فهرست مطالب

نشریه مهندسی بهداشت محیط
سال یازدهم شماره 1 (پیاپی 42، پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/09/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • عماد دهقانی فرد، علی اسرافیلی، مجتبی یگانه، مهدی فرزادکیا* صفحات 1-28
  زمینه و هدف

  آنتی بیوتیک ها جزو آلاینده های زیست محیطی دارای اثرات پایدار بوده و پس از مصرف، به ندرت در بدن به طور کامل متابولیزه شده و 90-30 درصد آن ها از طریق ادرار و مدفوع دفع و وارد محیط می گردد. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی تجزیه آلاینده سفیکسیم توسط فتوکاتالیست Fe3O4@SiO2 @TiO2@rGO +  UV در حضور پرسولفات (PS) از پساب سنتتیک انجام شد.          

  مواد و روش ها

  فتوکاتالیست Fe3O4@SiO2@TiO2 (FS@T/rGO) به روش هم ترسیبی سنتز، و سپس بر روی اکسیدگرافن احیاء شده (rGO) تثبیت گردید. خصوصیات ساختاری فتوکاتالیست مغناطیسی با استفاده از تکنیک های FESEM، XRD، TEM،  VSM، مورد ارزیابی قرار گرفت. تاثیر متغیرهایی مانند pH محلول، دوز کاتالیست، غلظت پرسولفات و غلظت اولیه آلاینده بر عملکرد فرآیند FS@T/rGO/PS/UV در تجزیه آلاینده سفیکسیم مورد بررسی قرار گرفت. پس از تعیین شرایط بهینه، تاثیر یون های مداخله گر و اسکاونجرها بر فرآیند و همچنین میزان بازیابی و استفاده مجدد از کاتالیست بررسی شد.

  یافته ها

  فتوکاتالیست سنتز شده دارای ویژ گی هایی از جمله خاصیت مغناطیسی بسیار عالی، ساختار کریستالی و نسبتا کروی در سایز نانو، خلوص بالا، خاصیت فتوکاتالیستی در هر دو محدوده فرابنفش و مرئی است. تحت شرایط بهینه (7-6.5 pH = ، mM2 = PS و دوز فتوکاتالیست= g/L0.1)، پس از گذشت 60 دقیقه زمان اکسیداسیون، آنتی بیوتیک سفیکسیم با غلظت mg/L50 و TOC به ترتیب با راندمان >98% و 55.7% حذف شدند. عملکرد فرآیند متاثر از حضور اسکاونجرهای آلی (TBA، NaN3، KI و CH3OH) و یون های مداخله گر (Cl-، SO4-2، NO3- و CO3-2) بود؛ بطوری که راندمان تجزیه آلاینده در حضور اسکاونجرهای آلی و یون های مداخله گر کاهش یافت. گونه های موثر واکنش شامل h+،1O2 ،OH•  وSO4•−  در تجزیه سفیکسیم توسط فرآیند  فتوکاتالیستی در حضور PS بود. فتوکاتالیست سنتز شده قابلیت استفاده برای 4 مرحله متوالی را داشت و در مرحله چهارم، سفیکسیم با راندمان برابر با 70.1 درصد تجزیه گردید. رفتار تجزیه فتوکاتالیستی آنتی بیوتیک سفیکسیم در واحد زمان تابع مدل سینتیکی شبه درجه اول بود.

  نتیجه گیری

  فرآیند فتوکاتالیستی FS@T/rGO/UV/PS با خصوصیاتی از جمله کارایی بالا در تجزیه آنتی بیوتیک، قابلیت جداسازی آسان و سریع، قابلیت معدنی سازی آلاینده، تولید محصولات جانبی با ساختار مولکولی ساده و عملکرد مناسب بر روی نمونه فاضلاب واقعی می تواند به عنوان یک روش مناسب جهت پس تصفیه فاضلاب صنعتی و همچنین پیش تصفیه به منظور کاهش بار آلی و افزایش تجزیه پذیری زیستی مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: سفیکسیم، فرآیند فتوکاتالیستی، دی اکسید تیتانیوم، اکسیدگرافن، پرسولفات
 • مهدی پیرزاد، سهیل سبحان اردکانی* صفحات 29-46
  زمینه و هدف

