فهرست مطالب

Applied Linguistics and Applied Literature: Dynamics and Advances - Volume:12 Issue: 1, Winter-Spring 2024

Journal of Applied Linguistics and Applied Literature: Dynamics and Advances
Volume:12 Issue: 1, Winter-Spring 2024

 • تاریخ انتشار: 1403/01/13
 • تعداد عناوین: 12
|
 • رجب اسفندیاری*، سحر صالح صفحات 1-23

  در دو دهه گذشته، ارجاعات درون متنی در انگلیسی با اهداف ویژه از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. هدف از تحقیق حاضر بررسی ارجاعات درون متنی در مقالات تحقیقی چاپ شده نویسندگان انگلیسی زبان و فارس زبان در مجلات معتبر انگلیسی زبان ایرانی و بین المللی در دو رشته اقتصاد و مهندسی صنایع بوده است. به همین منظور، چهار پیکره از مقالات تحقیقی در این دو رشته ساخته شد و از طبقه بندی تامسون و تریبل (2001) و چارچوب یی (1990) برای تحلیل ارجاعات درون متنی استفاده شد. از نرم افزار انتکانک برای تحلیل 1032 ارجاع متنی استفاده شد. نتایج تحلیل داده ها نشان می دهد که نویسندگان در رشته اقتصاد استفاده بیشتری از ارجاعات می کنند. نویسندگان در رشته اقتصاد بیشتر از نویسندگان رشته مهندسی صنایع از  ارجاعات انتگرال استفاده می کنند. نتایج تحلیل داده ها همچنین نشان می دهد که انگلیسی زبان ها بیشتر از نویسندگان ایرانی از ارجاعات استفاده می کنند. نتایج مطالعه حاکی از آن است که علاوه بر پیشینه زبانی و ساختار رشته ها، محل انتشار مقالات نیز می تواند تاثیر شگرفی بر نحوه اجاع دهی متنی در مقالات داشته باشد.

  کلیدواژگان: ارجاعات درون متنی، مقاله تحقیقی، بخشی از مقاله، اقتصاد، مهندسی صنایع و مواد
 • اسمعیل علی سلیمی*، امید استاد صفحات 25-50

  در اوضاع و شرایط کنونی، سواد انتقادی تبدیل به حوزه ای شده است که بیش از هر زمان دیگری شتاب گرفته و در حکم « گوهر نامرئی» است، چرا که تقریبا بسیاری از سیستم های آموزشی کوشیده اند آن را در برنامه های درسی خود جای دهند. به منظور بررسی این مفهوم،این پژوهش بر آن است تا معضلات احتمالی، چالش ها، محدودیت ها، به ویژه محدودیت هایی را که معلمان زبان انگلیسی ایرانی در فرآیند اجرای سواد انتقادی در کلاس های آنلاین خود با آن مواجه هستند بررسی کند.این پژوهش کیفی در دو مرحله انجام شد. در مرحله نخست، پس از بررسی ادبیات تحقیق و سنجش دقیق پرسشنامه های موجود و جمع آوری داده ها از متخصصان این حوزه، مجموعه ای از پرسش های باز، تهیه و فهرست شد. سپس، داده های کیفی جمع آوری شده از 29 معلم زبان انگلیسی از طریق پرسشنامه باز و مصاحبه، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. چارچوب و داده های استخراج شده، به توسعه 23 پرسش برای بخش مصاحبه رهنمون شد. بر این اساس، کلاس های آنلاین کلیه معلمان برای یک ترم کامل از سوی نگارنده مشاهده شد. با در نظر گرفتن یافته ها و دیگر موارد مطرح شده، می توان چنین نتیجه گرفت که بخشی از برنامه های درسی آموزش زبان در ایران باید به سواد انتقادی اختصاص یابد. این یافته ها به طور بالقوه به متولیان امر آموزش، از جمله سیاست گذاران زبان دوم/خارجی، مربی معلمان، مقامات مسئول جذب معلمان، و توسعه دهندگان مواد آموزشی کمک می کند تا اقدامات مناسبی برای افزایش سواد انتقادی معلمان زبان دوم/خارجی قبل و حین خدمت انجام دهند که در نتیجه، ترغیب اجرای این مفهوم کلیدی را در زمینه آموزشی به دنبال دارد.

  کلیدواژگان: سواد انتقادی، موانع، کلاس های آنلاین زبان انگلیسی، دانشجویان ایرانی
 • علی اکبر انصارین، مسعود یعقوبی نوتاش، شلاله جوادی* صفحات 51-62

