فهرست مطالب

جغرافیای طبیعی - پیاپی 62 (زمستان 1402)

نشریه جغرافیای طبیعی
پیاپی 62 (زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/12/21
 • تعداد عناوین: 6
|
 • نقش عوامل طبیعی در سکونت گزینی محوطه های باستانی حوزه پایاب سیمره 2 با استفاده از مدل AHP
  فرزانه غلامی، مهران مقصودی *، شیرین محمدخان صفحات 1-15

  این پژوهش رابطه بین ساختارهای طبیعی و ژئومورفولوژیکی منطقه شامل: ارتفاع، دما ، فاصله از رودخانه اصلی و فاصله از شبکه زهکشی، شیب، زمین شناسی، کاربری اراضی و نوع لندفرم ها، بر نحوه پراکنش محوطه های باستانی را مورد بررسی قرار داد. در این تحقیق از مدل تحلیل سلسله مراتبی به منظور تحلیل مکانی محوطه ها استفاده شد. پس از تجزیه و تحلیل داده ها، وزن نسبی گزینه ها، زیرمعیارها، معیارها و وزن نهایی گزینه ها هر لایه در نرم افزار Excel محاسبه شد یافته های تحقیق نشان داد سکونت گزینی محوطه ها با عامل ارتفاع، فاصله از رودخانه دائمی و شیب ارتباط معکوس داشت، در بین عوامل ژئومورفولوژی پادگانه ها و تپه ماهورها بیشترین ضریب اهمیت را به خود اختصاص داده اند. حدود 89 درصد محوطه ها در مکان های مناسب و کمتر از 3.5 درصد از محوطه ها در مکان های نامناسب استقرار یافته اند. با توجه به همبستگی پیرسون عوامل شیب، ارتفاع، فاصله از رودخانه دائمی به عنوان مهم ترین عوامل در توزیع محوطه های باستانی حوزه پایاب سیمره 2 شناسایی شدند.

  کلیدواژگان: سیمره، محوطه های باستانی، سکونت گزینی، عوامل طبیعی. زمین باستانشناسی
 • ارزیابی و تحلیل تغییرات فضایی حوضه سیرجان
  طیبه محمودی محمدآبادی، محسن پورخسروانی *، صادق کریمی صفحات 17-30

  فضای جغرافیایی دستگاهی است که منطق چیدمان الگوهای فرمی، فرآیندها و عملکرد هردینگ های اجتماعی در فضا را شکل می دهد. تغییرات فضا در طول زمان ماحصل عملکرد فرآیندهای مختلف و روندهای حاکم بر آن می باشد. در همین راستا این پژوهش سعی دارد تغییرات فضایی حوضه سیرجان را ارزیابی و تحلیل نماید. بدین منظور از روش حوضه ای و تکنیک های تحلیل فضایی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که، در کواترنر پایانی در بخش های مرکزی حوضه 17 میلیمتر و در ارتفاعات بالا تقریبا 300 میلیمتر بیشتر بوده است. این مقدار تغییر در رطوبت و دمای محیطی تغییر اساسی در سیستم شکلزای منطقه بوجود آورده به نحوی که از سیستم شکلزای یخچالی در حال حاضر نشانی در دست نیست. از طرفی شرایط دمایی این حوضه نیز از منفی 6/3 به 86/0 درجه سانتی گراد افزایش یافته است. همچنین حداکثر دمای حوضه 46/16 در فاز برودتی به 64/17 در زمان حال تغییر کرده است. البته این میزان تفاوت برای همه نقاط حوضه یکسان نبوده و تحت تاثیر ارتفاع افزایش می یافته است؛ به طوریکه بیشترین تفاوت حرارتی مربوط به مرتفع ترین قسمت حوضه و کمترین تفاوت مربوط به پست ترین نقطه حوضه بوده است. ردیابی پادگانه های آبرفتی دریاچه قدیم سیرجان حاکی از وجود 4 پادگانه در اطراف این دریاچه می باشد. بطوریکه بالاترین پادگانه در ارتفاع 1719 متری شناسایی گردید بر این اساس حجم آب دریاچه قدیم سیرجان در دوره حاکمیت یخچال ها 80400 مترمکعب بوده است.

