فهرست مطالب

پژوهش های اقتصادی ایران - پیاپی 97 (زمستان 1402)

فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران
پیاپی 97 (زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/10/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سعید راسخی*، سارا قنبرتبار صفحات 6-43

  به کارگیری منابع طبیعی به ویژه انرژی برای رفاه اقتصادی ضروری است، با این حال، مصرف فزاینده این منابع موجب نگرانی های توسعه پایدار شده است. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی پویایی جداسازی رشد اقتصادی، مصرف انرژی و دی اکسیدکربن در ایران طی دوره زمانی 2020-2000 با استفاده از روش تاپیو [1] (2005) و رویکرد تحلیل عاملی با تمرکز بر سه سطح از مصرف انرژی (اولیه، نهایی و مفید) است. براساس نتایج تحقیق حاضر، نخست، رشد اقتصادی ایران طی دوره زمانی مورد بررسی اغلب با جداسازی های منفی (در هر سه سطح انرژی) همراه شده است. این جداسازی منفی در انرژی مفید و انرژی نهایی نسبت به انرژی اولیه قوی تر ظاهر شده است. با تجزیه مصرف انرژی، جداسازی منفی در مولفه های مختلف انرژی نیز تایید شده است. دوم، جداسازی ضعیف بین مصرف انرژی و آلودگی (انتشار CO2) که طی دوره مورد بررسی و در سطوح مختلف انرژی تایید شده است، شدت جداسازی منفی انرژی از آلودگی در سطوح پایین تر انرژی قوی تر بوده است. سوم، جداسازی رشد اقتصادی و آلودگی شباهت زیادی به جداسازی رشد اقتصادی و مصرف انرژی دارد. به نظر می رسد عدم کارایی در مصرف انرژی، عدم دسترسی به تکنولوژی های نوین و نبود ساختارهای مناسب که می تواند ناشی از نداشتن راهبرد مشخص در توسعه پایدار باشد، موجب جداسازی منفی انرژی، آلودگی و رشد اقتصادی شده است. توصیه اصلی این پژوهش، اولویت گذاری روی کارایی انرژی در سطوح مختلف انرژی همراه با سرمایه گذاری در زیرساخت و فناوری انرژی است.  

  کلیدواژگان: جداسازی، تحلیل عاملی، سطوح انرژی، تاپیو، ایران
 • فرشاد مومنی، رضا شهره* صفحات 44-83

  در نیم قرن اخیر، مدل معمای زندانی از مرزهای آغازین خود در حوزه تعارض منافع سطح خرد، فراتر رفته و گستره ای از مسائل مرتبط با نظام های وابستگی متقابل از جمله کنش جمعی، منابع اشتراکی، هنجارهای اجتماعی، سرمایه اجتماعی و غیره را تحت تاثیر قرار داده است. با چنین بازتاب گسترده ای بدیهی است وجود کاستی های بنیادی در این مدل، پژوهشگران و سیاست گذاران را به نتایج اشتباهی رسانده و آسیب شناسی دام های اجتماعی را ناممکن خواهد کرد. در این مقاله با بهره گیری از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و نظریه بازی های تحولی، ابتدا به واکاوی کاستی های نهفته در پویایی ها و انگاره های مدل معمای زندانی-تکراری و تحولی- پرداخته و چنین نتیجه گرفته ایم که این مدل در چهار سطح تعریف مفهوم، توضیح کارکرد، تبیین پیدایش و توصیف دگرگونی نهادها با کاستی های بنیادینی روبه رو است؛ ازاین رو، از توانایی تحلیل مسائل یادشده در سطرهای آغازین برخوردار نیست. سپس با یادآوری نقش عدم اطمینان در ایجاد چالش همکاری و واکاوی تاثیر شبکه های جهان کوچک بر نظام توزیع منافع از ماتریس شبه پارامتریک شکار گوزن جهت ارائه یک چهارچوب نظری جایگزین بهره گرفته و به این نتیجه رسیده ایم که همپوشانی ناخودانگیخته میان پیوندهای قوی و ضعیف می تواند با انباشت جریان های هم افزایی میان محتوا و ساختار، بستری برای خلق ظرفیت نهادگذاری و تامین خیرهای همگانی بزرگ مقیاس فراهم آورد. بر این اساس، فرآیند برون رفت از دام های اجتماعی تنها به کمک نهادهای بسط دهنده ای آغاز خواهد شد که فرصت کشف منافع مشترک را افزایش می دهند نه هنجارهای اقتدارگرایانه ای که معمای زندانی را حل می کنند.

