فهرست مطالب

رشد آموزش فیزیک - شماره 138 (زمستان 1402)

فصلنامه رشد آموزش فیزیک
شماره 138 (زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/12/15
 • تعداد عناوین: 12
|
 • یادداشت سردبیر
 • شاط در برنامه های درسی
  احمد احمدی صفحه 1
 • فلسفه علم
 • بیگ بنگ و آفرینش خداوند
  سید محمد کلانتریان صفحه 2
 • نام آوران فیزیک
 • نام آوران نوآور، دکتر علی اصغر آزاد
  علی ایلنت صفحه 3
 • فناوری و کاربردهای فیزیک
 • قانون القای فارادی
  راحله زادفتح الله صفحه 4
 • تاریخ علم
 • آموزش فیزیک در مدارس ایران در دوره قاجاریه
  اسفندیار معتمدی صفحه 5
 • رزشیابی
 • سنجش عملکردی در آزمایشگاه فیزیک
  مرضیه احمدی صفحه 6
 • تجربه های آموزشی
 • آموزش فیزیک به روش کاوشگری
  فاطمه خیرآبادی صفحه 7
 • اخبار علمی
 • فیزیک آتوثانیه چیست؟
  هانیه عالی نژاد صفحه 8
 • فناوری و کاربردهای فیزیک
 • شتاب دهنده ها در پزشکی هسته ای
  ابوالفضل امطعه صفحه 9
 • پژوهش
 • پژوهش، آموزش وپرورش؛ همه یاهیچ کدام؟
  زهراسادات مرتضوی صفحه 10
 • گزارش
 • جایزه مصطفی 2023: نشان عالی علم و فناوری جهان اسلام
  نساءاحمدزاده صفحه 11
 • آموزشی
 • تولد کیهان
  روح الله خلیلی بروجنی صفحه 12