فهرست مطالب

مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان
سال سوم شماره 1 (پیاپی 7، بهار و تابستان 1380)

 • تاریخ انتشار: 1380/07/30
 • تعداد عناوین: 11
|
 • مقالات پژوهشی
 • دردی قوجق، صغری وائق قزل قلعه، علی زمانیان صفحه 5
  سیالوپروتئین یکی از فراوان ترین پروتیئن های غیر کلاژنی و گلیکوپروتئین فسفریله بدن انسان است. این پروتئین در ساختمان دندان نقش مهمی دارد. هدف از انجام این تحقیق اندازه گیری مقدار سیالوپروتئین عاج دندان سالم و پوسیده برای بررسی تغییرات ساختمانی دندان است. در این مطالعه تعداد 50 عدد دندان پوسیده از افراد مورد مطالعه، مراجعه کننده به کلینیک، تهیه شد. سپس عاج های دندان های جدا، و در نیتروژن مایع قرار داده شدند. برای تهیه هر یک از نمونه ها، یک گرم از هر عاج دندان به مدت 30 دقیقه، با آب مقطر شسته شد. سپس پودر تهیه شده با بافر حاوی گوانیدین- HCL تریس انتقال داده شد و به مدت 48 ساعت در دمای 4 درجه در یخچال انکوبه گردید. سوسپانسیون بدست آمده در دور 3000 به مدت 20 دقیقه سانتریفوژ شد و محلول رویی جدا گردید. نمونه ها به مدت 20 دقیقه در دور 10000 سانتریفوژ و یک میلی لیتر محلول رویی آن به ستون کروماتوگرافی حاوی سفارز انتقال داده شد و با محلول گوانیدین - HCL تریس و با سرعت یک میلی لیتر در دقیقه شسته شد. فراکشن های بدست آمده از کرماتوگرافی هر یک به طور مجزا الکتروفورز گردید. مقدار سیالوپروتئین عاج دندان پوسیده برابر با 1.45 ± 17.23 میکرو گرم در لیتر و در عاج دندان سالم برابر با 4.27 ± 26.39 میکروگرم در لیتر بود یافته های حاصل از این پژوهش نشن داد که میزان سیالو پروتئین در قسمت عاج دندان پوسیده و یا بخش پوسیده دندان مورد مطالعه نسبت به قسمت عاج دندان سالم و یا بخش سالم دندان های مورد مطالعه در حدود 1.5 برابر کمتر است.
  کلیدواژگان: سیالوپروتیین، الکتروفورز، کروماتوگرافی
 • ولی الله حسنی، میرمنصور میرصمدی، الهام هاشمی نژاد * صفحه 11

  کاهش فشار داخل چشم و ممانعت از افزایش آن حین القاء بی هوشی، انجام لارنگوسکوپی و لوله گذاری داخل نای و پس از آن، در طی انجام اعمال جراحی داخل چشم، تاثیر به سزایی در میزان موفقیت عمل جراحی دارد. در مطالعه حاضر، دو داروی میدازولام و پروپوفول از حیث ایجاد شرایط مناسب حین القاء، لارنگوسکوپی و لوله گذاری داخل نای مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفتند. هدف این بررسی، معرفی دارویی است که بتواند به نحو موثرتری فشار داخل چشم را کاهش داده و از افزایش آن به دنبال لارنگوسکوپی و لوله گذاری داخل نای ممانعت به عمل آورد. بنابراین، تعداد 100 بیمار با روش نمونه گیری آسان انتخاب، و به دو گروه تقسیم شدند. گروه یک، 0.2 میلی گرم میدازولام به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن، 0.2 میگروگرم سوفنتانیل به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن و 0.5 میلی گرم آتراکوریوم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن، گروه دو، 2.5 میلی گرم پروپوفول به ازای هر کیلوگرم وزن بدن، 0.2 میکروگرم سوفنتانیل به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن و 0.5 میلی گرم آتراکوریوم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن دریافت نمودند. فشار داخل چشم توسط تونومتر شیوتز قبل و بعد از القاء بی هوشی و نیز بالافاصله پس از لوله گذاری داخل نای اندازه گیری شد. در هر دو گروه بدنبال القاء بی هوشی، فشار داخل چشم نسبت به فشار پایه کاهش یافت (P<.0001) لارنگوسکوپی و لوله گذاری داخل نای باعث افزایش فشار داخل چشم در گروه یک شد، هر چند این افزایش فاقد ارزش آماری بود و از فشار پایه بیشتر نشد. در گروه دو، فشار داخل چشم در پاسخ به لارنگوسکوپی و لوله گذاری داخل نای افزایش نیافت (P<0.0001) ما به این نتیجه رسیدیم پروپوفول در مقایسه با میدازولام به نحو موثرتری از افزایش فشار داخل چشم به دنبال لارنگوسکوپی و لوله گذاری داخل نای پیشگیری می کند.

