فهرست مطالب

پژوهش نامه مطالعات مرزی
پیاپی 41 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/08/07
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محمد حیدری، رومینا اعلمی، جمیله توکلی نیا* صفحات 1-15
  زمینه و هدف

  کیفیت زندگی در شهرهای مرزی تحت تاثیر عوامل مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، حمل ونقل، بهداشتی و درمانی و ارتباطات بستگی دارد. نظریه کیفیت زندگی برای ترویج و توسعه مفاهیم کیفیت محیط زندگی مردم است تا بهترین شیوه های زیستی برای آن فراهم شود. که به عنوان یک هدف اجتماعی در کشورهای مختلف است. در این مقاله، با استفاده از شاخص های اقتصادی، اجتماعی، خدماتی، کالبدی-محیطی به بررسی کیفیت زندگی در شهر مرزی مریوان پرداخته شده است.

  روش

  روش پژوهش توصیفی-تحلیلی و از نوع کاربردی است. روش جمع آوری اطلاعات به صورت اسنادی و میدانی به صورت تصادفی می باشد. جامعه آماری با توجه به جمعیت شهر مریوان و با استفاده از فرمول کوکران 383 نفر محاسبه که به صورت تصادفی توزیع شد. داده ها به کمک نرم افزار SPSS و آزمون تی تست و آزمون ضریب همبستگی و رگرسیون چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان داد به علت اینکه مقدار sig هر یک از شاخص ها از مقدار 05/0 کوچک تر است بین این شاخص ها و کیفیت زندگی رابطه معنادار وجود دارد و با توجه به میانگین شاخص ها شاخص اقتصادی با میانگین 55/2 پایین تر از سطح مطلوب 3 قرار دارد و مابقی شاخص ها بالاتر از سطح مطلوب هستند که شاخص کالبدی-محیطی با میانگین 91/26 بالاترین شاخص در ارتباط با کیفیت زندگی است. ضریب همبستگی شاخص ها دوبه دو اقتصادی با اجتماعی و بلعکس، خدماتی و کالبدی-محیطی با یکدیگر بیشترین ارتباط را دارند ولی با توجه به مقدار sig آن ها که از 05/0 کمتر است همه آن ها با هم ارتباط معنادار دارند.

  نتایج

  آزمون رگرسیون چند متغیره نشان داد که، شاخص کالبدی-محیطی بیشترین تاثیر را بر روی شاخص کیفیت زندگی دارد و کمترین تاثیر بر روی آن مربوط به شاخص اقتصادی است

  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، شهرهای مرزی، مریوان
 • تحلیلی بر بنیادهای جغرافیایی حکمرانی خوب در ایران
  حسین علیپور، حسین ربیعی*، عطاءالله عبدی صفحه 2

   مناطق مرزی به دلایل جغرافیایی، اقتصادی و سیاسی با پیچیدگی های مختلف و مشکلات گوناگونی روبرو بوده به طوری که تمرکزگرایی گسترده باعث کندی روند حکمرانی در مناطق مرزی شده و مسائلی نظیر توزیع نامناسب منابع زیستی، نابرابری های جغرافیایی، دسترسی نا متوازن به خدمات و زیرساخت های ملی، فاصله مرکز و پیرامون، مسئله دسترسی و حمل ونقل، چالش های منابع طبیعی و آبی، ظرفیت های زیستی نواحی مرزی برای اسکان و توسعه انسانی و... ازجمله مواردی هستند که باعث گردیده توسعه حکمرانی خوب درمناطق مرزی ایران تحت تاثیر عوامل جغرافیایی قرار گیرد. حکمرانی خوب یکی از مفاهیم نوظهوری است که به سبب نقش آفرینی سازنده ای که در بهبود وضعیت مدیریت سیاسی فضا در کشورهای مختلف داشته، می تواند راهکاری مطلوب برای مدیریت بهینه جغرافیای پیچیده و متفاوت مناطق مرزی ارائه نماید همین مسئله نویسندگان این پژوهش را بر آن داشته است که با هدف شناسایی و ارزیابی عوامل جغرافیایی تاثیرگذار بر شکل گیری حکمرانی خوب و به روش توصیفی تحلیلی به بررسی این موضوع بپردازند که عوامل جغرافیایی تا چه اندازه در شکل گیری حکمرانی خوب در مناطق مرزی ایران موثر بوده است؟ یافته های این پژوهش نشان دهنده آن است که در فرآیندهای حکمرانی درمناطق مرزی ایران نقش و تاثیر جغرافیا (در هر دو بعد انسانی و طبیعی) به شکل قابل توجهی نادیده گرفته شده است و همین موضوع به نوبه خود باعث به وجود آمدن ضعف های اساسی در فرآیند کشورداری و مدیریت مناطق مرزی شده است که نتایج آن را می توان در چالش ها و بحران های متعدد امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و...مناطق مرزی مشاهده کرد.

