اختلاف متوسط تمایز قطری (41/0) و اختلاف زیاد تمایز تاج پوشش (51/0) در توده شمالی داشت. مقدار شاخص تنوع ساختاری ترکیبی در توده شمالی، 38/0 و در توده جنوبی 18/0 که حاکی از تنوع بیشتر توده شمالی در مقایسه با توده جنوبی بود. شاخص های به کار رفته در این تحقیق می توانند جهت تشریح ساختار و ویژگی های اکولوژیکی گونه های مختلف درختی به منظور افزایش پایداری اکوسیستمی و برنامه ریزی برای ایجاد ناهمگنی در ساختار توده مورد استفاده قرار گرفته و به مدیران جنگل در برنامه ریزی ها و اتخاذ تصمیم های مناسب کمک نماید. با این وجود کارایی این شاخص ها در برخی شرتیط توسط تعدادی از محققین مورد تردید است.

  کلیدواژگان: الگوی مکانی، بلوط ایرانی، جهت جغرافیایی، زاگرس میانی، ساختار جنگل
 • بابک بحرینی نژاد*، زهرا جابرالانصار، فاطمه سفیدکن صفحات 133-146

  آنغوزه به عنوان یکی از مهمترین گیاهان دارویی و صادراتی ایران، اهمیت زیادی در معیشت جوامع محلی بهره بردار و صنایع دارویی دارد. بهره برداری بی‏رویه از رویشگاه‏های این گیاه و خشکسالی های اخیر موجب کاهش تراکم بوته‏ و نهایتا انقراض این گونه در آینده ای نزدیک خواهد شد. این پژوهش به منظور شناسایی رویشگاه‏ های بالقوه این گونه در استان اصفهان به کمک مدل سازی پراکنش گونه ای انجام شد .بدین منظور طی 3 سال بازدیدهای میدانی داده‏های 88 مکان حضور گونه مورد مطالعه جمع آوری شد. در فرایند مدل سازی اطلاعات فیزیوگرافیکی (شیب، ارتفاع، جهت) و 19 متغیر اقلیمی مورد استفاده قرار گرفتند. نقشه پراکنش بالقوه گونه آنغوزه با استفاده از مدل حداکثر بی نظمی و سیستم اطلاعات جغرافیایی تولید شد. نتایج حاصل از ارزیابی مدل نمایانگر عملکرد مناسب مدل با مقدار AUC معادل 962/0 بود. تحلیل اهمیت متغیرها با استفاده از آزمون جک‏نایف بیانگر آن است که درصد شیب، دامنه تغییرات سالانه دما، بارندگی سالانه و میزان بارش سردترین فصل به ترتیب بیشترین تاثیر را در پراکنش گونه دارا هستند. با توجه به منحنی های پاسخ به عوامل محیطی، احتمال حضور گیاه آنغوزه در مناطقی با شیب‏ بیشتر از 70 درصد، دامنه تغییرات سالانه دما از حدود 37 تا 43 درجه سانتی گراد، بارش سالانه و بارش سردترین فصل سال به ترتیب با مقادیر حدود 70 و 40 میلیمتر بیشتر است. بر مبنای نتایج بدست آمده در مجموع حدود 7 درصد از رویشگاه‏های استان اصفهان بویژه در مناطق نیمه بیابانی و استپی برای رویش آنغوزه مطلوب می‏باشند که این نتیجه در تصمیم گیری برای احیای رویشگاه ‏های آنغوزه و توسعه کشت از اهمیت بسیاری برخوردار می‏باشد.

  کلیدواژگان: آنغوزه، پراکنش، رویشگاه، متغیرهای اقلیمی
 • جواد سالاروند، ضیاء الدین باده یان*، مجید توکلی صفحات 147-159

   جنگل های زاگرس بزرگترین منطقه جنگلی ایران هستند و بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) گسترده ترین و فراوان ترین درخت این رویشگاه جنگلی است. پروانه جوانه خوار بلوط Tortrix viridana L  یکی از کلیدی ترین آفت برگ خوار درختان بلوط این منطقه رویشی است. طغیان و شیوع  این حشره برگ خوار پیامدهای منفی و اقتصادی زیادی دارد درختان میزبان این آفت فقط و گونه های دارمازو (Q. infectori) و بلوط ایرانی  Q. branti هستند. این تحقیق به منظور بررسی تغییرات پارامترهای بیوشیمیایی و فیزیولوژیک برگ درختان بلوط در عرصه های مورد تهاجم پروانه جوانه خوار بلوط، در سه منطقه گورکش دورود، کهمان الشتر و گریت استان لرستان، به روش نمونه برداری تصادفی سیستماتیک با ابعاد شبکه200 * 150 تعداد 30 قطعه نمونه 10 آر به ابعاد40 * 25 (1000متر مربع) صورت گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که بین میزان پارامترهای بیوشیمیایی و فیزیولوژیک، مانند سلولز، پکتین، لگنین، فنولیک، گالوتانن، پروآنتوسیانیدین، فلاونوئید، پروتئین، پرولین، نیتروژن محلول، نیتروژن کل موجود در برگ درختان با طغیان جوانه خوار و میزان برگ خواری ارتباط وجود دارد.