  کلیدواژگان: میدازولام، پروپوفول، فشار داخل چشم
 • عزت الله قائمی، سکینه محمدیان، لیدا عبدالمحمدی، آراد رضا منصوریان، ناصر بهنام پور، رحیمه تندکار صفحه 17
  مننژیت یکی از موارد فورویت پزشکی می باشد که با وجود تلاش های بسیار هنوز از شیوع بالایی در نقاط مختلف جهان برخوردار است و سبب مرگ و میر می شود. تشخیص سریع مننژیت یکی از راه های کنترل آن می باشد. این مطالعه به منظور تعیین میزان موارد مننژیت در موارد مشکوک انجام گرفته است در طی 9 ماه(مهر 77 لغایت خرداد 79) 100 کودک باعلائم مشکوک به مننژیت به مرکز آموزشی - درمانی طالقانی گرگان مراجعه کردند که برای آنها پرسشنامه تهیه و به وسیله پزشک متخصص اطفال از مایع نخاعی کمر (LP) نمونه برداری انجام شد. نمونه های سریعا به آزمایشگاه انتقال یافتند و آزمون های مختلف آزمایشگاهی روی آنها صورت پذیرفت. براساس یافته های بالینی و فرابالینی، جمعا 15 مورد مننژیت (7 مورد باکتریایی، 8 مورد غیر چرکی) تشخصی داده شد. شایع ترین باکتری جدا شده پنوموکوک (42.8 درصد) و شایع ترین علایم بالینی در موارد مننژیت باکتریایی، تب، استفراغ، سفتی گردن و تشنج بود. در تمامی موارد مننژیت باکتریایی، مایع نخاع شدیدا کدر بود و نیز تعداد سلول های سفید خون (WBC) در مایع نخاع با میانگین 3200 عدد و درصد (PMN) در مایع نخاع با میانگین 92 درصد، تفاوت کاملا معنی داری از موارد مننژیت غیر چرکی و موارد غیر مننژیت داشت (P<0.001) میزان پروتئین مایع نخاع نیز در موارد مننژیت باکتریایی بالاتر از سایر موارد بود (P<0.001) و ارزش تشخیصی داشت. علی رغم کاهش قند مایع مغزی - نخاعی (CSE) و کم شدن نسبت قند مایع مغزی - نخاعی/ قند خون، 48 درصد در موارد مننژیت باکتریایی، 70 و 74 درصد در موارد مننژیت غیر چرکی و موارد غیر مننژیت اختلاف مشاده شده معنی دار نبود (P<0.4) نتایج نشان می دهد همراهی علایم بالینی تب، تشنج، استفراغ یا کدورت مایع نخاع و سلول های سفید خون بیشتر از 50 و CRP مثبت می تواند کمک موثرتری در اثبات مننژیت باکتریایی باشد.
