فهرست مطالب

مدیریت مهندسی و رایانش نرم - سال نهم شماره 2 (پیاپی 17، پاییز و زمستان 1402)

نشریه مدیریت مهندسی و رایانش نرم
سال نهم شماره 2 (پیاپی 17، پاییز و زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/12/28
 • تعداد عناوین: 11
|
 • ودود جوان امانی، حمید اکبری* صفحات 1-18

  نوآوری در تولید محصولات جدید می تواند به عنوان یک شاخص برای ارزیابی ساختار سازمانی و استراتژی سازمانی سازمانی باشد. هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر گرایش به نوآوری بر کیفیت تولید محصولات جدید می باشد. تحقیق حاضر از حیث روش توصیفی-پیمایشی می باشد. همچنین جامعه آماری تحقیق کارکنان شرکت سایپا می باشد. جهت انتخاب گروه نمونه از نمونه گیری در دسترس استفاده شد، به طوری که نهایتا تعداد 382 نمونه جمع آوری و تحلیل گردید. ابزار اندازه گیری متغیرهای تحقیق، پرسش نامه است که دارای روایی و اعتبار تایید شده می باشد. به منظور تحلیل استنباطی داده ها از تحلیل عاملی تاییدی و برای آزمون فرضیه ها به طور اخص از مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که گرایش به نوآوری تاثیر معنی داری بر بازارمحوری، طراحی و توسعه منابع نوآوری دارد. بازارمحوری بر خلاقیت سازمانی و کیفیت محصولات جدید موثر است. طراحی بر خلاقیت سازمانی و عملکرد محصولات جدید موثر است. خلاقیت سازمانی بر کیفیت محصولات جدید اثر معنی داری دارد همچنین توسعه منابع نوآوری بر کیفیت محصولات جدید اثر معنی داری داشته است.

  کلیدواژگان: کیفیت، تولید، خلاقیت، نوآوری
 • عفت جبارپور* صفحات 19-34
  مقاله حاضر به مدل سازی و حل یک مسئله دو هدفه چیدمان استوار تسهیلات در شرایط عدم قطعیت با روش برنامه ریزی فازی نوتروسوفیک پرداخته شده است. هدف اصلی در این مدل، کاهش هزینه های کل چیدمان استوار و افزایش تعداد تجهیزات استفاده شده در هر بخش سالن می باشد. از این رو به دلیل غیر قطعی بودن مدل ریاضی، از روش فازی استوار برای کنترل پارامترهای غیر قطعی مسئله استفاده شده است. نتایج محاسباتی حاصل از حل مسئله نشان میدهد به دلیل تناقض در توابع هدف، با افزایش تعداد تجهیزات استفاده شده، هزینه های کل افزایش می یابد. همچنین نتایج نشان میدهد، با افزایش نرخ عدم قطعیت، به دلیل افزایش جریان انتقال مواد، هزینه های مرتبط با حمل و نقل افزایش یافته است. از سوی دیگر به جهت تعادل در هزینه ها و سطح تجهیزات استفاده شده، از سطح تجهیزات پایین تر استفاده شده است..
  کلیدواژگان: چیدمان استوار تسهیلات، برنامه ریزی فازی نوتروسوفیک، روش استوار فازی
 • حمید امیری آرا*، محمدرضا ذهابی صفحات 35-49
  با وجود مزایای فناوری چندآنتنه انبوه، الگوریتم های آشکارساز سنتی چندآنتنه برای سیستم ها با آنتن های مقیاس بزرگ مناسب نیستند و به کارگیری این فناوری مستلزم افزایش چشمگیر هزینه های محاسباتی می باشد. در این مقاله، یک گیرنده با پیچیدگی کم با استفاده از الگوریتم فراابتکاری آموزش-یادگیری (TLBO) برای سیستم چندآنتنه انبوه طراحی می گردد. الگوریتم TLBO به عنوان یکی از روش های پیشرفته هوش جمعی، برای مسئله بهینه سازی عددی با مقیاس بزرگ بسیار کاربردی است؛ بنابراین، ما ازاین روش برای جستجوی بردار راه حل بهینه در الفبای مدولاسیون استفاده می کنیم. به جهت اثبات صحت و کارایی آشکارساز پیشنهادی شبیه سازی سیستم با ابعاد متفاوتی از 64×64 تا 1024×1024 انجام گردید. آشکارساز TLBO پیشنهادی در مدت زمان محدود، به میزان خطای بیت نزدیک به10^(-5) در نسبت متوسط سیگنال به نویز دریافتی 12 دسی بل دست می یابد که تقریبا برابر با عملکرد خطای بیت آشکارساز بهینه، درست نمایی بیشینه، است. در نتیجه آشکارساز پیشنهادی برای به کارگیری در سیستم های چندآنتنه انبوه بسیار کارا می باشد.