  کلیدواژگان: سیرجان، تغییرات فضایی، کواترنر پایانی، یخچال
 • تبیین اثرات تغییرات کاربری اراضی روستایی در شهرستان آستانه شرفیه
  رحیم شوقی چهارده، نصرالله مولائی هشجین *، تیمور آمار صفحات 31-44

  امروزه بحث ها و نگرانی در مورد تغییرات کاربری زمین در جامعه روستایی به طور جدی مورد توجه قرار گرفته است. هدف اصلی از انجام این پژوهش شناسایی عوامل تاثیرگذار بر تغییرات کاربری اراضی روستاهای شهرستان آستانه اشرفیه است. در بخش اول از پژوهش جهت بررسی تغییرات کاربری اراضی در شهرستان ، از تصاویر ماهواره ای لندست استفاده شد. در بخش دوم با استفاده از تحلیل های آماری عوامل موثر بر تغییرات کاربری اراضی تحلیل شد. بر این اساس 28 روستای شهرستان به عنوان نمونه موردی مطالعه گردید. روش انجام پژوهش توصیفی تحلیلی بود. برای گردآوری اطلاعات از تکنیک پرسشنامه و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از روش های آماری استفاده شد. نتایج نشان داد در بین شاخص های مستقل اقتصادی ، منافع حاصل از سرمایه گذارن در بخش زمین و مسکن بیشترین شدت همبستگی و ارتباط را با تغییرات کاربری اراضی داشت. در بین شاخص های مستقل اجتماعی، شاخص های نقش صاحبان خانه دوم در روستا و افزایش جمعیت گردشگران اقامتی و نیاز به زمین برای ساخت و ساز بیشترین شدت همبستگی و ارتباط را با تغییرات کاربری اراضی داشت. در بین شاخص های مستقل کالبدی، گردشگری بودن محدوده مورد مطالعه بیشترین شدت همبستگی و ارتباط را با تغییرات کاربری اراضی داشت. بررسی همبستگی میان شاخص های مستقل نهادی- مدیریتی و تغییرات کاربری اراضی نشان داد که شاخص های ضعف دستگاهای اجرایی در اطلاع رسانی به مالکان زمینهای کشاورزی در مورد نوع کاربری و ممنوعیت تغییر کاربری بیشترین همبستگی و رابطه بسیار قوی با تغییرات کاربری اراضی روستا داشتند.

  کلیدواژگان: کاربری زمین، تغییر کاربری، برنامه ریزی روستایی، شهرستان آستانه اشرفیه
 • بررسی پتانسیل ماهواره ی مودیس و سنتینل-5 در برآورد میزان گرد و غبار (مطالعه موردی: استان خوزستان)
  حمیدرضا غفاریان*، ابوذر کیانی، فهیمه عربی علی آباد صفحات 45-60

  آلاینده های هوا در کلان شهرها، چالش جدی برای مدیران است که سلامت شهروندان را تهدید می کند و نظارت بر آن یک وظیفه مهم است. به دلیل تعداد محدود ایستگاه های نظارت زمینی، بررسی و پایش میزان دقیق آلودگی هوا در مناطق مختلف کشور ناممکن است. در این تحقیق تصاویر ماهواره ی سنتینل-5 و سنجنده مودیس برای مطالعه تحلیلی از روند تغییرات زمانی - مکانی میزان گرد و غبار در سطح استان خوزستان استفاده شد. هدف این مطالعه استفاده از داده های ماهواره ای با وضوح نسبتا بالا برای پایش محلی کیفیت و میزان آلودگی هوا و بررسی ارتباط تصاویر دو سنجنده سنتینل-5 و مودیس است. در این پژوهش، از کدنویسی در محیط گوگل ارث انجین تصاویر سنتینل 5 و همچنین میانگین گیری AOD مودیس استفاده شد. و یافته های تحقیق حاکی از مقادیر قابل توجهی AOD در چندین بخش از منطقه مورد مطالعه همچون شهرستان های اهواز، آبادان، خرمشهر، بندرماهشهر و باوی است. هم چنین میزان کمی ریزگردها در شهرستان های جنوب شرقی، شرق و شمال شرقی استان دیده می شود. با توجه به نتایج این تحقیق هر چه از سمت جنوب شرقی، شرق و شمال شرقی استان حرکت و به سمت بخش های جنوب و غرب استان پیش رفت میزان ریزگردها افزایش می یابد. با توجه به تجزیه و تحلیل صورت گرفته، همبستگی مثبت بالایی بین تصاویر هر دو سنجنده سنتینل-5 و مودیس در تشخیص میزان گرد و غبار مشاهده شد، که نشانگر امکان استفاده از آن ها در پایش این نوع آلاینده در مقیاس کشوری است.