  آمادگی ساختاری به عنوان یک سیستم کارآمد در مطالعه  نمایه های ذهنی زبان  پیشنهاد شده است. با این حال، برای کشف مکانیسم های زیربنایی این سیستم به تحقیق نیاز است. این مطالعه تلاشی برای بررسی اینکه آیا جملاتی که محتوای معنایی مشترک ندارند، اما ساختار نحوی مشابهی دارند می توانند یکدیگر را پرایم کنند یا خیر بود. 90 نفر از دانشجویان دانشگاه تبریز در این مطالعه شرکت کردند و بر اساس عملکرد آزمون مهارت به دو گروه متوسط به بالا یا متوسط تقسیم شدند. هر دو گروه در مرحله پیش تست یک فیلم صامت را روایت کردند. در مرحله پرایمینگ، شرکت کنندگان با خواندن و امتیاز دهی به کتاب های حاوی تصاویری که جملاتی حاوی افعال حرکتی انها را دنبال میکرد بودند پرایم شدند. بلافاصله پس از آن،  یک فیلم صامت دیگر را روایت کردند. فرض بر این بود که اگر ساختارهای غیرمرتبط معنایی بتوانند همدیگر را پرایم کنند، همانطور که توسط برخی از یافته های گزارش شده پشتیبانی می شود، پرایم کردن شرکت کنندگان با افعال عبارتی حرکتی، استفاده از افعال عبارتی غیرحرکتی را در مرحله بعد پسا تست افزایش می دهد. با این حال، نویسندگان نتوانستند تفاوت معنی داری بین عملکرد شرکت کنندگان در مرحله قبل از تست و مرحله بعد از تست پیدا کنند. یافته ها از این ادعا حمایت می کنند که شباهت نحوی برای شروع پرایمینگ ساختاری کافی نیست و به نظر می رسد که معنایی مشترک مورد نیاز باشد. یافته ها با توجه به نقش های معنایی و معنای ترکیبی در مقابل غیرترکیبی توجیه می شوند.

  کلیدواژگان: پرایم ساختاری، نحو، معناشناسی، تولید زبان دوم، نقش های معنایی
 • رقیه اسلامی، مهناز سعیدی*، توران آهور صفحات 63-86

  این تحقیق ترکیبی، سهم یادگیری مشارکتی محتوا (CCL)  را برای دانشجویان دختر و پسر ایرانی رشته آموزش زبان انگلیسی با تمرکز بر ادراک آنها، از نظر موفقیت های بالا و پایین، تفاوت های جنسیتی و چالش های آنها در یادگیری مشارکتی محتوا  در نظر گرفت. برای دستیابی به اهداف این مطالعه، 60 شرکت کننده مرد و زن که محدوده سنی آنها از 23 تا 35 سال در سطح کارشناسی ارشد بود، شرکت کردند. آنها بومی زبانهای آذری، فارسی و کردی بودند. برای جمع آوری داده های مورد نیاز از پرسش نامه ادراک، نمرات امتحان نهایی برای تعیین رتبه های بالا و پایین و مصاحبه استفاده شد. یافته های این مطالعه نشان داد که بیش از نیمی از فراگیران بر این باور بودند که یادگیری مشارکتی محتوا  در زمینه آموزش و یادگیری زبان انگلیسی مهم است و محتوای دروس زمانی که روی آن محتوا به طور مشترک کار می کنند برای آنها قابل درک تر است.علاوه بر این، نتایج نشان داد که بین ادراک دانشجویان پسر و دختر از  حیث اثربخشی یادگیری مشارکتی محتوا از نظر آماری تفاوت معناداری وجود ندارد.در نهایت، تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از مصاحبه ها نشان داد که فراگیران مرد در یادگیری مشارکتی محتوا دارای چالش های روش شناختی هستند، در حالی که فراگیران زن دارای چالش های ارتباطی هستند. یافته های پژوهش حاضر می تواند برای دانشجویان و معلمان پیامدهایی داشته باشد.

  کلیدواژگان: ادراکات، چالش ها، یادگیری مشارکتی محتوا، جنسیت
 • مریم سلیمانی، زهرا آقازاده*، امین بلورچی صفحات 87-106

  تفکر انتقادی به طور گسترده به عنوان یک مفهوم رایج در فرآیندهای آموزش و یادگیری در نظر گرفته می شود. بنابراین، این مقاله قصد دارد تا ارتباط بین قابلیت های تفکر انتقادی زبان آموزان و همچنین استراتژی های یادگیری واژگان  آنها را در بین جنسیت بررسی کند. بدین منظور 140 زبان آموز ایرانی دختر و پسر مقطع متوسطه شاغل به تحصیل در موسسه زبان ایران در ارومیه به صورت تصادفی انتخاب شدند. این مطالعه به صورت پیمایشی با داده های جمع آوری شده از طریق آزمون مقدماتی انگلیسی برای همگن سازی دانش آموزان، پرسش نامه ی استراتژی های یادگیری واژگان اشمیت برای شناسایی انواع استراتژی های به کار گرفته شده توسط دانش آموزان و همچنین آزمون تفکر انتقادی کرنل انیس برای تعیین قابلیت های تفکر انتقادی دانش آموزان انجام شد. داده ها با استفاده از همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج یک همبستگی مثبت بین تفکر انتقادی و استراتژی های یادگیری واژگان را برجسته کردند. علاوه بر این، مشخص شد که شرکت کنندگان مرد سطح بالاتری از تفکر انتقادی را نشان دادند و تعداد بیشتری از استراتژی های یادگیری واژگان را در مقایسه با همتایان زن خود به کار گرفتند. اهمیت ادغام تفکر انتقادی و استراتژی های یادگیری واژگان در محیط های آموزشی زبان انگلیسی ممکن است با پیامدهای تحقیق حاضر بیشتر روشن شود.