  کلیدواژگان: الگوریتم آشکار سازی، ارتباطات بی سیم نسل 5، بهینه سازی مبتنی بر آموزش-یادگیری، سیستم چند ورودی چند خروجی انبوه
 • محمدرضا دهقانی محمودآبادی*، محمدرضا ملاحسینی اردکانی صفحات 50-62
  در سیستم های توزیع شده جمعیت، فرم های به هم پیوسته حاکم هستند. این فرم ها برای تکامل گونه ها در میان سایت ها و افزایش تنوع آن ها به وسیله روش انتخاب و تولیدمثل محلی مورد استفاده قرار می گیرند. تغییرات در قوانین مهاجرت در برخی از سایت ها، همچنین اجرای جستجو، منجر به بهبود قابل توجه در کشف قوانین دسته بند شده است. در نهایت، اشتراک اطلاعات جهت کاهش پیچیدگی مجموعه مشخص کشف شده به کار گرفته می شود. در این مطالعه، اثربخشی الگوریتم ممتیک توزیع شده در کشف قوانین دسته بند داده کاوی با تحلیل نتایج این الگوریتم در پنج مجموعه داده از مخازن UCI و KEEL مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاکی از این است که الگوریتم ممتیک توزیع شده با دقت پیش بینی بالاتری نسبت به الگوریتم ممتیک سنتی در کشف قوانین دسته بند داده کاوی عمل می کند. این مطالعه نشان می دهد که تاثیر عملیات مهاجرت و اجرای جستجو در کشف قوانین دسته بند داده کاوی قابل مشاهده است.
  کلیدواژگان: الگوریتم ممتیک توزیع شده، قوانین دسته بندی، الگوریتم ممتیک موازی
 • مهرداد جوادی*، س شهرام فاطمی، امیر عزیزی، اسماعیل نجفی صفحات 63-90
  از مواردی که امروزه برای صنایع باعث ایجاد مشکل به خصوص در زمینه فروش ، هزینه هایی تعمیرات خرابی تجهیزات و به تبع آن از کارافتادگی دانست.این موضوع لزوم تخقیق بر روی یک استراتژی حامع را برای برفع ضروری ساخته و از آنجا که استرتژی برای هر سازمان مختص به آن سازمان لذا توسط مدیران و مخققین خود آن مجموعه صورت پذیرد. انجام پژوهش"طراحی مدل پویای هوشمند نگهد ا ری و تعمیر ات پیش گیرانه با بهره برداری ازمتدلوژی سیستم عصبی مصنوعی - منطق فازی و در تعامل با تولید" مستندات صنایع نساجی و پوشاک و نساجی بروجرد که محل اجرای طرح و بر اساس یک نمونه 2000 تایی ار آنها شبیه سازی به کمک ونسیم و سپس استفاده از محیط هوش مصنوعی نرم افزار متلب می توان ادعا نمود. که اگر (If)؛ وضعیت "عامل فن آوری در نت" خوب باشد یعنی دقیقا 0.9129؛ و وضعیت "عامل کارکنان در نت" خوب (کران بالای تابع عضویت خوب) باشد یعنی دقیقا 0.9239؛ و وضعیت "عامل محیط کار در نت" نسبتا خوب خوبباشد یعنی دقیقا 0.8859؛ و وضعیت "عامل کیفیت در نت" کاملا خوب باشد
  کلیدواژگان: :پویایی سیستم، شبیه سازی، نگهداری و تعمیرات پیش گیرانه، شبکه های عصبی مصنوعی -منطق فازی