  کلیدواژگان: تصاویر ماهواره ای، ریزگردها، آلاینده های هوا، سنتینل-5، ایستگاه های آلودگی سنج
 • تلفیق مدل های تصمیم گیری بر پایه بهینه سازی، نسبت فاصله و وزن دهی تجمعی در تعیین الگوی اقلیمی
  لاله پرویز *، ندا عزیزی، خدیجه خانی زنگبار صفحات 61-76

  شاخص های اقلیمی با آشکارسازی تنوع اقلیمی منطقه منجر به توسعه سیاست های مدیریتی در بخش کشاورزی، منابع آب و محیط زیست شده اند. عملکرد شاخص های دومارتن، ایوانف، باران موثر، ضریب بری، دمایی، درصد نرمال بارش، ناهنجاری بارندگی، پوشش گیاهی، خشکی و سیلیانینوف با استفاده از داده های 15 ایستگاه هواشناسی بررسی شد. تعیین شاخص اقلیمی موثر با استفاده از روش وزن دهی تجمعی ساده (SAW) ،TOPSIS و ارزیابی همزمان معیارها و گزینه ها (SECA) انجام گرفت. تحلیل حساسیت روش SECA نسبت به ضریب β در نتایج تاثیر قابل توجهی داشت. براساس نتایج رتبه بندی سه روش تصمیم گیری چند معیاره، شاخص ایوانف در وضعیت اقلیمی حاد (با مقادیر حدی بالا و پایین) دارای عملکرد خوبی است و در سایر شرایط اقلیمی بهتر است همراه با شاخص اقلیمی دیگری استفاده شود. مقدار عددی شاخص درصد نرمال بارش در بیشتر ایستگاه ها حالت بیش برآوردی داشت. شاخص ناهنجاری بارندگی نیز وضعیت اقلیمی بیشتر ایستگاه ها را نزدیک به نرمال توصیف کرد. در تعیین شاخص اقلیمی موثر تعداد داده های هواشناسی، نوع ارتباط ریاضی آنها و چگونگی مرز بندی اقلیمی دارای اهمیت ویژه ای است. بیشترین مقدار شدت و درصد تغییرات در مورد روشSAW و SECA، TOPSIS و SECA بود. بیشترین تعداد رتبه های یک در سه روش تصمیم گیری چندمعیاره مربوط به شاخص های دومارتن، خشکی، پوشش گیاهی و سپس شاخص باران موثر است.

  کلیدواژگان: رتبه بندی، شاخص، حدی، داده های هواشناسی
 • تحلیل زمانی و مکانی آلایندهای هوا در استان آذربایجان شرقی
  بتول زینالی*، الهام ملانوری، شیوا صفری صفحات 77-82

  تشدید آلودگی هوا تحت تاثیر عوامل مختلف از جمله ازدیاد جمعیت و شهرنشینی، مورد توجه فعالان این حوزه است. بررسی دقیق آلاینده ها توسط تکنیک های دقیق ضروری می باشد. در این مطالعه عناصر NO2، CO و ذرات معلق موثر درآلودگی هوا با استفاده از ابزار TROPOMI سنجنده سنتینل 5 در استان آذربایجان شرقی مورد تجزیه و تحلیل مکانی و زمانی (ماهانه و فصلی) قرار گرفت. بررسی ها نشان داد در فصل سرما مناطق بیشتری از منطقه حضور آلاینده های CO و NO2 را تجربه می کنند که عمدتا ناشی از سوخت های فسیلی، صنایع و مناطق مسکونی می باشد؛ اما غلظت آن ها به ترتیب در فصل گرما و سرما بالا است. شواهد نشان می دهد در مناطقی که از نظر جمعیتی متراکم است با غلظت و حضور بالای NO2 روبه رو هستیم. در فصل تابستان نیز غلظت بالای ذرات معلق دیده می شود. طبق یافته ها هر سه آلاینده پراکندگی بالایی در فصل سرما داشته اند؛ از طرفی غلظت و توزیع مکانی آلاینده ها تحت تاثیر عواملی از جمله آب و هوا، شرایط توپوگرافی و مراکز صنعتی قرار دارد.