  کلیدواژگان: تفکر انتقادی، زبان آموزان انگلیسی، راهبردهای یادگیری واژگان
 • محمدرضا خاکسار، محمدصابر خاقانی نژاد* صفحات 107-128

  این مطالعه با هدف مقایسه تاثیر دانش نحوی و  دانش معناشناسی در فهم جملات انگلیسی توسط زبان آموزان ایرانی در سطوح مختلف انجام شده است. یکصد و نود زبان آموز ایرانی از طریق نمونه گیری آسان در سه گروه مبتدی، متوسط، و پیشرفته جهت این مطالعه به کار گرفته شدند. جهت انجام مقایسه بین تاثیرات احتمالی دانش نحوی و معناشناسی بین سطوح مختلف زبان آموزان، پنج دسته جمله ساخته شدند: 20 جمله غلط به لحاظ دستوری و درست به لحاظ معنایی، 20 جمله غلط به لحاظ معنایی و درست به لحاظ دستوری، 20 جمله درست هم به لحاظ معنایی وهم به لحاظ دستوری، 20 جمله غلط هم به لحاظ معنایی و هم به لحاظ دستوری، و 20  جمله دیریاب. به منظور بررسی عملکرد شرکت کنندگان نرم افزارخاصی به کار گرفته شد که هم تعداد پاسخ های صحیح و هم مدت زمان پاسخگویی به سوالات را مشخص می کرد. پس از پردازش داده ها مشخص شد که جملاتی که به لحاظ معنایی غلط بودند برای شرکت کنندگان آزمون سخت تر از دیگر جملات بوده است. همچنین یافته ها حاکی از آن بود که درک جملات غلط به لحاظ معنایی نسبت به جملات دیریاب دشوار تر بوده است. همچنین نتایج نشان داد که جملات غلط به لحاظ دستوری و جملات درست به لحاظ معنایی و دستوری آسان ترین جملات برای درک شرکت کنندگان بوده اند. در نهایت با توجه به داده ها می توان نتیجه گرفت که جملات غلط به لحاظ معنایی برای زبان آموزان تمام سطوح سخت ترین نوع جملات هستند.

  کلیدواژگان: درک جملات انگلیسی، آگاهی دستوری، آگاهی معنایی، جملات دیریاب
 • سپیده رفیعی سخایی، بیوک بهنام*، زهره سیفوری صفحات 129-153

  امروزه همگان پذیرفته اند که دستور زبان آن قدر مهم است که  نباید نادیده انگاشته شود. افعال مجهول انگلیسی می تواند به عنوان یک بخش گرامری دشوار برای زبان آموزان ایرانی به حساب آید. این مطالعه با هدف بررسی تطبیقی ​​و تجربی تاثیر آموزش صریح، تکنیک درونداد ارتقا یافته و رویکرد اکتشفافی هدایت شده بر تولید افعال مجهول بین زبان آموزان ایرانی انجام شد و به دنبال تعیین اثربخشی فردی این روش ها و شناسایی کارآمدترین آنها بود. بدین منظور 70 نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور تبریز انتخاب و به سه گروه  IET (N = 25)، GDA (N = 22) و EIM (N = 23) تقسیم شدند. داده های تحقیق بر اساس سه فعالیت کامپیوتری طراحی شده توسط محقق به دست آمد. پیش آزمون و پس آزمون برای استخراج اطلاعات در مورد تولید افعال مجهول در سه گروه استفاده شد. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که هر دو روش آموزشی درونداد ارتقا یافته و رویکرد اکتشفافی هدایت شده تاثیر معناداری بر تولید افعال مجهول داشتند. با این حال، آموزش صریح تاثیر معناداری بر تولید افعال مجهول نداشت. در این میان، رویکرد اکتشفافی هدایت شده به عنوان کارآمدترین تکنیک تدریس در مقایسه با سایر روش ها شناخته شد. این مطالعه پیامدهای مهمی برای معلمان، دانش آموزان و طراحان برنامه درسی دارد.

  کلیدواژگان: یادگیری زبان به کمک رایانه، آموزش صریح، رویکرد اکتشفافی هدایت شده، درونداد ارتقا یافته، تولید افعال مجهول
 • امیرحسین نعمتی زیارتی، مهدی جاویدشاد* صفحات 155-174