 • کامران بالانی، حسین صدر*، سید احمد عدالت پناه، مهناز منطقی پور، مژده نظری صفحات 91-105
  با توجه به بازار رقابتی صنعت بیمه و اشباع آن، حفظ مشتریان از مهم ترین اهداف کارگزاران بیمه به حساب می آید. زیرا برای جذب مشتری جدید علاوه بر ایجاد رابطه با بیمه گذار و جلب اطمینان وی، مستلزم صرف هزینه زیادی می باشد ، به طوری که هزینه جذب مشتریان جدید بسیار بیشتر از حفظ مشتریان موجود است. بر این اساس، استراتژی های بازاریابی، از محصول مداری تغییر کرده و بسیاری از شرکت ها به مدیریت ارتباط با مشتریان روی آورده اند.تعداد زیادی از شرکت ها و سازمان ها دریافته اند که حفظ و نگهداری مشتریان فعلی شان به عنوان گرانبهاترین سرمایه، ارزش بسیار بالایی دارند. استراتژی شرکت های بیمه ابتدا حفظ مشتریان فعلی و سپس جذب مشتریان جدید می باشد. در این راستا، شناسایی فاکتورهای موثر در رویگردانی مشتریان از اهمیت های بالایی برخوردار است. در این مقاله از روش های داده کاوی برای پیش بینی عوامل موثر در رویگردانی مشتریان استفاده شده است. بر اساس تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده مشخص شده است که کانال جذب مشتری، سابقه خرید و کاربری مکان بیمه شده به ترتیب از عوامل مهم در رویگردانی مشتریان در صنعت بیمه است.
  کلیدواژگان: صنعت بیمه، استراتژی های بازاریابی، رویگردانی مشتری، داده کاوی، یادگیری ماشین
 • یوسف علیزاده غنی آبادی، بهروز مینایی بیدگلی*، سیدعلی حسینی، محمدرضا اکبرزاده توتونچی، دیگو رفورجاتو رکوپرو، آلدو گانجمی صفحات 119-131
  پایگاه های داده واژگانی شبه وردنت (WLD) کلمات انگلیسی را در مجموعه ای از مترادف ها به نام هم نشیم گروه بندی می کنند. اگرچه WLDهای استاندارد در بسیاری از برنامه های کاربردی موفق متن کاوی مورداستفاده قرار می گیرند، اما این محدودیت را دارند که حس کلمه به عنوان نمایش دهنده معنای مرتبط با هم نشیمهای متناظر آنها به یک میزان در نظر گرفته می شود که به طورکلی درست نیست. به منظور غلبه بر این محدودیت، چندین نسخه فازی از هم نشیم ارائه شده است. یکی از ویژگی های مشترک این مطالعات این است که هدف آن ها تولید نسخه های فازی شده از WLDهای موجود نیست، بلکه ساخت WLDهای جدید را از ابتدا انجام می دهند. در این مطالعه، ما الگوریتمی را برای ساخت نسخه های فازی WLD از هر زبان، باتوجه به مجموعه ای از اسناد و یک سیستم ابهام زدایی حس کلمه (WSD) برای آن زبان ارائه می کنیم. سپس، با استفاده از پیکره OANC و UKB WSD به عنوان ورودی های الگوریتم، نسخه فازی شده WordNet انگلیسی را ساخته و به صورت آنلاین منتشر می کنیم. ما همچنین یک اثبات عملی برای اعتبار نتایج آن پیشنهاد می کنیم.
