فهرست مطالب

دانشکده پزشکی اصفهان - پیاپی 755 (هفته سوم فروردین 1403)

مجله دانشکده پزشکی اصفهان
پیاپی 755 (هفته سوم فروردین 1403)

 • تاریخ انتشار: 1403/02/06
 • تعداد عناوین: 3
|
 • صلاح الدین دلشاد، بلال دلشاد، صغری طاهری، 'گژال یادگاری، مهسا خوشنام راد* صفحات 50-57
  مقدمه

  آژنزی واژن، یکی از ناهنجاری های مهم در دستگاه تناسلی است که ثانویه به نقص تکامل مجاری مولرین روی می دهد و بیشتر در سندرم راکی تانسکی دیده می شود. آژنزی واژن، با ایجاد نئوواژن در جراحی قابل اصلاح است.

  روش ها

  این مطالعه گذشته نگر بود و در آن 72 بیمار مبتلا به آژنزی واژن که در فاصله ی زمانی خردادماه 1397 تا 1402 در بیمارستان مریم کرج، تحت عمل واژینوپلاستی با استفاده از گرفت سیگموئید قرار گرفته بودند، شرکت داده شدند. بیماران بعد از عمل بین 3 ماه تا 4/5 سال جهت بررسی نتایج درمان پیگیری شدند.

  یافته ها

  حداقل سن بیماران 13 و حداکثر 40 سال بود. 7 نفر سابقه ی عمل مک ایندو داشتند. متوسط میزان عوارض جراحی در سه ماه بعد از جراحی به ترتیب شامل خونریزی در 5 مورد، درد در 3 مورد، ترشحات واژینال غیرطبیعی در 3 مورد، عفونت محل انسزیون در 2 مورد، پارگی واژن متعاقب نزدیکی در 2 مورد و فیستول رکتوواژینال در 3 مورد بود. در بررسی عوارض در 6 و 12 ماه بعد از عمل، تنها 2 نفر از بیماران ترشحات واژینال مختصر را گزارش کردند. بعد از انجام جراحی، 5 بیمار موفق به ازدواج شده بودند. همه ی بیماران متاهل بعد از عمل رضایت جنسی کامل داشتند.

  نتیجه گیری

  با توجه به ایجاد مجرای مناسب برای فعالیت جنسی، عوارض کم و امکان برقراری ارتباط حداکثر 3 هفته پس از ترخیص، جراحی با روش گرفت سیگموئید روشی مناسب برای درمان بیماران فاقد واژن بود.

  کلیدواژگان: واژینوپلاستی، آژنزی واژن، سندرم مایرراکی تانسکی، واژینوپلاستی با سیگموئید
 • فریبا ابراهیم بابایی، کوروش امرایی*، فیروزه غضنفری، پریسا طاهری صفحات 58-68
  مقدمه

  افسردگی، پیش بینی کننده ی نقص شناختی در افراد سالمند می باشد. هدف پژوهش حاضر، بررسی و مقایسه ی اثربخشی ویتامین D، توانمندسازی شناختی (Cognitive rehabilitation therapy) CRT، تحریک فراجمجمه ای مغز (transcranial alternating current stimulation) tACS و ترکیب دو درمان (CRT+tACS) بر کاهش افسردگی سالمندان مبتلا به نقص شناختی خفیف بود.

  روش ها

  پژوهش حاضر یک مطالعه ی کارآزمایی بالینی نیمه تجربی است که 32 فرد دارای نقص شناختی خفیف بعد از تکمیل تست افسردگی Beck (Beck Depression Inventory) BDI و (Montreal Cognitive Assessment) MoCA در چهار گروه درمانی بصورت تصادفی اختصاص داده شدند. مداخله ی CRT، tACS و CRT+tACS هر کدام 12 جلسه و هفته ای دوبار برگزار گردید. هر جلسه CRT و tACS20 دقیقه و هر جلسه درمان توانبخشی شناختی بعلاوه tACS به مدت 40 دقیقه اجرا گردید و در گروه دریافت ویتامین D به مدت 6 هفته روزانه 20 میکروگرم معادل با 800 IU ویتامین D دریافت کردند. قبل از انجام پژوهش تست افسردگی Beck (BDI) و تست MoCA و در پایان پژوهش BDI گرفته شد تا اثربخشی درمان ها بر کاهش افسردگی بررسی شود. به منظور تحلیل نتایج از آزمون آماری اندازه گیری مکرر با سطح معنی داری کمتر از 0/05 مختلط استفاده شد.