  کلیدواژگان: حکمرانی خوب، حکومت، جغرافیا، مرز، مناطق مرزی
 • شناسایی مولفه های تاثیرگذار بر تحقق طرح های آمایش مناطق مرزی (مطالعه موردی: شهر مریوان)
  مقداد حسن عبدالقادر شاکلی، علی پناهی*، رضا ولی زاده صفحه 3

  برنامه ریزی و آمایش مناطق مرزی یکی از طرح های مهم در راستای کاهش عدم تعادل های فضایی بین مناطق مرزی و سایر نقاط و همچنین توسعه ی مناطق مرزی با تاکید بر ابعاد مختلف به ویژه امنیت و دفاع است. بنابراین شناسایی مولفه های تاثیرگذار بر تحقق طرح های آمایش مناطق مرزی ضروری بوده و تحقیق حاضر با این هدف در شهر مرزی مریوان نگارش شده است. در این راستا، روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت آینده نگاری با تاکید بر رویکرد تحلیلی و اکتشافی است. به منظور گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از روش دلفی خبرگان (15 نفر از نخبگان دانشگاهی و مدیران شهری) و تکنیک تحلیل اثرات متقاطع در نرم افزار MICMAC استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که مهمترین مولفه های تاثیرگذار بر تحقق طرح آمایش منطقه ی مرزی مریوان شامل همکاری همه ی نهادهای استان جهت تقویت زیرساخت های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، بهره مندی از مدیران و مسئولان مسئولیت پذیر و انسجام بین عناصر اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و زیست محیطی طرح آمایش است. نتایج نیز حاکی از آن است که با توجه به وضعیت موجود شهر مریوان و سیستم تهیه و اجرای طرح آمایش منطقه ی مرزی و کمبود مولفه های کلیدی و استراتژیک تاثیرگذار در راستای توسعه ی سیستم، آینده ی آمایش منطقه ی مرزی مریوان و توسعه ی آن ناپایدار خواهد بود.

  کلیدواژگان: مناطق مرزی، آمایش سرزمین، آمایش مناطق مرزی، شهر مریوان
 • چالش های حقوقی فرماندهی مرزبانی کل جمهوری اسلامی ایران
  حسین علیزاده*، داود کیانی صفحه 4
  زمینه و هدف

  فرماندهی مرزبانی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنها متولی برقراری نظم و امنیت در مناطق مرزی نیازمند نظام حقوقی منسجم و بدون نقص می باشد که بتواند حمایت های حقوقی را در مراجع قضایی داشته باشد. با توجه به این موضوع نوشتار حاضر به دنبال شناسایی چالش های حقوقی فرماندهی مرزبانی فراجا در انجام ماموریت های محوله می باشد.

  روش شناسی: 

  تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت داده ها و شیوه اجرا، از نوع پژوهش های کیفی است. در این پژوهش با استفاده از ابزار رایج فیش برداری از کلیه اسناد و مدارک حقوقی و همچنین انجام مصاحبه با خبرگان، کارشناسان و فرماندهان آشنا به موضوع پژوهش، داده های مربوط به چالش های حقوقی فرماندهی مرزبانی گردآوری و با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی مورد تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  یافته های به دست آمده نشان داد، فرماندهی مرزبانی فراجا در انجام ماموریت های خود با سه نوع چالش حقوقی که با بهره گیری از تئوری سیاست های جنایی در قالب سه بعد کلان مورد دسته بندی قرار گرفت، مواجه است که در ابعاد چالش های تقنینی، چالش های قضایی و چالش های اجرایی استخراج گردید.

