فهرست مطالب

فصلنامه آرشیو توانبخشی
سال پنجم شماره 4 (پیاپی 14، زمستان 1383)

 • 74 صفحه، بهای روی جلد: 15,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1384/01/30
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سخن سردبیر
  فریدون لایقی صفحه 6
 • مقالات تحقیقی
 • فیروز ساجدی، ویدا عالیزاد صفحه 7
  هدف
  شیرخواران در معرض خطر ایجاد تاخیر تکامل، که دارای سابقه وجود یک یا چند عامل خطرساز در دوران قبل، حین یا پس از تولد می باشند، شیرخواران پرخطر نامیده می شوند. میزان شیوع تاخیر تکامل در این شیرخواران بالاتر از جمعیت عادی می باشد. این مطالعه با هدف تعیین شیوع تاخیر تکامل حرکتی و عوامل خطرساز موثر در ایجاد آن در شیرخواران پرخطر مراجعه کننده به مرکز اختلالات تکاملی صبا انجام شده است.
  روش بررسی
  مطالعه به صورت توصیفی (تعیین شیوع)، تحلیلی از نوع مورد – شاهدی (تعیین عوامل خطرساز موثر) انجام شده است. جامعه تحقیق شامل 403 شیرخوار ارجاع شده از مراکز بهداشت و درمانگاه های تخصصی اطفال تهران (دارای یک یا چند عامل خطرساز برای ایجاد تاخیر تکامل) بوده اند. موارد دچار تاخیر تکامل به عنوان مورد و شیرخواران مراجعه کننده به مرکز به علل دیگر به عنوان شاهد تلقی گردیدند.
  یافته ها
  بر اساس این مطالعه مشخص گردید، شیوع تاخیر تکامل حرکتی در شیرخواران پرخطر 30% و بطور قابل توجهی بالاتر از جمعیت عادی می باشد. همچنین موثرترین عوامل خطرساز به ترتیب، نارس بودن هنگام تولد (25.6%)، وزن کم حین تولد (19%)، تشنج های نوزادی (7.4%)، بیماری غشای هیالن (6.6%)، عفونت های سیستمیک مادر در دوران بارداری (5.7%) و زردی شدید نوزادی (4.9%) می باشند.
  نتیجه گیری
  با توجه به موثر بودن عوامل فوق در ایجاد شیوع بالاتری از تاخیر تکامل حرکتی در شیرخواران پرخطر، در جهت پیشگیری از این عوامل و در نتیجه کاهش شیوع تاخیر تکامل و همچنین در جهت شناسایی هر چه سریعتر شیرخواران مبتلا به تاخیر تکامل به منظور انجام مداخلات درمانی و توانبخشی به موقع اقدامات سریع لازم است. بدین ترتیب به نتایج درمانی بهتری در آنان دست خواهیم یافت.
  کلیدواژگان: تاخیر تکامل، عوامل خطرساز، نارس بودن، وزن پایین هنگام تولد
 • رضا نیلی پور، لیلی حیاتی، ابوالفضل صالحی صفحه 13
  هدف
  در این تحقیق کاربردهای آزمایشگاهی آزمون های و معیارهای ارزیابی برای سنجش مشخصه های آسیب شناسی گفتار برای تشدید حفره ای و نیمرخ حرکتی گفتار (MSP) در دو دستگاه آزمایشگاهی استورز (SNORS) و ویزی پیچ (VISIPTTCH IU) برای گویندگان فارسی زبان بررسی شد.
  روش بررسی
  با توجه به اینکه آزمون های ارزیابی موجود برای زبان انگلیسی تدوین شده بود به منظور استفاده در ارزیابی های آزمایشگاهی در زبان فارسی ابتدا آزمون ها بر اساس مشخصات آوایی زبان فارسی تدوین و هنجارسازی ساختاری شد. سپس به منظور کاربردهای آزمایشگاهی و تشخیصی برای دستگاه اسنورز در 15 نفر و دستگاه ویزی پیچ در 31 نفر گویندگان سالم فارسی زبان در محدوده سنی 19 تا 37 ساله هنجاریابی شد.
  یافته ها
  نتایج بدست آمده در دستگاه اسنورز با جدول هنجار موجود برای هر واژه در بررسی میزان خیشومی شدگی مقایسه شد و با توجه به انحراف معیار کمتر از 5% مورد قبول قرار گرفت و در دستگاه ویزی پیچ جمله پیشنهادی با p=0 و انحراف معیار STD=33.06 و تفاوت میانگین 38.165 مورد تایید قرار گرفت.
  نتیجه گیری
  براساس نتایج بدست آماری موجود، از آزمون های تشخیصی دو دستگاه فوق می توان برای ارزیابی های آزمایشگاهی تشدید حفره ای و نیمرخ حرکتی گفتار در گویندگان فارسی زبان استفاده کرد.
