فهرست مطالب

نشریه پژوهش های سیاسی و بین المللی
پیاپی 57 (زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/12/09
 • تعداد عناوین: 5
|
 • محمدصادق ابراهیمیان*، بیت الله دیو سالار، پرویز ذکائیان صفحات 33-58

  ملکیت عبارت است از اختصاص انحصاری مال به دارنده که سایرین را از تصرف در آن ممنوع می کند و تملک و مصادره مالک شدن را گویند، هدف از این پژوهش مطالعه تطبیقی مصادره،تملک اموال واملاک مبتنی برفقه اسلامی ونظام های حقوقی بین المللی می باشد و روش تحقیق توصیفی - تحلیلی است و یافته ها بیانگر این است که در فقه اسلامی تملک اموال مشروع با موازین اسلامی ناسازگار نیست ولی تملک اموال واملاک نامشروع مشروع ندانسته است. حضرت امام خمینی (ره) تملک اموال غیر مشروع را مجاز دانسته اند. در قانون فرانسه مصادره صرفا مبتنی بر منفعت عمومی باید باشد و دولت مالک این اموال نیست. در راستای حمایت حقوقی از اموال عمومی، این نظریه؛ اختیار واگذاری اموال عمومی را از دولت سلب می کند و او را مکلف به حفاظت و نگهداری از این اموال می نماید تملک در اکثر نظام های بین المللی به رسمیت شناخته شده است.

  کلیدواژگان: تملک، املاک، فقه اسلامی، نظام های حقوقی بین المللی و نظام سیاسی
 • مهدی اصغری مقدم *، مصطفی ماندگار، مصطفی السان صفحات 59-82

  هدف از پژوهش حاضر بررسی ابعاد حقوقی اثر ادعای فسخ قرارداد بر اعتبار شرط داوری تجاری بین المللی می باشد. روش تحقیق توصیفی تحلیلی می باشد و به بررسی ابهامات موجود در شروط داوری و اثر ادعای فسخ قرارداد بر شرط داوری می پردازد. و در صدد پاسخ به این سئوال هست که اگر اصل قرارداد باطل یا اقاله شد تکلیف شرط داوری چه می شود؟یافته ها نشان می دهد، اگر معامله ای به سبب فسخ یا اقاله منحل گردد در نتیجه اصل معامله یا قرارداد از بین برود ، شرط داوری پیش بینی شده در آن نیز مانند بقیه تعهدات و شروط از بین می رود مگر اینکه طرفین در مورد همین موضوع یعنی از بین رفتن اصل قرارداد یا معامله و به اعتبار فسخ ایراد نماید اختلاف داشته باشند که می بایست وفق ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی رفتار گردد. اگر معامله ای به سبب فسخ یا اقاله منحل گردد در نتیجه اصل معامله یا قرارداد از بین برود ، شرط داوری پیش بینی شده در آن نیز مانند بقیه تعهدات و شروط از بین می رود مگر اینکه طرفین در مورد همین موضوع یعنی از بین رفتن اصل قرارداد یا معامله و به اعتبار فسخ ایراد نماید اختلاف داشته باشند که می بایست وفق ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی رفتار گردد.

  کلیدواژگان: شرط ارجاع به داوری، داوری تجاری بین المللی، فسخ قرارداد، تعهدات ناشی از شرط داوری
 • زهرا غلامی مقدم، محمد شریف شاهی*، سید محمد هاشمی، قدرت الله نوروزی باغکمه صفحات 83-98

