فهرست مطالب

مطالعات مدیریت گردشگری - پیاپی 64 (زمستان 1402)

نشریه مطالعات مدیریت گردشگری
پیاپی 64 (زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/10/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مرتضی بذرافشان*، حمید ضرغام بروجنی، مهدی کروبی صفحات 1-32

  محیطی که سازمان های مختلف در آن قرار دارند هر روز پیچیده تر از گذشته می شود و سازمان ها ناچار شده اند برای ادامه حیات در این خود را با پیشرفت های روزافزون دانش و فناوری انطباق دهند و به اقدامات و تغییرات اصولی و مبتنی بر اندیشه نوآوری، انعطاف پذیری، پاسخگویی، تعریف خلاقانه مجدد از بازار و فرصت ها و منابع جدیدی برای کسب مزیت رقابتی بپردازند. مدیریت این تغییرات نیازمند استفاده موثرتر از سرمایه مبتنی بر دانش سازمان است که می تواند با ایجاد یک سازمان یادگیرنده تحقق پیدا کند. این مقاله در تلاش است تا مدلی برای تبدیل هتل ها به سازمان یادگیرنده ارائه دهد لذا با تدوین سوالات مصاحبه بر اساس ادبیات نظری و کسب نظر خبرگان با روش تحلیل مضمون، عوامل هتل یادگیرنده برای صنعت هتلداری ایران با معرفی 61 مفهوم پایه، 11 مفهوم سازمان دهنده و 3 مفهوم فراگیر شامل پیشران های هتل یادگیرنده، عوامل هتل یادگیرنده و پیامدهای هتل یادگیرنده ارائه گردید.

  کلیدواژگان: سازمان یادگیرنده، هتل یادگیرنده، تحلیل مضمون، صنعت هتلداری ایران
 • فریبا کرمی*، داود مختاری، کیمیا دادگر، احمد اسدی صفحات 33-60

  تحقیق حاضر با هدف قابلیت سنجی و پهنه بندی توانمندی های ژئوتوریستی شهرستان طارم انجام شده است. روش تحقیق در پژوهش حاضر، آمیخته (کمی-کیفی) با هدف کاربردی و ماهیت تحلیلی- اکتشافی می باشد که در راستای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش قابلیت سنجی کومانسکو، مدل تحلیل شبکه ای فازی و همچنین، نرم افزار GIS استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که ژئوسایت های شهرستان طارم دارای ارزش های ژئوتوریستی بالایی هستند، به طوری که ژئوسایت رودخانه ولیدر- شیت دارای بالاترین ارزش بوده و ژئوسایت رودخانه قزل اوزن در رتبه دوم و رودخانه نوکیان در رتبه سوم قرار دارد. همچنین، بررسی توانمندی معیارهای ژئوتوریستی شهرستان طارم نیز نشان می دهد که 49/46 درصد از مساحت محدوده مورد مطالعه جهت توسعه ژئوتوریسم مناسب است. از طرفی، ژئوسایت های با ارزش بالا در مدل کومانسکو با پهنه های مستعد ژئوتوریستی حاصل از پهنه بندی در شهرستان طارم منطبق هستند و سطح قابل قبولی دارند.

  کلیدواژگان: ژئوتوریسم، ژئومورفوسایت، قابلیت سنجی، شهرستان طارم
 • رحیم زارع* صفحات 61-102

  از دیرباز تاکنون، گردشگری سلامت یکی از انواع جذاب و پرطرفدار گردشگری بوده است. علل و عوامل مختلفی در ایجاد و توسعه این نوع از گردشگری وجود دارند که نیازمند تحلیل و بررسی می باشند. تحقیق حاضر، با هدف تحلیل و ارزیابی مولفه های کلیدی در ایجاد گردشگری سلامت پایدار در شهر تهران انجام شده که از مدل پادین به عنوان بستری در راستای نیل به هدف استفاده کرده است. روش تحقیق، ترکیبی بوده که با استفاده از روش کیفی پنل خبرگان و روش کمی پیمایش به بررسی موضوع پرداخته است. ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات در روش کیفی، مصاحبه های نیمه ساختاریافته و در مرحله کمی، پرسشنامه می باشند. تجزیه و تحلیل آماری داده های تحقیق با استفاده از نرم افزارهای SPSS-26 و Smart-PLS3 انجام شدند. در مرحله کیفی، تعداد 15 خبره از رشته های مرتبط در پنل، مشارکت داشتند و در مرحله کمی، با استفاده از نمونه گیری طبقه ای تعداد 26 خبره به سوالات پرسشنامه پاسخ دادند. مطابق با تحلیل و کدگذاری مصاحبه های نیمه ساختاریافته تعداد 71 مضمون پایه، 24 مضمون سازمان دهنده و 6 مضمون فراگیر استخراج شدند و در مرحله کمی، ضمن تایید تمامی مولفه ها، مقادیر مولفه اقتصادی از سایر موارد بالاتر و بیشتر محاسبه گردید. مطابق با نتایج تحقیق، گردشگری سلامت می تواند از جمله جایگزین های قابل اعتماد در زمینه های مختلف باشد. همچنین می تواند به مثابه عاملی در هدایت خط مشی ها و سیاست های مرتبط برای توسعه گردشگری پایدار در آینده باشد.