  کلیدواژگان: آلودگی هوا، غلظت، آلاینده، توزیع مکانی، سنینل5
|
 • The role of natural factors in the settlement of ancient sites Payab Simreh 2 Basin Using the AHP model
  Mehran Maghsoudi *, Shirin Mohammadkhan, Farzaneh Gholami Pages 1-15

  This research investigated the relationship between the natural and geomorphological structures of the region, including: altitude, temperature, distance from the main river and distance from the drainage network, slope, geology, land use and the type of landforms, on the distribution of ancient sites. In this research, hierarchical analysis model was used to spaial selection of the area. After analyzing the data, the relative weight of the options, sub-criteria, criteria and the final weight of the options of each layer was calculated in Excel software. The findings of the research showed that the settlement of the areas was inversely related to the height factor, the distance from the permanent river and the slope, among the geomorphological factors. Barracks and Tepe Mahor have the highest coefficient of importance. About 89% of the enclosures are located in suitable places and less than 3.5% of the enclosures are located in inappropriate locations. According to Pearson's correlation, the factors of slope, height, distance from permanent river were identified as the most important factors in the distribution of ancient sites in bottom Seymareh 2 basin.

  Keywords: Seymareh, Ancient sites, Geoarchaeology, Archaeological Settlement, NaturalFactors
 • Evaluation and analysis of spatial changes in Sirjan basin
  Taybeh Mahmoodi Mohammad Abadi, Mohsen pourkhosravani *, Sadegh Karimi Pages 17-30

  Geographical space is a device that forms the logic of the arrangement of formal patterns, processes and the function of social herdings in space. Changes in space over time are the result of various processes and trends governing it. In this regard, this research tries to evaluate and analyze the spatial changes of Sirjan Basin. For this purpose, the basin method and spatial analysis techniques were used. The results of the research show that the rainfall in the last Quaternary was 17 mm in the central parts of the basin and almost 300 mm in the high altitudes. This amount of change in humidity and ambient temperature has caused a fundamental change in the morphogenic system of the region. Currently, there is no active glacier system in the region. Also, the temperature conditions of this basin have increased from -3.6 to 0.86 degrees Celsius. The maximum temperature of the basin has changed from 16.46 in the cooling phase to 17.64 in the present time. Of course So that the highest temperature difference was related to the highest part of the basin and the lowest difference was related to the lowest point of the basin. Tracing the alluvial terraces of the old lake of Sirjan shows 4 terraces around the lake. As the highest terrace was identified at a height of 1719 meters, according to this, the water volume of Sirjan's old lake during the glacial period was 80400 m³.

  Keywords: Sirjan, Spatial Changes, Last Quaternary, Glacier
 • Explaining the effects of changes in rural land use in Astana-Asharfieh County
  Rahim Shoghi Chardeh, Nasrollah Molaei Hashjin *, Timor Amar Pages 31-44

  Today, discussions and concerns about land use changes in rural society have been seriously considered. The main purpose of this research is to identify the influencing factors on land use changes in the villages of Astane Ashrafieh County. In the first part of the research, Landsat satellite images were used to investigate land use changes. In the second part, factors affecting land use changes were analyzed using statistical analysis. Based on this, 28 villages of the County were studied as a case study. The research method was descriptive-analytical.Questionnaire technique was used to collect data and statistical methods were used to analyze data. The results showed that among the independent economic indicators, the benefits of investing in the land and housing sector had the strongest correlation and relationship with land use changes. Among the independent social indicators, the indicators of the role of the owners of the second house in the village and the increase in the number of residential tourists and the need for land for construction had the strongest correlation and connection with land use changes. Among independent physical indicators, tourism in the study area had the highest correlation and relationship with land use changes. Correlation analysis between independent institutional-management indicators and land use changes showed that indicators of the weakness of executive bodies in informing agricultural land owners about the type of land use and the prohibition of land use changes had the highest correlation and a very strong relationship with land use changes in the village.