  نتیجه گیری

  با در نظر داشتن ابعاد به دست آمده در یافته های پژوهش، فرماندهی مرزبانی برای کاهش آسیب پذیری حقوقی در مراجع قضایی نیازمند مرتفع نمودن چالش های حقوقی در ابعاد تقنینی، قضایی و اجرایی با همکاری فرماندهی کل انتظامی، قوه مقننه و قوه قضائیه از طریق بازنگری در قوانین موضوعه، بویژه قوانینی که دارای ماهیت تقنینی دارد، چراکه بیشترین چالش هایی حقوقی این فرماندهی در انجام ماموریت های خود به عنوان ضابط قضایی با بازنگری در این حوزه کاهش خواهد داشت.

  کلیدواژگان: فرماندهی مرزبانی، چالش های حقوقی، تقنینی، قضایی، اجرایی
 • محمد اسدی فرد*، سعید نوروزی صفحات 17-41
  زمینه و هدف

  استفاده از سلاح گرم، از جمله مسائل اجتماعی است که امنیت عمومی را از جنبه های مختلف تهدید می کند. بر این اساس هدف اصلی این تحقیق شناسایی پیامدهای استفاده از سلاح گرم غیرمجاز در امنیت عمومی منطقه مرزی گیلانغرب با رویکرد پیشگیری از جرم می باشد.

  روش

  روش تحقیق مورداستفاده در این پژوهش کیفی از نوع تحلیل مضمون می باشد. برای گردآوری داده ها از مصاحبه استفاده گردید. جامعه آماری تحقیق تعداد 18 نفر از خبرگان حوزه امنیتی، انتظامی بوده که از طریق روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند، تجزیه وتحلیل داده ها نیز مبتنی بر فرآیند کدگذاری صورت گرفته است.

  یافته ها

  از طریق تحلیل کیفی، تعداد 79 مضامین پایه ای و تعداد 10 مضامین سازمان دهنده به دست آمده که با بررسی کدهای مذکور تعداد پنج دسته مضمون فراگیر شامل پیامدهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و امنیتی انتظامی شناسایی شدند.

  نتایج

  نتایج پژوهش حاکی از آن است که استفاده از سلاح غیرمجاز موجب پیامدهای امنیتی و انتظامی شامل بی ثباتی سیاسی و امنیتی، کاهش انسجام اجتماعی، خشونت طلبی و افزایش جرائم خشن، اختلافات قومی، گسترش تروریسم و در نهایت کاهش احساس امنیت در منطقه مرزی گیلانغرب می شود لذا بهره گیری از فناوری های نوین و اجرای گشت های هدفمند اقدامی موثر در پیشگیری از جرم می باشد.

  کلیدواژگان: پیامد، امنیت، سلاح گرم، تیراندازی، قاچاق، منطقه مرزی گیلانغرب
 • احمدعلی گودرزی، علیرضا ادیبی* صفحات 43-61
  زمینه و هدف

  امروزه فناوری های نوین در کنترل و پایش مرزها افق های جدیدی را پیش روی کشورهای جهان در خصوص حفظ و حراست از مرزهایشان گشوده و روی آوردن به فناوری های نوین در نظارت و کنترل آن ها می تواند موجبات خنثی سازی تهدیدات را فراهم آورد. پژوهش حاضر به بررسی نقش فناوری های نوین در پیشگیری از قاچاق در مرزهای استان کردستان پرداخته.

  روش

  این پژوهش از نظر هدف، کاربردی از نوع کمی با روش پژوهش، توصیفی- پیمایشی با ابزار پرسشنامه با طیف 5 درجه ای لیکرت پس از تایید روایی و پایایی آن با هدف بررسی گویه ها در میان 70 نفر از کارکنان فرماندهی مرزبانی استان کردستان توزیع و داده های به دست آمده در قالب نرم افزار SPSS با برآورد آزمون فریدمن و خی دو مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  بر اساس یافته های تحقیق دوربین های دید در شب، پهپادها و دوربین های حرارتی بالاترین کارکرد از لحاظ کنترل و پایش مرزها و پیشگیری از قاچاق در نوار مرزی استان کردستان داشته و رادارها و فناوری GIS نیز می توانند در این زمینه موثر بوده و در جایگاه های پایین تری به نسبت فناوری های پیش تر اشاره شده قرار دارند.