  کلیدواژگان: نهادها، مسئله همکاری، نظریه بازی های تحولی، مدل معمای زندانی، مدل شکار گوزن
 • علی نصیری اقدم* صفحات 84-116

  هدف از این مقاله ارزیابی مجددی است از قضیه کوز؛ قضیه ای که رونالد کوز در یکی از برج های دوقلوی[1] خود طرح کلی آن را ریخت و نگاه پیگویی به مسئله آثار خارجی و مسئولیت مدنی را مورد انتقاد قرار داد و با اتکا به فلسفه انگلیسی پیامدگرا از مبنا قرار دادن قاعده تقصیر اجتناب نمود. دلالت قضیه کوز از نظر اقتصادی عدم نیاز به مداخله دولت برای حل و فصل مساله آثار خارجی و از نظر حقوقی، عدم اهمیت چگونگی تخصیص حق است، مشروط به این که هزینه های مبادله صفر باشد. همین دلالت های حدی، واکنش ها و انتقادهای بسیار زیادی را در محافل حقوقی و اقتصادی برانگیخت. ارزیابی موشکافانه نقدها نشان می دهد که بسیاری از آن ها ریشه در ابهام تعریف هزینه مبادله دارد. این نکته حائز اهمیت است که قضیه کوز با این هدف بیان شده بود که بگوید با فروضی که پیگو در «اقتصاد رفاه» در نظر می گیرد، مسئله آثار خارجی موضوعیت پیدا نمی کند و آنچه اهمیت دارد تعیین حقوق اولیه است نه تخصیص آن. همچنین، با کنار گذاشتن فرض ناچیز بودن هزینه مبادله، حقوق مالکیت و نحوه تعیین مسئولیت ها اهمیت پیدا می کند. نکته اخیر در سایه قضیه کوز کمتر مورد توجه قرار گرفت و به آن رنگ و لعابی غیرواقع بینانه داد. [1]. دو مقاله رونالد کوز با عناوین «ماهیت بنگاه» و «مسئله هزینه اجتماعی» که به ترتیب در سال های 1937 و 1960 منتشر شدند، پرارجاع ترین مقالات در ادبیات حقوق و اقتصاد هستند و ازاین رو از آن ها با عنوان برج های دوقلوی کوز یاد شده است.

  کلیدواژگان: قضیه کوز، حقوق مالکیت، هزینه مبادله، قواعد مسئولیت، آثار خارجی
 • سیمین عزیزمحمدی، فاطمه بزازان* صفحات 117-151