  کلیدواژگان: علایم بالینی، یافته های فرابالینی، مننژیت
 • محمد مهدی سلطان دلال، زهره محمدیان، نوریک غریبیان صفحه 24
  ماکارونی از جمله فرآورده های غذایی مورد علاقه اکثر خانواده ها بوده و بازار مصرف آن در اکثر نقاط جهان در حال گسترش است، بنابراین سالم بودن آن از لحاظ میکروبی و کیفیت بالای پخت آن، مهم ترین عامل برای مصرف کننده می باشد. از لحاظ سالم بودن محصول از نظر میکروبی، مواد اولیه مورداستفاده باید دارای شرایط مناسب باشند. در بررسی حاضر از 5 کارخانه تولیدی ماکارونی در منطقه جاجرود- رودهن 160 نمونه آب، آرد و ماکارونی به منظور تعیین آلودگی های میکروبی به ویژه آلودگی به کلستریدیوم پرفونژنس گرفته شد. آلودگی آب از لحاظ کلستریدیوم پرفرنژنس شامل 8 نمونه (5 درصد)، آلودگی آرد 3 نمونه (1.87 درصد) ودرمورد ماکارونی شامل 10 نمونه (6.25 درصد) بود با توجه به نتایج بدست آمده می توانیم آلودگی ماکارونی به کلستریدیوم پرفرژنس را به میزان 85 درصد به آب و 15 درصد به آرد نسبت دهیم. همچنین کاهش شمارش کلی میکروب از 11.87 درصد در مورد آرد به 1.25 درصددر ماکارونی، و کپک از 9.37 درصد در آرد به 0.62 درصد در ماکارونی، نشان می دهد که با رعایت شرایط مناسب در تولید نه تنها ریزسازواره ها افزایش نمی یابند، بلکه کاهش شدید در میزان آنها دیده می شود.
  کلیدواژگان: ماکارونی، باکتری های اسپوردار، کلستریدیوم
 • علیرضا خلدبرین، پریسا سلطانی صفحه 30
  جراحی سزارین از شایع ترین جراحی ها در دنیای امروز پزشکی می باشد. کاهش درد پس از عمل سزارین، برای کارآیی هر چه بیشتر و سریع تر مادران، از موارد مهم در بی هوشی این بیماران است. روش های کنترل درد پس از عمل متعدد هستد. یکی از انواع آنها بی دردی به روش پیشگیری (Preemptive analgesia) می باشد؛ به این صورت که با استفاده از داروی بی دردی، قبل از شروع عمل جراحی از حساس شدن مسیرهای درد مرکزی و محیطی جلوگیری می شود. چون در سزارین تا قبل از تولد نوزاد از هیچ دارویی به جز داروی خواب آور و شل کننده عضلانی استفاده نمی شود، در این تحقیق از کتامین که تواما دارای خاص بی دردی و خواب آور است و در مقالات داروی قابل قبولی برای سزارین به حساب می آید، برای القاء بی هوشی استفاده، و اثرات آن را بر درد پس از عمل با تیوپنتال که داروی استاندارد در سزارین هست، مقایسه کردیم به همین منظر بیماران در دو گروه تصادفی قرار گرفتند. برای القاء بی هوشی، در یک گروه از کتامین و در گروه دیگر از تیوپنتال استفاده شد. پس از بیداری بیماران، با استفاده از مقیاس نمره عینی درد (OPS)، در دید بیماران و از آنها به داروی بی دردی در 24 ساعت پس از عمل در گروه کتامین حدود 40 درصد کمتر از گروه تیوپنتال بود (2.92 میلی گرم مورفین در مقابل 4.08 میلی گرم مورفین) آپگار نوزادان در دو گروه یکسان بود. میزان آگاهی حین عمل در گروه کتامین صفر ودر گروه تیوپنتال 12 درصد بود. میزان توهم و رویای ناخوشایند هنگام خروج از بی هوشی در گروه کتامین 12 درصد در گروه تیوپنتال صفر بود. به طور کلی کتامین برخلاف تیوپنتال دارای خواص بی دردی است، حساس شدن مسیرهای درد را کاهش می دهد و موجب تجربه کمتر درد پس از عمل می شود.
