فهرست مطالب

تربیت اسلامی - پیاپی 47 (بهار 1403)

نشریه تربیت اسلامی
پیاپی 47 (بهار 1403)

 • تاریخ انتشار: 1403/01/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • علی لطیفی* صفحات 7-31
  هدف

  یکی از مسئله‎ های مورد دغدغه معلمان و مربیان این است که چگونه می‎توانند در موقعیت‎ های عملی، از آموخته‎ های نظری خود (که معمولا کلی و ناوابسته به موقعیت هستند) استفاده کرده و بتوانند به درستی تشخیص دهند که به صورت خاص، چه باید کنند؟ در میان اندیشنمدان تعلیم و تربیت مدرن، برخی به پیش‎بینی یک قلمروی معرفتی واسطه میان نظریه‎ های کلی و عمل تربیتی یا پیشنهاد مجموعه‎ای از دستورالعمل‎ ها برای پیمودن این فاصله پرداخته ‎اند و برخی نیز، بعضی از ویژگی‎های شخصیتی معلم را به عنوان عامل پل زدن میان نظریه و عمل معرفی نموده‎اند و برخی رویکردها نیز از اساس، توجه اندکی به این چالش داشته‎ اند. پژوهش حاضر می‎کوشد با بررسی و تحلیل دیدگاه‎ های فیلسوفان مسلمان درباره‎ی پاره‎ ای حقایق انسانی مرتبط همانند انواع و مراتب علوم، فعل ارادی انسان و مقدمات آن، عقل عملی و ملکات عملی، به استخراج مهم‎ترین شایستگی ‎های مورد نیاز مربی برای گذار از نظریه به عمل تربیتی بپردازد.روش تحقیق: روش استفاده شده در پژوهش، روش تحلیل محتوای کیفی است.

  یافته ها

  براساس یافته‎ ها، مربی علاوه بر مجموعه ‎ای از شناخت‎های کلی، نیازمند شایستگی‎ هایی همانند تجربه‎ ی عملی، تروی (به معنای کلی توانایی تامل و اندیشه‎ ورزی در یک موقعیت عملی جزئی)، برخورداری از ملکات اخلاقی و حرفه‎ای مرتبط و همچنین تقواست. آنچه شکاف میان نظر تربیتی (که همیشه از جنس دانش حصولی و غالبا کلی است) و عمل تربیتی (به معنای تشخیص مصداقی در موقعیت عمل) را پر می‎کند، شخصیتی برخوردار از این مجموعه شایستگی ‎هاست که توانایی شناسایی شایسته ‎ترین اقدام را داراست.

  کلیدواژگان: نظریه تربیتی، نظریه و عمل، حکمت اسلامی، شایستگی ها، مربی، تروی، فلسفه تعلیم و تربیت
 • محمدحسین زارعی* صفحات 33-65
  هدف

  هدف از پژوهش حاضر، طراحی الگوی آموزش‎ هنر مبتنی بر تربیت اسلامی در دوره ابتدایی است.

  روش

  برای دستیابی به این هدف از رویکردآمیخته و روش‎کیو استفاده شده ‎است. برای جمع‎ آوری اطلاعات از روش نمونه‎ گیری هدفمند با 15 نفر از معلمان با تجربه دوره ابتدایی در استان فارس مصاحبه نیمه‎ ساختار یافته انجام شده ‎است. معیار انتخاب تعداد نمونه اشباع داده ‎ها بود. در بخش دوم به منظور امتیازدهی به گزینه ‎های کیو که برگرفته از نتایج کیفی بود از 27 نفر معلم با تجربه کمک گرفته شد.