  : امروزه با توجه به تغییرات اقلیمی و کاهش نزولات جوی در سطح کشور و به خصوص استان همدان، نرخ دسترسی به منابع آب سطحی کاهش یافته و لذا، میزان برداشت از منابع آب زیرزمینی به شدت افزایش یافته است که این موضوع موجب تغییر در کیفیت این منابع برای مصارف گوناگون شده است. در نتیجه، لزوم پایش کیفی منابع آب زیرزمینی نیز اهمیت دوچندانی یافته است. از این رو، در این پژوهش با استفاده از مدل ترکیبی شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم فراابتکاری گرگ خاکستری نسبت به مدل سازی کیفی منابع آب زیرزمینی دشت کبودرآهنگ واقع در شمال غربی استان همدان در سال 1401 اقدام شد.

  مواد و روش ها

  در این پژوهش، داده های کیفی منابع آب زیرزمینی مربوط به چاه های دشت کبودرآهنگ به سه بخش آموزش (%70)، اعتبارسنجی (%15) و آزمون (%15) تقسیم و با استفاده از مدل ترکیبی شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم فراابتکاری گرگ خاکستری مدل سازی کیفی منابع آب زیرزمینی دشت کبودرآهنگ انجام شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که مدل ارائه شده قابلیت بالایی در پیش بینی کیفیت آب زیرزمینی بر اساس سه متغیر pH، EC و TDS داشته است. مقدار 0/9975 = R نشان دهنده پیشگویی بالای متغیرها بود. نتایج حاصل از پیاده سازی شبکه عصبی مصنوعی بیان گر صحت بالا و همچنین قابلیت بالای پیش بینی و خطای اندک مدل بود که این خطا با کمک الگوریتم گرگ خاکستری کاهش یافت. بنابراین، می توان اذعان داشت علی رغم این که الگوریتم شبکه عصبی مصنوعی تا حد بالایی قادر به پیش بینی کیفیت آب زیرزمینی در منطقه مورد مطالعه بود، الگوریتم گرگ خاکستری با کاهش خطای پیش بینی، این عملکرد را تکمیل و مقدار بهینگی مدل را افزایش داد.

  نتیجه گیری

  الگوریتم های شبکه عصبی مصنوعی و بهینه سازی گرگ خاکستری مکمل هم بوده و عملکرد خوبی برای پیش بینی تغییرات کیفی منابع آب زیرزمینی از خود نشان می دهند.

  کلیدواژگان: کیفیت آب زیرزمینی، مدل سازی هوشمند داده ها، شبکه عصبی مصنوعی، الگوریتم گرگ خاکستری، دشت کبودرآهنگ
 • رقیه نوروزی*، منصور ضرابی، محمد نوری سپهر، ابراهیم محمدی کلهری صفحات 47-59
  زمینه و هدف

  آنتی بیوتیک ها نوعی دارو هستند که در غلظت های مختلف از نانوگرم تا میکروگرم در منابع آب یافت می شوند و مقاومت بالای آنها در برابر تجزیه، حذف آنها را از محیط های آبی دشوار می کند. هدف از این مطالعه بررسی حذف آنتی بیوتیک تتراسایکلین از محیط های آبی می باشد.            

  مواد و روش ها

  در این مطالعه نانو زئولیت نوع y اصلاح شده برای جذب تتراسایکلین سنتز شد. ویژگیهای جاذب نانو زئولیت نوع y اصلاح شده توسط FESEM، EDS، FTIR و آنالیز XRD مشخص شد. سپس فرآیند جذب تتراسایکلین  مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها

  بیشترین میزان حذف آنتی بیوتیک تتراسایکلین در غلظت برابر mg/L50 و زمان تماس 30 دقیقه، در 7pH= و غلظت نانو زئولیت y اصلاح شده 0/4 گرم بر لیتر 97/4% حاصل شد. فرآیند جذب تتراسایکلین از طریق نانو زئولیت y اصلاح شده با مدل ایزوترم لانگموییر (R2 = 0/991) و سینتیک شبه درجه دوم (0/0021=K2) سازگار بود.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد که نانو جاذب به طور قابل ملاحظه ای قادر به حذف تتراسایکلین در مدت زمان کم از محلول های آبی است. بنابراین به عنوان یک جاذب موثر می تواند برای حذف آنتی بیوتیک ها مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: آنتی بیوتیک، جذب سطحی، نانو زئولیت y
 • یحیی خسروی، نرمین حسن زاده رنگی*، سامان روشنی، علی اسدی کرم، مهسا الفی، یگانه اختری، علی اصغر فرشاد صفحات 60-75
  زمینه و هدف

