فهرست مطالب

پژوهش در مهندسی نگهداشت دفاعی - سال چهارم شماره 2 (پیاپی 8، پاییز و زمستان 1401)

نشریه پژوهش در مهندسی نگهداشت دفاعی
سال چهارم شماره 2 (پیاپی 8، پاییز و زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/12/29
 • تعداد عناوین: 4
|
 • مهدی خسرونیا*، سعید رمضانی صفحات 8-31
  در حالی که ادغام نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر (TPM) و نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان (RCM) به وضوح یک موضوع اصلی در زمینه مدیریت نگهداری و تعمیرات است، متاسفانه در ادبیات توجه محدودی به آن شده است. این موضوع فاقد یک روش ساختار یافته برای تجهیزات عملیاتی است؛ بنابراین، این تحقیق از ماهیت مکمل دو راهبرد ذکر شده برای ارائه یک رویکرد عملیاتی یکپارچه به منظور افزایش دسترسی تجهیزات با هدف طراحی و بهبود برنامه های نگهداری و تعمیرات برای یک سیستم عمومی استفاده می کند. همچنین شامل کاربرگ های عملیاتی خاص می شود که از وظایف نگهداری مستقل تا اقدامات بهبود قابلیت نگهداری و آموزش کارکنان را دربرمی گیرد. این پژوهش به شیوه آمیخته پرسشنامه ای و کتابخانه ای و از نوع تحلیل اسنادی می باشد. به منظور تجزیه وتحلیل یافته ها اقدام به طبقه بندی، استدلال و استنتاج منطقی شده است. بررسی ادبیات ثابت کرد که اگر نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان در چارچوب نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر توسعه یابد، نتایج بهتری را تسهیل می کند، زیرا بر نگهداری پیشگیرانه تمرکز دارد. همچنین هر دو رویکرد با اهداف یکسان، موجب افزایش کیفیت، قابلیت اطمینان، دسترسی و عملکرد تجهیزات از طریق حذف ضایعات می گردند. این تحقیق به شرکت ها این فرصت را می دهد تا از مزایای یک چارچوب عملیاتی که به طور موثر روش های نگهداری و تعمیرات طولانی مدت را ادغام می کند، بهره ببرند و به متخصصان و اپراتورها در طول عملیات روزانه خود کمک می کند.
  کلیدواژگان: نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر، نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان، نگهداری و تعمیرات مستقل، نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه
 • مهران محمدی*، سعید رمضانی، مسعود مصدق خواه صفحات 32-51
  آمادگی رزمی و جلوگیری از عواقب ناشی از عدم دسترسی به تجهیزات عملیاتی و قابل اطمینان در حوزه نگهداشت دارایی ها و تجهیزات نظامی  بسیارمهم است و از دست دادن دارایی های ارزشمند یک نگرانی عمده در سازمان های نظامی به شمار می آید. نگهداری طولانی مدت دارایی ها و تجهیزات بایستی از اهداف هر سازمان نظامی باشد تا  با ارائه سیستم های تسلیحاتی ایمن، کاملا با قابلیت مناسب برای انجام ماموریت، قابل اعتماد و مرگبار در میدان رزم پشتیبانی نماید.مراکز ذخیره سازی باید این سیستم های تسلیحاتی را باید به موقع و عملیاتی در دسترس سربازان برای انجام ماموریت های زمان رزم و تهدیدات قرار بدهند.  این امر باعث کاهش هزینه کل حفظ دارایی در طولانی مدت شده و علاوه بر آن باعث افزایش عمر تجهیزات و حفظ آنها برای مقابله با بحران های پیش بینی نشده می گردد. تحقیق حاضر، ازلحاظ هدف جزو تحقیقات کاربردی و ازلحاظ مکان تحقیق جزو تحقیقات کتابخانه ای و اینترنتی است.  در این مقاله هدف شناسایی عوامل مخربی است که سلامت تجهیزات و دارایی ها به خظر می اندازد تا پس از آن اقدامات لازم برای حذف یا به حداقل رساندن اثرهرکدام انجام شود سپس مدل یا چرخه ای برای نگهداری طولانی مدت تجهیزات نظامی ارائه می گردد تا مراحل پیاده سازی این فرآیند را مشخص سازد که در این مقاله این فرآیند با توجه به فعالیت های انجام شده در یک مرکز ذخیره سازی و بازسازی تجهیزات و ادوات زرهی تشریح شده است.
  کلیدواژگان: نگهداری طولانی مدت تجهیزات، ذخیره سازی تجهیزات، توان رزم، عوامل مخرب تجهیزات، خوردگی
 • نگین اسکندری*، سعید فرخی زاده صفحات 52-64