  کلیدواژگان: تیوپنتال، کتامین، پاسخ استرس، بی دردی به روش پیشگیری
 • نرگس کلانتری، ایرج نحوی، سیدعلی اصغر مشتاقی صفحه 37
  نیاز موجودات زنده به عناصر کمیاب از جمله آهن از مدت ها قبل شناخته شده است. از طرفی، وجود این عناصر با غلظت های بالا در محیط کشت ریز سازواره ها، منجر به عدم رشد آنها شده، و راه های سوخت و سازشان را تغییر می دهد. دراین مطالعه با سیلوس سرئوس به عنوان باکتری گرم مثبت واشر شیاکلی به عنوان باکتری گرم منفی در محیط کشت نوترینت براث حاوی آهن 11.2، 5.6، 1.12 میلی گرم در لیتر کلرید فریک و سولفات فرو و نوترینت براث خالص به مدت 5 ساعت انکوبه شدند. تغییرات رشد باکتری ها، هر نیم ساعت یک بار با دستگاه اسپکتروفتومتر مورد بررسی قرار گرفت. تمام آزمایش ها سه بار انجام شد. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که در مقایسه با گروه کنترل غلظت 11.2 میلی گرم در لیتر آهن فرو و فریک در گروه آزمایشی موجب توقف رشد اشرشیاکلی و باسیلوس سرئوس، و 5.6 میلی گرم در لیتر آهن دو و سه ظرفیتی، باعث کاهش رشد باسیلوس سرئوس به میزان 48.4 درصد در ساعت 3.5 می گردد. در صورتی که این غلظت از آهن تاثیر چندانی براشرشیاکلی نداشت. رشد باکتری ها در محیط حاوی آهن فرو و فریک با غلظت 11.2 میلی گرم در لیتر مانند گروه کنترل بود. این نتایج نشان می دهد با وجود یان که آهن از عناصر ضروری برای رشد رز سازواره ها می باشد، اگر به میزان زیاد در دسترس آنها قرار گیرد، اثرات سمی بر رشد آنها دارد. ثانیا باسیلوس سرئوس به مقادیر سمی آهن فریک و فرو حساس تر است.
  کلیدواژگان: باسیلوس سریوس، اشرشیاکلی، یون فرو، یون فریک
 • مهناز مدانلو، حمید حقانی، مهشید جعفرپور صفحه 41
  بزهکاری یکی از مشکلات دوره نوجوانی است که می تواند مشکلات جدی برای نوجوانان، خانواده و اجتماع ایجاد نماید و عوامل متعددی از قبیل عزت نفس و منبع کنترل در بروز آن دخالت دارد. پژوهش حاضر نیز با هدف کلی تعیین رابطه عزت نفس و منبع کنترل با بزهکاری نوجوانان پسر تدوین گردید. این بررسی، یک مطالعه مورد- شاهدی است. داده ها با استفاده از سه پرسشنامه مشتمل بر مشخصات فردی آزمودنی ها، مقیاس عزت نفس کوپر اسمیت و مقیاس منبع کنترل را ترگرد آوری شد. نمونه های گروه بزهکار(35 نفر) مقیم مرکز اصلاح و تربیت بودند و گروه غیر بزهکار(70 نفر)، از دبیرستان ها و مراکز پیش دانشگاهی انتخاب شدند. دامنه سن آنان 20-15 سال بود. مقایسه میانگین نمره عزت نفس و منبع کنترل دو گروه از نظر عزت نفس اختلاف معنی داری را بین دو گروه نشان داد.