  با توجه به گسترش روز افزون مشکلات اسکلتی عضلانی (MSDs (ضروری است که ریسک فاکتورهای ارگونومی محیط کار با روش های عمومی و اختصاصی مورد بررسی و مقایسه قرار گیرند. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی ارگونومی محیط کار اداری با استفاده از دو تکنیک ارزیابی اختصاصی و عمومی در دو دانشگاه علوم پزشکی کشور انجام شد.       

  مواد و روش ها

  شیوع MSDs با استفاده از پرسشنامه استاندارد نوردیک و ارزیابی ارگونومی کارکنان در محیط کار به روش ارزیابی سریع تنش اداری ROSA و ارزیابی سریع کل بدن REBA ارزیابی گردید. آمارهای توصیفی و آزمون های کای اسکور، تی مستقل و رگرسیون لجستیک به منظور توصیف و تحلیل داده ها به کار رفت.

  یافته ها

  اختلاف میانگین امتیاز ROSA و میانگین ارتفاع مانیتور بین دو گروه از کارکنان شاغل در محیط کار اداری که MSDs را طی 12 ماه گذشته تجربه کرده اند و گروهی که تجربه نداشته اند معنادار است. به ازای یک واحد افزایش در امتیاز ROSA و یک سانتی متر ارتفاع مانیتور با درنظرگیری سایر متغیرهای مداخله گر، به ترتیب حدود 45 و 13 درصد شانس بروز MSDs افزایش می یاید.

  نتیجه گیری

  ابزار ROSA نسبت به REBA روش قابل اعتمادتری برای ارزیابی ارگونومی محیط کار اداری است. امتیاز کلی روش ROSA و پارامترهای ایستگاه کار نظیر ارتفاع مانیتور می تواند در مشاغل اداری جهت طراحی مداخله های کاهش دهنده MSDs استفاده شود. مطالعات بیشتری به منظور قابلیت اعتماد ROSA لازم است تا اعتبار مداخلات ارگونومی مبتنی بر این روش افزایش یابد.

  کلیدواژگان: محیط کار، ارگونومی فیزیکی، ارزیابی ریسک
 • حامد قویمی*، یاسمن تقوی، فریناز اسمی، جواد تاج کی، سعید رضایی، مهران محسنی صفحات 76-88
  زمینه و هدف

  آفلاتوکسین M1 که به دنبال متابولیسم آفلاتوکسین B1 که از طریق خوراک آلوده وارد بدن دام می شود،ایجاد می گردد. انسان ها نیز از طریق مصرف شیر دام آلوده در معرض مواجهه با این مایکوتوکسین قرار می گیرند. این مایکوتوکسین دارای اثرات هپاتوتوکسیک، سرطان زایی و موتاژنی بسیار قوی بوده و به طور بالقوه برای سلامتی انسان مخاطره آمیز می باشد. با توجه به این که شیر یکی از مواد غذایی مهم برای انسان به شمار می رود، بنابراین حصول اطمینان از سلامت شیر و عدم آلودگی آن با مواد مختلف ازجمله آفلاتوکسین M1 برای حفاظت از سلامت گروه های سنی مختلف امری ضروری به نظر می رسد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه 180 نمونه شیر اعم از سنتی و صنعتی از 4 شهر تبریز، کرمانشاه، زنجان و رشت جمع آوری شده، نمونه ها سانتریفیوژ شده و چربی رویی آن برداشته شده و نمونه های شیر بدون چربی به روش ELISA رقابتی ازنظر آفلاتوکسین M1 موردسنجش قرار گرفتند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که %100 نمونه های موردبررسی آلوده به آفلاتوکسین M1 بودند؛ که میانگین غلظت آلودگی M1 در شهر تبریز، کرمانشاه، زنجان و رشت به ترتیب 6/5±31/9، 16/9±30/7، 6/2±29/9 و 3/8±25/4 نانوگرم در لیتر در محدوده ی 2/134-1> نانوگرم در لیتر به دست آمد.