  کلیدواژگان: مدیریت عدم قطعیت، تحلیل احساسات، نظریه امکان، وردنت فازی
 • سپیده چهره*، علی سرآبادانی صفحات 132-148

  ریزش مشتری یک اصطلاح مالی است که به از دست دادن مشتری اشاره دارد؛ امروزه با توجه به تعداد زیاد بانک ها، ریزش مشتریان از یک بانک به بانک دیگر تبدیل به دغدغه جدی برای بانک های مختلف شده است. بنابراین در این مقاله که برای مشتریان یک بانک گردآوری شده است، می توان با توجه به رفتار و ویژگی های مشتریان قبل از وقوع ریزش، به شناسایی مشتریانی که احتمال ریزش بالایی دارند پرداخت و با ارائه پیشنهادهایی آن ها را حفظ نمود. در بازاریابی همه بر این امر توافق دارند که حفظ یک مشتری از جذب یک مشتری جدید بسیار کم هزینه تر است، از این رو این مقاله به معرفی فازهای مختلف رویکرد پیش بینی مشتری ریزشی با کمک یادگیری ماشین پرداخته است. روش پیشنهادی ترکیبی از الگوریتم های جنگل تصادفی و بهینه سازی جایا می باشد و ریزش مشتری را بر اساس ویژگی های مختلف مشتری مانند سن، جنسیت، جغرافیا و موارد دیگر پیش-بینی می کند. نتایج حاصل از مدل پیشنهادی در مقاله به ترتیب در معیارهای Precision ، Recall و Accuracy برابر مقادیر91.41 درصد، 95.66 درصدو 93.35 درصد می باشد.

  کلیدواژگان: الگوریتم جنگل تصادفی، بهینه سازی جایا، ریزش مشتری، یادگیری ماشینی
 • علی معمارپور غیاثی، جعفر قیدرخلجانی* صفحات 149-176
  مسائل امنیت سایبری به چالشی پیچیده برای شرکت هایی که به پارادایم انقلاب صنعتی چهارم پایبند هستند، تبدیل شده است. از سوی دیگر، مفهوم امنیت سایبری در زمینه های انقلاب صنعتی چهارم موضوعی نوظهور در ادبیات اخیر است. از این رو در مطالعه حاضر، برای اولین بار جهت ارزیابی ریسک های امنیت سایبری در انقلاب صنعتی چهارم از یک مدل ترکیبی FMEA توسعه یافته مبتنی بر روش های تصمیم گیری چند معیاره در شرایط عدم قطعیت با روش Bow Tie در چهار فاز استفاده شده است. ابتدا بر اساس ادبیات، 16 ریسک امنیت سایبری در انقلاب صنعتی چهارم بر اساس مدل FMEA شناسایی شده و عوامل تعیین کننده RPN مقدار دهی می شوند. سپس از روش PIPRECIA Fuzzy برای وزندهی به عوامل و روش Z-EDAS جهت اولویت بندی و شناسایی ریسک های بحرانی استفاده شده است. در آخر، از تحلیل Bow Tie برای تحلیل این ریسک ها استفاده شده است. نتایج حاصل از پیاده سازی رویکرد پیشنهادی نشانگر قابلیت و برتری آن در مقایسه با سایر روش های سنتی نظیر FMEA و Fuzzy EDAS بوده است.
  کلیدواژگان: امنیت سایبری، انقلاب صنعتی چهارم، PIPRECIA، EDAS، تئوری اعداد Z
 • محمد نظری فرخی*، ابراهیم نظری فرخی، علی نوروزبخش صفحات 177-187
  تاکنون روش های مختلفی برای ذخیره سازی و بازیابی اطلاعات اسناد نیمه ساخت یافته ارائه شده است که بیشتر آنها در دو گروه با رهیافت دسته ای و افزایشی قرار می گیرند. در رهیافت دسته ای یا خوشه ای فرض بر این است که کل اسناد قابل دسترسی و خوشه بندی است و اسناد می توانند چندین بار مورد پردازش قرار گیرند که باعث افزایش زمان اجرای اینگونه الگوریتم ها می شود. در رهیافت افزایشی کل اسناد تماما یک جا وجود ندارند بلکه به مرور زمان در اختیار روش دسته بندی قرار می گیرد که از این نظر زمان اجرای اینگونه الگوریتم ها نسبت به روش دسته ای کمتر و در نتیجه سرعت اجرای آنها بیشتر است. در این پژوهش روش پیشنهادی ما با روش هایXCLS و XCLS+ در سه معیار ارزیابی Entropy، Purity و Fscore مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد روش پیشنهادی در معیارهای Entropy، Purity و Fscore نسبت به دو روش XCLS و XCLS+ ارجحیت دارد و فقط در معیار Fscore نسبت به روش XCLS+ اندکی کارایی کمتری از خود نشان می دهد.