  کلیدواژگان: طغیان جوانه خواربلوط، پارامترهای بیوشیمیایی و فیزیولوژیک، جنگلهای زاگرس، استان لرستان
 • کامبیز ابراری واجاری* صفحات 160-167

  کیفیت چوب درختان جنگلی به هرس طبیعی آنها بستگی دارد و مدیریت جنگل برای دستیابی به محصولات با کیفیت، عامل هرس را مورد توجه قرار می دهد. بنابراین، هدف پژوهش حاضر تعیین ارتباط شاخص هرس طبیعی در درختان راش شرقی با برخی مشخصه های ساختاری آنها می باشد. برای این منظور، تعداد 186 درخت راش  شرقی به صورت تصادفی در راشستان الندان، ساری انتخاب و متغیر شاخص هرس طبیعی  به همراه سایر ویژگی های ساختاری اندازه گیری شدند. نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که بین شاخص هرس طبیعی با قطر برابرسینه، طول تاج، مساحت و حجم تاج همبستگی مثبت معنی دار و نیز با تقارن و ضریب تاجی همبستگی منفی معنی دار وجود دارد. در طبقات ارتفاعی درختان اختلاف معنی دار از نظر شاخص هرس طبیعی مشاهده نشد (P>0.01). بیشترین مقدار میانگین شاخص هرس طبیعی به کلاسه قطری 75-46 سانتی متری تعلق دارد (P<0.01). نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بیشترین مقدار میانگین این شاخص در خوشه های سه درختی وجود دارد. با افزایش ضریب افزایش قطر شاخص هرس طبیعی روند افزایشی یافت (P<0.01). همبستگی معنی داری بین افزایش قطر با طول تاج، مساحت و حجم تاج، قطر برابر سینه و ارتفاع درختان راش در رویشگاه جنگلی مشاهده شد. به طور کلی، نتایج پژوهش نشان داد که هرس طبیعی در درختان راش شرقی قطور با توجه به شرایط رویشگاه جنگلی انجام گرفته و این شاخص مهم با ویژگی های ساختاری این درختان مانند ارتفاع، قطر برابر سینه، مساحت و حجم تاج ارتباط داشته و نیز ضروری است که در برنامه ریزی امور جنگل شناسی به ویژه عملیات پرورشی برای افزایش کیفیت چوب، عامل هرس درختان جنگلی مورد توجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: جنگل های هیرکانی، هرس، ساختار درختان، جنگل شناسی
 • زهرا محمدی راد، اسماعیل شیدای کرکج*، مرتضی مفیدی چلان، مهدی یونسی حمزه خانلو صفحات 168-182

  در یک اکوسیستم مرتعی، توجه به عوامل محیطی و تاثیر آنها بر پراکنش و استقرار گیاهان به منظور برنامه ریزی بهره برداری مهم است. هدف از این پژوهش بررسی ارتباط پوشش برخی گونه ها با عوامل محیطی در شمال استان آذربایجان غربی است. برای این منظور در بازه زمانی اواسط اردیبهشت تا اواخر خرداد سال 1400، نمونه برداری از پوشش گیاهی در هشت سایت مرتعی با ترکیب پوشش گیاهی مختلف در محدوده شهرستان های چایپاره و خوی به روش سیستماتیک-تصادفی با استقرار ترانسکت و پلات یک در یک متر مربعی صورت گرفت. در هر یک از سایت های مرتعی درصد پوشش گونه های مرتعی ثبت شد. عوامل توپوگرافی شامل ارتفاع از سطح دریا، درصد شیب و جهت جغرافیایی دامنه برای هر سایت ثبت شد. از هر یک از سایت ها در پنج نقطه از عمق صفر تا 20 سانتی متری نمونه خاک برداشت شد و برای اندازه گیری پارامترهای خاکی به آزمایشگاه منتقل شد. نتایج استفاده از آنالیز تطبیقی قوس گیری شده نشان داد که اهمیت محورها بر مبنای مقدار ویژه، از محور اول به دوم و سوم کاهش می یابد و در نتیجه سهم عمده تغییرات در  پراکنش گونه های گیاهی، مربوط به محور اول و دوم است. نتایج مربوط به آنالیز تطبیقی قوس گیری شده (DCA)، نشان داد که مقدار ویژه محور اول (36/0) و محور دوم (23/0) است. بررسی تغییرات پراکنش گونه ها بر اثر عوامل خاکی و توپوگرافی، با استفاده از روش خطی آنالیز افزونگی (RDA) انجام شد. نتایج آنالیز افزونگی نشان می دهد چهار محور مجموعا 83 درصد واریانس تغییرات ترکیب گونه ای را توسط عوامل محیطی تبیین می کند و لذا این امر نشان دهنده آن است که پارامترهای مورد بررسی تاثیر مستقیمی را روی پراکنش گونه ها دارند ولی چون محور اول بیشترین مقدار (295/0) را دارد و مربوط به پارامترهای مختلف خاک است و این امر نشان دهنده این است که سهم خاک بر روی پراکنش گونه ها در سایت های مطالعاتی بیشتر از پارامترهای توپوگرافی است. نتایج کلی این بررسی نشان داد که پراکنش گونه های مرتعی در سایت های مطالعاتی تحت تاثیر توام عوامل خاکی و توپوگرافی قرار می گیرد. به نظر می رسد هر چه ارتفاع، کربن آلی، رطوبت اشباع، درصد شن و سیلت و رس، شیب و جهت دامنه و کلسیم در سایت مرتعی بیشتر، فراوانی حضور برخی گونه ها از قبیل Artemisia fragrans Willd ، Antemis koteschyana Boiss،L  Cynodon dactylon و Ceratocephalus falcatus L. افزایش می یابد و هرچه مقادیر کاتیون های خاک، هدایت الکتریکی، درصد آهک و اسیدیته خاک کمتر شود، فراوانی برخی گونه های دیگر از قبیل Phlomis olivieri Benth، Teucrium polium L.، Alyssum minutum Schltdl. و Tanacetum polycephalum Sch.Bip در سایت های مطالعاتی بیشتر می گردد. با استفاده از نتایج این پژوهش تا حدودی شرایط رشد گونه های موجود مشخص شده است و با توجه به این مورد که برخی از گونه ها ارزش اقتصادی و دارویی دارند اگر هدف بهره بردار استفاده از گونه ها برای کاربردهای دارویی و اقتصادی تحت شرایط دست کاشت در مناطق مشابه باشد؛ توصیه می شود که به خاک و توپوگرافی منطقه توجه گردد.

