فهرست مطالب

Comparative Education - Volume:7 Issue: 1, Winter 2024

Iranian Journal of Comparative Education
Volume:7 Issue: 1, Winter 2024

 • تاریخ انتشار: 1402/12/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • ابوطالب ایرانمهر*، حسین داوری، سعید نورزاده، قدرت حسنی صفحات 2805-2826

  موضوع مقاله حاضر مطالعه تطبیقی سیاست گذاری در حوزه آموزش زبان انگلیسی و روند اجرای آن در ایران و عربستان سعودی به عنوان دو کشور مهم خاورمیانه است. در انتخاب این دو کشور از راهبرد  "نظام های اجتماعی متفاوت ، برونداد های آموزشی متفاوت " بهره گرفته شد. روش جمع آوری داده های پژوهش،  اسنادی و روش تحلیل داده ها ، تحلیل موضوعی بود. هم چنین پژوهشگران  با بهره گیری از الگوی سیاست و برنامه ریزی زبان کاپلان و بالدوف (2003) به بررسی سیاست ها و روندهای تاثیرگذار بر آموزش زبان انگلیسی در چهار بعد سیاست دسترسی، سیاست نیروی انسانی، سیاست برنامه درسی و سیاست مواد درسی پرداخته اند. یافته ها بیانگر آن است که غلبه رویکرد ضدامپریالیستی در ایران تاثیری گسترده بر آموزش این زبان داشته است. در سوی دیگر یعنی در عربستان ، متاثر از رویکرد نئولیبرالیسم به عنوان اندیشه ای سیاسی و اقتصادی شاهد سیاست هایی متفاوت در قبال آموزش زبان انگلیسی هستیم. در نتیجه در ایران شاهد درونداد ناکافی آموزش، شروع دیرهنگام آموزش زبان انگلیسی و اجرای رویکردهای ارتباطی بومی شده هستیم ، در حالی که در عربستان شاهد درونداد بیشتر، شروع زودتر آموزش زبان انگلیسی و تاکید بر رویکردهای ارتباطی هستیم. این تحلیل که دربرگیرنده کاربردهایی بالقوه در سطح جهانی است بیانگر تعامل پیچیده عوامل سیاسی، فرهنگی و اقتصادی است که بر راهبردهای سیاست گذاری و اجرای برنامه های آموزش زبان تاثیرگذار بوده اند.