  کلیدواژگان: بزهکاری، عزت نفس، منبع کنترل، نوجوان
 • شهره کلاکری، فاطمه افشار مقدم، ماهیار آذر صفحه 46
  خواب یکی از عناصر مهم در چرخه های شبانه روزی است که با بازسازی قوای فیزیکی و هیجانی همراه است. از آن جا که انسان ها یک سوم زندگی خود را در خواب می گذرانند و بیش از 30 درصد مردم دنیا از اختلالات خواب رنج می برند، می توان گفت، اختلالات خواب از بزرگترین اختلالات روانی می باشد. پژوهش توصیفی حاضر به منظور تعیین بعضی از انواع اختلالات خواب نظیر بی خوابی ها، خواب آلودگی مفرط و اختلالات عملکردی خواب پرستاران شاغل در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی صورت گرفت. در این مطالعه 751 پرستار 45-20 ساله شرکت داشتند. بعد از جمع آوری اطلاعات به وسیله پرسشنامه و انجام آزمون های آماری ایفته ها نشان داد بیشترین اختلالات خواب از نوع بی خوابی ها(اختلال در تداوم خواب با72.4 درصد، اختلال در شروع خواب با55.8 درصد)، بیدار شدن زودرس (52.7 درصد)، خواب آلودگی مفرط(65.5 درصد) و ناهنجاری خواب (36.9 درصد) بود. همچنین بین بعضی از عوامل جمعیتی شناختی نظیر سن، جنس، سابقه کار، سمت، وضعیت ازدواج و وضعیت نوبت کاری با اختلالات خواب همبستگی معنی داری وجود داشت نتیجه این وجود اختلالات خواب در بین پرستاران نشانگر درگیر بودن شغل پرستاری با اختلال دوره زیستی خواب می باشد.
  کلیدواژگان: خواب، اختلالات خواب، پرستاران
 • گزارش مورد
 • بیژن آریا، رامین آذرهوش صفحه 51
  آدنوم مجرای مشترک صفراوی از توده(تومور) های نادر مجاری صفراوی خارج کبدی یا کیسه صفراست که ممکن است به صورت بدون پایه (Sessile) یا پایه دار (Pedunculated) دیده شد. بررسی تشخصی در این بیمار که زنی 60 ساله بوده و در مرکز آموزشی - درمانی 5 آذر گرگان با تشخیص کلانژیت و سنگ کیسه صفرا و مجاری صفراوی تحت عمل جراحی قرار گرفته، آدنوم پایه دار مجرای مشترک صفراوی را مشخص نمود.
  کلیدواژگان: آدنوم، مجاری صفراوی خارج کبدی، کیسه صفرا، پولیپ آدنوماتو، مجرای مشترک صفراوی
 • وحیده کاظمی نژاد، محمدرضا محمدی صفحه 54
  انواعی از نواحی خارج جمجمه شامل بینی، احشای مختلف، پوست، حفره چشم، چشم و بافت های خارج نخاع مستعد مننژیوما توصیف کرده اند. مننژیوم جلدی به طور شایع در پوست سر، نواحی پیشانی یا پاراورتبرال رخ می دهد. ما در این مقاله یک مورد مننژیوم جلدی در ناحیه پیشانی را گزارش می کنیم که با توجه به منابع موجود بسیار نادر می باشد. بیمار ما زن میانسالی بود با توده سمت راست پیشانی از دو سال قبل که در عکس برداری از جمجمه و سی تی اسکن به عمل آمده از بیمار، هیچ ضایعه داخل جمجمه ای دیده نمی شد و فقط گرفتاری استخوان پیشانی به صورت ضخیم شدگی آن وجود داشت. بعد از برداشتن توده به وسیله جراحی و در آزمایش میکروسکوپی نمونه ها، تشخیص هیستوپاتولوژیک، مننژیوم نوع مننگوتلیوماتوس بوده و در مطالعه ایمنوهیستوشیمی، برای پادگان غشای اپی تلیکال واکنش نشان داد. در سیر بالینی، مننژیوم های خارج جمجمه ای به آهستگی بزرگ می شوند و معمولا فقط با برداشتن بهبود می یابند و اما برداشت نا کامل آن می تواند به عود منجر شود؛ چیزی که برای بیمار ما نیز اتفاق افتاد.