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه ما نشان داد که در تمامی نمونه های اخذشده از چهار شهر تبریز، کرمانشاه، زنجان و رشت، آلودگی به آفلاتوکسینM1   وجود دارد که سطح این آلودگی در فصل های مختلف متفاوت بود. به نحوی که بیشترین آلودگی در فصل پاییز و در نوع تولید سنتی، مشاهده شد. با توجه به مضرات آفلاتوکسینM1  برای سلامت انسان، کنترل مداوم خوراک دام ازلحاظ آفلاتوکسینB1  و کنترل شیر و محصولات آن به جهت عدم حضور آفلاتوکسین M1  بسیار مهم است.

  کلیدواژگان: آفلاتوکسین M1، شیر سنتی و صنعتی، ELASA
 • یحیی خسروی، نرمین حسن زاده رنگی*، محمدرضا حسن بیگی صفحات 89-103
  زمینه و هدف

  انبارهای نفت و گاز مایع جزء تاسیسات کلیدی در هر کشور به شمار می رود. هدف از مطالعه حاضر ارایه الگویی تلفیقی از روش های ساده و کاربردی جهت ارزیابی بهداشت و ایمنی محیط کار انبار نفت و گاز مایع و سایر صنایع و خدمات مشابه بوده است.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه کیفی، داده ها به روش های بررسی میدانی، بررسی اسنادی، مصاحبه انفرادی، مصاحبه گروهی متمرکز و بحث گروهی متمرکز گردآوری و تولید شد. الگویی ترکیبی از فنون شامل واکاوی وظیفه، واکاوی اثر و حالت شکست، واکاوی درخت واقعه، واکاوی درخت خطا، نمودار استخوان ماهی به صورت مرحله به مرحله جهت ارزیابی بهداشت و ایمنی محیط کار معرفی و استفاده شد.

  یافته ها

  مشاغل انبار نفت و گاز مایع وظایف و خطرات متعددی دارند. از میان مشاغل مورد مطالعه، مشاغل پرکننده گاز مایع (158RP=N1)، مکانیک عمومی (156RP=N1) و آزمایشگر (130RP=N1) بالاترین سطح ریسک را دارند که فراتر از حد حد بالای کنترل است و شغل استاد کار مواد نفتی (48RP=N1) کم ترین سطح ریسک را دارد و زیر حد پایین کنترل است. میزان ریسک سایر مشاغل در حد تحت کنترل هستند.

  نتیجه گیری

  با اعمال پیشنهادات اصلاحی و پیشگیرانه ارایه شده در نمودار استخوان ماهی علت کنترل و آیین کار ایمن برای هر شغل، می توان سطح ریسک محیط کار را به زیر حد کنترل و محدوده ریسک ناچیز کاهش داد. الگوی ترکیبی و ساده استفاده شده در این مطالعه می تواند توسط سایر صنایع و خدمات کشور به کار رود.

  کلیدواژگان: ارزیابی ریسک، بهداشت، ایمنی، محیط کار، انبار نفت
 • محمدسعید جدگال، عبدالوحید بامری، مرادعلی زارعی پور*، صیداملک دادخواه، هادی علیزاده سیوکی صفحات 104-115
  زمینه و هدف

  یکی از مسائلی که در دنیای رو به گسترش امروزی بسیار حائز اهمیت است، مسئله ی محیط زیست و حفاظت از آن است. این مطالعه با هدف بررسی سواد زیست محیطی(آگاهی، نگرش و عملکرد محافظت محیط زیست) در دانشجویان دانشکده پرستاری شهرستان چابهار انجام گرفت.

  مواد و روش ها

  این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی است که بر روی 200 دانشجوی پرستاری صورت گرفته است. نمونه پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انجام گرفت. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه دموگرافیک و پرسشنامه سواد زیست محیطی بود. داده ها در نرم افزار آماری SPSS نسخه 18 وارد شدند و با استفاده از آزمون های آنوا و همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد 69/8 درصد دانشجویان آگاهی خوب در خصوص رفتارهای حفاظت محیط زیست داشتند. و 66درصد دانشجویان نگرش زیست محیطی خوب و 50/8 درصد دانشجویان رفتار حفاظت محیط زیست ضعیفی داشتند. همچنین رفتار حفاظت محیط زیست دانشجویان با سطح تحصیلات پدر و مادر، جنسیت ارتباط آماری معناداری داشت (0/05> p). در نهایت نتایج نشان داد که بین متغیرهای آگاهی، نگرش و رفتار حفاظت محیط زیست همبستگی مثبت قوی وجود دارد.