  کلیدواژگان: ضد امپریالیسم، برنامه تحصیلی، آموزش زبان انگلیسی، سیاست زبانی نئولیبرالیسم
 • میترا تقی پور، عباس قلتاش*، علی اصغر ماشینچی صفحات 2827-2838
  هدف پژوهش حاضر عملکرد نظام آموزشی ایران در اجرای برنامه بوم در مدارس دوره متوسطه اول به منظور ارائه این تجربه به کشورهای در حال رشد است. در این پژوهش کیفی با رویکرد پدیدارشناسی و از طریق مصاحبه نیمه ساختارمند ، داده ها جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نمونه پژوهش هفده مدیر مدارس دوره متوسطه اول شهر شیراز بودند که با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. هم چنین ، روایی سازه ای و درونی از طریق اشباع نظری و روایی بیرونی از طریق مرور چندگانه تحلیل ها تامین گردید. یافته های پژوهش دربردارنده سه درس اساسی برای سیاست گزاران و برنامه ریزان آموزشی کشورهای در حال رشد هنگام اجرای برنامه های اصلاحی است : اول ، اجرای اختیاری و داوطلبانه برنامه های اصلاحی لزوما منجر به همکاری فعالانه مدیران و معلمان مدارس نمی شود ؛ دوم ، ارائه برنامه ها و طرح های نوآورانه بدون تغییر در ساختار سنتی نظام آموزشی عمدتا به شکست منتهی می گردد و سوم بدون آموزش مدیران و معلمان ، اجرای برنامه ها و طرح های تحول آفرین چندان موفقیت آمیز نیست.
  کلیدواژگان: برنامه درسی، برنامه بوم، اصلاحات آموزشی، مشارکت معلمان
 • مهین غلامزاده، زهره سعادتمند*، نرگس کشتی آرا صفحات 2839-2855
  تربیت معلم یکی از چالش های اساسی نظام آموزشی ایران در طی یک صد ساله اخیر بوده است. هدف پژوهش حاضر ارائه یک تحلیل معنائی از ارزشیابی اجرای برنامه درسی کارورزی در دانشگاه فرهنگیان است. روش پژوهش ، کیفی از نوع داده بنیاد و روش جمع آوری داده ها ، مصاحبه نیمه ساختار یافته بود. یافته های تحقیق منجر به ارائه یک مدل معنائی گردید. مستخرج از مفاهیم اولیه ،این مدل حاوی هفت مقوله و یک هسته اصلی به نام " تداوم اجرای ناقص برنامه کارورزی " می باشد. هم چنین یافته های پژوهش مبین آن است که شرائط علی (چالش های آموزشی و سازمانی) ، شرائط زمینه ای (موانع مالی) و شرائط مداخله گر (نقش استاد راهنما ، معلم راهنما ، دانشجوی کارورزی ، و مدیران مدارس) باعث شده است که برنامه کارورزی دانشگاه فرهنگیان بر اساس برنامه قصد شده تحقق نیابد. دیگر یافته نشان می دهد که استادان راهنما و دانشجو- معلمان ازسه استراتژی واکاوی تجربیات پیشین ، کاربست خلاقیت های فردی و سلطه یاس و ناامیدی برای پذیرش یا مقابله با وضعیت جاری برنامه کارورزی استفاده می کنند. مدل معنایی حاضر می تواند حاوی این درس مهم برای برنامه ریزان تربیت معلم در دیگر کشورهای در حال توسعه باشد که تحقق اهداف برنامه های اصلاحی منوط به اصلاح شرائطی است که بعضا قدرت معلم و مدرسه قرار دارد.
  کلیدواژگان: ارزشیابی، برنامه درسی، کارورزی، تربیت معلم، تحلیل معنائی
 • ماه منیر ایرانپور، افضل السادات حسینی*، بابک شمشیری صفحات 2856-2875
  هدف پژوهش ، بررسی تربیت اخلاقی از نگاه دو نواندیش دینی ایران مصطفی ملکیان و ابوالقاسم فنایی بود. روش گردآوری داده ها ، اسنادی - از طریق جستجو و مرور منابع اولیه و ثانویه نمایه شده در پایگاه های مختلف علمی - و روش تحلیل آنها ، تحلیل محتوی مفهومی است. بر اساس یافته ها، مهم ترین شباهت های تربیت اخلاقی در اندیشه های ملکیان و فنایی عبارتند از: فرامذهبی بودن تربیت اخلاقی. عدم وجود اجبار در آموزش اخلاق و تاکید بر بهره گیری از رویکرد یکپارچه در آموزش اخلاق. تفاوت های این دو متفکر در تربیت اخلاقی عبارتند از: در حالی که ملکیان بر تربیت اخلاق فردی، عدم توجه به ویژگی های انسان مدرن در نظام آموزشی ایران و جهان شمول بودن زندگی اخلاقی در مقایسه با عمل اخلاقی اشاره می کند ، فنایی آموزش اخلاق اجتماعی، جایگزینی اخلاق به جای فقه در نظام آموزشی ایران، تضاد تربیت اخلاقی با تربیت دینی در این نظام و وجود شکاف بین دانش و عمل اخلاق را مورد توجه قرار داده است. با توجه به یافته ها، به برنامه ریزان درسی ایران پیشنهاد می شود نگاهی جامع تر به دیدگاه های متفکران دینی سنتی و جدید در تربیت اخلاقی فراگیران داشته باشند.
  کلیدواژگان: آموزش اخلاق، متفکران مدرن، اعمال اخلاقی، تربیت دینی
 • نجمه حمزه نژادی، مهری حداد نارافشان*، واله جلالی صفحات 2876-2894