  کلیدواژگان: مننژیوما، جلدی، خارج جمجمه
 • چکیده مقالات به انگلیسی
  صفحه 59
|
 • D.Qujeq *, S.Vasegh (Dmd), A.Zamanian (Dmd) Page 5
  Sialoprotein is one of the most abundant non-collageneous and phosphorylated glycoproteins in human. This protein plays an important role in the structure of human teeth. The aim of this project is to measure the amount of dentin Sialoprotein in the healthy and decay teeth to evaluate the variation in the teeth structure. In this investigation 50 decay teeth has been collected from patients referred to the clinic. The dentin was separated and placed in liquid Nitrogen. One gram of each dentin was washed with distilled water for 30 mins and subsequently the dentin was powdered, and relocated to the gaunidin-Hcl tris buffer, and incubated at 4°C for 48 hrs. The dentin powder was centrifuged at 3000 g for 20 mine. The supernatant was discarded, and the samples again was centrifuged at 10000 g. Finally one ml of this supernatant transferred to the sepharose column and washed with gaunidin-Hcl tris at 1 ml/min. The fractions obtained by chromatography was monitored by electrophoresis. The amount of decay teeth Sialoprotein was 17.23±1.45 ng/l and in the healthy teeth was 26.39±4.27 ng/l. The results from this study indicate that the Sialoprotein content in patient dentin decreased by about 1.5 time compared normal subjects.
 • V.Hasani, M.M.Mirsamadi, E.Hasheminezhad Page 11

  One of the major determinative of the outcome of the ophthalmologic surgeries, is how efficiency the anesthesiologist can lower the intraocular pressure (IOP) and prevent it from rising in response to such maneuvers as laryngoscopy and tracheal intubation. In our study, we have chosen Midazolam and Propofol for comparing their effects on IOP during induction of anesthesia, laryngoscopy and tracheal intubation, with the purpose of identifying the drug which can more effectively decrease IOP and prevent it’s during laryngoscopy and tracheal intubation. 100 patients were selected randomly and received either Midazolam 0.2 mg/kg, Sufentanil 0.2 microgram/kg, Atracurium 0.5 mg/kg (Group 1) or Propofol 2.5 mg/kg, Sufentanil 0.2 microgram/kg, Atracurium 0.5 mg/kg (Group 2). The IOP was measured before and after induction and immediately after intubation. Both groups showed a meaningful decrease in IOP following induction of anesthesia (P?0.0001). Laryngoscopy and intubation, increased IOP in group 1, however not significantly and still lower than the base line IOP (P=0.09). Group 2 showed no such increase (P<0.0001). We concluded that Propofol in comparison to Midazolam is more effective in prevention of IOP rise in response to laryngoscopy and tracheal intubation.

 • E.Ghaemi *, S.Mohammadian , L.Abdilmohammadi , A.R.Mansourian , N.Behnampour , R.Tondkar Page 17
  Meningitis is one of the urgent medical ceases, and in spit of tramendous efforts. There is a high prevalency in various part of the world, still has got a high mortality. Rapid diagnosis is one of the best way to control the disease, and the basis for the present study is to find out the rate of occurrence of meningitis in suspicious cases. During nine-month study (Sep 1999-June 2000), 100 children with suspicious sings of meningitis referring to Taleghani children hospital were taken under medical surveillance, and LP has been carried out by the pediatrician. The samples were transferred to the laboratory and various tests has been done on the samples. On the ground of clinical and paraclinical findings 15 meningitis patients (7 bacterial, and 8 viral were diagnosed). The most abundant isolated bacteria from the CSF was Pneumococci (42.8%) and the most significant clinical finding was fever, vomiting, stiffness of neck. In all bacterial meningitis the CSF’s appearance was deeply turbid, and the average WBC in CSF was about 3200, the rate of PMN was 92%, these results had significant meaning with comparison to the viral and non-meningitis sample (P<0.001). CFS’s protein level was much more higher in bacterial meningitis, than other cases (P<0.001), and this can be used as diagnostic tool, but in spit of reduction in CSF glucose concentration, and CSF/blood glucose ratio (48% in bacterial, 70% viral, and 74% in non-meningitis), these ratios didn’t have significant meaning (P<0.4). The results of this research indicate the clinical manifestation such as fever, convulsion, vomiting turbidity of CSF, WBC count more than 500, and positive CRP, could help effectively in the diagnosis of bacterial meningitis.