  این پژوهش اساسا به بررسی فرآیند سیاسی سازی [1] و بیوسیاسی سازی [2] زندگی انسان ها، بالاخص آنان که توسط حکومت بی ارزش و مصرف شدنی تلقی می شوند می پردازد.  هدف این نوشتار مطالعه و واکاوی روش های نامحسوسی است که نظام حاکم با بهره گیری از آن ها سعی در بی هویت سازی و نهایتا سرکوب و منکوب سازی مردم دارد. از طریق کاوش و فهم این روش ها می توان مکانیسم های پنهان رژیم حاکم را بهتر شناخت، مکانیسم هایی که از قلب نظام بیوسیاسی زاده شده، ایدیولوژیک-محور است و بافت گفتمانی سیاسی-اجتماعی جامعه را تشکیل می دهد. در این راستا، با مطالعه و بهره گیری از اثر شاخص جئورجیو آگامبن [3]، هومو ساکر (1995) [4]، و بازتعریف وی از مفاهیمی چون «بیوقدرت [5]» میشل فوکو [6]، و «طرد شدگی [7]» کارل اشمیت [8]، نوشتار پیش رو تلاش دارد ساختارهای بیوسیاسی ظالم و طرد کننده ایدیولوژیک را در رمان شاخص وی. اس نایپل [9]، خانه ای برای آقای بیسواس (1961) [10]، مطالعه کند. شخصیت محوری این رمان، یعنی ماهون بیسواس، در بافت ها و نظام های مختلفی چون، خانواده، جامعه و... به دام زنجیره ای درهم تنیده از دستگاه های ظالم بیوسیاسی می افتد که در نتیجه ی آن به آنچه آگامبن «هومو ساکر» می نامد بدل گردد. به زعم آگامبن، هوموساکر موجودی است بی هویت، بی اراده و فاقد قدرت که در نظام حاکم بیوسیاسی هیچ جایگاه و ارزشی ندارد، به حدی خوار و مطرود است که نظام او را حتی مستحق فدا شدن نیز نمی داند. بااین حال، این مقاله هم چنین به واکاوی و جستجوی فضاهایی ضدگفتمان-محور،ضد ایدیولوژیک و ضدبیوسیاسی می پردازد که بیسواس مفلوک با استمداد از آن ها در تلاش است راه خود را به سوی رهایی و رستگاری بیابد. 

  کلیدواژگان: بیوسیاست، طردشدگی، اردوگاه، حاکمیت، ایدیولوژی، حقوق بشر
 • الهام محمدی آچاچلویی* صفحات 175-191

  این مقاله تحلیلی است زیست محیطی از رمان «زن مو قرمز» اثر اورهان پاموک (2017) بر اساس دیدگاه زنانه آلیشیا هیلدا پولئو. در این تحلیل، گل جهان به عنوان شخصیتی فرهنگی بحث می شود که با ایستادن بیرون تقسیم بندی ذات گرایانه فرهنگ / طبیعت، تعاملی سازنده با دنیای مردانه داستان برقرار می کند و بدین سان زندگی را به شهر تاریخی استانبول داستان که در حال محو شدن زیر فشار مدرن سازی است، بر می گرداند. رمان این فرآیند مدرن سازی را با نشان دادن مواجهه ابعاد شرقی و غربی فرهنگ ترکی، در قالب مواجهه گذشته و حال با اشاره به داستان های اسطوره ای رستم و سهراب و اودیپوس که مفاهیم فرزندکشی و پدرکشی را پررنگ می کنند، ارایه می کند. مقاله حاضر خوانش دیگری از مدرن سازی ارائه می کند که تحلیل های موجود از داستان زن مو قرمز را به عنوان داستانی بدبینانه در مورد محو شدن ترکیه تاریخی همراه با تخریب محیط زیستی به چالش می کشد. «زن مو قرمز» به عنوان رمانی بحث می شود که روند خود آگاهی و فهم بینا فرهنگی شخصیت گل جهان تلاشی خوش بینانه از باور به تغییری مثبت در صنعتی سازی مدرن را تداعی می کند.

  کلیدواژگان: آلیشیا هیلدا پولئو، اورهان پاموک، صنعتی سازی، خود آگاهی، فهم بینا فرهنگی
 • علی منتظرزاده* صفحات 193-206
  در این مقاله من سعی در تحلیل نقش پیچیده سرمایه داری در شکل گیری و تحول جسم ها در میان سیستم خود با کمک و الهام از اثر میشل فابر به نام زیر پوست را دارم. بعد اول، تمایز بین عادی و نرمال بودن و فاصله گرفتن از آن به عنوان دو بدن در شخصیت های اصلی داستان به نام های اسرلی و آملیس. بعد دوم، تاثیر سلسله مراتب طبقاتی مختلف در داستان و چگونگی تاثیر آن در بین بخش ها و طبقات مختلف اجتماعی بعنوان نمونه ثروتمندان، تهی دستان و انسان ها (ودسل ها) و در بعد سوم، نقش معلولیت جسمی و عواقبش بر افرادی که به نوعی تحت سلطه نظام سرمایه داری هستند. بعد چهارم و آخر، چگونگی جایگزین کردن یا به عبارتی بهتر تغییر دادن نقش فرد در داستان از فرد متوسط به فرد دیگری که خود موجب اختلال در عادی سازی می شود. در این نوشتار بهره برداری ناروای نظام سرمایه داری از دیدگاه جامعه نسبت به مفهوم نرمال برای پیشبرد اهداف سلطه گرایانه خود مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: سرمایه داری، سلسله مراتب طبقاتی، معلولیت جسمی، صاحبان قدرت، جایگزینی
 • سیده مریم حسینی*، حسین پیرنجم الدین صفحات 207-225