  کلیدواژگان: چایپاره، خوی، عوامل خاکی و توپوگرافی، روش چندمتغیره رسته بندی
 • آزاد کاکه ممی، اردوان قربانی*، مهدی معمری، اباذر اسمغلی عوری، زینب حزباوی، سحر غفاری صفحات 183-206

  داده های سنجش از دور توانایی بالایی برای نشان دادن ویژگی های زیستگاه و استفاده در مدل های توزیع گونه ها فراهم می کند. هدف از این مطالعه تعیین مهمترین پیش بینی کننده های سنجش از دور شامل شاخص های اقلیمی (بارندگی و درجه حرارت)، شاخص های اولیه و ثانویه توپوگرافی (ارتفاع، شیب، جهت، شاخص موقعیت توپوگرافی (TPI) و شاخص ناهمواری زمین (TRI)) و شاخص های سنجش از دوری (شاخص جهانی پایش محیطی (GEMI)، شاخص سطح برگی (LAI)، شاخص آب اختلاف نرمال شده اصلاحی (MNDWI)، شاخص نسبت ساده اصلاح شده (MSR)، شاخص نسبت سوختگی نرمال شده (NBR) و شاخص مقاومت اتمسفری قابل مشاهده (VARI)) با استفاده از دو مدل توزیع گونه (درخت رگرسیون تقویت شده و جنگل تصادفی) برای پیش بینی حضور گونه ارس (Juniperus excelsa M.Bieb.) در سطح شهرستان خلخال استان اردبیل و بخش شمالی استان زنجان با استفاده از نرم افزار SAHM است. ارزیابی مدل های پیش بینی با استفاده از سطح زیرمنحنی نشان داد برای هر دو مدل درخت رگرسیون تقویت شده (991/0) و مدل جنگل تصادفی (974/0) در سطح عالی قرار می گیرد. مهم ترین متغیرهای موثر بر مطلوبیت زیستگاه براساس روش درخت رگرسیون تقویت شده به ترتیب شامل متغیرهای بارندگی سالانه، شیب، مدل رقومی ارتفاع، دما، شاخص پایش جهانی محیط زیست و شاخص ناهمواری است. مهم ترین متغیرهای موثر بر مطلوبیت زیستگاه براساس روش جنگل تصادفی به ترتیب شامل بارندگی سالانه، مدل رقومی ارتفاع، شاخص جهانی پایش محیط زیست، شیب، شاخص مقاومت اتمسفری قابل مشاهده، دما، شاخص نسبت ساده اصلاح شده، شاخص ناهمواری زمین، شاخص موقعیت توپوگرافی، شاخص نسبت سوختگی نرمال شده، شاخص آب اختلاف نرمال شده اصلاحی، شاخص سطح برگی و جهت شیب است. مناطق تعیین شده به عنوان رویشگاه مناسب در این مطالعه می تواند در تدوین برنامه های مدیریتی با هدف ارزیابی رویشگاه های مستعد، امکان حفاظت، تکثیر و پرورش این گونه مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به اینکه انتخاب روش مدل سازی، منبع اصلی تغییرپذیری در پیش بینی هاست و انتخاب بهترین مدل پیش بینی ساده نیست، بنابراین استفاده از ترکیبی از این مدل ها به جای تکیه به خروجی های حاصل از یک مدل مجزا پیشنهاد می گردد.

  کلیدواژگان: درخت رگرسیون تقویت شده، جنگل تصادفی، شاخص های سنجش از دوری
 • سمانه سادات محزونی کچپی، پژمان طهماسبی*، عطاالله ابراهیمی، برات مجردی، محمدحسن جوری صفحات 207-222

  الگوی سیمای سرزمین و تغییرات متناظر آن، بازتابی جامع از بوم شناسی محیط زیست است. فرآیندهای اکولوژیکی موجود در مقیاس های متفاوت موجب تکه تکه شدن و ازهم گسیختگی ساختارهای سیمای سرزمین شده و عامل تغییر در توزیع مکانی و سرنوشت لکه های موجود در آن می باشند. لکه های گیاهی، بخش نسبتا همگنی از سیمای سرزمین هستند که پاسخ متفاوتی به اختلالات طبیعی و اقدامات مدیریتی داشته و گویای پیشینه مدیریت حاکم بر منطقه می باشند. استفاده از روش های آشکارسازی برای تعیین روند تغییرات الگوی پراکنش با گذشت زمان در یک اکوسیستم، ضروری به نظر می رسد. متریک های سیمای سرزمین یکی از مهم ترین روش های آشکارسازی می باشد که زمینه کمی سازی ساختار و الگوی مکانی سیمای سرزمین را فراهم نموده و ماهیت پراکنش و توزیع اجزای ساختاری آن را قابل مقایسه می سازد. پژوهش حاضر با هدف بررسی روند تغییرات الگوی لکه های گیاهی شهرستان بروجن که در یک چشم انداز ناهمگن در زاگرس مرکزی واقع شده است صورت گرفت. بدین منظور از تصاویر ماهواره لندست مربوط به سال های 1990 و 2019 استفاده شد و سپس نسبت به طبقه بندی در نرم افزار Idrisi TerrSet اقدام شد. این امر منجر به تولید نقشه های طبقه بندی با لکه های متنوع و قرارگیری آنها در هفت کلاس متفاوت از نظر جامعه گیاهی شده است. به منظور کمی سازی الگوی سیمای سرزمین در سطح کلاس، متریک های CA، PLAND، ED، TE، ENN-MN و SHAPE-MN با استفاده از نرم افزار Fragstats محاسبه شدند. نتایج حاکی از کاهش تخریب و افزایش پایداری لکه ها در کلاس های Astragalus verus، Astragalus verus-Bromus tomentellus و Astragalus verus-Stipa hohenackeriana است. از طرفی، سیمای سرزمین پوشش یافته توسط کلاس های Bromus tomentellus، Bromus tomentellus-Stipa hohenackeriana و Stipa hohenackeriana روند افزایشی داشته که این امر نشان دهنده گسترش کلاس ها و کاهش ازهم گسیختگی آنها بوده است. نتایج همچنین نشان می دهد بجز کلاس Bromus tomentellus که نشان از افزایش پیچیدگی و شکل نامنظم لکه های آن است، روند تغییرات سایر کلاس ها نزولی بوده و بیانگر ساده تر و منظم تر شدن شکل لکه های هر کلاس در طول بازه زمانی مورد بررسی می باشد.