 • M.M.Soltan .Dallal *, Z.Mohammadian , N.Gharibian Page 24
  One of the best products, which is the favorite of the families is Spaghetti. In various parts of the world, the demand of usage of spaghetti is increasing exceptionally. The most important element for consumer is to have no microbes. To have high quality of cooking. The primary foodstuffs, which are applied, must have suitable condition in order to have healthy product in terms of microbes. At the present surveys at five factories which are producing spaghetti in some areas in Iran such as Jajrood and Rudehen. There have been 160 sample of water, flour and spaghetti in order to determine microbial pollutions especially clostridium perfringens. The pollution of the water in terms of CL.perfringens includes 8 samples (5%), the pollution of flour includes 3 samples (1.87%) and the pollution of spaghetti includes 10 samples (6.25%), according to the result, we are able to relate the pollution of spaghetti to CL.perfringens on the basis of 85% to water and of the basis of 15% to flour. As the reducing of the total number of microbes from 11.87% to 1.25% in flour and from 9.37% to 0.62% in the mould of flour in spaghetti. The result shows that the optimal condition in the produce doesn’t increase not only by the microorganisms, but also it shows a decrease in the their intensity of its rate.
 • A.R.Kholdbarin *, P.Soltani Page 30
  In a randomized study we compared postoperative pain and analgesic requirement in patients who underwent elective cesarean section under general anesthesia induced with Thiopental 4 mg/kg (N=25) or Ketamin 1 mg/kg (N=25). Anesthesia was maintained with N2O and Halothane. Postoperative pain was measured with OPS scale and analgesia was provided with Morphine. Median time to first need of analgesic was greater in Ketamine group compared with Thiopental group. Median Morphine consumption over 24 hour was less in Ketamine group compared with Thiopental group. No patient had recall of intraoperative events in Ketamine group however in Thiopental group 12% of patients had such recalls. Apgar score was similar between groups. Induction of anesthesia for cesarean section using Ketamine is associated with a lower postoperative analgesic requirement compared with Thiopental. Patients who had anesthesia for cesarean section induced with Ketamine required less analgesic drugs in the first 24 hours postoperative period compared with patients who received Thiopental. Ketamin unlike Thiopental has analgesic properties that may reduce sensitization of pain pathways and extend into post-operative period.
 • N.Kalantarie , I.Nahvi , A.Moshtaghi Page 37
  Although trace elements such as Iron is an essential nutrient of organisms, it is a toxic substance at high concentration for their growth and also change their metabolic patterns. In order to find out the influence of Iron on gram negative and gram-positive bacteria cells growth, the present investigation has been undertaken. In the series of experiments, B.cereus and E.coli incubated in NB-medium with and without Iron for 5 hours at 37?C. the result showed that addition 5.6 and 11.2 mg/li Fe+² or Fe+³ in medium (Inhibit) growth of B.cereus, but 11.2 mg/li Fe (II) or Fe (III) Inhibits of E.coli growth (P<0.001). These finding suggested that Iron is one of the necessary elements for microorganisms growth, but on the other hand Iron at high concentration has an toxic effect on their growth. B.cereus is more sensitive to toxic dose than E.coli.
