فهرست مطالب

نشریه علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)
سال هشتم شماره 4 (پیاپی 30، زمستان 1383)

 • 240 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1383/12/01
 • تعداد عناوین: 20
|
 • سیدمحمدجعفر ناظم سادات، احمدرضا قاسمی صفحه 1

  در این پژوهش میزان دمای سطح آب دریای خزر (SST) بر بارش فصلی نواحی شمالی و جنوب غربی ایران مورد ارزیابی قرار گرفت. دوره های گرم، سرد و پایه (شرایط معمولی دمای سطح آب دریا) تعریف و میانه بارش در هر دوره (به ترتیب Rb, Rc, Rw) محاسبه و از مقادیر نسبت های Rc/Rw, Rc/Rb, Rw/Rb به منظور ارزیابی میزان تاثیر این شرایط بر بارش استفاده شد. روشن گردید که سردی بیش از معمول سطح دریای خزر در زمستان منجر به افزایش بارش زمستانه در ناحیه غربی و مرکزی این دریا، مناطق مرکزی و جنوبی استان فارس و تمام ایستگاه های استان خوزستان می شود.
  نتایج نشان داد، وقوع شرایط گرم در دمای دریای خزر عموما موجب 20 درصد کاهش در بارش فصل زمستان در سواحل دریای خزر و نواحی شمالی استان های فارس و خوزستان شده است. در فاز گرم SST زمستانه، تمام ایستگاه های مورد بررسی در نواحی ساحلی دریای خزر با افزایش بارش بهاره همراه می باشند. بیشترین تاثیر در بندر انزلی و آستارا دیده شد، به نحوی که وقوع فاز گرم دمای دریا موجب 80% افزایش در بارش این دو دستگاه و در مقابل وقوع شرایط سرد SST زمستانه منجر به کاهش بارش بهاره در ناحیه غربی دریای خزر شده است. هم چنین مبانی فیزیک مربوط به تاثیر دمای سطح آب دریای خزر بر بارش نواحی جنوب ایران تشریح گردید. نتایج نشان داد که نوسان های دمای سطح آب دریای خزر بیانگر پایداری زمانی و مکانی سامانه پرفشار سیبری بوده و بنابراین می تواند در پیش گویی وضعیت بارش ایران مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: ایران، بارش، دریای خزر، SST، خشک سالی، ترسالی، پیش بینی
 • حسین صدیقی، مجید بگلریان صفحه 17

  عملکرد وضعیف نظام ترویج دولتی، همراه با بحران های مالی سبب شده تا بسیاری از کشورها به رهیافت خصوصی سازی ترویج کشاورزی به طور جدی ببندیشند. هدف اصلی این پژوهش بررسی نگرش مدیران ارشد سازمان های جهاد کشاورزی نسبت به خصوصی سازی ترویج کشاورزی بود. تعداد 107 نفر از مدیران ارشد (شامل روسای سازمان ها، و معاونان آنان)، و مدیران ترویج کشاورزی نیز به طور نمونه گیری کاملا تصادفی به عنوان نمونه های این تحقیق انتخاب شدند که از 20 سازمان جهاد کشاورزی واقع در 20 استان کشور بودند.این پژوهش به روش پیمایشی (Survey research) انجام شد. برای گردآوری داده های مورد نیاز از مخاطبان، پرسش نامه ای طراحی و تدوین شد که روایی محتوایی (Content validity) آن توسط اساتید صاحب نظر به دست آمد. به منظور احتساب اعتبار پرسش نامه، آزمون پیش آهنگی (Pilot test) انجام شد و ضریب اعتبار (کرونباخ آلفا) 0.81، 0.89 برای بخش های اول و دوم پرسش نامه به دست آمد که نشان می دهد سوالات از اعتبار بالایی برخوردار است.
  نتایج این بررسی نشان می دهد 93.83% از پاسخگویان نگرشی مثبت به خصوصی سازی داشته اند، ولی اکثر آنها بر این باورند که بسترسازی مناسب برای اجرای این راه کار در جامعه کشاورزی کشور ما هنوز ایجاد نشده است. این یکی از چالش های اساسی فراروی خصوصی سازی ترویج کشاورزی محسوب می شود که لازم است با بهبود شاخص های اقتصادی که بنیاد هرتیج (Hertaige) نیز به آن اشاره نموده نه تنها شرایط مناسب برای خصوصی سازی ترویج سابقه خدمت افراد با نگرش آنان نسبت به خصوصی سازی ترویج کشاورزی (r=0.22) رابطه مثبت و معنی داری دارد. از این مطلب چنین استباط می شود که هر قدر بر سابقه خدمت افراد افزوده می شود، نگرش مثبت تری نسبت به خصوصی سازی ترویج و آموزش کشاورزی پیدا می کنند. آزمون رگرسیون چند متغیره (Multivariate Regression Analysis) نشان می دهد که مجموعه متغیرهای مستقل تحقیق به روش سلسله مراتبی (Hierachical) 17.4% (R2=0.174) از میزان نوسانات متغیر وابسته را تبیین می کنند. از این مطلب چنین استنباط می شود که احتمالا متغیرهای بسیار دیگری وجود دارند که در میزان نگرش مخاطبان تاثیرگذار هستند که در این مطالعه مورد بررسی قرار نگرفته اند که این خود زمینه ای برای پژوهش های آتی خواهد بود.

  کلیدواژگان: ترویج کشاورزی، خصوصی سازی، نگرش، آزادسازی اقتصادی، ترویج دولتی، تعدیل اقتصادی، ادغام
 • احد یامچی، فردوس رستگار جزی، سیروس قبادی، امیر موسوی، علی اصغر کارخانه ای صفحه 31

  پرولین به عنوان یک اسمولایت مهم، در تعدیل فشار اسمزی سلول تحت تنش کم آبی نقش اساسی دارد. در سلول های گیاهی، آنزیم دلتا-1- پرولین -5- کربوکسیلات سنتتاز(P5CS) وجود دارد که تحت شرایط خشکی، فعالیت این آنزیم تشدید شده و مقدار پرولین را درداخل سلول به حدی بالا می برد که از خسارت زیاد کم آبی به گیاه جلوگیری می کند. در این پژوهش، ژن کد کننده آنزیم P5CS که تحت کنترل پروموتور 35S ویروس موزاییک گل کم قرار داشت در ناقل دوگانه pBI121 حاوی ژن های gusو nptII کلون شد و سپس این ناقل به باکتری Agrobacterium tumefaciens سویه C58(pGV3101) انتقال یافت. باکتری اخیر برای تولید گیاهان توتون تراریخته حاوی ژن p5cs به کار گرفته شد. با تکثیر قطعه 765 جفت بازی توالی داخل ژن p5cs از گیاهان تراریخته و نیز تشکیل رنگ آبی در بافت این گیاهان، انتقال موفقیت آمیز کلون حاوی ژن p5cs به داخل گیاهان توتون به روش انتقال با آگروباکتریوم تایید شد.
  میزان پرولین تولید شده در این گیاهان تحت آبیاری معمولی و نیز تنش 5 روزه کم آبی اندازه گیری شد و نتایج آزمایش نشان داد که در مقایسه با گیاهان شاهد، توتون های تراریخته مقدار زیادی پروتئین در حد 96.91 تا 1330.891 میلی گرم پرولین در هر گرم برگ در شرایط آبیاری طبیعی تولید کرده اند. این غلظت پرولین در شرایط تنش 5 روزه کم آبی بیشتر بوده و در حدود 204.454 تا 2039.77 تخمین زده شد. تفاوت تولید سطح پرولین در گیاهان شاهد و نیز گیاهان تراریخته، تحت آبیاری معمولی و کم آبی، نشان داد که بیان ژن p5cs در گیاهان تراریخت باعث افزایش تحمل به تنش خشکی در این گیاهان می شود که این یافته ها شاید بتواند برای یافتن راه حلی برای مقابله با تنش کم آبی در محصولات مهم کشاورزی مفید باشد.

  کلیدواژگان: p5cs، پروموتور 35s، ناقل دو گانه pBI121، ژن gus، ژن nptii، آگروباکتریوم
 • بدرالدین ابراهیم سید طباطبایی صفحه 41

  صفت دو ردیفه و شش ردیفه بودن بذر در جو توسط ژن vrsl که روی بازوی بلند کروموزوم 2H قراردارد کنترل می شود. این صفت در بررسی روند اهلی شدن و میزان محصول جو اهمیت دارد. دو والد کانتو نکیت گولد (دو ردیفه) و آزوماموگی (شش ردیفه) به منظور تهیه لاین های تقریبا ایزوژن (NILs) تلاقی داده شدند. لاین های تهیه شده به منظور یافتن نشانگرهای پیوسته با ژن مورد نظر با استفاده از نشانگر AFLP مورد استفاده گرفتند.
  پس از بررسی 1792 ترکیب جفت آغازگر، تعداد 5 نشانگر جدید پیوسته به ژن مذکور شناسایی شد. با استفاده از لاین های نوترکیب، فاصله تقریبی نشانگرهای انتخاب شده با مکانی ژنی vrsl تعیین گشت. این نشانگرها می توانند به منظور همسانه سازی و توالی یابی ژن مورد نظر استفاده شوند.