  پیشی گرفتن تقاضای انسان از ظرفیت زیستی زمین باعث تخریب روزافزون محیط زیست شده و همین امر ضرورت انجام پژوهش دقیق درباره این تغییرات و پیش‎بینی آن را دوچندان می کند. ردپای بوم شناختی شاخص مناسبی برای پی گیری تقاضای انسان، ظرفیت احیای منابع و جذب زباله در محیط زیست است. مفهوم آن به دنبال ارائه معیاری زمین‎ محور است که اثر مصرف گذشته را محاسبه کند تا تمام فشار بر محیط زیست را در ناحیه زمین لازم برای تامین مصرف نشان دهد. در نسخه جدید روش‎های محاسبه این شاخص تلاش شده با استفاده از جدول داده- ستانده پویا، کاربری زمین با توجه به نرخ رشد اقتصادی بالقوه و نرخ رشد اقتصادی واقعی پیش‎بینی شود. به این منظور در این پژوهش برای نخستین بار ردپای بوم‎شناختی برای پیش بینی کاربردی زمین در رویکرد داده- ستانده پویا براساس داده‎های سال 1395، با استخراج جدول داده-ستانده پویا از جدول سال 1395 بانک مرکزی و با توجه به داده ‎های موجودی سرمایه و اطلاعات زمین در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات انجام گرفت. براساس نتایج، طبق نرخ رشد برنامه‏ ریزی شده در برنامه ششم توسعه، سهم هر فرد ساکن ایران از زمین‎های داخلی بالغ بر 0/42هکتار است. اگر ردپای بوم‎شناختی با همین نرخ رشد کند تا 17/5 سال بعد، یعنی حدود سال 1412 با اتمام ظرفیت زیستی زمین مواجه می شود. این سال با در نظر گرفتن رشد اقتصادی بدون احتساب نفت 6/4 درصد در سال 1395 به سال 1417 می رسد.

  کلیدواژگان: ردپای بوم شناختی، داده- ستانده پویا، مسیر رشد متوازن، کاربری زمین
 • سهیل رودری، سید هادی عربی، ساناز رحیمی کاه کشی* صفحات 152-190

  امروزه هر تلاطمی در یک بخش ، بخش های دیگر را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. هدف از این مطالعه، بررسی نحوه انتقال و دریافت و همچنین سر ریز تلاطمات با توجه به دوره زمانی بروز تلاطمات میان نقدینگی، نرخ ارز و تورم در دوره زمانی 2022:09 الی 1982:03 (1401:07-1361:01) با تواتر ماهانه با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری با پارامتر های متغیر در زمان - مقیاس است. نتایج نشان داد که عمده ارتباط میان تلاطمات متغیر های مورد بررسی به صورت بلند مدت بوده است و نرخ ارز عامل مسلط در توضیح تلاطمات شبکه مورد بررسی بوده است. در کوتاه مدت نقدینگی انتقال دهنده خالص تلاطمات به تورم و نرخ ارز بوده است اما در میان مدت و بلندمدت نرخ ارز انتقال دهنده خالص تلاطمات و تورم و نقدینگی دریافت کننده خالص تلاطمات ارز هستند. همچنین اثرگذاری خالص نرخ ارز در بلندمدت قوی تر بوده است. یعنی، چنانچه تلاطمات ارزی کنترل نشود می تواند با انتقال تلاطمات به نقدینگی زمینه تلاطم تورم را نیز سبب شود که خود اهمیت ثبات نرخ ارز در راستای کنترل نقدینگی و تورم را نشان می دهد.

  کلیدواژگان: نرخ ارز، تورم، نقدینگی، الگوی TVP-VAR-BK
 • مهرنوش خاجی، مقصود امیری*، محمدتقی تقوی فرد صفحات 191-238

  هدف این پژوهش، ارائه مدلی به منظور تعیین استراتژی بهینه پیشنهاددهی از سوی تولیدکننده انرژی الکتریکی، شامل قیمت پیشنهادی فروش و مقدار انرژی الکتریکی قابل عرضه جهت شرکت در بازار رقابتی برق و بازار بورس انرژی است. پیشنهاد فروش به بازار بورس به صورت ارائه بسته های یک ماهه کم باری، میان باری، اوج بار و بار پایه است. با بهینه سازی مدل ارائه شده، مقدار بهینه تولید انرژی الکتریکی جهت شرکت همزمان در بازارهای برق و بورس و تخصیص بهینه ظرفیت تولید بین این دو بازار در راستای بیشینه سازی ارزش فعلی سود و با توجه به عدم قطعیت قیمت بازار، برای بازه ای یک ماهه محاسبه شده است. رویکرد پژوهش، مدل سازی ریاضی است که به صورت برنامه ریزی مختلط عدد صحیح، ارائه و در نرم افزار لینگو اجرا و جهت بررسی کارایی، بر روی یک نیروگاه برق حرارتی  پیاده سازی شده  است. در این پژوهش با استفاده از معیارهای امکان، الزام و اعتبار فازی، مدلی استوار در برابر عدم قطعیت قیمت با قابلیت تنظیم سطح اطمینان ارائه شده است. اعتبارسنجی و عملکرد مدل با رویکردهای تحلیل حساسیت و شبیه سازی، مورد تایید قرار گرفت و نشان داده شد که پاسخ بهینه حاصل از مدل استوار نسبت به مدل قطعی در مواجهه با نوسانات پارامتر عدم قطعیت قیمت می تواند بهینگی خود را حفظ نماید. همچنین یافته های تحقیق نشان داد که ارائه بسته بار پایه در بورس انرژی، بیشترین سود را عاید تولید کننده خواهد کرد. در انتها نیز نرخ بهره فازی و نحوه تصمیم گیری براساس آرمان فازی مورد بررسی قرار گرفت.