  یافته ها

  داده‎های جمع آوری شده با روش تحلیل عامل کیو تجزیه و تحلیل و خوشه‎بندی شد و آموزش هنر مبتنی بر تربیت اسلامی را با 5 عامل معرفی کرد که عبارت اند از 20 فعالیت آموزشی، 11 روش تدریس، 27 هدف آموزش هنر مبتنی بر تربیت اسلامی، 18 مورد کمبودهای آموزشی و 12 راهکار در جهت بهبودکیفیت آموزش هنر مبتنی بر تربیت اسلامی. نتایج پژوهش نشان داد که در دوره ابتدایی به تربیت اسلامی با تلفیق هنر توجه چندانی نشده و دچار ضعف ‎ها و کمبودهای فراوانی است که پس از بررسی و جمع ‎بندی داده ‎ها الگوی آموزش هنر مبتنی بر تربیت اسلامی به دست آمد. این الگو با بازنمایی و برجسته‎ سازی واقعیت موجود خواهد توانست علاوه ‎بر تقویت هویت اسلامی−ایرانی در دانش ‎آموزان چشم انداز جامعی درباره آنچه که باید به وسیله هنر در زمینه تعلیم و تربیت اسلامی کسب شود را ارائه می‎دهد.

  کلیدواژگان: آموزش هنر، تربیت اسلامی، دوره ابتدایی، الگوی آموزش، هویت، هویت اسلامی ایرانی
 • علی شریعت نژاد*، عبدالله ساعدی صفحات 67-90
  هدف

  باتوجه به فرهنگ حاکم بر جامعه که فرهنگ ایرانی اسلامی است، تدریس با جهت‎ گیری الهی و فرهنگ اسلامی به‎عنوان یک رویکرد مبتنی بر اصول دینی_اسلامی، در دانشگاه ‎ها می‎تواند یک راهکار قابل توجه برای ارتقاء فرهنگ اسلامی و ترویج ارزش‎های دینی باشد. لذا پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل عوامل کلیدی موفقیت در تدریس با جهت‎ گیری الهی و فرهنگ اسلامی در دانشگاه ‎های کشور انجام پذیرفت.

  روش

  این پژوهش از نظر هدف کاربردی و در زمره پژوهش های توصیفی-پیمایشی قرار می‎ گیرد. است. جامعه آماری پژوهش، خبرگان مشتمل بر مدیران آموزش عالی و اساتید دانشگاه می‎باشند که 25 نفر از آنان به روش نمونه ‎گیری هدفمند و تا حد اشباع نظری داده ‎ها به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده در بخش کیفی پژوهش، مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه است. روایی و پایایی ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی با استفاده از روش روایی محتوایی و نظری و پایایی درون کدگذار میان کدگذار و در بخش کمی با روش روایی اعتبار محتوا و پایایی بازآزمون سنجیده شد. برای تحلیل داده ‎ها در بخش کیفی از رویکرد تحلیل محتوا و روش کدگذاری با بهره ‎گیری از نرم افزار اطلس‎تی و در بخش کمی از روش نقشه شناختی فازی استفاده شد.

  یافته ها

  پژوهش نشان داد که سیاست‎گذاری معاونت آموزشی وزارتین بر مبنای تدریس با جهت‎ گیری الهی و فرهنگ اسلامی با درجه مرکزیت 89/18، مهمترین عامل کلیدی موفقیت در تدریس با جهت‎ گیری الهی و فرهنگ اسلامی در دانشگاه ‎های کشور می تواند باشد. همچنین برنامه ریزی مدون و دقیق دانشگاه برای پیاده سازی برنامه تدریس با جهت گیری الهی و فرهنگ اسلامی با درجه مرکزیت 59/18، قراردادن آیتم تدریس با جهت گیری الهی و فرهنگ اسلامی در آیین نامه ارتقاء با درجه مرکزیت 38/18، تولید محتوای اسلامی روزآمد و جذاب مرتبط با هر رشته با درجه مرکزیت 78/17 و اعطای پایه تشویقی فرهنگی به اساتید با محوریت جهت گیری الهی و فرهنگ اسلامی با درجه مرکزیت 77/17 به ترتیب از مهمترین ترین عوامل کلیدی موفقیت در تدریس با جهت‎ گیری الهی و فرهنگ اسلامی می باشند.