  کلیدواژگان: الگوریتم بهینه سازی ذرات، اسناد نیمه ساخت یافته، خوشه بندی افزایشی، هوش دسته جمعی
 • مهدی جباری*، فائزه محمدی پور، پیمان اخوان، زینب برهمند صفحات 188-209
  هدف این مقاله بررسی کارآفرینی در شرکت های خدماتی و تولیدی است. برای تحقق این هدف، بانک سامان به عنوان سومین بانک خصوصی ایران و شرکت های قطعه سازی ایرانی به عنوان نمایندگان شرکت های خدماتی و تولیدی انتخاب شدند. ابتدا، برخی از ویژگی های کارآفرینی و عوامل موثر آن ها از ادبیات مربوطه استخراج گردید تا برای کارکنان بانک سامان اندازه گیری شود تا دریابند آیا این ویژگی ها را بیان می کند یا خیر. دوم، برخی از کارآفرینان ایرانی قطعه سازی که مالکیت شرکت های مربوطه را دارند، برای شناخت بهتر محیط های تولید انتخاب شدند و متغیرهای مهم کارآفرینی را در این محیط تحت تاثیر قرار می دهند. سپس مدلی جامع برای فرآیند شروع فعالیت های کارآفرینی در این شرکت ها ارائه می شود. در نهایت، مقایسه بین این دو بخش انجام شده و شباهت ها و تفاوت های آن ها مطرح می شود.
  کلیدواژگان: سازمان خدماتی، شرکت های تولیدی، ویژگی کارآفرینی، کارآفرینی
|
 • Vadood Javan Amani, Hamid Akbari * Pages 1-18

  The purpose of this study is to investigate the effect of innovation tendency on the quality of production of new products. The present study is a descriptive-survey method. Also, the statistical population is the research of Saipa Company employees. Available sampling was used to select the sample group, so that finally 382 samples were collected and analyzed. The tool for measuring research variables is a questionnaire that has validity and validity. Confirmatory factor analysis was used for inferential analysis of the data and structural equation modeling was used to test the hypotheses. The results showed that the tendency to innovation has a significant impact on market-oriented, design and development of innovation resources. Market-oriented is effective on organizational creativity and quality of new products. Design affects organizational creativity and the performance of new products. Organizational creativity has a significant effect on the quality of new products. Also, the development of innovation resources has a significant effect on the quality of new products.

  Keywords: quality, Production, creativity, Innovation
 • Efat Jabarpour * Pages 19-34
  The present paper deals with modeling and solving a two-objective layout problem based on uncertainty conditions by neutrosophistic fuzzy programming method.The main goal in this model is to reduce the total cost of a robust layout and increase the number of equipment in each section of the hall. Therefore, due to the uncertainty of the mathematical model, a robust fuzzy method is used for uncertainty controls.The computational results of the problem solving show that due to inconsistencies in the objective functions, the total costs increase as the number of equipment used increases.The results also show that with the increase in the rate of uncertainty, due to the increase in the flow of materials, the costs associated with transportation have increased.On the other hand, in order to balance the costs and the level of equipment used, a lower level of equipment has been used.
  Keywords: robust facility layout, Neutrosophic fuzzy programming, Fuzzy robust method
 • Hamid Amiriara *, Mohammadreza Zahabi Pages 35-49
  Despite the advantages of massive multi-input multi-output (MIMO) technology, traditional multi-antenna detection algorithms are not suitable for systems with large-scale antennas, and the use of this technology requires a significant increase in computational costs. In this paper, a low-complexity receiver is proposed using a Teaching-Learning based optimization (TLBO) heuristic algorithm for a large-scale system. The TLBO algorithm, as one of the advanced methods of intelligence, is very useful for large-scale problems. Therefore, we use this method to search for the optimal solution vector in the modulation alphabet. In order to prove the accuracy and efficiency of the detector, it was suggested to simulate the system with different dimensions from 64×64 to 1024×1024. The proposed TLBO detector, in a limited time, achieves a bit error rate (BER) 10^(-5) in the average signal-to-noise ratio of 12 dB, which is approximately equal to the optimal detector performance, and maximum likelihood. As a result, the proposed detector is very efficient for use in massive MIMO systems.