  کلیدواژگان: سرعت گفتار، خیشومی شدگی، نیمرخ حرکتی گفتار، اسنورز، ویزی پیچ، آزمایشگاه گفتار
 • محمود ایوبیان، ایرج عبدالهی، محسن امیری صفحه 18
  هدف
  افزایش صدمات ناشی از حوادث زندگی ماشینی موجب افزایش روزافزون ضایعات نخاعی شده است. به منظور بالا بردن دانش بهداشتی جامعه در جهت کاهش معلولیت و بهبود کیفیت زندگی مددجویان ضایعات نخاعی، تحقیق حاضر طراحی و در 24 استان کشور به انجام رسید.
  روش بررسی
  در طرح میدانی حاضر 1426 مددجوی ضایعه نخاعی در سطح 24 استان مورد بررسی قرار گرفتند. پرسشنامه جامعی مشتمل بر توزیع فراوانی، علل معلولیت، استفاده از خدمات فیزیوتراپی، توانبخشی و بهزیستی و حجم این خدمات در مورد هر مددجو تکمیل و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  82.2 درصد از ضایعات نخاعی در سطح کشور در اثر سوانح، حوادث و جنگ رخ داده است. 58.4 درصد از مددجویان از خدمات فیزیوتراپی استفاده کرده اند که در 29.4 درصد آنها این خدمات کمتر از 2 ماه بوده است. 61.5 درصد از مددجویان از خدمات سازمان بهزیستی استفاده کرده اند که از این بین، 36.2 درصد از خدمات رفاهی، 33.9 درصد از وسایل کمک توانبخشی و 22.4 درصد از خدمات بهداشتی درمانی استفاده کرده اند.
  نتیجه گیری
  بیشتر ضایعات نخاعی در کشور در اثر حوادث اکثرا قابل پیشگیری اتفاق می افتد. علیرغم نیاز شدید مددجویان به انجام خدمات فیزیوتراپی و توانبخشی، تعداد قابل توجهی از آنها از دسترسی به خدمات فیزیوتراپی و توانبخشی محروم بوده اند. سازمان بهزیستی کشور بعنوان متولی امور معلولین نقش قابل توجهی در توانبخشی و حمایت مددجویان داشته که امید است با حمایت مدیریت کلان کشور تقویت و سازمان دهی شود.
  کلیدواژگان: ضایعات نخاعی، خدمات توانبخشی، فیزیوتراپی، علل معلولیت
 • نسرین امیری، جواد علاقبند راد صفحه 24
  هدف
  اختلال تورت عبارت است از اختلالی که در آن سابقه تیکهای حرکتی متعدد در بیمار وجود دارد و حداقل یک تیک صوتی در مقطعی از اختلال در بیمار ایجاد می شود. گزارشات فراوانی در مورد همراهی افسردگی اساسی بطور همزمان با این اختلال منتشر شده است و مطالعات بیانگر این است که تشخیص و درمان به موقع این اختلال از اهمیت بسیار زیادی در سیر درمان بیماران مبتلا به اختلال تورت برخوردار است. بنابراین بررسی افسردگی اساسی همزمان با اختلال تورت در جامعه اهمیت فراوانی دارد.
  روش بررسی
  در طی یک دوره زمانی یکساله، 30 مورد بیمار مبتلا به اختلال تورت مراجعه کننده به یک مرکز روانپزشکی اطفال مورد بررسی قرار گرفتند. این مطالعه بصورت توصیفی و cross sectional طراحی شد. همچنین 30 نفر از افراد گروه کنترل مطابق با گروه بیماران از لحاظ سن و جنس از مدارس شهر تهران انتخاب شدند.
  25 پسر و 5 دختر حدود سنی 18-8 سال در هر گروه وجود داشتند. پرسشنامه K-SADS جهت یافتن افسردگی اساسی در این بیماران و همچنین در گروه کنترل تکمیل گردید. نتایج به دست آمده در این تحقیق بر اساس آزمونهای آماری از جمله MC-Nemar exact test مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  23.3% از بیماران مبتلا به اختلال تورت به اختلال افسردگی اساسی مبتلا بودند و 3.3% از گروه کنترل مبتلا به اختلال افسردگی اساسی بودند.
  نتیجه گیری
  همراهی قابل ملاحظه بین اختلال تورت و اختلال افسردگی اساسی در این تحقیق ایجاب می نماید که هر بیمار مبتلا به اختلال تورت بطور جدی از نظر افسردگی اساسی بررسی شود زیرا می تواند روی برنامه درمان و اداره بیماری تاثیر گذار شود.
  کلیدواژگان: اختلال تورت، اختلال افسردگی، تیک حرکتی، تیک صوتی
 • سید محمد ابراهیم موسوی، امیر مسعود عرب، مهیار صلواتی صفحه 28
  هدف
  این تحقیق جهت تعیین میزان حساسیت تست های مختلفی که به منظور بررسی تحمل عضلات خلف کمر در افراد مبتلا به کمردرد مورد استفاده قرار می گیرد انجام یافت، تا از میان آنها بتوان مهمترین، کلینیکی ترین و مقرون به صرفه ترین تست را انتخاب کرد. این تستها شامل: تستهای Chest Raise Supine Isometric، Supine Double SLR، Prone Isometric Chest Raise، SLR Prone Double و تست Sorensen می باشند.