  کلیدواژگان: جو، دریف بذر، لاین تقریبا ایزوژن، AFLP، vrs1
 • علی محمدی ترکاشوند، محمود کلباسی، حسین شریعتمداری صفحه 47

  سرباره کنورتور LD یک فرآورده جنبی صنایع آهن و فولاد است که به مقدار زیاد در اصفهان تولید می شود. سرباره به کاررفته به ترتیب حاوی 52.8 و 2.2 درصد CaO و MgO است. برای تعیین اثر سرباره LD بر خصوصیات شیمیایی خاک، یک آزمایش انکوباسیون با استفاده از سه خاک اسیدی از گیلان انجام گرفت. نمونه های خاک از عمق 30-0 سانتی متری سطح مزارع برنج و توتون و باغ چای گرفته شدند. تیمارها شامل 0، 0.5، 1، 2، 4، 8 و 16 درصد سرباره کنورتور در هر کیلوگرم خاک بود که به طور کامل با 0.5 کیلوگرم از هر خاک مخلوط شد. رطوبت خاک ها در ظرفیت مزرعه ای برای مدت دو ماه ثابت نگه داشته شد، و در زمان های 1، 10، 30 و 60 روز پس از شروع آزمایش از نمونه ها، نمونه های فرعی برای بررسی تغییرات EC, pH و غلظت P, Mn, Fe و K قابل استخراج با AB-DTPA گرفته شد.
  نتایج نشان داد pH خاک با افزایش نسبت سرباره به کار رفته افزایش پیدا کرد. سرباره مقدار P و Mn قابل استخراج با AB-DTPA را متناسب با مقدار به کار رفته افزایش داد. ولی تاثیر سرباره بر مقدار Fe بسته به pH اولیه خاک متفاوت بود، به طوری که با افزایش pH خاک به محدوده 8.5-7.4 از غلظت آهن کاسته شد و بعد از آن با افزایش pH خاک مقدار آهن دوباره افزایش یافت. سرباره، پتاسیم قابل استخراج با AB-DTPA را به ویژه در خاک های شدیدا اسیدی کاهش داد. pH خاک در طول زمان کاهش یافت ولی قابل ملاحظه نبود. مقدار آهن قابل جذب غالبا در طول زمان کاهش یافت. اثر زمان انکوباسیون بر فسفر و منگنز متفاوت بود. اثر زمان بر Ec قابل ملاحظه نبود. درکل، خصوصیات شیمیایی خاک ها بیشتر تحت تاثیر تیمارها بود تا زمان. با توجه به نتایج به دست آمده به نظر می رسد سرباره کنورتور برای اصلاح خاک های اسیدی مناسب باشد. پیشنهاد می شود که اثر سرباره کنورتور LD بر خصوصیات شیمیایی خاک های اسیدی طی آزمایش های مزرعه ای بررسی شود.

  کلیدواژگان: خاکهای اسیدی، اصلاح کننده، سرباره، کنورتور LD
 • شکر الله مشهدی اصغری، ناصر علی اصغرزاده صفحه 63

  معروف ترین و رایج ترین ماده حامل باکتری های ریزوبیومی، پیت می باشد که متاسفانه معادن وسیع قابل بهره برداری در ایران ندارد. به همین دلیل این پژوهش با هدف جایگزینی پیت با مواد ارزان قیمت داخلی برای تولید مایه تلقیح یونجه صورت گرفت. در این بررسی، چندین ماده از نظر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مطلوب برای یک ماده حامل مورد مقایسه قرار گرفتند و توان ماندگاری Sinorhizobium meliloti روی مواد و مخلوط های انتخابی شده که عبارت بودند از: 1- پیت (شاهد) 2- ورمی کمپوست 3- ماده زاید بیولوژیکی (BFW) 4- ورمیکولیت + ورمی کمپوست (1:1) 5- ورمیکولیت + BFW (1:1) در مدت شش ماه نگه داری در دمای 4?C مورد بررسی قرارگرفت. هم چنین به منظور بررسی اثر حامل بر روی ماندگاری باکتری، دو سطح پتانسیل ماتریک شامل 10- و 30- کیلوپاسکال در حامل ها اعمال گردید.
  براساس نتایج به دست آمده، حامل ورمیکولیت + BFW (1:1) نسبت به سایر حامل ها، بهترین پاسخ را نشان داد و توانست توان گره زایی باکتری روی ریشه یونجه را نیز تا پایان ماه ششم در خود حفظ نماید. حامل BFW گرچه توانست در طی شش ماه، تعداد باکتری را در سطح بالاتری نسبت به حامل مخلوط نگه داری کند ولی به علت اثر منفی بر روی رشد گیاه میزبان، نمی تواند به عنوان یک حامل مناسب معرفی گردد. در این بررسی تعداد باکتری نگه داری شده روی اکثر حامل ها در پتانسیل ماتریک 30- بیشتر از 10- کیلو پتانسیل بود.

  کلیدواژگان: حامل های باکتری، مایه تلقیح، سینوریزوبیوم ملیلوتی، پتانسیل ماتریک، یونجه
 • محمد حاجیان شهری، مسعود عباسی صفحه 77

  به منظور بررسی تغییرات جمعیت، تعیین درصد کلونیزاسیون ریشه و شناسایی نوع هم زیستی میکوریزی همراه ریشه و ریزوسفر درختان پسته جنگلی Pistacia vera، دو ایستگاه در جنگل های طبیعی پسته مناطق کلات (چهچهه) و سرخس (شورلق) انتخاب شد. نمونه برداری از خاک و ریشه درختان مزبور در فواصل زمانی حداکثر هر ماه یک بار در محدوده سایه انداز آنها و از عمق 30 سانتی متری به عمل آمد. برای استخراج و جداسازی اسپورها از روش غربال تر استفاده شد. پس از رنگ آمیزی ریشه ها، میزان کلونیزاسیون ریشه ها و جمعیت اسپور این قارچ ها اندازه گیری شد. در همین ارتباط میزان تاثیر برخی خصوصیات خاک شامل pH، میزان رطوبت، ماده آلی و مقدار فسفر قابل جذب خاک نیز بر جمعیت اسپور مورد بررسی قرار گرفت.
  نتایج به دست آمده نشان داد که نوع هم زیستی میکوریزی درختان پسته از نوع میکوریز وزیکولار- آربوسکولار(Vesicular Arbuscular Mycorrhiza) می باشد. متوسط میزان کلونیزاسیون ریشه ها در ایستگاه کلات 13% و در ایستگاه شورلق 11% و متوسط تعداد اسپور در منطقه کلات 12 و در منطقه سرخس 10 عدد در هرگرم خاک خشک بود. محاسبه هم بستگی بین تغییرات جمعیت اسپور با میزان رطوبت، ماده آلی، فسفر قابل جذب، pH خاک و میزان کلونیزاسیون ریشه نشان داد که جمعیت اسپور با میزان کلونیزاسیون ریشه هم بستگی مثبت و با میزان رطوبت خاک، ماده آلی، فسفر قابل جذب و pH خاک هم بستگی منفی دارند.