  یافته ها

  بر اساس نتایج بدست آمده در گروه CRT  شاهد کاهش معنی دار نمرات افسردگی بک از 11 به 9 بودیم. در گروه ACS، CRT+tACS و ویتامین D تفاوت بین نمرات افسردگی معنی دار نبود.

  نتیجه گیری

  بر اساس مطالعه ی حاضر، CRT باعث کاهش نمره ی افسردگی در بین افراد دارای نقص شناختی خفیف می شود و این درمان در مقایسه با tACS، CRT+tACS و ویتامین D موثرتر بود.

  کلیدواژگان: اختلال شناختی، افسردگی، بازتوانی شناختی، تحریک الکتریکی متناوب فراجمجمه ای مغز، ویتامین D
 • بهاره نوروزی*، حسن بیرانوند صفحات 69-83
  مقدمه

  متابولیت های ثانویه حاصل از سیانوباکتری ها، کاربردهای بیوتکنولوژی فراوانی در زمینه ی پزشکی دارند. با این حال بر خلاف سایر منابع میکروبی تولید کننده ی محصولات طبیعی، سیانوباکتری ها در طول تاریخ کمتر مورد توجه قرار گرفته اند. به همین دلیل هدف از این مقاله ی مروری این بود که با بررسی دستاوردهای اخیر در زمینه ی پزشکی و درمانی سیانوباکتری ها، پتانسیل دارویی این موجودات ارزشمند را بیشتر شناخت.

  روش ها

  در مقاله ی حاضر، مقالات مرتبط منتشر شده در سال های 2020-2023 در بانک های اطلاعاتی Springer، Science Direct،  Scopusو John Wiley جهت به دست آوردن آخرین یافته ها در زمینه ی کاربردهای پزشکی سیانوباکتری ها مورد بررسی قرار گرفتند. در این مقاله مروری با جستجو در سایت MeSH، کلمات کلیدی مناسب انتخاب گردید و بر اساس آن ها، 66 مقاله جدید مروری و تحقیقاتی، جمع آوری گردید.

  یافته ها

  بسیاری از مولکول های فعال زیستی مشتق شده از سیانوباکتری ها، طیف وسیعی از فعالیت های ضد میکروبی، ضد باکتریایی، ضد ویروسی، ضد التهابی، ضد تومور، ضد مالاریا، سرکوب کننده ی سیستم ایمنی و ضد (Human immunodeficiency virus) HIV و همچنین مهار پروتئاز را نشان می دهند. در واقع سیانوباکتری ها به عنوان یک منبع میکروبی برای تولید داروهای جدید، بسیار با ارزش هستند و فقط به مواد معدنی اولیه برای رشد نیاز دارند.

  نتیجه گیری

  امروزه می توان با بهره برداری از تکنیک های مدرن و استخراج های مبتنی بر امواج مایکروویو، امکان جداسازی سریع مواد شیمیایی زیست فعال از سیانوباکتری ها را فراهم آورد. این روش ها، می توانند نقش مهمی در توسعه ی درمان های جدید و همچنین بهره برداری بیشتر از سیانوباکتری ها در پیشرفت های فناوری سبز در آینده فراهم آورد.

  کلیدواژگان: سیانوباکتری ها، بیوتکنولوژی، آماده سازی های دارویی، درمانی
|
 • Salahedin Delshad, Balal Delshad, Soghra Taheri, Kajal Yadegari, Mahsa Khoshnam Rad * Pages 50-57
  Background

  Vaginal agenesis is one of the important abnormality consequences of mullein duct formation defects in the reproductive health system. It's mainly seen in Myer-Rakitaneskia syndrome. The vagina agenesis can be corrected by neo- vagina surgery.

  Methods

  The seventy- two patients affected with vagina agenesis, who have surgeries by sigmoid vaginoplasty in Maryam hospital in Alborz province, participated in this retrospective study during 2018-2023. Patients were followed between 3 months to 4.5 years after surgery for operation outcomes.