  Keywords: 5G wireless communication, Detection algorithm, Massive Multi Input Multi Output, Teaching-Learning based optimization
 • Mohammadreza Dehghanimahmoudabadi *, Mohammadreza Mollahoseini Ardakani Pages 50-62
  In distributed population systems, cohesive structures prevail, playing a crucial role in the evolution of species across different sites and fostering diversity. These structures employ local selection and reproduction methods to enhance the evolution process. Alterations in migration rules on certain sites, coupled with the execution of search operations, have led to a significant improvement in discovering classification rules. Ultimately, information sharing is employed to mitigate the complexity of the identified rule set. This study evaluates the effectiveness of the Distributed Memetic Algorithm in discovering classification rules in data mining. The algorithm is analyzed based on results obtained from five datasets collected from UCI and KEEL repositories. The findings indicate that the Distributed Memetic Algorithm outperforms the traditional Memetic Algorithm in precision for predicting and discovering classification rules in data mining. This research underscores the observable impact of migration operations and search execution in the process of discovering classification rules in data mining.
  Keywords: Distributed memetic algorithm, classification rules, parallel memetic algorithm
 • Mehrdad Javadi *, Mehrdad Javadi, Shahram Fatemi, AMIR Azizi, Esmaeil Najafi Pages 63-90
  One of the issues that cause problems for industries today, especially in the field of sales, is the cost of repairing equipment breakdowns and, as a result, out of service. Specific to that organization, therefore, it should be done by the managers and researchers of that group. Conducting the research "Designing a dynamic intelligent model of preventive maintenance and repairs using the methodology of artificial nervous system - fuzzy logic and in interaction with the production" of the documents of textile and clothing industries in Borujerd, where the project is implemented and on a sample of 2000 of them, the simulation is Vansim's help and then using the artificial intelligence environment of MATLAB software can be claimed. that if (If); situation "Technology factor in Net" should be good, that is 0.9129; and the situation"employees in the net" is good (the upper limit of the membership function is good), that is, 0.9239; And the status of "working environment factor on the net" is relatively good, that is, exactly 0.8859; And the status of should be completel
  Keywords: : System dynamics, Simulation, preventive maintenance, repairs, artificial neural networks - fuzzy logic
 • Kamran Balani, Hossein Sadr *, Ahmad Edalatpanah, Mahnaz Manteghipour, Mojdeh Nazari Pages 91-105
  Given the competitive market of the insurance industry, customer retention is one of the most important goals of insurance brokers. As a matter of fact, attracting a new customer as well as establishing a relationship with the insurer and gaining his trust requires a lot of money. However, the cost of attracting new customers is much more than retaining existing customers. Accordingly, marketing strategies have shifted from product-oriented and many companies have turned to customer relationship management.Companies and organizations have found that retaining their current customers as their most valuable asset is highly important. Therefore, the strategy of insurance companies is to first retain existing customers and then attract new customers. In this regard, identifying the effective factors in customer turnover is essential. In this paper, data mining methods are used to predict the factors affecting customer dissatisfaction. Based on the empirical results, it has been determined that the customer attraction channel, purchase history and place of insurer are important factors affecting customers dissatisfaction in the insurance industry, respectively.
  Keywords: Insurance Industry, Marketing Strategies, Customer Dissatisfaction, Data Mining, Machine Learning
 • Yousef Alizadeh-Q, ‌‌Behrouz Minaei Bidgoli *, Sayyed Ali Hossayni, Mohammad-R Akbarzadeh-T, Diego Reforgiato Recupero, Aldo Gangemi Pages 119-131
  WordNet-like Lexical Databases (WLDs) group English words into sets of synonyms called “synsets.” Synsets are utilized for several applications in the field of text mining. However, they were also open to criticism because although, in theory, not all the members (i.e. word senses) of a synset represent the meaning of that synset with the same degree, in practice, in WLDs they are considered as members of the synset identically. Correspondingly, the fuzzy version of synonym sets, called fuzzy-synsets were proposed. But, to the best or our knowledge. In this study, we present an algorithm for constructing fuzzy version of WLDs of any language, given a corpus of documents and a word-sense-disambiguation system of that language. A theoretical proof is also proposed for the validity of results of the proposed algorithm. Then, inputting the open-American-online-corpus (OANC) and UKB word-sense-disambiguation to the algorithm, we construct and publish online the fuzzified version English WordNet (FWN), and apply them in a Sentiment Analysis problem.