  بر مبنای فرضیات، یافته های بالینی و نتایج تحقیقات گذشته کاهش تحمل عضلات تنه نقش بسیار مهمی در بروز کمردرد دارند. به اعتقاد محققین کاهش تحمل عضلات تنه و خستگی زودرس این عضلات موجب اعمال فشار بیش از حد معمول بر روی عناصر پاسیو ستون فقرات کمری، بهم خوردن تعادل نیرو و ارتباط طبیعی مهره ها، کاهش توانایی مقابله با نیروهای غیر منتظره وارد بر ستون فقرات و آسیب دیدگی عناصر حساس به درد شده و باعث بروز کمر درد می شود. لذا نحوه تست و اندازه گیری تحمل این عضلات در پیشگیری، درمان و توانبخشی این عضلات بسیار مهم و ضروری بنظر می رسد. با توجه به وجود روش های متعدد بالینی به منظور ارزیابی تحمل عضلات تنه یافتن مهمترین و حساسترین تست از میان آنها می تواند تا حد زیادی در ارزیابی و تشخیص بیماران مبتلا به کمردرد کمک کند.
  روش بررسی
  200 نفر در این تحقیق شرکت داشتند. افراد به چهار گروه مساوی مردان سالم (50 نفر)، زنان سالم (50 نفر)، مردان مبتلا به کمردرد (50 نفر) و زنان مبتلا به کمر درد (50 نفر) تقسیم شدند. تستهای مورد نظر در هر گروه اندازه گرفته شد و میزان ارتباط آنها با بروز کمر درد سنجیده شد.
  یافته ها
  نتایج حاصل از آزمون ICC در مورد تست های فوق نشان می دهد که کلیه تستها از تکرار پذیری نسبتا خوبی برخوردارند. تست Sorensen بین افراد سالم و بیمار اختلاف معنی داری نداشت. تستهای دیگر بین مردان و زنان سالم و افراد بیمار اختلاف معنی دار دارد.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصله از آنالیز رگرسیون لوجستیک (Backward Logistic Regression) نشان داد از میان تستهای مورد بررسی، تست Prone double SLR بیشترین ارتباط را بروز کمردرد دارد. سایر تستها ارتباط معنی دار ضعیف تری با بروز کمر درد داشتند.
  کلیدواژگان: کمردرد، تحمل عضلات تنه، تست
 • محمدعلی حسینی، حمیدرضا خانکه، سیف الله علایی، مارال دیبایی صفحه 35
  هدف
  این تحقیق جهت تعیین میزان حساسیت تستهای مختلفی که به منظور بررسی تحمل عضلات خلف کمر در افراد مبتلا به کمردرد مورد استفاده قرار می گیرد انجام یافت، تا از میان آنها بتوان مهمترین، کلینیکی ترین و مقرون به صرفه ترین تست را انتخاب کرد. این تستها شامل: تستهای Chest Raise Supine Isometric، Supine Double SLR، Prone Isometric Chest Raise، SLR Prone Double و تست Sorensen می باشند.
  بر مبنای فرضیات، یافته های بالینی و نتایج تحقیقات گذشته کاهش تحمل عضلات تنه نقش بسیار مهمی در بروز کمردرد دارند. به اعتقاد محققین کاهش تحمل عضلات تنه و خستگی زودرس این عضلات موجب اعمال فشار بیش از حد معمول بر روی عناصر پاسیو ستون فقرات کمری، بهم خوردن تعادل نیرو و ارتباط طبیعی مهره ها، کاهش توانایی مقابله با نیروهای غیر منتظره وارد بر ستون فقرات و آسیب دیدگی عناصر حساس به درد شده و باعث بروز کمر درد می شود. لذا نحوه تست و اندازه گیری تحمل این عضلات در پیشگیری، درمان و توانبخشی این عضلات بسیار مهم و ضروری بنظر می رسد. با توجه به وجود روش های متعدد بالینی به منظور ارزیابی تحمل عضلات تنه یافتن مهمترین و حساسترین تست از میان آنها می تواند تا حد زیادی در ارزیابی و تشخیص بیماران مبتلا به کمردرد کمک کند.
  روش بررسی
  200 نفر در این تحقیق شرکت داشتند. افراد به چهار گروه مساوی مردان سالم (50 نفر)، زنان سالم (50 نفر)، مردان مبتلا به کمردرد (50 نفر) و زنان مبتلا به کمر درد (50 نفر) تقسیم شدند. تستهای مورد نظر در هر گروه اندازه گرفته شد و میزان ارتباط آنها با بروز کمر درد سنجیده شد.