  کلیدواژگان: میکوریز وزیکولار آربوسکولار، پسته، کلونیزاسیون ریشه، جمعیت اسپور، فسفر قابل جذب
 • جواد لامعی هروانی، نبی الله نعمتی، رضا بزرگی پور، زهره حسینی نژاد صفحه 87

  به منظور دست یابی به ژتوتیپ های با خواص کمی و کیفی مطلوب و سازگار در شرایط آب و هوایی متفاوت، تعداد هشت ژنوتیپ و دو رگه پنبه در قالب طرح آزمایشی پایه بلوک های کامل تصادفی با رقم شاهد (ورامین) در چهار تکرار و در شش منطقه از سال 1376 به مدت دو سال مورد مطالعه قرار گرفتند. با استفاده از آزمون بارتلت تعدادی از مناطق از ادامه تجزیه آماری حذف و پس از اطمینان از یک نواختی آزمایش ها، تجزیه مرکب براساس محیط (سال × مکان) و با فرض تصادفی بودن محیط و ثابت بودن ارقام انجام گردید.
  نتایج به دست آمده از تجزیه واریانس مرکب نشان داد که عملکرد ژنوتیپ ها در سطح یک درصد معنی دار است. هم چنین در تجزیه ورایانس مرکب تفاوت بین محیط ها و اثر متقابل محیط × ژنوتیپ در سطح یک درصد معنی دار بود. برای گزینش بهترین واریته با عملکرد بالا و پایدار، آماره های پارامتری مختلف تجزیه پایداری شامل تیپ I پایداری (CVi, Si2)، تیپ II پایداری (bi?i2, wi2)، تیپ III پایداری (Sdi2) و هم چنین آماره های غیرپارامتری براساس میانگین رتبه ارقام (R)، انحراف معیار رتبه (SDR) و روش گزینه هم زمان آماره های پارامتری و غیرپارامتری برای عملکرد و پایداری (Ysi) محاسبه گردیدند. در نهایت با در نظر گرفتن خصوصیات مهم زراعی و تکنولوژیکی ارقام از قبیل عملکرد، زودرسی، طول الیاف، کیل و درصد یک نواختی و ظرافت الیاف، دورگه کوکر × بلغار به عنوان رقم جدید پرمحصول و پایدار و واجد صفات مطلوب به عنوان جایگزین رقم ورامین، گزینش گردید.

  کلیدواژگان: پنبه، تجزیه پایداری، آماره های مختلف پایداری
 • بهروز دستار، ابوالقاسم گلیان، محسن دانش مسگران، فریدون افتخاری شاهرودی، حسن کرمانشاهی صفحه 99

  دو آزمایش با استفاده از جوجه خروس های گوشتی سویه تجاری راست به منظور تعیین احتیاجات لیزین و اسید های آمینه گوگرد دار قابل هضم در مرحله اول رشد (سن 6 تا 16 روزگی) انجام شد. برای هر آزمایش یک جیره پایه متشکل از ذرت و کنجاله سویا حاوی 19 درصد پروتئین خام و 3200 کیلوکالری انرژی قابل سوخت و ساز تهیه شد. جیره پایه آزمایش تعیین احتیاجات لیزین حاوی 0.7 درصد لیزین و جیره پایه آزمایش تعیین احتیاجات اسید های آمینه گوگرد دار حاوی 0.445 درصد متیونین + سیستین بود. برای تهیه سایر تیمارهای مربوط به هر یک آزمایش مقادیر متفاوتی از اسید آمینه مصنوعی مربوطه جایگزین نشاسته شد تا سطوح مختلف اسید آمینه به دست آید. در هر آزمایش یک جیره شاهد متشکل از ذرت و کنجاله سویا حاوی 3200 کیلوکالری انرژی قابل سوخت و ساز و 23 درصد پروتئین به منظور مقایسه در نظر گرفته شد. تمام اسیدهای آمینه ضروری، به استثنای اسید آمینه تحت آزمایش، 10 درصد بالاتر از مقادیر توصیه شده توسط انجمن ملی تحقیقات در نظر گرفته شد.
  نتایج آزمایشات نشان می دهد که احتیاجات لیزین و اسید های آمینه گوگرد دار قابل هضم برای بیشینه رشد براساس مدل آستانه ای به ترتیب 1.04 و 0.846 درصد و براساس تابع نمایی 1.01 و 0.841 درصد است.

  کلیدواژگان: اسید آمینه، احتیاجات لیزین، اسیدهای آمینه گوگرد دار، قابلیت هضم
 • سیدمحمدعلی جلالی حاجی آبادی، سیدعبدالحسین ابوالقاسمی، علیرضا جعفری صیادی، محمد روستایی علیمهر، محمود حقیقیان رودسری صفحه 111

  تعداد 200 قطعه جوجه گوشتی سویه آرین در طرحی کاملا تصادفی به منظور برآورد اثر مقادیر گلوکوسینولات های جیره در دوره آغازین (21-0 روز) و رشد (44-22 روز)، مورد آزمون قرار گرفتند. مقادیر گلوکوسینولات های جیره در دوره آغازین صفر، 7.5، 15، 22.5 و 30 میکرومول در گرم (به ترتیب تیمارهای آغازین 1، 2، 3، 4 و 5) و در دوره رشد صفر، 5.7، 11.4، 17.1 و 22.8 میکرومول در گرم (به ترتیب تیمارهای رشد 1، 2، 3، 4 و 5) جیره بود. مصرف خوراک جوجه ها در دوره رشد تحت تاثیر سطح گلوکوسینولات های جیره قرار گرفت (P<0.05) و کمترین مصرف خوراک در تیمار رشد 5 دیده شد. کمترین اضافه وزن جوجه ها در دوره آغازین و رشد به ترتیب در تیمار آغازین 5 و تیماررشد 5 مشاهده شد (P<0.05). ضریب تبدیل غذایی تیمار آغازین 5 با سایر تیمارهای دوره آغازین و تیمار رشد 5 با دیگر تیمارها در این دوره تفاوت معنی دار داشت (P<0.05). در دوره آغازین بین اضافه وزن و سطح گلوکوسینولات های جیره و گلوکوسینولات های مصرفی هم بستگی منفی بالا (به ترتیب 95.3- و 94.7- درصد) و در دوره رشد هم بستگی منفی نسبتا بالایی (به ترتیب 69.5- و 72.4- درصد) وجود داشت.
  این پژوهش نشان داد که سطح گلوکوسینولات های جیره در دوره های آغازین و رشد به ترتیب نباید بیش از 11.36 و 8.11 میکرومول درگرم جیره باشد. هم چنین بیشترین مقدار کنجاله کلزایی که در دوره آغازین و رشد می تواند در جیره جوجه های گوشتی به کار برده شود.

  کلیدواژگان: گلوکوسینولات ها، کنجاله کلزا، عملکرد و جوجه های گوشتی
 • احمد زارع شحنه، حسن صادقی پناه صفحه 123

  به منظور بررسی آثار سرعت رشد جنین بر غلظت های گلوکز، کلسترول، تری گلیسرید، کل پروتئین و اوره پلاسما، 16 راس میش سالم و آبستن ورامینی در یک طرح آزمایشی کاملا تصادفی به 4 گروه 4 راسی تقسیم شدند که درفصل جفت گیری به ترتیب با قوچ نژاد ورامینی (گروه اول)، قوچ نژاد مغانی (گروه دوم)، قوچ نژاد افشاری (گروه سوم) و قوچ نژاد شال (گروه چهارم) جفت گیری کرده بودند. بنابراین انتظار می رفت با توجه به ظرفیت ژنتیکی متفاوت پایه پدری، سرعت رشد جنین در هر کدام از گروه ها متفاوت باشد....

  کلیدواژگان: میش، سرعت رشد جنین، آبستنی، گلوکز، پروتئین، اوره، کلسترول، تری گلیسرید
 • فاطمه شیرمحمد، نصرالله محبوبی صوفیانی، جواد پوررضا صفحه 133

  به منظور بررسی اثر مکمل فیتاز و مس بر رشد و ترکیب لاشه کپور معمولی، جیره های آزمایشی شامل 3 سطح فیتاز، صفر، 500 و 1000 واحد در کیلوگرم جیره و 2 سطح مس، صفر و 15 میلی گرم در کیلوگرم جیره در قالب طرح کاملا تصادفی به روش فاکتوریل 3×2 در 3 تکرار مورد استفاده قرار گرفتند. مقدار فسفر کل جیره ها 0.72 درصد بود. برای این منظور 144 قطعه ماهی کپور معمولی با میانگین وزنی 23.7±207 گرم انتخاب و در 18 قفس (در هر قفس 8 عدد ماهی) جای داده شدند. مدت آزمایش 10 هفته شامل 2 هفته برای سازگاری در نظر گرفته شد. مکمل فیتاز و مس باعث تفاوت معنی دار افزایش وزن، ضریب تبدیل غذا، وزن نسبی لاشه، نسبت بازده پروتئین و ترکیب کبد، لاشه و خون نشد ولی قابلیت هضم فسفر را به طور معنی داری (P<0.04) افزایش داد. هم چنین مکمل مس سبب تفاوت معنی دار افزایش وزن، ضریب تبدیل غذا، وزن نسبی لاشه، نسبت بازده پروتئین، قابلیت هضم فسفر، مس کبد و ترکیب شیمیایی لاشه، کلسترول، تری گلیسرید و فسفر خون نشد ولی به طور معنی داری چربی کبد را کاهش (P<0.04) و HDL خون را افزایش (P<0.02) داد. آثار متقابل فیتاز و مس بر افزایش (P<0.01)، ضریب تبدیل غذا (P<0.04)، نسبت بازده پروتئین (P<0.03)، مس کبد و تری گلیسرید خون (P<0.001) معنی دار بود.
  این آزمایش نشان داد که آثار آنتاگونیستی بین آنزیم فیتاز و مکمل مس وجود دارد. بدون مکمل مس، آنزیم فیتاز سبب بهبود برخی معیارهای رشد و ترکیب لاشه کپور معمولی و افزودن مکمل مس به همراه آنزیم فیتاز مانع بهبود عملکرد کپور معمولی شد.