  کتاب «مسئله قدرت» اثر بسی هد به طرز پیچیده ای فلسفه وجودی را در لابه لای روایت خود می پیوندد، آنچنان که آن را موضوعی ایده آل برای بررسی به فلسفه رابطه خود-دیگری امانوئل لویناس می کند. رمان در پس زمینه پرفراز و نشیب آفریقای جنوبی در دوران آپارتاید می گذرد و سفر الیزابت به عنوان کاوشی تکان دهنده در مفاهیم لویناسی عمل می کند. لویناس معتقد است رشد اخلاقی واقعی از برخورد مستقیم با «دیگری» ناشی می شود. این کاوش جنبه های حیاتی فلسفه لویناس را که در مسیر الیزابت در بخش های به هم پیوسته منعکس شده است، تشریح می کند. بخش اول اخلاق لویناسی را با فلسفه های کانتی و هگلی در تضاد قرار می دهد و با تاکید بر «ترومای حیرت زدگی»، بر قدرت دگرگون کننده رویارویی با «دیگری» صحه گذاشته و بر پذیرش غیر دعوت می کند. قسمت دوم به سفر اخلاقی الیزابت می پردازد و مبارزات و لحظات رشد او را از دریچه مفهوم تعالی لویناس بررسی می کند. در نهایت، بخش پایانی سفر دگرگون کننده الیزابت به بوتسوانا را بررسی می کند و برخوردهای او با چهره «دیگری» و برچیدن نمادین دوگانه های ظالمانه را بررسی می کند. این تحلیل نشان می دهد چگونه روایت هد می تواند منعکس کننده فلسفه لویناسی باشد. در حالی که این سفر را در میان فلسفه و ادبیات آغاز می کنیم، لایه های روایت الیزابت را جدا می کنیم تا دریابیم چگونه می توان جنبه های اخلاق لویناسی را بر هویت، پیوند و جستجوی خرد متعالی بر بلوغ او در رابطه اش با غیر در جهانی که با تقسیم و نابرابری مشخص شده است، آشکار کنیم.

  کلیدواژگان: رمان مسئله قدرت بسی هد، بازیابی اخلاقی، لویناس، ترومای هستی شناختی منفی، ذهنیت بین فردی مثبت
 • حسین صبوری، علی زارع زاده*، ابوالفضل رمضانی، رقیه لطفی متنق صفحات 227-244

  هدف این مقاله بررسی تاثیر مخرب رفتار خصومت آمیز و خشونت آمیز یک مادر روشن پوست - که از تربیت دختر سیاه پوست خود اجتناب می کند - در رمان تخیلی «خدا به کودک کمک کند» (2015) اثر تونی موریسون است. نظریه روابط اشیا نانسی چودروف به ما کمک می کند تا بفهمیم که چگونه الگوهای فرزند پروری جنسیتی و رشد دوران کودکی به بازتولید نقش های جنسیتی سنتی کمک می کنند. نظریه او شامل سه «عواطف اساسی» یعنی دلبستگی، ناامیدی، و مطرود شدن است که در آن هویت زنانه عمدتا مبتنی بر دلبستگی جدا نشدنی به مادر است و جایگاه فرهنگی زن با پیوند بین مادر و دختر تعریف می شود. این «عواطف»، احساساتی جهانی هستند که برای شکل گیری هویت کودکان حیاتی هستند. با تکیه بر نظریه روانکاوی چودروف، استدلال اصلی این مقاله حاکی از آن است که شیء اولیه کودک برای ارضای خواسته هایش مادر است، اما از دیدگاه فروید سینه مادر به عنوان منبع پرورش اولین شیء است. به منظور پر کردن این شکاف، اعمال نظریه سنتی عقده ادیپ فرویدی دغدغه اصلی این مقاله نیست؛ دغدغه این مقاله اعمال نظریه معاصر روابط اشیا چودورف است، زیرا فمینیسم روانکاوانه به بررسی ماهیت دوسوگرایانه مادری کمک می کند. یافته ها نشان می دهد که چودروف جوهر مادری را از نظر ساختارهای اجتماعی به جای ساختارهای بیولوژیکی تبیین می کند. با توجه به دیدگاه های چودورف و فروید، پیوند ناگسستنی مادری بین سویتنس و براید، زمانی که سوویتنس نوزادش را از شیر مادری محروم می کند، به طور آسیب زایی مخدوش می گردد.

  کلیدواژگان: روابط اشیا، دلبستگی، ناامیدی، طرد شدن، «خدا به کودک کمک کند»
|
 • Rajab Esfandiari *, Sahar Saleh Pages 1-23

  In the last two decades, citation behaviour in academic research writing has been highlighted in English for academic purposes. This concordance-informed, corpus-based study has focused on cross-disciplinary analysis of citations by English and Iranian academic writers in English Economics and Industrial and Manufacturing Engineering research articles  published in international and Iranian national English-medium journals. To that end, research articles in Economics and Industrial and Manufacturing Engineering were developed and divided into four sub-corpora: English corpus and Iranian corpus. Thompson and Tribble’s (2001) classification and Thompson and Ye’s (1991) framework were used to analyse citations. The computer program AntConc (version 3.5.7) was used to identify 1,032 citations. The results of data analysis showed more frequent uses of citations by Economics than Industrial and Manufacturing Engineering writers. In terms of citation structures, more integral citations were utilised by Economics writers, and more non-integral citations were used by Industrial and Manufacturing Engineering writers. In addition, the citation analyses of native and non-native writers revealed that English writers employed more citations than Iranian writers. The findings imply that the cultural context of publication, in addition to the linguistic background and knowledge structures of their disciplines, seems to shape the writers’ citation choices when writing their research articles.