  کلیدواژگان: استراتژی پیشنهاددهی، مسئله خودبرنامه ریزی، بازار انرژی الکتریکی، بازار بورس انرژی، عدم قطعیت، امکان و الزام فازی
 • زهرا شیخعلی زاده، جعفر حقیقت*، زهرا کریمی تکانلو، سید صالح اکبر موسوی صفحات 239-278

  هدف مطالعه حاضر، بررسی اثر بحران های بانکی بر توزیع درآمد طبقات مختلف درآمدی طی دوره زمانی 2020-1990 برای 60 کشور منتخب جهان است. بدین منظور، 6 مدل با متغیرهای وابسته مختلف که صدک های درآمدی مربوط به طبقات ثروتمند، متوسط و فقیر را نشان می دادند، با استفاده از مدل سازی پانل GMM تخمین زده شد. نتایج نشان داد که با وقوع بحران بانکی سهم درآمد طبقات ثروتمند کاهش و سهم درآمد طبقه متوسط و 20 درصد پایین افزایش یافته است. بنابراین وقوع بحران بانکی منجر به برابری درآمد در کشورهای مورد مطالعه شده است. علاوه بر متغیر بحران بانکی، متغیرهای توسعه مالی و باز بودن مالی منجر به نابرابری درآمدی و متغیرهای مخارج عمومی به GDP، باز بودن تجاری، تولید ناخالص داخلی و مجذور آن، باعث برابری توزیع درآمد در این کشورها شده است. با توجه به نتایج تحقیق، توصیه می شود برای مدیریت اثرات سوء بحران بانکی و کاهش نابرابری درآمد، دولت ها از طریق ارائه یارانه و بسته های حمایتی، تسهیل اشتغال و اعطای وام کم بهره از صدک های پایین درآمدی حمایت کنند. همچنین از صدک های بالای درآمدی نیز مالیاتی هایی نظیر مالیات بر عایدی سرمایه اخذ کنند.

  کلیدواژگان: نابرابری درآمد، بحران بانکی، توزیع درآمد، مدل پانل گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)
|
 • Saeed Rasekhi *, Sara Ghanbartabar Pages 6-43

  The utilization of natural resources, particularly energy, is essential for economic well-being. However, the increasing consumption of economic resources raises concerns about sustainable development. This study aimed to investigate the dynamic decoupling of economic growth, energy consumption, and pollution in Iran from 2000 to 2020, employing the method proposed by Tapio (2005) and factor analysis on three levels of energy consumption (i.e., primary, final, and useful). The findings revealed that economic growth is often associated with negative decoupling, with this negative decoupling being more pronounced in useful and final energies compared to primary energy. Decomposing energy consumption further confirmed negative decoupling in various energy components. Additionally, the study confirmed weak decoupling between energy consumption and pollution (CO2 emissions), with stronger negative decoupling observed at lower energy levels. Furthermore, the decoupling of economic growth and pollution closely mirrors the decoupling of economic growth and energy consumption. The negative decoupling can be attributed to the inefficiency in energy consumption, limited access to new technologies, and the lack of appropriate structures due to the absence of a specific strategy for sustainable development. The research recommends the prioritization of energy efficiency across different energy levels as well as the investment in infrastructure and energy technology.