  یافته ها
  نتایج حاصل از آزمون ICC در مورد تست های فوق نشان می دهد که کلیه تستها از تکرار پذیری نسبتا خوبی برخوردارند. تست Sorensen بین افراد سالم و بیمار اختلاف معنی داری نداشت. تستهای دیگر بین مردان و زنان سالم و افراد بیمار اختلاف معنی دار دارد.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصله از آنالیز رگرسیون لوجستیک (Backward Logistic Regression) نشان داد از میان تستهای مورد بررسی، تست Prone double SLR بیشترین ارتباط را بروز کمردرد دارد. سایر تستها ارتباط معنی دار ضعیف تری با بروز کمر درد داشتند.
  کلیدواژگان: سکته مغزی، مراقبت پرستاری، مراقبت در منزل، بی حرکتی، سیستم عضلانی اسکلتی
 • سعید فطوره چی، حسین کریمی، زهره سرفراز، آوات فیضی، ساحره شیخ حسنی صفحه 43
  هدف
  هدف از این مطالعه، بررسی نقش تعدیل حسی کف پا در کاهش اسپاستی ستیه اندام تحتانی کودکان فلج مغزی دی پلژی اسپاستیک می باشد.
  روش بررسی
  این بررسی روی 24 کودک در دامنه سنی 4.5-2.5 سال در دو گروه کنترل و مورد صورت گرفت. ارزیابی تونوس عضلانی بوسیله معیار آشوورت تغییر یافته (Modified Ashworth)، دامنه حرکتی غیر فعال بوسیله گونیا متری طبق روش پدرتی (Pedretti) و سطح مرحله رشد حرکتی توسط معیار یوبت انجام شد. تمام کودکان در طی 10 هفته، دو بار (یکبار قبل از درمان و یکبار در پایان مدت درمان) مورد ارزیابی قرار گرفتند.
  یافته ها
  کاهش اسپاستی سیته اکستانسور ران (P<0.1) و پلانتار فلکسور مچ پا (P<0.05) در گروه مورد بیشتر از شاهد بود. افزایش دامنه حرکتی غیر فعال فلکشن ران (P<0.1)، اکستنشن زانو (P<0.05) و دورسی فلکشن مچ پا (P<0.05) در گروه مورد بیشتر از شاهد بود. اختلاف معنی داری در کاهش اسپاستی سیته فلکسور زانو و بهبود سطح مرحله رشد حرکتی وجود نداشت. ارتباط معنی داری بین کاهش اسپاستی سیته اکستانسور ران با افزایش دامنه حرکتی غیر فعال فلکشن ران (P<0.05) و بهبود سطح مرحله رشد حرکتی (P<0.05) بدست آمد.
  نتیجه گیری
  استفاده از تعدیل حسی کف پا در کودکان دی پلژیک اسپاستیک باعث کاهش اسپاستی – سیته در اندام تحتانی و در نتیجه افزایش دامنه حرکتی مفاصل اندام می گردد.
  کلیدواژگان: دی پلژی اسپاستیک، تعدیل حسی کف پا، اسپاستی سیته
 • سعید حمیدی زاده، فضل الله احمدی، مسعود فلاحی صفحه 48
  هدف
  هیپرتانسیون یکی از بیماری های مزمن می باشد که از نظر هزینه درمانی و مراقبتی رقم بالایی را به خود اختصاص می دهد. با توجه به مزایای روش های غیر دارویی موثر بر فشارخون پژوهشگر انجام تحقیق حاضر را ضروری دانسته تا تاثیر برنامه آرامسازی پیشرونده عضلانی را روی فشارخون سالمندان مبتلا به هیپرتانسیون اولیه مورد بررسی قرار دهد.
  روش بررسی
  این پژوهش یک پژوهش نیمه تجربی بوده که در دو گروه آزمون و شاهد به منظور بررسی تاثیر تکنیک آرامسازی پیشرونده عضلانی بر فشار خون سالمندان مبتلا به هیپرتانسیون اولیه ساکن در مرکز سالمندان کهریزک در سال 1383 صورت گرفته است. تعداد 55 نفر سالمند هیپرتانسیونی (27 نفر گروه آزمون و 28 نفر گروه شاهد) به روش نمونه گیری تصادفی مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، چک لیست ثبت فشارخون و تعداد ضربان نبض و دستگاه فشارسنج و گوشی پزشکی بوده است. برای گروه آزمون تکنیک آرامسازی به مدت شش هفته، هفته ای سه روز، در طی جلسات 20 دقیقه ای اجرا شده و میزان فشارخون افراد در هر بار پس از اجرای مداخله مورد بررسی قرار می گرفت و در پایان با گروه شاهد مقایسه گردیدند. تجزیه و تحلیل آماری از طریق نرم افزار آماری SPSS صورت پذیرفت.