  کلیدواژگان: آشکارسازی تغییرات، بخش نسبتا همگن پوشش گیاهی، ساختار سیمای سرزمین، Fragstats، زاگرس مرکزی
|
 • Amirhossein Halabian*, Akbar Shaemi, Seyed Ataolah Nurbakhsh Pages 1-17

  Today, one of the most important issues in economic, social planning and future decisions in an area is the awareness of vegetation rates and its spatio-temporal variations. The purpose of this research is to investigate vegetation changes in Central Zagros using MODIS Terra satellite data with spatial resolution of 250 m (2001 - 2018) and NDVI index. At the same time, DEM and DSM models and bilinear interpolation method were used to resampling. These data were processed to analyze vegetation changes in the interior and exterior of anthropogenic activities in the Central Zagros. The results showed that the NDVI index has increased in these altitudes and within mountain passes and valleys and in areas and lowlands adjacent to the slopes to the southwest, especially the Khuzestan plain. At the same time, the temporal trend of vegetation changes in the Central Zagros shows the increase of the NDVI index in this period. In the Central Zagros in January, the vegetation index at low altitudes, especially towards the Khuzestan plain, has a significant increase compared to higher altitudes; Therefore, nomads migrate to winter settlements. Meanwhile, in May, it is possible to establish nomads at higher altitudes and use high rangelands, resulting in nomadic summer migration. Spatial changes of vegetation within the interior and exterior of human activities showed that the increase of the average positive part of the vegetation index within the 5 km around of the cities is due to the expansion of gardens, agriculture and green area in this region. The relatively noticeable trend outside of that is also caused by temperature changes and the general trend of increasing vegetation index in central Zagros. The increase in the vegetation index in the 1km around of the communication roads and villages , as well as the areas outside it, can be related to the increase in temperature due to global warming and the reduction of winter snow-covers and due to the expansion of fields and gardens around the villages, roads and green area created in the around of roads and villages.

  Keywords: Anthropogenic, Trend, MODIS sensor, NDVI Index
 • Mehrnush Parsa*, Hossein Barani, Afshin Soltani, Abdolreza Bahremand, Hassn Ghelichnia Pages 18-29

  The evaluation of rangelands needs some studies about the physical effects and climatic factors on the changes of rangelands during different years. Evaluating changes in crown cover, plant composition, production rate, status, capacity and trend of rangelands during different years is very important. beneficiaries are often faced with unpredictable climate and natural condition changings, which rangelands of this group of experimental farmers is necessary for sustainable management and ecological health. The goals of this research are to investigate the understanding of climate change from the point of view of farmers in Rineh, Polour, Kangarchal and Poshtkoh regions in Mazandaran province. And its effect is on the beneficiary’s efforts and it will provide suggestions to reduce the effect of climate change and increase production of rangelands. In this regard, some questions were formulated and asked to the local users through a questionnaire, and SPSS software was used to determine users' opinions and compare their views in four sites. Also, four index including plants, herbal production, rangeland’s ecosystem (situation, soil and wild life), livestock and grazing systems, herd management and livelihood system were evaluated in four sites. The results of the average comparison showed that a large number of operators, about 41.7% believe that climate change which has occurred in these sites are happened in recent years. Also, the reduction of snowfall, the production of rangelands, the number of livestock shows that 37.7% of the respondents agree with the increases of immigration. For this purpose, in order to reduce the negative effects of climate changes are essential for a comprehensive education, proper planning and providing financial services and implementing plans for the proper use of water resources to deal with climate changes.

  Keywords: climate change, production, activity of users, index, mountainous areas
 • Mokarram Ravanbakhsh*, Babak Babakhani, Mahmood Ghasemnezhad, Fariba Erpooshan, MohamadHassan Biglouie Pages 30-38