  Keywords: Decoupling, factor analysis, Energy levels, Tapio, Iran
 • Farshad Momeni, Reza Shohreh * Pages 44-83

  Over the past half-century, the impact of the prisoner’s dilemma has transcended its initial boundaries, influencing a broad spectrum of institutional studies and analyses of interdependent systems, such as collective action, public goods, governance of the commons, social norms, and social capital. Given this extensive influence, the latent fundamental flaws in this model can lead to misleading result for researchers and policymakers. As a descriptive–analytical research, the present study employed evolutionary game theory to examine the shortcomings of the iterative and evolutionary prisoner’s dilemma. It went on to introduce an alternative framework to explain the emergence and transformation of institutions. The critical discussion highlighted fundamental deficiencies of the prisoner’s dilemma manifested in four distinct levels of institutional analysis: the definition of institutions, identification of their function, explanation of their emergence, and description of their transformations. Consequently, the model is not capable of explaining institutional issues mentioned above. Addressing the role of uncertainty and considering the impact of small-world networks on payoff distribution, the second part of the study used a semi-parametric stag hunt matrix to model the cooperation problem. The results indicated that the non-spontaneous overlap between strong and weak ties can accumulate synergistic flows between content and structure, creating an environment conducive to institutionalizing capacity for achieving public goods on a large scale. Therefore, the process of overcoming social traps begins not with the punitive rules proposed by the prisoner’s dilemma, but with synergetic institutions that enhance the opportunity to discover common interests.

  Keywords: Institutions, Cooperation problem, Evolutionary game theory, Prisoner’s Dilemma, Stag Hunt
 • Ali Nassiri Aghdam * Pages 84-116

  The paper aims to reassess “the Coase Theorem” in its historical context and highlight the discernible gap between the Coase Theorem and the often-overlooked arguments articulated by Coase. In “the Problem of Social Costs”, Ronald Coase intended to emphasis on the irrelevance of Pigou's argument in dealing with externalities. The theorem implies that in a world with zero-transaction cost, external effects are internalized without government intervention and the allocation of legal rights does not matter. These implications have led observers to criticize the theorem, notwithstanding the accurate scrutiny reveals that almost all of the critiques center around the main assumption of the theorem – namely, zero transaction costs- rather than the theorem itself. While the correctness of the theorem heavily depends on the concept of “transaction costs”, the concept suffers from a lack of clear definition. It is important to note, in that paper, Coase intended to argue that Pigou's analysis in “the Economics of Welfare” is irrelevant, and in a zero-transaction cost world, market forces internalize externalities, and government intervention is not needed. In contrast, when positive transaction cost is considered the allocation of legal rights and liabilities becomes important. This latter point has been almost ignored in the literature and entailed that the Coase theorem is an unrealistic one.

  Keywords: The Coase Theorem, Property Rights, Transaction Cost, liability rules, Externality
 • Simin Azizmohammadi, Fatemeh Bazzazan * Pages 117-151

  Human demand for natural resources is surpassing the Earth’s biocapacity and regenerative capacity, leading to environmental degradation. Accurate research is essential to investigate and predict these changes more precisely. The ecological footprint serves as a suitable index for tracking human demand, resource recovery capacity, and waste absorption in the environment. The concept aims to offer a land-based measure that estimates the impact of consumption on the environment in the land area required to fulfill consumption. The dynamic input–output approach represents a novel method for measuring the ecological footprint, predicting land use based on economic growth rates. Pioneering the dynamic ecological footprint calculation using real-world data, the current study calculated Iran’s ecological footprint by relying on 1395/2016 input-output tables from the Central Bank in three sectors: agriculture, industry, and services. The per-capita ecological footprint for Iran was determined to be 0.42 hectares with an 8% planned economic growth rate. If the ecological footprint continues to grow at the same rate, it is estimated that Iran’s land biocapacity will be depleted by the year 1412/2033. Considering a growth rate of 6.4% (excluding oil) in the year 1395/2016, this scenario is anticipated to occur by the year 1417/2038.