  نتایج

  فناوری های نوین کنترلی و نظارتی می توانند نقش تعیین کننده در پیشگیری از قاچاق کالا در نواحی مرزی داشته باشند. این فناوری ها با دقت و کارایی بالا می توانند خطا و آسیب های انسانی را به حداقل رسانده و نقش موثری در پیشگیری، شناسایی و مقابله با قاچاق از مبادی ورودی و خروجی مرزهای استان کردستان داشته باشند

  کلیدواژگان: فناوری های نوین، پیشگیری، قاچاق کالا، مرز، استان کردستان
 • فاطمه نعمتی جوزقانی، حامد قادرمرزی*، فرهاد عزیزپور صفحات 63-81
  زمینه و هدف

  مناطق مرزی از اهمیت ویژهای در سطح ملی و فرامرزی برخوردار بوده با این وجود معمولا از مناطق کم برخوردار به شمار می آیند و دارای چالش های متعددی است یکی ازین چالش ها پدیده فقر مسکن است. پژوهش حاضر به شناسایی عوامل موثر بر فقرمسکن روستایی مورد مطالعه روستاهای مرزی شهرستان تایباد می پردازد.

  روش

  این پژوهش از نظر ماهیت انجام، توصیفی - تحلیلی می باشد و ازنظر هدف کاربردی است و داده های مورد نیاز به شیوه کتابخانه-ای و میدانی (مصاحبه) گردآوری و با روش گراندد تئوری بررسی شده است. جامعه آماری این تحقیق 17 روستای دارای سکنه مابین تایباد و مرز افغانستان است، انتخاب افراد نمونه در پژوهش حاضر با روش نمونه گیری هدفمند و معیار کارشناسان مرتبط با موضوع انجام گرفته است.

  یافته

  یافته های پژوهش به دست آمده از روش گراندد تئوری با رویکرد عینی نظام مند «اشتراوس و کوربین» بر مراحل نظام مند تحلیل داده ها و کدگذاری مرحله مند« باز، محوری و انتخابی» عوامل علی، زمینه ای و مداخله گر موثر بر فقر مسکن در روستاهای مرزی شهرستان تایباد را مشخص نمود.

  نتیجه

  نتایج پژوهش نشان داد که عوامل اقتصادی، اجتماعی، کالبدی، محیطی و سیاسی-اداری عوامل موثر بر فقرمسکن در روستاهای مرزی شهرستان تایباد هستند و پیامدهایی چون فقر بین نسلی، تداوم فقر و مهاجرت شناسایی شدند. در این راستا عواملی چون سرمایه گذاری در بخش اشتغال، رشد و افزایش اعتبارات مقاوم سازی و توجه به زیرساخت ها و ارائه خدمات به عنوان راهبرد در این زمینه مطرح است.

  کلیدواژگان: فقر مسکن، عوامل اقتصادی، روستاهای مرزی، شهرستان تایباد
|
 • Mohammad Heydari, Romina Alami, Jamile Tavakolinia * Pages 1-15
  Background and Aim

  The quality of life in border cities depends on the influence of various social, economic, cultural, transportation, healthcare and communication factors. The theory of quality of life promotes and develops the concepts of the quality of people's living environment to provide the best ways of living for it, which is a social goal in different countries. In this article, the quality of life in the border city of Marivan has been investigated using economic, social, service, and physical-environmental indicators. The research method is descriptive-analytical and applied. The method of data collection is document and random..

  Methodology

  The statistical population was calculated according to the population of Marivan city and using Cochran's formula, 383 people were randomly distributed. The data were analyzed using SPSS software, t-test, correlation coefficient test and multivariate regression.

  Results

  The results showed that because the sig value of each of the indicators is smaller than the value of 0.05, there is a significant relationship between these indicators and the quality of life, and according to the average of the indicators, the economic index with an average of 2.55 is low. It is above the desired level of 3 and the rest of the indicators are above the desired level, the physical-environmental index with an average of 26.91 is the highest about the quality of life. The correlation coefficient of economic and social indicators is two by two and vice versa, service and physical-environmental indicators have the most relationship with each other, but according to their sig value which is less than 0.05, all of them have a significant relationship with each other.