 • M.Modanlou , H.Haghani , M.Jafarpour Page 41
  Problem behaviors of adolescence have severe adverse effects on teen age’s family and the society as well. Adolescence delinquency has been correlated with a variety of individual social demographical and biological variables such as locus of control (LOC) and self-esteem (SE). This study was designed to investigate the relationship between SE and LOC and delinquency in male adolescence. This case-control study was carried out with three questionnaires included demographic characteristic, Cooper Smith’s self-esteem scale, Rotter’s locus of control scale. The sample consisted of 35 delinquent adolescence from juvenile detention center (Case group) and 70 students from state’s high school and colleges (Control group). The age of subjects ranged from 15-20 years. The 2 groups were significantly different with respect to SES and LOCS. Also examining the correlations between SE and LOC showed that significant relationship was found between the 2 different groups of students. But no significant relationship was found between these 2 variables in delinquents the results of this study show there is a correlation between adolescent delinquency and locus of control and self-esteem. Therefore nurses can help the parents and those instructors who are responsible for looking after children and adolescent to adjust self-esteem and locus of control of these teen-agers who have not got any problem behavior. Also the locus of control of adolescence with problem behaviors has to be diverted from external to the internal dimension, and increase the self-esteem, and adolescent’s delinquency has to be replace with honesty. It is suggested that the next investigation to be about the relationship between the self-esteem and locus of control severity and items of the adolescent problematical behaviors. The manner of the parents behaves their children in relation to selfsteem and locus of control. It is also suggested to study the effectiveness of possible ways to up grade the self-esteem and to change the routs of locus of control for the problematic behaviors and delinquency.
 • Sh.Kalagary , F.Afsharimoghadam , M.Azar Page 46
  The sleep is one of the important phenomen in biological rhythm. Sleep function are usually characterized as being physical and emotional protective and restorative. On the average people spend a third of their life in sleep, and people up to 30% of population suffer from sleep disorders. Sleep disorders are major psychiatric problems. This is a descriptive survey for studying sleep disorders (Insomnia, excessive somnolence, functional disorders) among nurses working at hospitals affiliated with Shahid Beheshti’s Medical Sciences University in this study 751 nurses aged between 20-45 years have participated by data collection using questionnaire and analysis by tests, the results indicated, the most of sleep disorders in insomnia (Initiating sleep 55.8%, maintaining sleep 72.4%, early awakefulness 52.7%, excessive somnolence 65.5% and parasomnia 26.9%). In additional, there has been significant correlation between the demographic factors such as age, sex, marriage, shiftwork, with sleep disorders. These results conclude that the presence of different kind of sleep disorders among the nurses is the indicator of relation between the nurse job with biological disorder of sleep ryteme.
 • B.Arya , R.Azarhoush Page 51
  Adenomas of the extrahepatic biliary tuce are rare and common bile duct adenomas are rare too. They may be pessile or pedunculated our patient was a 60 years old lady who presented with RUQ pain and jaundice so with impression of cholangitic under weat laparotomy, cholecystectomy, CBD explouation and choledochoduodestomy. During CBD exploration a 0.5×0.5 cm of CBD identified that excised. Histopathology confirmed the diagnosis of CBD adenoma and the patient discharged 6 days later with no complication.
 • V.Kazeminejad , M.R.Mohammady Page 54
  A variety of extracranial sites have been described for Meningiomas including the nose, various viscera, skin, eye and extraspinal tissue. Among them cutaneous Meningioma generally occur most frequently on the scalp, forehead or paravertebral areas. We are reporting in this article one case of cutaneous Meningioma in the forehead region with respect by reviewing the literatures is very rare tumor. Our patient is a middle age woman with right forehead mass from two years ago, in the skull X-ray and computerized tomography of our case intracranial lesion is not seen and also there is some thickening involving frontal bone. After the surgical excision of the mass and in the microscopic examination of specimens, histopathologic diagnosis is Meningioma (Meningotheliomatous type) and immunohistochemical study react for epithelial membrane antigen. In the clinical course, extracranial Meningiomas enlarge slowly and are usually cured by simple excision alone but incomplete excision may lead to recurrence, the things have been occurred in our patient.