  نتیجه گیری

  به منظور ارتقاء رفتارهای حفاظت زیست محیطی در دانشجویان، می توان از برگزاری کلاس های آموزشی در زمینه محیط زیست، فعالیت های محیط زیست، استفاده از آموزش های غیر مستقیم جهت توسعه فرهنگ زیست محیطی استفاده نمود.

  کلیدواژگان: سواد زیست محیطی، آگاهی، نگرش، عملکرد، حفاظت محیط زیست، دانشجویان
 • مسعود حاتمی منش*، ثمر مرتضوی، عیسی سلگی، احمد مهتدی صفحات 116-129
  زمینه و هدف

  باتوجه به نقش پوشش های گیاهی در کاهش و جذب آلاینده های هوا ارزیابی مقاومت گونه های مختلف نسبت به آلاینده های محیطی به منظور انتخاب گونه های مناسب از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد. از اینرو هدف مطالعه حاضر ارزیابی مقاومت گونه های چنار P. orientalis، شاه توت M. nigra و عرعر A. altissima نسبت به آلودگی هوا با استفاده از زیست نشانگرهای بیوفیزیکی و بیوشیمیایی برگ می باشد.

  مواد و روش ها

  بدین منظور نمونه برداری از برگهای سه گونه درختی از شش ایستگاه در شهر اصفهان صورت گرفت. پس از انتقال نمونه ها به آزمایشگاه تراکم روزنه ها، میزان پروتئین کل، قندهای محلول و آنتوسیانین برگ آنها اندازه گیری شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد گونه های شاه توت وعرعر با افزایش، و گونه چنار با کاهش تراکم روزنه های خود نسبت به آلودگی هوا پاسخ نشان داده اند. میزان پروتئین کل برگ شاه توت، چنار و عرعر به میزان 48/93، 55/76 و 23/53 درصد در مناطق آلوده نسبت به مناطق پاک بیشتر بوده است. این میزان برای قندهای محلول و آنتوسانین در شاه توت، چنار و عرعر به ترتیب برابر (90/22، 38/65 و 88/88) و برابر (19/64، 88/8 و 80/05) درصد بوده است.

  نتیجه گیری

  براساس یافته ها می توان نتیجه گرفت درختان در ارتباط با تراکم روزنه ها پاسخ نسبتا متفاوتی نسبت به آلودگی هوا می دهند که این امر می تواند به دو طریق افزایش یا کاهش تراکم روزنه ها باشد. افزایش مقدار پروتئین کل، قندهای محلول و آنتوسیانین موجود در برگ درختان منطقه آلوده بیانگر این موضوع است که این درختان نسبت به مقدار آلودگی آلاینده های مقاوم هستند و از این استراتژیها جهت سازگاری و مقابله با آلاینده ها استفاده می کنند.

  کلیدواژگان: آلودگی هوا، زیست نشانگرهای برگ، تراکم روزنه، آنتوسیانین، فلزات سنگین
|
 • Emad Dehghanifard, Ali Esrafili, Mojtabi Yeganeh, Mahdi Farzadkia* Pages 1-28
  Background

  Antibiotics are among the environmental pollutants with stable effects during consumption, they are rarely completely metabolized in the body and 30-90% of them are excreted through urine and feces and enter into the environment. The present study was conducted to evaluate the degradation of cefixime pollutant by photocatalyst Fe3O4@SiO2@TiO2@rGO + UV in the presence of persulfate (PS) from synthetic wastewater.

  Methods

  Fe3O4@SiO2@TiO2 (F@ST) photocatalyst was synthesized by co-precipitation method, and then fixed on reduced graphene oxide (rGO). The structural properties of magnetic photocatalyst were evaluated using FESEM, XRD, TEM, VSM techniques. The effect of variables such as solution pH, catalyst dosage, persulfate concentration and initial pollutant concentration on the performance of the FS@T/rGO/PS/UV process in the degradation of cefixime pollutant was investigated. After determining the optimal conditions, the influence of interfering ions and scavengers on the process, as well as the amount of recovery and reuse of the catalyst were investigated.