  A Acer velutinum Boiss. (Persian or velvet maple) is one of the industrial and important species of Hyrcanian (Caspian) forests with wide distribution. This species is rarely seen in the forests of other parts of the world and has only been reported from the forests of the Caucasus. Therefore the information about this species is very limited. This research aims to investigate the response of A. velutinum seedlings to drought stress as one of the consequences of climate change. Seedlings of velvet maple were analyzed in terms of height, basal diameter, leaf area (LA), specific leaf area (SLA), biomass, photosynthesis pigments, relative water content RWC), free proline, malondialdehyde (MDA), superoxide dismutase(SOD), and peroxidase(POD) activities to drought stress. One year old of Potted plants were exposed to four water supply regimes (100, 75, 50, and 25% field capacity (FC); performed as a control, mild, moderate, and severe water stress. The results showed that drought reduced all aspects of growth in the velvet maple. It negatively affected on growth and reduced plant height, stem diameter, biomass, and leaf area, but SLA significantly increased under moderate treatment. Drought stress reduced chlorophyll content, however, no significant difference was found for carotenoids. RWC reduced significantly just under severe drought stress. Proline and MDA content increased significantly when plants were exposed to moderate and severe drought stress. Drought stress induced POD and SOD activity under drought treatments, although the highest activities were measured under mild and moderate treatments. Our data demonstrate that A. velutinum seedlings have relative drought resistance. They used drought avoidance and tolerance mechanisms through changes in morpho-physiological characteristics. The results of this research briefly showed the mechanisms of drought tolerance in A. velutinum and will provide essential information for more research in the future.

  Keywords: drought stress, oxidative stress, osmotic adjustment, velvet maple
 • Razieh Taghavizad*, Zeynab Abroshan, Nafise Mohammadzadeh Pages 39-50

  Many parks and green spaces in Tehran are located in polluted areas in order to reduce some air pollution; however, sometimes the plants themselves are damaged which cannot be easily recognized. The studied ornamental plants were collected, their pollen were separated from the anthers, and their purification was done by Erdtman's acetolysis method. They were stained with methylene blue and Lugol's solution and the pollens prepared for microscopic observations. Morphological changes of pollens with regional depressions (shrinking), changes in the size of the space between the exine and intine, tearing, asymmetry and deformation of pollen were observed. In the anatomical results some pollen grains were vacuolated and larger than normal, and some others were starchy and contained accumulations of contaminated particles. All these changes damage the pollen performance. Dahlia variabilis Dest. 97% and Tagetes patula L. 83% experienced the most anatomical damages and Rosa hibrida L.  46% and Datura innoxia Miller 24% underwent the most morphological damages.

  Keywords: Air pollution, exine, intine, vacuolation
 • Ali Haji Abadi, Jalil Farzadmehr*, Hamed Sangoony Pages 51-65

  This study was carried out with the aim of investigating and knowing the chemical and physical characteristics of Astragalus parrowianus Fischer and the relationship of these characteristics with soil and topographical characteristics in Jalamabadan rangeland of Joveyn city. At first, the studied area was divided into four places where A. parrowianus was present for sampling. In July and August of 2019, the study area was visited to take samples of tragacanth and then by using of scientific resources and the guidance of local operators, 4 different sites with the presence of A. parrowianus were identified. Then, in each of the places, the tragacanth was extracted from the plant bases and A profile was dug at a depth of 0-60 cm in order to prepare a soil sample. Quantitative characteristics of tragacanth, including production, ash, viscosity, and qualitative characteristics of Tragacanth, including potassium, calcium, phosphorus, and sodium elements, arabinose, galactose, fructose, glucose, sucrose sugars, and proline, serine, and valine amino acids were measured. In the collected soil samples, the factors of electrical conductivity, percentage of sand, silt, clay, pH, soil water saturation percentage, potassium and organic matter were determined in the laboratory using standard methods. Also slope, aspect and elevation maps were prepared in order to determine the topographic characteristics. Then, using one-way analysis of variance, the difference between the sites was investigated in terms of quantitative and qualitative characteristics of tragacanth and soil characteristics. Finally, using the Redundancy Analysis (RDA), the relationship between the environmental characteristics and the characteristics of tragacanth was investigated. Among the soil characteristics, the amount of organic matter, the percentage of clay, sand, the amount of gravel and electrical conductivity have significant differences in the studied sites. While potassium, pH and percentage of silt have no significant difference among the studied sites. Except for valine, magnesium, sucrose and galactose, the physical and chemical characteristics of tragacanth have significant differences among the investigated sites. Site 1 has the lowest amount of viscosity, calcium, sodium, fructose, proline and the highest amount of product and ash. Site two has the highest amount of potassium, phosphorus, arabinose, glucose, and proline. The third site has the highest viscosity, calcium and serine and the lowest sucrose and galactose. Site four has the lowest amount of ketira, potassium, phosphorus, arabinose, glucose, ash, serine and the highest amount of sodium and fructose. Also, about 90% of the changes are justified by the first axis of the RDA diagram and the variables of height above sea level (72%), soil alkalinity (42%), slope direction (36%), electrical conductivity (34%) and slope percentage (33%) were the most important effective factors in differentiating the different growth locations of A. parrowianus in Jalmabadan region. According to the results, the characteristics of tragacanth gum are influenced by environmental factors, and each of the characteristics of tragacanth gum are affected by certain environmental characteristics. From this, for various industrial purposes that certain characteristic of Katira gum is important, it is necessary that the effected environment in which the species grows or its gum is harvested should be in optimal conditions.