  درچنددهه اخیرانجام برنامه هاواصلاحات حکمرانی خوب به عنوان راهبرد توسعه ،توسط بسیاری ازنهاد های بین المللی مالی وکشورهای اعطاکننده کمک مالی که جزء کشورهای توسعه یافته هستند از کشورهای درحال توسعه درخواست می شود و به عنوان موثرترین الگوی توسعه معرفی می کنند. هدف پژوهش حاضر بررسی مولفه های حکمرانی خوب بر قوه تقنینی است. و روش تحقیق توصیفی - تحلیلی می باشد. قوه مقننه ازنهادهای مهم درتصمیم گیری کلان کشوراست با درنظرگرفتن روابط قوه مقننه وقوه مجریه می توان حاکمیت درجمهوری اسلامی را نظامی نیمه ریاستی ونیمه پارلمانی دانست. یافته نشان می دهد اصول حکمرانی خوب به عنوان راهبرد توسعه الزاماتی چند را برای قوه مقننه ایجاد می کند و با تفکیک کارکرد های قوه مقننه به کارکردهای تقنینی ونظارتی این الزامات مورد بررسی قرارمی گیرند.. لازم است که دربه کارگیری این ابزارنظارتی برنامه ریزی شودکه کارایی قوه مجریه تحت تاثیرمنفی قرار نگیرد.

  کلیدواژگان: حکمرانی خوب، قوه مقننه، حاکمیت قانون، نظارت
 • فاضل فیضی*، نفیسه نعمت زاده صفحات 99-122

  تحولات منطقه قفقاز جنوبی به دلیل مجاورت جغرافیایی و قرابت قومی، دینی و فرهنگی که مردم این منطقه با ایران دارند، بر منافع ملی جمهوری اسلامی ایران تاثیر گذار می باشد. در این راستا ایران در جهت نقش آفرینی در بحران اول قره باغ، سیاست بی طرفی فعال را اتخاذ نمود. این درحالی است که طی بحران دوم، ایران به طور صریح تری از تعلق «قره باغ» به آذربایجان صحبت کرد. این مقاله به بررسی تغییر راهبرد سیاست خارجی ایران در بحران دوم قره باغ و پاسخ به این سوال می پردازد که «چه عواملی باعث تغییر راهبرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران دوم قره باغ شد»؟ به نظر می رسد سیاست ایران به عنوان یک کشور اسلامی و شیعی و در سایه مولفه هایی همچون قومیت و مذهب به تغییر راهبرد سیاست خارجی ایران در بحران دوم در قالب تاکید بر تمامیت ارضی آذربایجان ضمن احترام به حقوق اقلیتهای قومی و خدشه ناپذیری مرزهای بین المللی انجامید.این نوشتار بر اساس روش شناسی توصیفی _ تحلیلی و منابع کتابخانه ای انجام گرفته است.

  کلیدواژگان: سیاست خارجی، ایران، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، قره باغ، بحران، منافع ملی
 • حمیدرضا قاسمی * صفحات 123-145

  یکی از عوامل اصلی در ایجاد و شکل گیری هر تمدنی نیروهای مستعد و آزموده در هرتمدنی است که به منزله بازوی پرتوان در تحقق اهداف بلند ان تمدن است و تمدن اسلامی در یک حکومت دینی، از منظر امیرالمومنین علی (علیه السلام) کارگزاران هستند. اگر کارگزاران حکومت اسلامی،انسان های پاک دامن و با تقوا و باتربیت باشند و دارای شرایط ایده آلی که حضرت دستور می دهند باشند، مهم ترین اصل تمدن اسلامی در جامعه شکل خواهد گرفت. برای رسیدن به این هدف، توجه به گام دوم انقلاب بسیار ضروری است. از منظر رهبر معظم انقلاب گام دوم انقلاب، ورود به دومین مرحله خودسازی و تمدن سازی می باشد. چنانچه رهبر انقلاب در بیانیه گام دوم بدان تاکید ورزیده اند و از عوامل اصلی شکل دهی تمدن اسلامی در گام دوم انقلاب را کارگزاران می دانند که باید کارگزارانی درستکار و انقلابی روی کار بیایند تا بر مشکلات غلبه کنند

  کلیدواژگان: نهج البلاغه، تربیت، سیاسی، ریشه
|
 • mehdi asgharimoghaddam *, Mostafa Manedagr, Mostafa Ensan Pages 59-82