  کلیدواژگان: کپور، فیتاز، مس، رشد، ترکیب لاشه
 • بهنوش ماهرانی، محسن برزگر *، محمدعلی سحری، حمید دهقانی صفحه 145

  استخراج آبی صمغ دانه بزرک (Linum usitassimum) با استفاده از طرح آماری روش صفحه پاسخ (response surface methodlogy) (RSM) بهینه سازی شد. در این پژوهش درجه حرارت استخراج در دامنه pH, 45-100?C در محدوده 7-3 و نسبت آب به دانه در دامنه 24-4 به عنوان فاکتورهای موثر بر درصد بازده استخراج، مقدار پروتئین و ویسکوزیته ظاهری صمغ های استخراج شده، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند.
  نتایج نشان داد درجه حرارت و pH دو فاکتور موثر بر بازده و کیفیت صمغ استخراجی (خلوص و ویسکوزیته ظاهری) است. در صورتی که فاکتور نسبت آب به دانه، دارای اثر کمتری می باشد. شرایط بهینه استخراج صمغ دانه بزرک به صورت زیر معرفی گردید، درجه حرارت: 85-90?C، نسبت آب به دانه: 14 و pH: 7-6.5 ویسکوزیته ظاهری صمغ های استخراجی نیز اندازه گیری شد و اثر شرایط استخراج بر خصوصیت رئولوژیکی صمغ حاصل مورد بررسی قرار گرفت.

  کلیدواژگان: دانه بزرک ایرانی، صمغ، روش صفحه پاسخ، ویسکوزیته
 • عزیز شیخی گرجان صفحه 157

  زنبورهای پارازیتویید تخم سن گندم از مهم ترین دشمنان طبیعی این آفت می باشند. یکی از راه کارهای معمول برای حفظ و حمایت از دشمنان طبیعی استفاده از حشره کش های انتخابی است. بدین منظور تاثیر پنج حشره کش مصرفی در مزارع غلات روی مراحل مختلف رشدی زنبور T. grandis در شرایط آزمایشگاه ارزیابی شد. غلظت های مورد بررسی حشره کش ها بر پایه دزهای توصیه شده بودند. تخم های پارازیته در مرحله 3، 5 و 8 روزه در محلول حشره کش ها غوطه ور گردیدند.
  اثر در همه تیمارها به جزفنیتروتیون، تخم های پارازیته 3و 8 روزه به ترتیب بیشترین و کمترین درصد خروج زنبور را داشتند. در میان حشره کش های آزمایش شده دلتامترین بیشترین وفوزالن کمترین تاثیر را روی خروج زنبور از تخم های پارازیته تیمار شده نشان دادند. زنبورهای خارج شده از تخم های پارازیته 3 و 8 روزه در هر یک از تیمارهای فنیتروتیون، تری کلروفن و اس فن والریت از نظر درصد پارازیته کردن اختلاف معنی داری داشتند. در تیمارهای فنیتروتیون و تری کلرفن قابلیت پارازیته کردن زنبورهایی که از تخم های پارازیته 3 روزه خارج شده بودند کمتر از تخم های پارازیته 8 روزه بود. این آزمایش ها هم چنین نشان دادند که تماس زنبورهای بالغ با سطوح سمپاشی شده با دزهای توصیه شده کلیه حشره کش های مورد بررسی، منجر به صددرصد تلفات می گردد.

  کلیدواژگان: سن گندم، فنیتروتیون، تری کلروفن، فوزالن، اس فن والریت، دلتا مترین، Trissolcus grandis
 • مرجان خلیلی ماهانی، بیژن حاتمی، حسین سیدالاسلامی، عبدالحمید رضایی، بهرام حیدری صفحه 167

  به منظور بررسی ارتباط صفات بیولوژیک با تعداد تخم گذاری افراد ماده درمیزبان های مختلف و ارزیابی هم بستگی بین صفات، مراحل نابالغ و بالغ سوسک برگ خوار نارون Xanthogaleruca luteola (M.) در شرایط آزمایشگاهی (درجه حرارت 25±2 درجه سانتی گراد، رطوبت 70±5 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی) پرورش یافتند. میزبان ها شامل برگ های نارون وسک (Ulmus carpinifolia)، نارون چتری (U. c. var. umbraculifera)، نارون مجنون (U. glabra var. pendula) و درخت تا (Celtis caucasica) در دو فصل بهار و تابستان بودند. صفات بیولوژیک مورد مطالعه شامل طول دوران لاروی سن اول، دوم و سوم، درصد تلفات مراحل سه سن لاروی، طول دوره پیش شفیرگی، طول دوره شفیرگی، طول عمر حشرات کامل نر و ماده و طول دوره پیش از تخم ریزی بودند. بررسی رابطه بین صفات بیولوژیک با تعداد تخم گذاشته شده توسط افراد ماده، با استفاده از رگرسیون مرحله ای به روش گزینش پیش رونده انجام شد. هم بستگی بین صفات نیز در میزبان های مختلف و در هر دو فصل محاسبه و مورد ارزیابی قرار گرفت.نتایج نشان داد که تعداد تخم گذاشته شده توسط افراد ماده سوسک برگ خوار نارون اغلب تحت تاثیر برخی متغیرهای خاص مانند طول دوره لاروی سن دوم و سوم، طول دوره پیش از تخم ریزی و طول عمر حشرات نر قرار می گیرد، که در میزبان های مختلف و در فصول مختلف، این صفات متفاوت هستند.

  کلیدواژگان: سوسک برگ خوار نارون، صفات بیولوژیک، هم بستگی، رگرسیون مرحله ای، درخت تا
 • سیدسعید مدرس نجف آبادی، حسین اکبری مقدم، غلامحسین غلامیان صفحه 175

  در بررسی های انجام شده سال های 1380 و 1381 در مزارع کلزا منطقه سیستان، چهار گونه شته، مورد شناسایی قرار گرفتند، که در میان آنها گونه Brevicoryne brassicae (شته مومی کلم) با 89 درصد فراوانی، گونه غالب بوده است. برای بررسی تغییرات جمعیت شته مومی، در هر یک از مزارع ایستگاه تحقیقاتی زهک و مزارع اطراف با وسعت تقریبی هر کدام نیم هکتار، به طور هفتگی تعداد 30 برگ از بوته های کلزا، به صورت تصادفی برداشت شد و براساس این نمونه برداری ها، مشخص شد که جمعیت شته ها به ویژه شته مومی از نیمه دوم اسفند تا اواخر فروردین ماه، با میانگین دمای روزانه 22-28 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 45-65 درصد در اوج بود. هم چنین بررسی های به عمل آمده در شرایط کنترل شده (دمای 25±2 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 75±5 درصد)، نشان داد که طول دوره یک نسل (مدت زمانی که یک نوزاد شته لازم دارد تا به مرحله تولید مثل برسد)، 6-7 روز و طول عمر یک شته بی بال، 20-31 روز و تعداد نوزادان حاصل از آن، 18-98 عدد بود، در حالی که تعداد برای یک شته بی بال در شرایط متغیر آزمایشگاهی 93-22 عدد نوسان داشته است.
  در بررسی های مربوط به شناسایی شکارگرها و پارازیتوئیدها، در نمونه برداری های صورت گرفته، شکارگرهای جمع آوری و شناسایی شده از مزارع کلزا مربوط به شناسایی شکارگرها و پارازیتوئیدها، در نمونه برداری های صورت گرفته، شکارگرهای جمع آوری و شناسایی شده از مزارع کلزا طی سال های مورد بررسی، شامل پنج گونه کفشدوزک (Col: Coccinellidae)، چهار گونه مگس سیرفید (Dip:syrphidae) و دو گونه بالتوری (Neu:Chrysopidae) بودند. هم چنین از راسته بال غشاییان دو گونه پارازیتوئید (Hym:Aphidiidae & Pteromalidae) نیز جمع آوری شدند.