  Keywords: Tragacanth, Astragalus, Topography, Soil, Ordination
 • Hadi Kargar Chigani*, Jahangeer Porhemmat, HamidReza Peyrowan, Bagher Ghermezcheshmeh Pages 66-83

  Floristic studies are one of the most effective methods for managing and Protection of biological reserves of vegetation, and it plays an important role in controlling erosion and rehabilitating destroyed areas. Destructive conditions have caused the reduction of valuable plant species in the flora of the region. Therefore, the aim of this research was to investigate the floristic composition, geographical distribution, biological spectrum and and identifying endemic species in the Kordan watershed in the Kurdish watershed in Alborz province of Iran. The flora of the region was studied by field trip between 2019 and 2021 in different plant phenological stages. In total, 151 species of flora belonging to 28 families and 115 genera were surveyed and identified in several field trips during the study period from 201 to 2021. Based on the number of species, Asteraceae (35 species and 24 genera), Poaceae (17 species and 13 genera), and Lamiaceae (15 species and 13 genera) were the most important families. The largest genera were Astragalus, Centaurea, Bromus, Salsola, Cirsium and Alyssum. In this study, the life-form spectra were classified on the basis of Raunkiaer's system. Then, the 𝜒2 test was used to compare the biological spectrum with Raunkiaer's normal spectrum and with those in other floristic studies conducted in the near the study area.  The results showed that the life-form spectrum in the present study w::as char::acteristic of a cold dry and mountainous climate region with hot and dry summer and relatively cold winter and dominated by hemicryptophytes (46% of the recorded species), followed by therophytes (32% of the recorded species). Findings also indicated that the effects of climate, and human activities such as overgrazing caused a reduction in phanerophytes from around 46 to 5%, increases in therophytes from about 13 to 32% and hemicryptophytes from 26 to 46% in comparison with Raunkiaer's normal spectrum. It can be concluded that hemicryptophytes and phanerophytes usually comprise the highest and lowest percentages of life forms in studies conducted in the Irano-Turanian growth zone.

  Keywords: endangered species, endemic species, flora, Kordan Watershed.life form
 • Maryam. Banifatemeh, Hossein Parvaresh*, Maryam Moslehi, Saber Ghassemi, Abdolnabi Bagheri Pages 84-102

  Soil macrofauna plays a critical role in the development of soil structure and provides a variety of ecological functions. The present study aims to compare the biological index of soil macrofauna in broadleaved, coniferous, and mixed stands during growing and resting seasons in Geno protected area, Hormozgan Province, Iran. After a half-hectare broadleaved stand, a half-hectare coniferous stand, and a half-hectare broadleaf-coniferous (mixed) stand in the Geno protected area were selected to identify the soil macrofauna and measure the physical, chemical, and soil properties and their relationship with soil macrofauna, 10 soil samples were randomly collected from different soil depths including under the canopy to a depth of 15 cm, during the growing and resting seasons. The macrofauna were isolated from the soil samples and were then submitted to a laboratory for chemical analysis. Data were analyzed using SPSS26 software. Richness, evenness, and biodiversity indices were compared using t-test, and then ANOVA and Duncan tests were used to compare physical and chemical properties of macrofauna soil in growing and resting seasons. The results showed a significant difference biological index of macrofauna in broadleaved, coniferous, and mixed stands in the growing and resting seasons.Tperesence of macrofauna the soil, their great diversity and activity as one of the key factors in the supply of nutrients and soil fertility can play a constructive role in the health of ecosystems and maintaining its balance

  Keywords: Physicaland chemical proerties, Richness, Evenness.Biodiversity
 • Ahmad Hosseini*, Hassan Jahanbazi Pages 103-115

  The present research aimed to investigate the crown dieback of Persian oak trees in relation to their individual and site characteristics, evaluated the changes in crown health of trees during the years 2019 to 2022 in Meleh-Siah forest in the northern half of Ilam province. Two sites were identified in the northern and southern aspects and 100 oak trees were marked in each site. The characteristics of each tree, including the diameter at breast height, tree height, max and min crown diameter and tree origin were measured and recorded. The dieback condition of tree crowns was evaluated and divided into four classes of crown dieback. The evaluation of crown dieback of trees was done during four years and in September. The results showed that the highest abundance of trees in the northern site is in the classes of declining and crown dieback up to 50%, and in the southern site is in the class of crown dieback more than 50%. The number of trees leaving the healthy and declining classes was higher, respectively, which were transferred to the higher crown dieback classes. The healthy and declining classes were associated with decreasing changes and the crown dieback less than 50% class was associated with increasing changes. dbh, height and crown area of ​​healthy trees were lower than those of other crown dieback classes. The frequency of crown dieback was higher in denser stand. The rate of crown dieback was higher in coppice trees than in standard trees; in addition, the temporal changes of crown dieback were more in coppice trees. It was concluded that individual and social traits and environmental conditions had a considerable impact on the crown health of oak trees and how they reacted to recently happened droughts.

  Keywords: drought, oak forests, crown dieback, individual tree traits, environmental conditions, Zagros
 • Manouchehr Tahmasebi*, Sayed Kazem Bordbar, Mehdi Porhashemi, Mashaalah Mohammadpour Pages 116-132

  This study aimed to evaluate the structural characteristics of natural forests and providing the possibility of studying the changes in the structural characteristics of these stands over time, in order to plan and manage the forest in the Tang Dalab To achieve this, all trees were calipered in two one-hectare plots. Additionally, the structural characteristics were measured using the nearest neighbor’s method. To measure several indices like nearest neighbor distance index (density of trees), uniform angle index Clark and Evans index (variety of location), Mingling index (species mixture), diameter and canopy differentiation indices (dimensional differences of trees), and complex structural diversity index (tree diversity) were used. The results of uniform angle (south site 0.44 and north site 0.48) and Clark and Evans indices (Southern aspect 1/07 and Northern aspect 1/09)indicated a random spatial pattern of trees. According to the Mingling index, the northern aspect has relatively moderate mixing (0.31) and no mixing (0) in the pure southern aspect). The mean distance to the neighbors was 8.12 m in the northern stand and 5.81 in the southern aspect. The results of the diameter and canopy differentiation index indicated a low difference in diameter (0.24) and canopy (0.24) in the southern aspect an average difference in diameter differentiation (0.41) and a high difference in canopy differentiation (0.51) in the northern aspect complex structural diversity index, indicated more diversity in the northern aspect (0.38) compared to the southern aspect (0.18). The indicators used in this research can be used to describe the structure and ecological characteristics of different tree species in order to increase ecosystem stability and planning to create heterogeneity in the structure of the stand and help forest managers in planning and making appropriate decisions. However, the effectiveness of these indicators in some situations is doubted by some researchers.