  یافته ها
  آزمون آماری من – ویتنی نشان داد فشارخون سیستولیک و دیاستولیک در گروه آزمون و شاهد قبل از مداخله اختلاف معنی داری با هم نداشته اند (P<0.05). همین آزمون بین میانگین های فشارخون سیستولیک و دیاستولیک در دو گروه پس از مداخله اختلاف معنی داری را نشان می دهد (P<0.05) و آزمون آماری ویلکاکسون اختلاف معنی داری بین قبل از مداخله و بعد از مداخله از نظر کاهش فشارخون و تاثیر برنامه مداخله در گروه آزمون نشان می دهد (P<0.05).
  نتیجه گیری
  نتایج نهایی پژوهش نشان می دهند که فشارخون سیستول و دیاستول در گروه آزمون کاهش یافته است. با توجه به این نتایج می توان گفت که فرضیه پژوهش تحت عنوان «تکنیک آرام سازی باعث کاهش فشارخون در افرادی می شود که این تکنیک را تمرین می کنند» مورد تایید قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: پرفشاری خون، آرامسازی، سالمند، کهریزک
 • هادی استادی مقدم، عباسعلی یکتا، جواد هرویان، محمد جواد فحول، مجتبی افشارنیا صفحه 53
  هدف
  حوادث شغلی یکی از عوامل تخریب شدید ساختمان چشم بوده و می تواند آسیب دایمی در عمل بینایی ایجاد کند. به منظور تجزیه و تحلیل حوادث چشمی ناشی از کار و ارایه طرحها و پیشنهادات موثر جهت کاهش و پیشگیری از آن، 1048 پرونده حادثه شغلی مربوط به سالهای 81-1378 بطور تصادفی مورد بررسی قرار گرفتند.
  روش بررسی
  مشخصات فردی، نحوه و چگونگی بروز حوادث چشمی 63 بیمار از فرم های گزارش حوادث سازمان تامین اجتماعی مربوط به کارگاه های صنعتی مشهد استخراج و با نرم افزار اکسل و آزمون مجذور کای تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  6.05 درصد از حوادث شغلی مربوط به چشم بود. ارتباط معنی داری بین سن و علت وقوع حادثه چشمی در این تحقیق پیدا نشد. علت وقوع 28.8 درصد حوادث بی احتیاطی و عدم استفاده از وسایل حفاظتی بین 20 تا 40 سالگی بود. 25.7 درصد از حوادث، مربوط به ورود اجسام خارجی به چشم بین 20 تا 40 سالگی بود. بین وقوع حوادث چشمی در فصول مختلف سال و شیفت کاری ارتباط معنی داری وجود داشت (P<0.05). بین نوع حادثه و فصول سال ارتباط معنی داری پیدا نشد و 26.2 درصد ورود اجسام خارجی به چشم در شیفت صبح اتفاق افتاد.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج بدست آمده بنظر می رسد که آموزش کارگران، بالا بردن سطح آگاهی و مهارتهای شغلی، استفاده صحیح از وسایل حفاظتی فردی و گروهی، اجتناب از بکارگیری وسایل معیوب، پرهیز از اضافه کاری و بکارگیری روشنایی مناسب جهت کاهش حوادث شغلی از اولویت برخوردار باشند.
  کلیدواژگان: حادثه، شغل، حوادث چشمی، پیشگیری
 • مقاله گزارش موردی
 • حسین نجم آبادی، کیمیا کهریزی*، مرضیه محسنی، فاطمه سادات استقامت، ساناز ارژنگی، ریچارد اسمیت صفحه 58

  شیوع ناشنوایی مادرزادی در حدود 1 در هر 1000 موالید زنده می باشد. بیش از 50 جایگاه ژنتیکی مجزا شناخته شده که جهش در آنها منجر به ناشنوایی می شود. DFNB4 یک جایگاه ژنی مغلوب شناخته شده برای ناشنوایی است که جهش در آن باعث سندم ناشنوایی پندرد می شود.
  ناشنوایی عصبی، پیش کلامی بوده و در برخی موارد پیشرونده و منجر به درجات مختلفی از ناشنوایی می شود. در این مطالعه یک خانواده مبتلا به ناشنوایی گزارش می شود که در آن سه فرزند مبتلا به سندرم پندرد با جهش جدیدی به صورت هموزیگوت مشاهده شده است فرزندان خانواده 20، 23 و 32 ساله بوده و هر سه مبتلا به ناشنوایی مادرزادی پیشرونده و گواتر یوتیروتید بودند ولی جهش های شناخته شده قبلی در آنها مشاهده نشد و جهش جدید T420I به صورت هموزیگوت موجب سندرم پندرد در آنها شده است. والدین آنها دارای رابطه خویشاوندی بوده و برای این جهش هتروزیگوت بودند و فنوتیپ نرمال داشتند.

  کلیدواژگان: سندرم پندرد، ناشنوایی، جهش ژنی T420I
 • چکیده های انگلیسی
  صفحه 61
|
 • Firouzeh Sajedi, Vida Ali, Zadeh Page 7
  Objective
  High risk infants are those who have a history of one or more risk factors in prenatal, perinatal or postnatal period in their developmental period, shown as developmental delay (DD). The incidence of DD in these infants is higher than normal. This study is done in order to determine the incidence of motor developmental delay (MDD) and effective risk factors in developing of it in high risk infants who have been refered to developmental disorders center of SABA.