  کلیدواژگان: شته مومی کلم، دشمنان طبیعی، تغییرات جمعیت
 • بررسی اثر بیماری زایی باکتری Bacillus thuringiensis var. KurstaKi روی سنین مختلف لاروی سوسک کلرادوی سیب زمینی (say) Leptinotarsa decemlineata و اثر تشدیدکننده های گیاهی در افزایش کارآیی آن در شرایط آزمایشگاه
  الهام جوی، محمدحسن صفرعلیزاده، علی اصغر پورمیرزا صفحه 187

  در این بررسی اثر باکتری Bacillus thuringiensis var. kurstaki Strain EG2424 روی سنین مختلف لاروی سوسک کلرادوی سیب زمینی Leptinotarsa dicemlineata say، و امکان افزایش کارآیی آن توسط دو ماده گیاهی کافئین و عصاره آبی چریش در شرایط آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش ها در دمای 4 + 25 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 5 + 65 درصد و دوره روشنایی 16 ساعت در شبانه روز انجام شد. لاروهای مورد نیاز برای انجام آزمایش ها از کلنی پرورشی ایجاد شده روی غذای طبیعی تامین شد....

  کلیدواژگان: Leptinotarsa decemlineata، Bacillus thuringiensis، زیست سنجی و تشدید کننده
 • فاطمه شهریاری، غلام خداکرمیان، اصغر حیدری صفحه 201

  به منظور ارزیابی تاثیرات آنتاگونیستی بیووارهای باکتری Pseudomonas fluorescens علیه Pectbacterium carotovorum subsp.atrosepticum عامل بیماری ساق سیاه سیب زمینی، استرین های متعلق به بیووارهای IV, III و V باکتری P.fluorescens بررسی شدند. در ارزیابی اثر آنتاگونیستی علیه بیماری ساق سیاه باکتریایی سیب زمینی روی محیط کشت PDA، 60 درصد استرین ها هاله بازدارنده ایجاد کردند که قطر هاله بازدارنده در استرین های مختلف از 1.5 تا 5.5 سانتی متر متغیر بود. استرین هایی ازاین باکتری با دو تراکم 107 تا 109 و 1110 و 1012 واحد تشکیل دهنده پرگنه برای کنترل این پاتوژن در شرایط گلخانه نیز بررسی شدند.در آزمایش های گلخانه ای تعداد گیاهان سالم در گلدان های تیمار شده با استرین های باکتری آنتاگونیست 29 تا 54 درصد بیشتر از گیاهان شاهد بود. تفاوت معنی داری بین استرین ها و تراکم های به کار رفته وجود نداشت و هیچ استرینی نتوانست به طور کامل بیماری ساق سیاه سیب زمینی را کنترل کند. هم چنین اکثر این استرین ها وزن تر کل گیاه در هر گلدان را نیز به میزان دو تا سه برابر افزایش دادند. تمام استرین های بررسی شده در گلخانه، روی محیط کشت قادر به تولید آنتی بیوتیک و سیدروفور بودند که به احتمال قوی توانایی آنها در جلوگیری از رشد این پاتوژن به دلیل اثر متابولیت های ثانویه است.

  کلیدواژگان: کنترل بیولوژیکی، بیماری ساق سیاه، Pseudomonas fluorescens، سیب زمینی، پکتوباکتریوم، ایران
 • داود مومنی آبخارکی، برات قبادیان، عباس همت، سعید مینایی صفحه 213

  در زیرلاستیک ها بسیار مفید خواهد بود. استفاده از این سیستم باعث بهبود زمین گیرایی، کاهش فرسایش لاستیک چرخ های محرک، کاهش مصرف سوخت و افزایش ظرفیت مزرعه ای تراکتور خواهد شد. علی رغم این که استفاده از این سیستم مزایای زیادی را به همراه خواهد داشت، تاکنون برای بهینه سازی آن فعالیتی در داخل کشور صورت نگرفته است. از این رو طراحی و ساخت سیستم قفل دیفرانسیل نیمه اتوماتیک برای نصب روی تراکتور مسی فرگوسن 285 تولید داخل، در این پژوهش انجام شده است. این سیستم به گونه ای طراحی شده است که در هنگام ایجاد وضعیت های بحرانی، قفل دیفرانسیل را از درگیری خارج می کند. وضعیت های بحرانی درگیر بودن قفل دیفرانسیل عبارت اند از: استفاده از ترمزهای مجزا، سرعت های پیشروی بالا و چرخاندن غربالک فرمان. به منظور اندازه گیری و تشخیص وضعیت های بحرانی به ترتیب از سه نوع حسگر کششی، القایی، و جابه جایی زاویه ای استفاده شد. خروجی این حسگرها به یک مدار تصمیم گیرنده فرستاده شده و در آنجا تصمیم لازم مبنی بر ادامه درگیری یا آزاد شدن آن گرفته می شود. مدار تصمیم گیرنده یک میکروکنترلر قابل برنامه ریزی است که می توان پارامترهای دیگری را برای کنترل به آن اضافه کرد و یا موارد موجود را تغییر داد. پس از طراحی و نصب سیستم روی تراکتور، عملکرد آن در عملیات خاکورزی با گاوآهن برگرداندار سه خیشه با عرض کار 110 سانتی متر و عمق کار 25 سانتی متر بررسی شد.
  آزمایش ها نشان دادند که در تراکتور معمولی، به علت توزیع نامناسب وزن و شرایط زمین گیرایی غیر یکسان زیر لاستیک چرخ های محرک، لغزش دو محور 6 درصد اختلاف دارند که استفاده از این سیستم آن را بهبود بخشید. به علاوه بر اثر کاهش لغزش چرخ ها مصرف سوخت نیز حدود 0.5 لیتر در هکتار کاهش یافت.

  کلیدواژگان: تراکتور مسی فرگوسن 285، قفل دیفرانسیل نیمه اتوماتیک
 • سید رضاحسین بیگی بیدگلی، برات قبادیان، پروین نصیری، نصرالله کمالیان صفحه 225

  در ایران علاوه بر به کارگیری تراکتورهای دو چرخ در انجام عملیات مزرعه ای، از آنها برای حمل و نقل بار و مسافر در جاده های آسفالت روستایی نیز استفاده می شود. علی رغم مشکلات ناشی از سروصدای این ماشین ها و آثار سوء همه جانبه آن بر کاربران و اطرافیان، تاکنون تحقیقات جامعی از نظر ارایه مدل های پیشگویی صدا روی آنها انجام نگرفته است. بررسی های اولیه در پژوهش حاضر بیانگر آن بود که تراز سروصدای تراکتور دو چرخ با توان 13 اسب بخار در سرعت موتور 2200 دور بر دقیقه به 92dB(A) می رسد که در مقایسه با حد استاندارد 85dB(A) نگران کننده است. از این رو، مقاله حاضر نتیجه پژوهشی است روی تراکتور دو چرخ با توان 13 اسب بخار صورت گرفت، مکان آزمون براساس استانداردهای بین المللی مهیا گردید و سیگنال های سر و صدای ساطع شده از دستگاه اندازه گیری شده وسپس در حوزه زمان و فرکانس در محدوده شنوایی انسان (20 تا20000 هرتز) مورد تحلیل قرار گرفت.
  نتایج نشان می دهد که شدت صدا در موقعیت گوش راننده در مقایسه با موقعیت اطرافیان 7.74dB(A) تا 10.75dB(A) بیشتر است و سرعت موتور نقش تعیین کننده ای در تولید سروصدا دارد که باید در کاربری های مختلف تراکتور دوچرخ مورد توجه قرار گیرد، زیرا تغییرات آن تا 8.5dB(A) در افزایش سروصدا تاثیر دارد. در نهایت مدل های پیشگویی تراز فشار صدای تراکتور دو چرخ در موقعیت گوش راننده و اطرافیان با استفاده از داده های آزمایش تعیین گردیده است.

  کلیدواژگان: سروصدا، تراکتور دو چرخ، تحلیل تراز فشار صدا، مدل پیشگویی سروصدا
|
 • S. M. J. Nazemosadat *, A. R. Ghasemi Page 1

  The influence of the Sea Surface Temperatures (SSTs) on the seasonal precipitation over northern and southwestern parts of Iran was investigated. The warm, cold and base phases of the SSTs were defined and the median of precipitation during each of these phases (Rw, Rc and Rb, respectively) was determined. The magnitude of Rw/Rb, Rc/Rb and Rc/Rw were used as criteria for the assessment of the effects of the alternation of SST phases on seasonal precipitation. The results indicate that in association with cold SST phase, winter rainfall is above median over western and central parts of the coastal region, central and southern parts of Fars Province and all the stations studied in Khozestan Province. On the other hand, the prevalence of warm SST phase has caused about 20% decrease in winter precipitation over the Caspian Sea coastal area and northern parts of both Fars and Khozestan provinces. In association with warm SST phase in winter, precipitation during the following spring was found to be above normal for all the stations studied in the coastal region of the Caspian Sea. The highest sensitivity levels were found in Bandar- Anzali and Astara for which spring precipitation has increased by 80% due to the dominance of warm winter phase. However, the occurrence of boreal cold SST events causes shortage of precipitation in the eastern parts of the coastal areas along the Caspian Sea. A Possible Physical mechanisem justifying the influence of the Caspian Sea SST on the Precipitation variability was introduced. According to this mechanisem, temporal and spatial variability of the Siberian High is forced by the fluctuations in these SSTs.