  Keywords: Spatial patterm, oak, geographical direction, Middle Zagros, structural characteristics
 • Babak Bahreininejad*, Zahra Jaberalansar, Fatemeh Sefidkon Pages 133-146

  Ferula assa-foiteda L., as one of the most significant medicinal and export plants in Iran, plays a role in the livelihood of stakeholders and the pharmaceutical industry. Over exploitation of this plant habitats and recent droughts will reduce plant density and eventually the extinction of this species in the near future. This study was conducted to identify potential habitats of this species in Isfahan province using modeling species distribution. For this purpose, during 3 years of field surveys, data of the studied species were collected from 88 presence points. Physiographic information (slope, elevation, aspect) and 19 bioclimatic variables were used in the modeling process. The potential species distribution map was produced using maximum entropy model and Geographic Information System. The results of model evaluation showed the proper performance of the model with the AUC value equal to 0.962. Analysis of variable importance using Jackknife test, showed that slope, temperature annual range, annual precipitation and precipitation of coldest quarter were identified as the most important environmental factors influencing the species distribution. Regarding the response curves to environmental factors, Ferula assa-foiteda is more likely to occure in areas with a slope of more than 70%, temperature annual range from about 37 to 43 °C, annual precipitation and precipitation of coldest quarter about 70 and 40 mm, respectively. Based on the obtained results, about 7% of the habitats of Isfahan province especially in the semi arid and steppe areas are suitable for the growth of Ferula assa-foiteda which is very important in management of rehabilitation and develop cultivation.

  Keywords: Ferula assa-foiteda, distribution, habitat, climatic variables
 • Javad Salarvand, Zia Badehian*, Majid Tavakoli Pages 147-159

  The Zagros forests are the largest forest area in Iran, and the Iranian oak (Quercus brantii Lindl.) is the most extensive and abundant tree in this forest habitat. The green oak leaf roler, Tortrix viridana L is one of the key leaf-eating pests of oak trees in this growing region. The outbreak and spread of this leaf-eating insect has many negative and economic consequences. The host trees of this pest are only Darmazo species (Q. infectori) and Iranian oak (Q. branti). This research aims to investigate the changes in the biochemical and physiological parameters of oak leaves in the areas attacked by the green oak leaf roler, in the three regions of Gurkesh Durood, Kohman El Shatter and Garit of Lorestan province, using a systematic random sampling method with a grid size of 200 x 150, 30 A sample piece of 10 AR was made with dimensions of 40 x 25 (1000 square meters). The results of this study showed that between the amount of biochemical and physiological parameters, such as cellulose, pectin, lignin, phenolic, gallotannin, proanthocyanidin, flavonoid, protein, proline, soluble nitrogen, total nitrogen in the leaves of trees with green oak leaf roler outbreak and the amount of leaf eating.

  Keywords: green oak leaf roler outbreak, biochemical, physiological parameters, Zagros forests, Lorestan province
 • Kambiz Abrari Vajari* Pages 160-167

  The wood quality in forest trees largely depends on their self-pruning and forest management pays attention to the pruning factor to achieve high quality of wood products. Therefore, this study aimed to determine the relationship between self-pruning index in Oriental beech trees and some of their structural attributes. For this purpose, 186 beech trees were randomly selected in Alandan, Sari and the self-pruning index along with other structural features were measured. The correlation results showed that there is a significant positive correlation between self-pruning index with DBH, crown length, area and crown volume and also a significant negative correlation with symmetry and crown ratios. No significant difference was observed in the height classes of beech trees in terms of self-pruning index (Sig.=0.164). The highest mean value of the pruning index belongs to the class of 75-46 cm in diameter (Sig.=0.002). The analysis of variance results showed that the highest mean value of the index was present in the groups of three trees. With increasing the stubbiness ratio, the self-pruning index increased (p=0.009). A significant interaction was observed between stubbiness ratio with crown length, crown area and volume, DBH and height of beech trees in site. In general, the results showed that self-pruning in large-sized beech trees was performed according to forest conditions and this important index was related to the structural attributes of trees such as height, DBH, surface area and volume of the crown and it is also necessary to consider the pruning of forest trees in intermediate-cutting operations to increase the wood quality.

  Keywords: Hyrcanian forests, Pruning, Silviculture, Tree structure
 • Zahra Mohammadi-Rad, Esmaeil Sheidai-Karkaj*, Morteza Mofidi-Chelan, Mehdi Younessi-Hamzekhanlu Pages 168-182