  Keywords: land use change, land use, rural planning, Astana Ashrafieh County
 • Investigation the potential of MODIS and Sentinel 5 sensors in estimating the amount of air aerosols (A Case Study: Khuzestan Province)
  Hamidreza Ghafarian *, aboozar kiani, ARABI ALI ABAD Pages 45-60

  Air pollutants in Iran's metropolitan areas are among the serious challenges for managers, which also threatens the health of citizens. Monitoring air pollution is an important task in public health. Also, the unavailability of ground station data is often prevented due to the lack of network of ground monitoring stations to know the exact amount of air pollution in different parts of the country. Therefore, the use of remote sensing images in continuous monitoring of air pollutants due to their low cost and low manpower, will be appropriate and cost-effective. In this research, Sentinel 5 satellite images and MODIS sensors have been used for analytical study to detect the average trend of changes and spatial distribution of dust in Khuzestan province. The aim of this study was to use relatively high-resolution satellite data for local monitoring of air quality/air pollution and to investigate the relationship between Sentinel and MODIS image sensors. Findings indicate significant amounts of AOD in several parts of the study area such as Ahvaz, Abadan, Khorramshahr, BandarMahshahr and Bavi. Also, a small amount of fine dust is seen in the southeastern, eastern and northeastern cities of the province. According to the results of this research, as we move from the southeast, east and northeast and move towards the southern and western parts of the province, the amount of fine dust increases.

  Keywords: air pollutants, satellite imagery, Particulate Matter, pollution detection stations
 • Integration of decision-making models based on optimization, distance ratio and additive weighting in climate pattern determination
  Laleh Parviz *, Neda Azizi, Khadijeh Khani-Zangbar Pages 61-76

  Climate indices by revealing the climatic diversity of the region, have led to the development of management policies in agriculture, water resources and environment fields. The performance of De Martonne, Ivanov, precipitation effectiveness, continental coefficient, temperature, rainfall anomaly, percent of normal precipitation, vegetation, aridity and Selyaninov indices were investigated using the data of 15 meteorological stations. The effective climate index determination was done using simple additive weighting (SAW), TOPSIS and simultaneous evaluation of criteria and alternatives (SECA). The sensitivity analysis of the SECA method rather to the β coefficient had a significant effect on the results. Based on the ranking results of three multi-criteria decision-making methods, Ivanov's index performs well in severe climate conditions (with extreme high and low values), and in other climatic conditions, it is better to use it together with another climate index. The percent of normal precipitation index was overestimated in most of the stations. Rainfall anomaly index also described the climatic condition of most stations as close to normal. In determining the effective climate index, the number of meteorological data, the type of their mathematical relationship and the way of climatic demarcation are of special importance. The highest amount of intensity and percentage of changes was in the case of SAW and SECA, TOPSIS and SECA methods. The highest number of first ranks in three multi-criteria decision-making methods is related to De Martonne, aridity, vegetation indices and then effective precipitation index.

  Keywords: Ranking, Index, Meteorological data, Extreme
 • Temporal and spatial analysis of air pollutants in East Azerbaijan province
  Batool Zeynali *, Elham Molanouri, Shiva Safari Pages 77-82

  The intensification of air pollution under the influence of various factors, including population growth and urbanization, is the concern of activists in this field. It is necessary to check the pollutants carefully using precise techniques. In this study, elements of NO2, CO, and Particulate Matter effective in air pollution were analyzed spatially and temporally (monthly, annually) using the TROPOMI instrument of Sentinel 5 sensor in East Azerbaijan province. Investigations showed that in the cold season, more areas of the region experience the presence of CO and NO2 pollutants, which are mainly caused by fossil fuels, industries, and residential areas. But their concentration is high in the hot and cold seasons respectively. Evidence shows that in densely populated areas, we are facing high concentrations and the presence of NO2. A high concentration of suspended particles is also seen in the summer season. According to the findings, all three elements have a high distribution in the cold season; on the other hand, the concentration and spatial distribution of pollutants is influenced by factors such as weather, topographical conditions, and industrial centers.

  Keywords: air pollution, concentration, pollutant, spatial distribution, Sentinel 5