  Conclusion

  The multivariate regression test showed that the physical-environmental index has the greatest impact on the quality of life index and the economic index has the least impact.

  Keywords: Quality of Life, Border Towns, Marivan
 • An analysis of the geographical foundations of good governance in Iran
  Hosein Alipour, Hosein Rabiei *, Ataallah Abdi Page 2

   Due to geographical, economic and political reasons, the border areas have faced various complexities and various problems, so that extensive centralization has slowed down the governance process in the border areas and issues such as inappropriate distribution of biological resources, geographical inequalities, unbalanced access to services and infrastructure national issues, the distance between the center and the periphery, the issue of access and transportation, the challenges of natural and water resources, the biological capacities of the border areas for settlement and human development, etc. be located geographically. Good governance is one of the emerging concepts that, due to its constructive role in improving the political management of space in different countries, it can provide a suitable solution for the optimal management of the complex and different geography of border regions. with the aim of identifying and evaluating the geographical factors affecting the formation of good governance and to investigate the issue of how geographical factors have been effective in the formation of good governance in the border regions of Iran in a descriptive and analytical way? The findings of this research show that the role and influence of geography (in both human and natural dimensions) has been significantly neglected in the processes of governance in Iran's border areas, and this issue in turn has caused fundamental weaknesses in The process of statehood and management of border areas has become the result of which can be seen in numerous challenges and crises of security, economic, social and... border areas.

  Keywords: good governance, government, Geography, Border, border areas
 • Identifying the influencing factors on the implementation of border area territorial plans (case study: Marivan city)
  Muqdad Hassan Abdul Qadir Shakale, Ali Panahi *, Reza Valizadeh Page 3

  Planning and territorial of border areas is one of the important plans in order to reduce spatial imbalances between border areas and other places, as well as the development of border areas with emphasis on various dimensions, especially security and defense. Therefore, it is necessary to identify the influencing factors on the realization of border area territorial plans, and the present research was written with this aim in Marivan city border. In this regard, the research method is practical in terms of purpose and prospective in nature with an emphasis on analytical and exploratory approach. In order to collect and analyze information, were used the Delphi method of experts (15 academic elites and city managers) and the technique of cross-effects analysis in MICMAC software. The findings of the research show that the most important factors influencing the realization of Marivan border territorial plan include the cooperation of all institutions of the province to strengthen the social, economic and cultural infrastructures, the benefit of responsible managers and officials, and the coherence between the economic, social, physical and environmental elements of the territorial plan. The results also indicate that due to the existing situation of Marivan city and the system of preparation and implementation of the border area territorial plan and the lack of key and strategic components that are influential in the development of the system, will be unstable the future of the border area territorial plan of Marivan and its development.

  Keywords: border areas, Spatial Planning, Border areas territorial, Marivan city
 • Legal challenges of the General Border Guard Command of the Islamic Republic of Iran
  Hossein Alizadeh *, Davod Kiani Page 4
  Background and purpose

  Border Guard Command of the Islamic Republic of Iran, as the sole guardian of order and security in the border areas, needs a coherent and flawless legal system that can have legal protections in judicial authorities. According to this issue, the present article seeks to identify the legal challenges of the Faraja Border Guard Command in carrying out the assigned missions.

  Methodology

  In terms of purpose, the present research is applied and in terms of the nature of the data and the method of execution, it is a type of qualitative research. In this research, data related to the legal challenges of the Border Guard Command were collected and analyzed using the qualitative content analysis method, using the common tool of scanning all legal documents and documents, as well as conducting interviews with experts, experts and commanders familiar with the subject of the research. .

  Findings

  The obtained findings showed that the Faraja border guard command is facing three types of legal challenges in carrying out its missions, which were categorized using the theory of criminal policies in the form of three macro dimensions, which are in the dimensions of legislative challenges, judicial challenges and challenges Executive was extracted.

  Conclusion

  Considering the dimensions obtained in the findings of the research, in order to reduce the legal vulnerability in the judicial authorities, the border guard command needs to solve the legal challenges in the legislative, judicial and executive dimensions with the cooperation of the General Police Command, the legislature and the judiciary through a review of The relevant laws, especially the laws that have a legislative nature, because the most legal challenges of this command in carrying out its missions as a judicial officer will be reduced by revising this area.