  آب های سطحی و زیر زمینی یکی از منابع اصلی و کلیدی آب شرب به شمار می رود. یکی از بخش های مهم فرایندهای آب، انتقال آب از منبع به تصفیه خانه و انتقال به شبکه توزیع برای مصرف است. در این راستا می بایست با اعمال مدیریتی صحیح و اجرای برنامه های اصولی از افزایش هزینه انتقال و ساخت و احداث پروژه های انتقال آب در بخش های مختلف جلوگیری کرد. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان و پیمانکاران جزء پروژه خط انتقال آب سد کرج است و هدف این پژوهش ارائه یک مدل تحلیل سلسله مراتبی فازی جهت بهینه سازی پروژه های آبی می باشد. طراحی مدل مبتنی بر شناسایی و تعیین شاخص هایی است که معیاری مناسب برای ارزیابی عملکرد کارکنان و پیمانکاران فعال در پروژه خط انتقال آب کرج می باشند. این شناسایی با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و همچنین نظر کارشناسان فنی صورت می پذیرد. پس از شناسایی شاخص ها با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP)، به شاخص ها بر اساس درجه اهمیتشان وزن اختصاص می یابد. اعتبار شاخص های شناسایی شده و اوزان اختصاص یافته با استفاده از پرسشنامه هایی که در اختیار خبرگان قرار می گیرد، سنجیده می شود. نتایج نشان می دهد که 5 عامل: شاخص های شرایط زمین شناسی منطقه، شاخص های شرایط لوله گذاری، شاخص های دسترسی به مواد و مصالح مورد نیاز پروژه، شاخص های مربوط به ملاحظات زمان پیشبرد عملیات لوله گذاری و شاخص های مربوط به مراحل اجرایی لوله گذاری مهم ترین فاکتورهای موثر در مدیریت پروژه خط انتقال آب سد کرج است. نتایج حاصل از اعتبارسنجی معیارهای اصلی نشان داد از میان 5 معیار اصلی مورد بررسی، شاخص های مربوط به شرایط لوله گذاری با وزن شاخص 0.58 مهم ترین شاخص است. بعد از آن شاخص های مربوط به ملاحظات و شرایط زمین شناسی منطقه و شاخص های مربوط به دسترسی به مواد و مصالح مورد نیاز پروژه هرکدام با مقدار وزن 0.19 عوامل مهم در تعیین مسیر پروژه خط انتقال سد کرج به دست آمدند.

  کلیدواژگان: تحلیل سلسله مراتبی فازی، خط انتقال، وزن دهی، معیار سنجی، لوله گذاری
 • فرشید فرخی زاده* صفحات 66-79
  زمینه و هدف

  با شدت گرفتن تغییرات در جهان و همچنین نیاز به حداکثر رسانی بهره وری در تمامی منابع سازمان ها، مدیریت دارایی های فیزیکی یکی از اصلی ترین فعالیت ها و راهبردهای سازمان های صنعتی و خدمات زیربنایی را شکل داده است. از این رو مدیریت دارایی های فیزیکی به یک فعالیت حیاتی تبدیل گشته و نیاز به توجه ویژه را می طلبد. به این ترتیب، هدف پژوهش حاضر تحلیل کتاب سنجی تولیدات علمی منتشر شده در پایگاه علمی وب آف ساینس در موضوع مدیریت دارایی های فیزیکی از سال 2023-1958 و مصورسازی نقشه علمی آن ها می باشد.

  روش

  پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت توصیفی-تحلیلی و به لحاظ هدف کاربردی و از نوع مرور نظام مند مستندات علمی می باشد که تعداد 1876 منبع با موضوع مدیریت دارایی های فیزیکی از پایگاه علمی وب آف ساینس به صورت جستجو در عنوان مقاله، چکیده و واژگان کلیدی، استخراج گردید.

  یافته ها

  بررسی وتحلیل داده ها توسط امکانات این پایگاه و همچنین نرم افزار VOSviewer که یک نرم افزار تحلیل شبکه اجتماعی است صورت گرفت تا روند محصولات پژوهشی، نقشه دانشی، شبکه مفهومی، شبکه هم واژگانی پژوهش های انجام شده با موضوع مدیریت دارایی های فیزیکی احصاء، طراحی و مصورسازی شود.

  نتیجه گیری

  نتایج پژوهش حاکی از این است که پژوهشگران دنیا تقریبا از هفت دهه گذشته نسبت به بررسی و ارائه دستاوردهای علمی مرتبط با حوزه مدیریت دارایی های فیزیکی اقداماتی را انجام داده اند اما به صورت جدی روند تولیدات علمی از سال 2004 میلادی توسعه ای و صعودی بوده و از سال 2018 میلادی این رشد چشم گیر و نمایان تر می باشد در حال حاضر هم یکی از موضوعات جذاب و کاربردی برای پژوهشگران، موسسات و مراکز علمی در دنیا محسوب می شود.