  کلیدواژگان: گردشگری، گردشگری سلامت، گردشگری پزشکی، مطالعه ترکیبی، تهران
 • امیرحسین جهاندیده، عزت الله اصغری زاده* صفحات 103-144

  پژوهش حاضر با هدف دستیابی به مدل پایداری زنجیره تامین صنعت گردشگری ایران با تاکید بر شرایط همه گیری ویروس کرونا انجام پذیرفته است. این پژوهش مبتنی بر روش کیفی و استراتژی نظریه داده بنیاد بوده است. داده های پژوهش از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 19 نفر از خبرگان صنعت گردشگری جمع آوری شد. تجزیه وتحلیل داده ها در طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شد و به ظهور 438 کد باز، 127 مفهوم، 19 مقوله فرعی و 4 مقوله اصلی در 3 طبقه منجر گردید. نتایج نشان داد که محرک های پایدارسازی زنجیره تامین گردشگری و توانمندسازهای پایدارسازی زنجیره تامین گردشگری به عنوان شرایط علی موجب ضرورت یافتن پایدارسازی زنجیره تامین گردشگری با تاکید بر بحران همه گیری گردیده است. در صورت انتخاب و به کارگیری صحیح کنش برهم کنش ها که همان شیوه های پایدارسازی زنجیره تامین گردشگری هستند، می توان پایداری عملکرد زنجیره تامین گردشگری را به عنوان پیامد انتظار داشت

  کلیدواژگان: گردشگری، زنجیره تامین، پایداری، همه گیری، نظریه داده بنیاد
 • قاسم زارعی*، سید علی نقوی صفحات 145-190

  توسعه مطلوب صنعت گردشگری مذهبی نیازمند آگاهی و شناخت کافی از مسائل و عوامل موثر بر آن است. در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف ارائه مدلی که بتواند با در نظرگرفتن عوامل موثر، توسعه گردشگری مذهبی در استان یزد را شبیهسازی کند، انجام گرفت. روش پژوهش حاضر، روش آمیخته (کیفی و کمی) که از نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت و روش، توصیفی - تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش شامل 12 نفر از خبرگان نظری و خبرگان تجربی و نمونهگیری به روش غیراحتمالی و به صورت هدفمند بوده و ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه و پرسشنامه می باشد. در بخش کیفی با استفاده از روش تحلیل مضمون به شناسایی مقوله های اصلی و فرعی توسعه گردشگری مذهبی استان یزد پرداخته شده است. سپس در بخش کمی، عوامل موثر شناسایی شده با استفاده از روش مدل سازی ساختاری تفسیری اولویت بندی و در نهایت معیارهای حاصل از تحلیل کیفی پژوهش با استفاده از روش مدلسازی عاملبنیان شبیه سازی شد. بر اساس نتایج پژوهش تعداد 35 کد اولیه، 12 مضمون فرعی و 6 مضمون اصلی (سیاست های کلان گردشگری مذهبی، اقتصادی، زیرساختی، توانمندسازی محیطی، بازاریابی و فرهنگی) شناسایی شدند که عامل سیاست های کلان گردشگری مذهبی به عنوان تاثیرگذارترین عامل شناخته شد و  همچنین، نتایج نشان داد در پایان دوره شبیه سازی، میزان توسعه گردشگری مذهبی استان یزد، 70 درصد شده است. با توجه به نتایج پژوهش حاضر، مطلوب است تا مدیران گردشگری توجه ویژه ای روی عوامل موثر شناسایی شده که نقش بسزایی در توسعه گردشگری مذهبی دارند، داشته باشند.