  Keywords: Iran, Precipitation, Caspian Sea, SST, Drought, Wet, Forecast
 • H. Sedighi *, M. Beglarian Page 17

  Today, privatization of agricultural extension services is recognized as an appropriate approach to compensate for any weakness that the traditional extension system might have. The primary objective of this research was to study the attitude of the national top managers (including general managers, their deputies, and extension managers) of Jihad-e Keshavarzi Organizations (JKO), toward privatization of agricultural extension. Twenty JKOs from 20 provinces were randomly selected for study. A questionnaire was developed to the gather information needed and 107 general managers, deputies, and extension managers were randomly selected for this purpose. A pilot test was conducted on a similar population and reliability coefficients of (A Cronbach Alpha) 81%, and 89% were obtained for the attitude and managerial characteristics of the questionnaire respectively. The results showed that 93.83% of the subjects had either “positive” or “relatively positive” attitude toward privatization of agricultural extension. The majority of the subjects indicated that privatization of extension could provide a “supplementary means to complement the existing public extension services”. A hierarchical regression analysis indicated that the independent variables collectively are responsible for 17.4% (R2 =0.174) of the variation in dependent variables. This indicates that a considerable amount of variances in dependent variables are yet unaccounted for that could be explained by variables that were not investigated in this study (requiring further study).

  Keywords: Agricultural extension, Privatization, Attitude, Liberalization, Public agricultural extension, Downsizing, Merging
 • A. Yamchi *, F. Rastgar Jazii, C. Ghobadi, A. Mousavi, A. A. Karkhanehee Page 31

  Proline as a key osmoregulating solute in plants plays an overriding role in osmotic pressure adjustment of the cell under water stress conditions. In plant, a bifunctional enzyme delta-1-pyrroline-5-carboxylate synthetase (p5cs) promotes and directs proline synthesis during drought stress conditions. The activity of this enzyme is strongly induced to increase proline concentration within the cell to prevent the impact of water deficit. In this study, the sequence coded for p5cs enzyme under the control of the cauliflower mosaic virus 35S promoter was cloned into a plasmid containing gus and nptII genes. The construct pBI121-p5cs was then transferred into Agrobacterium tumefaciens C58 (pGV3101) and used for producing transgenic tobacco(Nicotiana tabacum cv. Xanthi) plants. The amplification of a 765 bp band within p5cs gene from transferred plants and forming deep blue color in leaf tissues of the explants indicated the successful introduction of p5cs construct into nuclear genome of tobacco plants through Agrobacterium-mediated transformation. The two-month old plants growing under normal condition besides the five-day seedlings under drought stress were subjected to determination of proline concentration. Comparison of P5cs product levels between control and water tolerated plants indicated an increase of proline of about 96.91 to 1330.891 mg/g and of 204.454 to 2039.77 mg/g in plants under normal irrigation and under drought stress, conditions respectively. The significant difference between the levels of proline product in control and transgenic plants under different growing conditions demonstrated the expression of targeted gene (p5cs) in engineered tobacco plants that may pave the way to overcome the water stress problem in agronomically useful crops.

  Keywords: p5cs gene, 35S promoter, pBI 121 Vector, gus gene, nptII gene, Agrobacterium
 • B. E. Sayed-Tabatabaei * Page 41

  Formation of the two- and six-rowed types in barley is predominantly controlled by alleles at a single locus (vrs1) which is located in long arm of chromosome 2H. This gene is a key character on the study of barley domestication and yield. Near-isogenic lines (NILs) of barley were produced from crosses between Kanto Nakate Gold (tow-rowed) and Azumamugi (six-rowed). The selected lines were used for screening of AFLP polymorphic bands which are linked to vrs1 locus. After screening of a total of 1792 primer combination, five polymorphic bands were identified. A construction of high resolution map around the vrs1 locus was made using recombinant inbred lines. These markers can be used for a map-based cloning of the genes at the vrs1 locus.

  Keywords: Barley, Row-type, Near-isogenic lines (NILs), aFLP, vrs1
 • Acid soils, Amendment, Slag, LD Converter Page 47

  Lintz-Donawitz (LD) converter slag, a by-product of the iron and steel-making industry is produced in large quantities in Isfahan, Iran. The slag contains 52.8 and 2.2% (w/w) CaO and MgO, respectively. To determine the influence of LD slag on the chemical characteristics of three acid soils from Gilan, an incubation study was conducted. The soil samples were collected from 0-30 cm of rice and tobacco fields and a tea garden. Treatments were 0, 0.5, 1, 2, 4, 8 and 16 % (w/w) of converter slag/kg soil. The slag was thoroughly mixed with 500g soil in plastic pots. Soil moisture content was adjusted to near field capacity and changes in pH, EC and AB-DTPA-extractable Fe, Mn, Zn, P and K were determined at 1, 10, 30 and 60 days. Results showed that soil pH increased with increasing slag rates. Slag increased AB-DTPA-extractable P and Mn, the magnitude increase depend on the amount of slag applied. However, the effect of slag on AB-DTPA-extractable Fe depended on initial pH, initially decreasing at the pH range of 7.4 - 8.5 and then increasing at higher pH levels. Slag decreased AB-DTPA-extractable K especially in highly acid soil. In the present study, soil pH and AB-DTPA-extractable Fe decreased with time, though the effect of incubation time on pH was not significant. The effect of incubation time on AB-DTPA extractable Mn and P was different. Time effect on EC and AB-DTPA-extractable K was not significant. In general, soil chemical characteristics were more affected by slag rates than by incubation time. In conclusion, it seems that converter slag is a suitable amendment for acid soils. It is suggested that the effect of LD converter slag on plant growth and chemical characteristics of acid soils be studied under field conditions.

  Keywords: Acid soils, Amendment, Slag, LD Converter
 • S. Mashhadi Asghari *, N. Aliasgharzadeh Page 63

  Peat is the best known and the most widely used rhizobial carrier, but unfortunately, it lacks of sufficient sources in Iran. This research aimed at using some inexpensive materials as carrier instead of peat for producing the rhizobial inoculant for alfalfa. For this purpose, the physical and chemical properties of some materials to be used as carriers were determined and the viability of Sinorhizobium meliloti on these carriers during 6 months at +4 ºC was evaluated. The selected carriers were 1) Peat (control) 2) Vermicompost 3) Bilogical Filter Waste (BFW) 4) Vermiculite+Vermicompost (1:1w/w), and 5) Vermiculite+BFW (1:1w/w). Also to determine the suitable moisture content of carriers on prolongation of bacterial survival, two matric potential levels including –10 and –30 kpa were applied on the carriers. The results showed that vermiculite+BFW (1:1w/w) not only maintained a standard number of bacteria compared to the other treatment, but also caused good nodulation on alfalf seedling at the end of the 6th month. Although BFW carrier maintained a high number of bacteria after six months storage, it can not be recommended as a suitable carrier because of its negative effect on nodulation. In this study, higher number of bacteria was maintained in the matric potential of –30 kpa than –10kpa.

  Keywords: Bacterial carriers, Inoculant, Sinorhizobium melliloti, Matric potential, Alfalfa
 • M. Hajian Shahri *, M. Abbasi Page 77

  In order to investigate variations of spore population, root colonization and also to determine mycorrhizal symbiosis in the root and rhizosphere of Pistachio trees (Pistacia vera) in natural forests, two study stations in Kalat (Chachaeh) and Sarakhs (Shorlogh) regions were selected. Sampling from soil and root of the trees were taken from under the canopy and from a depth of 30 cm. On a monthly basis. The roots were stained and the colonization rate and the variations of spore population were measured. Some soil characteristics including pH, moisture, organic material percentage and available phosphorus were determined, The correlation coefficients between the measured factors were calculated. The results indicated that vesicular – arbuscular mycorrhiza (VAM) was the only symbiotic mycorriza of pistachio trees. Average amounts of root colonization were 13% and 11% in Chahchaheh and Shorlogh stations, respectively. Also, average numbers of spores per 1 gram of dry soil in the above stations were 12 and 10, respectively. The correlation between the variation of spore population and colonization levels was positive but the correlation between spore population and soil moisture, organic material, available phosphorus and pH was negative.