  Materials and Methods
  Study is a descriptive (incidence determination) and analytic case – control type (Effective high risk factors determination). The samples include 403 referred infants from health centers and pediatric clinics of Tehran that have the history of one or more risk factors. The infants with MDD defined as cases and infants who had refered to SABA center for other reasons as controls.
  Results
  The incidence of MDD in high risk infants was 30% that was significantly higher that of normal values. The most effective risk factors were prematurity (25.6), low birth weight (19%), neonatal seizures (7.4%), hyaline membrane disease (6.6%) systemic infections of mothers in pregnancy (5.7%) and severe neonatal hyperbilirubinemia (4.9%) in sequence.
  Conclusion
  Regarding to effect of above risk factors in developing of MDD necessary and suitable attempts should be done for prevention of these factors in order to decreasing the incidence of DD. Developmental delayed infants also should be diagnosed early in order to early intervention rehabilitation & therapy in order to achieve a better results.
  Keywords: Low birth weight, Prematurity, Risk factors, Developmental delay
 • Reza Nili, Pour, Leyli Hatami, Zadeh, Abolfazl Salehi Page 13
  Objective
  The main aim of this research was to set up Persian stimuli for diagnostic experimental analysis of speech in order to measure Nasality and Motor Speech Profile by two Speech Lab Systems: SNORS + & VISIPITCH III in native speakers of Persian.
  Materials and Methods
  The linguistic stimuli of the two lab systems were standardized in accordance with the structural properties of Persian. Two groups of subjects (n=46) with an age range of 19 to 37 years were selected to test the reliability of the experimental analysis of the Persian stimuli.
  Results
  Based on the results the present linguistic stimuli can be used to measure nasality in SNORS + with standard deviation of %5 and MSP in VISIPITCH III with p=0 and STD=33.06 and mean of 38.165.
  Conclusion
  Based on the statistical analysis of the present Persian stimuli¡ the data in both lab systems can be used to measure Nasality and Motor Speech Profile in the native speakers of Persian.
  Keywords: Speech speed, Nasality, Motor speech profile, SNORS, VISIPITCH, Speech lab
 • Mahmoud Ayyoubian, Iraj Abdollahi, Mohsen Amiri Page 18
  Objective
  Increase of accidents in such industrial lifestyle, has resulted on increase incidences of Spinal Cord Injuriy (SCI). Research aims are updating knowledge of people about their SCI and to observe their qualty of life.
  Materials and Methods
  In this design 1426 SCI patient were studied. A number of closed & opened questions which allocated 1 to 4 raws were sent to 24 provinces of Iran. This question about prevalence and causes of SCI, use of physiotherapy, Rehabilitation and social welfare services for their respected cases.
  Results
  Causes of SCI in 82.2% were due to accidents and war. 38.7% of the patients were deprived of physiotherapy services and only 12% of them received physiotherapy services for more than one year. 61.5% of them received Behzisty Organization services so that 36/2% of them received Welfare services, 33/9% rehabilitation aid equipments, 22/4% medical services and only 5% of them received consulting services.
  Conclusion
  Accidents are the most common cause of SCI that some of them could be considered as preventable. Regardless of strong need for physiotherapy and rehabilitation services, some of SCI patients were deprived of such services. Behzisty Organization acts as guardian for disable persons and has an important role in social welfare and rehabilitation of SCI patients and we hope that government supports, enforce such role.
  Keywords: Spinal cord Injuriy, Rehabilitation services, Physiotherapy, Causes of infirmity
 • Nasrin Amiri, Javad Alagheband, Raad Page 24
  Objective
  Tourette disorder composed of history of multiple motor tics and at least a vocal tic during a period of such disorder. Many reports have investigated in co– morbid major depressive disorder, and studies signify such importance of early diagnosis and treatment. So diagnosis of major depressive disorder when it is comorbid with Tourette disorder considered to be important in our society as well.
  Materials and Methods
  30 cases of Tourette disorder who refferred to a child psychiatry center were studied during a period of one year in a descriptive. Cross sectional study. At the same time” 30 cases matched by age and sex were chosen as our control group from Tehran public schools. There were 25 boys and 5 girls in each group “with age rang of 8 to 18 years. A semistructural questionnaire of kiddy Schedule for Affective Disorder and Schizophrenia was used to investigate the presence of major depressive disorder in both groups. Statistical tests including MC- Nemar exact test were used for statistical analysis.
  Results
  23/3% of Tourette group patients were diagnosed as major depressive while 3.3% of the control group was diagnosed as major depressive disorder”.
  Conclusion
  As given the high association rate for Tourette disorder and major depressive disorder. It is suggested to investigate all cases of Tourette disorder for possible major depressive disorder.