  کلیدواژگان: توسعه، گردشگری مذهبی، شبیه سازی، مدلسازی، استان یزد
 • نرگس لاریجانی، مرتضی شفیعی*، سید اسماعیل نجفی صفحات 191-216

  هدف از مطالعه حاضر، شناسایی استراتژی های فرهنگی مراکز بوم گردی استان مازندران با رویکردی بر تحلیل مضمون است. این مطالعه بر اساس هدف، کاربردی است. رویکرد پژوهش، کیفی و جامعه آماری شامل 137 روایت‏ مربوط به استراتژی های فرهنگی مراکز بوم گردی استان مازندران در رسانه های اجتماعی آنلاین است. به کمک اشباع نظری و نمونه گیری قضاوتی 113 روایت، مورد بررسی قرار گرفتند. روایت‏ها با جست‏وجو در وب‏سایت‏های بوم گردی و با روش سه مرحله‏ای باز، محوری و انتخابی به صورت دستی کدگذاری شدند و سپس براساس روش SWOT، نقاط مختلف تلفیق شدند و در قالب شبکه ‏مضامین نشان داده شدند. نتایج حاکی از شناسایی 10 مضمون سازمان‏دهنده و 75 مضمون پایه در خصوص استراتژی های فرهنگی مراکز بوم گردی استان مازندران به‏عنوان مضمون فراگیر است. همچنین، نتایج نشان می دهد که استراتژی های فرهنگی مراکز بوم گردی استان مازندران شامل استراتژی فرهنگ یادگیری، استراتژی فرهنگ یادگیری الکترونیکی، استراتژی فرهنگ به کارگیری تکنولوژی، استراتژی فرهنگ گردشگری خلاق، استراتژی فرهنگ گردشگری غذا، استراتژی فرهنگ سبز، استراتژی فرهنگی اجتماعی، استراتژی فرهنگی هنری، استراتژی فرهنگی اقتصادی، استراتژی بازاریابی فرهنگی است.

  کلیدواژگان: استراتژی های فرهنگی، گردشگری، عملکرد، مراکز بوم گردی
 • ایوب پژوهان*، شهین بهور، حجت الله ملکی صفحات 217-259

  پژوهش حاضر با هدف طراحی و تبیین الگوی توسعه گردشگری خلاق روستایی در روستاهای هدف گردشگری استان کرمانشاه انجام شده است. پژوهش از نوع کیفی و مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد است. جامعه مورد مطالعه را دهیاران روستاهای هدف گردشگری، مدیران خانه های بوم گردی، شوراهای روستاها، خبرگان بومی، اساتید دانشگاه در رشته گردشگری و مطلعان کلیدی تشکیل دادند. نمونه گیری به روش هدفمند و گلوله برفی انجام شده است. بر این اساس، تعداد 23 مصاحبه با مشارکت کنندگان در پژوهش انجام شد و اشباع نظری در مصاحبه 19 حاصل گردید. داده ها با استفاده از مصاحبه عمیق نیمه ساختارمند گردآوری و با استفاده از راهبرد اشتراوس و کوربین تحلیل شدند. به منظور سنجش روایی و رعایت ویژگی های کیفی پژوهش، اعتباربخشی داده ها حین انجام مصاحبه ها از معیارهای چهارگانه لینکلن و گوبا (قابلیت اعتبار، قابلیت انتقال پذیری و تناسب، قابلیت اطمینان و ثبات و قابلیت تصدیق) استفاده شد. پایایی پژوهش با استفاده از فرمول پایایی هولستی (82 درصد) محاسبه گردید. نتایج تحلیل محتوای استقرایی، طی سه رویه کدگذاری باز، محوری و انتخابی به شناسایی تعداد 120 کد اولیه، 32 کد محوری و 6 عامل منتج شد. در نهایت، الگوی گردشگری خلاق روستایی طراحی و ارائه گردید که در آن «گردشگری خلاق روستایی» به عنوان پدیده محوری متاثر از عوامل علی پژوهش انتخاب شد. عوامل زمینه ای و مداخله گر به همراه پدیده محوری راهبردهای توسعه گردشگری خلاق روستایی را شکل دادند و پیامدهایی همچون افزایش سرمایه گذاری های بخش خصوصی، سوق دادن درآمد از مناطق شهری به روستا، جلوگیری از مهاجرت به شهرها، افزایش نرخ اشتغال، بازگشت به روستا و توسعه فرهنگی و حس همکاری در منطقه شناسایی شدند.