  کلیدواژگان: مدیریت دارایی های فیزیکی، کتاب سنجی، هم واژگانی، ساختار فکری دانش، تحلیل شبکه
|
 • Mehdi Khosronia *, Saeed Ramezani Pages 8-31
  While the integration of Total Productive Maintenance (TPM) and Reliability-centered maintenance (RCM) is clearly a major issue in maintenance management. Unfortunately, limited attention has been paid to it in the literature. It lacks a structured approach to operational equipment. Therefore, this research uses the complementary nature of the two strategies to provide an integrated operational approach to increase equipment availability with the aim of designing and improving maintenance plans for a public system. It also includes specific operational worksheets, ranging from autonomous maintenance tasks to maintainability improvement measures and employee’s education and training. This research is a mixed method of questionnaire and library and document analysis type. In order to analyze the findings, classification, reasoning and logical inference have been done. literature review and development of the proposed model proved that RCM if developed within the TPM framework improves better results, because it focuses on preventive maintenance. Also, both approaches with the same goals increase the quality, reliability, availability and performance of equipment by eliminating waste. This research gives companies the opportunity to reap the benefits of an operational framework that effectively integrates long-term maintenance methods, helping technicians and operators during their daily operations.
  Keywords: Total Productive Maintenance (TPM), Reliability- Centered Maintenance (RCM), autonomous maintenance, Preventive Maintenance
 • Mehran Mohammadi *, Saeed Ramezani, Masoud Mosadeghkhah Pages 32-51
  Combat readiness and preventing the consequences of not having access to operational and reliable equipment is very important in the field of maintaining military assets and the loss of valuable assets is a major concern in military organizations. Long-term storage of assets and equipment should be the goal of every military organization to support on the battlefield by providing safe, Fully capable of performing the mission, reliable, and lethal weapon systems. Storage centers should make these weapon systems accessible timely and operantionaly to soldiers to carry out wartime missions and threats. This reduces the total cost of asset maintenance in the long term, and besides that, it increases the life of equipment and maintains them to deal with unforeseen crises. The current research is one of the applied researches in terms of purpose, and library and internet researches in terms of the place of research. In this article, the goal is to identify the destructive factors that endanger the health of equipment and assets, so that the necessary measures can be taken to eliminate or minimize the effect of each, then a model or cycle for long-term storage of military equipment is presented until the steps are taken. Making this process clear that in this article, this process is described with regard to the activities carried out in a storage and reconstruction center for armored equipment and tools.
  Keywords: Long-term Storage of Equipment, Preservation, combat power, destructive factors of equipment, Corrosion
 • Negin Eskandari *, Saeed Farokhizadeh Pages 52-64

  Surface and underground water is one of the main and key sources of drinking water. One of the important parts of water processes is the transfer of water from the source of the treatment plant to the distribution network for consumption. In this regard, it is necessary to prevent the increase in the cost of transfer and construction of water transfer projects in different sectors by applying proper management and implementing basic plans. The statistical population of the research includes the employees and contractors of the Karaj Dam water transmission line project. The design of the model is to identify and determine the indicators that are used to evaluate the performance of the employees and contractors active in the Karaj water transmission line project. This identification is done using library studies as well as the opinion of technical experts. After identifying the indicators using the Fuzzy Hierarchy Analysis Process (FAHP), weight is assigned to these indicators based on their importance. The identified indicators and assigned weights will be validated using questionnaires that will be provided to experts. The results show that the 5 factors of indicators of geological conditions of the region, indicators of piping conditions, indicators of access to materials and materials needed for the project, indicators of considering the time of progress of piping operations and indicators of the implementation stages of piping are the most important effective factors in the management of the Karaj dam water transmission line project. The results of the validation of the main criteria showed that among the 5 main criteria examined, the indicators related to piping conditions with an index weight of 0.58 are the most important indicators. After that, the indicators related to the considerations and geological conditions of the region and the indicators related to the access to materials and materials required for the project, each with a weight value of 0.19, were obtained as important factors in determining the route of the Karaj dam transmission line project.

  Keywords: Risk Management, Construction Projects, Water Transfer, HSE, FMEA, Persain Gulf Bidboland
 • Farshid Farokhizadeh * Pages 66-79
  Background and Purpose

  The aim of the present research is the bibliometric analysis of scientific productions published in the Web of Science scientific database on the subject of physical asset management from 1958 to 2023 and to illustrate their scientific map.

  Methodology

  The current research is descriptive-analytical in nature and applied in terms of purpose and a systematic review of scientific documents, in which 1876 sources on the topic of physical assets management were extracted from the Web of Science scientific database by searching the article title, abstract and keywords.

  Findings

  Data review and analysis was done by the facilities of this database and also the VOSviewer software, which is a social network analysis software, in order to enumerate, design and visualize the research products, knowledge map, conceptual network, synonym network of the researches conducted on the subject of physical asset management.

  Conclusion

  The results of the research indicate that the researchers of the world have taken measures to review and present scientific achievements related to the field of physical assets management for the past seven decades, but seriously, the trend of scientific productions has been developmental and upward since 2004 and since In 2018, this growth is more impressive and visible, and it is currently considered one of the most attractive and practical topics for researchers, institutions and scientific centers in the world.

  Keywords: Management of Physical Assets, Bibliometric, Co-word, Intellectual Structure of Knowledge, Network Analysis