  Keywords: Tourette disorder, Depressive disorder, K, SADS
 • Seyyd Mohammad Ebrahim Mousavi, Amir Masoud Arab, Mahyar Salavati Page 28
  Objective
  To collectively investigate the several clinical tests have been used to measure endurance of the trunk muscles in subjects with and without low back pain (LBP) and identify the sensitivity of each test to predict the probability of the occurrence of LBP. Testing the spinal muscle endurance seems to be very important in prediction, prevention and rehabilitation of LBP. Several types of methods of static endurance testing such as: Sorensen test, prone isometric chest raise test, prone double straight-leg raise test, Supine isometric chest raise test and Supine double straight-leg raise test, regarding their utilization have been reported in the literature. However, identification of the tests that have more dominant sensitivity on assessment of LBP has not yet been determined. Information regarding the sensitivity of each test is needed for effective prevention and appropriate treatment strategies.
  Materials and Methods
  Total of 200 subjects participated in this study. Subjects were categorized into four groups: asymptomatic males (N = 50, mean age = 38±12 years), asymptomatic females (N= 50, mean age = 43±11 years), males with LBP (N = 50, mean age = 39±12 years), and females with LBP (N = 50, mean age = 43±12 years). Five clinical tests were measured in each group and the relative association of each test with on LBP was assessed.
  Results
  Among all the performed tests, prone double straight-leg raise test had the highest association with LBP. Other tests such as the, Prone isometric chest raise test, Supine isometric chest raise test and Supine double straight-leg raise test had low association with LBP in compare with Prone double straight-leg raise test.
  Conclusion
  It seems that Prone double straight-leg raise test has more association with LBP than other tests and could be used to as an useful method for testing the spinal muscle endurance, prediction of the probability of the occurrence of LBP, prevention and rehabilitation of LBP.
  Keywords: Low back pain, Endurance of the trunk muscles, Test
 • Mohammad Ali Hosseini, Hamid Reza Khankeh, Sefollah Alaei, Maral Dibaei Page 35
  Objective
  In the world, stroke causes long-term complication and is considered an the important cause in these inability in patients. Therefore, nursing care is very important in this patient that must determine reachable and supportive goals. We can decrease the problems in these patients, their families and treatment-care system with implementation good program.
  Materials and Methods
  This investigation is a semi-experimental study which its main goal has been to determine the effect of home care on complication resulting from immobility in musculoskeletal system of patients with stroke stayed at home. Association of investigation all the patients with stroke stayed at home which have been hospitalized at one of the hospitals of Semnan town in winter of 1381 and summer of 1382, among them 32 persons were chosen accidentally (16 person test group and 16 person witness group). Collection of data was instrument includes a questionnaire consisting of two parts. The first part demographic characteristic of patients with stroke and the second part as checklist which mentioned questions is in musculoskeletal system which completed by the researcher. After selection of samples and completion of questionnaire and graphic and checklist at the begining of the work, for patients of test group, nursing cares have been varried out by emphasising and focusing on musculoskeletal system for 12-18 session, each session 45 minutes to one hour (total 40 days) and for witness group no special care has given (But they were free in receiving care and if anyone had used this care, he/she expelled from samples).
  Results
  Research demographic profile indicated that 23 persons of samples are man (13 persons in test group and 10 persons in witness group) and 8 persons are woman (3 person in test group and 5 person in witness group). Mean of age is 63 in test group and 70 in withness group. Mean of weight is 67/5 kg in test group and 65 kg in witness group. In comparing immobility complication between two groups in muscloskeletal system (0.06) there were meaningful statical difference.
  Conclusion
  Obtained finding in relation to the major goal of the investigation showd that the amount of complication resulting from immobility in test group, according to assumption has been lower than persons who don’t receive these cares, Nursing care was considered to be more effective on complication resulted from immobility of patients with stroke.
  Keywords: Stroke, Nursing care, Home care, Immobility, Muscloskeletal system
 • Saeed Fatoureh, Chi, Hossein Karimi, Zohreh Sarafraz, Avat Feyzi, Sahereh Sheikh, Hassani Page 43
  Objective
  The purpose of this study was to assess impact of foot sensory modulation on inhibition of hypertonicity of the lower limb in children with diplegia spastic cerebral palsy.
  Materials and Methods
  24 selected children (aged 2.5 to 4.5 years) were randomly assigned to a control and experimental groups. Muscle tone was assessed using modified Ashworth scale, passive Range of motion by goniameter (Pedretti), neurodevelopmental level by Bobath scale. All children were pre-post tested in an interval of ten weeks.
  Results
  Significant reduction was observed in hypertonicity of hip extensor (p<0/1) and ankle planter flexor (P<0/05). Significant increase was observed in passive Range of motion of hip flexion (P<0/1), knee extension (P<0/05) and ankle dorsi flexion (P<0/05). There was found no significant difference of reduction in hypertonicity of knee flexor and improvement neurodevelopmental level. Meaningful relationship was observed between reduction hypertonicity of the hip extensor (P<0/05) and improvement of neurodevelopmental level (P<0/05).