  کلیدواژگان: گردشگری خلاق، توسعه گردشگری، الگوی توسعه، روستای هدف گردشگری، کرمانشاه
|
 • Morteza Bazrafshan *, Hamid Zargham Borujeni, Mahdi Karobi Pages 1-32

  Organizations are forced to adapt themselves to the ever-increasing advances in knowledge and technology in order to survive in this changing environment. They are to take fundamental measures and changes based on innovation, flexibility, responsiveness, creative redefinition of the market and new opportunities, and resources to gain a competitive advantage. These changes are focused on effective use of the knowledge-based capital, which is achieved by creating a learning organization. This article is to present a model for transforming hotels into learning organizations. Therefore, by compiling interview questions based on theoretical literature and obtaining experts' opinions with thematic analysis method, indicators and factors of the learning hotel for the Iranian hotel industry is presented. The model is composed of 61 basic concepts, 11 organizing concepts, and 3 comprehensive concepts including the drivers, the factors, and the consequences of the learning hotel.

  Keywords: Learning organization, learning hotel, thematic analysis. hotel industry of Iran
 • Fariba Karami *, Davoud Mokhtari, Kimia Dadgar, Ahmad Asadi Pages 33-60

  The present research has been written to assess the capabilities and zoning of the geo-tourism capabilities of Tarom. The research method in the current research is mixed (quantitative-qualitative) with a practical purpose and analytical-exploratory nature; in order to analyze the information, Comanescu’s capability measurement method, Fuzzy Network Analysis Model (ANP-FUZZY), and also GIS software. The research results showed that the geo-sites of Tarom County have high geo-tourism values. Meanwhile, the geo-site of the Valider Sheit River has the highest value, the geo-site of the Ghezel Ozan River ranks second, and the Nokian River ranks third. Also, the investigation of the geo-tourism criteria of Tarom shows that 46.49% of the studied area is suitable for the development of geo-tourism. On the other hand, the geo-sites with high value in the Comanescu Model are consistent with the potential geo-tourism zones resulting from zoning in the county and have an acceptable level.

  Keywords: Geotourism, Geomorphosite, Capability assessment, Tarom county
 • Rahim Zare * Pages 61-102

  Since long ago, health tourism has been one of the most attractive and popular. Various causes and factors in creating and developing this type of tourism need to be investigated and verified. The current research has been conducted to analyze and evaluate the critical components in creating sustainable health tourism in Tehran, using the Padin Model to achieve the goal. The research method is a mix that has investigated the issue using the qualitative method of the expert panel and the quantitative survey method. The tools for collecting data and information in the qualitative method are semi-structured interviews and questionnaires in the quantitative stage. Statistical analysis of research data was done using SPSS-26 and Smart-PLS3 software. In the qualitative stage, 15 experts from related fields participated in the panel, and in the quantitative stage, using stratified sampling, 26 experts answered the questionnaire questions. According to the analysis and coding of semi-structured interviews, 71 basic themes, 24 organizing themes, and six global themes were extracted in the quantitative stage while confirming all the components. The values of the economic component were calculated higher than in other cases. According to the research results, health tourism can be among the reliable alternatives in different aspects. Also, it can be a factor in guiding related policies and politics for sustainable tourism development in the future.

  Keywords: Tourism, Health Tourism, Medical Tourism, Mixed Study, Tehran
 • Amirhossein Jahandideh, Ezatollah Asgharizadeh * Pages 103-144

  The current research has been carried out to achieve the model for sustainability of the supply chain of Iran's tourism industry with an emphasis on the pandemic conditions of the coronavirus. This research was based on the Qualitative Method and grounded theory strategy. Research data was collected through semi-structured interviews with 19 tourism industry experts. Data analysis was done during three stages of open, axial, and selective coding and led to the emergence of 438 open codes, 127 concepts, 19 sub-categories, and four main categories in three classes. The results showed that the drivers of supply chain sustainability and the enablers of tourism supply chain sustainability as causal conditions have made it necessary to sustain the tourism supply chain, considering the pandemic crisis. The sustainability of the tourism supply chain can be expected through the correct selection and application of action interactions, which are the sustainability methods of the tourism supply chain.