  Results

  The synthesized photocatalyst had features such as excellent magnetic properties, crystalline and relatively spherical structure in nano size, high purity, photocatalytic properties in both ultraviolet and visible ranges. Under optimal conditions (pH=6.5-7, PS= 2mM and photocatalyst dosage= 0.1 g/L), after 60 min of oxidation time, cefixime antibiotic with a concentration of 50 mg/L and TOC, respectively, with efficiency > 98% and 55.7% were removed. The performance of the process was affected by the presence of organic scavengers (TBA, NaN3, KI and CH3OH) and interfering ions (Cl-, SO4-2, NO3- and CO3-2); so that the pollutant degradation efficiency decreased in the presence of organic scavengers and interfering ions. The effective reaction species were included h⁺, 1O2, OH• and SO4•⁻ in the degradation of cefixime by photocatalytic process in the presence of PS. The synthesized photocatalyst could be used for 4 consecutive steps, and in the fourth step, cefixime was degraded with an efficiency of 70.1%. The behavior of the photocatalytic degradation of cefixime antibiotic per unit time was a function of the pseudo-first-order kinetic model.

  Conclusion

  : FS@T/rGO/UV/PS photocatalytic process with features such as high efficiency in antibiotic degradation, easy and fast separation, pollutant mineralization, production of side products with simple molecular structure and good performance on the real wastewater sample could be used as a suitable method for industrial wastewater post-treatment as well as pre-treatment in order to reduce organic load and increase biodegradability.

  Keywords: Cefixime, Photocatalytic Process, Titanium Dioxide, Graphene Oxide, Persulfate
 • Mahdi Pirzad, Soheil Sobhan Ardakani* Pages 29-46
  Background

  Climate change and declining rainfall have significantly reduced access to surface water in Iran, particularly in Hamedan Province. This has led to increased reliance on groundwater resources, consequently altering their quality for various uses. Therefore, this study was conducted to develope a qualitative model for assess of groundwater resources in Kabudarahang Plain, Hamedan Province, using an Artificial Neural Network (ANN) and the Gray Wolf Optimizer (GWO) algorithm.

  Methods

  Qualitative data of groundwater resources in Kabudarahang Plain were collected and analyzed over a decade (2012-2022). ANN modeling was employed to predict groundwater quality changes. Additionally, the GWO algorithm was integrated to enhance prediction accuracy. The model utilized three output or dependent variables (TDS, EC, and pH) and six input or independent variables (calcium, magnesium, chloride, sulfate, sodium, and turbidity).

  Results

  The ANN model demonstrated that over 99% of water quality variations can be attributed to the six input variables. Moreover, the GWO algorithm effectively reduced average prediction errors from 0.0015 to 0.0008.

  Conclusion

  The ANN algorithm exhibited high prediction accuracy, low prediction error, and model optimality, which were further enhanced by the GWO algorithm. This suggests that while the ANN model successfully predicted groundwater quality changes in the study area, the GWO algorithm refined the predictions, and improving the model's overall performance. Considering the complementary nature and effectiveness of ANN and GWO algorithms for prediction, their application to predict qualitative changes in groundwater resources in other regions is recommended.

  Keywords: Groundwater quality, Intelligent data modeling, Artificial neural network, Gray wolf algorithm, Kabudarahang Plain
 • Roghayeh Noroozi*, Mansur Zarrabi, Mohammad Noorisepehr, Ebrahim Mohammadi Kalhori Pages 47-59
  Background

  Antibiotics are a type of medicine that are found in different concentrations from nanograms to micrograms in water sources, and their high resistance to decomposition makes it difficult to remove them from aquatic environments. The aim of this study is to investigate the removal of tetracycline antibiotic from water environments.

  Methods

  In this study, modified y-type nano zeolite was synthesized for tetracycline adsorption. The properties of modified y type nano zeolite adsorbent were determined by FESEM, EDS, FTIR and XRD analysis. Then the absorption process of tetracycline was investigated.