  Keywords: Ecological Footprint, Dynamic Input–Output, Balanced growth path, Land Use
 • Sohail Rudari, Seyyed Hadi Arabi, Sanaz Rahimi Kahkashi * Pages 152-190

  The present study aimed to examine the transfer, reception, and the spillover of volatility from March 1982 to September 2022, using the time-varying parameter vector autoregression model based on Barunik-Krehlik (TV-VAR-BK) with monthly frequency. The results indicated that the primary relationship among the volatility of the analyzed variables is of long-term nature, with the exchange rate emerging as the dominant factor in explaining the volatility of the examined network. In the short term, liquidity serves as the primary transmitter of volatility to inflation and the exchange rate. However, in the medium and long term, the exchange rate becomes the primary transmitter of volatility to inflation, while liquidity acts as the net receiver of currency volatility. Additionally, the long-term impact of the exchange rate is more pronounced. Failure to control currency volatility can lead to inflation turbulence by transferring volatility to liquidity, underscoring the significance of exchange rate stability in managing liquidity and inflation.

  Keywords: Exchange Rate, Inflation, Liquidity, TVP-VAR-BK model
 • Mehrnoosh Khaji, Maghsoud Amiri *, MohammadTaghi Taghavifard Pages 191-238

  The present study aimed to develop a model for determining an optimal bidding strategy for electricity producers, including the recommended selling price and the amount of electricity to be offered for participation in both the competitive electricity market and the energy exchange market. Hourly bids are suggested for the electricity market, while a monthly package, comprising peak load, medium load, low load, and base load, is proposed for the exchange market. By modeling a self-scheduling problem, the study aimed to develop optimal power production plans that maximize net profit over a one-month period. The research approach involved mathematical modeling using mixed-integer non-linear programming, which was performed in Lingo software and then validated in terms of effectiveness through an application to the case of a thermal power station. Relying on fuzzy necessity, credibility, and possibility, the research presented a robust model against the uncertainty of price with an adjustable level of robustness. Sensitivity analysis and the simulation approach were used to validate the performance of the model, demonstrating that the optimal response from the robust model, compared to the deterministic model, can maintain its efficiency in the face of fluctuations in the parameter of price uncertainty. Furthermore, the findings indicated that offering a base load package on the energy exchange market can yield a higher net profit value for the producer. Finally, the fuzzy interest rate and decision-making based on fuzzy goals were also examined.

  Keywords: Bidding strategy, Self-scheduling problem, Electricity Market, Energy Exchange Market, Uncertainty, Theory of Fuzzy Possibility, Necessity
 • Zahra Sheikhali Zadeh, Jafar Haghighat *, Zahra Karimi Takanlou, Seyed Saleh Akbar Mousavi Pages 239-278

  The present study aimed to explore the impact of banking crisis on income distribution among various income classes in 60 world countries during 1990–2020. In this line, the Generalized Method of Moments (GMM) was used to estimate the six models with different dependent variables that depicted income percentiles for the wealthy, middle, and poor classes. The findings indicated that during a banking crisis, the income share of the wealthy class decreases, while the middle class and the bottom 20% experience an increase in their income share. Consequently, banking crisis could contribute to income equality in the countries under study. In addition to the variable of banking crisis, other variables such as financial development and financial openness could lead to income inequality, while the variables like the ratio of public expenditure to GDP, trade openness, GDP, and GDP squared would cause income distribution equality in the countries. The results suggest that governments support lower-income percentiles through subsidies, support packages, more job opportunities, and provision of low-interest loans, in a bid to mitigate the detrimental effects of banking crisis and reduce income inequality. Furthermore, governments should levy taxes, such as capital gains tax, on higher-income percentiles.

  Keywords: income inequality, Banking Crisis, Income Distribution, GMM Model