  Conclusion
  Impact of sensory modulation on children with diplegia spastic cerebral palsy reduces spasticity of lower limb and also extends joints domain of motion.
  Keywords: Diplegia spastic, Foot sensory modulation, Spasticity
 • Saeed Hamidi, Zadeh, Fazlollah Ahmadi, Masoud Fallahi Page 48
  Objective
  Hypertension is a chronic problem and most common cardiovascular disease. Whenever in this study carried out no drugs therapy and effect of progressive relaxation therapy on elderly hypertensive cliens.
  Materials and Methods
  This study was a quasi experimental research that was conducted in two groups of control and experiment in order to evaluating efficacy and feasibility of progressive muscle relaxation on blood pressure of elderly subject with mild and moderate hypertension, residing at kahrizak charity foundation for elderly, in the year of 2005. fifty five elderly men and woman hypertensive (27 experiment and 28 control) were randomly studied Equipments for data collection were, client demographic questionnaire, check list of BP and recorder, sphygmomanometer, stethoscope. For then experimental group progressive musele relaxation was performed in 20 minutes sessions, three weekly for 6 weeks were calculated and compared with control group. Statically analysis was done help of SPSS.
  Results
  Mann- Whitney test showed that systolic blood pressure and diaatolic blood pressure in the both groups before the intervention was similar (p<0.05). Same test indicated that both stages of means, was significant differnce of systolic and diastolic blood pressure between both groups(p<0.05), and Wilcox on test also, showed a significant difference in decline of blood pressure after the intervention(p<0.05) in the experimental groups and reversely the same test showed a significant difference berween, before and after intervention in control group(p<0.05).
  Conclusion
  Consequently the hypothesis of this study progressive musele relaxation (PMR) declines the blood pressure in subjects practieing this program. Comparing to the control group, such hyporthesis was confirmed.
  Keywords: Hypertension, Relaxation, Elderly, Kahrizak
 • Hadi Ostadi, Moghaddam, Abbas Ali Yekta, Javad Heravian, Mohammad Javad Fohoul, Mojtaba Afsharnia Page 53
  Objective
  Occupational accidents is considered as one of the sever dameage ocular structures which can produce permanent visual functionol impairment. 1048 occupational accidents files were reviewed from 1378-1381, randomly to analyze eye accidents caused at work and to present some plans and recommendation to reduce and prevent them.
  Materials and Methods
  Demographic features and the way of the accidents happened were derived from the files of 63 ocular injuries from the industrial’s workshop of the social welfare organization and were analyzed by Excel software and Chi-square test.
  Results
  6.05 per cent of occupational accidents was related to the ocular accidents. There was no significant relationship between age and the cause of ocular accidents. 28.8 per cent of the accidents caused by not caring and using safety wares were happened between the ages of 20 to 40 years. 25.7 per cent of accidents were related to the enter of foreign bodies to the eyes in the age of 20 to 40 years. There was a significant relationship between occupational shift and season with the eye accidents (P<0.05). There was no relationship between the accident type and the season of the year and 26.2 per cent of entering of the foreign bodies into the eye was happened in the morning.
  Conclusion
  As the results show, teaching workers and promoting their knowledge level and occupational skills, proper using of personal and group safety equipments, avoid using improper equipments at work, abstain from over work shifts and using enough lights for decreasing occupational accidents can be the first to do.
  Keywords: Accident, Occupation, Eye accidents, Prevention
 • Hossein Najm, Abadi, Kimia Kahrizi, Marzieh Mohseni, Fatemeh Sadat Esteghamat, Sanaz Arzhangi, Richard Smith Page 58

  The incidence of profound congenital hearing loss is about 1 in 1,000 live birth. There are more than 50 distinct genetic loci (known as DFNB loci) at which mutations can cause recessive hearing loss. DFNB4, one recessive locus for deafness, also maps to 7q31 considerably for nonsyndromic hearing loss and Pendred Syndrome which has been named PDS gene. Pendred syndrome (PS, MIM 274600) with an estimated frequency 1-8 per 100,000, is an autosomal recessive disorder and classically characterized by sensor neural hearing loss and goiter. Here, we reported a family with Pendred syndrome that in which a new mutation, T420I, in the homozygous state caused the condition. Also there was a 9-year-old boy in the related family with hearing loss and with no signs of thyroid dysfunction or goiter, whom was compound heterozygous for PDS mutations including 1197delT and T420I. Both of these mutations result to PDS syndrome. However we are not sure if the 9-year old boy show the goiter appearance in near future, but the results could be used as the prognostic factor. Consequently we should follow up the patient. Besides all, characterization of mutations in PDS gene can guide us to early diagnosis of Pendred syndrome and consequently early treatment of the patients maybe show the clinical features of hypothyroidism in later onset.

  Keywords: Pendred syndrome, Hearing loss, Genetic mutation, T420I