  Results

  The highest removal rate of tetracycline antibiotic was achieved at a concentration equal to 50 mg/L and a contact time of 30 min, at pH=7 and a modified nano zeolite concentration of 0.4 g/L, 97.4%. The adsorption process of tetracycline through modified nano-zeolite y was compatible with the Langmuir isotherm model (R = 0.991) and pseudo-second-order kinetics (K2 = 0.002).

  Conclusion

  The results showed that the nano adsorbent is significantly able to remove tetracycline from aqueous solutions in a short period of time. Therefore, it can be used as an effective adsorbent to remove antibiotics.

  Keywords: Antibiotic, surface adsorption, nano zeolite y
 • Yahya Khosravi, Narmin Hassanzadeh-Rangi*, Saman Roshani, Ali Asadikaram, Mahsa Alfi, Yeganeh Akhtari, AliAsghar Farshad Pages 60-75
  Background

  Due to the increasing spread of musculoskeletal problems (MSDs), it is necessary to examine and compare the ergonomic risk factors of the workplace with general and specific methods. The present study was conducted to evaluate the ergonomics of the office work environment using two specific and general evaluation techniques in two universities of medical sciences in the country.

  Methods

  The prevalence of MSDs was evaluated using the Nordic standard questionnaire and the ergonomic assessment of employees in the workplace using ROSA's quick assessment of administrative stress and REBA's quick assessment of the whole body. Descriptive statistics and chi-score, independent t-tests, and logistic regression tests were used to describe and analyze the data.

  Results

  The difference in mean ROSA score and mean monitor height between two groups of employees who have experienced MSDs during the last 12 months and the group who have not experienced them is significant. For one unit increase in ROSA score and one centimeter of monitor height, considering other intervening variables, the chance of MSDs increases by 45% and 13%, respectively.

  Conclusion

  The ROSA tool is a more reliable method to evaluate the ergonomics of the office work environment than REBA. The overall score of the ROSA method and workstation parameters such as monitor height can be used in office jobs to design interventions to reduce MSDs. More studies on the reliability of ROSA are needed to increase the validity of ergonomic interventions based on this method.

  Keywords: Working Environments, Physical Ergonomics, Risk Assessments
 • Hamed Ghavimi*, Yasaman Taghavi, Farinaz Esmi, Javad Tajkey, Saeed Rezaei, Mehran Mohseni Pages 76-88
  Background

  Aflatoxin M1 is one of mycotoxins which is produced by metabolism of Aflatoxin B1 and enters to the human body through animal milk. It has very strong hepatotoxic, carcinogenic and mutagenic effects and is potentially dangerous for human health. As milk is one of the most important foods for humans, it is essential to protect the health risk of Aflatoxin M1 in different age groups. In the present study, raw and pasteurized milk samples of Zanjan, East Azerbaijan, Gilan and Kermanshah provinces have been evaluated then contamination of the samples with aflatoxin M1 and also the status of this contamination in different seasons have been investigated.

  Methods

  180 samples (93 samples of raw milk and 87 samples of pasteurized milk) In the autumn and winter of 1997 and the spring and summer of 1998 were collected from stores in Zanjan, East Azarbaijan, Gilan and Kermanshah provinces. The samples were centrifuged, the surface fat removed, and competitive ELISA assessed for aflatoxin M1.

  Results

  In this study, 180 samples were collected from 4 cities of Tabriz, Kermanshah, Zanjan and Rasht, where the level of aflatoxin M1 was measured by ELISA method. The results showed that 100% of the examined samples were infected with aflatoxin M1 and the average concentration aflatoxin M1 in Tabriz, Kermanshah, Zanjan and Rasht are 31.9±6.5, 30.7±16.9, 29.9±2.2 and 25.4±3.8 ng/L,that was observed in the range of <1-134.2 ng/liter.

  Conclusion

  The results of our study showed that in all samples taken from four cities of Tabriz, Kermanshah, Zanjan and Rasht, there is aflatoxin M1 contamination that the level of this contamination was different from season to season. In such a way, the highest contamination was observed in the autumn and in the traditional type of production. Considering the harmfulness of aflatoxin M1 for human health, it is very important to continuously control animal feed in terms of aflatoxin B1 and control milk and its products for the absence of aflatoxin M1.