  Keywords: Vesicular Arbuscular Mycorrhiza, Pistachio, Root colonization, Population of spore, Available phosphorus
 • J. Lameie Heravani *, N. Nemati, R. Bozorgipour, Z. Hosseini - negad Page 87

  In order to find the high-yielding and adaptable cultivars in different environments, eight cotton genotypes including two early maturity hybrids were studied and compared with the Varamin cultivar as control in a randomized complete block design with four replications in six regions in 1997 and 1998. Using Barttlet test, some of the environments were eliminated from statistical analysis. Therefore, combined analysis of variance and other statistical calculations were carried out based on environment (Year×Location) on the assumption that environment was randomized and cultivars remained constant during the entire study. In combined analysis of variance, genotypic effect (in yield) was significant at 1% probability level. Combined analysis of variance also showed significant differences for the main effect of environment and genotype×environment intreaction at 1% probability level. To select the best genotype with a high and stable yield, parametric statistics of stability including type 1 stability (S2i,CVi), type II stability (bi,σi2, w2i), type III stability (Sd2i) as well as non-parametric statistics such as mean of genotypic rank (R), standard deviation of rank (SDR), and simultaneous selection of parametric and nonparametric statistics for yield and stability (Ysi) were calculated. Overall, considering the important agronomic and technological characteristics of genotypes such as yield, earliness, span length, fiber strength, percentage of uniformity, and micronariae index, the hybrid Coker×Bulgar was selected as high-yielding and stable cultivar to be substituted for Varamin cultivar across the planting area.

  Keywords: Cotton, Stability analysis, Stability indices
 • B. Dastar *, A. Golian, M. Danesh Mesgaran, F. Eftekhari Shahroodi, H. Kermanshahi Page 99

  Digestible lysine and sulfur amino acid (SAA) requirements of Ross male broilers were determined during the starter period in two experiments. Broilers were fed a control corn-soy diet (3200 kcal MEn/kg and 23% CP) for 6 days and then randomly assigned to dietary treatments until 16 days of age. The basal diet containing 19% CP was prepared in order to be deficient in lysine for experiment 1 and SAA for experiment 2. Seven graded increment levels of L-lysine HCl or Dl-methionine were added in absences of starch in experiment 1 and 2, respectively. All diets contained 3200 kcal MEn/kg and all essential amino acids, except for the test amino acid, were 10% higher than the NRC (1991) recommendations. The digestible lysine requirements of broilers based on broken-line and exponential models were 1.04 and 1.01%, respectively. The digestible SAA requirements for the mentioned models were 0.846 and 0.841%, respectively.

  Keywords: Amino Acid, Requirement, Lysine, Sulfur Amino Acids, digestible
 • S.M.A. Jalali Hajiabadi *, S.A.H. Abolghasemi, A.R. Jafari Sayadi, M. Rostaei Alimehr, M. Haghighian Roudsari Page 111

  Two hundred Arian broiler chicks were used to investigate the effect of contents of dietary glucosinolates on performance of broiler chicks during starter (0-21 days of age) and grower periods (22-42 days of age) in a completely randomized design. The dietary glucosinolates contents in the starter period were 0 (S1), 7.5 (S2), 15 (S3), 22.5 (S4), 30 (S5) µmol/g and in the grower period they were 0 (G1), 5.7 (G2), 11.4 (G3), 17.1 (G4), 22.8 (G5) µmol/g. Feed intake during the grower period was affected (P<0.05) by different levels of glucosinolates in the diets and the lowest feed intake was observed in the G5 treatment. The lowest body weight gains were observed in the S5 and G5 treatments during the starter and grower periods, respectively (P<0.05). The feed conversion ratio (FCR) in the S5 treatment for the starter and the G5 treatment for the grower period were significantly different (P<0.05) from other treatments. The correlation between the body weight gain and level of dietary glucosinolates or glucosinolate consumption was high during the starter (r = -95.3% and -94.7%, respectively) and relatively high (r = -69.5% and -72.4%, respectively) during the grower period. This experiment showed that the amount of glucosinolates in the diets of broiler chicks for the periods of starter and grower feeding system should not be more than 11.36 and 8.11µmol/g diet, respectively. Also during the starter and grower feeding periods, the highest level of rapeseed meal could be used in the broiler diets are 13 and 8 percent, respectively.

  Keywords: Glucosinolates, Rapeseed meal, Performance, Broiler chicks
 • A. Zare Shahneh *, H. Sadeghi Panah Page 123

  In order to determine the effects of fetal growth rate on plasma concentrations of glucose, triglyceride, total protein, and urea in ewes, this experiment was conducted at Animal Research Station of Tehran University Agricultural College. Sixteen pregnant Varamini ewes were allocated to 4 groups (n=4). During the breeding season, ewes of group 1 were mated by Varamini ram, animals in groups 2, 3 and 4 were mated by Moghani, Afshari and Shall rams, respectively. Because of the different genetic capacities of sires, fetal growth rate was expected to be different in various groups. Ewes in all groups were fed the same ration, so it was expected that differences in fetal growth rates would affect the mobilization of maternal fat and protein storage and blood levels of their metabolites. Blood samples were collected from jugular veins of ewes during the last 8 weeks of pregnancy and first week after lambing. Plasma levels of glucose, cholestrol, and triglycerid were not different among 4 groups. Total plasma protein in ewes carrying heavier fetuses was lower than in ewes with lighter fetuses (p<0.05). Conversely, plasma urea concentrations in ewes with heavier fetuses were higher than in ewes with lighter fetuses.

  Keywords: Ewe, Fetal growth rate, Pregnancy, Glucose, Protein, Urea, Cholesterol, Triglyceride
 • F. Shir-Mohammad *, N. Mahboobi Soofiani, J. Pourreza Page 133

  In order to investigate the effect of phytase and copper supplementaion on growth and carcass composition of common carp (Cyprinus carpio L.), in a completely randomized design with 3 ×2 factorial arrangement with three replicates the experimental diets including three levels of phytase 0, 500 and 1000 (FYT) kg-1 and two levels of copper 0 and 15 mg/kg were tested. Diets contained 0.72 percent total phosphorus. One hundred and forty four carps with a mean weight of 207±23 g were selected and allocated in eighteen cages (8 fish per cage). The experiment was carried out for 8 weeks and 2 weeks for acclimatization. Phytase supplementation caused no significant differences in weight gain (WG), feed conversion ratio (FCR), carcass index (CI), protein efficiency ratio (PER), liver, carcass and blood composition but increased apparent phosphorous digestibility (APD) significantly (P<0.04). Copper supplementation also caused no significant differences in WG, FCR, CI, PER, APD, liver copper, carcass composition, cholesterol (Ch), triglycride (TG), phosphorus of serum but decreased liver fat significantly (P<0.004) and increased high density lipoprotein (HDL) of serum (P<0.02). Interactions between phytase and copper on WG (P<0.01), FCR (P<0.04), PER (P<0.03), liver copper (P<0.02) and TG of serum (P<0.001) were significant. This experiment suggests the presence of antagonistic effect between phytase and supplemental copper. Phytase enzyme improved some parameters of growth and carcass composition of common carp without supplemental copper but addition of copper to the diets with phytase enzyme impaired the improved performance of carp.

  Keywords: Carp, Phytase, Copper, growth, Carcass composition
 • B. Maherani *, M. Barzegar, M. A. Sahari, H. Dehghan Page 145

  Aqueous extraction of gum from flaxseed was optimized using Response Surface Methodology (RSM). In this study the effect of temperature (45-100 °C), pH (3-7) and water/seed ratio (4-24), on the dependent variables including: yield, protein and apparent viscosity of extracted gum were investigated. The results showed that temperature and pH are two major effective factors on yield and quality of extracted gum (purity and apparent viscosity), whereas water/seed ratio had minor effects. The optimized conditions of extraction were as follows: temperature 85- 90 oC pH 6.5- 7.0 and water/seed ratio 14. Apparent viscosities of extracted gums were determined and the effect of extraction conditions on rheological properties of flaxseed gum was investigated.

  Keywords: Iranian flaxseed, Gum, Response surface methodology, Viscosity
 • A. Sheikhi Garjan *, K. Talebi, A. A. Pourmirza Page 157

  The egg parasitoids are the major natural enemies of sunn pest and application of selective insecticides is one of the strategies for conservation of natural enemies. The toxicity of five different insecticides used in cereal fields to the parasitized eggs was investigated under laboratory conditions. The insecticide solutions were made based on the recommended field rates. 3-, 5- and 8- day -old parasitized eggs were dipped into insecticide solutions. Among the treated developmental stages (except for the fenirothion), 3- and 8- day- old parasitized eggs showed the highest and the lowest emergence percentages, respectively. Deltamethrin had maximum effect on emergence percentage whereas phosalone had the least hazardous effects. There was a significant difference in parasitism percentage between 3- and 8- day- old parasitized eggs in each of the 4 treatments, viz trichlorphon, fenitrothion, deltamethrin and esfenvalerate. Adults emerging from 3- day- old eggs parasitised less eggs than those emerged from 8- day- old eggs in fenitrothion, and trichlorphon treatments. All tested insecticides were highly toxic to the adult parasitoid, causing 100% mortality when the adults were exposed to sprayed areas at recommended rates.