  Keywords: Citation practices, Research Article, Part-genre, Economics, Industrial, Manufacturing Engineering
 • Esmaeel Salimi *, Omid Ostad Pages 25-50

  In the present climate, Critical Literacy has become an area gathering momentum more than ever before, tantamount to an ‘invisible gem’ as almost many education systems have attempted, but failed, to incorporate it into their curricula. To address this elusive notion, this study aimed to investigate the obstacles in the way of possible dilemmas, challenges, constraints, and limitations Iranian EFL teachers face in the process of implementing critical literacy in their online classes. This qualitative research study was conducted in two phases. First, an open-ended set of questions was developed after reviewing the literature, scrutinizing the existing questionnaires, and collecting data from experts in the field. To do so, after reviewing the literature, a list of questions was composed. Subsequently, qualitative data were collected (and analyzed) from 29 EFL teachers through an open-ended questionnaire and interview. The framework and elicited data led to the development of 23 items for the interview part. Accordingly, the online classes of all the teachers were observed by the researchers for an entire term. From what has been discussed, the following conclusion may be drawn that critical literacy needs to be part of the language teaching curricula in Iran. The finding can potentially aid the key educational stakeholders, including second/foreign language (L2) policymakers, teacher educators, authorities in charge of recruiting teachers, and materials developers, to take appropriate measures to increase pre- and in-service L2 teachers’ critical literacy and, as a result, encourage the implementation of this key concept in the instructional contexts.

  Keywords: critical literacy, obstacles, online EFL classes, Iranian students
 • AliAkbar Ansarin, Masoud Yaghoubi Notash, Shalaleh Javadi * Pages 51-62

  Syntactic priming has been suggested to be an efficient paradigm in studying mental language representations. However, further research is needed to explore the underlying mechanisms. Recently it is suggested that argument-based constructions are present at both the syntactic and discourse levels of representation predicting that priming effect does not occur in the absence of shared semantic content. The study used a pre-test and post-test approach within a quasi-experimental design to investigate whether sentences with no shared semantic content, but similar syntactic structure, could prime one another in L2 written production tasks. Ninety students at the University of Tabriz participated in the study and were divided into intermediate or upper-intermediate groups based on their proficiency test performance. Both groups narrated a silent movie in the pre-treatment phase. In the treatment phase, the participants were primed with motion phrasal verbs by reading and rating a booklet including pictures followed by phrasal motion verbs describing them. Immediately afterward, they were required to narrate a silent movie. It was hypothesized that if semantically unrelated structures could prime one another as is supported by some reported findings, priming participants with motion phrasal verbs would boost non-motion phrasal verb usage in the treatment phase. However, the authors failed to find a significant difference between the performance of participants in the pre-treatment vs. post-treatment phase. The findings support the claim that syntactic similarity is not sufficient to trigger structural priming, and shared semantics seems to be required, and are justified with regard to semantic roles and compositional vs. non-compositional meaning.

  Keywords: Structural Priming, syntax, semantics, L2 production, Semantic roles
 • Roghaiyeh Eslami, Mahnaz Saeidi *, Touran Ahour Pages 63-86

  Collaborative content learning (CCL), as a process of learning that contributes to effective learning of the content of the courses in EFL contexts, has recently gained prominence in the research literature; however, the male and female students’ perceptions regarding CCL’s efficacy and their challenges in experiencing it are open questions. Thus, this mixed methods research investigated the contribution of CCL to Iranian TEFL students’ learning of the content. It focused on their perceptions and challenges across gender. Sixty male and female participants in the master’s program participated in the study. To collect the data, a questionnaire and interviews were used. The findings of the study, using quantitative data analysis, showed that more than half of the learners believed that CCL is effective in EFL teaching and learning context, especially, in terms of negotiation and problem-solving. Moreover, the results showed no statistically significant difference between male and female students’ perceptions of the efficacy of CCL. Finally, the analysis of the interviews’ data qualitatively revealed that male learners had methodological challenges in CCL, while female learners had communication challenges. The findings of the study suggest the beneficial role of CCL in raising students’ awareness of skillful collaboration for maximum learning of the content.

  Keywords: challenges, collaborative content learning, gender. perceptions
 • Maryam Soleimani, Zahra Aghazadeh *, Amin Bolourchi Pages 87-106

  Critical thinking (CT) is extensively considered to be a prevalent notion in teaching and learning processes. Thus, this paper set out to pinpoint the association between EFL pupils’ CT capabilities as well as their vocabulary learning strategies (VLSs) across gender. To do this, 140 Iranian male and female intermediate students studying at Iran Language Institute (ILI) in Urmia, Iran were chosen randomly. The study was conducted in the form of a survey with data being gathered via using Preliminary English Test (PET) to homogenize the students, Schmitt’s VLSs questionnaire to recognize the kinds of the strategies employed by students, as well as Ennis' Cornell Critical Thinking Test (CCTT) to ascertain the students’ CT capabilities. The data was subjected to analysis using the Pearson correlation. The findings indicated a significant association between CT abilities and VLSs. Furthermore, male learners showed more CT skills and VLSs compared to female students.  Thus, identifying the students' preferred VLSs would help them overcome the difficulties in learning words. Also, instructors should design classroom activities that encourage learners’ reflective thinking.