  One common way to deny the validity of an arbitration agreement is to invalidate the original contract or to terminate the original contract: the invalidity of the arbitration agreement argues that because the original contract is invalid, the arbitration clause is invalid or Since the original contract has been terminated, the arbitration contract must also be considered as terminated and as a result the arbitrator is not competent to deal with the dispute. If a transaction is terminated as a result of termination or cancellation and as a result of the original of the transaction or contract it is dissolved, the foreseeable arbitration clause will, like all other obligations and conditions, be void unless the parties to the dispute Going to the principle of a contract or transaction and terminating the validity of a dispute may be disagreed that it must be treated in accordance with Article 636 of the Old Civil Procedure Code. And the mere insertion of an arbitration clause in a contract that has been terminated or annulled is not an obligation for the court to refer to arbitration. In the present study, the author attempts to investigate the ambiguities in the arbitration terms and the effect of claiming the termination of the contract on the arbitration condition, as well as to find legal vacancies around it using a descriptive-analytic method.

  Keywords: Arbitration Referral, International Commercial Arbitration, Termination, Arbitration Obligations
 • Zahra Qolami moghaddam, Mohammad Sharif shahi *, Seyed mohammad Hashemi, Qodratallah Norozi baghkameh Pages 83-98

  In recent decades, the implementation of good governance programs and reforms as a development strategy has been requested from developing countries by many international financial institutions and donor countries that are part of developed countries and introduced as the most effective development model. The purpose of the current research is to investigate the components of good governance of the legislative branch. And the research method is descriptive-analytical. The legislature is one of the important institutions in the country's macro-decision-making, considering the relationship between the legislature and the executive, the governance in the Islamic Republic can be considered a semi-presidential and semi-parliamentary system. The findings show that the principles of good governance as a development strategy create several requirements for the legislature and these requirements are examined by separating the functions of the legislature into legislative and regulatory functions. The executive branch should not be negatively affected.

  Keywords: Good governance, legislature, rule of law, supervision
 • Fazel Feizy *, nafiseh nematzadeh Pages 99-122

  Developments in the South Caucasus region have an impact on the national interests of the Islamic Republic of Iran due to the geographical proximity and ethnic, religious and cultural affinity that the people of this region have with Iran. In this regard, Iran adopted a policy of active neutrality in order to play a role in the first Nagorno-Karabakh crisis. This is while during the second crisis, Iran spoke more openly about "Karabagh" belonging to Azerbaijan. This article examines the change of Iran's foreign policy strategy in the second Nagorno-Karabakh crisis and answers the question, "What factors caused the change in the foreign policy strategy of the Islamic Republic of Iran regarding the second Nagorno-Karabakh crisis?" It seems that Iran's policy as an Islamic and Shia country and in the shadow of factors such as ethnicity and religion led to a change in Iran's foreign policy strategy in the second crisis in the form of emphasizing the territorial integrity of Azerbaijan while respecting the rights of ethnic minorities and the inviolability of international borders. The basis of descriptive-analytical methodology and library resources has been done.

  Keywords: Foreign policy, Iran, Republic of Azerbaijan, Armenia, Karabagh, Crisis, National Interests
 • hamidreza ghasemi* Pages 123-145

  One of the main factors in the creation and formation of any civilization is the talented and experienced forces in any civilization, which are the powerful arm in achieving the lofty goals of that civilization, and Islamic civilization in a religious government, from the perspective of Amir al-Mu'minin Ali (peace be upon him). If the agents of the Islamic government are pure, pious and well-educated people and have the ideal conditions that the Holy Prophet orders, the most important principle of Islamic civilization will be formed in the society. To achieve this goal, it is very necessary to pay attention to the second step of the revolution. From the point of view of the great leader of the revolution, the second step of the revolution is entering the second stage of self-improvement and civilization.
  To achieve this goal, it is very necessary to pay attention to the second step

  Keywords: tow, step, civilization, powerful