  کلیدواژگان: تدریس، موفقیت در تدریس، تدریس با جهت‎گیری الهی، فرهنگ
 • کتایون حمیدی زاده*، فاطمه سادات جنید صفحات 91-117
  هدف

  پژوهش حاضر باهدف بررسی میزان توجه به مولفه‎ های هویت ملی و دینی در کتاب‎های فارسی دوره ابتدایی صورت‎گرفته است.

  روش

  به همین منظور از روش تحلیل محتوای کمی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل محتوای تمامی کتاب‎های فارسی خوانداری دوره ابتدایی در سال تحصیلی 1402−1403 از پایه اول تا ششم بوده که تمامی حجم جامعه مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار پژوهش، سیاهه تحلیل محتوای مولفه ‎های هویت ملی و دینی است که پیش ‎ازاین پژوهش توسط صانعی مهر و رزم‎آزما تنظیم شده است و روایی آن از طریق روایی محتوایی و پایایی آن از طریق روش اسکات با 30/81 درصد مجدد محاسبه شد. تجزیه‎ و تحلیل داده با آمار توصیفی و روش آنتروپی شانون انجام شد.

  یافته ها

  نتایج این پژوهش نشان می‎دهد، مولفه‎های هویت ملی بیشتر از هویت دینی دیده شده‎اند؛ از میان مولفه ‎های فرعی هویت ملی، هویت اجتماعی و هویت فرهنگی بیشترین میزان توجه و هویت سیاسی کمترین میزان توجه را به خود اختصاص داده‎اند. از میان مولفه‎ های فرعی هویت دینی نیز بیشترین میزان توجه به ارزش‎ها و هنجارهای مذهبی و کمترین میزان توجه به سیره زندگی مبتنی بر دین است. همچنین بیشترین کاربرد مولفه هویت ملی، در متن کتاب‎های فارسی و کمترین میزان استفاده در پرسش‎ها؛ و بیشترین کاربرد مولفه هویت دینی در متن و کمترین میزان استفاده در تصاویر بوده است. هویت دینی بنا بر دلایلی متعدد تاریخی و عناصری مانند مذهب، تدین، معنویت جز پایدار هویت ایرانیان محسوب می‎شود و نباید پرورش هویت ملی و دینی در دانش‎آموزان از یکدیگر جدا باشد. نتایج نشان می‎دهد هویت ملی بیشتر مورد توجه بوده است و در کتاب های درسی از پرداختن به هویت دینی دانش‎آموزان غفلت شده است.

  کلیدواژگان: هویت، هویت ملی، هویت دینی، دوره ابتدایی، تحلیل محتوا، کتاب‎های فارسی
 • فاطمه علی پور*، اعظم محمودی صفحات 119-142

  تربیت دینی به عنوان اهرمی درونی، نقش حساس و کلیدی در سعادت فردی و اجتماعی انسان دارد که باید بر شیوه‎ای صحیح و علمی بنیان گذاشته ‎شود. عدم توجه به آموزه‎ها و شاخص‎های صحیح تربیت دینی در نظام آموزشی کشور، آسیب‎هایی از جمله شخصی‎انگاری مقوله دین، انکار نقش زیربنایی آن در زندگی، فروکاهی نقش دین در نظام آموزشی و هم ردیف دانستن آن با سایر ابعاد تربیت را به دنبال دارد.

  هدف

  هدف پژوهش حاضر، تبیین ماهیت و ویژگی‎های عناصر برنامه درسی تربیت دینی براساس آموزه‎های سوره یوسف است.

  روش

  پژوهش با رویکرد کیفی و با استفاده از روش تحلیل‎محتوای کیفی انجام شد. با توجه به هدف اصلی پژوهش، تفسیر تسنیم آیت‎الله جوادی‎آملی (1401، جلد چهل و چهل‎ و‎ یکم) و کتاب یوسف قرآن (1394)، به عنوان جامعه تحقیق مورد مطالعه قرار گرفت.