  Keywords: Border guard command, Legal, legislative, Judicial, Executive Challenges
 • Mohammad Asadi Fard*, Saeed Nowrozi Pages 17-41
  Background and Aim

   The use of firearms is one of the social issues that threaten public security from various aspects. Based on this, the main goal of this research is to identify the consequences of the use of illegal firearms in the public security of the Gilangreb border region with a crime prevention approach.

  Methodology

   The research method used in this qualitative research is thematic analysis. Interviews were used to collect data. The statistical population of the research is the number of 18 experts in the field of security and law enforcement, who were selected through the purposeful sampling method, and the data analysis was based on the coding process.

  Results

   Through qualitative analysis, 79 basic themes and 10 organizing themes were obtained, and by examining the mentioned codes, five categories of overarching themes including political, social, cultural, economic and policing security consequences were identified.

  Conclusion

   The results of the research indicate that the use of illegal weapons causes security and law enforcement consequences, including political and security instability, a decrease in social cohesion, violence and an increase in violent crimes, ethnic differences, the spread of terrorism, and finally, a decrease in the sense of security in the border region of Gilangarb. Therefore, using new technologies and carrying out targeted patrols is an effective measure of crime prevention.

  Keywords: Consequences, Security, Firearms, Shooting, Smuggling, Border Area Of Gilangarb
 • Ahmadali Goodarzi, Alireza Adibi * Pages 43-61
  Background and Aim

  Today, new technologies in the control and monitoring of borders have opened new horizons for the countries of the world regarding the preservation and protection of their borders, and turning to new technologies in their monitoring and control can provide the means of neutralizing threats. The present study investigates the role of new technologies in preventing smuggling in the borders of Kurdistan province.

  Methodology

  Research method and statistical population: In terms of purpose, this research is applied in a quantitative type with a descriptive-survey research method using a questionnaire with a 5-point Likert scale after verifying its validity and reliability to examine the items among 70 employees of the border control command. Kurdistan province distribution and obtained data were analyzed in the form of SPSS software with Friedman and Chi-square test estimates.

  Results

  Based on the research findings, night vision cameras, drones and thermal cameras have the highest function in terms of controlling and monitoring borders and preventing smuggling in the border strip of Kurdistan province, and radars and GIS technology can also be effective in this field and lower positions. They are compared to the previously mentioned technologies.

  Conclusion

  New control and monitoring technologies can play a decisive role in preventing the smuggling of goods in border areas. These technologies with high accuracy and efficiency can minimize human error and damage and play an effective role in preventing, identifying and dealing with smuggling from the entry and exit points of the borders of Kurdistan province.

  Keywords: New technologies, prevention, smuggling, Border, Kurdistan province
 • Fateme Nemati Jowzeqani, Hamed Ghadermarzi *, Farhad Azizpour Pages 63-81

  Border areas hold special significance at both the national and cross-border levels; however, they are often considered less developed and face numerous challenges. One of these challenges is the phenomenon of housing poverty. This research aims to identify the factors influencing rural housing poverty in border villages of Taybad County. The research methodology is descriptive-analytical in nature and has practical applications. Data were collected through library research and fieldwork (interviews) and analyzed using the grounded theory approach. The statistical population of this study consists of 17 inhabited villages located between Taybad and the Afghanistan border. The sample selection was conducted using purposive sampling method based on the criteria of experts relevant to the subject.

  Findings

  The findings of the research, obtained through a systematic grounded theory approach with a focused and systematic analysis of data in the stages of open, axial, and selective coding, identified the influential factors of housing poverty in the border villages of Taybad County, including economic, social, physical, environmental, and political-administrative factors.

  Conclusion

  The research results demonstrate that economic, social, physical, environmental, and political-administrative factors are influential in housing poverty in the border villages of Taybad County. Consequences such as intergenerational poverty, persistent poverty, and migration were identified. In this regard, strategies such as investment in employment sector, growth and increase in resilience credits, and attention to infrastructure and service provision are proposed as means to address these challenges.

  Keywords: housing poverty, Economic factors, Border villages, Taybad city