  Keywords: Tourism, Supply Chain, sustainability, Pandemic, foundational data theory
 • Ghasem Zarei *, Seyed ali Naghavi Pages 145-190

  Adequate comprehension of the challenges and influential elements of the religious tourism sector is necessary for its positive development. In this regard, the present research was conducted to present a model that can simulate the development of religious tourism in Yazd province by considering the influential factors. A mixed method (qualitative and quantitative) was carried out in this study, and the research method was applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of nature. The statistical population of this research included 12 theoretical and experimental experts. Questionnaires and interviews were used to collect data with non-random and purposeful sampling. In the qualitative section, the main and sub-categories of religious tourism development in Yazd province were identified using the thematic analysis method. Then, in the quantitative part, the identified influential factors were prioritized using the interpretive structural modeling (ISM) method. Finally, the criteria obtained from the qualitative research analysis were simulated using the agent-based modeling (ABM) method. Based on the research results, 35 initial codes, 12 sub-themes, and six main themes (religious tourism policies, economic, infrastructure, environmental empowerment, marketing, and cultural) were identified. Religious tourism policies were recognized as the most influential factor. Also, the results showed that at the end of the simulation period, the rate of religious tourism development in Yazd Province had reached 70%. Based on the findings of this study, it is recommended that tourism managers give particular attention to the influential factors that have been identified as having a significant impact on the development of religious tourism.

  Keywords: Development, Religious Tourism, Simulation, Modeling, Yazd Province
 • Narges Larijani, Morteza Shafiee *, Seyyed Ismail Najafi Pages 191-216

  The present study aims to identify the cultural strategies of the ecotourism centers of Mazandaran province with an approach based on thematic analysis. This study is practical based on the purpose. The qualitative research approach and the statistical population included 137 narratives related to cultural strategies of Mazandaran province ecotourism centers in online social media. One hundred thirteen narratives were analyzed with the help of theoretical saturation and judgmental sampling. Narratives were manually coded by searching tourism websites and using a three-step open, central, and selective method, and then based on the SWOT method; different points were combined and shown in the form of a network of topics. The results indicate the identification of 10 organizing themes and 75 basic themes regarding the cultural strategies of the eco-tourism centers of Mazandaran province as comprehensive themes. Also, the results show that the cultural strategies of Mazandaran eco-tourism centers include a learning culture strategy, e-learning culture strategy, technology application culture strategy, creative tourism culture strategy, food tourism culture strategy, green culture strategy, social-cultural strategy, artistic, cultural strategy, economic, cultural strategy, and cultural marketing strategy.

  Keywords: Cultural Strategies, Tourism, Performance, Ecotourism Centers
 • Ayoub Pazhouhan *, Shahin Behvar, Hojat Alah Maleki Pages 217-259

  The current research was conducted to design and explain the development model of creative rural tourism in the target villages of Kermanshah province. The research is of a qualitative type and based on database theorizing. The studied community comprised villagers of tourism target villages, managers of ecotourism houses, village councils, local experts, university professors in the field of tourism, and key informants. Sampling has been done using targeted and snowball methods. Based on this, 23 interviews were conducted with the research participants, and theoretical saturation was achieved in 19 interviews. Data were collected using in-depth semi-structured interviews and analyzed using Strauss and Corbin's strategy. In order to measure the validity and respect the qualitative features of the research, accreditation, and data during the interviews, Lincoln and Goba's four criteria (credibility, transferability, reliability, and verifiability) were used. The reliability of the research was calculated using Holstein's reliability formula (82%). The results of the inductive content analysis identified 120 primary codes, 32 central codes, and six factors during three open, central, and selective coding procedures. Finally, the model of creative rural tourism was designed and presented, in which "creative rural tourism" was selected as the central phenomenon affected by the causal factors of the research. Contextual and intervening factors, together with the central phenomenon, shaped creative rural tourism development strategies and consequences such as increasing private sector investments, driving income from cities to villages, preventing migration to cities, increasing employment rates, returning to villages and cultural development, and a sense of cooperation were identified in the area.

  Keywords: Creative Tourism, Tourism Development, development model, tourism target village, Kermanshah