  یافته ها

  براساس نتایج پژوهش، تعداد 148 مولفه‎ در قالب عناصر ده‎گانه برنامه درسی استخراج شد که عبارتنداز: منطق برنامه درسی (21 شاخص)، اهداف (18شاخص)، محتوا (17 شاخص)، روش ‎های یاددهی− یادگیری (17 شاخص)، نقش تسهیل‎گر (42 شاخص)، مواد و منابع یادگیری (7 شاخص)، زمان (6 شاخص)، فضا (6 شاخص)، گروه ‎بندی (4 شاخص)، ارزشیابی (10 شاخص). همچنین یافته‎ ها بیانگر آن است که سوره یوسف  حاوی شاخص‎ های جامع عناصر برنامه درسی تربیت دینی است که کم‎ توجهی به شاخص ‎های مذکور، موجب یک ‎جانبه‎ نگری و عدم دست‎یابی به هدف غایی تربیت دینی یعنی حیات طیبه می‎شود. براساس ویژگی ‎های استخراج شده، می‎توان زمینه تحول برنامه درسی تربیت دینی را فراهم ساخت و میزان جذابیت و کارآمدی برنامه درسی و میزان رضایت مخاطبان را افزایش داد.

  کلیدواژگان: تربیت در قرآن، برنامه درسی، تربیت دینی، سوره یوسف، تحلیل محتوای کیفی ف
 • منصور علی زاده بیگدیلو*، سید محمد سیدکلان، عبدالحسین حیدری صفحات 143-161

  استعاره ابزاری موثر در تفهیم مفاهیم انتزاعی است. پژوهش حاضر میزان بهره‎ مندی کتاب هدیه ‎های آسمانی دوم و سوم دبستان از استعاره‎ و نقش آن در تفهیم مفاهیم ناملموس را بررسی می‎کند. در همین راستا اطلاعات مربوط به «قلمروهای مبدا و مقصد»، «تعمیم چند معنا» و «نگاشت جزئی» به تفکیک درس‎های هر دو پایه، در دو جدول مجزا جمع‎ آوری شده و مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. طبق یافته ‎های پژوهش، مولفان در پایه دوم از 38 استعاره برای تفهیم مفاهیم انتزاعی 16 درس و در پایه سوم از 46 استعاره برای تفهیم مفاهیم 16 درس بهره برده‎اند. بنابراین در هریک از پایه‎ ها، 4 درس از 20 درس به کلی از عنصر استعاره بی‎بهره بوده ‎اند. این امر درکنار درس‎هایی که در آن از استعاره استفاده نشده است، نشان می‎دهد که پراکندگی استعاره‎ ها از جهت به کارگیری در همه درس‎ها از نمودار منظمی پیروی نمی‎کند؛ لذا در تعداد قابل توجهی از درس‎ها این ابزار به نحو شایسته‎ ای به‎ کار نرفته است. توجه به تنوع قلمروهای مبدا استفاده شده، نشان می‎دهد که مولفان از24 نوع حوزه مبدا برای تفهیم23 گونه حوزه مقصد درپایه دوم دبستان و از 36 نوع حوزه مبدا برای عینی کردن 35 گونه حوزه مقصد در پایه سوم دبستان استفاده کرده ‎اند. در نتیجه، با ارتقاء دانش‎آموزان به پایه بالاتر افزایش و رشد شناختی آنها، بسامد و تنوع کاربرد استعاره در کتاب هدیه آسمانی بیشتر شده است. بهتر است نگاه متوازن به فراوانی و تنوع کاربرد استعاره در کلیه دروس از سوی مولفان مورد توجه قرارگیرد تا به تسهیل یادگیری مفاهیم ناملموس کمک شایانی کند.