  In a rangeland ecosystem, it is important to pay attention to environmental factors and their effect on the distribution and establishment of plants in order to plan exploitation. The purpose of this research is to investigate the relationship between the cover of some species and environmental factors in the north of West Azerbaijan province. For this purpose, in the period from mid-May to the end of June 2021, sampling of vegetation in eight rangelands sites with different vegetation combinations in Chaipareh and Khoy Counties in a systematic-random method with the establishment of transects and plots one square meter was done. In each of the rangeland sites, the percentage of rangeland species coverage was recorded. Topographical factors including elevation above sea level, slope percentage and geographical aspect of the range were recorded for each site. Soil samples were taken from each of the sites at five points from 0 to 20 cm depth and taken to the laboratory to measure soil parameters. The results of the use of detrended correspondence analysis (DCA) showed that the importance of the axes based on the specific value decreases from the first axis to the second and third axis, and as a result, the major contribution of changes in the distribution of plant species is related to the first and second axis. The results of DCA showed that the specific value of the first axis is (0.36) and the second axis is (0.23). Changes in species distribution due to soil and topography factors were investigated using the linear redundancy Detrended Analysis (RDA) method. The results of the redundancy analysis showed that the four axes explain a total of 83% of the variance of species composition changes by environmental factors, and therefore this indicates that the investigated parameters have a direct effect on the distribution of species, but because the first axis, it has the highest value (0.295) and is related to different soil parameters, and this indicates that the contribution of soil on the distribution of species in the study sites is more than the topographical parameters. The general results of this study showed that the distribution of rangeland species in the study sites is influenced by soil and topographical factors. It seems that the higher the altitude, organic carbon, saturated moisture, percentage of sand, silt and clay, the slope and direction of the range and calcium in the rangeland site, the more frequent the presence of some species such as Artemisia fragrans Willd, Antemis koteschyana Boiss, L., Cynodon dactylon and Ceratocephalus falcatus L. increases and as the amount of soil cations, electrical conductivity, lime percentage and soil acidity decrease, the abundance of some other species such as Phlomis olivieri Benth, Teucrium polium L., Alyssum minutum Schltdl. and Tanacetum polycephalum Sch.Bip is more common in study sites. Using the results of this research, the growth conditions of the existing species have been determined to some extent, and considering that some species have economic and medicinal value, if the user's goal is to use the species for planting of medicinal plants, it is recommended to pay attention to the soil and topography of the region if they are economic under the conditions of hand planting in similar areas.

  Keywords: Chaipareh, Khoy, soil, topography factors, multivariate ranking method
 • Azad Kakehmami, Ardavan Ghorbani*, Mehdi Moameri, Abazar Esmali Ouri, Zeinab Hazbavi, Sahar Ghafari Pages 183-206

  Remote sensing data provide a high ability to represent habitat characteristics and use in species distribution models. The purpose of this study is to determine the most important of remote sensing predictors, including climatic indices (precipitation and temperature), primary and secondary topographic indices (elevation, slope, direction, Topographic Position Index (TPI) and Terrain Roughness Index (TRI) and remote sensing indices (Global Environmental Monitoring Index (GEMI), Leaf Area Index (LAI), Modified Normalized Difference Water Index (MNDWI), Modified Simple Ratio Index (MSR), Normalized Burn Ratio Index (NBR) and Visible Atmospherically Resistant Index (VARI)) using two species distribution models (Boosted Regression Tree and Random Forest) to predict the presence of J. excelsa in Khalkhal County of Ardabil province and northern part of Zanjan province using SAHM software. The evaluation of prediction models using AUC chart (Area under curve) showed that it is at an excellent level for both the BRT model (0.991) and the RF model (0.974). The most important affecting habitat desirability based on the BRT method include annual precipitation, slope, digital elevation model, temperature, GEMI index and TRI index variables respectively. The most important variables affecting habitat desirability based on the RF method, respectively, include annual precipitation, digital elevation model, GEMI index, slope, VARI index, temperature, MSR index, TRI index, TPI index, NBR index, MNDWI index, LAI index and aspect. The region mapped in the study as suitable habitats’ for the species could be used in the planning strategies with the aim of evaluating the susceptible habitats, the possibility of conservation, reproduction and breeding. Considering that the modeling method choice is the main source of variability in predictions and choosing the best prediction model is not simple, therefore, it is suggested to use a combination of these models instead of relying on the outputs of a single model.

  Keywords: Boosted Regression Tree, Random Forest, Remote sensing indices
 • Samaneh Sadat Mahzooni-Kachapi, Pejman Tahmasebi*, Ataollah Ebrahimi, Barat Mojaradi, MohammadHassan Jouri Pages 207-222

  The pattern of the landscape and its corresponding changes is a comprehensive reflection of the ecology of the environment. The existing ecological processes in different scales cause the fragmentation and disintegration of the landscape structures and cause changes in the spatial distribution and fate of the patches in it. Plant patches are a relatively homogeneous part of the landscape, which have different responses to natural disturbances and management actions, and indicate the history of the management governing the region. It seems necessary to use detection methods to determine the process of changes in the distribution pattern with the passage of time in an ecosystem. Landscape metrics are one of the most important detection methods that provide the basis for quantification of the structure and spatial pattern of the landscape and make the nature of dispersion and distribution of its structural components comparable. The present study was conducted with the aim of investigating the process of changes in the pattern of plant patches in Broujen city, which is located in a heterogeneous landscape in central Zagros. For this purpose, Landsat satellite images from 1990 and 2019 were used and then classified in Idrisi TerrSet software. This has led to the production of classification maps with various patches and placing them in seven different classes in terms of the plant community. In order to quantify landscape pattern at the class level, CA, PLAND, ED, TE, ENN-MN, and SHAPE-MN metrics were calculated using Fragstats software. The results indicate a decrease in degradation and an increase in patch stability in the Astragalus verus, Astragalus verus-Bromus tomentellus, and Astragalus verus-Stipa hohenackeriana classes. On the other hand, the landscape covered by Bromus tomentellus, Bromus tomentellus-Stipa hohenackeriana, and Stipa hohenackeriana classes has been increasing, which shows the expansion of the classes and the reduction of their disintegration. The results also show that except for the Bromus tomentellus class, which shows the increase in complexity and the irregular shape of its patches, the trend of changes in other classes is downward, and it shows that during the period under investigation, the shape of the patches of each class becomes simpler and more regular.

  Keywords: change detection, relatively homogeneous part of vegetation, landscape structure, Fragstats, Central Zagros