  Keywords: Critical Thinking, EFL learners, Gender, Vocabulary Learning Strategies
 • MohammadReza Khaksar, MohammadSaber Khaghaninejad * Pages 107-128

  This study investigated how English semantic and syntactic awareness contribute to the sentence comprehension of beginner, intermediate, and advanced EFL learners. Consequently, 188 Iranian EFL learners were recruited for the study and, pertinent to their English proficiency levels, were divided into three groups. To elucidate the possible contribution of semantic and syntactic awareness for comprehending English sentences, five sets of sentences were constructed controlling the frequency, length and difficulty of their comprising words: 20 syntactically correct / semantically incorrect, 20 syntactically incorrect / semantically correct, 20 syntactically / semantically incorrect, 20 syntactically / semantically correct, and finally 20 Garden-Path sentences (which are both semantically and syntactically correct but difficult to comprehend by the first attempt). With the aid of a software application (Com-Chron) designed specifically for this study on the UX platform, the participants’ comprehension was checked both in terms of their success-rate and their reaction-time. Through a multiple-choice online task, the participants were asked to select the option which showed the correct understanding of the constructed sentence in 30 seconds. Statistical analyses revealed that semantically-incorrect sentences were the most challenging and syntactically-incorrect sentences were the least demanding for the participants of three proficiency levels. The findings affirmed the dominance of semantics over syntax when it came to the comprehension abilities of EFL learners across different English proficiency levels.

  Keywords: English sentence comprehension, semantic awareness, syntactic awareness, Garden-path sentences
 • Sepideh Rafiei Sakhaei, Biook Behnam *, Zohreh Seifoori Pages 129-153

  It is commonly agreed that grammar is so important that it should not be ignored. The English passive voice can be a challenging aspect of grammar learning for Iranian EFL learners. The aim of this study was to comparatively and empirically investigate the effect of the Input Enhancement Technique (IET), Guided Discovery Approach (GDA), and Explicit Instruction Method (EIM) on Iranian EFL learners’ passive voice production. It sought to determine the individual effectiveness of these methods and identify the most efficient one. To this end, 70 Iranian EFL learners from the Payam Nour University of Tabriz were chosen and divided into three groups, including GDA (N = 22), IET (N = 25), and EIM (N = 23). The research data were obtained based on three validated, researcher-designed computerized activities. Pretest and posttest were used to elicit information on the learners’ production of passive voice. The results of the data analysis revealed that both IET and GDA had significant effects on the production of passive voice. However, EIM did not significantly influence the production of passive voice. Meanwhile, GDA was found to be the most efficient teaching technique compared with the other methods. This study has some important implications for teachers, students, and syllabus designers.

  Keywords: CALL, Explicit instruction, Guided discovery, Input enhancement, Passive voice Production
 • Amirhossein Nemati Ziarati, Mahdi Javidshad * Pages 155-174

  Politicization, in general, and biopoliticization, in particular, of human beings’ lives, especially those the state deems expendable, is what informs the heart of the present study. Exploring the subtle ways in which the state renders its subjects docile and at the same time divested of any subjectivity, agency, identity and human rights remarkably helps in better understanding the covert mechanisms of the biopolitical regimes operating within the ideologically-informed, discursive nexus of the sociopolitical fabric of the society. Studying Giorgio Agamben’s (1995) seminal text Homo Sacer (1995), and his theoretical reworking of Michel Foucault’s concept of “biopower” alongside Carl Schmitt’s notion of “the state of exception” casts an illuminating light on how such biopolitical regimes and exclusionary states of exception operate within the narrative of V. S. Naipaul’s A House for Mr. Biswas (1961). Attempts at biopoliticizing and governmentalizing Mohun Biswas, the fiction’s central character, play out in different contexts and manifest themselves within the fabric of both the microcosmic family and macrocosmic society wherein Biswas inhabits, not as a decent member, but as a subjugated inhabitant of a biopolitical camp. Having been biopolitically interpellated and reduced to an Agambenian homo sacer, Biswas is deemed outside of and beneath the law, life and citizenship, and therefore, within a sacrificial order, his life means nothing to the biopolitical state. However, some counter-discursive, counter-biopolitical spaces that Biswas uses to rally against the prevailing sovereignty of the biopolitical regimes of the state should be explored to further buttress or undermine the discursive and ontological potentiality of resistance against biopolitical oppressions of any sort.