  کلیدواژگان: استعاره شناختی، مفاهیم انتزاعی، رشدشناختی، هدیه‎ های آسمانی، دانش ‎آموز
|
 • Ali Latifi * Pages 7-31

  Teachers and educators often concern about how they can benefit from their theoretical knowledge (which is usually general and situation-independent) in practical and real situations and have a sound decision about what to do specifically? In modern educational thought, some thinkers have introduced a mediating field of knowledge or proposed practical guidelines to overcome this gap, some educators have emphasized some personal traits of the teacher, while some other have less attention to this challenge. This research tries to formulate the necessary competencies which a teacher needs to move from theory to practice by analyzing the views of Muslim philosophers on some philosophical issues such as the classification and stratification of knowledge/science, human praxis and its preliminaries, practical intellect and practical characters. According to the findings, beside to some categories of general knowledge, competencies such as practical experience, tarawwi (i.e. the ability to ponder upon a particular practical situation), moral and professional characters and taqwaa (piety) are also needed in this regard. What fills the gap between educational theory (which is always conceptual and general) and educational practice (i.e. to recognize what to do in a specific situation) is a personality who has these competencies.

  Keywords: Educational theory, Gap between Theory, Practice, Educational Experience, Tarawwi (Thinking-in-practice), Philosophy of Educational Science
 • Mohammadhosein Zarei * Pages 33-65

  The purpose of the current research is to design an art education model based on Islamic Upbringing in elementary school. To achieve this goal, amixed approach and Q-method have been used. A semi-structured interview was conducted with 15 experienced elementary school teachers in Fars province to collect information using the purposeful sampling method. The criterion for selecting the number of samples was datasaturation. In the secondpart, the help of 27 experienced teacher was taken on order to score the Q option that were derived from the qualitative results. The collected data were analyzed and clustered with the Q factor analysis method and introduced art education based on Islamic Upbringing with 5 factors, wich include 20 educational activities, 11 teaching methods, 27 goals of teaching art based on Islamic Upbringing, 18 cases of educational deficiency and 12 solutions to improve the quality of art education based on Islamic education; the results of the research showed that in the elementary school, IslamicUpbringing with the integration of art was not given much attention and suffered from many weaknesses and deficiencies. By representing and highliting the existing reality, this model will be able to strengthen the Islamic- Iranian identity in students and provide a comprehensive perspectiveon what should be achieved through art in the field of Islamic Upbringing.

  Keywords: Art Education, Islamic upbringing, elementary school
 • Ali Shariatnejad *, Abdollah Saedi Pages 67-90

  The current research was carried out with the aim of identifying and analyzing the key success factors in teaching with divine orientation and Islamic culture in the country's universities. This research is applied in terms of purpose and survey in terms of data collection method. The statistical population of the research is the experts, 25 of whom were selected as sample members by purposeful sampling until the theoretical saturation of the data. The data collection tool in the qualitative part of the research is an interview and in the quantitative part is a questionnaire. To analyze the data in the qualitative part, the content analysis approach and the coding method were used using Atlas-ti software, and in the quantitative part, the fuzzy cognitive mapping method was used. The findings of the research include identifying and analyzing the key success factors in teaching with divine orientation and Islamic culture in the country's universities. The results of the research showed that the policy-making of the educational assistant of the ministers is based on teaching with divine orientation and Islamic culture, producing up-to-date and attractive Islamic content related to each field, and providing points and basis to professors in order to write books and cultural articles with the approach of divine orientation and Islamic culture is one of the most important key factors of success in teaching with divine orientation and Islamic culture in the country's universities.