  سیاستگذاران آموزشی بر این باورند که دسترسی کودکان به فناوری می تواند پیشرفت تحصیلی آنها را افزایش داده و هوش نهفته آنها را فعال کند. هدف این پژوهش مقایسه تاثیر واسطه های انسانی و مبتنی بر فناوری بر تاب آوری نفس و هوش چندگانه زبان آموزان کودک بود. در طی شش ماه، دو گروه سی نفری از فراگیران  (پانزده دانش آموز در هر گروه) در معرض دو شکل میانجیگری قرار گرفتند: واسطه های معلم و رایانه ساخته شده. پیش آزمون و پس آزمون برای اندازه گیری پیشرفت یادگیرندگان در تاب آوری نفس و هوش های چندگانه استفاده شد. نتایج نشان داد که فراگیران درگیر در آموزش با واسطه رایانه در مقایسه با گروه با واسطه معلم در انعطاف پذیری نفس و هوش چندگانه برتری نشان دادند. این یافته مبین آن است که یادگیرندگانی که با یک واسطه کامپیوتری در تعامل هستند، از کسانی که با معلم تعامل دارند، پیشی می گیرند. هم چنین پژوهش نشان داد که واسطه های غیرانسانی (فناوری) احتمالا به دلیل ویژگی های جذابی که دارند ، انگیزه و علاقه یادگیرندگان را برای فراگیری افزایش می دهند.

  کلیدواژگان: تاب آوری نفس، هوش های چندگانه، واسطه انسانی، واسطه رایانه
 • افسانه علیزاده، فیروز محمودی*، یوسف ادیب، توشی ایمادا صفحات 2895-2916
  پژوهش حاضر با هدف بررسی ارزش ها و گرایش های فرهنگی در کتاب های درسی دوره ابتدایی ایران انجام شد. روش این پژوهش، توصیفی- تطبیقی از نوع تحلیل محتوا بود. جامعه پژوهش شامل پنج کتاب درسی «هدیه های آسمان» (تعلیمات دینی) مقطع ابتدایی بود که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از دو چک لیست ارزش های فردگرایی- جمع گرایی و گرایش های شناختی ایمادا (2012) استفاده شد. یافته ها نشان داد که هر دو گروه از مولفه های فردگرایی و جمع گرایی در کتاب های درسی مورد مطالعه وجود دارند اگرچه میزان توجه به ارزش های جمع گرا بیشتر بود. از بین مولفه های فردگرایی و جمع گرایی، بیشترین فراوانی مربوط به خود-راهبری و سنت و کمترین فراوانی مربوط به مولفه های انگیزش و خیرخواهی بود. همچنین، بین گرایش های شناختی فردگرایانه و جمع گرایانه در کتاب های درسی تعادل برقرار بود. مولفه های فردگرایی و جمع گرایی به طور مشابه در کتاب های درسی در همه پایه ها حضور داشتند، اما در کتاب های درسی پایه های سوم تا ششم از برجستگی بیشتری برخوردار بودند. مقایسه کتاب های درسی از نظر میزان توجه به گرایش های شناختی نشان داد که پایه های پایین تر، به ویژه پایه دوم، نسبت به پایه های بالاتر از گرایش های شناختی جمع گرایانه بیشتری برخوردار هستند. به طور کلی، این مطالعه نشان می دهد که کتاب های درسی ایرانی «هدیه های آسمان» شامل بازنمایی متعادلی از ارزش های فردگرایی و جمع گرایی می باشند. این تعادل به منظور تقویت احترام به فرهنگ های متنوع در بین دانش آموزان و ارتقای درک آن ها از تنوع فرهنگی بسیار مهم است. توصیه اصلی برای برنامه ریزان درسی ایرانی این است که ضمن حفظ این تعادل ، استفاده از محتوی آموزشی که دانش آموزان را در کسب دیدگاه جامع و فراگیر از دیدگاه های مختلف یاری می دهد، به عنوان یک اولویت در نظر بگیرند.
  کلیدواژگان: جمع گرایی، تحلیل محتوا، ارزش های فرهنگی، فرد گرایی، کتابهای درسی
|
 • Abutaleb Iranmehr *, Hossein Davari, Saeed Nourzadeh, Ghodrat Hassani Pages 2805-2826