  Keywords: biopolitics, state of exception, the camp, sovereignty, ideology, human rights
 • Elham Mohammadi Achachelooei * Pages 175-191

  This article analyzes Orhan Pamuk’s The Red-Haired Woman (2017) (hereafter RHW) from Alicia Helda Puleo’s ecofeminist perspective. It discusses Gülcihan’s character in RHW as a cultural figure who, standing beyond the essentialist division of culture / nature, develops a constructive interaction with the masculine world of the novel, prefiguring the reestablishment of life. The novel reviews the process of modernization in Türkiye through detailing the confrontation of the old and new via references to the mythological stories of Oedipus Rex, and Rostam and Sohrab. The references highlight the notions of patricide and filicide, pointing to rising tension between Eastern and Western aspects of Turkish cultural identity. This investigation challenges the dominant reviews of the references as pessimistic illustrations of the disappearance of historical Türkiye along with her environment and argues that RHW offers an alternative vision of modernization via Gülcihan’s narration as an optimistic stand toward industrial formation through enhancing self-awareness and intercultural understanding.

  Keywords: Alicia Helda Puleo, Orhan Pamuk, industrialization, self-awareness, interculturalism
 • Ali Montazerzadeh * Pages 193-206
  In this essay, I analyze the complex role capitalism plays in the formation and transformation of bodies within its system, using the novel Under the Skin by Michel Faber as a case study. As multidisciplinary research, this essay will use disability studies as a theoretical foundation with which the main arguments will be underscored. In order to do so, I focus on four dimensions: first, the distinction between normality and deviance as manifested in the bodies of the alien protagonist and the Vess corporation heir Amlis; second, the impact of different hierarchies in the novel; elites, workers, and human prey (vodsel); on the bodies of the group according to their position in each level of the pyramid; third, the role of disability and how it affects individuals under capitalism; fourth, how (de)prostheticization changes the way readers perceive and interpret the novel by shifting the perspective from the normative one to an alternative one that challenges the dominant assumptions of normalcy. This essay will argue that: capitalism use, misuse, and abuse society’s view of normalcy to take full advantage for its own hegemonic purposes.
  Keywords: capitalism, hierarchies, disability, normate, prosthesis
 • Maryam Hosseini *, Hossein Pirnajmuddin Pages 207-225

  Bessie Head's A Question of Power intricately weaves existential philosophy into the tapestry of its narrative, so that the novel becomes a suitable venue to apply Emmanuel Lévinas’ philosophy of Self-Other relationship. The novel unfolds against the tumultuous backdrop of apartheid-era South Africa, with Elizabeth's journey serving as a poignant exploration of Lévinasian concepts. Lévinas, a philosopher of profound influence, posited that true ethical growth arises from direct encounters with the Other. This exploration dissects crucial aspects of Lévinasian philosophy mirrored in Elizabeth's trajectory across interconnected parts. One part contrasts Lévinasian ethics with Kantian and Hegelian philosophies, emphasizing the transformative power of encounters with the Other, evoking a "traumatism of astonishment" and calling for the embrace of otherness. The other section delves into Elizabeth's ethical journey, scrutinizing her struggles and moments of growth through the lens of Lévinas' concept of transcendence. Finally, the last part explores Elizabeth's transformative journey to Botswana, examining her encounters with the face of the Other and the symbolic dismantling of oppressive binaries within the Lévinasian framework. This analysis unravels how Head's narrative can mirror Lévinasian philosophy, unveiling the philosophical intricacies interwoven with the novel's literary fabric. As we embark on this journey through philosophy and literature, we peel back the layers of Elizabeth's narrative to reveal how it is possible to apply Lévinasian ethics on identity, connection, and the pursuit of transcendent wisdom to her painful interpersonal maturity in a world marked by division and inequality.

  Keywords: A Question of Power, Bessie Head, ethical recuperation, Lévinas, negative ontological trauma, positive intersubjectivity
 • Hossein Sabouri, Ali Zare Zadeh *, Abolfazl Ramazani, Roghayeh Lotfi Matanaq Pages 227-244

  The aim of this paper, in Morrison’s fictional novel, God Help the Child (2015), is to examine the detrimental impact of the hostile and violent mistreatment of a light-skinned mother who restrains from nurturing her Black daughter. Nancy Chodorow’s (1978) Object Relations Theory helps us determine how patterns of gendered-parenting and early-childhood development contribute to the reproduction of traditional sex roles. Her theory includes three basic “affects”, namely attachment, frustration, and rejection, in which the female identity is chiefly based on the inextricable attachment to the mother, and the status of women in culture is defined by the tie between the mother and daughter. These “affects” are universal emotions that are vital for infantile identity formation. Drawing upon her Psychoanalytic theory, the overarching argument of this paper is that the mother is the initial object for the infant to gratify its desires; however, from Freud’s (1926) standpoint, her breast, as the source of nurturance, is the first object. For our purposes, traditional theory of Freudian Oedipus Complex is not the primary concern of this paper and Chodorow’s (1978) contemporary Object Relations Theory is applied, for Psychoanalytic Feminism contributes to examining the ambivalent nature of motherhood. Our findings indicate that Chodorow elucidates the essence of motherhood in terms of the social constructions in lieu of biological ones. Given both Chodorow’s and Freud’s (1926) viewpoints, the inextricable maternal bond between Sweetness and Bride, the mother and daughter of the novel, is traumatically distorted once the mother deprives her infant of the maternal milk.

  Keywords: Object Relations, Attachment, Frustration, Rejection, God Help the Child