  Keywords: teaching, success in teaching, teaching with divine orientation, Islamic culture
 • Katayoon Hamidizadeh *, Fatemeh Sadat Joneid Pages 91-117

  The present study aims to investigate the level of attention paid to the components of national and religious identity in Persian books of the elementary school. For this purpose, quantitative content analysis method has been used. The statistical population of the research included the content of all the Persian reading books of the primary course in the academic year 2023-2024 from the first to the sixth grade, and the entire population was examined. The tool of the research is the content analysis list of national and religious identity components, which was prepared by Sanei Mehr and Razmazma before this research, and its validity was recalculated through content validity and its reliability through Scott's method with 81.30%. Data analysis was done with descriptive statistics and Shannon's entropy method. The results of this research show that the components of national identity have been seen more than religious identity; Among the sub-components of national identity, social identity and cultural identity have received the most attention and political identity has received the least attention. Among the sub-components of religious identity, the greatest amount of attention is paid to religious values and norms and the least amount of attention is given to the way of life based on religion. Also, the most use of the national identity component in the text of Persian books and the least amount of use in questions; And the religious identity component has been used the most in the text and the least in the images. . The results show that the national identity has been given more attention and the religious identity of the students has been neglected in the textbooks.

  Keywords: national identity, religious identity, elementary school, content analysis, Persian books
 • Fatemeh Alipoor *, Azam Mahmoodi Pages 119-142

  Religious education, as an internal lever, has a sensitive and key role in the individual and social happiness of human beings, which must be based on a correct and scientific method. Failure to pay attention to the correct teachings and indicators of religious education in the education system of the country, it leads to harms such as the personalization of the category of religion, the denial of its basic role in life, the reduction of the role of religion in the education system and its equalization with other aspects of education. The purpose of the current research is to explain the nature and characteristics of religious education curriculum elements based on the teachings of Surah Yusuf. The research was conducted with a qualitative approach and using the qualitative content analysis method. According to the main purpose of the research, Tafsir Tasnim of Ayatollah Javadi Amoli and the book of Yusuf Quran were studied as the research community. Based on the results of the research, a number of 148 components were extracted in the form of ten elements of Akar, which are: curriculum logic , curriculum goals, content teaching-learning methods. role facilitator , learning materials and resources , time, space, grouping , evaluation. Also, the findings indicate that Surah Yusuf, peace be upon him, contains comprehensive indicators of religious education curriculum elements, which lack of attention to the mentioned indicators, causes one-sidedness and failure to achieve the ultimate goal of religious education, i.e. a virtuous life. Based on the extracted features, it is possible to provide the basis for the evolution of the religious education curriculum and increase the attractiveness and efficiency of the curriculum and the level of audience satisfaction.

  Keywords: Education in Quran, curriculum elements, Religious education, teachings of Surah Yusuf
 • Mansour Alizadeh Bigdiloo *, Seyed Mohammad Seyed Kalan, AbdulHossein Heidary Pages 143-161

  Metaphor is an effective tool in understanding abstract concepts. The present study examines the use of metaphor in the second and third elementary school books of heavenly gifts and its role in understanding intangible concepts. In this regard, information about "domains of origin and destination","generalization of multiple meanings" and"partial mapping" were collected in two separate tables and analyzed. According to the findings of the research,the authors in the second grade have used 38metaphors to understand abstract concepts,16 lessons and in the third grade 46 metaphors to understand the concepts of 16lessons. Therefore, in each of the foundations, four out of 20lessons are completely devoid of metaphor. This, along with lessons where metaphor is not used, shows that the scattering of metaphors does not follow a regular diagram for use in all lessons; therefore, in a significant number of lessons, this tool has not been used properly. Considering the diversity of the origin domains used, it shows that the authors used 24 types of source domains to understand 23 species of destination in second grade of primary school and 36types of origin for objectifying 35 species of destination in third grade of primary school. As a result, with the advancement of students to higher level and their cognitive development, frequency and variety of metaphor usage in the book of heavenly gifts has increased. It is better to take a balanced look at the frequency and variety of metaphor usage in all courses by authors to facilitate the learning of intangible concepts.

  Keywords: Cognitive metaphor, abstract concepts, cognitive development, heavenly gifts, Student