  Keywords: Aflatoxin M1, Raw milk, Pasteurized milk, ELISA
 • Yahya Khosravi, Narmin Hassanzadeh-Rangi*, MohammdReza Hassanbeigi Pages 89-103
  Background

  Oil and gas terminals are considered key facilities in every country. The present study aimed to provide a combined model to assess the health and safety of the oil and gas working environment and other similar industries and services.

  Methods

  In this qualitative study, data were collected and produced by the methods of field survey, document review, individual interview, focus group interview and focus group discussion. A combination model of techniques including task analysis, effect, and failure mode analysis, event tree analysis, fault tree analysis, and fishbone diagram, was introduced and used to evaluate the health and safety of the work environment.

  Results

  Oil and gas terminal jobs have both many tasks and hazards. Among the studied jobs, liquid gas loaders (RPN1=158), general mechanics (RPN1=156), and lab technicians (RPN1=158) had the highest levels of risk that were over upper control while oil material masters had the lowest level of risk that was under lower control. Other jobs were under control.

  Conclusion

  Applying the corrective and preventive suggestions presented in the cause-control fishbone diagram and safe work procedures for each job, the risk level of the studied workplace can be reduced below the control limit and the negligible risk range. Other industries and services can use the combined model in workplace risk management.

  Keywords: Risk assessment, Health, Safety, Environment, Oil terminal
 • Mohammad Saeed Jadgal, Abdulwahid Bamri, Moradali Zareipour*, Seydamalek Dadkhah, Hadi Alizadeh Siuki Pages 104-115
  Background

  One of the most important issues in today's expanding world is the issue of the environment and its protection. This study was conducted to investigate environmental literacy (knowledge, attitude, and performance of environmental protection) in nursing students of Chabehar City.

  Methods

  This descriptive and analytical research was conducted on 200 nursing students. The research sample was obtained using Simple random sampling. The data collection tool was a demographic questionnaire and an environmental literacy questionnaire. Data were entered into SPSS version 18 statistical software and analyzed using ANOVA and Pearson correlation tests.

  Results

  The results showed that 69.8% of students had good knowledge about environmental protection behaviors. And 66% of students had good environmental attitudes and 50.8% of students had poor environmental protection behavior. Also, students' environmental behavior had a statistically significant relationship with parents' education level, and gender (p < 0.05). Finally, the results showed that there is a strong positive correlation between environmental awareness, attitude, and behavior variables.

  Conclusion

  To promote environmental protection behaviors in students, it is possible to hold educational classes in the field of environment, and environmental activities, and use indirect education to develop environmental culture.

  Keywords: Environmental literacy, Knowledge, Attitude, Practice, Environmental Protection, Students
 • Masoud Hatami-Manesh*, Samar Mortazavi, Eisa Silgi, Ahmad Mohtadi Pages 116-129
  Background

  Regarding to the role of trees in reduction and absorption air pollutants, assessing the tolerance of different tree species to environmental pollutants is very much important in order to select suitable species around any polluted place. Therefore, the aim of this study was to evaluate the tolerance of P. orientalis, M. nigra and A. altissima species to air pollution using biophysical and biochemical leaf biomarkers.

  Methods

  For this purpose, sampling of the leaves from all three species was carried out at six stations in Isfahan, after being transferred to the laboratory, the Stomatal density, total protein content, soluble sugars and anthocyanin were calculated.

  Results

  The results showed that M. nigra and A. altissima species responded to air pollution by increasing and P. orientalis by reducing the density of stomata. The amount of total protein content of M. nigra, P. orientalis and A. altissima leaves were 48.93, 55.76 and 23.53% higher in polluted areas than in unpolluted areas. The value of soluble sugars and anthocyanins in M. nigra, P. orientalis and A. altissima leaves were found (90.22, 38.65 and 88.88) and (19.64, 88.8 and 80.05%) in polluted areas compared to non-polluted areas.

  Conclusion

  According to the findings, it can be concluded that trees have differently respond to air pollution in relation to stomata density, which can be done in two ways, increasing or decreasing stomata density. Increasing the amount of total protein, soluble sugars and anthocyanins in the leaves of trees in the polluted area indicates that these trees are tolerant to pollutants and they applied these useful strategies to adapt and deal with pollutants.

  Keywords: Air pollution, Biomarkers, Stomatal density, Anthocyanin, Heavy metals