  Keywords: Fuzzy WordNet, Possibility Theory, Sentiment Analysis, Uncertainty Handling
 • Sepideh Chehreh *, Ali Sarabadani Pages 132-148

  Customer churn is a financial term that refers to the loss of a customer; Today, due the large number of banks , the loss of customers from one bank to another has become a serious concern for different banks. Therefore, in this article, which has been compiled for the customers of a bank , it is possible to identify customers who have a high probability of falling by considering the behavior and characteristics of the customers before the fall occurs and to keep them by providing suggestions. In marketing, everyone agrees that keeping a customer is much less expensive than attracting a new customer, this article introduces the different phases of the approach of predicting customer churn with the help of machine learning. The proposed method is a combination of random forest algorithms and Jaya optimization, and customer dropout is based on different characteristics. Customer like age, Gender, graphs and cases It predicts more . The results of model in the article are 91.41%, 95.66% and 93.35% respectively in Precision , Recall and Accuracy criteria.

  Keywords: customer churn, Machine Learning, random forest algorithm, site optimization
 • Ali Memarpour Ghiaci, Jafar Gheidar-Kheljani * Pages 149-176
  Cyber security issues have become a complex challenge for companies that obligating to Industry 4.0 paradigm. On the other hand, the concept of cybersecurity in the context of Industry 4.0 proved to be an emerging topic in recent literature. Therefore, in the present study, for the first time, a hybrid FMEA model developed based on multi-criteria decision-making methods in uncertain environments with the Bowtie method in four phases has been used to evaluate cyber security in Industry 4.0. First, based on the literature, 16 cybersecurity risks in the fourth industrial revolution are identified based on the FMEA model and the determinants of RPN are quantified. Then PIPRECIA Fuzzy method was used for weighting the factors and Z-EDAS method for prioritization and critical identification. Finally, Bowtie analysis has been used to analyze these analyses. The result of the proposed implementation has shown its capability and superiority compared to other methods of traditional results such as FMEA and Fuzzy EDAS.
  Keywords: Cybersecurity, EDAS, Industry 4.0, PIPRECIA, Z-number theory
 • Mohammad Nazari Farokhi *, Ebrahim Nazari Farokhi, Ali Norouzbakhsh Pages 177-187
  Until now, various methods have been presented for storing and retrieving information of semi-structured documents, most of them are placed in two groups with batch and incremental approach. In the batch or cluster approach, it is assumed that all the documents can be accessed and clustered, and the documents can be processed several times, which increases the execution time of such algorithms. In the incremental approach, all the documents do not exist in one place, but over time, they are provided to the classification method, and from this point of view, the execution time of such algorithms is less compared to the batch method, and as a result, their execution speed is faster. In this research, our proposed method was compared with XCLS and XCLS+ methods in three evaluation criteria: Entropy, Purity and Fscore. The results showed that the proposed method is preferable to the XCLS and XCLS+ methods in terms of Entropy, Purity and Fscore, and it is slightly less efficient than the XCLS+ method only in the Fscore criterion.
  Keywords: particle optimization algorithm, semi-structured documents, incremental clustering, collective intelligence
 • Mehdi Jabbari *, Faezeh Mohammadipour, Peyman Akhavan, Zeynab Berahmand Pages 188-209
  This paper aims at examining entrepreneurship in both service and manufacturing firms. To fulfill this goal, SAMAN bank, as the third private bank in Iran, and Iranian auto part manufacturing firms were chosen as the representatives of service and manufacturing firms. First, some entrepreneurial attributes and their effectual factors were educed from the relevant literature to be measured for SAMAN bank employees to perceive whether they impart these attributes or not. Second, some of the Iranian auto part manufacturing entrepreneurs who have the ownership of the respective firms were selected to procure a better recognition of manufacturing environments and the significant variables impress entrepreneurship in this milieu. Then a comprehensive model is presented for the process of starting entrepreneurial activities in these firms. Finally, the comparison is made between these two segments and their similarities and differences are posed.
  Keywords: e organization, manufacturing firms, entrepreneurial attributes, entrepreneurship