  This study offers a comparative exploration of English language education policies and practices in two pivotal Middle Eastern nations: Iran and Saudi Arabia. Employing a documentary research method for data collection and a thematic analysis approach for data interpretation, this study examines the impact of policies on English language education practices in both Iran and Saudi Arabia through the lens of language policy and planning (LPP). The analysis is structured around four dimensions of Kaplan and Baldauf's (2003) LPP evaluation framework, focusing on access policy, personnel policy, curriculum policy, and materials policy. The research findings underscore the diverse influences shaping English language education policy in these countries. In Iran, the anti-imperialist sentiment has notably shaped English language education policy and practice, while Saudi Arabia's approach has been considerably influenced by neoliberalism, serving as a major force in the country's language education policies. The study delineates distinct disparities: Iran exhibits limited exposure to English language education policy, delayed initiation of English learning, and a prevalence of localized teaching approaches. In contrast, Saudi Arabia demonstrates greater English integration in classrooms, an early introduction to English learning, and a stronger emphasis on communicative methodologies. By offering this comparative analysis of English language education policies in Iran and Saudi Arabia, this research contributes valuable insights with potential global relevance. It highlights the intricate interplay of political, cultural, and economic factors that significantly mold language education strategies in diverse contexts, emphasizing the complexity of policies and practices across different cultural and societal landscapes.

  Keywords: anti, imperialism Curriculum English Language Education Language Policy Neoliberalism
 • Mitra Taghipoor, Abbas Gholtash *, Aliasghar Mashinchi Pages 2827-2838
  The purpose of the study was to investigate performance of educational system of Iran in the implementation of BOM program in the middle secondary schools to provide experience to the developing countries. In this qualitative study, data was collected and analyzed through a phenomenological approach and a semi -structural interview. The seventeen school principals of middle secondary schools in Shiraz were selected using a snowball sampling method. Also, structural and internal validity was provided through the theoretical saturation and external validity through the multiple reviews of the analysis. The research findings include three basic lessons for third -world educational policymakers and planners when implementing reform programs: First, voluntary implementation of reform programs does not necessarily lead to the active collaboration and cooperation of school principals and teachers; Second, the presentation of innovative programs and plans unchanged in the traditional structure of the educational system mainly leads to failure, and Third, without training of school principals and teachers, implementing reforms programs and plans will not be successful.
  Keywords: Curriculum, BOM program, Educational reforms, Teachers’ Participation
 • Mahin Gholamzadeh, Zohreh Saadatmand *, Narges Keshtiaray Pages 2839-2855
  Teacher education has been one of the fundamental challenges of Iran's educational system during the last hundred years. The purpose of research is to provide a meaningful analysis of the evaluation of the implementation of internship curriculum in Farhangian University, Iran. The research method was a qualitative type using grounded theory and the data collection method was a semi-structured interview. The research findings led to the presentation of a semantic model. Extracted from the basic concepts, this model contains seven categories and main core namely "continuation of incomplete implementation of internship program". Also, the findings reveal that causal conditions (educational and organizational challenges), contextual conditions (financial obstacles) and intervening conditions (role of supervisors, guidance teachers, student interns, and school administrators) have caused Farhangian University internship’s program could not be realized according to the planned plan. Other finding shows that supervisors and student-teachers use three strategies of analyzing previous experiences, applying individual creativity, and mastering despair and hopelessness to accept or deal with the current situation of the internship program. The current semantic model can contain this important lesson for teacher training planners in other developing countries that the realization of the goals of reform programs depends on the reform of conditions that are sometimes beyond the power of teachers and schools.
  Keywords: Curriculum, evaluation, internship, Semantic Analysis, teacher education
 • Mahmonir Iranpoor, Afzal Al Sadat Hosseini *, Babak Shamshiri Pages 2856-2875
  The purpose of research was to examine ethics education from the two religious thinkers’ perspective of Iran namely Mustafa Malikian and Abolghasem Fana’i. The method of data collection was documentary through the review of primary and secondary sources indexed in various scientific databases. The method of analysis was conceptual content analysis. Based on the findings, the most important similarities of ethics education in the Malikian and Fana’i’s thoughts are as follow: Trans-religious nature of ethics education; absence of coercion in ethics education, and emphasis on use of integrated approach in ethics education. The differences between these two thinkers are: while Malikian's emphasis on individual ethics education, lack of attention to modern human characteristics in Iran's education system, and universality of ethics life compared to moral practice; Fana’i highlighted social ethics education, replacing ethics with jurisprudence in Iran's education system, clash of ethics education with religious education in this system, and existence of a gap between knowledge and ethics practice. According to the findings, it is suggested to the curriculum planners of Iran to take a more comprehensive look at the views of traditional thinkers and the modern religious thinkers’ perspectives in ethics education of learners.
  Keywords: Ethics Education, Modern thinkers, Moral Practice, religious education
 • Najmeh Hamzehnejadi, Mehry Haddad Narafshan *, Valeh Jalali Pages 2876-2894