  Keywords: Eurygaster integriceps, Fenitrothion, Trichlorphon, Phosalone, Esfenvalerate, Deltamethrin, Trissolcus grandis
 • M. Khalili Mahani *, B. Hatami, H. Seyedoleslami, A. M. Rezaei, B. Heidari Page 167

  Elm leaf beetle were reared under controlled conditions (25± 2 oC, 70± 5%R.H. and 16L: 8D) to determine relationship between biological traits and the number of eggs per female on different hosts and to evaluate correlation between traits. U. carpinifolia, U .c. var. umbraculifera, U. glabra var. pendula and Celtis caucasica were examined as hosts. The biological traits consisted of 1st, 2nd and 3rd larval developmental times first, second, and third larval percent mortality rates prepupal and pupal developmental times male and female longevity and pre-ovipositional period recorded during experiments. The relationships between traits and the number of eggs per female were determined by multiple regression (Foreward selection and stepwise). The correlation between traits was evaluated, too. The results showed that the number of eggs per female were mostly affected by certain special traits such as 2nd and 3rd larval developmental time, pre-ovipositional period and male longevity which are distinct in different hosts and seasons.

  Keywords: Elm leaf beetle, Biological traits, Correlation, Multiple regression, Celtis caucasica
 • S. S. Modarres Najafabadi *, H. Akbari Moghaddam, G. Gholamian Page 175

  Four different species of aphids belonging to the Aphididae family in four genera were collected and identified in Rape-seed fields in Sistan region during 2000-2001. Among them, Brevicoryne brassicae (Cabbage aphid) was the dominant species with an abundance of about 89% in area. The population fluctuation of Brevicoryne brassicae was studied simultaneously on fields in Sistan region (Zahak research station and her around fields). The research was conducted on a half hectare of each farm. Thirty leaves from each field at week intervals were randomly picked up and the aphids were collected and identified at the species level. The Brevicoryne brassicae had a peak of activity in early mid March to April at temperature and R.H. ranging between 22-28ºC and 45-65 R.H., respectively. Controlled conditions indicated that the Brevicoryne brassicae has a life cycle of 6-7 days and adult female longevity is 20-31 days (25±2 ºC and 75±5 R.H.). Rearing study also revealed that this species has the ability to reproduce up to 18-98 nymphs under laboratory conditions and an apterous female gives birth to 22-93 nymphs in her life time. Samplings for recognition of predators and parasitoids were also taken at 3-day intervals. Natural enemies in fields during the two years were identified to be 5 coccinellid (Col:Coccinellidae), 4 syrphid(Dip:Syrphidae) and 2 chrysopid species (Neu:Chrysopidae). Also in Hymenoptera, 2 parasitoids (Hym: Aphidiidae & Pteromalidae) were determined.

  Keywords: Cabbage Aphid ( Brevicoryne brassicae ), Natural enemies, Population fluctuation
 • Studies on the Effect of Bacillus thuringiensis var. kurstaki on Different Larval Instars of Colorado Potato Beetle, Leptinotarsa decemlineata (Say), and the Role of Synergists in Enhancement of it’s Efficiency under Laboratory Conditions
  E. Javvi *, M. H. Safar Ali zadeh, A. A. Pourmirza Page 187

  The effect of Bacillus thuringiensis var. kurstaki on different larval instars of Colorado potato beetle, Leptinotarsa decemlineata (Say) and the role of two plant materials, namely, caffeine and aqueous neem extract, in the enhancement of it’s efficiency was investigated under laboratory conditions. The experiments were conducted at 25±4 oC, 65±5 %(RH) and photoperiod of 16:8 (L:D).The larvae were provided from the colony established and maintained on host plant. The different larval instars were distinguished by measuring head capsule width.To evaluate susceptibility of different instar groups of larvae to B.thuringiensis, LC50 values on (1-4) instar groups were determined. LC50 values for 1st, 2nd, 3rd and 4th instar groups were, 183.86, 377.03 ,1297 and 3096 ppm, respectively. The synergistic effect of caffeine and aqueous neem extract with B.thuringiensis was investigated separately on 3rd larvae instar. A completely randomized design with 6 treatments and 4 replications was used. The results revealed that there was a striking synergistic effect of caffeine and neem on B.thuringiensis.The larval mortality percentage for mixture 618ppm of B.thuringiensis and 4000ppm of caffeine was 80% however, this was 10% and 20% for caffeine B. thuringiensis respectively when these compounds were used alone.The initiation of larval mortalitry in all mixtures was earlier than other treatments.Also the larval mortality for mixture B. thuringiensis with 35000 ppm of aqueous neem extract was 77.5% after 144 hours however, it was 22.5 % and 25 % for B.t. and neem alone, respectively. The mean weight of larvae treated with all synergists was significantly less than the control cohort, (p<0.05).

  Keywords: Bacillus thuringiensis, Leptinotarsa decemlineata, Bioassay, synergist
 • F. Shahryari *, G. Khodakaramian, A. Heydari Page 201

  Representatives of fluorescent pseudomonad strains were assessed for their antagonistic activity against the blackleg of potato pathogen, Pectobacterium carotovorum subsp. atrosepticum. Tested strains belonged mainly to Pseudomonas fluorescens Biovars III, IV and V and they could produce inhibition zone on PDA medium against P. c. subsp. atrosepticum ranging from 1.5-5.5cm. Six selected strains were used in two concentrations 107-109 and 1010-1012 colony forming units to control potato blackleg disease caused by P. c. subsp. atrosepticum under greenhouse conditions. Results showed that all strains applied could reduce the disease ranging from 46 to 71 percent. There was no significant difference among strains and their two concentrations under greenhouse conditions. Most of the strains applied increased potato fresh weight and all of them produced antibiotic and siderophore compounds in vitro.

  Keywords: Biological control, Blackleg, Pseudomonas fluorescens, potato, Pectobacterium, Iran
 • D. Momeni Abkharaki *, B. Ghobadian, A. Hemmat, S. Minaei Page 213

  Differential lock is a means of improving tractor performance. This system causes the revolution of the axles to become equal. It, improves traction, decreases abrasion of drive tires, improves fuel consumption, and increases tractor work rate. Despite advantages of the system, differential lock has not been optimized in Iran. Thus, a semi-automatic differential lock system for MF-285 tractor was designed and developed. First of all, the different parts of the system were designed, selected, assembled. Under critical conditions, the designed system should disengage the differential lock. Critical conditions for engaging this system are: using of independent brake pedals, high forward speed, and turning the steering wheel. For sensing and measuring the critical conditions, proper sensors were selected. Output signals of these sensors were sent to a micro controller to decide the continuous engaging or disengaging. Finally, a MF-285 tractor was equipped with the designed system. The tractor performance in primary tillage was evaluated using a mounted moldboard plow with a width of 110 cm and a working depth of 25 cm. These tests showed that unbalanced weight distribution on wheels and unequal traction capacity under drive wheels cause the slip of one wheel to be 6 percent higher thananother. This system improves the unequal slip problem and decreases fuel consumption by 0.5 L/ha.

  Keywords: MF-285 tractor, Semi automatic differential lock
 • S. R. Hasan Beygi Bidgoli *, B. Ghobadian, P. Nassiri, N. Kamalian Page 225

  In addition to farm operations, power tillers in Iran are also engaged in load and passenger transportation. Inspite of their noise and adverse effects on power tiller drivers and bystanders, they have not been adequatly investigated. The initial survey in the present investigation on a 13-hp power tiller at 2200 rpm engine speed revealed that its noise was 92 dB(A), compared to the standard limit of 85 dB(A) which is disappointing. The test site was prepared according to international standards and the noise signals emitted from the system were measured and analyzed in time and frequency domains for audio frequency range (20 – 20000 Hz). The results showed that the noise intensity was higher by 7.74 to 10.75 dB(A) for the microphone position at driver’s ear compared to the bystanders position and that the engine speed played a great role in noise generation for power tiller. This is because the noise increases up to 8.5 dB(A) with engine speed variations. Finally, the power tiller prediction models of sound pressure levels at driver’s ear and bystanders were determined using the experimental data.

  Keywords: Noise, Power tiller, Sound pressure level analysis, Noise prediction model