  Findings

  The minimum age of the patient was 13, and the oldest was 40. Seven of the patients had Mc-Indoe's surgery history. The adverse outcomes of surgery were: bleeding at 5 (6.9%), pain at 3(4.1%), scant vaginal discharge at 3(4.1%), surgery site infection at 2 (2.7%), Vaginal tightness at 2(2.7%), and rectovaginal fistula at 3 (4.1%), respectively. At six and twelve months after the surgery, only two patients had complained of vaginal discharge. After sigmoid vaginoplasty surgery, five patients have successfully married. All patients had sexual function satisfaction.

  Conclusion

  Considering the usefulness of surgery with sigmoid graft in vaginal agenesis patients, the possibility of creating a suitable channel for sexual activity, few complications, and the possibility of communicating for up to 3 weeks after discharge, vaginoplasty with sigmoid graft is an appropriate method for treating patients without a vagina.

  Keywords: Vaginoplasty, vagina agenesis, Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH) syndrome, Sigmoid Vaginoplasty
 • Fariba Ebrahimbabaie, Kourosh Amraei *, Firoozeh Ghazanfari, Parisa Taheri Tanjani Pages 58-68
  Background

  Depression is a predictor of cognitive impairment in aged people. This study aimed to compare the effect of Vitamin D, integrated cognitive rehabilitation therapy (CRT), transcranial alternating current stimulation (tACS), and a combination of CRT and tACS on depression in patients with mild cognitive impairment (MCI).

  Methods

  The present study is a semi-experimental clinical trial study in which 32 people with mild cognitive impairment were randomly assigned to four treatment groups after completing the Beck Depression Test and the Mocha Test. CRT, tACS, and CRT + tACS interventions were held twice a week for 12 sessions each. Each session of CRT and tACS lasted 20 minutes, and each session of cognitive rehabilitation treatment plus TACS was performed for 40 minutes, and the group receiving vitamin D; received 20 micrograms equivalent to 800 IU of vitamin D daily for six weeks. Before conducting the research, the Beck depression test (BDI) and MoCA test were taken, and at the end of the research, BDI was taken to check the effectiveness of treatments on reducing depression. To analyze the results, the repeated measurement statistical test with a significance level of less than 0.05 was used.

  Findings

  The results showed that the depression scores decreased significantly in the cognitive rehabilitation intervention group from 11 to 9. However, no significant difference was observed in the transcranial alternating current stimulation (tACS) and combination of CRT and tACS and vitamin D groups.

  Conclusion

  According to the present study, CRT decreased depression scores in MCI, and it is more effective in reducing depression compared to tACS, CRT+tACS, and vitamin D.

  Keywords: Cognitive dysfunction, Impairment, Vitamin D, Cognitive training, Transcranial Alternating Current Stimulation, Depression
 • Bahareh Nowruzi *, Hassan Beiranvand Pages 69-83
  Background

  Secondary metabolites derived from cyanobacteria exhibit diverse applications in biotechnology, particularly in the field of medicine. Throughout history, cyanobacteria have received less attention compared to other microbial sources of natural products despite their potential. Therefore, this review aims to explore the recent advancements in the medical and therapeutic applications of cyanobacteria, aiming to further understand the valuable medicinal potential of these organisms.

  Methods

  In this paper, relevant articles published between 2020 and 2023 were scrutinized in databases such as Springer, ScienceDirect, Scopus, and John Wiley to obtain the latest findings regarding the medical applications of cyanobacteria. Utilizing the MeSH database, appropriate keywords were identified, leading to the selection of 66 recent reviews and research articles for comprehensive analysis.

  Findings

  Biologically active molecules derived from cyanobacteria have a wide range of activities, including antimicrobial, antibacterial, antiviral, anti-inflammatory, antitumor, antimalarial, immunosuppressive, anti-HIV, and protease inhibitory activities. Indeed, cyanobacteria serve as a valuable microbial source for the production of novel drugs, requiring only basic minerals for growth.

  Conclusion

  Modern techniques and microwave-assisted extraction methods enable the rapid isolation of bioactive compounds from cyanobacteria. These approaches play a pivotal role in in developing new therapies and further utilization of cyanobacteria in advancing green technologies in the future.

  Keywords: Cyanobacteria, biotechnology, pharmaceutical preparations, Therapeutics