  Educational policymakers believe that providing young children access to technology can boost their academic achievement and activate their latent intelligences. Thus, the purpose of this study was to compare the impact of human and technology-based mediators on ego-resiliency and multiple intelligences of young English language learners. Over 6 months, two groups of 30 learners (15 students in each group) were exposed to two forms of mediation: the teacher- and computer-made mediators. Pre-tests and post-tests were used to measure learners’ improvements in ego-resiliency and multiple intelligences. The results revealed that the learners involved in computer-mediated instruction proved superior compared to the teacher-mediated group in their ego-resiliency and multiple intelligences. It shows that the learners interacting with a computer mediator surpass those interacting with a human-made mediator, namely the teacher. Our findings suggest that nonhuman mediators (technology) are more effective than humans, possibly due to their enticing features that enhance learners' motivation and interest.

  Keywords: ego resiliency, multiple intelligences, Teacher Mediator, Technology Mediator
 • Afsaneh Alizadeh, Firooz Mahmoodi *, Yousef Adib, Toshie Imada Pages 2895-2916
  The present study aimed to evaluate cultural values and tendencies in Iranian primary school textbooks. This study used a comparative, descriptive approach employing content analysis for data analysis. The study population consisted of five primary school “Gifts of Heaven” (Religious Instruction) textbooks, which were selected through targeted sampling and analyzed in full. Two lists were used to code the content of the textbooks, one for individualistic-collectivistic values and the other for cognitive tendencies. Individualistic and collectivistic values were found in the studied textbooks, with collectivism being more prevalent. Self-direction and tradition were the most frequent components of individualism and collectivism, respectively, while stimulation and benevolence were least frequent. The textbooks showed a balance between individualistic and collectivistic tendencies. Individualistic and collectivistic categories were similarly distributed across grade levels, with greater prominence in textbooks for grades three to six. Lower grade levels, especially second grade, had a higher prevalence of collectivist elements compared to higher grades when examining the cognitive tendencies in studied textbooks. The study provides insights on Iranian cultural values in education. Iranian "Gifts of Heaven" textbooks show a balanced representation of individualistic and collectivistic values. This balance is essential in promoting respect for different cultures among students and facilitating their understanding and appreciation of cultural diversity. The key recommendation is for Iranian curriculum planners to maintain a balanced perspective that avoids radical deviations towards any one value and to prioritize including educational materials that expose students to diverse cultural perspectives, resulting in a more inclusive and tolerant society.
  Keywords: Collectivism, content analysis, Cultural values, Individualism, Textbooks